• Tartalom

27/2013. (IV. 26.) VM rendelet

27/2013. (IV. 26.) VM rendelet

az egyes, közösségi és hazai forrásból finanszírozott agrártámogatási jogcímekre vonatkozó miniszteri rendeletek módosításáról1

2013.04.27.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,

az 1. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet módosítása

1. § A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet] 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A 4. § (1) bekezdése szerinti kérelem jóváhagyására a Tv. 76. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. A történelmi bázis jogosultság átírása iránti kérelem alapján az MVH csak abban az esetben vezeti át a nyilvántartásban a kérelemben szereplő mennyiségű történelmi bázist, amennyiben a szerződés egyértelműen rendelkezik a történelmi bázis jogosultság átruházásáról, illetve ideiglenes átengedéséről.”

2. § (1) A 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Tejtermelés támogatás esetén, amennyiben a kérelem nem a teljes történelmi bázis jogosultság átruházására, illetve ideiglenes átengedésére vonatkozik, a minimálisan átírható mennyiség 500 egység történelmi bázis jogosultság.”
„(4) Az MVH a nyilvántartásában
a) egész számban tartja nyilván a tejtermelés támogatás történelmi bázisjogosultság mértékét, ahol a legkisebb átírható mennyiség 1 egység;
b) egy tizedesjegy pontossággal tartja nyilván
ba) az anyatehéntartás,
bb) a hízottbika-tartás,
bc) az extenzifikációs szarvasmarhatartás, és
bd) a kedvezőtlen adottságú területeken történő anyajuhtartás
támogatás történelmi bázisjogosultság, valamint a kiegészítő történelmi bázisjogosultság mértékét, ahol a legkisebb átírható mennyiség 0,1 egység;
c) két tizedesjegy pontossággal tartja nyilván
ca) az egyes szántóföldi növények,
cb) a hüvelyesek,
cc) a rizs,
cd) a Burley dohány, és
ce) a Virginia dohány
támogatása történelmi bázisjogosultság mértékét, ahol a legkisebb átírható mennyiség 0,01 egység.”

3. § A 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az örökös vagy jogutód a jogutódlást igazoló döntés jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kérheti a történelmi bázis jogosultság átírását. A kérelemhez mellékelni kell a jogutódlást alátámasztó dokumentum másolatát. Haszonélvezeti joggal terhelt öröklés esetén a történelmi bázis jogosultság átírási kérelmét a történelmi bázis jogosultság haszonélvezőjének és a történelmi bázis jogosultság örökösének közösen kell benyújtania.”

4. § A 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § A történelmi bázis jogosultságok és a kiegészítő történelmi bázisjogosultságok használati jogának, valamint a nemzeti történelmi bázis jogosultságok mennyiségének nyomon követése érdekében nyilvántartást kell működtetni. A nyilvántartás működtetését, illetve a működtetés kapcsán felmerülő hatósági feladatokat az MVH látja el.”

5. § Hatályát veszti a 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 3. § (4) bekezdése, valamint 7. §-a.

2. A mezőgazdasági biztosítás díjhoz nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló
143/2011. (XII. 23.) VM rendelet módosítása

6. § A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki.

„(4) A (3) bekezdésben rögzített, a mezőgazdasági biztosítási szerződésekhez 2012-ben felhasználható legfeljebb 9,33 millió euró keretösszege 6,2419 millió euróval csökken.”

3. A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program
Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosítása

7. § A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet [a továbbiakban: 22/2012. (III. 9.) VM rendelet] 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki.

„(4) A (3) bekezdéstől eltérően, amennyiben az MVH a támogatási időszak első évében állapítja meg a szerkezetátalakítási programban vállalt kötelezettségek megsértése miatt fizetendő nem teljesítési bírságot, a termelő mentesül a nem teljesítési bírság befizetése alól. Ha a szerkezetátalakítási programba bejelentkezett termelő a támogatási időszak alatt ismételten megsérti a szerkezetátalakítási programban vállalt kötelezettségeit, akkor az MVH egy alkalommal emelt összegű bírság fizetésére kötelezi.”

8. § A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a következő 10/A. §-sal egészül ki:

10/A. § A kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékének megállapításakor a 10. §-ban meghatározott összeg a 2012-es tárgyév vonatkozásában 4,6814 millió euróval nő.”

4. A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet módosítása

9. § A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet [továbbiakban: 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet] 1. §-a a következő i) és j) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

i) átlagos fűtőérték: a szárított takarmány előállító üzem által a tárgyévben a támogatási kérelem benyújtásig szárított takarmány előállításra felhasznált tüzelőanyagra vonatkozó számlákon megajoule (a továbbiakban: MJ)/kg vagy MJ/m3 mértékegységben feltüntetett fűtőérték adatok számtani átlaga;
j) felhasznált hőenergia mennyiség: a szárított takarmány előállító üzem által a tárgyévben a támogatási kérelem benyújtásig szárított takarmány előállításra felhasznált és dokumentált tüzelőanyag mennyiségének és a tüzelőanyag átlagos fűtőértékének szorzata MJ mértékegységben kifejezve.”

10. § A 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet 4. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A 2013. évtől e rendelet alapján odaítélhető összes támogatás költségvetési felső határa évente 240 millió forint.
(4) A támogatásra jogosult ügyfélnek járó támogatási összeg a szárított takarmány előállítás céljára a tárgyévben általa felhasznált hőenergia mennyiségétől függően, az 1. mellékletben foglalt táblázat alapján – az (5) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – sávosan kerül megállapításra.”

11. § A 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatási kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:]

b) a tárgyévben a támogatásra jogosult ügyfél által szárított takarmány előállítás céljára a támogatási kérelem benyújtásáig felhasznált tüzelőanyag mennyisége, átlagos fűtőértéke és a felhasznált hőenergia mennyisége.”

12. § A 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az MVH az összes, határidőben benyújtott támogatási kérelem adminisztratív és helyszíni ellenőrzését követően megállapítja az egyes ügyfelek által szárított takarmány előállítás céljára a tárgyévben ténylegesen felhasznált tüzelőanyag mennyiséget, az átlagos fűtőértéket, valamint a felhasznált hőenergia mennyiséget, és tárgyév december 31-éig dönt a támogatás odaítéléséről, annak összegéről, és a forrás rendelkezésre állása esetén legkésőbb ezen határidőig intézkedik annak kifizetéséről.”

13. § A 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az MVH a helyszíni ellenőrzés során az üzemnapló, az azt alátámasztó dokumentumok és a mérőberendezések által mutatott adatok alapján ellenőrzi a szárított takarmány előállítás során teljesített műszakórákat és az előállított szárított takarmány mennyiséget, valamint megállapítja a szárított takarmány előállításra ténylegesen felhasznált tárgyévi tüzelőanyag mennyiséget, az átlagos fűtőértéket, és a felhasznált hőenergia mennyiséget.”

5. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. § Hatályát veszti a kísérleti állatok tenyésztésének (szaporításának), tartásának, szállításának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló 36/1999. (IV. 2.) FVM–KöM–GM együttes rendelet.

1. melléklet a 27/2013. (IV. 26.) VM rendelethez

A tárgyévben igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatás mértéke
a szárított takarmány előállítás céljára felhasznált hőenergia mennyiség alapján
A támogatási összeg megállapításának alapját a szárított takarmányt előállító üzemek által a szárítás során a tárgyévben felhasznált hőenergia mennyiség képezi.
A felhasznált hőenergia mennyiség alapján megállapított intervallumokat, valamint az ezekhez tartozó támogatási mértékeket és megállapítható maximális támogatási összegeket a következő táblázat tartalmazza:

 

A

B

C

D

1

A felhasznált hőenergia mennyiség intervallumának felső értéke, MJ

A felhasznált hőenergia mennyiség intervallumának alsó értéke, MJ

A teljes támogatási összeg %-a

A támogatás maximális összege, euró

2

 

10 000 000

100%

66 666

3

10 000 000

8 000 000

80%

53 333

4

8 000 000

4 800 000

60%

40 000

5

4 800 000

1 920 000

40%

26 665

6

1 920 000

384 000

20%

13 332

7

384 000

 

10%

6 666

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. április 28. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére