• Tartalom

27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet

27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól1

2015.01.21.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában megállapított feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –

a 80. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában megállapított feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –

a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) E rendelet hatálya

a)2 a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. címébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatokra,

b) az előző évekről áthúzódó, az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetőjének (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, tekintet nélkül annak eredeti előirányzathoz való kapcsolódására vagy annak hiányára,

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési évben megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra, és

d) az előző évekről áthúzódó, a miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok többletbevételére

[az a)–d) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

(2) A TEN-T projektek fejezeti kezelésű előirányzat vonatkozásában a 3–8. §-t nem kell alkalmazni.

2. § Ha az előirányzatok felhasználása során kötött támogatási vagy egyéb szerződés több év, vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzatait érinti, a szerződés megkötéséhez a miniszter egyetértése szükséges. Az Ávr. 48. § (1) bekezdése szerinti esetben az államháztartásért felelős miniszter előzetes engedélyét a miniszter kéri meg.

3. § (1) Ha az előirányzatok felhasználása költségvetési támogatás (a továbbiakban: támogatás) nyújtásával valósul meg, a támogatás biztosítása pályázati úton, vagy a Kvtv.-ben és az e rendeletben nevesített kedvezményezettek részére egyedi döntéssel történik.

(2) A pályázati úton biztosított támogatás nyílt pályázati eljárás keretében folyósítható.

(3) A támogató a pályázati kiírást közzéteszi a Hivatalos Értesítőben, valamint legalább egy országos napilapban a pályázat kiírásáról olyan közleményt tesz közzé, amely tartalmazza, hogy a pályázati kiírás teljes szövege a Hivatalos Értesítőben és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján megtekinthető.

4. § Az Ávr. szerint a támogatási szerződésben kötelezően rögzítendőkön túl a támogatási szerződésben rendelkezni kell

a) az elszámolható működési és felhalmozási költségekről azzal, hogy a működési költségeket költségnemenkénti bontásban kell feltüntetni,

b) a könyvvizsgálói záradék kikötéséről vagy mellőzéséről.

5. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. § (1) bekezdése szerinti beszámoló pénzügyi és szakmai részből áll.

(2) A beszámoló pénzügyi része

a) könyvvizsgálói záradék alkalmazása esetén könyvvizsgálói záradékkal ellátott pénzügyi elszámolást és elszámoló lapot,

b) könyvvizsgálói záradék nélküli pénzügyi elszámolás esetén elszámoló lapot és annak mellékleteként a számviteli előírásoknak megfelelően kiegyenlített számlákat (hiteles számlamásolatokat), egyéb számviteli bizonylatokat, továbbá a kifizetést igazoló dokumentumok eredeti vagy hiteles másolati példányát

tartalmazza.

(3) A személyi jellegű költségekre vonatkozóan személyenként nem beazonosítható módon készített kimutatást vagy a név szerinti analitika meglétéről szóló nyilatkozatot kell csatolni. Az elszámolás alá eső valamennyi, a számviteli előírásoknak megfelelő számla, illetve egyéb számviteli bizonylat eredeti példányára záradékként fel kell vezetni a támogatásból elszámolni kívánt összeget, a támogatási szerződés kötelezettségvállalási azonosító számát és iktatószámát.

(4) Az elszámoló lap tartalmazza

a) a kedvezményezett nevét, székhelyét (lakóhelyét), adószámát (adóazonosító jelét),

b) a szerződés iktatószámát, kötelezettségvállalási azonosítóját,

c) a beszerzett eszközök és igénybevett szolgáltatások megjelölését,

d) könyvvizsgálói záradék nélküli pénzügyi elszámolás esetén a számlaösszesítőt, amelyen az elszámolni kívánt számlák, bizonylatok azonosító adatait, tárgyát, nettó és bruttó összegét, valamint a támogatás terhére elszámolni kívánt összeget kell feltüntetni.

(5) A miniszter közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, valamint azon kedvezményezett esetén, amelyekkel több szerződés is megkötésre kerül, a megkötött támogatási szerződések esetén a beszámolóhoz be kell nyújtani a gazdasági társaság, illetve a kedvezményezett adott évre elszámolt társasági szintű költségeit költségnemenkénti, valamint szerződésenkénti felosztásban.

(6) A kedvezményezett a szakmai beszámolóban – a támogatási szerződés iktatószámára való hivatkozással – bemutatja a támogatási szerződés céljának megvalósulását, a feladatok megvalósításához szükséges, a támogatásból beszerzett eszközök használatbavételét, valamint szolgáltatások igénybevételét.

6. § (1) A támogatás felhasználását – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – a miniszter, az általa megbízott személy vagy szervezet és a támogatási szerződésben a teljesítés igazolására kijelölt személy jogosult ellenőrizni.

(2) Az ellenőrzés során vizsgálni kell a támogatási cél megvalósulását, a megvalósítással összefüggő kiadások megalapozottságát, a megvalósítás és a benyújtott beszámolóban foglaltak összhangját, a beszámolás keretében benyújtott dokumentumokkal alátámasztott gazdasági események valódiságát, ezek hatályos jogszabályok szerinti nyilvántartásba vételét.

7. § Ha e rendelet vagy a támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik, a támogatás visszafizetésére és annak kamata, illetve késedelmi kamata megfizetésére irányuló követelését a támogató felhatalmazó levél alapján beszedési megbízás alkalmazásával érvényesíti. A beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, kizárólag a támogató hozzájárulásával visszavonható – Ávr. 77. § (2) bekezdése szerinti – kedvezményezetti nyilatkozatot, mint biztosítékot legkésőbb az első utalást megelőzően támogató rendelkezésére kell bocsátani.

8. §3 (1) Csekély összegű (de minimis) támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet) alapján nyújtható.

(2) Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(3) A csekély összegű támogatás nyújtásának feltétele, hogy a kedvezményezett a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerinti nyilatkozata szerinti és e rendelet alapján igénybevett támogatás támogatástartalma nem lépi túl a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletben meghatározott felső határt.

II. Fejezet

AZ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI

1. Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások (17-20-31-2, ÁHT: 302679)

9. § (1)4 Az előirányzat felhasználható

a) a Győr, keleti iparterület körüljárását biztosító közútnak a Kormány egyedi döntésén alapuló beruházás keretében történő előkészítésével és megépítésével,

b) az M1 autópálya és a 14. számú főút közötti, a Győr, keleti elkerülő út előkészítése kapcsán az állami megrendelői (építtetői) feladatok ellátásával,

c) az 5. számú főút 93+051 km szelvényében körforgalmi csomópont előkészítése kapcsán az állami megrendelői (építtetői) feladatok ellátásával,

d) a Nyíregyházán, a 36. számú főúttal párhuzamos kerékpárút előkészítésével és megépítésével, valamint

e) a 304. számú főút és a Miskolc Déli Ipari Park bekötő út keresztezésében létesítendő körforgalmú csomópont előkészítésével és megépítésével,

ennek keretében az előkészítéssel, a területbiztosítással, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK) feladatkörébe nem utalt terveztetéssel, az előirányzat terhére megvalósuló projektek tanulmányterveinek előkészítésével, a közbeszerzési eljárások lefolytatásával, annak eredményeként a szerződéskötéssel, valamint a szerződések teljesítésének igazolásával összefüggő költségekre.

(2)5 Az előirányzat felhasználása az (1) bekezdés a), b) és e) pontjában meghatározott feladatok ellátására a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel (a továbbiakban: NIF Zrt.), az (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott feladatok ellátására a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel, mint a beruházás megvalósítójával kötött támogatási szerződés alapján történik.

(3) A 2. § szerinti esetben a pénzügyi finanszírozás ütemezését évenként is meg kell határozni.

(4)6 Az előirányzatból kifizetés a NIF Zrt., illetve a Magyar Közút Nonprofit Zrt., vagy a beruházás előkészítése, megvalósítása érdekében a NIF Zrt., illetve a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kötött szerződés alapján harmadik fél (szállító, engedményes, hatóság stb.) részére teljesíthető.

(5)7 A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint teljesítésarányosan részletekben, a beszámoló vagy részbeszámoló elfogadását követően kerül sor. A támogatás terhére támogatási előleg folyósítható.

(6) Az előirányzaton rendelkezésre álló összeg növekedése esetén a támogatás összege feladatbővülés miatt megnövelhető.

10. § Az előirányzat kezelő szerve a KKK. Az előirányzat pénzügyi lebonyolítására szolgáló számla felett a KKK rendelkezési joggal bír, ellátja az előirányzat tekintetében a teljesítésigazolást, az érvényesítést és az utalványozást, végzi az előirányzattal kapcsolatos könyvvezetési feladatokat, részt vesz a 9. § (2) bekezdés szerinti támogatási szerződés előkészítésében, a forrás felhasználás támogatási szerződésben rögzítettekkel való összhangjának ellenőrzésében.

2. Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés (17-20-31-3, ÁHT: 302680)

11. §8 (1) Az előirányzat az országos, illetve az adott beruházással érintett helyi közúthálózat fejlesztési feladatainak finanszírozására szolgál. Az előirányzat felhasználható a nem költségvetési forrásból megvalósuló országos, illetve az adott beruházással érintett helyi közúti beruházások előkészítéséhez, valamint a projektek lezárásához szükséges feladatok finanszírozására a miniszter által jóváhagyott felhasználási terv szerint.

(2) Az előirányzat felhasználható továbbá a 7. sz. főút 148+100–150+000 km. szelvények közötti szakaszán a partfalnak a biztonságos közlekedés biztosítása érdekében történő megerősítésével összefüggő előkészítési és kárelhárítási feladatokra.

(3) Az előirányzat felhasználása az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására, a felhasználási tervvel összhangban a NIF Zrt.-vel, a (2) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel mint a beruházás megvalósítójával kötött támogatási szerződés alapján történik.

(4) Az előirányzat felhasználására a 9. § (3)–(6) bekezdését és a 10. §-t alkalmazni kell.

3. Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása (17-20-31-6, ÁHT: 297379)

12. § (1) Az előirányzat célja a Magyar Államvasutak Zrt. (a továbbiakban: MÁV Zrt.) pályahálózatán lévő, rendkívül leromlott állapotú vasúti hidak, műtárgyak felújítási programjának folytatása, a legsürgetőbb hídrekonstrukciós munkák elvégzése. A vasúti hidak, műtárgyak felújítása eredményeképpen a vasúti közlekedés biztonságának és versenyképességének javítása, tengelyterhelés korlátozások feloldása, sebességkorlátozások felszámolása, további állapotromlás megelőzése. Az előirányzat a MÁV Zrt. által elkészített, az előirányzat terhére elvégzendő feladatok tételes – felhasználási ütemezéssel és indoklással ellátott – felhasználási javaslatát tartalmazó, a miniszter által elfogadott projekt szintű intézkedési terv szerint kerül felhasználásra.

(2) Az előirányzat felhasználása a MÁV Zrt.-vel mint a beruházás megvalósítójával az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása érdekében, az intézkedési tervvel összhangban kötött támogatási szerződés alapján történik.

(3) Az előirányzatból kifizetés a MÁV Zrt., vagy a beruházás előkészítése, megvalósítása érdekében a MÁV Zrt. által kötött szerződés alapján harmadik fél részére teljesíthető.

(4)9 A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint teljesítésarányosan részletekben, a beszámoló vagy részbeszámoló elfogadását követően kerül sor. A támogatás terhére támogatási előleg folyósítható.

(5) Az előirányzat kezelő szerve a KKK. Az előirányzat pénzügyi lebonyolítására szolgáló számla felett a KKK rendelkezési joggal bír, ellátja az előirányzat tekintetében a teljesítésigazolást, az érvényesítést és az utalványozást, végzi az előirányzattal kapcsolatos könyvvezetési feladatokat, részt vesz a (2) bekezdés szerinti támogatási szerződés előkészítésében, a forrás felhasználás támogatási szerződésben rögzítettekkel való összhangjának ellenőrzésében.

4.10

13. §

5. Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése (17-20-31-9, ÁHT: 270912)

14. § (1) Az előirányzat fedezetet biztosít az országos úthálózat fejlesztési feladatai keretében az állami megrendelői (építtetői) feladatok ellátására, ideértve az előkészítést, a területbiztosítást, a KKK feladatkörébe nem utalt terveztetést, az előirányzat terhére megvalósuló projektek tanulmányterveinek előkészítését, a közbeszerzési eljárások lefolytatását, annak eredményeként a szerződéskötést, valamint a szerződések teljesítésének igazolását. Az előirányzat felhasználható a nem költségvetési forrásból megvalósuló országos közúti beruházások előkészítéséhez, valamint a projektek lezárásához szükséges feladatok finanszírozására is a miniszter által jóváhagyott felhasználási terv szerint.

(2)11 Az előirányzat felhasználása a NIF Zrt.-vel mint a kormányzati beruházás megvalósítójával kötött támogatási szerződés alapján történik.

(3) Az előirányzatból kifizetés a NIF Zrt., vagy a beruházás előkészítése, megvalósítása érdekében a NIF Zrt. által kötött szerződés alapján harmadik fél részére teljesíthető.

(4)12 Az előirányzat kezelő szerve a KKK. Az előirányzat pénzügyi lebonyolítására szolgáló számla felett a KKK rendelkezési joggal bír, ellátja az előirányzat tekintetében a teljesítésigazolást, az érvényesítést és az utalványozást, végzi az előirányzattal kapcsolatos könyvvezetési feladatokat, részt vesz a támogatási szerződés előkészítésében, a támogatás felhasználásának a támogatási szerződésben rögzítettekkel való összhangjának ellenőrzésében.

6. Vasúthálózat fejlesztése (17-20-31-10, ÁHT: 246078)

15. § (1) Az előirányzat célja a vasúthálózat és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése. Az előirányzat fedezetet nyújt az EU-társfinanszírozású vasúti projektek EU által nem finanszírozott költségeire is az egyes projektek előkészítéséhez, a hatósági engedélyezéshez és a Kohéziós Alap projektek lezárásához kapcsolódóan.

(2) Az előirányzat felhasználása a MÁV Zrt. és a NIF Zrt. -vel megkötött támogatási szerződés útján történik.

7.13

16. §14

8. A közösségi közlekedés összehangolása (17-20-32-1, ÁHT: 295735)

17. § (1) Az előirányzat fedezetet biztosít a részben pályázati úton kiválasztott kedvezményezettekkel, részben a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: KTI Nonprofit Kft.) kötött támogatási, illetve vállalkozási szerződésekhez.

(2)15 A támogatás rendelkezésre bocsátására vissza nem térítendő támogatás útján a kedvezményezett részére történő közvetlen kifizetéssel kerül sor.

(3) A támogatás terhére előleg folyósítható.

18. § Az előirányzat felhasználható a KTI Nonprofit Kft.

a) az ágazatfinanszírozási rendszer továbbfejlesztési, kontrolling és a monitoring rendszer működtetési feladataival összefüggő,

b) a személyszállítási közszolgáltatási szerződésekben előírt szakmai feladatainak végrehajtásával, különösen a szolgáltatási szint szerződések (a továbbiakban: SLA rendszer) kidolgozásával, fejlesztésével összefüggő,

c) az adott régió, térség utazási igényeinek folyamatos figyelemmel kíséréséhez, a közlekedési alágazatok közötti összhang biztosításához, a közforgalmú közlekedés igényeihez igazodó menetrendi szerkezet kialakításához, továbbá a menetrendek jóváhagyására vonatkozó döntések előkészítéséhez, és az adott térségben az ügyfélszolgálati tevékenység támogatásával kapcsolatos feladatok ellátásához kapcsolódó, valamint

d) a 20. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásával összefüggő

működési és felhalmozási kiadásainak finanszírozására.

19. § Az előirányzat fedezetet biztosít

a) az előirányzat céljával összefüggésben a KTI Nonprofit Kft. kutatási részfeladataira és koordinációs feladataira,

b) a közforgalmú közlekedés területén a hozzáférés esélyegyenlőségének biztosítására vonatkozó szabályozási javaslatok kidolgozásában való közreműködéssel összefüggő szakmai feladatokra és az akadálymentes közlekedés fejlesztésével kapcsolatos feladatokra,

c) a KTI Nonprofit Kft. regionális közlekedésszervezési feladataira, ezen belül

ca) a közforgalmú közlekedés területének szakmai irányításához szükséges információbázis kezelésére, beleértve az ágazati statisztikai feladatokban való közreműködést,

cb) a közlekedéspolitika megvalósításához szükséges, országos hatáskörű, szabályozást megalapozó kutatások, mérések és vizsgálatok végzésére,

cc) a közforgalmú közlekedés fejlesztését szolgáló kutatástechnológiai szakterületen végzett monitoring és koordináló tevékenységére,

cd) a közösségi közlekedés szervezésével és összehangolásával összefüggő feladatokban a szakmai döntések előkészítésére.

20. § (1) Az előirányzat felhasználható a KTI Nonprofit Kft.

a) intelligens forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszerek kialakításával és adatcseréjének biztosításával,

b)16 az elektronikus jegy- és bérletrendszer átjárhatósága műszaki követelményeinek kialakításában való közreműködéssel és a vállalati e-ticketing rendszerek együttműködésével, a megvalósult elektronikus jegy- és bérletrendszer ellenőrzésével,

c) intelligens közlekedési rendszerek kialakításával,

d) személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó közlekedési adatok átjárhatóságának biztosításával és

e) az egységes menetrendi adatbázis és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások kialakításával és működtetésével

kapcsolatos feladatai finanszírozására.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott felhasználási célok magukban foglalják

a) a stratégiai és módszertani előkészítést,

b)17 a központi koordinációs szervezet kialakítását és működtetését, ideértve a központi hely-, útvonal-, kedvezmény- és tarifaazonosító rendszer, továbbá a központi háttérrendszer szoftver funkciók kiépítését és működtetését, és

c) a kapcsolódó technológiai ajánlások és szabványok nyomon követési, hazai és külföldi kapcsolattartási és koordinációs feladatok ellátását.

(3) Támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: Határozat) alapján nyújtható.

(4) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, ideértve az ésszerű nyereséget. A támogatás mértékét a Határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.

(5) Ha a kedvezményezett a Határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a túlkompenzációt a Határozat 6. cikk (2) bekezdésében foglaltak alapján köteles visszafizetni.

(6) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (4)–(5) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

21. §18 Az előirányzat biztosítja a fedezetet a 19. §-ban, valamint a 20. § (1) bekezdés a), b), d) és e) pontjában meghatározott feladatok ellátásra, amelynek érdekében a KTI Nonprofit Kft.-vel mint kedvezményezettel a miniszter támogatási, illetve vállalkozási szerződést köt. Az előirányzat biztosítja a fedezetet a 20. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatok finanszírozására, amelyek ellátását a KKK – a KTI Nonprofit Kft. bevonásával – végzi előirányzat átcsoportosításra vonatkozó megállapodás alapján.

22. § (1)19 Az előirányzat felhasználható a Tisza folyón, valamint a Kőrös, a Sajó és a Szamos folyókon a köteles kompok közlekedésbiztonságot fokozó átalakítására.

(2) Az átalakítási feladat finanszírozása pályázati úton történik. A pályázat meghirdetéséről – a pályázati dokumentáció jóváhagyásával – a miniszter dönt.

(3) A támogatásra vonatkozó döntés közlekedésbiztonsági és szakmapolitikai, valamint a pályázati kiírásban meghatározott további szempontok figyelembevételével történik. A beérkezett pályázatok a rendelkezésre álló keret mértékéig kaphatnak támogatást.

(4) A beérkező pályázatok és a rendelkezésre álló forrás figyelembevételével prioritást élvez a helyi önkormányzat által üzemeltetett kompok átalakítása.

(5) A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a beruházás bekerülési összegének a pályázati kiírásban meghatározott részét saját forrás terhére biztosítsa.

(6) A pályázó kizárólag olyan beruházásra igényelhet támogatást, amely

a) műszakilag megfelel

aa) a hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról szóló 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet (a továbbiakban: KöViM rendelet) 7. § (1) bekezdés e) pontjának, és

ab) a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 1. számú mellékletében a kikötőre, valamint a komp- és révátkelőhelyre vonatkozó részletes szabályoknak, valamint

b) használata megfelel

ba) a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályok alkalmazásáról szóló 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet 12. §-ában a komp- és révátkelőhelyek üzemeltetési rendjére vonatkozó általános előírásoknak, és

bb) a kompok és a révek alkalmasságának és megfelelőségének vizsgálata szempontjából a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet rendelkezéseinek.

(7) A támogatás csak abban az esetben biztosítható, ha a pályázó vállalja, hogy a támogatási szerződés hatálybalépésétől számított legalább 5 éven át biztosítja a komp üzemszerű működését.

(8) A pályázatról – a (3) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével – a miniszter dönt. A támogató döntésről szóló értesítéssel egyidejűleg a kedvezményezettnek megküldésre kerül a támogatási szerződés tervezete.

(9) Az (1) bekezdésben meghatározott célra nyújtott támogatás a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, és a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelettel összhangban nyújtható.

8/A. 20 UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok (17-20-32-3, ÁHT: 341573)

22/A. § (1) Az előirányzat célja fedezet biztosítása a megtett úttal arányos díjszedési rendszer (a továbbiakban: UD rendszer) működtetésével összefüggésben

a) a megtett úttal arányos díjszedési, díjellenőrzés támogatási feladatok ellátásához szükséges eszközök és létesítmények működtetésével, üzemeltetésével, illetve fenntartásával, valamint az útdíjszedési, egyetemes útdíjszolgáltatói és díjellenőrzés támogatási feladatok elvégzésével, továbbá az azokhoz kapcsolódó tevékenységek (különösen műszaki, szakmai, pénzügyi, számviteli, jogi tevékenységek) ellátásával,

b) a megtett úttal arányos díjszedési kötelezettséggel összefüggő közúti jelzések és egyéb forgalomtechnikai elemek előállításával és kihelyezésével,

c) az UD rendszer elindítása másodlagos hatásainak vizsgálatát célzó közúthálózati forgalmi és környezeti monitoringgal,

d) a megtett úttal arányos díjszedési, egyetemes útdíjszolgáltatói és díjellenőrzés támogatási feladatok műszaki és pénzügyi auditjával,

e) az UD rendszerhez szükséges díjpolitikai szakértői feladatokkal,

f) az egyeztető szervi feladatok ellátásával,

g) az útdíjszedő és az útdíjszolgáltatók tevékenységének felügyeletével, valamint

h) a KKK UD rendszerrel kapcsolatos többletfeladataival

kapcsolatban felmerülő kiadásokra.

(2)21 Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatok elvégzésére a KKK a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-vel szolgáltatási szerződést köt.

(3) Az (1) bekezdés b–c) pontjában meghatározott feladatok ellátására a KKK az országos közutak kezelőivel vállalkozási vagy megbízási szerződést köt.

(4) Az (1) bekezdés d)–f) pontjában meghatározott feladatok ellátására a KKK vállalkozási vagy megbízási szerződést köt.

(5) Az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatok elvégzésére a miniszter és a Nemzeti Közlekedési Hatóság előirányzat átcsoportosításra vonatkozó megállapodást köt.

(6) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatok elvégzésére a miniszter és a KKK előirányzat átcsoportosításra vonatkozó megállapodást köt.

(7) Az előirányzat kezelő szerve a KKK. Az előirányzat pénzügyi lebonyolítására szolgáló számla felett a KKK rendelkezési joggal bír. Az előirányzatnak a (1) bekezdés g) és h) pontjában meghatározott feladatokra történő felhasználását kivéve a KKK végzi a kötelezettségvállalással kapcsolatos feladatokat, a szakmai teljesítésigazolást, az érvényesítést és az utalványozást, valamint az előirányzattal kapcsolatos könyvvezetési feladatokat és részt vesz a forrás felhasználásának az ellenőrzésében.

9. TEN-T projektek (17-20-32-5, ÁHT: 257201)

23. § (1) Az előirányzat célja a transz-európai közlekedési hálózatok (a továbbiakban: TEN-T) alapjából támogatott közlekedésfejlesztési projektek, valamint az azokhoz tartozó kiegészítő munkák finanszírozása. Az előirányzat terhére vasúti megvalósíthatósági tanulmányok, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, a szárazföldi és a folyami közlekedést érintő projektek végrehajtása, valamint forgalomszabályozó és információs rendszerhez kapcsolódó projektek kivitelezése támogatható. Az előirányzat felhasználható azon projektek előkészítésére, amelyek a 2014–2020. közötti uniós pénzügyi ciklusban várhatóan eséllyel pályáznak az Európai Összekapcsolási Eszköz kohéziós országok számára elkülönített forrásaira.

(2) Az előirányzatból kifizetés a TEN-T alapból támogatott feladatokra a transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról szóló kormányrendelet szerint megkötött szerződések alapján a projektet megvalósító szervezetek vagy az általuk a projektek megvalósítása érdekében kötött szerződés alapján harmadik fél részére teljesíthető.

(3) A TEN-T projektek előirányzat kezelő szerve a KKK. Az előirányzat pénzügyi lebonyolítására nyitott fizetési számla felett a KKK rendelkezik, ellátja az előirányzat tekintetében az érvényesítést és az utalványozást, valamint végzi az előirányzattal kapcsolatos könyvvezetési feladatokat.

(4) A KKK szükség szerint intézkedik az Európai Uniótól származó bevételekre megnyitott és a KKK által kezelt devizaszámlán és fizetési számlán rendelkezésre álló pénzeszközökből teljesítendő kifizetésekhez szükséges pénzeszközök technikai lebonyolítási számlára történő átvezetéséről és harmadik félnek történő átutalásáról.

(5) A KKK felelős az előirányzat felhasználásához kapcsolódó szerződések, megrendelések, pénzügyi teljesítések, követelések nyilvántartásáért és archiválásáért, az előirányzat eszközeivel és forrásaival kapcsolatos leltározási és leltárkészítési teendők elvégzéséért. A KKK felelős a kincstárral való folyamatos kapcsolattartás keretében a napi és a havi kincstári adatszolgáltatások ellenőrzéséért és egyeztetéséért.

24. § (1) Az előirányzat vonatkozásában az „IRIS Europe III” TEN-T projekt megvalósításában a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület megvalósító szervezetként vesz részt, és ellátja a miniszterrel kötött támogatási szerződésben meghatározott feladatokat.

(2) A TEN-T projektek előirányzat vonatkozásában a Tanulmányok a 22. számú kiemelt fontosságú vasúti projekt kidolgozásához TEN-T projekt megvalósításában a MÁV Zrt. megvalósító szervezetként vesz részt, és ellátja a miniszterrel kötött támogatási szerződésben meghatározott feladatokat.

10. Belvízi hajózási alapprogram (17-20-32-6, ÁHT: 245823)

25. § (1) Az előirányzat célja a belvízi hajózási piac működtetésének és egyensúlyának fenntartása érdekében, piaczavar esetén a szükséges intézkedésekhez forrás biztosítása. Az előirányzat szolgálja az uniós acquis részeként előírt forráslétesítés elvégzését.

(2) Az előirányzat piaczavar esetén történő felhasználását és a kötelezettségeket a Belvízi Hajózási Alapprogram működtetésének részletes szabályairól szóló 29/2003. (V. 8.) GKM rendelet határozza meg.

11. Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések (17-20-32-8,
ÁHT: 331640)

26. § (1) Az előirányzat célja a győri keleti iparterülethez kapcsolódó útfejlesztés terület-előkészítő munkáival kapcsolatban felmerülő Natura 2000 terület kármérséklése, kompenzációja.

(2) Az előirányzat felhasználására a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.-vel mint kedvezményezettel az (1) bekezdésben meghatározott feladat ellátására kötött támogatási szerződés alapján, vissza nem térítendő támogatás formájában a kedvezményezett részére történő kifizetéssel kerül sor.

(3) A támogatás terhére előleg folyósítható.

11/A. 22 A Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépítési projektek (17-20-32-10, ÁHT: 342040)

26/A. § (1) Az előirányzat azon a Határon Átnyúló Együttműködési Programok elnevezésű uniós forrásból megvalósuló útépítési projektek kiegészítő finanszírozására szolgál, amelyekben a NIF Zrt., mint kedvezményezett támogatási szerződést kötött. Az előirányzat felhasználható az uniós támogatási szerződésben meghatározott elszámolható költség összegét meghaladóan felmerülő költségek, valamint az uniós forrásból el nem számolható költségek finanszírozására.

(2) Az előirányzat felhasználása az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására a NIF Zrt.-vel, mint a beruházás megvalósítójával az előirányzat terhére kötött támogatási szerződés alapján történik.

(3) Az előirányzat felhasználására a 9. § (3)–(6) bekezdését és a 10. §-t alkalmazni kell.

12. Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok (17-20-32-11, ÁHT: 333717)

27. § (1) Az előirányzat a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 188/1996. Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott feladatokra, valamint a közlekedési szakképzési feladatok megvalósítására használható fel.

(2) Az előirányzat felhasználása a Korm. rendelet alapján befolyó bevételekre vonatkozóan a miniszter által jóváhagyott intézkedési terv alapján történik, amelynek tartalmaznia kell legalább a részfeladatok megvalósításához szükséges finanszírozást és a forrás felhasználásának felelőseit.

(2a)23 Az előirányzat fedezetül szolgál a KTI Nonprofit Kft. által ellátott, a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendeletben meghatározott, a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására.

(3)24 Az előirányzaton rendelkezésre álló támogatás terhére a miniszter a közlekedésbiztonsági forgalomtechnikai beavatkozások és e-Call témájú „HeERO” projekt tárgyú feladatok ellátásra a KKK-val előirányzat átcsoportosításra vonatkozó megállapodást, a közlekedési szakképzési feladatok ellátására a KTI Nonprofit Kft.-vel, mint kedvezményezettel támogatási szerződést köt. A támogatás rendelkezésre bocsátására vissza nem térítendő támogatás formájában, a kedvezményezett részére történő közvetlen kifizetéssel kerül sor.

(4) A támogatás terhére előleg folyósítható.

(5)25 Az előirányzat felhasználható vállalkozási, megbízási, vagy támogatási szerződés, valamint megrendelő lap kitöltése útján.

13. Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok (17-20-32-12, ÁHT:333728)

28. § (1) Az előirányzat a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 5. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok finanszírozására használható fel.

(2) Az előirányzat felhasználására megrendelő, vállalkozási, megbízási, illetve támogatási szerződés útján kerül sor. Vissza nem térítendő támogatás nyújtása a KTI Nonprofit Kft., mint kedvezményezett részére történő kifizetéssel történik.

(3) A támogatás terhére előleg folyósítható.

14. Zajtérképezés EU tagállami feladatai (17-20-32-13, ÁHT: 296302)

29. § (1) Az előirányzat célja a közlekedés okozta zajszennyezés csökkentése érdekében szükséges monitoring feladatok ellátása, a jogszabályok megalapozását szolgáló adatgyűjtés, mérések, a különböző beavatkozások környezeti hatásainak előrebecslése, továbbá a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló, 2002. június 25-i 2002/49/ EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti stratégiai zajtérképezéshez kapcsolódó feladatok elvégzése az állami kezelésben lévő nagyforgalmú közutak és vasútvonalak vonatkozásában.

(2) Az előirányzat felhasználására a miniszter támogatási szerződést köt a KTI Nonprofit Kft.-vel mint kedvezményezettel.

(3)26 A támogatás terhére előleg folyósítható.

14/A. 27 Csepeli hidak felújítása (17-20-32-14, ÁHT: 344684)

29/A. § (1) Az előirányzat célja támogatás nyújtása a Budapest, Gubacsi úti híd rekonstrukciós munkáinak előkészítéséhez és megvalósításához.

(2) Az előirányzat felhasználása a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatallal, mint kedvezményezettel az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására kötött támogatási szerződés alapján, vissza nem térítendő támogatás formájában a kedvezményezett részére történő kifizetéssel történik. A támogatás terhére támogatási előleg folyósítható.

15. 28 Útpénztár (17-20-32-26, ÁHT: 265690)

30. § (1) Az előirányzat – a koncessziós szerződés keretében vagy a KKK vagyonkezelésében nem álló, magántőke bevonásával megvalósult vagy megvalósuló országos közúthálózat és azok tartozékai kivételével – az országos közúthálózat, valamint az Országos Közúti Adatbankban szereplő közúthálózati elemek, illetve a Magyar Állam tulajdonában álló, az Országos Közúti Adatbankban nem szereplő közutak üzemeltetését, karbantartását, felújítását és fejlesztését szolgálja.

(2) Az előirányzat felhasználható a koncessziós szerződés keretében vagy a KKK vagyonkezelésében nem álló, magántőke bevonásával, valamint egyéb forrásból megvalósult vagy megvalósuló országos közúti hálózati elemek és azok tartozékai, műtárgyai fejlesztéséhez szükséges állami feladatok (területszerzés, minőségvizsgálatok, építtetői tevékenységek) finanszírozására, közútkezelői kötelezettségek finanszírozására, programszerű, egyéb karbantartási feladatok ellátására, a gyorsforgalmi utak nélküli országos közúthálózattal kapcsolatos – az üzemeltetési, karbantartási és útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatások ellátásából adódó – közútkezelői kötelezettségek finanszírozására, programszerű, egyéb karbantartási feladatok ellátására, az országos közúthálózattal kapcsolatos központi üzemeltetési feladatok ellátására és költségek viselésére, a díjpolitika kialakításával, a szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel és a kincstári költségekkel összefüggő kiadások fedezetére, a használati díj és pótdíj beszedésének és a használati jogosultság ellenőrzésének költségeire, a NIF Zrt. működési kiadásainak fedezetére.

(3) Az előirányzat felhasználható az országos közúthálózat – kivéve a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett, vagy a KKK vagyonkezelésében nem álló, magántőke bevonásával megvalósult és megvalósuló országos közutak – műtárgyai és tartozékai fejlesztésére, ezen belül új út és híd építésére, út- és hídrekonstrukciós munkára, az országos közúthálózat fejlesztésével és felújításával kapcsolatos területbiztosítások költségeire, valamint a KKK vagyonkezelésében lévő ingatlanok hasznosításához szükséges területszerzésre, a szükséges közművek átépítésére, kiépítésére, a közlekedési létesítmények megvalósításához szükséges akadálymentesítésre, a felújítási és fejlesztési feladatokkal kapcsolatos előkészítési, tervezési, környezeti kár-mentesítési, gazdaságossági és minőségvizsgálati feladatokra, az európai uniós forrásból megvalósult, az országos közúthálózatot érintő pályázatokkal kapcsolatos, a miniszter által jóváhagyott utólagos szakmai feladatokra, az útügyi kutatási, műszaki fejlesztési tevékenységekre, úthálózat-védelmi feladatokra, úthálózat felújítási, felújítás tervezési feladataira.

(4) Az előirányzat kezelő szerve a KKK.

(5) A KKK ellátja a kötelezettségvállalással, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésével, a teljesítés igazolásával, az utalványozással, az utalványozás ellenjegyzésével, az érvényesítéssel, a könyvvezetéssel és a miniszter felé történő beszámolással kapcsolatos feladatokat. A KKK az országos közutak vagyonkezelőjeként működteti az országos közúthálózat – kivéve a koncessziós szerződés keretében vagy magántőke bevonásával megvalósult és megvalósuló országos közutak – vagyonnyilvántartását.

(6) Az előirányzat kezeléséhez és működtetéséhez kapcsolódó költségek mértéke nem lehet több mint az előirányzat kiadási előirányzatának 5%-a.

(7) Az előirányzat terhére visszatérítési kötelezettséggel támogatás (kölcsön) nem nyújtható, előleg nem folyósítható, továbbá az előirányzatot megillető követelésről lemondani csak jogszabályban meghatározott esetben lehet.

(8)29 Az előirányzat a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., a Nemzeti Közlekedési Hatóság, illetve a NIF Zrt. KKK-val kötött szerződése útján kerül felhasználásra.

16. A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai (17-20-32-18, ÁHT: 205678)

31. § (1) Az előirányzat célja az ország közlekedésbiztonságának javítása, a közúti balesetek megelőzése. Az előirányzat felhasználható a 188/1996. Korm. rendeletben meghatározott célokra, feladatokra.

(2) Az előirányzat pénzügyi fedezetét a 188/1996. Korm. rendelet határozza meg. Az előirányzat terhére végrehajtandó feladatokat a 188/1996. Korm. rendelet szerinti közlekedésbiztonsági akcióprogram és intézkedési terv tartalmazza. Az intézkedési tervnek tartalmaznia kell a részfeladatok megvalósításához szükséges finanszírozást és a forrás felhasználásának felelőseit. Az előirányzat fedezetül szolgál a miniszternek az intézkedési tervben szereplő, a felelősségi körébe tartozó feladatai ellátásához.

(3) „A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai” előirányzat fedezetül szolgál a KTI Nonprofit Kft. által ellátott, a környezetvédelmi hozzájárulás felhasználásával kapcsolatos közlekedésbiztonsági és a közlekedés okozta környezeti hatások kutatás-fejlesztési részfeladataira és azok koordinációjára. Ezzel összefüggésben a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai előirányzat terhére a KTI Nonprofit Kft. által kizárólagos joggal ellátott feladatokat a (4)–(9) bekezdés állapítja meg.

(4) Az előirányzat fedezetet biztosít a közlekedésbiztonság és a közlekedés környezeti hatásai szakterületen a hazai és nemzetközi jogszabályokban előírt adatgyűjtéshez, szabályozást megalapozó mérésekhez és vizsgálatok végzéséhez, amelyek eredményei hozzájárulnak a minisztérium közlekedésbiztonsági stratégiaalkotó munkájához, a közlekedésbiztonsági kutatási-technológiafejlesztési szakterületen monitoring és koordináló tevékenységhez.

(5) A közúti járművek közlekedésbiztonságának fokozása érdekében az előirányzat forrást biztosít a forgalomba helyezésre és a forgalomban tartásra vonatkozó szabályozások és vizsgálati eljárások szakmai előkészítéséhez.

(6) Az előirányzat fedezetül szolgál a közlekedés okozta lég-, zaj- és talajszennyezés csökkentéséhez, a közlekedés klímavédelmi feladatainak ellátásához, a közlekedés energiahatékonyságának növelése érdekében szükséges feladatokhoz. Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a környezetkímélő és energiatakarékos közlekedéssel összefüggésben a jogszabályok megalapozását szolgáló adatgyűjtések és mérések, monitoring feladatok ellátása, valamint a Rendszeres Környezetvédelmi Felülvizsgálat adatbázis működtetése.

(7) Az előirányzat forrást biztosít az oktatással, képzéssel, vizsgáztatással, pálya- és jármű műszaki biztonsággal, szabályozás-előkészítéssel összefüggő kutatási-fejlesztési és mérés-vizsgálati közlekedésbiztonsági feladatokhoz.

(8) Az előirányzat terhére kerül működtetésre az EU-ENSZ EGB Jármű-műszaki Koordinációs Központ, amely keretében történik a gépjárművek forgalomba-helyezésével és forgalomban tartásával kapcsolatos nemzetközi előírások honosítása, az ágazatirányítás, valamint az állami és hatósági feladatok végrehajtása.

(9) Az előirányzat célja továbbá a közlekedésre neveléstől a járművezető képzésig átfogó program keretében a közlekedés biztonságának fokozása, a közlekedési kultúra növelése, a közlekedési szabályok és a helyes közlekedési magatartásformák megismertetése érdekében, új módszerek és új tananyagok alkalmazásával a képzésfejlesztés és a téma köré csoportosuló tevékenységek, szervezetek által létrehozott tudásbázis összefogása, koordinálása, a Közlekedésbiztonsági Módszertani, Képzési és Oktatási Centrum kialakításával.

(10) Az előirányzat felhasználására megbízási, vállalkozási, illetve támogatási szerződés útján kerül sor. Vissza nem térítendő támogatás nyújtására az (1)–(6) és (8)–(9) bekezdéseiben meghatározott feladatok ellátása érdekében a KTI Nonprofit Kft. mint kedvezményezett részére történő közvetlen kifizetéssel kerül sor. A (7) bekezdésben meghatározott feladatot a Nemzeti Közlekedési Hatóság a KTI Nonprofit Kft. bevonásával látja el. A támogatás terhére előleg folyósítható.

16/A. 30 Magyar légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása (17-20-32-25, ÁHT: 345062)

31/A. § (1) Az előirányzat célja támogatás nyújtása a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren – a magyar légiközlekedés-történeti hagyatékok összehangolásával és az iparági szereplőkkel szorosan együttműködve – egy, a XXI. századi elvárásoknak megfelelő repülőmúzeum és légiközlekedési látogatóközpont létrehozásához.

(2) Az előirányzat felhasználása a Légiközlekedési Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, mint kedvezményezettel az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására kötött támogatási szerződés alapján, vissza nem térítendő támogatás formájában a kedvezményezett részére történő kifizetéssel történik. A támogatás terhére támogatási előleg folyósítható.

(3) Az (1) bekezdés alapján nyújtott támogatás az Európai Bizottság SA 34.770 (2012/N-2) számú határozatával összhangban, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (3) bekezdés d) pontja szerinti kulturális támogatásnak minősül, és a bizottsági határozattal összhangban nyújtható.

17.31

32. §32

18. 33 Hungaroring Sport Zrt. támogatása (17-20-33-2, ÁHT: 030164)

33. § (1) Az előirányzat fedezetet biztosít a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj megrendezésével kapcsolatos rendezői és közvetítői jogdíjakra.

(2) Az előirányzat felhasználható továbbá a Hungaroring Sport Zrt. által lebonyolított kiemelt versenyek és az azokhoz kapcsolódó rendezvények támogatására.

(3) Az előirányzat felhasználására a miniszter támogatási szerződést köt a Hungaroring Sport Zrt.-vel.

19. Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat (17-20-33-3, ÁHT: 294835)

34. § Az előirányzat a gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján használható fel.

20. Területfejlesztési célelőirányzat (17-20-33-4, ÁHT: 302735)

35. §34 (1) A területfejlesztési célelőirányzat (a továbbiakban: TFC) terhére a miniszter forrást biztosíthat

a) az ELI-HU Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a szervezet hazai és nemzetközi feladatellátása során, a más támogatási szerződései keretében el nem számolható működési költségeire és egyéb ráfordításaira,

b) a Széchenyi Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyes szakmai programjainak megvalósításához,

c) egyéb – így különösen európai uniós forrás terhére nem támogatható, a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014. (I. 3.) OGY határozat 7. pont b) alpontja szerinti kiemelt térségekre vonatkozó – területfejlesztési, fejlesztéspolitikai szakmai feladatok ellátásához, projektek megvalósításához.

(2) A miniszter az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti kedvezményezettekkel támogatási szerződést köt. A támogatás rendelkezésre bocsátására a kedvezményezett részére történő kifizetéssel kerül sor. A kedvezményezett részére nyújtott támogatás a támogatási szerződésben rögzített módon, a részbeszámoló elfogadását követően is folyósítható. A támogatás terhére a támogatási szerződésben rögzített módon támogatási előleg folyósítható. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti feladatokra a miniszter egyedi döntése alapján vagy pályázati úton támogatási szerződés, valamint a közbeszerzésekről szóló törvény alapján kiválasztott szervezettel megbízási vagy vállalkozási szerződés is köthető.

(3) Az (1) bekezdés alapján vissza nem térítendő támogatás biztosítható.

36. § (1) A TFC-t illetik

a) a Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács támogatása előirányzat,

b) az Egyéb területfejlesztési intézmények működésének támogatása előirányzat,

c) a Kiemelt térségek területfejlesztése (Velencei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M8, natúrparkok) előirányzat,

d) a Vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatásának támogatása előirányzat,

e) az Üzletre hangolva előirányzat,

f) a Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok előirányzat

g) a Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása előirányzat,

h) a Balaton Fejlesztési Tanács támogatása előirányzat,

i) a Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásainak támogatása előirányzat,

j) a Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásainak támogatása előirányzat,

k) a Megyei Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásainak támogatása előirányzat,

l) a Területfejlesztési háttérintézményi feladatok előirányzat,

m)35

n) a Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása előirányzat

terhére megítélt, de visszavont támogatásokból, azok visszatérüléssel összefüggő esetleges járulékaiból származó bevételek, amelyek a 35. § (1) bekezdésében szereplő feladatok ellátásához használhatók fel.

(2) A TFC-t terhelik az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok kapcsán felmerülő fizetési kötelezettségek.

21.36

37. §37

21/A. 38 Balaton fejlesztési feladatok támogatása (17-20-33-6, ÁHT: 344639)

37/A. § (1) Az előirányzat célja a Balaton térségére vonatkozó, a hazai fejlesztéspolitikai célok elősegítését szolgáló szakmai projektek, programok előkészítésének, végrehajtásának támogatása.

(2) Az előirányzat felhasználása a Balaton Fejlesztési Tanáccsal, mint kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján, vissza nem térítendő támogatás formájában a kedvezményezett részére történő kifizetéssel történik. A támogatás terhére támogatási előleg folyósítható.

22. Központi fejlesztési feladatok (17-20-33-7, ÁHT: 258301)

38. § (1) Az előirányzat terhére a miniszter forrást biztosíthat

a) területfejlesztési tervezésre, képzésre, elemzésre, kutatásfejlesztésre és a területfejlesztéssel kapcsolatos kommunikációra;

b) a támogatási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására;

c) transznacionális együttműködés keretében megvalósuló projektekre;

d) a 2011-es magyar EU-elnökség területfejlesztési feladatainak előkészítésére;

e) a Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programja keretében az új építéshez kapcsolódó egyedi szennyvízkezelési berendezések létesítése tervezésének és kivitelezésének támogatására;

f) a központi pályázati rendszer támogatási keretösszegére.

(2) Az előirányzat a 2010. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásáról szóló kormányrendelet alapján kerül felhasználásra.

23.39

39. §40

24. Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat (17-20-33-10, ÁHT: 262845)

40. § (1) Az előirányzat célja

a) a vállalkozások versenyképességének javítása,

b) a vállalati beruházások támogatása, kiemelten a technológiai korszerűsítés ösztönzése,

c) a környezetvédelmi szempontú technológiaváltás, a hazai környezetvédelmi ipar termelésének és szolgáltatásának növelése,

d) az induló vállalkozások támogatása,

e) a vállalkozói inkubátorházak létesítésének és fejlesztésének elősegítése, szolgáltatásaik igénybevételének támogatása,

f) a vállalkozói ismeretek elsajátítása, a vállalkozói kultúra fejlesztése és a vállalkozói szellem erősítése,

g) a vállalkozások vezetési színvonalának, gazdasági tevékenységének javulását szolgáló módszerek elsajátítása és elterjesztése, a tanácsadási szolgáltatások igénybevételének támogatása,

h) a korszerű vállalatirányítási, minőségi, környezeti és egyéb hazai és közösségi szabványok, tanúsítványok bevezetésének támogatása,

i) a vállalati humánerőforrás-fejlesztés és -képzés,

j) a piaci információhoz való hozzáférés elősegítése, piacra jutás elősegítése,

k) az országos és helyi piaci zavarok megelőzése, mérséklése és megszüntetése, piaci megfigyelési rendszer működtetése,

l) a vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése,

m) a kis- és középvállalkozások innovációs képességének fejlesztése, kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése,

n) a szellemi tulajdon védelmének támogatása,

o) a logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése,

p) a vállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésének megkönnyítése,

q) a tőzsdei bevezetés megkönnyítése,

r) a működőtőke-befektetések ösztönzése,

s) az Európai Közösség és egyéb nemzetközi szervezetek programjaiban való részvétel és tagdíj társfinanszírozása,

t) a befektetésösztönzés elősegítése az országimázskép bemutatását szolgáló sajtó- és kommunikációs tevékenység útján,

u) a gazdaságstratégiai feladatok megalapozását szolgáló kutatási és szakmai tevékenység támogatása.

(2) Az előirányzat terhére az (1) bekezdésben meghatározott célokra vissza nem térítendő támogatás, illetve kamattámogatás és garanciadíj-támogatás nyújtható.

25. Kis-és középvállalkozói célelőirányzat (17-20-33-11, ÁHT: 229166)

41. § (1) Az előirányzat a következő célok megvalósításának támogatására szolgál:

a) a vállalkozásindításhoz szükséges feltételek megteremtése,

b) a vállalkozói ismeretek és az Európai Közösség előírásainak elsajátítása, valamint a vállalkozói kultúra fejlesztése, beleértve az ezzel kapcsolatos képzési programok szervezését és lebonyolítását, továbbá módszertani és oktatási anyagok készítését,

c) a KKV-k vezetési színvonalának, gazdasági tevékenységének javulását szolgáló módszerek elsajátítása és elterjesztése,

d) műszaki-gazdasági, üzleti, valamint az európai közösségi szabályokról, pályázatokról szóló információk nyújtása, a szolgáltatandó információk gyűjtése, kiértékelése és terjesztése,

e) a technológia fejlesztése és a termékek, szolgáltatások minőségi színvonalának növelése révén a versenyképesség javítása,

f) a beszállítói kapcsolatok kialakulásának és megerősödésének előmozdítása,

g) a hitelhez jutás lehetőségeinek bővítése,

h) az innovációs képesség fejlesztése,

i) a kül- és belpiaci lehetőségek feltárása, a piacra jutás elősegítése, valamint a kereskedelmi hálózat fejlesztése,

j) a KKV-k közötti termelési, értékesítési, beszerzési együttműködés és a piacon való közös fellépés elősegítése,

k) a KKV-k egymással, illetve kutató-fejlesztő intézményekkel közösen végzett kutatásai, vagy a kutatási eredmények átvételének, valamint azok gyakorlatba történő átültetési feltételeinek megteremtése,

l) az adminisztratív terhek csökkentése,

m) az Európai Közösség programjaiban való magyar részvétel biztosítása (tagdíj és társfinanszírozás),

n) a KKV-k minősítése (rating),

o) a KKV-k fejlesztéséhez kapcsolódó konferenciák, rendezvények szervezése, lebonyolítása,

p) a KKV-k fejlesztési stratégiáját megalapozó kutatások, elemzések, tanulmányok készítése,

q) alapszintű és emelt szintű tanácsadás a KKV-k részére,

r) a környezetvédelmi hatású fejlesztések elősegítése,

s) a szellemi tulajdon védelmének elősegítése, a szellemi tulajdon védelme tudatosságának fejlesztése,

t) a piaci információkhoz való hozzájutás esélyegyenlőségének biztosítása,

u) a vállalkozások versenyképességének javítása,

v) a vállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésének megkönnyítése,

w) a tőzsdei bevezetés megkönnyítése.

(2) Az előirányzat terhére az (1) bekezdésben meghatározott célokra vissza nem térítendő támogatás nyújtható.

26. Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása (17-20-33-15, ÁHT: 294968)

42. § (1) Az előirányzat az e §-ban foglalt feladatok ellátását szolgálja az alábbiak szerint:

a) hozzájárulás biztosítása

aa) a regionális fejlesztési tanácsok,

ab) a megyei területfejlesztési tanácsok,

ac) a kistérségi fejlesztési tanácsok,

ad) egyes térségi fejlesztési tanácsok (a továbbiakban együtt: Támogatott)

a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben előírt feladataihoz kapcsolódó tevékenységekhez [az a) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: támogatás];

b) a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer működésének tárgyévi támogatása;

c) egyes területfejlesztési, illetve fejlesztéspolitikai háttérintézményi feladatok ellátásának támogatása;

d) a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó egységes kommunikációjának finanszírozása.

(2) Az (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti jogcímek esetén a Támogató – az (1) bekezdés szerinti szervezetekkel, azokkal egyeztetve – szerződést köt, amely rendelkezik a forrás ellenében biztosítandó feladatok meghatározásáról, a folyósítás rendjéről, a beszámolási kötelezettség módjáról, a nem teljesítés esetén alkalmazandó szankciókról.

27.41

43. §42

28. A Várkert Bazár rekonstrukciója (17-20-33-19, ÁHT: 339728)

44. § (1) Az előirányzat a Várkert Bazár, mint a Világörökség részeként védett Duna-parti panoráma egyik legjelentősebb műemléke rekonstrukciójához használható fel. Az előirányzat fedezetet nyújt:

a) a Várkert Bazár rekonstrukciója során az eddigi szondázó restaurátori és más műemléki kutatások során felszínre nem került örökségvédelmi leletek és értékek feltárására és megőrzésére,

b) festőrestaurátori és más restaurátori tevékenységek elvégzésére,

c) színpadtechnikai eszközpark audiovizuális eszközeinek fejlesztésére,

d)43 a Várgondnokság Nonprofit Kft.-nek mint kedvezményezettnek az európai uniós forrás terhére kötött támogatási szerződés keretében, a Várkert Bazár rekonstrukciójából adódó feladatai ellátása kapcsán felmerülő el nem számolható költségeire.

(2) Az előirányzat felhasználása a Várgondnokság Nonprofit Kft.-vel mint kedvezményezettel az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására kötött támogatási szerződés alapján, vissza nem térítendő támogatás formájában a kedvezményezett részére történő kifizetéssel történik. A támogatás terhére előleg folyósítható.

(3) Az (1) bekezdés alapján nyújtott támogatás az Európai Bizottság SA. 34770 (2012/N-2) számú határozatával összhangban – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (3) bekezdés d) pontjának hatálya alá tartozó kulturális támogatás.

28/A. 44 Intézményi kezességi díjtámogatások (17-20-33-20, ÁHT: 342573)

44/A. §45 Az előirányzat az intézményi kezességi díjtámogatások felhasználásáról és kezeléséről szóló rendelet alapján használható fel.46

28/B. 47 Kulturális célú fejlesztések (17-20-33-21, ÁHT: 345717)

44/B. § (1) Az előirányzat célja az új budapesti konferencia-központ létesítésének előkészítésével kapcsolatos intézkedések, továbbá a Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ megvalósításával összefüggő egyes feladatok ellátásához szükséges forrás biztosítása.

(2) Az előirányzat felhasználása az MNV Zrt. útján a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetébe történő előirányzat-átcsoportosítással történik.

29. Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció (17-20-34-1, ÁHT: 302768)

45. §48 (1) Az előirányzat célja:

a) a Sulinet országos lefedettségű szélessávú infokommunikációs hálózat működtetésének biztosítása,

b) az elektronikus hírközléssel kapcsolatos védelemszervezési feladatok ellátása,

c) a Tisztaszoftver program keretében a köz- és felsőoktatás működéséhez szükséges jogtiszta szoftverek biztosítása, valamint az igénybevételükhöz szükséges bevezetés érdekében támogatási, illetve logisztikai szolgáltatás nyújtása,

d) az EKOP kormányzati informatikai projektek végrehajtásának felgyorsítása érdekében egyszemélyi felelősség kialakításának biztosítása az európai uniós szabad források felhasználásához szükséges intézkedésekről szóló 1345/2012. (IX. 7.) Korm. határozat rendelkezéseinek megfelelően,

e) az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 16. § (1) bekezdés f) pontjában részletezett feladatok ellátása,

f) az információs technológia biztonsági értékelésének közös kritériuma elnevezésű szabványrendszer támogatása,

g) az infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési és -szolgáltatási politika végrehajtása,

h) az infokommunikációs infrastruktúra eszközrendszerének üzemeltetése, fejlesztése,

i) a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság szakmai feladatai ellátásának finanszírozása.

(2) Az előirányzat felhasználásának alapjául az (1) bekezdésben meghatározott célok teljesítése érdekében a miniszter a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel mint kedvezményezettel az egyedi döntése alapján közszolgáltatási szerződést, az ágazatban működő szervezetekkel mint kedvezményezettekkel az egyedi döntése alapján támogatási szerződést vagy vállalkozási szerződést, a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézettel (a továbbiakban: NIIF Intézet), továbbá a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel (a továbbiakban: KIFÜ) előirányzat átcsoportosításra vonatkozó megállapodást köt.

30. Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok (17-20-34-2, ÁHT: 295757)

46. §49 (1) Az előirányzat forrást biztosít

a) az információs társadalom fejlődését akadályozó tényezők felszámolása és a digitális írástudás szintjének emelése érdekében a közösségi terek működtetésének és fejlesztésének biztosítására,

b) a miniszter felelősségi körébe tartozó, az informatikai, az elektronikus információbiztonsági és információvédelmi ágazatok fejlesztése, ezen ágazatok szabályozása, hatósági felügyelete előkészítésének és feltételeinek biztosítására,

c) az infokommunikációs, az audiovizuális médiát és elektronikus hírközlési ágazatot érintő stratégiai megalapozó, műszaki, gazdasági és jogi elemző tevékenység ellátására,

d) a miniszter felelősségi körébe tartozó informatikai és hírközlési ágazati szakképzési feladatok ellátására,

e) a c) pontban meghatározott stratégiai irányvonalakat követő legjobb gyakorlatok kialakítására, az infokommunikációs ágazatot érintő alkalmazások fejlesztésére, népszerűsítésére és elterjesztésére,

f) a közadatvagyon hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátására,

g) a hazai űrkutatással és űriparral kapcsolatos feladatok ellátására, valamint az űrkutatási, űripari nemzetközi és hazai szervezetekben való részvétel tagdíjára,

h) az ágazattal összefüggő speciális szakfordítási, hitelesítési feladatok ellátásának biztosítására, valamint

i) az információs és kommunikációs technológia helyi közösségek számára történő befogadásának erősítését, a lakossági életminőség javítását célzó tájékoztatók, konferenciák, motivációs programok megvalósítására.

(2)50 Az (1) bekezdésben meghatározott célok teljesítése érdekében a miniszter a NIIF Intézettel, a KIFÜ-vel, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal, valamint az űrkutatási ágazatban működő szervezetekkel mint kedvezményezettel az egyedi döntése alapján támogatási szerződést vagy vállalkozási szerződést köt.

(3) Az előirányzat felhasználására részben a pályázati úton nyertes, vagy a (2) bekezdés szerinti kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján vissza nem térítendő támogatás formájában a kedvezményezett részére történő kifizetéssel, részben vállalkozási szerződés útján, valamint tagdíj formájában kerül sor. A kedvezményezett részére nyújtott támogatásból előleg folyósítható.

47. § (1) Az előirányzat felhasználása során a hazai közösségi terek részére pályázat írható ki.

(2) A pályázat meghirdetéséről a miniszter dönt.

(3) A pályázati döntés általános kritériumai:

a) a közösségi térben nyújtott szolgáltatások száma;

b) a projekt helyszínét biztosító település lélekszáma;

c) a közösségi tér nyitva tartása;

d) a projektterv támogatási célokkal való összhangja;

e) a pályázatból megvalósítandó projekt hosszú távú működésének finanszírozása, fenntarthatósága – akár más alvállalkozói tevékenység révén;

f) a tervezett feladatok, szolgáltatások hozzájárulása a településen az e-közszolgáltatások és az internet használatának elterjedéséhez.

(4) A pályázati kiírás a (3) bekezdésben felsoroltakon kívül további kritériumokat is meghatározhat.

(5) A támogatásra a miniszter által felkért három főből álló bíráló bizottság tesz javaslatot. A pályázati bíráló bizottság a munkájába tanácskozási és véleményezési joggal a kincstár és az érdekelt szervek képviselőit is bevonhatja. A pályázati bíráló bizottság elnökét és tagjait a miniszter jelöli ki. A pályázati bíráló bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

(6) A támogatásról a bíráló bizottság döntési javaslata alapján a miniszter dönt.

(7) A támogató döntésről szóló értesítéssel a miniszter a támogatást elnyert pályázónak megküldi a támogatási szerződés tervezetét és a kapcsolódó dokumentációt.

(8) A miniszter a pályázatok hatékonyságát, szakmai eredményességét és a támogatási összeg felhasználását az (1) bekezdésben meghatározott szerven keresztül és önállóan is jogosult ellenőrizni.

(9) A költségvetési támogatás pályázati úton történő biztosítása esetén a (2)–(8) bekezdés szerinti feladatok ellátására lebonyolító szerv is igénybe vehető. Lebonyolító szerv igénybevétele esetén az előirányzat a lebonyolító szerv lebonyolítással kapcsolatban felmerülő költségeire is fedezetet biztosít. A költségek megtérítése a lebonyolító szervvel kötött támogatási szerződés útján, vissza nem térítendő támogatás formájában a lebonyolító szerv részére történő kifizetéssel történik.

31.51

48. §

32.52

49. §

33. Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás (17-20-35-1, ÁHT: 249467)

50. § (1) Az előirányzat célja a mecseki uránércbányászat befejezését követően támogatás biztosítása az uránércbányászati károk felszámolásához kapcsolódó környezetvédelmi munkálatok és a hosszú távú kiépített megfigyelő rendszerek működtetésére, vízbázis védelemre, ideértve Pécs ivóvízbázisának védelme érdekében egységes vízelvezető rendszer üzemeltetését, a radioaktívan szennyezett vizek uránmentesítését, a zagytéri kármentesítő rendszer és a kémiai vízkezelő üzemeltetését. Az előirányzat felhasználható továbbá a bányászatról szóló törvényben előírt használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásokkal kapcsolatos tájrendezési feladatok elvégzésére, valamint a rekultivált területek egy része karbantartási feladatainak ellátására.

(2) Az előirányzat fedezetet biztosít a beruházási program megvalósításához, a környezeti rekultiváció elvégzéséhez, a kiépített megfigyelő rendszerek működtetéséhez.

(3)53 Az előirányzat terhére végzendő feladatokról a MECSEK-ÖKO Környezetvédelmi Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: MECSEK-ÖKO Zrt.) vagy jogutódja – felhasználási ütemezéssel és indokolással ellátott – felhasználási javaslatot készít.

(4)54 Az előirányzat felhasználására a (2) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására a MECSEK-ÖKO Zrt.-vel vagy jogutódjával, mint kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján, vissza nem térítendő támogatás formájában a kedvezményezett részére történő kifizetéssel kerül sor.

(5)55

34. Energetikai célú feladatok (17-20-35-2, ÁHT: 302780)

51. §56 (1) Az előirányzat forrást biztosít a hazai, energetikai ágazatban hasznosítható K+F projektek, találmányok előállításához, bemutatásához, továbbá nemzetközi kötelezettségekhez kapcsolódó jogi, illetve tanácsadói tevékenység ellátásához, törvényi szabályozást megalapozó hatástanulmányok elkészítéséhez.

(2) Az előirányzat biztosít fedezetet a bányászati, a földgáz-, villamosenergia- és távhőszektorhoz kapcsolódó energetikai tárgyú jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetének elkészítéséhez szükséges külső szakértő bevonására.

52. § Az 51. § szerinti előirányzat egyedi döntés alapján támogatási szerződés, továbbá vállalkozási, kutatási, illetőleg megbízási szerződés útján kerül felhasználásra. Az előirányzat felhasználására vonatkozó uniós rendelkezések támogatási szerződésben kerülnek meghatározásra.

35. Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat (17-20-35-3, ÁHT: 302791)

53. § (1)57 Az előirányzat célja támogatás nyújtása egy- vagy többlakásos lakóépületeken, lakásokon, családi házakon, egyéb lakóingatlanokon és középületeken történő energiahatékonyságot növelő beruházásokra, alacsony energiafelhasználású lakóépületek, lakások építésének ösztönzésére, illetve további energiahatékonyságot növelő, energia-megtakarítást eredményező beruházásokra, mintaprojektek támogatására, valamint zöldgazdaság-fejlesztéssel és energetikával összefüggő hazai és nemzetközi pályázatokon történő részvételhez szükséges – az Ávr. 76. § (2) bekezdése szerinti saját forrásnak nem minősülő – források finanszírozására.

(2) Az előirányzatból a következő tevékenységek finanszírozhatók:

a) épületenergia-hatékonyság növelése,

b) alacsony energiafelhasználású lakóépületek, lakások, középületek építésének támogatása,

c) lakóépületek, lakások, középületek utólagos hőszigetelési feladatai, homlokzatok és födémek utólagos hőszigetelése, épületgépészeti rendszerei, épület-villamos rendszerei korszerűsítésének, felújításának támogatása,

d) nyílászárók energiatakarékos felújítása vagy cseréje,

e) megújuló energia felhasználásának növelése lakóépületen, középületen történő beruházással,

f) megújuló energiafelhasználás növelése, hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálásra,

g) hőleadók egyedi szabályozásához szükséges berendezések, termosztatikus szelepek lakásonkénti beszerelése, ennek keretében

ga) a lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök lakásonkénti beszerelése,

gb) a lakóépület közös tulajdonban álló fűtési rendszerének, középület fűtési rendszerének az átalakítása strangszabályozók beépítésével vagy cseréjével, egycsöves fűtési rendszer átalakításával a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakításával,

h) energia-megtakarítással járó beruházások és azok előkészítésének támogatása,

i) energiatakarékossági szemlélet kialakításának támogatása,

j)58 európai uniós zöldgazdaság-fejlesztési és energetikai mintaprojektek megvalósításának támogatása, illetve hazai és nemzetközi pályázatokon való részvételhez szükséges – az Ávr. 76. § (2) bekezdése szerinti saját forrásnak nem minősülő – forrás, valamint a nyertes projektek végrehajtásához szükséges költségek finanszírozása a következő témakörökben:

ja) regionális energiakoncepciók, stratégiák kialakítása, összehasonlítása,

jb) klímapolitikai, zöldgazdasági, energiatudatossági társadalmi szemléletformálás,

jc) Magyarországon megvalósuló környezetbarát technológiai fejlesztés, innováció, megújuló és alternatív energia hasznosítása, energiahatékonyság növelése,

jd) zöldgazdaság-fejlesztéssel, energetikával összefüggő tudásmegosztás, legjobb nemzetközi gyakorlatok átvétele, standardok kialakítása.

(3)59 Az előirányzatból támogatás – a (2) bekezdés h)–j) pontjában foglaltak kivételével – kizárólag pályázat útján

a) visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás), ezen belül támogatás, illetve kamattámogatás, vagy

b) visszatérítendő támogatás formájában

nyújtható.

(4) Az előirányzatból – a (2) bekezdés h–j) pontjában foglaltak kivételével – kizárólag természetes személy, társasház, lakásszövetkezet, települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat vagy költségvetési szerv részére nyújtható támogatás.

(5) Az előirányzat fedezetet nyújt a (2) bekezdés h)–j) pontja szerinti tevékenységek ellátásához, amelynek feltételeit az erre vonatkozó támogatási, vállalkozási, megbízási, hazai társfinanszírozási, illetve partnerségi megállapodás tartalmazza.

(6)60

(7) A pályázat benyújtása előtt megkezdett beruházásra támogatás nem nyújtható. A beruházás megkezdése időpontjának – ha a pályázati kiírás eltérően nem rendelkezik – építési beruházás esetén az építési naplóba történt első bejegyzés időpontját, egyéb beruházás esetében az első pénzügyi teljesítés időpontját kell tekinteni.

54. § (1) Támogatásra jogosult az e rendeletben meghatározott olyan pályázó, aki megfelel a pályázati kiírásban szereplő műszaki, pénzügyi, valamint az egyéb tartalmi és formai követelményeknek.

(2) A pályázatok a rendelkezésre álló forráskeret erejéig – a pályázati kiírás eltérő rendelkezése hiányában – benyújtásuk sorrendjében részesülnek támogatásban.

(3)61 A pályázati kiírást a pályázatkezeléssel megbízott szervezet honlapján is közzé kell tenni, a pályázati kiírás közzétételének időpontját a támogató határozza meg.

(4) Ha a pályázó társasház vagy lakásszövetkezet, egy pályázati kiírás esetén egy lakóépületre egy pályázat nyújtható be.

55. § (1) A támogatás nyújtásáról a miniszter dönt.

(2) Az előirányzat kezelő szerve az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ÉMI NKft.). Az előirányzat pénzügyi lebonyolítására nyitott elkülönített számla felett az ÉMI NKft. rendelkezik, ellátja az előirányzat tekintetében a kötelezettségvállalások teljesítésigazolását, az érvényesítést, az utalványozást, végzi a számviteli és ellenőrzési feladatokat és közreműködik a költségvetési beszámolók, mérlegjelentések elkészítésében.

(3)62 A támogatási szerződés megkötéséhez vagy támogatói okirat kiadásához szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén a kedvezményezettel a miniszter vagy a miniszter nevében az ÉMI NKft. támogatási szerződést köt vagy támogatói okiratot ad ki.

(4) A kedvezményezettnek a támogatási szerződés aláírására legfeljebb a döntés kézhezvételétől számított 120 nap áll a rendelkezésére. Ha a pályázó a szerződéskötésre az Ávr. 71. § (1) és (2) bekezdése alapján rendelkezésre álló határidőt elmulasztja, a támogatási szerződés megkötéséhez kapcsolódóan méltányosság semmilyen jogcímen nem gyakorolható.

56. §63 A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban meghatározott forrásösszetétel szerinti pénzügyi és időbeli ütemezésben, a készültségi fokkal arányosan és utólagosan, a kedvezményezett által benyújtott számlák és teljesítést igazoló dokumentumok alapján, valamint ezek ellenőrzését követően történik. A teljesítést igazoló dokumentumban a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy a támogatás feltételéül vállalt kötelezettségek a támogatási szerződésnek vagy a támogatói okiratnak megfelelően teljesültek, a forrásokat rendeltetésszerűen és maradéktalanul a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban meghatározott feladatra használta fel.

57. §64 (1) A támogatási szerződés vagy támogatói okirat módosítására irányuló kérelmet az 55. § szerinti kezelő szervhez kell benyújtani.

(2) A támogatási szerződés vagy támogatói okirat módosítása nem irányulhat a támogatás mértékéhez képest felmerülő többletköltségek támogatásból való finanszírozására.

(3) A kezelő szerv a támogatási szerződés vagy támogatói okirat módosítására irányuló kérelmet megvizsgálja. A kezelő szerv önállóan dönt a támogatási szerződés vagy a támogatói okirat módosításáról, ha

a) a módosítás a projekt adatlaphoz benyújtott bármely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban közölt tényekben bekövetkező valamely változásra irányul;

b) a módosítás kezdeményezésére a kedvezményezettnek fel nem róható körülmény bekövetkezése miatt kerül sor, a (4) bekezdés c) pontjában foglalt eset kivételével;

c) a módosítás kezdeményezésére vis maior következtében kerül sor, a (4) bekezdés c) pontjában foglalt eset kivételével;

d) olyan új tény merül fel, amely a pályázat vagy az egyedi döntés iránti kérelem elbírálásakor nem volt ismert és a támogatást alapjaiban érinti, a (4) bekezdés c) pontjában foglalt eset kivételével;

e) a projekt megvalósítása a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban meghatározott, tervezett befejezési időponthoz képest előre láthatóan késik, amely esetben a kezelő szerv a befejezés határidejét a pályázati útmutatóban előírt végső befejezési határidőig meghosszabbíthatja;

f) a projekt összköltségében 30%-ot meg nem haladó mértékben változnak a költségek az eredeti támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban rögzítetthez képest.

(4) A kezelő szerv a támogatási szerződés vagy támogatói okirat módosítási kérelmet az erre vonatkozó javaslattal együtt a miniszter részére felterjeszti, ha

a) a projekt támogatása meghaladja a 100 millió forintot;

b) a projekt műszaki tartalmának módosítása esetén az energia megtakarítás értéke várhatóan nem éri el a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban rögzített célérték 80%-át, vagy

c) a módosítás a beruházás finanszírozását érinti, a (3) bekezdés b)–d) pontjában foglalt finanszírozásra vonatkozó esetek kivételével.

(5) A miniszter a támogatási szerződés vagy támogatói okirat módosításról – a kezelő szerv (4) bekezdés szerinti javaslata alapján – 30 napon belül dönt.

(6) Az önrész biztosításának változása nem igényli a támogatási szerződés vagy a támogatói okirat módosítását.

(7) A támogatási szerződés vagy a támogatói okirat eltérő rendelkezése hiányában a támogatási szerződésben vagy a támogatói okiratban meghatározott befejezési határidő annak letelte előtt egyszeri alkalommal legfeljebb 120 nappal meghosszabbítható a kedvezményezett kérelmére. A kérelem benyújtásának határideje a beruházás befejezési határidejének utolsó napját megelőző 30. nap.

(8) A támogatási szerződés vagy a támogatói okirat módosításával kapcsolatos további szabályokat a támogatási szerződésben vagy a támogatói okiratban kell meghatározni.

58. § (1) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti vállalkozás tulajdonában lévő lakóingatlanon végrehajtott beruházáshoz az 53. § (2) bekezdés a)–i) pontja esetén vállalkozás energiatakarékossági szemléletének kialakításához nyújtott támogatás a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.

(2) Az európai uniós zöldgazdaság-fejlesztési és energetikai mintaprojekt megvalósítása esetén az 53. § (5)–(6) bekezdését és az 54–57. §-t nem kell alkalmazni.

36. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (17-20-35-4, ÁHT: 338306)

59. §65 Az előirányzat a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásáról szóló miniszteri rendelet alapján használható fel.

37. Energiafelhasználási hatékonyság javítása (17-20-35-5, ÁHT: 236355)

60. § Az előirányzat a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzataiból finanszírozott, állami támogatásnak minősülő felhasználások általános szabályairól szóló GKM rendelet alapján használható fel.

38. Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása (17-20-35-6, ÁHT: 241045)

61. § (1) Az előirányzat célja a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbetonvázas és az egyéb előre gyártott technológia felhasználásával épült lakóépület energiatakarékos korszerűsítésére, felújítására történő támogatás nyújtása.

(2) Az előirányzatból az alábbi tevékenységek finanszírozhatók:

a) utólagos hőszigetelési feladatok és épületgépészeti rendszerek korszerűsítésének, felújításának,

b) megújuló energiafelhasználás növelésének,

c) egycsatornás gyűjtő kémények korszerűsítésének, felújításának,

d) energia megtakarítással járó beruházások és azok előkészítésének

pályázati úton történő támogatása, valamint a támogatást biztosító pályázati rendszer működtetésének költségei.

(3) A Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása előirányzat felhasználása pályázati úton történik.

(4) A támogatási rendszer lebonyolításának operatív feladatait, kezelő szervezetként az ÉMI NKft. látja el kizárólagos joggal az (5) bekezdésben foglaltak szerint.

(5) Az ÉMI NKft. ellátja a Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása előirányzat alapján kiírt pályázati rendszerek tekintetében a pályázatkezelési és egyéb támogatásokkal összefüggő feladatokat. Ennek keretében végzi a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletnek és a pályázati kiírásnak megfelelő támogatási szerződések és az azokhoz kapcsolódó biztosítéki szerződések megkötésével, módosításával, megszüntetésével, jogi ügyintézésével, a pályázatok ellenőrzésével, a monitoringgal, a támogatási szerződések ellenőrzésével – beleértve a folyamatba épített előzetes és közbenső, valamint utólagos és helyszíni ellenőrzést – és a támogatási program lezárásával kapcsolatos teendőket. Az ÉMI NKft. ellátja továbbá a pályázói (ügyfél) tájékoztatással, valamint a Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása előirányzattal kapcsolatos pénzügyi – ideértve az utalványozást –, számviteli és ellenőrzési teendőket, közreműködik a költségvetési beszámolók, mérlegjelentések készítésében.

(6) Az előirányzat felhasználásának, beleértve a pályázatok lebonyolításának részletes szabályait a miniszter és az ÉMI Nkft. között létrejött támogatási szerződés tartalmazza.

39. Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai (17-20-35-7, ÁHT: 300657)

62. § Az előirányzat az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló kormányrendelet alapján használható fel.

39/A. 66 ÉRV Zrt. egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása
(17-20-35-9, ÁHT: 344606)

62/A. § (1) Az előirányzat fedezetet nyújt a Mátrafüred és Abasár közötti távvezeték megvalósítására, továbbá Gyöngyös és térsége lakónépességének egészséges ivóvízzel történő közüzemi ivóvízellátásnak folyamatos biztosítása érdekében, a haladéktalanul szükséges műszaki beavatkozásokra vonatkozó részletes javaslati dokumentáció elkészítésére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében a miniszter a Mátrafüred és Abasár közötti távvezeték megvalósítására támogatási, Gyöngyös és térsége lakónépességének egészséges ivóvízzel történő közüzemi ivóvízellátásának folyamatos biztosítása érdekében, a haladéktalanul szükséges műszaki beavatkozásokra vonatkozó részletes javaslati dokumentáció elkészítésére vállalkozási szerződést köt az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.

40. Autópálya rendelkezésre állási díj (17-20-36-1, ÁHT: 257101)

63. § (1) Az előirányzat célja

a) az M5, M6 és M60 gyorsforgalmi utakra vonatkozóan megkötött koncessziós szerződésekben és a jövőben a magyar állam nevében eljáró miniszter által a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésével kapcsolatosan magánfinanszírozói forrás bevonásával, koncessziós, illetve PPP-megállapodás keretében megkötendő szerződésekben vállalt rendelkezésre állási díjak, illetve egyéb kötelezettségek,

b) a jövőben megkötendő, az a) pontban megjelölt szerződések és a kapcsolódó pályázatok előkészítése, valamint a megkötött szerződések teljesítése során az állam érdekeinek érvényesítése, védelme céljából, illetve egyéb célból igénybe vett tanácsadói és egyéb szolgáltatások, illetve jogi képviselet,

c) a kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték

finanszírozása.

(2) A rendelkezésre állási és egyéb díjak kifizetése számlánként közvetlenül történik.

41. Oktatási, kulturális és sport PPP programok (17-20-36-2, ÁHT: 302813)

64. § (1) Az előirányzat célja:

a) hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához,

b) hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához,

c) hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához,

d) hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez,

e) sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése.

(2) Az előirányzat az (1) bekezdésben felsoroltakon túl fedezetet biztosít tanácsadási, késedelmi kamat és egyéb díjakra, az egyes, sportlétesítményekre vonatkozó PPP szolgáltatási szerződések megszüntetésére, továbbá a pénzügyi tranzakciós illetékre.

(3) Az előirányzat felhasználása a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, továbbá a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára történő előirányzat-átcsoportosítással, illetve a rendelkezésre állási, szolgáltatási és egyéb díjak kifizetése számlánként közvetlenül történik.

42. PPP konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások (17-20-36-3, ÁHT: 335139)

65. § (1)67 Az előirányzat célja

a) a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében létrejött tornaterem és tanuszoda PPP projektek magánbefektetőivel szemben fennálló, a PPP projekthez kapcsolódó lejárt pénzintézeti követelések megvásárlásához vagy a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében az egyes tornaterem és tanuszoda létesítményekhez kapcsolódóan létrejött PPP szerződések megszüntetéséhez, befejezetlen beruházás esetén a beruházás befejezéséhez és ennek során a létesítmények állami vagy közvetlenül önkormányzati tulajdonba vételéhez;

b) a Kormány határozatában megjelölt egyes oktatási létesítmények PPP-konstrukciójának megszüntetéséhez és a be nem fejezett létesítmények befejezéséhez

kapcsolódó költségek finanszírozása.

(2) Az előirányzat fedezetet biztosít a PPP szerződések megszüntetéséhez kapcsolódó tanácsadói és egyéb díjak finanszírozására.

(3)68 Az előirányzat felhasználható az (1) bekezdés a) pontja szerinti PPP szerződések megszüntetése vagy a megszüntetés előkészítése érdekében a PPP konstrukcióban résztvevő helyi önkormányzatok részére a létesítmény helyi önkormányzat általi megvásárlásához vagy a PPP projektekből eredő, magánbefektető felé fennálló tartozásai kiegyenlítéséhez, befejezetlen beruházás esetén a beruházás befejezéséhez kapcsolódó támogatás nyújtására. Az ilyen támogatás rendelkezésre bocsátására vissza nem térítendő támogatás útján a kedvezményezett vagy a kedvezményezett által a támogatási szerződésben megjelölt engedményes fizetési számlájára történő közvetlen kifizetéssel kerül sor. A támogatás terhére támogatási előleg folyósítható.

(4)69 A PPP projektek megszüntetésének előkészítése érdekében nyújtott támogatás esetében a helyi önkormányzattal kötendő támogatási szerződésben rendelkezni kell – az (1) bekezdés b) pontja szerinti beruházásokra kötött támogatási szerződés kivételével – a PPP projektek megszüntetésének tervezett véghatáridejéről.

(5)70 Az (1) bekezdés a) pontja szerinti célok megvalósítása érdekében az előirányzat felhasználása

a) a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe történő átcsoportosítást követően az MNV Zrt. vagy az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján, vagy

b) a (3) bekezdésben meghatározott esetben az előirányzatból közvetlenül nyújtott támogatással

történik.

43. 71 Hozzájárulás a Művészetek Palotája működtetéséhez (17-20-36-6, ÁHT: 256101)

66. § (1) Az előirányzat célja a Művészetek Palotája működtetése keretében az éves rendelkezésre állási díj, valamint a közüzemi költségek finanszírozása.

(2) Az előirányzat felhasználása során a rendelkezésre állási, szolgáltatási és egyéb díjak kifizetése a szolgáltató által kiállított számlák alapján számlánként közvetlenül történik.

44. 72 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához (17-20-36-7, ÁHT: 270701)

67. § (1) Az előirányzat célja a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében megvalósult tornatermek, tanuszodák és sportcsarnok szolgáltatási díja államra eső részének finanszírozása a szolgáltatási szerződések alapján.

(2) Az előirányzat az (1) bekezdésben felsoroltakon túl fedezetet biztosít az egyes sportlétesítményekhez kapcsolódóan létrejött PPP és egyéb szerződések megszüntetésével kapcsolatos szakértői, késedelmi kamat és egyéb díjakra.

(3) Az előirányzat felhasználása során a szolgáltatási és egyéb díjak kifizetése számlánként közvetlenül történik.

44/A. 73 Hozzájárulás a felsőoktatási intézmények PPP bérleti díjához (17-20-36-8, ÁHT: 343006)

67/A. § (1) Az előirányzat célja hozzájárulás

a) oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához,

b) meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához,

c) új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához.

(2) Az előirányzat az (1) bekezdésben felsoroltakon túl fedezetet biztosít a felsőoktatási PPP projektekkel kapcsolatos tanácsadási, szakértői, késedelmi kamat és egyéb díjakra,

(3) Az előirányzat felhasználása a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára történő előirányzat-átcsoportosítással történik a Kvtv. 23. § (4) bekezdése alapján.

45. ÉMI Nonprofit Kft. támogatása (17-20-37-3, ÁHT: 302835)

68. § (1) Az előirányzat forrást biztosít az ÉMI Nkft.-nek az Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzattal kapcsolatos, a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kezelő szervi feladatai ellátásához, a „Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása” előirányzatból indított pályázatokkal összefüggő egyes fenntartási, működtetési feladatok ellátására valamint ezen feladatok ellátásához szükséges szakmai támogatás biztosítása érdekében kötendő megállapodások finanszírozására.

(2) Az előirányzat az „Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat” terhére finanszírozható pályázati rendszerek tekintetében az ÉMI NKft. 55. § szerinti pályázatkezelési és egyéb támogatásokkal összefüggő feladatai ellátásának támogatására használható fel. Ennek keretében az előirányzat fedezetet biztosít

a) az e rendeletnek és a pályázati kiírásnak megfelelő támogatási döntések előkészítésével,

b) a támogatási döntések előkészítésének dokumentációjával,

c) a pályázatok nyilvántartásának egyes személyi és tárgyi feltételeivel,

d) a támogatási szerződések és az azokhoz kapcsolódó biztosítéki szerződések megkötésével, azok módosításával, megszüntetésével, jogi és földhivatali ügyintézésével,

e) a pályázatok ellenőrzésével, a monitoringgal, a támogatási szerződések ellenőrzésével – ideértve a folyamatba épített előzetes és közbenső, valamint utólagos és helyszíni ellenőrzést – és

f) a támogatási program lezárásával kapcsolatos feladatok ellátásához.

(3) Az előirányzat biztosítja az ÉMI NKft. pályázói (ügyfél) tájékoztatási, valamint az „Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzattal” kapcsolatban az 55. §-ban meghatározott pénzügyi számviteli és ellenőrzési feladatok forrását.

(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott tevékenységek mellett az előirányzat forrást biztosít az Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzatból indított pályázati rendszer megismertetésének, közzétételének, a pályázati rendszert érintő döntéseket megalapozó és azok eredményeit értékelő kutatások, tanulmányok költségeire is.

(5) Az energiamenedzsment eszközök közigazgatásba történő bevezetése érdekében az előirányzat forrást biztosít az energiatakarékosságra ösztönző rendszerek kialakításának, épületek energiatakarékos üzemeltetését szolgáló gyakorlati eljárásrendek kidolgozásának, oktatásának, az azokkal összefüggő nemzetközi példák felmérésének, a mintaprojektek eredményei vizsgálatának, valamint európai uniós irányelvek átültetésével kapcsolatos feladatok ellátásának költségeire is.

(6) Az előirányzat felhasználására a miniszter az ÉMI Nkft.-vel mint kedvezményezettel támogatási szerződést köt. A támogatás rendelkezésre bocsátására a kedvezményezett részére történő kifizetéssel kerül sor. A kedvezményezett részére nyújtott támogatás terhére előleg folyósítható.

46.74

69. §

47.75

70. §

48.76

71. §

49. Nemzetközi tagdíjak (17-20-38-1, ÁHT: 280834)

72. § (1) Az előirányzat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) feladatkörébe tartozó közlekedési, energetikai, hírközlési, területfejlesztési és klímapolitikai nemzetközi szervezetekben betöltött tagsághoz kapcsolódó tagdíjfizetési, -hozzájárulási kötelezettségek finanszírozására szolgál.

(2) Az előirányzat felhasználása a kifizetni tervezett, nemzetközi kötelezettségvállalás alapján fennálló tagdíjfizetési kötelezettségekről készített felhasználási terv alapján történik.

50. Magán és egyéb jogi személyek kártérítése (17-20-38-2, ÁHT: 280789)

73. § Az előirányzat célja a más fejezeti kezelésű előirányzatról nem finanszírozható:

a) az NFM-et mint költségvetési szervet terhelő, jogerős ítéleten, jogerős bírósági határozaton (ideértve a szakértői költségek előlegezését a bíróság felhívására, bírói letétbe helyezés útján történő teljesítést stb.) vagy a felek közötti egyezségen alapuló, polgári jogi jogviszonyból származó kifizetési kötelezettségek teljesítése,

b) az NFM perbeli képviseletét ellátó ügyvédek (ügyvédi irodák) megbízási szerződései és egyéb ügyvédi megbízási szerződések alapján történő kifizetések teljesítése,

c) a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági határozaton alapuló fizetési kötelezettségek fedezetének biztosítása, valamint

d) az NFM, mint adós elleni végrehajtási eljárásban az NFM-et terhelő, bírósági határozaton vagy a végrehajtó felhívásán alapuló fizetési kötelezettségek fedezetének biztosítása.

51. Kormányzati szakpolitikai feladatok (17-20-38-3, ÁHT: 301624)

74. § (1) Az előirányzat forrást biztosít a kormányzati döntés-előkészítést megalapozó tanulmánykészítési, kommunikációs stratégiai tanácsadási feladatok elvégzése, továbbá médiafigyelési, médiaelemzési, média-hatásvizsgálati szolgáltatás nyújtása tárgyában, közbeszerzési eljárások eredményeképpen megkötött vállalkozási szerződések pénzügyi fedezetére.

(2) A miniszter az előirányzat terhére megvalósuló feladatok körében a szakmai tartalom vonatkozásában feladatot, vagy annak módosítására utasítást kizárólag a Miniszterelnökség előzetes szakmai javaslata és egyetértése esetén adhat, továbbá – a kormányzati döntés-előkészítést megalapozó tanulmánykészítési, valamint kommunikációs stratégiai tanácsadási feladatok elvégzése tárgyában megkötött szerződések vonatkozásában – a teljesítés igazolása csak a Miniszterelnökség előzetes szakmai jóváhagyását követően történhet meg.

(3) Az előirányzat felhasználásának részletszabályai a miniszter, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár és a vállalkozók által megkötött háromoldalú megállapodásban kerültek rögzítésre.

52.77

75. §

53. Kockázati céltartalék (17-20-38-5, ÁHT: 265378)

76. § Az előirányzat az EU által előírt visszafizetési kötelezettség (tartalék), késedelmi kamat, árfolyamveszteség, nem megfelelő teljesítés, peres eljárás(ok), képviselet, a vis maior stb. által bekövetkezett, előre nem tervezett fizetési kötelezettségek finanszírozására szolgál.

54. Pesti Vigadó rekonstrukciója (17-20-38-8, ÁHT: 330073)

77. § (1) Az előirányzat célja forrás biztosítása a Pesti Vigadó épületének újjáépítéséhez, többfunkciós célú kulturális és művészeti központként való működtetéséhez, valamint ennek kiegészítő funkciói kialakításához.

(2) A projekt kivitelezésével összefüggő feladatokat a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány (a továbbiakban: MSZA) látja el. A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására az MSZA-val támogatási szerződést köt.

(3) Az (1) bekezdés alapján nyújtott támogatás az Európai Bizottság SA. 34770 (2012/N-2) számú határozatával összhangban – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (3) bekezdés d) pontjának hatálya alá tartozó kulturális támogatás.

55. A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése (17-20-38-12, ÁHT: 340495)

78. § (1) Az előirányzat célja a dohánytermék-kiskereskedelem szervezésének előmozdítása, a dohánytermék-kiskereskedelem átengedéséről szóló pályázat kiírásának, elbírálásának, továbbá a koncessziós szerződés megkötésének előkészítése, annak teljes körű koordinálása majd ellenőrzése érdekében a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése.

(2) Az előirányzat felhasználása a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-vel mint kedvezményezettel az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására kötendő támogatási szerződés alapján, vissza nem térítendő támogatás formájában a kedvezményezett részére történő kifizetéssel történik. A támogatás terhére előleg folyósítható.

55/A. 78 Szúnyogirtási program támogatása (17-20-38-13, ÁHT: 344728)

78/A. § (1) Az előirányzat célja a turisztikailag frekventált területeken a lakosság és a turisták komfortérzetének javítása céljából végzett csípőszúnyog-gyérítési feladatok ellátásához forrás biztosítása. Az előirányzat felhasználható az előirányzat kezelésével kapcsolatos költségek finanszírozására is.

(2)79 Az előirányzat felhasználása a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet és a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet javára történő átcsoportosítással történik.

(3)80

78/B. §81

56. 82 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása (17-20-38-14, ÁHT: 220361)

78/C. § (1) Az előirányzat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény által létrehozott békéltető testületek tagjai díjazásának szabályait meghatározó kormányrendelet szerint meghatározott mértékű díj és a békéltető testületek tevékenységével és feladatellátásával összefüggő kiadások fedezetéül szolgál.

(2) Az előirányzat felhasználása kérelemre, egyedi döntés alapján, költségvetési támogatás nyújtásával a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával és területi kamarákkal kötött támogatási szerződéssel történik.

(3) A támogatás terhére támogatási előleg folyósítható.

(4) Támogatási előleg esetén a 7. § szerinti biztosítékot kell kikötni.

(5) A költségvetési támogatás vissza nem térítendő támogatás.

57. 83 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása (17-20-38-15, ÁHT: 208349)

78/D. § (1) Az előirányzat forrást biztosít a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek költségvetési támogatásához. A költségvetési támogatás a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek keresetindítási költségeinek fedezésére, a feladataik ellátásának elősegítésére, a fogyasztók oktatására és tájékoztatására használható fel a fogyasztói tudatosság növelése érdekében.

(2) Az előirányzatból a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek – pályázati úton – vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek. A pályázaton a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § e) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek vehetnek részt.

(3) A támogatásra vonatkozó döntés meghozatala a pályázati útmutatóban meghatározott szempontok figyelembevételével történik. A beérkezett pályázatok a rendelkezésre álló keret mértékéig kaphatnak támogatást.

(4) A miniszter által létrehozott tárcaközi bírálati bizottság a pályázatok beérkezésétől számított 60 napon belül tesz döntési javaslatot a beérkezett pályázatok elbírálására.

(5) A tárcaközi bírálati bizottság tagjai a fogyasztóvédelemért felelős miniszter képviselője mellett az egészségügyért felelős miniszter, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter, az oktatásért felelős miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, a társadalmi és civil kapcsolatokért felelős miniszter és a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter egy-egy – az adott feladatkörre tekintettel jelölt – képviselője.

(6) A pályázatok elbírálásáról szóló döntést a miniszter hozza meg. Az előirányzat felhasználása a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesülettel a (10) bekezdés szerinti kezelő szerv által kötött támogatási szerződés alapján történik.

(7) A támogatás terhére támogatási előleg folyósítható.

(8) Támogatási előleg esetén a 7. § szerinti biztosítékot kell kikötni.

(9) A költségvetési támogatás vissza nem térítendő támogatás.

(10) Az előirányzat kezelő szerve a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

79. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

80–81. §84

82. §85 A

a)86 22. § (1) bekezdése és az 53. § (2) bekezdés a)–i) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),

b)87 45. § b) és f) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8-13. o.),

c)88 20. §, a 45. § b) és f) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1

A rendeletet a 28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet 46. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2015. június 4. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 44. § (2) bekezdését.

2

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja az 58/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 8. § az 58/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 9. § (1) bekezdése a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 9. § (2) bekezdése a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 9. § (4) bekezdése a 67/2013. (XI. 22.) NFM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 9. § (5) bekezdése a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 11. § az 58/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

9

A 12. § (4) bekezdése a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A 4. alcímet (13. §) a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 27. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

A 14. § (2) bekezdése a 44/2013. (VII. 25.) NFM rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 14. § (4) bekezdése a 44/2013. (VII. 25.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

13

A 7. alcímet az 58/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 17. §-a hatályon kívül helyezte.

14

A 16. §-t az 58/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte.

15

A 17. § (2) bekezdése a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

16

A 20. § (1) bekezdés b) pontja a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 20. § (2) bekezdés b) pontja a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 21. § a 44/2013. (VII. 25.) NFM rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 22. § (1) bekezdése a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

20

A 8/A. alcímet (22/A. §) a 44/2013. (VII. 25.) NFM rendelet 4. §-a iktatta be.

21

A 22/A. § (2) bekezdése a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

22

A 11/A. alcímet (26/A. §) a 67/2013. (XI. 22.) NFM rendelet 2. §-a iktatta be.

23

A 27. § (2a) bekezdését a 44/2013. (VII. 25.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be.

24

A 27. § (3) bekezdése a 44/2013. (VII. 25.) NFM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 27. § (5) bekezdését a 44/2013. (VII. 25.) NFM rendelet 5. § (3) bekezdése iktatta be.

26

A 29. § (3) bekezdését a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 7. §-a iktatta be.

27

A 14/A. alcímet (29/A. §) a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 8. §-a iktatta be.

28

A 15. alcím címe a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 26. § b) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 30. § (8) bekezdése a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 26. § c) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 16/A. alcímet (31/A. §) a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 9. §-a iktatta be.

31

A 17. alcímet az 58/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 17. §-a hatályon kívül helyezte.

32

A 32. §-t az 58/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte.

33

A 18. alcím (33. §) az 58/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

34

A 35. § az 58/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

35

A 36. § (1) bekezdés m) pontját az 58/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte.

36

A 21. alcímet az 58/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 17. §-a hatályon kívül helyezte.

37

A 37. §-t az 58/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte.

38

A 21/A. alcímet (37/A. §) a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 11. §-a iktatta be.

39

A 23. alcímet az 58/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 17. §-a hatályon kívül helyezte.

40

A 39. §-t az 58/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte.

41

A 27. alcímet az 58/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 17. §-a hatályon kívül helyezte.

42

A 43. §-t az 58/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte.

43

A 44. § (1) bekezdés d) pontja az 58/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 15. §-a szerint módosított szöveg.

44

A 28/A. alcímet (44/A. §) a 67/2013. (XI. 22.) NFM rendelet 3. §-a iktatta be.

45

A 44/A. § a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

47

A 28/B. alcímet (44/B. §) a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 13. §-a iktatta be.

48

A 45. § az 58/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

49

A 46. § az 58/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

50

A 46. § (2) bekezdése a 2/2015. (I. 20.) NFM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

51

A 31. alcímet (48. §) a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 27. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

52

A 32. alcímet (49. §) a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 27. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

53

Az 50. § (3) bekezdése a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

54

Az 50. § (4) bekezdése a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

55

Az 50. § (5) bekezdését a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 27. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

56

Az 51. § a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

57

Az 53. § (1) bekezdése a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 26. § d) pontja szerint módosított szöveg.

58

Az 53. § (2) bekezdés j) pont nyitó szövegrésze a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 26. § e) pontja szerint módosított szöveg.

59

Az 53. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 27. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

60

Az 53. § (6) bekezdését a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 27. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

61

Az 54. § (3) bekezdése a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

62

Az 55. § (3) bekezdése az 58/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

63

Az 56. § az 58/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

64

Az 57. § az 58/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

65

Az 59. § a 69/2013. (XI. 28.) NFM rendelet 19. §-a szerint módosított szöveg.

66

A 39/A. alcímet (62/A. §) a 7/2014. (II. 12.) NFM rendelet 2. §-a iktatta be.

67

A 65. § (1) bekezdése a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

68

A 65. § (3) bekezdése a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 20. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

69

A 65. § (4) bekezdése a 44/2013. (VII. 25.) NFM rendelet 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

70

A 65. § (5) bekezdése a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 20. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

71

A 43. alcím (66. §) a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

72

A 44. alcím (67. §) a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 22. §-ával megállapított szöveg.

73

A 44/A. alcímet (67/A. §) a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 23. §-a iktatta be.

74

A 46. alcímet (69. §) a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 27. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

75

A 47. alcímet (70. §) a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

76

A 48. alcímet (71. §) a 18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

77

Az 52. alcímet (75. §) a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 27. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

78

Az 55/A. alcímet (78/A–78/B. §) a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 24. §-a iktatta be.

79

A 78/A. § (2) bekezdése az 58/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

80

A 78/A. § (3) bekezdését az 58/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte.

81

A 78/B. §-t az 58/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte.

82

Az 56. alcímet (78/C. §) az 58/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 12. §-a iktatta be.

83

Az 57. alcímet (78/D. §) az 58/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 13. §-a iktatta be.

84

A 80–81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 82. § a 44/2013. (VII. 25.) NFM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

86

A 82. § a) pontja az 58/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

87

A 82. § b) pontja a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 25. §-ával megállapított szöveg.

88

A 82. § c) pontja a 16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet 25. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére