• Tartalom

267/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

267/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

a honvédelemmel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról1

2013.08.01.

A Kormány

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 4–8. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 9 és 10. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont b) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

j) Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózata: a Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) vezetési és irányítási feladatai érdekében üzemeltett állandó és tábori telepítésű híradó, informatikai és információvédelmi rendszer,”

2. § Az R. II. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

„II. FEJEZET
A HONVÉDELEM ÁGAZATI IRÁNYÍTÁSA, A HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSA ÉS VEZETÉSE
1. A honvédelemért felelős miniszter feladat- és hatásköre
2. § (1) A honvédelmi miniszter a Kormány honvédelemért felelős tagja.
(2) A honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormánynak az ország honvédelmi, és a válságkezelés katonai feladatai végrehajtásáért viselt felelősségi körében
1. előkészíti a központi államigazgatási szervek, a területi és helyi közigazgatási szervek, a rendvédelmi szervek és a honvédelemben közreműködő szervek honvédelmi igazgatási feladatainak meghatározásáról szóló kormánydöntéseket, ellenőrzi ezek végrehajtását, összehangolja a honvédelmi feladatokra történő felkészítést, meghatározza a területi és helyi védelmi igazgatási szervek honvédelmi igazgatási feladatait, felügyeli e tevékenységüket, jóváhagyja a megyei, fővárosi védelmi bizottságok honvédelmi igazgatással kapcsolatos ellenőrzési rendjét,
2. előkészíti a lakosságnak, az anyagi javaknak és a közigazgatásnak Magyarország fegyveres védelme felkészítésére, valamint a központi államigazgatási szervek honvédelmi feladatainak meghatározására vonatkozó döntéseket,
3. koordinálja a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételei biztosításával kapcsolatos feladatokat, meghatározza a szükséges infrastruktúra és infokommunikációs rendszer követelményeit,
4. koordinálja a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedési rendszert működtető szervek ezzel kapcsolatos tevékenységét,
5. kormányrendeletben meghatározottak szerint ellátja a Honvédség működését és a honvédelmi érdek érvényesítését szolgáló létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos feladatokat, felelős ezeknek az ágazaton belüli védelmi intézményrendszere kialakításáért,
6. koordinálja a polgári veszélyhelyzeti tervezés katonai feladatait,
7. gondoskodik a nemzetközi szerződésekből és nemzetközi megállapodásokból fakadó katonai kötelezettségvállalások végrehajtásáról,
8. felelős az Észak-atlanti Tanács stratégiai szintű politikai-katonai válságkezelési gyakorlatokban történő magyar részvétel előkészítéséért, tervezéséért és nemzeti végrehajtásának koordinálásáért,
9. végrehajtja a befogadó nemzeti támogatás hatáskörébe tartozó feladatait,
10. felelős nemzeti katonai stratégia, a Honvédség és a külföldi fegyveres erők következő évre tervezett csapatmozgásai jegyzékének előkészítéséért,
11. felelős a Hvt. 19. § (1) bekezdése szerinti határozati javaslatok és a Hvt. 21. § (4) bekezdés szerinti beszámoló előkészítéséért, a más jogszabályokban előírt beszámolási kötelezettség teljesítéséért,
12. felelős Magyarország fegyveres védelmi tervének előkészítéséért, folyamatos korszerűsítéséért, és annak a köztársasági elnök elé terjesztéséért,
13. meghatározza a Honvédség készenléte fenntartásának és fokozásának rendjét, a Hvt. 21. § (2) bekezdés d) pontja esetén intézkedik a Honvédség egésze és az egyes katonai szervezetek készenlétének fokozására vagy csökkentésére,
14. irányítja a honvédelmi katasztrófavédelmi rendszer működését,
15. a Hvt. 37. § (3) bekezdésében meghatározott létszámot vagy időtartamot meghaladóan engedélyezi a Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő feladatok végrehajtására történő igénybevételét, engedélyezi a Honvédség szállítóeszközei és műszaki munkagépeinek ideiglenes átengedését,
16. irányítja a katonai légiforgalmi irányító és a légvédelmi irányító szolgálatokat,
17. felelős a Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózatának fejlesztéséért, működtetéséért, megállapítja a Honvédség feladatainak teljesítése szempontjából fontos híradó, informatikai és információvédelmi szolgáltatások működőképességének biztosítása érdekében szükséges együttműködési feladatokat,
18. felelős az MH Légi Kutató-Mentő Szolgálat létrehozásáért és fenntartásáért,
19. együttműködik a Magyar Szabványügyi Testülettel és az érintett miniszterekkel a katonai szabványosítás irányainak meghatározásában, a katonai szabványok kidolgozásában, gondoskodik az egységes védelmi előírások és szabványosítási egyezmények előkészítéséről és végrehajtásáról, és
20. irányítja a NATO és az Európai Unió védelmi tervezési feladataival kapcsolatos magyarországi feladatok ellátását, összehangolja az érintett szervezetek ezzel kapcsolatos tevékenységét.
(3) A miniszter a Honvédség irányításáért és vezetéséért, valamint törvényes működéséért viselt felelőssége körében
1. meghatározza a Honvédség vezetési szintjeit, azok feladat- és hatásköreit,
2. irányítja az e rendelettel létrehozott központi hivatalokat,
3. előkészíti a Honvédség létszámára, állományarányaira, felépítésére, felszerelésére, és az ország területének védelmi célú előkészítésére vonatkozó javaslatokat, gondoskodik a döntések végrehajtásáról,
4. meghatározza a minősített adatok és a személyes adatok védelmére vonatkozó feladatok végrehajtásának ágazati rendjét,
5. meghatározza a központi gazdálkodás ellátási-utaltsági rendjét, a (köz)beszerzések és az ellenőrzések rendszerét,
6. felelős a NATO és az EU Központi Rejtjel Elosztó Hatóság feladatainak ellátásáért, meghatározza az ügykezelés rendjét, az információbiztonságra vonatkozó követelményeket,
7. felelős a katonai földmérési és térképészeti tevékenységért, kijelöli a katonai földmérési és térképészeti tevékenység végzése során előállított állami alapadatokat kezelő szervezetet, tagot delegál a Térképellátási Koordinációs Bizottságba,
8. felelős a hadtudományi kutatás-fejlesztésért.
(4) A miniszter
a) dönt a hadfelszerelés rendszeresítéséről,
b) gyakorolja a hősi temetési hely feletti rendelkezési jogot és más, a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben hatáskörébe utalt döntési és hozzájárulási jogköröket, együttműködik a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottsággal,
c) felelős a hadigondozás állami feladatainak megvalósításáért, és
d) biztosítja a természetvédelmi, illetve a környezetvédelmi előírások és a honvédelmi érdekek összehangolt érvényesülését.
(5) A miniszter felelős az ágazati jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteinek előkészítéséért, a közigazgatási és a társadalmi egyeztetés lefolytatásáért, a hatásvizsgálat elvégzéséért. A miniszter az ágazati szabályozásért viselt felelőssége körében előkészíti különösen
a) a honvédelemre és a Honvédségre vonatkozó,
b) a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekre vonatkozó,
c) az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésére, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokra vonatkozó,
d) a honvédelmi célú, továbbá a szolgálati viszonnyal összefüggő nyilvántartás vezetésére, adatkezelésre vonatkozó,
e) a szolgálati céllal Magyarországon tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyarország területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartására, valamint jogállásukra vonatkozó,
f) a honvédek jogállására vonatkozó,
g) a hadköteles katonák jogállására vonatkozó,
h) a hadigondozásra vonatkozó,
i) az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályokat meghatározó, vagy ahhoz kapcsolódó, és
j) az ágazati beszerzésekre irányadó, így különösen a védelmi beszerzésekre, továbbá a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó
jogszabályokat és – jogszabályi rendezést nem igénylő kérdésekben – normatív utasítást ad ki.
(6) A miniszter a honvédelmi érdek érvényesítése érdekében közreműködik a katasztrófavédelemre, a polgári védelemre, a légi közlekedésre, az állami és a nemzeti vagyonra vonatkozó, a Honvédség járműveit, a kormánytisztviselőket, a közalkalmazottakat, a bírákat és az ügyészeket, a nemzetbiztonsági szolgálatokat, a felsőoktatást és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, a nemzeti köznevelést és a szakképzést, valamint a nemzetgazdaság védelmi felkészítését és mozgósítását érintő jogszabályok előkészítésében.
3. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 37. § (2) bekezdése szerinti esetekben a minisztert a külügyminiszter helyettesíti.
2. A parlamenti államtitkár feladat- és hatásköre
4. § A parlamenti államtitkár
a) felügyeli a HM Tábori Lelkészi Szolgálat tevékenységét, egyetértési jogot gyakorol a HM Tábori Lelkészi Szolgálat szolgálati ágainak szervezeti és működési szabályzataival kapcsolatban,
b) kapcsolatot tart a magyarországi vallási felekezetek képviselőivel a katonák vallásgyakorlását és lelki gondozását, valamint a HM Tábori Lelkészi Szolgálat működését érintő kérdésekben,
c) összehangolja a Honvédség érdekképviseleti szervekkel történő együttműködését, képviseli a minisztert a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum ülésein,
d) irányítja a katonai hagyományőrzéssel, a hadisírok, a hősi emlékművek és a hősi emlékhelyek gondozásával, fenntartásával és megőrzésével összefüggő tevékenységet,
e) ellátja a Honvédelmi Idősügyi Tanács elnöki feladatait, és
f) gyakorolja a jogszabályban és a közjogi szervezetszabályozó eszközben hatáskörébe utalt jogköröket, valamint ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a miniszter eseti jelleggel megbízza.
3. A közigazgatási államtitkár feladat- és hatásköre
5. § (1) A közigazgatási államtitkár hivatali felettese a minisztérium hivatali szervezete, és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek személyi állományának.
(2) A közigazgatási államtitkár irányítja a minisztérium szervezeti és működési szabályzatában hatáskörébe utalt szervek és szervezetek működését.
(3) A közigazgatási államtitkár szakirányítási jogkörét közvetlenül vagy a feladat- és hatáskör szerint felelős helyettes államtitkár szakmai irányítása útján gyakorolja. A közigazgatási államtitkár feladat- és hatáskör szerint felelős helyettes államtitkártól a szakmai irányítás jogát bármikor magához vonhatja.
(4) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában valamennyi döntési javaslatot és előterjesztést a közigazgatási államtitkár útján kell a miniszter elé terjeszteni.
6. § (1) A közigazgatási államtitkár szakirányítja
1. a közigazgatási feladatok tervezésével és szervezésével összefüggő feladatok végrehajtását,
2. a különleges jogrend bevezetésével, és az arra való felkészüléssel összefüggő felső szintű döntések előkészítését,
3. a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedési rendszerrel összefüggő felső szintű döntések előkészítését,
4. a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer feladatkörébe utalt részeit és a Honvéd Vezérkar főnöke katasztrófavédelmi tevékenységét, a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását,
5. a polgári veszélyhelyzeti tervezés katonai feladataival összefüggő felső szintű döntések előkészítését,
6. a kontrolling tevékenységet, valamint a korrupció elleni tevékenység ágazati összehangolását,
7. az államháztartási belső ellenőrzés kivételével az ellenőrzési rendszer felső szintű feladatainak végrehajtását,
8. a Honvédség létszámkereteinek és a személyi állomány összetételének meghatározásával összefüggő felső szintű döntések előkészítését, a munkaköri jegyzékekkel kapcsolatos feladatok végrehajtását,
9. a humánpolitikai intézmény- és eszközrendszerrel, így különösen az illetmény- és juttatási rendszerrel, a rekonverzió elveivel, továbbá a hosszú távú humánpolitikai intézkedésekkel összefüggő feladatok végrehajtását,
10. a felsőoktatás, a közoktatás, a szakképzés, a tudományos kutatás, az ifjúságpolitika és az esélyegyenlőség Honvédséget érintő felső szintű feladatainak végrehajtását,
11. az állami célú légiközlekedéssel összefüggő felső szintű döntések előkészítését,
12. a minősített adatok védelmével, az információbiztonsággal, a közigazgatási informatikai stratégia megvalósításával, az iratkezeléssel, valamint az ügyviteli tevékenységgel kapcsolatos felső szintű feladatok végrehajtását,
13. a jogi és a jogi képviseleti feladatok végrehajtását,
14. az igazgatási és az ügyfélszolgálati tevékenységet,
15. az ágazati hatósági és a szakhatósági feladatok megszervezését,
16. az adatvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi feladatok végrehajtását,
17. a területrendezés és a területfejlesztés Honvédséget érintő feladatainak végrehajtását,
18. a védelempolitika és a védelmi tervezés felső szintű feladatait,
19. a két- és a többoldalú nemzetközi együttműködést, az euro-atlanti együttműködést, a nemzetközi válságkezelést és békefenntartást, valamint a nemzetközi terrorizmussal szembeni együttműködés összehangolását,
20. a NATO és az Európai Unió keretében vállalt haderőfejlesztés feladatainak végrehajtását,
21. a hagyományos fegyverek korlátozásával, a leszereléssel, a fegyverzetcsökkentéssel, a fegyverzetellenőrzéssel és non-proliferációval kapcsolatos feladatok végrehajtását,
22. a fejezet költségvetési gazdálkodása és a pénzügyi feladatok végrehajtását,
23. az erőforrás-tervezést,
24. az államháztartási belső ellenőrzés kivételével a belső kontroll rendszer működtetését,
25. a vagyonkezeléssel, a vagyongazdálkodással és a lakhatás támogatásával kapcsolatos tevékenységet,
26. a Honvédség gazdálkodási és logisztikai rendszerével kapcsolatos feladatainak végrehajtását,
27. az infrastrukturális tevékenységet,
28. a hadfelszerelés-fejlesztési, a haditechnikai, és a kutatás-fejlesztési feladatok végrehajtását,
29. az anyagi szabványosítási, egységesítési és a katonai minőségügyi feladatok végrehajtását,
30. a (köz)beszerzések és a biztonsági beruházások megvalósítását,
31. a környezetvédelem és a természetvédelem Honvédséget érintő feladatainak végrehajtását, és
32. a nemzetgazdaság védelmi felkészítésének minisztériumi feladait.
(2) A közigazgatási államtitkár a minisztérium hivatali szervezetének vezetőjeként
a) gyakorolja a hatáskörébe tartozó munkáltatói jogköröket, illetve egyes személyügyi döntésekkel kapcsolatos kezdeményezési és egyetértési jogköröket, és
b) felelős a hatáskörébe tartozó személyi járandósági döntések meghozataláért.
(3) A közigazgatási államtitkár
a) a miniszter által kijelölt személyként dönt az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti igénybevétel engedélyezéséről,
b) felügyeli a minisztériumban a készenlét fenntartásának és fokozásának rendszerét,
c) összehangolja a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer működését, a rendszer fejlesztésére irányuló alkalmazói követelmények kidolgozását,
d) ellátja az objektumbiztonsági felelős feladatait, meghatározza a minisztériumi objektumokban történő elhelyezés, továbbá a humán szakanyaggal történő ellátás rendjét,
e) a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben képviseli a Honvédséget, és
f) gyakorolja a jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben hatáskörébe utalt jogköröket, ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a miniszter eseti jelleggel megbízza.
4. A helyettes államtitkárok feladat- és hatáskörei
7. § (1) A helyettes államtitkárok
a) hivatali felettesei az irányításuk alá tartozó szervek és szervezetek személyi állományának, és
b) szakmai felettesei a feladat- és hatáskörükbe tartozó szakterületeken tevékenykedő személyi állománynak.
(2) A helyettes államtitkárok felelősek a feladat- és hatáskörükbe tartozó szakterületekhez kapcsolódó szakmai döntések előkészítéséért, összehangolásáért, és végrehajtásáért.
8. § (1) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár felelősségi körébe tartozik a 6. § (1) bekezdés 13–14. pontjában meghatározott szakterületek szakmai irányítása.
(2) A védelempolitikáért és a védelmi tervezésért felelős helyettes államtitkár felelősségi körébe tartozik a 6. § (1) bekezdés 18–21. pontjában meghatározott szakterületek szakmai irányítása.
(3) A védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkár felelősségi körébe tartozik a 6. § (1) bekezdés 22–32. pontjában meghatározott szakterületek szakmai irányítása.
(4) Az (1)–(3) bekezdésen túl a helyettes államtitkárok gyakorolják a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben és a belső rendelkezésekben hatáskörükbe utalt jogköröket, továbbá ellátják mindazokat a feladatokat, amelyekkel őket a miniszter, a parlamenti államtitkár, a közigazgatási államtitkár és a Honvéd Vezérkar főnöke eseti jelleggel megbízza.
5. A Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese feladat- és hatásköre
9. § (1) A Honvéd Vezérkar főnöke a miniszter legfőbb katonai tanácsadója. A Honvéd Vezérkar főnökét a minisztériumon belül a feladat- és hatáskörét érintő döntések előkészítése során a közigazgatási államtitkárral azonos egyeztetési jogok illetik meg.
(2) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Honvéd Vezérkar főnöke döntési javaslatot és előterjesztést csak a közigazgatási államtitkár útján terjeszthet a miniszter elé.
(3) A Honvéd Vezérkar főnökét távolléte, akadályoztatása esetén a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese helyettesíti.
10. § (1) A Honvéd Vezérkar főnöke szakirányítja
a) a Honvédség alkalmazásával,
b) a készenlét fenntartásával és fokozásával,
c) a Honvédség kiegészítésével,
d) a hadrafoghatósággal,
e) a kiképzéssel, a felkészítéssel és a katonai fegyelemmel,
f) a Honvédség egészségügyi tevékenységével,
g) a műveleti egységesítéssel és szabványosítással, és
h) a nemzeti doktrínarendszer összehangolásával és az egyes nemzeti doktrínák fejlesztésével
kapcsolatos felső szintű feladatok végrehajtását.
(2) A Honvéd Vezérkar főnöke az (1) bekezdés f) pontja szerinti szakterület szakirányítását a Honvédség kijelölt parancsnoka, vezetője útján, az (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti szakterület szakirányítását pedig a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese útján gyakorolja.
11. § (1) A Honvéd Vezérkar főnöke a katonai-szakmai követelmények érvényre juttatásáért viselt felelősségi körében
1. felelős a nemzetközi szerződésekből és nemzetközi megállapodásokból eredő katonai kötelezettségek teljesítéséért,
2. felelős az ország fegyveres védelmi tervének, a Honvédség különleges jogrend bevezetéséhez kapcsolódó feladatrendszerének, továbbá a készenlét fenntartása és fokozása rendjének előkészítéséért, végrehajtásáért és annak ellenőrzéséért, a Honvédség kiegészítéséért, megelőző védelmi helyzetben és rendkívüli állapotban hadkiegészítéséért,
3. intézkedik az ország területének légvédelmi készenléti erőkkel való oltalmazására,
4. irányítja a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer feladatkörébe utalt részeit,
5. a Hvt. 37. § (3) bekezdésében meghatározott létszámnak megfelelően engedélyezi a Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő feladatok végrehajtására történő igénybevételét,
6. irányítja a híradó, informatikai és információvédelmi stratégia, és szolgáltatási rendszer kialakítását, a Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózata, valamint a Magyar Honvédség Vezetési Információs Rendszere tervezését, fejlesztését, a szolgáltatások folyamatos biztosítását, üzemeltetését, fenntartását,
7. felelős a Honvédség Műveleti Vezetési Rendszere működtetéséért, működési feltételei biztosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, az ehhez szükséges infrastruktúra és infokommunikációs rendszer üzemeltetéséért,
8. közreműködik a Honvédség feladatainak teljesítése szempontjából fontos közlekedési hálózat, a híradó, az informatikai és az információvédelmi szolgáltatások, a légi, sugárfigyelő, jelző- és riasztási rendszerek, valamint az energetikai hálózatok elemei közül a létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében,
9. meghatározza a belföldi katonai futárszolgálat szervezetét,
10. felelős a Harcászati Értékelő Programok végrehajtásáért,
11. vezeti a felső szintű haderőtervezést, az állománytáblákkal kapcsolatos feladatok végrehajtását, javaslatot tesz a Honvédség fejlesztésére, létszámára, állományarányaira, szervezetére, felszerelésére, a békeidejű működéshez a normákon alapuló, vagy szükséges erőforrásokra, az ország területének védelmi célú előkészítésére,
12. meghatározza a Honvédség felkészítési és kiképzési rendjét, irányítja a képzések összehangolt tervezését és végrehajtását,
13. javaslatot tesz a minisztérium vagyonkezelésébe tartozó ingatlan és ingó vagyontárgy honvédelmi célra feleslegesnek minősítésére,
14. gyakorolja a védelmi tervezéssel, a központi gazdálkodással és az ágazati beszerzésekkel kapcsolatban hatáskörébe tartozó jogköröket,
15. vezeti a Honvédség fogyasztói logisztikai rendszerét, tervezi és szervezi a katonai szervezetek logisztikai és egészségügyi biztosítását, javaslatokat tesz a személyi állomány megfelelő élet-, szolgálati és munkakörülményeinek biztosítására,
16. javaslatot tesz a főbb haditechnikai eszközök korszerűsítésére, próbahasználatot engedélyez, elrendeli a csapatpróbát, kiadja az alkalmazásba vételi és a kivonási határozatot, megtervezteti az eszköztartalékokat, valamint azok lépcsőzését és felhasználási lehetőségeit,
17. felelős a miniszter szabályozási feladatai katonai-szakmai megalapozottságának biztosításáért,
18. javaslatot dolgoz ki a Szent Korona veszélyeztetettsége esetén alkalmazandó eljárási szabályokra, és a Honvéd Koronaőrség feladataira,
19. egyetértési jogot gyakorol a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzési programjának honvédelemmel kapcsolatos katonai-szakmai követelményei vonatkozásában,
20. felelős – a létesítés, a megszüntetés, a tevékenységi kör megállapítása és módosítása kivételével – a katonai köznevelési intézmény fenntartói irányításáért, a katonai szakképesítések katonai-szakmai követelményeinek meghatározásáért,
21. irányítja a NATO és az EU Központi Rejtjel Elosztó Hatóság tevékenységét, az ügykezelés rendjére, az információbiztonságra vonatkozó követelmények kidolgozását,
22. irányítja a katonai földmérési és térképészeti tevékenységet, és
23. felelős az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, valamint nemzetközi biztonságpolitikai egyezményekből eredő fegyverzet-ellenőrzési feladatok tervezéséért, összehangolásáért és végrehajtásáért.
(2) A Honvéd Vezérkar főnöke a Honvédség tényleges állományának szolgálati elöljárói jogkörében
a) gyakorolja a hatáskörébe tartozó munkáltató jogköröket,
b) felelős a hatáskörébe tartozó személyi járandósági döntések meghozataláért,
c) átadja az Év Katonája kitüntető címet,
d) engedélyezi az objektumok névhasználatát és a csapatkarjelzés használatát, és
e) vezeti a humánszolgálat kiépítésével, működési feltételei megteremtésével és fejlesztésével összefüggő tevékenységet.
(3) A Honvéd Vezérkar főnöke a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben képviseli a Honvédséget, gyakorolja a jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben hatáskörébe utalt jogköröket, továbbá ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a miniszter eseti jelleggel megbízza.
12. § (1) A Honvéd Vezérkar főnökének helyettese
a) szolgálati elöljárója a Honvéd Vezérkar főnökének alárendelt szervek és szervezetek állományába tartozó katonáknak,
b) a minisztériumon belül a feladat- és hatáskörét érintő döntések előkészítése során a helyettes államtitkárral azonos egyeztetési joggal rendelkezik.
(2) A Honvéd Vezérkar főnökének helyettese
a) összehangolja a befogadó nemzeti támogatás katonai logisztikai követelményeinek és feladatainak meghatározását,
b) összehangolja az elektronikai hadviseléssel, az információs műveleti képességekkel kapcsolatos tevékenységet,
c) javaslatot tesz a csapatkiképzés fő irányaira, gondoskodik a kiképzési feltételek folyamatos biztosításáról, jóváhagyja a központi kiképzési objektumok elosztási tervét,
d) összehangolja a katonai rendészeti, az őrzés-védelmi, az objektumbiztonsági, a komendáns és a helyőrségi feladatok végrehajtását,
e) meghatározza a hadtudományi kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos katonai követelményeket,
f) vezeti a Tábornoki Előmeneteli Bizottságot, és
g) gyakorolja a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben és a belső rendelkezésekben hatáskörébe utalt jogköröket, továbbá ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a Honvéd Vezérkar főnöke eseti jelleggel megbízza.
6. A Magyar Honvédség középszintű vezető szerve
13. § (1) A Honvédség középszintű vezető szerve a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság.
(2) A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság – a Honvéd Vezérkar főnökének közvetlenül alárendelt katonai szervezetek kivételével – vezeti a katonai szervezetek tevékenységét.
(3) A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka jóváhagyja a neki alárendelt katonai szervezetek Szervezeti és Működési Szabályzatát. E jogkörét másra nem ruházhatja át.
7. A szolgálati elöljárók, hivatali felettesek, szakmai elöljárók, szakmai felettesek
14. § (1) A katonai szolgálati viszonyban álló vezető a katonai szolgálati viszonyban álló alárendelteknek szolgálati elöljárója vagy szakmai elöljárója, a más jogviszonyban álló alárendelteknek hivatali felettese vagy szakmai felettese.
(2) A nem katonai szolgálati viszonyban álló vezető alárendelteknek hivatali felettese vagy szakmai felettese.
(3) A szakmai felettes vagy szakmai elöljáró a szakmai irányítási jogkörében eljárva
a) a feladat- és hatáskörét érintő előterjesztések, döntések tervezetét véleményezi,
b) a feladat-és hatáskörét érintő előterjesztések és döntések előkészítése és végrehajtása során a honvédségi szervezetektől információkat kér és részükre a szükséges információkat biztosítja,
c) előkészíti a jogszabályokat, a közjogi szervezetszabályozó eszközöket, a belső rendelkezéseket és egyéb döntéseket,
d) ellenőrzi a szakmai szervezetek szakterületéhez tartozó tevékenységet, valamint
e) szakterületéhez tartozó tevékenységére vonatkozó egységes gyakorlatának kialakítása érdekében dönt a végrehajtás során felmerült vitás kérdésekben, szakmai állásfoglalás kiadásával biztosítja az egységes végrehajtást.
8. A Honvédség Műveleti Vezetési Rendszere speciális működési feltételei
15. § (1) A Honvédség Műveleti Vezetési Rendszere speciális működési feltételeit akkor kell biztosítani, ha a döntéshozatal feltételei, az irányítási és vezetési rendszer működése béke időszaki rendben nem biztosítható, vagy a béke időszaki vezetési objektum veszélyeztetettsége olyan mértékű, hogy az irányítás és vezetés feltételei nem biztosíthatók. Ilyen esetben a Honvédség stratégiai és műveleti szintű vezetési elemei a béke időszaki objektumtól eltérő helyen működnek, ahol biztosítani kell az irányítás és vezetés biztonsági feltételeit.
(2) A Honvédség Műveleti Vezetési Rendszere speciális működésének infokommunikációs támogatását a Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózatának rendszerei, továbbá bérelt rendszerek biztosítják.”

3. § Az R. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

17. § A HM Védelmi Hivatal (a továbbiakban: HM VH) előkészíti a Hvt. 21. § (1) bekezdés e)–h) pontjai, a 2. § (2) bekezdés 1–6. és 8. pontjai, valamint a 39. § (1), (2) és (4) bekezdése szerinti döntéseket és koordinálja azok végrehajtását.”

4. § Az R. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A megyei, fővárosi védelmi bizottság, valamint munkaszervezete működési feltételeit a fővárosi és megyei kormányhivatal biztosítja, továbbá intézi a gazdálkodásukkal kapcsolatos feladatokat. A megyei, fővárosi védelmi bizottság, valamint munkaszervezete működési támogatására biztosított központi pénzügyi forrásokat a fővárosi és megyei kormányhivatal elkülönítetten kezeli. A pénzügyi források felhasználása a megyei, fővárosi védelmi bizottság által jóváhagyott feladat- és pénzügyi terv alapján történik, amely terv teljesítéséről a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke évente a honvédelmi felkészítés éves feladattervének végrehajtásáról szóló beszámolóban ad tájékoztatást.”

5. § Az R. 26. § a következő d) ponttal egészül ki:

(A megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke)

d) a megyei, fővárosi védelmi bizottság illetékességi területén működő helyi védelmi bizottság elnökét feladat végrehajtására utasíthatja.”

6. § (1) Az R. 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A helyi védelmi bizottság gazdasági ügyeit a fővárosi és megyei kormányhivatal intézi. A helyi védelmi bizottság és munkacsoportjai működési támogatására biztosított központi pénzügyi forrásokat a fővárosi és megyei kormányhivatal elkülönítetten kezeli. A pénzügyi források felhasználása a helyi védelmi bizottság által a megyei, fővárosi védelmi bizottság előzetes véleményének figyelembe vételével kialakított pénzügyi terv alapján történik, amely terv teljesítéséről a helyi védelmi bizottság elnöke évente, a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke által meghatározott határidőig tájékoztatja a megyei, fővárosi védelmi bizottságot.”

(2) Az R. 32. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A helyi védelmi bizottság elnökhelyettesei szavazati joggal vesznek részt a helyi védelmi bizottság ülésein. A helyi védelmi bizottság honvédelmi elnökhelyettesét az önkéntes tartalékos állományból a HM VH vezetője jelöli ki. A helyi védelmi bizottság honvédelmi elnökhelyettesévé az jelölhető ki, aki felsőfokú képesítéssel rendelkezik, és vállalja, hogy a kijelöléstől számított kettő éven belül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honvédelmi igazgatási szakirányú képesítést nyújtó képzésén a tanulmányait megkezdi, és a képzésre vonatkozó szabályok szerint, az előírt határidőre eredményesen befejezi. A honvédelmi elnökhelyettes beiskolázásáról a HM VH vezetőjének kezdeményezésére a Honvédség központi személyügyi szerve intézkedik.”

7. § Az R. 32/A. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyi védelmi bizottság elnöke)

b) gondoskodik a helyi védelmi bizottság és munkacsoportjai működési feltételeiről, valamint a helyi védelmi bizottság honvédelmi elnökhelyettese ezzel kapcsolatos feladatának végrehajtásához szükséges munkahelyi feltételekről,”

8. § Az R. VIII. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

„VIII. FEJEZET
A MINISZTER IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLLÓ KÖZPONTI HIVATALOK
37. § (1) A miniszter irányítása alatt álló központi hivatalok
a) a HM VH, és
b) a HM Hatósági Hivatal (a továbbiakban: HM HH).
(2) A központi hivatalok
a) a Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezeten belül önálló címként nem szerepelnek,
b) a pénzügyi-gazdasági, a logisztikai gazdálkodási, az ingatlan fenntartás, -üzemeltetés és -fejlesztés, valamint a tárgyi eszköz- és anyagellátás, továbbá az ügyviteli feladatok ellátását a minisztérium ezen feladatainak ellátásáért felelős szervek végzik,
c) vezetőinek kinevezése határozatlan időre szól, és
d) kormánytisztviselő esetén vezetői főosztályvezetői alapilletményre, vezetői illetménypótlékra és juttatásokra, helyettesük főosztályvezető-helyettesi alapilletményre, vezetői illetménypótlékra és juttatásokra jogosultak,
e) igazgatóságokra tagozódnak.
38. § (1) A HM VH a honvédelmi igazgatás központi döntés-előkészítő és végrehajtás-koordináló szakmai szerve, amely a honvédelmi igazgatási feladatok mellett a jogszabályokban és szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb védelmi igazgatási feladatokat is ellát.
(2) A HM HH a honvédelmi ágazat országos illetékességű integrált katonai hatósága, amely ellátja a jogszabályban hatáskörébe utalt hatósági, szakhatósági, közigazgatási egyeztetési, szakmai irányítói valamint a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott egyéb feladatokat.”

9. § Az R. 71. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A légiriasztási rendszer keretében elvégezhető az ország egész területén vagy meghatározott részén a lakosság katasztrófa riasztása is, ez azonban nem veszélyeztetheti az (1) és (2) bekezdés szerinti feladatok elvégzését. Különleges jogrend idején – a veszélyhelyzet kivételével – az (1) és (2) bekezdés szerinti feladatok végrehajtása elsőbbséget élvez. A légiriasztási rendszernek lakosság katasztrófa riasztására történő felhasználása esetén nem alkalmazható a 72., a 77., a 78. a 82. §, a 83. § (1) bekezdése, valamint a 8. melléklet.”

10. § Az R. a következő 78/A. §-sal egészül ki:

78/A. § A lakosság katasztrófa riasztását a BM OKF főigazgatója által kijelölt személy rendelheti el és oldhatja fel, amelyről értesíti a légierő ügyeletes parancsnokát.”

11. § Az R. 85. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 32. § (4) bekezdés szerinti képesítési követelményeket a helyi védelmi bizottságok már kijelölt honvédelmi elnökhelyettese esetén is alkalmazni kell, azzal, hogy a két éves határidő 2013. szeptember 1-jén kezdődik.”

12. § Az R. 1. melléklet II. kategória 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. a Médiaszolgáltatás Támogató- és Vagyonkezelő Alap, a Magyar Rádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Duna Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Magyar Távirati Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Magyar Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság,”

2. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

13. § A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem kell a védelem költségeit megtéríteni, ha az érintett személy)

g) a NATO főtitkára, a NATO Európai Haderők Főparancsnoka, a NATO Átalakítási Parancsnokság Főparancsnoka, a NATO Katonai Bizottságának elnöke, vagy”

3. A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

14. § A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kormány a honvédségi szervezetek, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahely, illetve ideiglenes építési munkahely, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi jogkörébe tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában a munkabiztonsági hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel
a) első fokon a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét,
b) másodfokon a honvédelemért felelős minisztert
jelöli ki.
(2) A Kormány a honvédségi szervezetek, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahely, illetve ideiglenes építési munkahely, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi jogkörébe tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában a munkaegészségügyi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel
a) első fokon a Magyar Honvédség Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálatot,
b) másodfokon a honvédelemért felelős minisztert
jelöli ki.”

4. A közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) A közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nem kell közigazgatási alapvizsgát tennie annak, aki a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete szerinti]

b) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán 2012. szeptember 1-jét követően katonai alap- és mesterképzésben szerzett végzettséget.”

(2) Hatályát veszti a közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontjának „és katonai” szövegrésze.

5. Záró rendelkezés

16. § Ez a rendelet 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. augusztus 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére