• Tartalom

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

2022.06.15.

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 20. pontjában,
a 8–9. § és a 17. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 14. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 15. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, valamint a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 16. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 7. pontjában,
a 18. § tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés g) pontjában és a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 19. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendeletet az építési tevékenység megvalósításához szükséges tervek készítése során az építési termék építménybe történő betervezésére, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokra és ellenőrzésre, az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során az építménybe történő beépítésre, az építési termékek teljesítményértékelését végző és a teljesítményállandóságot ellenőrző, műszaki értékelő szervezetek eljárására kell alkalmazni.

(2) Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában e rendelet rendelkezéseit a sajátos építményfajtákkal kapcsolatos építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokra és ellenőrzésre is alkalmazni kell.

(3) Az építési termékre vonatkozó – az 5. § (2) bekezdésében levő tartalmi követelményeknek megfelelő – nemzeti szabvány alkalmazását úgy kell tekinteni, hogy az e rendelet követelményeinek megfelel.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

2. bontott építési termék: építmény bontása során keletkezett, újbóli felhasználásra szánt, újrafeldolgozás nélkül beépítésre szánt anyag, szerkezet,

3. egyedi műszaki dokumentáció: a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. fejezet 2. cikk 15. pontja szerinti dokumentáció,

4. egyedi termék: nem sorozatban gyártott, meghatározott célra szánt, egyedileg tervezett és legyártott építési termék, amely egyetlen, beazonosítható építménybe kerül beépítésre,

5. elvárt műszaki teljesítmény: az építési termék olyan lényeges terméktulajdonsága, amely az építményre vonatkozó alapvető követelmények teljesüléséhez szükséges, valamint a terméktulajdonsághoz kapcsolódó elvárt szint, osztály vagy leírás,

6. európai műszaki értékelés: a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. fejezet 2. cikk 13. pontja szerinti értékelés,

7. építési termék: a 305/2011/EU rendelet I. fejezet 2. cikk 1. pontja szerinti építési termék,

8. építési termék teljesítménye: a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. fejezet 2. cikk 5. pontja szerinti építési termék teljesítmény,

9. építményekre vonatkozó alapvető követelmények: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben meghatározott alapvető követelmények,

11. hagyományos vagy természetes építési termék: ismert és gyakorolt hagyományos eljárással előállított, az előállítás körzetében helyi felhasználásra szánt, fa, terméskő, föld, agyag, vályog, nád, szalma és más természetes vagy növényi anyagok és az ezekből jellemzően nem sorozatban gyártott építési termékek,

13. lényeges terméktulajdonság: az építési termék olyan teljesítménye, amely a termék tervezett felhasználása során az építményben való elhelyezkedés, az épületszerkezeti szempontból betöltött szerep és a környezeti hatások figyelembevétele mellett az alapvető követelmények teljesülése szempontjából meghatározó és a megfelelő termék kiválasztásához nélkülözhetetlen,

14. nemzeti műszaki értékelés: műszaki előírás, amely a sorozatban gyártott építési termékre vonatkozó más műszaki előírás hiányában a gyártói teljesítménynyilatkozat alapdokumentuma, szintek, osztályok vagy leírás megadásával tartalmazza a termék tervezett felhasználásához kapcsolódó, nyilatkozatba foglalandó alapvető jellemzőket, továbbá meghatározza a teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszert,

15. teljesítménynyilatkozat: az építési termék gyártója által kiállított olyan dokumentum, amely az építési termék teljesítményét a termékre vonatkozó műszaki előírásnak megfelelően, hitelesen igazolja,

16. termékre vonatkozó műszaki előírás: a teljesítménynyilatkozat műszaki tartalmú alapdokumentuma, mely lehet harmonizált európai szabvány, európai műszaki értékelés, vagy ennek hiányában nem harmonizált európai szabvány, más magyar szabvány, Magyarország területén elfogadott nemzeti műszaki értékelés, vagy hatályos építőipari műszaki engedély,

17. tervezett felhasználás: az építési termék gyártója által meghatározott az építési termékre vonatkozó rendeltetés.

18.1 tűzvédelmi célú építési termék: a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás megkönnyítésére, a tűzkár csökkentésére vagy a tűz kialakulásának, terjedésének megakadályozására szolgáló aktív beépített tűzvédelmi berendezés vagy annak részét képező építési termék készlet vagy elem, amelyre nem vonatkozik harmonizált európai szabvány vagy európai műszaki értékelés.

3. Elvárt műszaki teljesítmény

3. § (1) Az építési termék akkor teljesíti az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 41. § (1) bekezdésében foglalt követelményeket, ha

a)2 a tervező az építészeti-műszaki dokumentációban a 4. § (1) bekezdésében felsoroltak szerint állapítja meg a beépítendő építési termékek alapvető jellemzői tekintetében azok elvárt teljesítményét, és

b) a beépítés során a tervező előírásai mellett, figyelembe veszik az építési termék gyártójának a termék teljesítményére vonatkozó nyilatkozatát és a tárolására, szállítására, beépítésére vonatkozó előírásait is.

(2) Az építési termék elvárt műszaki teljesítménynek való megfelelését

a) általános esetben az építési termék gyártói teljesítménynyilatkozat,

b)3 egyedi, hagyományos, természetes, bontott vagy műemléki védelem alatt álló építménybe tervezett építési termék beépítése esetében a felelős műszaki vezető építési naplóban az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerint tett nyilatkozattal

c)4 tűzvédelmi célú építési termék esetén a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) vizsgálati eredményeken alapuló engedélye

igazolja.

(3) Ahol jogszabály az építési termékkel szemben követelményt állapít meg, ott az építési termék beépíthetőségének feltétele, hogy a teljesítménynyilatkozat tartalmazza a követelménynek való megfelelést igazoló termékjellemzőt.

(4) Ahol jogszabály olyan épületszerkezettel szemben állapít meg követelményt, amely önmagában nem egy építési termék vagy nem egy készlet elemeinek összeszerelésével jön létre, hanem több építési termékből, az építési helyszínen, az építési tevékenység során keletkezik, akkor a követelmény teljesítését a tervező az építészeti-műszaki dokumentációban az adott szakterület műszaki előírásai szerint igazolja.

(5)5 Nem minősíthető egyedi építési terméknek vagy készletnek az olyan építési termék vagy készlet, amellyel szemben tűzvédelmi követelmény van, ha

a) az csak méreteiben vagy az alkotóelemei méreteiben tér el, de rendeltetésének megfelelő műszaki jellemzőiben nem tér el egy olyan építési terméktől vagy készlettől, amelyre van harmonizált szabvány, európai műszaki értékelés vagy nemzeti műszaki értékelés, vagy

b) alkotóelemei között van olyan, amelyre vonatkozik harmonizált szabvány, európai vagy nemzeti műszaki értékelés, és megadott teljesítményjellemzői alapján az összeállított termék vagy készlet beépítés céljára jellemző teljesítménye meghatározható.

(6)6 Amennyiben egy gyártó egyedi termékként, készletként kíván kezelni egy olyan építési terméket, készletet, amellyel szemben tűzvédelmi követelmény van, az építési termékek vonatkozásában hatáskörrel rendelkező piacfelügyeleti hatóság jogosult vizsgálni és megállapítani, hogy az építési termék vagy készlet egyedi terméknek minősül-e.

4. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének szabályai

4. § (1) A tervező az építménybe betervezett építési termék elvárt műszaki teljesítményét

a) az építési termék építményben való felhasználásának módja,

b) az építési termék várható élettartama alatt az építésből, az építmény használatából és az üzemeltetéséből származó hatások,

c) az építményt érő várható hatások, és

d) a jogszabályokban az építési termékre, valamint a tervezett épületszerkezetre vonatkozóan meghatározott követelmények és szakmai szabályok

figyelembevételével határozza meg.

(2)7 Ha a beépítendő termék teljesítményére jogszabály követelményt állapít meg, építészeti-műszaki dokumentáció hiányában az építési termékek elvárt műszaki teljesítményét az (1) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerint a kivitelezési szerződésben kell meghatározni.

(3) Ha a tervező egy bizonyos, egyértelműen beazonosítható építési terméket jelöl meg, az egyben az elvárt műszaki teljesítmény meghatározását is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék műszaki előírásában foglalt összes teljesítménykategória lényegesnek tekintendő és az elvárt műszaki teljesítmény ezek szintje, osztálya vagy leírása.

(4) Amennyiben a tervező az építési termékeket nem a (3) bekezdés szerint jelöli meg, hanem az építési termékekre vonatkozóan elvárt műszaki teljesítményeket határoz meg, az építészeti-műszaki dokumentáció az építménybe betervezett építési termékek elvárt teljesítményére vonatkozóan legalább a következő információt tartalmazza:

a) a tartószerkezet – előre gyártott építési elemek vagy késztermékek esetén –

aa) anyagának megjelölését, főbb méreteit,

ab) alkalmazott terméktípusának megnevezését, amennyiben már ismert;

b) a tartószerkezetnek az állékonyság és mechanikai szilárdság szempontjából legjellemzőbb elvárt teljesítményét, amennyiben azokra jogszabály vagy jogszabályban hivatkozott szabvány követelményt állapít meg;

c) az egyéb építményszerkezetben az építési terméknek a felhasználás szempontjából legjellemzőbb elvárt termékjellemzőit, amelyekre jogszabály vagy jogszabályban hivatkozott szabvány tűzvédelmi (pl. tűzállósági határérték, tűzvédelmi osztály), épületenergetikai (pl. hőátbocsátási tényező), zajvédelmi vagy egészségvédelmi követelményt állapít meg;

d) akadálymentes kialakítás esetén alkalmazott burkolatok, rácsok, kapaszkodók, lépcső elemek, ajtócsukó berendezések és más speciális építési termékek elvárt teljesítményét;

e) amennyiben jogszabály, szabvány vagy a tervezési program a tervezett építmény szempontjából közegészségügyi, biztonsági vagy más követelményeket tartalmaz, akkor a követelmények teljesítéséhez szükséges mértékben és részletezettséggel kell megadni az alkalmazott építési termékek elvárt teljesítményét;

f) a létesítendő épületgépészeti rendszerek (fűtési, hűtési, gépi szellőztetési és használati melegvíz-előállító) berendezéseinek elvárt termékjellemzőit, amennyiben az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló rendelet követelményt állapít meg;

g)8 műemléki védelem alatt álló építménybe tervezett egyedi, hagyományos, természetes vagy bontott építési termék főbb méreteit, anyagának megjelölését, felületkezelésének módját, kiegészítő szerkezeti elemeinek leírását.

(5) A tervező a kivitelezés megkezdéséhez szükséges kivitelezési dokumentáció elkészítése során az elvárt műszaki teljesítmények alapján meghatározza a beépítésre kerülő építési termékeket. A meghatározásnak a termék kereskedelmi forgalomból való beszerzéséhez elegendő információt kell tartalmaznia.

(6) Ha az 1. melléklet az építési termékre vonatkozóan a jellemző beépítési mód függvényében lényeges terméktulajdonságokat állapít meg, az építési termék elvárt műszaki teljesítményét a tervező ezekkel a terméktulajdonságokkal is meghatározhatja.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott feltételektől a tervező a beépítés feltételeinek függvényében eltérhet.

(8)9 Az Országos Atomenergia Hivatal elnökének az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló rendeletében (a továbbiakban: Svr.) meghatározott természetes anyagokból készült építőanyagok és a természetben előforduló radioaktív anyagokat feldolgozó iparágak maradékanyagait tartalmazó anyagok építési termékként épületbe történő betervezése és beépítése esetén figyelembe kell venni az Svr.-ben az építőanyagok által kibocsátott gamma-sugárzásra vonatkozóan meghatározott követelményeket.

5. A teljesítmény igazolása

5. § (1) Az építési termék – a 7. §-ban felsorolt építési termékek kivételével – az építménybe akkor építhető be, ha termék teljesítményét

a) a harmonizált szabvány által, vagy európai műszaki értékeléssel szabályozott termékek esetében a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseinek megfelelően, vagy

b) a termékre vonatkozó harmonizált európai szabvány hiányában a (2) és (3) bekezdés szerinti

teljesítménynyilatkozat igazolja.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a teljesítménynyilatkozatot nem harmonizált európai szabvány, nemzetközi szabvány, magyar szabvány, vagy 2013. július 1-je előtt kiadott hatályos építőipari műszaki engedély alapján is ki lehet állítani, ha a felsorolt dokumentumokból az építési termék tervezett felhasználása szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek vizsgálatának, értékelésének módszerei és a teljesítményállandóság értékelésének és ellenőrzésének a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti rendszere meghatározható.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti dokumentumok egyike, vagy a dokumentumok összessége nem szolgáltat elegendő információt a teljesítménynyilatkozat kiállításához, a gyártó – választása szerint – a rendelkezésére álló dokumentumok felhasználásával, belföldi célú betervezés és beépítés céljából, a 8. § szerinti eljárással nemzeti műszaki értékelést, vagy a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt eljárás szerint az EGT területén történő felhasználás céljából, európai műszaki értékelést készíttethet.

(4) Azoknak az építési termékeknek az esetében, ahol nincs elfogadott harmonizált európai szabvány és nem készült európai műszaki értékelés, a teljesítménynyilatkozat legalább az alábbi adatokat és információt tartalmazza:

a) a terméktípus meghatározását, amelyre a teljesítménynyilatkozatot kiadták,

b) az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszerét, a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletben szereplő rendszernek vagy rendszereknek megfelelően,

c) az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt szabvány, nemzeti műszaki értékelés vagy a 11. § szerinti építőipari műszaki engedély hivatkozási számát és kibocsátási dátumát,

d) az építési termék rendeltetését, a gyártó által figyelembe vett tervezett beépítési módját,

e) a nyilatkozatban szereplő egy vagy több rendeltetés vonatkozásában az alapvető jellemzők felsorolását,

f) az építési termék teljesítményét, a nyilatkozatban szereplő egy vagy több rendeltetés szempontjából releváns alapvető jellemző tekintetében az 1. melléklet figyelembevételével,

g) az építési termék-szintek vagy osztályok szerinti, vagy leírásban, vagy számítás eredményeképpen megadott teljesítményét a jogszabályban előírt követelményekre vonatkozóan,

h) a c) pontban felsorolt, olyan alapvető jellemzők tekintetében, amelyekre nincs megállapítva a termék teljesítménye, az NPD (No Performance Determined – nincs meghatározott teljesítmény) betűket kell feltüntetni;

i)10 a gyártó és meghatalmazott képviselő esetén azok neve, értesítési címe.

(5) A termék teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére a (2) bekezdésben felsorolt esetekben a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklet 2. pontja szerinti kijelölt szervezetek jogosultak, amennyiben a kijelölési területük kiterjed a teljesítménynyilatkozat alapját képező szabványra vagy a szervezet az adott termékkörben nemzeti műszaki értékelés kiadására jogosult, továbbá a még hatályos építőipari műszaki engedélyt kidolgozta. A szervezeteknek meg kell felelniük a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bejelentett szervezetekre vonatkozó követelményeknek.

6. § A honvédelmi és katonai célú építményekbe a NATO értékelési eljárás szerinti igazoló dokumentummal rendelkező építési termékek további hazai teljesítményértékelési és minősítési eljárás nélkül betervezhetők és beépíthetők.

7. § (1)11 Ha az építési termék egyedi, az építkezés helyszínén gyártott, vagy műemléki védelem alatt álló építménybe beépített, illetve bontott, hagyományos vagy természetes építési termék és a gyártó által önkéntesen kiadott teljesítménynyilatkozat nem áll rendelkezésre, az építési termék akkor építhető be, ha a beépítéséért felelős műszaki vezető az építési naplóban tett nyilatkozatával igazolja, hogy az építési termék tervezett beépítése megfelel az Étv. 41. §-ában foglaltaknak. Az igazoláshoz a felelős műszaki vezető szakértő, szakértői intézmény vagy akkreditált vizsgálólaboratórium közreműködését is igénybe veheti.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a gyártó önkéntes teljesítménynyilatkozatot tehet az 5. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, ha

a) ezt a felhasználóval, tervezővel kötött szerződése rögzíti,

b) ezt a termék speciális jellege, vagy a beépítés különleges követelményei vagy más körülmények indokolják.

(3) Ha az építési termékre nem vonatkozik harmonizált európai szabvány és nem adtak ki európai műszaki értékelést és olyan építési termékkörbe tartozik, amelyre a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti 1+, 1 vagy 2+ rendszer alkalmazását írja elő az Európai Bizottság vonatkozó határozata, az (1) bekezdés szerinti mentesség akkor vehető igénybe, ha az igazoláshoz a felelős műszaki vezető szakértő, szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium közreműködését dokumentáltan igénybe vette.

(4)12 A szakértő, szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium köteles a (3) bekezdésben előírt, az építési termék megfelelőségére vonatkozó dokumentációt az alábbi módszerek legalább egyikén alapuló részletes műszaki indokolással ellátni:

a) számítás,

b) akkreditált laboratórium vizsgálata, kísérlete, állásfoglalása,

c) számítógépes szimuláció,

d) tudományos kutatás eredménye,

e) műszaki előírásban meghatározott jellemző felhasználása vagy

f) az a)–e) pontban foglaltak elemzése, értékelése.

(5)13 Tűzvédelmi célú építési termék teljesítménynyilatkozat hiányában a BM OKF vizsgálati eredményeken alapuló engedélyével is beépíthető. Amennyiben az engedélyben megadott termékre vonatkozóan harmonizált európai szabvány kerül kiadásra a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikk (5) bekezdése szerint, a párhuzamos hatályosság időszakának leteltével az engedély hatályát veszti.

6. Nemzeti műszaki értékelés

8. § (1) Nemzeti műszaki értékelés kiállítható európai értékelési dokumentum, 2013. július 1-je előtt kiadott, hatályos építőipari műszaki engedély, a kölcsönös elismerés elve alapján figyelembe vett külföldi forgalomba hozatali engedély, vagy más, az építési termék teljesítményét hitelesen igazoló műszaki dokumentum, tanúsítvány vagy akkreditált vizsgáló laboratórium vizsgálati jelentése alapján.

(2) A felhasznált műszaki dokumentumnak értékelhető információt kell tartalmaznia az építési termék tervezett felhasználása, alapvető termékjellemzői, a termékjellemzők szintje, osztálya vagy kategóriája, a teljesítményértékelés módja vagy a teljesítmény állandóság ellenőrzése szempontjából.

(3) Ha az igazoló dokumentum a hatályos jogszabályi követelményeknek (mérési módszerek stb.) és a (2) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel és így a nemzeti műszaki értékelés alátámasztására alkalmas, úgy azt az eljárás során a műszaki értékelő szervezet figyelembe veszi.

(4) A nemzeti műszaki értékelést az európai műszaki értékelések kidolgozására külön jogszabály szerint kijelölt műszaki értékelő szervezet készítheti a gyártó, illetve meghatalmazott képviselője megbízása alapján. Az eljárásra és a szervezetekkel szemben támasztott követelményekre a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet műszaki értékelő szervezetekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(5) Az építési termék lényeges termékjellemzőjének, az alapanyagok minőségének vagy a gyártás eljárásának megváltozása esetén a nemzeti műszaki értékelést szükséges módosítani vagy felülvizsgálni. A nemzeti műszaki értékelést vissza kell vonni a piacfelügyeleti hatóság határozata alapján, a gyártó kérésére, továbbá a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikk (5) bekezdése szerint, harmonizált európai szabvány párhuzamos hatályosság időszakának leteltével.

9. § (1) Az építési termék gyártójának vagy meghatalmazott képviselőjének írásos megbízása esetén a műszaki értékelő szervezet a műszaki dokumentáció kézhezvételétől számított 30 napon belül munkaprogramot készít, amelyben feltünteti a nemzeti műszaki értékelés elkészítéséhez szükséges számítások, helyszíni értékelések, laboratóriumi vizsgálatok és egyéb feladatok tervét, a kidolgozás várható időtartamát, valamint a figyelembe vehető, a termékre vonatkozó műszaki dokumentumok listáját.

(2) A nemzeti műszaki értékelés kidolgozásának eljárása során figyelembe kell venni a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikk (1) bekezdésében megállapított elveket. A gyártó kérésére az innovatív termékek és a gyártási titkot tartalmazó műszaki részleteket bizalmasan kell kezelni.

(3) A nemzeti műszaki értékelés tartalmazza legalább

a) az építési termék általános leírását és felhasználási területét;

b) a termék gyártó által meghatározott rendeltetése szempontjából lényeges, továbbá a gyártó és a műszaki értékelést végző szervezet által közösen megállapított alapvető tulajdonságok felsorolását és a szintekkel, osztályokkal, értékkel vagy leírással meghatározott termékjellemzőket;

c) azokat a módszereket és feltételeket, amelyek ezen alapvető jellemzők tekintetében a termék teljesítményének értékeléséhez szükségesek;

d) a nemzeti műszaki értékelés azonosító számát;

e) a műszaki értékelő szervezet nevét, címét;

f) a gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének nevét és címét;

g) a gyártóhely címét és

h) a műszaki értékelést készítő szervezet cégszerű aláírását, az aláírók nevét és beosztását.

(4) A nemzeti műszaki értékelésben szükséges meghatározni az alkalmazandó üzemi gyártásellenőrzés alapelveit, figyelembe véve a szóban forgó építési termék gyártási eljárásának körülményeit, ha erre vonatkozóan jogszabály előírást nem tartalmaz. A nemzeti műszaki értékelésnek meg kell határoznia az Európai Bizottság határozatainak megfelelően a teljesítmény állandóságának értékelésénél és ellenőrzésénél alkalmazható rendszert, összhangban a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletével.

(5) A nemzeti műszaki értékelés kidolgozásának időtartama a műszaki dokumentáció és a termékminták rendelkezésre bocsátásától számított legfeljebb 90 nap. Ettől eltérő időtartamban a munkaprogram alapján a műszaki értékelő és a megrendelő megállapodhat.

7. A kölcsönös elismerés szabályai

10. §14 Amennyiben nem állnak rendelkezésre az építési termékekre alkalmazandó harmonizált szabványok vagy európai műszaki értékelés, az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban az adott ország előírásaival összhangban előállított, illetve forgalomba hozott, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban az adott ország előírásaival összhangban előállított építési termékek az építményekbe betervezhetők és beépíthetők, feltéve, hogy ezek az építési termékek az e rendelet által előírttal egyenértékű szintű védelmet biztosítanak az élet- és egészségvédelem, a biztonság és az adott célra való alkalmasság tekintetében.

8. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

12. § Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet 5. §-ának előírásai szerint 2013. július 1-je előtt kiadott építőipari műszaki engedély az érvényességének idejéig, de legfeljebb 2018. július 1-jéig hatályban marad. Az építőipari műszaki engedély alapján végzett első típusvizsgálatok vizsgálati eredménye felhasználható teljesítménynyilatkozat kiadására.

13. § (1)15 E rendelet 7. §-a az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) E rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt előzetes bejelentése megtörtént.

14. §16 E rendelet 4. § (8) bekezdése az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/Euratom tanácsi irányelv 75. cikkének való megfelelést szolgálja.

15–19. §17

1. melléklet a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelethez3K64379_0

Az építési termékek lényeges terméktulajdonságai

(a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklet 1. táblázatában meghatározott termékkörönként)

1. Előre gyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton-termékek

 

A

B

SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Áthidalók / Falazatokban lévő, legfeljebb 4,5 m szélességű nyílások áthidalása

1.1

Méretek

minden felhasználási területre

1.2

Teherbíró képesség

1.3

Vízfelvétel

külső épületszerkezetben történő felhasználás

1.4

Páraáteresztő képesség

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás esetén, amelyeknél páranyomás különbség léphet fel

1.5

Tartósság (fagyállóság)

külső épületszerkezetben történő felhasználás

1.6

Egységnyi felületre vonatkoztatott tömeg

minden felhasználási területre

1.7

Hőtechnikai tulajdonság

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel

1.8

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel

1.9

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

2

Épületek közbenső és tetőfödéme / Előre gyártott betontermékek / Üreges födémpanelok

2.1

Geometriai tulajdonságok

minden felhasználási területre

2.2

Beton nyomószilárdsága

2.3

Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára

2.4

Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)

2.5

Léghang- és lépéshang szigetelés

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel

2.6

Hővezetési ellenállás

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel

2.7

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel

2.8

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

2.9

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

3

Előre gyártott betontermékek / Cölöpök alapozáshoz / Épületek mélyalapozása

3.1

Geometriai tulajdonságok

minden felhasználási területre

3.2

Beton nyomószilárdsága

3.3

Környezeti osztály (XO nincs korróziós követelmény, XA kémiai korrózió, XC karbonátosodás okozta korrózió, XF fagyási/olvadási korrózió, XK koptató hatásnak ellenálló betonok, XV vízzáró betonok)

3.4

Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára

3.5

Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)

3.6

Cölöp csatlakozás merevségi osztálya

3.7

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

4

Előre gyártott betontermékek / Oszlopok / Villamos légvezetékek és távközlési vezetékek oszlopai, közvilágítási oszlopok, antenna és távközlési oszlopok, szélturbinák tartóoszlopai és hasonló telepítések

4.1

Geometriai tulajdonságok

minden felhasználási területre

4.2

Mérettűrések

4.3

Beton nyomószilárdsága

4.4

Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára

4.5

Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)

4.6

Fagyállóság

szabadtéri alkalmazás

4.7

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

5

Előre gyártott betontermékek / Bordás födémelemek Épületek (csarnokok) közbenső és tetőfödéme

5.1

Geometriai tulajdonságok

minden felhasználási területre

5.2

Beton nyomószilárdsága

5.3

Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára

5.4

Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)

5.5

Léghang- és lépéshang szigetelés

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel

5.6

Hővezetési ellenállás

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel

5.7

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel

5.8

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

5.9

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

6

Előre gyártott betontermékek / Lineáris szerkezeti elemek / Pillérek, gerendák, keretelemek

6.1

Geometriai tulajdonságok

minden felhasználási területre

6.2

Beton nyomószilárdsága

6.3

Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára

6.4

Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)

6.5

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel

6.6

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

7

Előre gyártott betontermékek / Födémrendszerek födémlemezei / Épületek közbenső és tetőfödéme, parkoló vagy közlekedő területek, áteresz lefedések stb.

7.1

Geometriai tulajdonságok

minden felhasználási területre

7.2

Beton nyomószilárdsága

7.3

Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára

7.4

Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)

7.5

Léghang- és lépéshang szigetelés

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel

7.6

Hővezetési ellenállás

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel

7.7

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel

7.8

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

7.9

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

8

Előre gyártott betontermékek / Alapozási elemek / Épületek alapozása

8.1

Geometriai tulajdonságok

minden felhasználási területre

8.2

Beton nyomószilárdsága

8.3

Környezeti osztály

8.4

Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára

8.5

Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)

8.6

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

9

Előre gyártott betontermékek / Falelemek / Épületek külső, belső, teherhordó, nem teherhordó falai

9.1

Geometriai tulajdonságok

minden felhasználási területre

9.2

Beton nyomószilárdsága

9.3

Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára

9.4

Teherbíró képesség

9.5

Vízfelvétel

külső térelhatároló falszerkezetben történő felhasználás

9.6

Páraáteresztő képesség

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyek fűtött vagy hűtött teret határolnak

9.7

Léghangszigetelés

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel

9.8

Hővezetési ellenállás

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel

9.9

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel

9.10

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

9.11

Fagyállóság

külső térelhatároló falszerkezetben történő felhasználás

9.12

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

10

Előre gyártott betontermékek / Gerendákból és béléstestekből épített födémrendszerek
1. rész: Gerendák / Épületek közbenső és tetőfödéme

10.1

Méretek

minden felhasználási területre

10.2

Beton nyomószilárdsága

10.3

Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára

10.4

Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)

10.5

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel

10.6

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

11

Előre gyártott betontermékek /Födémrendszerek gerendákból és béléstestekből
2. rész: Beton béléstestek / Épületek közbenső és tetőfödéme

11.1

Geometriai tulajdonságok

minden felhasználási területre

11.2

Beton nyomószilárdsága

11.3

Teherbírás

11.4

Könnyűbeton száradás okozta zsugorodása

11.5

Száraz testsűrűség

11.6

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

12

Égetett agyag béléstestek / Épületek gerendákból és béléstestekből készülő födémeinek béléstestjeiként

12.1

Méretek, mérettűrések

minden felhasználási területre

12.2

Mechanikai ellenállás

12.3

Bruttó száraz testsűrűség

12.4

Hőtechnikai tulajdonság

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel

12.5

Tartósság

minden felhasználási területre

12.6

Tűzvédelmi osztály

12.7

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

13

Előre gyártott betontermékek / Hídelemek / Vasbeton hidak

13.1

Geometriai tulajdonságok

minden felhasználási területre

13.2

Beton nyomószilárdsága

13.3

Környezeti osztály

13.4

Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára

13.5

Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)

13.6

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel

13.7

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

14

Előre gyártott betontermékek / Közönséges és könnyűbeton zsaluzóelemek / Épületek falazatai

14.1

Geometriai tulajdonságok

minden felhasználási területre

14.2

Külső kéreg hajlítószilárdsága

14.3

Bordák húzószilárdsága

14.4

Nedvesség okozta tágulás, száradás okozta zsugorodás

14.5

Páraáteresztő képesség

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyek fűtött vagy hűtött teret határolnak

14.6

Fagyállóság

külső falban

14.7

Léghangszigetelés

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel

14.8

Hővezetési ellenállás

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel

14.9

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel

14.10

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

14.11

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

15

Előre gyártott betontermékek / Padlóelemek állattartáshoz állattartási épületek alapozása

15.1

Geometriai tulajdonságok

minden felhasználási területre

15.2

Beton nyomószilárdsága

15.3

Környezeti osztály

15.4

Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára

15.5

Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)

15.6

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

16

Előre gyártott betontermékek / Kerítéselemek kerítések

16.1

Geometriai tulajdonságok

minden felhasználási területre

16.2

Betontakarás

16.3

Beton nyomószilárdsága

16.4

Környezeti osztály

16.5

Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára

16.6

Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)

16.7

Vízfelvétel

16.8

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

17

Előre gyártott betongarázsok

1. rész: Monolit vagy szobaméretű egyedi részekből álló vasbeton garázsok követelményei / Előre gyártott beton termékek garázsok

17.1

Geometriai tulajdonságok

minden felhasználási területre

17.2

Beton nyomószilárdsága

17.3

Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára

17.4

Tűzállósági teljesítmény

17.5

Tűzvédelmi osztály

17.6

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

18

Előre gyártott betontermékek / Kültéri és beltéri lépcsők

18.1

Geometriai tulajdonságok

minden felhasználási területre

18.2

Beton nyomószilárdsága

18.3

Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára

18.4

Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)

18.5

Léghang- és lépéshang szigetelés

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel

18.6

Hővezetési ellenállás

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel

18.7

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel

18.8

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

18.9

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

19

Előre gyártott betontermékek / Föld alatti üreg képzése anyagok szállítására, tárolására (pl. szennyvíz tároló, kábel alagút, aluljáró stb.)

19.1

Geometriai tulajdonságok

minden felhasználási területre

19.2

Beton nyomószilárdsága

19.3

Környezeti osztály

19.4

Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára

19.5

Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)

19.6

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

20

Támfalelemek / Támfalak földpart, árok, töltés, hídfő, folyós anyagok (pl. homok, kavics) stb. megtámasztására

20.1

Geometriai tulajdonságok

minden felhasználási területre

20.2

Beton nyomószilárdsága

20.3

Környezeti osztály

20.4

Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára

20.5

Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)

20.6

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni


3K64379_1

2. Ajtók, ablakok, ablaktáblák, kapuk és a hozzájuk tartozó vasalatok

 

A

B

SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk / Nem tűz- és füstgátló termékek

1.1

Légáteresztés

minden felhasználási területre

1.2

Vízzárás

1.3

Szélállóság

1.4

Mechanikai és teljesítőképességi jellemzők tartóssága

1.5

Biztonságos nyitás

1.6

Mechanikai ellenálló képesség és stabilitás

1.7

Működtető erő

1.8

Akusztikai teljesítőképesség

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel

1.9

Hőátbocsátási tényező

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel

1.10

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel

1.11

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

1.12

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

2

Külső ablaktáblák és árnyékolók

2.1

Széllel szembeni ellenállás

minden felhasználási területre

2.2

Vízteherrel szembeni ellenállás

ha a lejtés a vízszintes síktól számítva 25 foknál kisebb

2.3

Hóteherrel szembeni ellenállás

ha a lejtés a vízszintes síktól számítva 60 foknál kisebb

2.4

Működtetéshez szükséges erő

kézi működtetés esetén

2.5

Mechanikai tartósság

minden felhasználási területre

2.6

Biztonságos használat

motoros működés esetén

2.7

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

2.8

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

3

Redőnyök

3.1

Széllel szembeni ellenállás

minden felhasználási területre

3.2

Hóteherrel szembeni ellenállás

ha a lejtés a vízszintes síktól számítva 60 foknál kisebb

3.3

Működtetéshez szükséges erő

kézi működtetés esetén

3.4

Mechanikai tartósság

minden felhasználási területre

3.5

Biztonságos használat

motoros működés esetén

3.6

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

3.7

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

4

Ablakok és ajtók / Tűzálló és/vagy füst gátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók / Tűzálló és/vagy füst gátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók

4.1

Légáteresztés

minden felhasználási területre

4.2

Vízzárás

4.3

Szélállóság

4.4

Hóteher

tetősík ablakok esetén

4.5

Ütésállóság

tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál

4.6

Biztonságosság

minden felhasználási területre

4.7

Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás

tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre

4.8

Működtető erő

tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre

4.9

Hőátbocsátás

minden felhasználási területre

4.10

Sugárzási tulajdonságok

tetősík ablakok esetén

4.11

Akusztikai teljesítőképesség

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel

4.12

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel

4.13

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

4.14

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni


3K64379_2

3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- és/vagy vízgőz szigetelési célra)

 

A

B

SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők vízszigetelésére / Fogalommeghatározások és jellemzők / Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők csapadékvíz-szigetelésére, beleértve a záró-, közbenső és alátét rétegeket (nem tartoznak ide az átfedéses tetőfedések bitumenes alátétlemezei, valamint az aszfaltálló bitumenes szigetelőlemezek)

1.1

Méretek, tűrések és felülettömeg

minden felhasználási területre

1.2

Vízzáróság

1.3

Külső tűzzel szembeni teljesítmény

olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezet külső tűzzel szembeni teljesítményére követelmények vonatkoznak

1.4

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

1.5

Páraáteresztési tulajdonságok

1.6

Mechanikai jellemzők

1.7

Hideghajlíthatóság

1.8

Hőállóság

1.9

Viselkedés mesterséges öregítés hatására

csak zárórétegeknél, egyrétegű szigeteléseknél és zöldtetőkben alkalmazott lemezeknél

1.10

Gyökérzet behatolásával szembeni ellenállás

lemezek zöldtetőhöz, vagy állandó nehéz felületvédelemmel

1.11

Hintőanyag tapadása

könnyű felületvédelemmel rendelkező lemezek

1.12

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

2

Hajlékony vízszigetelő lemezek /Alátétlemezek fogalom-meghatározásai és jellemzői
1. rész: Átfedéses / Alkalmazási terület: Átfedéses tetőfedések hajlékony alátétlemezei tetőfedések alátétlemezei

2.1

Méretek, tűrések és felülettömeg

minden felhasználási területre

2.2

Tűzvédelmi osztály

2.3

Vízáthatolással szembeni ellenállás

2.4

Páraáteresztési tulajdonságok

2.5

Mechanikai jellemzők

2.6

Hideghajlíthatóság

2.7

Viselkedés mesterséges öregítés hatására

2.8

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

3

Hajlékony vízszigetelő lemezek / Alátétlemezek fogalom-meghatározásai és jellemzői
2. rész: Falburkolatok / Falszerkezetek burkolattal takart külső oldalán szél és nedvesség elleni védelemként alátétlemezei

3.1

Méretek, tűrések és felülettömeg

minden felhasználási területre

3.2

Tűzvédelmi osztály

3.3

Vízáthatolással szembeni ellenállás

3.4

Páraáteresztési tulajdonságok

3.5

Mechanikai jellemzők

3.6

Hideghajlíthatóság

3.7

Viselkedés mesterséges öregítés hatására

3.8

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

4

Hajlékony vízszigetelő lemezek / Talajnedvesség elleni műanyag és gumilemezek, beleértve a talajvíz elleni szigetelőlemezeket is / Fogalom meghatározások és jellemzők / Talajnedvesség elleni műanyag és gumilemezek, beleértve a talajvíz elleni szigetelőlemezeket is

4.1

Méretek, tűrések és felülettömeg

minden felhasználási területre

4.2

Vízzáróság

4.3

Tűzvédelmi osztály

4.4

Mechanikai jellemzők

4.5

Viselkedés mesterséges öregítés hatására

4.6

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

5

Hajlékony vízszigetelő lemezek / Talajnedvesség elleni bitumenes lemezek, beleértve a talajvíz elleni szigetelő / Talajnedvesség elleni bitumenes lemezek, beleértve a talajvíz elleni szigetelő lemezeket is

5.1

Méretek, tűrések és felülettömeg

minden felhasználási területre

5.2

Vízzáróság

5.3

Tűzvédelmi osztály

5.4

Mechanikai jellemzők

5.5

Viselkedés mesterséges öregítés hatására

csak zárórétegeknél, egyrétegű szigeteléseknél és zöldtetőkben alkalmazott lemezeknél

5.6

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni


3K64379_3

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

 

A

B

SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

1.1

Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező

minden felhasználási területre

1.2

Hosszúság, szélesség (tűrések)

1.3

Vastagság, tűrési osztályok

minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor)

1.4

Testsűrűség

hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén

1.5

Derékszögűség

minden felhasználási területre

1.6

Síklapúság

1.7

Méretállandóság 23 ºC-on, 90% páratartalommal

minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén

1.8

Méretállandóság 70 ºC-on vagy 70 ºC-on és 90% páratartalommal

magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén

1.9

Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság

minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén

1.10

Tűzvédelmi osztály

minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén

1.11

Nyomófeszültség / nyomószilárdság

nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén

1.12

hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén

1.13

Lapsíkra merőleges szakítószilárdság

keresztirányú húzási igénybevétel esetén

1.14

hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően

1.15

Pontszerű terhelhetőség

pontszerű nyomási igénybevétel esetén

1.16

Kúszás nyomás hatására

tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén

1.17

Rövid ideig tartó vízfelvétel

ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet

1.18

Hosszú ideig tartó vízfelvétel

ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet

1.19

Páraáteresztés

ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték

1.20

Dinamikai merevség

úsztatott padlóban

1.21

Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság

1.22

Vastagságcsökkenés tartós teher hatására

tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén

1.23

Hangelnyelés

akusztikai követelmények esetén

1.24

Áramlási ellenállás

1.25

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

1.26

Nyírószilárdság (τ)

hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén

1.27

Nyírási modulus (G)

2

Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS) termékek

2.1

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

2.2

Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező

2.3

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

2.4

Vastagsági tűrés

minden felhasználási területre

2.5

Hosszúsági tűrés

2.6

Szélességi tűrés

2.7

Derékszögűségi tűrés

2.8

Síkbeliségi tűrés

2.9

Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén

minden olyan felhasználási területre, ahol a termék nem kap terhelést (kivéve épületdilatáció)

2.10

Hajlítószilárdság

minden felhasználási területre, kivéve akusztikai célú alkalmazás esetén

2.11

Nyomófeszültség (10%-os összenyomódásnál)

2.12

Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények között

minden felhasználási területre, kivéve épületdilatáció

2.13

Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten

talajjal érintkező szerkezetek, lábazatok esetén. Födémek, padlók esetén (kivéve akusztikai célú alkalmazás)

magastetők, amennyiben az anyag terhelésnek van kitéve

egyhéjú melegtetők egyenes rétegrendben.

2.14

Felületre merőleges irányú húzószilárdság

kérgesítés, bevonatrendszerek esetén

2.15

Nyomás hatására bekövetkező kúszás

lemez alap alatt vízszigeteléssel nem védetten

2.16

Hosszú idejű vízfelvétel

amennyiben vízszigeteléssel nincs védve

2.17

Páradiffúziós vízfelvétel

2.18

Dinamikai merevség

akusztikai célú alkalmazás esetén

2.19

Összenyomhatóság

2.20

Hosszú idejű bemerítéses vízfelvétel, majd 300 fagyasztás-kiolvasztás ciklus után CS(10) érték csökkenése

fordított rétegrendű, nem járható tetőkben, extenzív zöldtetőkben, egy rétegben fektetve

3

Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű extrudált polisztirol hab (XPS) termékek / Műszaki előírások / Épületek hőszigetelése

3.1

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

3.2

Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező

3.3

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

3.4

Vastagsági tűrés

minden felhasználási területre

3.5

Méretállandóság adott hőmérséklet és páratartalom esetén

3.6

Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten

minden felhasználási területre, kivéve falak, födémek, magastető teherhordó szerkezet alatti hőszigetelése és utak aljzata

3.7

Nyomófeszültség vagy nyomószilárdság

minden felhasználási területre

3.8

Felületre merőleges irányú húzószilárdság

bevonatrendszerek, bennmaradó zsaluzat, ragasztott szendvicsszerkezetek esetén

3.9

Nyomás hatására bekövetkező kúszás

tartós, normál terhelés feletti terhelésnél

3.10

Vízfelvétel hosszú idejű teljes vízbemerítéskor

amennyiben vízszigeteléssel nincs védve

3.11

Hosszú idejű páradiffúziós vízfelvétel

3.12

Fagyasztással-kiolvasztással szembeni ellenállóképesség

4

Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű kemény poliuretán hab (PUR) termékek / Műszaki előírások / Épületek hőszigetelése

4.1

Tűzvédelmi osztály

minden alkalmazásnál

4.2

Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező

4.3

Vastagság tűrése, T(i)

4.4

Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén, DS(TH)i

4.5

Nyomószilárdság 10%-os alakváltozásnál CS(10/Y)i

4.6

Felületre merőleges húzószilárdság TR(i)

homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén

4.7

Hajlítószilárdság BS(i)

homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, belső térben, felfele hülő födém esetén (kivéve a párnafák közötti alkalmazást), lefele hülő födém alsó síkján homlokzati bevonatrendszerben alkalmazva, talajon fekvő padlók esetén, egyenes rétegrendű lapostetőkben, magastetők szarufák feletti hőszigetelésénél

4.8

Síkbeliség változása hossz/kereszt irányban egyoldali nedvesítés után WF(i)

kizárólag kasírozás nélküli és tömbhabosított termékek esetén (minden alkalmazásnál) követelmény

4.9

Síkbeliség

homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén

4.10

Derékszögűség

homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén

5

Kálcium-szilikáthidrát alapú ásványi hőszigetelő lapok

5.1

Méret, vastagságok és tűrései

minden felhasználási területre

5.2

Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező

5.3

Tűzvédelmi osztály

5.4

Páradiffúziós ellenállás

5.5

Testsűrűség

5.6

Nyomószilárdság

nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén

5.7

hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén

5.8

Felületre merőleges húzószilárdság

felületre merőleges húzó igénybevétel esetén

5.9

Pontszerű terhelhetőség

pontszerű nyomási igénybevétel esetén

5.10

Rövid idejű vízfelvétel

ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet

5.11

Hosszú idejű vízfelvétel

ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet

5.12

Méretállandóság

minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén

5.13

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

6

Épületgépészeti berendezések és ipari létesítmények hőszigetelése Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

6.1

Hővezetési tényező

minden felhasználási területre

6.2

Hosszúság, szélesség, átmérő (tűrések)

táblás szigetelések, lamellás matracok, Huzalos-hálós matracok, matracok, tekercsek, paplanok, csőhéjak

6.3

Vastagság, tűrési osztályok

táblás szigetelések, lamellás matracok, huzalos-hálós matracok, matracok, tekercsek, paplanok, csőhéjak

6.4

Derékszögűség

táblás szigetelések, csőhéjak

6.5

Méretállandóság

alkalmazási hőmérséklethatár megállapítása (fokozott hőterhelés) esetén

6.6

Tűzállósági teljesítmény

csupasz táblák esetén

6.7

Alkalmazási hőmérséklethatár, maximum

fokozott hőterhelés esetén

6.8

Nyomófeszültség/nyomószilárdság

nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén síklapú termékekre

6.9

Rövid ideig tartó vízfelvétel

ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet

6.10

Páraáteresztés

ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték

6.11

pH érték és vízoldható ionok mennyisége

ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet

6.12

Hangelnyelés

akusztikai követelmények esetén

6.13

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

7

Minden más hőszigetelő termék esetében

7.1

Hővezetési tényező

minden felhasználási területre

7.2

Hővezetési ellenállás

7.3

Tűzvédelmi osztály

7.4

Páradiffúziós ellenállás

7.5

Testsűrűség

7.6

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

7.7

Méret, vastagságok és tűrései

minden kötött méretben gyártott termék esetében

7.8

Nyomófeszültség / nyomószilárdság

nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén

7.9

hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén

7.10

Jellemző akusztikai paraméterek

akusztikai követelmények esetén

7.11

Dinamikai merevség

úsztatott padlóban

7.12

Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság

7.13

Tűzállósági teljesítmény

amennyiben jogszabály követelményt támaszt a szerkezetként / szerkezetben történő alkalmazás esetén

7.14

Pontszerű terhelhetőség

pontszerű nyomási igénybevétel esetén

7.15

Rövid idejű vízfelvétel

ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet

7.16

Hosszú idejű vízfelvétel

ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet

7.17

Méretállandóság

minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén

7.18

Felületre merőleges húzószilárdság

felületre merőleges húzó igénybevétel esetén

8

Homlokzati hőszigetelő rendszerek

8.1

Tűzvédelmi osztály (a rendszerre vonatkozóan és a hőszigetelő anyagra vonatkozóan)

minden felhasználási területre

8.2

Homlokzati tűzterjedési határérték

a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban (OTSZ) előírt alkalmazások esetén

8.3

Vízfelvétel

minden felhasználási területre

8.4

Ütéssel szembeni ellenállás

8.5

Behatolási ellenállás

8.6

Páraáteresztés (alapréteg + fedőréteg)

8.7

Egyenértékű levegőréteg-vastagság

8.8

Hőszigetelő anyag hővezetési tényezője (λ)

8.9

Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és a szigetelőanyag között

8.10

Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és az alapfelület között

8.11

Fagyállóság: az alapréteg vagy a záróréteg vízfelvétele 24 óra után és/vagy tapadószilárdság a záróréteg és a szigetelőanyag között ciklikus igénybevétel után


3K64379_4

5. Szerkezeti teherhordó elemek, szerkezeti illesztéseknél használt csapok

 

A

B

SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Épületekhez és építőmérnöki szerkezetekhez alkalmazott elasztomer szerkezeti saruk

1.1

Bármilyen csúszófelület vagy csúszóelem nélküli A, B, C, és F típusú elasztomer saruk

1.1.1.

Teherbírás

minden felhasználási területen (kN)

1.1.2

Nyírási modulus

minden felhasználási területen (MPa)

1.1.3

Nyírási tapadószilárdság

minden felhasználási területen
(N/mm2)

1.1.4

Összenyomódási merevség és ismétlődő összenyomó terheléssel szembeni ellenállás

minden felhasználási területen (MPa)

1.1.5

Acél betétlemezek (folyási határ)

minden felhasználási területen (MPa)

1.1.6

Tervezési szabályok; Geometria

minden felhasználási területen

1.1.7

A tervezés alapjai (1)–(12) és (15)–(17) képletek

1.1.8

Lemezsaruk (21)–(23) képletek

1.1.9

Szalagsaruk (24)–(27) képletek

1.1.10

Elfordulási képesség

minden felhasználási területen (rad)

1.1.11

A szögelfordulás miatti fajlagos alakváltozás tervezési értéke (11) képlet

minden felhasználási területen (rad)

1.1.12

A korlátozó feltételek (13)–(14) képletek

minden felhasználási területen

1.1.13

A szerkezetre ható nyomatékok és alakváltozások
(18)–(20) képletek

minden felhasználási területen (Nmm)

1.1.14

Tartóssági szempontok, ózonállóság (elasztomer)

minden felhasználási területen

1.1.15

Az elasztomer fizikai és mechanikai tulajdonságai

1.1.16

Teljesítmény (korrózió elleni festékbevonat)

1.2

Csúszófelületekkel rendelkező, D típusú elasztomer saruk

1.2.1

Teherbírás

minden felhasználási területen (kN)

1.2.2

Nyírási modulus

minden felhasználási területen (MPa)

1.2.3

Nyírási tapadószilárdság

minden felhasználási területen
(N/mm2)

1.2.4

Összenyomódási merevség és ismétlődő összenyomó terheléssel szembeni ellenállás

minden felhasználási területen (MPa)

1.2.5

Acél betétlemezek (folyási határ)

minden felhasználási területen (MPa)

1.2.6

Tervezési szabályok; geometria

minden felhasználási területen

1.2.7

A tervezés alapjai (1)–(12) és (15)–(17) képletek

1.2.8

Elfordulási képesség

minden felhasználási területen (rad)

1.2.9

A szögelfordulás miatti fajlagos alakváltozás tervezési értéke (11) képlet

minden felhasználási területen (rad)

1.2.10

A korlátozó feltételek (13) (14) képlet

minden felhasználási területen

1.2.11

A szerkezetre ható nyomatékok és alakváltozások
(18)–(20) képletek

minden felhasználási területen (Nmm)

1.2.12

Tartóssági szempontok, ózonállóság (elasztomer)

minden felhasználási területen

1.2.13

PTFE és az elasztomer közötti nyírási tapadószilárdság

minden felhasználási területen
(N/mm2)

1.2.14

Az elasztomer fizikai és mechanikai tulajdonságai

minden felhasználási területen

1.2.15

Csúszófelületek, geometria

1.2.16

Teljesítmény (korrózió elleni festékbevonat)

1.3

Csúszófelületekkel rendelkező, E típusú elasztomer saruk

1.3.1

Teherbírás

minden felhasználási területen (kN)

1.3.2

Nyírási modulus

minden felhasználási területen (Mpa)

1.3.3

Nyírási tapadószilárdság

minden felhasználási területen
(N/mm2)

1.3.4

Összenyomódási merevség, ismétlődő összenyomó terheléssel szembeni ellenállás

minden felhasználási területen (Mpa)

1.3.5

Acél betétlemezek (folyási határ)

minden felhasználási területen (Mpa)

1.3.6

Tervezési szabályok; geometria

minden felhasználási területen

1.3.7

A tervezés alapjai (1)–(12) és (15)–(17) képletek

1.3.8

Elfordulási képesség

minden felhasználási területen (rad)

1.3.9

A szögelfordulás miatti fajlagos alakváltozás tervezési értéke (11) képlet

minden felhasználási területen (rad)

1.3.10

A korlátozó feltételek (13) (14) képlet

minden felhasználási területen

1.3.11

A szerkezetre ható nyomatékok és alakváltozások
(18)–(20) képletek

minden felhasználási területen (Nmm)

1.3.12

Tartóssági szempontok, ózonállóság (elasztomer)

minden felhasználási területen

1.3.13

Az elasztomer fizikai és mechanikai tulajdonságai

1.3.14

Teljesítmény (korrózió elleni festékbevonat)

1.3.15

Teherbírás (a csúszóelemnél) (5) képlet

minden felhasználási területen (kN)

1.3.16

Tervezési követelmények, geometria (6)–(9) képlet

minden felhasználási területen

1.3.17

Súrlódási tényező (a csúszóelemnél)

1.3.18

Tartóssági szempontok, (a csúszóelemnél) anyagtulajdonságok

1.3.19

Teljesítmény (korrózió elleni védelem)

2

Épületekhez és építőmérnöki szerkezetekhez alkalmazott gördülő saruk

2.1

Vízszintes tengelyű egy- vagy többgörgős saruk

2.1.1

Teherbírás

minden felhasználási területen (kN)

2.1.2

Elfordulási képesség

minden felhasználási területen (rad)

2.1.3

A gördülő elem súrlódási tényezője

minden felhasználási területen

2.1.4

Tartósság

– ismételt terheléssel szemben

– alacsony és magas hőmérséklettel szemben

– korrózióval szemben

2.2

Sík csúszóelemmel kombinált gördülő saruk / Vízszintes tengelyű egy- vagy többgörgős saruk

2.2.1

Teherbírás

minden felhasználási területen (kN)

2.2.2

Elfordulási képesség

minden felhasználási területen (rad)

2.2.3

A gördülő elem súrlódási tényezője

minden felhasználási területen

2.2.4

Tartósság

– ismételt terheléssel

– alacsony és magas hőmérséklettel

– korrózióval szemben

2.2.5

Csúszó elem teherbírása

minden felhasználási területen (kN)

2.2.6

Csúszó elem súrlódási tényezője

minden felhasználási területen (rad)

2.2.7

Csúszó elemek tartóssága

minden felhasználási területen

3

Épületekhez és építőmérnöki szerkezetekhez alkalmazott fazék saruk

3.1

Bármilyen csúszóelem nélküli fazéksaruhoz

3.1.1

Teherbírás

minden felhasználási területen (kN)

3.1.2

Elfordulási képesség

minden felhasználási területen (rad)

3.1.3

Tartóssági szempontok

minden felhasználási területen

3.2

Bármilyen csúszó fazéksaruhoz

3.2.1

Teherbírás

minden felhasználási területen (kN)

3.2.2

Elfordulási képesség

minden felhasználási területen (rad)

3.2.3

Tartóssági szempontok

minden felhasználási területen

3.2.4

Teherbírás (a csúszó elemé)

3.2.5

Csúszó elem súrlódási tényezője

3.2.5

Csúszó elemek tartóssága

4

Épületekhez és építőmérnöki szerkezetekhez alkalmazott billenő saruk

4.1

Billenő saruk

4.1.1

Teherbírás

minden felhasználási területen (kN)

4.1.2

Elfordulási képesség

minden felhasználási területen (rad)

4.1.3

Tartósság

– ismételt terheléssel

– alacsony és magas hőmérséklettel

– korrózióval szemben

minden felhasználási területen

4.2

Sík csúszóelemmel kombinált billenő saruk

4.2.1

Teherbírás

minden felhasználási területen (kN)

4.2.2

Elfordulási képesség

minden felhasználási területen (rad)

4.2.3

Tartósság

– ismételt terheléssel

– alacsony és magas hőmérséklettel

– korrózióval szemben

minden felhasználási területen

4.2.4

Csúszó elem teherbírása

4.2.5

Csúszó elem súrlódási tényezője

4.2.6

Csúszó elemek tartóssága

5

Épületekhez és építőmérnöki szerkezetekhez alkalmazott PTFE-betétes hengeres és gömbsüveges szerkezeti saruk

5.1

PTFE-betétes hengeres és gömbsüveges saruk

5.1.1

Teherbírás

minden felhasználási területen (kN)

5.1.2

Elfordulási képesség

minden felhasználási területen (rad)

5.1.3

Tartóssági szempontok

minden felhasználási területen

5.2

PTFE-betétes hengeres és gömbsüveges saruk sík csúszóelemekkel kombinálva

5.2.1

Teherbírás

minden felhasználási területen (kN)

5.2.2

Elfordulási képesség

minden felhasználási területen (rad)

5.2.3

Tartóssági szempontok

minden felhasználási területen

5.2.4

Teherbírás (a csúszóelemé)

5.2.5

A csúszóelem súrlódási tényezője

5.2.6

A csúszóelemek tartóssága

6

Épületekhez és építőmérnöki szerkezetekhez alkalmazott egyirányú és kétirányú vezetőelemes szerkezeti saruk

6.1

Egyirányú vezetőelemes saruk a vízszintes irányú erők átvételére

6.1.1

Saru oldalirányú terhelhetősége

minden felhasználási területen (kN)

6.1.2

Elfordulási képesség

minden felhasználási területen (rad)

6.1.3

Súrlódás

minden felhasználási területen

6.1.4

Tartósság

– ismételt terheléssel

– alacsony és magas hőmérséklettel

– korrózióval szemben

6.2

Kétirányú vezetőelemes saruk a vízszintes irányú erők átvételére

6.2.1

Saru oldalirányú terhelhetősége

minden felhasználási területen (kN)

6.2.2

Elfordulási képesség

minden felhasználási területen (rad)

6.2.3

Tartósság

– ismételt terheléssel

– alacsony és magas hőmérséklettel

– korrózióval szemben

minden felhasználási területen


3K64379_5

6. Kémények, füstgázvezetékek és speciális termékek

 

A

B

SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Égéstermék-elvezető berendezések

1.1

Hőmérsékleti osztály

minden felhasználási területre

1.2

Tűzvédelmi osztály

1.3

Nyomásosztály / gáztömörség

összekötőelem, béléscső, kitorkolló idomdarab, és egyéb az égéstermékkel érintkező tartozék

1.4

Vízgőzzel és kondenzátummal szembeni ellenállás osztálya

1.5

Korrózióállósági osztály

1.6

Koromégéssel szembeni ellenállás osztálya

szilárd és olaj tüzelőanyag alkalmazása esetén

1.7

Távolságtartás éghető építőanyagoktól

rendszer jellegű égéstermék-elvezető esetén

1.8

Hővezetési ellenállás

minden felhasználási területre

1.9

Áramlási ellenállás

1.9.1

Alaki ellenállás

összekötőelem, béléscső, kitorkolló idomdarab

1.9.2

Súrlódási tényező vagy érdességi érték

összekötőelem, béléscső

1.10

Méretek, alakzatok és megengedett eltérések

minden felhasználási területre

1.11

Mechanikai szilárdság és állékonyság

1.11.1

Nyomószilárdság

minden esetben, kivéve a flexibilis béléscső esetén,

1.11.2

Építhető maximális magasság

minden esetben, kivéve a flexibilis béléscső esetén,

1.11.3

Húzószilárdság

flexibilis béléscsövek, illetve függesztett égéstermék-elvezetők esetén

1.11.4

Csavarószilárdság

flexibilis béléscsövek, illetve függesztett égéstermék-elvezetők esetén

1.11.5

Ellenálló képesség az 1,5 kN/m2 szélnyomás által keltett oldalirányú terheléssel szemben

minden esetben, kivéve béléscső esetén, ha az nem egyhéjú égéstermék-elvezető berendezés

1.11.6

Hajlítószilárdság

elhúzás, vagy nem függőleges elhelyezés esetén

1.11.7

Dörzsállóság és ellenállás a seprési hatással szemben

összekötőelem, béléscső

1.11.8

Jéggel és az olvadékával szembeni álló képesség

minden esetben, kivéve az összekötőelemnél, ha fagyásveszély nem áll fenn

1.12

Tűzállósági teljesítmény kívülről kifelé lévő hatás irány mellett

tűzszakasz határon keresztül haladó égéstermék-elvezető külső héjára

1.13

UV-val szembeni ellenállás

csak műanyag és kompozit anyagú égéstermék-elvezető napsugárzásnak kitett felülete esetén

1.14

Aerodinamikai tulajdonság

kitorkolló idomdaraboknál

1.15

Biztonságos használat

ha az emberi bőrrel akaratlanul is történhet érintkezés

1.16

Kondenzátum gyűjtésének módja

nedves üzemmód esetén

1.17

Vegyszerállóság

beton, műanyag és kompozit béléscsőbeépítése esetén

2

Fém égéstermék-elvezető berendezéseknek és zárt égésterű fűtőberendezések anyagtól független levegőellátó vezetékei / Függőleges elrendezésű levegő-égéstermék feltétjei

2.1

Nyomószilárdság

függőleges elhelyezésnél

2.2

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

2.3

Tűzállósági teljesítmény kívülről kifelé levő hatásirány

tűzszakasz határon keresztül haladó égéstermék-elvezető külső héjára

2.4

Gáztömörség

minden esetben

2.5

Áramlási ellenállás

2.5.1

Alaki ellenállás

összekötőelem, béléscső, kitorkolló idomdarab

2.5.2

Súrlódási tényező vagy érdességi érték

összekötőelem, béléscső

2.6

Hőmérsékleti osztály

minden felhasználási területre

2.7

Hajlító szakítószilárdság

nem függőleges elrendezés, elhúzás esetén

2.8

Ellenálló képesség az 1,5 kN/m2 szélnyomás által keltett oldalirányú terheléssel szemben

függőleges elrendezésű feltétre

2.9

Vízgőzzel és kondenzátummal szembeni ellenállás osztálya

minden felhasználási területre

2.10

Korrózióállósági osztály

2.11

Jéggel és olvadékával szembeni ellenálló képesség


3K64379_6

7. Gipsztermékek

 

A

B

SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Gipszkarton lemezek, burkolóanyagként

1.1

Méretek és síkbeliség

minden felhasználási területre

1.2

Nyírószilárdság

külső falak és tetőszerkezet merevítéseként alkalmazva

1.3

Hajlítószilárdság

minden felhasználási területre

1.4

Ütőszilárdság

a teljes szerkezetre vonatkoztatva

1.5

Páraáteresztő képesség

minden felhasználási területre

1.6

Vízfelvevő képesség

1.7

Közvetlen léghanggátlás

a teljes szerkezetre vonatkoztatva

1.8

Hővezetési ellenállás

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel

1.9

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel

1.10

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

1.11

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

2

Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok, fő- és válaszfalakhoz, mennyezetekhez vagy burkolatokhoz

2.1

Kálcium-szulfát tartalom

gipsz kötőanyagoknál,(C1 jelű) szálerősítésű gipsz vakolóhabarcsoknál, (C2 jelű) gipsz falazóhabarcsoknál és (C6 és C7 jelű) vékony rétegű gipszhabarcsoknál

2.2

Kötés kezdete

kézi és gépi (lőtt) felhordású vakolóhabarcsoknál, (C2 jelű) gipsz falazóhabarcsoknál

2.3

Hajlítószilárdság

gipsz vakolóhabarcsoknál,

2.4

Nyomószilárdság

B1 – B6, C6 és C7 jelű gipsz vakolóhabarcsoknál, továbbá (C2 jelű) gipsz falazóhabarcsnál

2.5

Felületi keménység

B7 jelű gipsz vakolóhabarcsoknál

2.6

Tapadószilárdság

gipsz vakolóhabarcsoknál

2.7

Közvetlen léghang gátlás

hangszigetelő rendszer részeként

2.8

Hangelnyelés

hangszigetelő rendszer részeként

2.9

Hővezetési ellenállás

felújító vakolóhabarcsoknál

2.10

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel

2.11

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

2.12

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

3

Gipszkarton lemezek fugázóanyagai, gipszkarton lemezek fugázó anyagaiként

3.1

Hajlítószilárdság (törőerő)

minden típusnál

3.2

Kötésidő

rövid, normál, hosszú kötésidejű keverékeknél

3.3

Repedésmentesség

2A, 2B, 3A, 3B 4A és 4B típusú keverékeknél

3.4

Durva részektől való mentesség:

minden felhasználási területre

3.5

Tapadás

3.6

A papírszalag méretállandósága:

3.7

Hosszúság

3.8

Hővezetési ellenállás

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel

3.9

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel

3.10

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

3.11

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

4

Gipszalapú ragasztók hő-/hangszigetelő rétegelt panelekhez és gipszkarton lemezekhez

4.1

Tapadószilárdság

minden felhasználási területre

4.2

Kálcium-szulfát tartalom

4.3

Felhasználási idő vége

4.4

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel

4.5

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

4.6

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

5

Szálerősítésű gipszlemezek, gipszrostlemezek burkolóanyagként

5.1

Méretek és síkbeliség

minden felhasználási területre

5.2

Vízfelvevő képesség

5.3

Nyírószilárdság

külső falak és tetőszerkezet merevítéseként alkalmazva

5.4

Hajlítószilárdság

minden felhasználási területre

5.5

Ütőszilárdság

a teljes szerkezetre vonatkoztatva

5.6

Páraáteresztő képesség

minden felhasználási területre

5.7

Vízfelvevő képesség

5.8

Közvetlen léghanggátlás

a teljes szerkezetre vonatkoztatva

5.9

Hővezetési ellenállás

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel

5.10

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel

5.11

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

5.12

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni


3K64379_7

8. Geotextíliák

 

A

B

SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Folyékony hulladék-lerakó létesítményekben alkalmazott geotextíliák és rokon termékek

1.1

Nyúlás a legnagyobb erőnél

minden felhasználási területre

1.2

Statikus átszakítás

megerősítés funkció esetén

1.3

Dinamikus átszakítási ellenállás

minden felhasználási területre

1.4

Súrlódási jellemzők

megerősítés funkció esetén

1.5

Húzókúszás

1.6

Telepítéskor bekövetkező károsodás

minden felhasználási területre

1.7

Védelmi hatékonyság

védelem funkció esetén

1.8

Jellemző szűrőnyílás

szűrés funkció esetén

1.9

Síkra merőleges vízáteresztő képesség

szűrés, megerősítés funkció esetén

1.10

Tartósság

minden felhasználási területre

1.11

Időjárással szembeni ellenállás

2

Szilárd hulladék-lerakó létesítményekben, csatornák, víztározók és gátak szerkezetében alkalmazott geotextíliák és rokon termékek

2.1

Nyúlás a legnagyobb erőnél

minden felhasználási területre

2.2

Statikus átszakítás

elválasztás, megerősítés funkció esetén

2.3

Dinamikus átszakítási ellenállás

minden felhasználási területre

2.4

Súrlódási jellemzők

megerősítés funkció esetén

2.5

Húzókúszás

2.6

Telepítéskor bekövetkező károsodás

minden felhasználási területre

2.7

Védelmi hatékonyság

védelem funkció esetén

2.8

Jellemző szűrőnyílás

szűrés, elválasztás funkció esetén

2.9

Síkra merőleges vízáteresztő képesség

szűrés, elválasztás, megerősítés funkció esetén

2.10

Tartósság

minden felhasználási területre

2.11

Időjárással szembeni ellenállás

3

Az eróziót szabályozó munkákban (partvédelem, partvédő művek) alkalmazott geotextíliák és rokon termékeik

3.1

Nyúlás a legnagyobb erőnél

minden felhasználási területre

3.2

Statikus átszakítás

elválasztás, megerősítés funkció esetén

3.3

Dinamikus átszakítási ellenállás

minden felhasználási területre

3.4

Súrlódási jellemzők

megerősítés funkció esetén

3.5

Húzókúszás

3.6

Telepítéskor bekövetkező károsodás

minden felhasználási területre

3.7

Jellemző szűrőnyílás

szűrés, elválasztás funkció esetén

3.8

Síkra merőleges vízáteresztő képesség

minden felhasználási területre

3.9

Tartósság

4

A vízelvezető rendszerekben alkalmazott geotextíliák és rokon termékeik

4.1

Nyúlás a legnagyobb erőnél

minden felhasználási területre

4.2

Statikus átszakítás

elválasztás funkció esetén

4.3

Dinamikus átszakítási ellenállás

szűrés, elválasztás funkció esetén

4.5

Húzókúszás

vízelvezetés funkció esetén

4.6

Telepítéskor bekövetkező károsodás

minden felhasználási területre

4.7

Jellemző szűrőnyílás

szűrés, elválasztás funkció esetén

4.8

Síkra merőleges vízáteresztő képesség

4.9

Vízáramlási kapacitás síkban

vízelvezetés funkció esetén

4.10

Tartósság

minden felhasználási területre

4.11

Időjárással szembeni ellenállás

5

A vasutak szerkezetében alkalmazott, a földmunkák és az alapozások során, valamint a gyűjtőrendszerekben alkalmazott geotextíliák és rokon termékeik

5.1

Nyúlás a legnagyobb erőnél

minden felhasználási területre

5.2

Statikus átszakítás

elválasztás, megerősítés funkció esetén

5.3

Dinamikus átszakítási ellenállás

minden felhasználási területre

5.4

Súrlódási jellemzők

megerősítés funkció esetén

5.5

Telepítéskor bekövetkező károsodás

minden felhasználási területre

5.6

Jellemző szűrőnyílás

szűrés, elválasztás funkció esetén

5.7

Síkra merőleges vízáteresztő képesség

minden felhasználási területre

5.8

Tartósság

5.9

Időjárással szembeni ellenállás

6

A szilárdhulladék-tároló és -lerakó helyek, a folyékonyhulladék-lerakó helyek, közbenső tárolók vagy másodlagos tárolók szerkezetében alkalmazott geoszintetikus gátak

6.1

Anyagtartalom

minden felhasználási területre

6.2

Vízáteresztő képesség

6.3

Gázáteresztő képesség

csak GBR-P. GBR-B esetében

6.4

Dagadási index

csak GBR-C esetében

6.5

Szakítószilárdság

minden felhasználási területre

6.6

Nyúlás a legnagyobb erőnél

6.7

Statikus átszakítás

6.8

Hőtágulás

csak GBR-P, GBR-B esetében

6.9

Időjárással szembeni ellenállás

6.10

Mikrobiológiai lebomlással szembeni ellenállás

minden felhasználási területre

6.11

Oxidációval szembeni ellenállás

6.12

Környezeti erőkkel szembeni ellenállás (törés)

csak GBR-P esetében

6.13

Kimosódás

minden felhasználási területre

6.14

Vegyszerállóság

7

A csatornák szerkezetében alkalmazott geoszintetikus gátak

7.1

Anyagtartalom

minden felhasználási területre

7.2

Vízáteresztő képesség

7.3

Duzzadási index

csak GBR-C esetében

7.4

Szakítószilárdság

minden felhasználási területre

7.5

Nyúlás a legnagyobb erőnél

7.6

Statikus átszakítás

7.7

Hőtágulás

csak GBR-P esetében

7.8

Időjárással szembeni ellenállás

csak GBR-P, GBR-B esetében

7.9

Mikrobiológiai lebomlással szembeni ellenállás

minden felhasználási területre

7.10

Oxidációval szembeni ellenállás

7.11

Környezeti erőkkel szembeni ellenállás (törés)

csak GBR-P, GBR-C esetében

7.12

Kimosódás

minden felhasználási területre

7.13

Vegyszerállóság

8

Alagutak és a föld alatti műtárgyak szerkezetében folyadék elleni gátként alkalmazott geoszintetikus gátak

8.1

Anyagtartalom

minden felhasználási területre

8.2

Vízáteresztő képesség

8.3

Duzzadási index

csak GBR-C esetében

8.4

Szakítószilárdság

minden felhasználási területre

8.5

Nyúlás a legnagyobb erőnél

8.6

Statikus átszakítás

8.7

Hőtágulás

csak GBR-P, GBR-B esetében

8.8

Oxidációval szembeni ellenállás

minden felhasználási területre

8.9

Környezeti erőkkel szembeni ellenállás (törés)

csak GBR-P esetében

8.10

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

9

Víztározók és gátak szerkezetében alkalmazott geoszintetikus gátak

9.1

Anyagtartalom

minden felhasználási területre

9.2

Vízáteresztő képesség

9.3

Duzzadási index

csak GBR-C esetében

9.4

Szakítószilárdság

minden felhasználási területre

9.5

Nyúlás a legnagyobb erőnél

9.6

Statikus átszakítás

9.7

Hőtágulás

csak GBR-P esetében

9.8

Időjárással szembeni ellenállás

Polimeres, bitumenes felhasználás esetén

9.9

Mikrobiológiai lebomlással szembeni ellenállás

minden felhasználási területre

9.10

Oxidációval szembeni ellenállás

9.11

Környezeti erőkkel szembeni ellenállás (törés)

csak GBR-P esetében

9.12

Kimosódás

minden felhasználási területre

10

Alagutak és a föld alatti műtárgyak szerkezetében alkalmazott geotextíliák és rokon termékeik

10.1

Szakítószilárdság

minden felhasználási területre

10.2

Nyúlás a legnagyobb erőnél

10.3

Dinamikus átszakítási ellenállás

10.4

Telepítéskor bekövetkező károsodás

10.5

Védelmi hatékonyság

10.6

Tartósság

11

Utak és más közlekedési területek (a vasutak és az aszfaltbeépítések kivételével) szerkezetében alkalmazott geotextíliák és rokon termékeik

11.1

Szakítószilárdság

minden felhasználási területre

11.2

Nyúlás a legnagyobb erőnél

11.3

Statikus átszakítás

elválasztás, megerősítés funkció esetén

11.4

Dinamikus átszakítási ellenállás

minden felhasználási területre

11.5

Súrlódási jellemzők

megerősítés funkció esetén

11.6

Telepítéskor bekövetkező károsodás

minden felhasználási területre

11.7

Jellemző szűrőnyílás

szűrés, elválasztás funkció esetén

11.8

Síkra merőleges vízáteresztő képesség

minden felhasználási területre

11.9

Tartósság

11.10

Időjárással szembeni ellenállás


3K64379_8

9. Függönyfalak / külső falburkolat / szerkezetlezáró üvegezési rendszerek

 

A

B

SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Épületek homlokzatán lévő, a függőlegestől 15 foknál jobban nem eltérő függönyfalak

1.1

Légáteresztés

minden felhasználási területre

1.2

Vízzárás

1.3

Szélállóság

1.4

Önsúly

1.5

Ütéssel szembeni ellenállás

kockázatot jelentő, üvegezett szerkezet esetén

1.6

Vízszintes terheléssel szembeni ellenállás

minden felhasználási területre

1.7

Akusztikai teljesítőképesség

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel

1.8

Hővezetési ellenállás

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel

1.9

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel

1.10

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

1.11

Homlokzati tűzterjedési határérték

1.12

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni


3K64379_9

10. Rögzített tűzoltó készülékek

 

A

B

SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Tűzjelző berendezések: tűzjelző központok

1.1

Teljesítőképesség tűz esetén

minden felhasználási területre

1.2

Megszólalási késleltetés (a riasztási válasz ideje)

1.3

Működési megbízhatóság

1.4

Hőállóság

1.5

Rázásállóság

1.6

Villamos stabilitás

1.7

Légnedvesség-állóság

2

Tűzjelző berendezések: riasztóegységek, hangjelzők

2.1

Működési megbízhatóság

minden felhasználási területre

2.2

Teljesítményparaméterek tűz esetén

2.3

Hőállóság

minden felhasználási területre, kültéri alkalmazásnál

2.4

Rázásállóság

minden felhasználási területre

2.5

Légnedvesség-állóság

minden felhasználási területre, kültéri alkalmazásnál

2.6

Korrózióállóság

minden felhasználási területre

2.7

Villamos stabilitás

csak aktív elektromos alkatrészekre vonatkozóan

3

Tűzjelző berendezések: tápegységek

3.1

Teljesítőképesség tűz esetén

minden felhasználási területre

3.2

Működési megbízhatóság

3.3

Hőállóság

3.4

Rázásállóság

3.5

Villamos stabilitás

3.6

Légnedvesség-állóság

4

Tűzjelző berendezések: pontszerű érzékelők, hőérzékelők, lángérzékelők, és szórt fénnyel, átbocsátott fénnyel vagy ionizációval működő pontszerű füstérzékelők.

4.1

Névleges aktiválási feltételek / Érzékenység, válasz késleltetés (válaszidő) és teljesítmény tűz esetén

minden felhasználási területre, küszöb-hőmérséklet, hőmérséklet-emelkedés

4.2

Működési megbízhatóság

minden felhasználási területre

4.3

Tápfeszültségingadozás-tűrés

4.4

Hőállóság

4.5

Rázásállóság

4.6

Légnedvesség-állóság

4.7

Korrózióállóság

4.8

Villamos stabilitás

7

Tűzjelző berendezések: kézi jelzésadók

7.1

Névleges aktiválási feltételek / érzékenység, teljesítmény tűz esetén

minden felhasználási területre

7.2

Működési megbízhatóság

minden felhasználási területre

7.3

Hőállóság

minden felhasználási területre, kültéri alkalmazásnál

7.4

Rázásállóság

minden felhasználási területre

7.5

Légnedvesség-állóság

minden felhasználási területre, kültéri alkalmazásnál

7.6

Korrózióállóság

minden felhasználási területre

7.7

Villamos stabilitás

csak aktív elektromos alkatrészekre vonatkozóan

8

Tűzjelző berendezés: füstérzékelők (optikai elven, fénysugárral működő vonalszerű érzékelők)

8.1

Névleges aktiválási feltételek / érzékenység

minden felhasználási területre

8.2

Válaszkésleltetés (válaszidő)

8.3

Működési megbízhatóság

8.4

Tápfeszültségingadozás-tűrés

8.5

Teljesítményparaméterek tűz esetén

8.6

Hőállóság

8.7

Rázásállóság

8.8

Légnedvesség-állóság

8.9

Korrózióállóság

9

Tűzjelző berendezések: hangriasztású vezérlő- és jelzőberendezések

9.1

Működési megbízhatóság tűz esetén

minden felhasználási területre

9.2

Válaszkésleltetés / válaszidő

9.3

Teljesítőképesség tűz esetén

9.4

Hőállóság

9.5

Ütés és rázásállóság

9.6

Villamos stabilitás

9.7

Légnedvesség-állóság

10

Tűzjelző berendezések: zárlatszakaszolók

10.1

Teljesítményparaméterek tűz esetén

minden felhasználási területre

10.2

Működési megbízhatóság

10.3

Hőállóság

10.4

Rázásállóság

10.5

Légnedvesség-állóság

10.6

Korrózióállóság

10.7

Villamos stabilitás

11

Tűzjelző berendezések: bemeneti/kimeneti eszközök

11.1

Válaszkésleltetés (válaszidő)

minden felhasználási területre

11.2

Teljesítményparaméterek tűz esetén

11.3

Működési megbízhatóság

11.4

Hőállóság

11.5

Rázásállóság

11.6

Légnedvesség-állóság

11.7

Korrózióállóság

11.8

Villamos stabilitás

12

Tűzjelző berendezések: beszívottfüst-érzékelők

12.1

Névleges aktiválási körülmények érzékenység, megszólalási késleltetés (válaszidő) és a teljesítmény tűz esetén

minden felhasználási területre

12.2

Működési megbízhatóság

12.3

Tápfeszültségingadozás-tűrés

12.4

Hőállóság

12.5

Rázásállóság

12.6

Légnedvesség-állóság

12.7

Korrózióállóság

12.8

Villamos stabilitás

13

Tűzjelző berendezések: riasztás- és hibajelzés-átviteli berendezés

13.1

Teljesítőképesség tűz esetén (az átjelzés jellemzői)

minden felhasználási területre

13.2

Jelzési késleltetés (a riasztási válasz ideje)

13.3

Működési megbízhatóság

13.4

Hőállóság

13.5

Rázásállóság

13.6

Villamos stabilitás

13.7

Légnedvesség-állóság

14

Tűzjelző berendezések: riasztóegységek, vizuális figyelemfelhívó eszközök

14.1

Működési megbízhatóság

minden felhasználási területre

14.2

Teljesítményjellemzők tűz esetén

14.3

Hőállóság (száraz meleg/hideg ellen, működés közben, és tartósan)

14.4

Légnedvesség-állóság (állandó és ciklikus)

14.5

Ütés- és rázásállóság

14.6

Korrózióállóság

14.7

Villamos stabilitás

15

Tűzjelző berendezések: hangriasztású rendszerek részei (hangszórók)

15.1

Teljesítményparaméterek tűz esetén

minden felhasználási területre

15.2

Működési megbízhatóság

15.3

Hőállóság

15.4

Légnedvesség-állóság

kültéri alkalmazásnál

15.5

Korrózióállóság

minden felhasználási területre

15.6

Ütés- és rázásállóság

16

Tűzjelző berendezések: rádió-összeköttetések részei

16.1

Teljesítményparaméterek tűz esetén

minden felhasználási területre

16.2

Válaszkésleltetés (válaszidő)

16.3

Működési megbízhatóság

16.4

Hőállóság

16.5

Rázásállóság

16.6

Légnedvesség-állóság

16.7

Korrózióállóság

16.8

Villamos stabilitás

17

Füstriasztóeszközök

17.1

Névleges aktiválási feltételek / Érzékenység, válasz késleltetés (válaszidő) és teljesítmény tűz esetén

minden felhasználási területre

17.2

Működési megbízhatóság

17.3

Tápfeszültségingadozás-tűrés

17.4

Hőállóság

17.5

Rázásállóság

17.6

Légnedvesség-állóság

17.7

Korrózióállóság

17.8

Villamos stabilitás

18

Beépített tűzoltó berendezések: sprinkler és vízpermetező oltóberendezések részegységei (sprinklerek)

18.1

Névleges aktiválási körülmények

minden felhasználási területre

18.2

Oltóanyag-eloszlás

18.3

Válaszkésleltetés (válaszidő)

18.4

Működési megbízhatóság

18.5

Hőállóság

18.6

Hősokk

18.7

Korrózióállóság

19

Beépített tűzoltó berendezések: sprinkler és vízpermetező oltóberendezések részegységei (a nedves riasztószelep felépítése)

19.1

Válaszkésleltetés (válaszidő)

minden felhasználási területre

19.2

Működési megbízhatóság

19.3

Teljesítményparaméterek tűz esetén

19.4

Válaszkésleltetés tartóssága

19.5

Nem fém alkatrészek öregedése

19.6

Tartós működési biztonság tűz esetén

20

Beépített tűzoltó berendezések: sprinkler és vízpermetező oltóberendezések (a száraz riasztószelep felépítése)

20.1

Válaszkésleltetés (válaszidő)

minden felhasználási területre

20.2

Működési megbízhatóság

20.3

Teljesítményparaméterek tűz esetén

20.4

Válaszkésleltetés tartóssága

20.5

Tartós működési biztonság, nem fém alkatrészek öregedése

20.6

Tartós működési biztonság tűz esetén

21

Beépített tűzoltó berendezések: sprinkler és vízpermetező oltóberendezések részegységei (vízmotoros riasztóberendezés)

21.1

Válaszkésleltetés (válaszidő)

minden felhasználási területre

21.2

Működési megbízhatóság

21.3

Teljesítményparaméterek tűz esetén

21.4

Válaszkésleltetés tartóssága

21.5

Tartós működési biztonság, nem fém alkatrészek öregedése

21.6

Tartós működési biztonság tűz esetén

22

Beépített tűzoltó berendezések: sprinkler és vízpermetező oltóberendezések részegységei (vízáramlás-érzékelő)

22.1

Névleges működtetési feltételek

minden felhasználási területre

22.2

Válaszkésleltetés (válaszidő)

22.3

Működési megbízhatóság

22.4

Korrózióállóság

22.5

Nem fém alkatrészek szilárdsága

23

Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések (automatikus, elektromos vezérlő és késleltető szerkezetek)

23.1

Válaszkésleltetés (válaszidő)

minden felhasználási területre

23.2

Működési megbízhatóság

23.3

Teljesítményparaméterek tűz esetén

23.4

Tartósság (hőállóság, légnedvesség-állóság, korrózióállóság)

24

Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (automatikus, nem elektromos vezérlő és késleltető szerkezetek)

24.1

Válaszkésleltetés (válaszidő)

minden felhasználási területre

24.2

Működési megbízhatóság

24.3

Korrózióállóság

24.4

Teljesítményparaméterek tűz esetén

25

Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei. Kézi indító- és leállítószerkezet követelményei és vizsgálati módszerei

25.1

Működési megbízhatóság

minden felhasználási területre

25.2

Teljesítményparaméterek tűz esetén

25.3

Korrózióállóság

26

Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (tartályok szelepei és indítóberendezései)

26.1

Működési megbízhatóság

minden felhasználási területre

26.2

Oltóanyag-eloszlás

27

Beépített tűzoltó berendezések: a gázzal oltó berendezések részegységei (nagy- és kisnyomású elosztószelepek és működtetőszerkezeteik)

27.1

Működési megbízhatóság

minden felhasználási területre

27.2

Oltóanyag-eloszlás

28

Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (nem villamos tiltórendszerek)

28.1

Működési megbízhatóság

minden felhasználási területre

29

Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (CO2- berendezések fúvókái)

29.1

Oltóanyag-eloszlás

minden felhasználási területre

30

Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (csatlakozók)

30.1

Névleges működtetési feltételek

minden felhasználási területre

30.2

Válaszkésleltetés (válaszidő)

30.3

Működési megbízhatóság

30.4

Tartósság (hőállóság, légnedvesség-állóság, korrózióállóság)

31

Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (különleges tűzjelző berendezések)

31.1

Névleges aktiválási feltételek / Érzékenység, válasz késleltetés (válaszidő) és teljesítmény tűz esetén, küszöb-hőmérséklet, hőmérséklet-emelkedés

minden felhasználási területre

31.2

Működési megbízhatóság

31.3

Tartós működési biztonság és késleltetés, hőállóság

31.4

Rázásállóság

31.5

Korrózióállóság

32

Beépített tűzoltó berendezések / Gázzal oltó berendezések részegységei / Nyomásmérő eszközök és nyomáskapcsolók követelményei és vizsgálati módszerei

32.2

Névleges működtetési feltételek

minden felhasználási területre

32.3

Működési megbízhatóság

32.4

Tartós működési biztonság

Korrózióállóság

33

Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (mechanikai súlymérő eszközök)

33.1

Névleges működtetési feltételek

minden felhasználási területre

33.2

Működési megbízhatóság

33.3

Korrózióállóság

33.4

Nem fém alkatrészek szilárdsága

34

Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (pneumatikus tűzjelző berendezések)

34.1

Névleges működtetési feltételek

minden felhasználási területre

34.2

Válaszkésleltetés (válaszidő)

34.3

Működési megbízhatóság

34.4

Tartós működési biztonság

Korrózióállóság

34.5

Tartós működési biztonság

Nem fém alkatrészek szilárdsága

35

Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (visszacsapó és torlószelepek)

35.1

Oltóanyag-eloszlás

minden felhasználási területre

35.2

A működés megbízhatósága

35.3

A működési megbízhatóság időtartama

35.4

Rezgéssel szembeni ellenállás

36

Beépített tűzoltó berendezések / Tömlőberendezések / Tömlődob alaktartó tömlővel

36.1

Oltóanyag-eloszlás

minden felhasználási területre

36.2

A működés megbízhatósága

36.3

A tömlők kihúzhatósága

36.4

A működési megbízhatóság tartóssága

36.5

Veszélyes anyagok

37

Beépített tűzoltó berendezések: tömlőberendezések (falitűzcsap-szekrények lapostömlővel)

37.1

Oltóanyag-eloszlás

minden felhasználási területre

37.2

A működés megbízhatósága

37.3

A tömlők kihúzhatósága

37.4

A működési megbízhatóság tartóssága

37.5

Veszélyes anyagok

38

Felszín alatti tűzcsap

38.1

Működési megbízhatóság

minden felhasználási területre

38.2

Csatlakozási méretek

38.3

Tartós működőképesség, korrózióval szembeni megbízhatóság

38.4

Tartós működőképesség megbízhatósága; tartósság

39

Felszín feletti tűzcsap

39.1

Működési megbízhatóság

minden felhasználási területre

39.2

Csatlakozási méretek

39.3

Tartós működőképesség, korrózióval szembeni megbízhatóság

39.4

Tartós működőképesség megbízhatósága; tartósság


3K64379_10

11. Szaniterek

 

A

B

SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Bűzelzárós WC-csészék és WC-berendezések / Fürdőszobák, WC-k

1.1

Öblítővíz kapacitása

szabványos 1. és 2. típusú termékeknél

1.3

Visszafolyás megelőzése

1.5

Tisztíthatóság

1.7

Terhelési ellenállás

1.9

Víztömörség

1.11

Szelep megbízhatósága

1.13

Tartósság

2

Háztartási célú zuhanytálcák

2.1

Tisztíthatóság

minden felhasználási területre

2.2

Tartósság

3

Háztartási célú fürdőkádak

3.1

Tisztíthatóság

minden felhasználási területre

3.2

Tartósság

4

Egészségügyi berendezések. Kommunális mosók

4.1

Tisztíthatóság

minden felhasználási területre

4.2

Tartósság

4.3

Terhelési ellenállás

5

Bidék

5.1

Tisztíthatóság

minden felhasználási területre

5.2

Tartósság

5.3

Terhelési ellenállás

6

Zuhanyfülkék

6.1

Tisztíthatóság

minden felhasználási területre

6.2

Tartósság

6.3

Ütésállóság, törési tulajdonságok

7

Mosdók

7.1

Tisztíthatóság

minden felhasználási területre

7.2

Tartósság

7.3

Terhelési ellenállás

7.4

A túlfolyás kifolyási értéke

CL 25, 20, 15, 10, 00 kifolyási osztály

8

Konyhai mosogatók, konyhákban élelmiszerek előkészítése, edények mosogatása, háztartási szennyvíz elvezetése

8.1

Tisztíthatóság

minden felhasználási területre

8.2

Tartósság

8.3

Terhelési ellenállás

csak fali mosogatóknál

8.4

Veszélyes anyagok

minden felhasználási területre

9

Fali vizeldék

9.1

Tisztíthatóság

minden felhasználási területre

9.2

Tartósság

9.3

Statikai terhelhetőségi

csak fali mosogatóknál

9.4

A visszafolyás meggátlása

minden felhasználási területre

10

Örvényfürdők és pezsgőfürdők, házi, beltéri alkalmazásra

10.1

Haj beakadásával szembeni védelem

minden felhasználási területre

10.2

Tisztíthatóság

10.3

Tisztíthatóság állandósága

11

WC-k és vizeldék öblítőtartályai WC-k és vizeldék vízöblítéséhez

11.1

Víztömörség

1. típusú WC-hez, 2. típusú WC öblítőtartálya és 3. típusú vizeldéhez

11.2

Töltőszelep megbízhatósága

11.3

Zajszint

11.4

Öblítővíz kapacitása

11.5

Tartósság


3K64379_11

12. Forgalmi kellékek: közúti berendezések

 

A

B

SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Forgalomirányító berendezések / Figyelmeztető és biztonsági fényjelzők

1.1

Fényerősség

minden felhasználási területre

1.2

Színtulajdonságok

1.3

Fényvisszavető berendezések

1.4

Elektromos követelmények

1.5

A villogó fényjelzők villogási aránya és a bekapcsolt idő

1.6

Elektromágneses összeférhetőség

1.7

Mechanikai szilárdság

1.8

Időjárás-állóság

1.9

Biztonságos rögzítés és zárás

1.10

Passzív biztonság

2

Forgalomirányító berendezések, fényjelző készülékek, a 200 mm és 300 mm névleges jelzőfelület-átmérőjű, piros, sárga és zöld közúti közlekedési fényjelzők (a hordozható fényjelzők nem ide tartoznak)

2.1

Ütőszilárdság

minden felhasználási területre

2.2

Rezgésszilárdság

2.3

Fénysűrűség

2.4

Fényerősség-eloszlás

2.5

Fénysűrűség egyenletesség

2.6

Legnagyobb fantomjelzés-viszony

2.7

A fényjelzők színe

2.8

Fényerősség

3

Állandó, függőleges, közúti közlekedési jelzések, állandó jelzőtáblák, teljes jelzőtábla-összeállítás

3.1

Fényvisszavető jelzőfelületi anyag

3.1.1

Nappali színérték és fénysűrűségi tényező

minden felhasználási területre

3.1.2

Az RA fényvisszavetési együttható

3.1.3

Időjárás-állósági vizsgálat

3.1.4

Ütőszilárdság

3.2

Szerkezeti teljesítmény

3.2.1

Részleges biztonsági tényezők

minden felhasználási területre

3.2.2

Részleges anyagtényezők

3.2.3

Szélhatások

3.2.4

Dinamikus nyomás hóeltakarításból

3.2.5

Koncentrált terhek

3.2.6

Állandó terhek

3.2.7

Ideiglenes alakváltozások

3.2.8

Behajlás

3.2.9

Csavarás

3.2.10

Állandó alakváltozások

3.3

Tartók

3.3.1

Alapszekrények

minden felhasználási területre

3.3.2

Teljesítmény járműütközéskor

3.3.3

Korrózióállóság

3.4

Jelzőtáblalemezek, jelzőfelületek, belső átvilágítású jelzőtáblák, kívülről megvilágított jelzőtáblák és tartók

3.4.1

Korrózióállóság

minden felhasználási területre

3.4.2

Felerősítések

3.4.3

Nappali színérték és fénysűrűségi tényező

3.4.4

Vizuális teljesítmény tartóssága

3.4.5

Ütőszilárdság

3.4.6

Átlagos fénysűrűség

3.4.7

Fénysűrűségkontraszt

3.4.8

Fénysűrűség egyenletessége

3.4.9

Ütőszilárdság

3.5

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

4

Állandó, függőleges, közúti közlekedési jelzések, belső átvilágítású forgalomterelő oszlopok (TTB)

4.1

Ütőszilárdság

minden felhasználási területre

4.2

Nappali színértékek és fénysűrűségi tényező

4.3

Átlagos fénysűrűség

4.4

Fénysűrűség egyenletessége

4.5

Fénysűrűségkontraszt

4.6

Statikus terhelés hatására az alakváltozás

4.7

Elfordulás

4.8

Korrózióállóság

4.9

Vizuális teljesítmény tartóssága

4.10

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

5

Állandó, függőleges, közúti közlekedési jelzések, vezetőoszlopok és fényvisszavetők

5.1

Vezetőoszlop

5.1.1

Nappali színérték és fénysűrűségi együttható

minden felhasználási területre

5.1.2

Statikus követelmény (szélterhelés)

5.1.3

Dinamikus ütőszilárdság

5.1.4

Korrózióállóság

5.1.5

Természetes időjárás-állóság

5.2

Fényvisszavetők

5.2.1

Nappali színérték és fénysűrűségi tényező

minden felhasználási területre

5.2.2

Éjszakai színérték

5.2.3

RA fényvisszavetési együttható

5.2.4

Dinamikus ütőszilárdság

5.2.5

Korrózióállóság

5.2.6

Vízállóság

5.2.7

Tartósság

5.3

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

6

Függőleges közúti jelzések, változtatható jelzéstartalmú közúti jelzőtáblák

6.1

Szín

minden felhasználási területre

6.2

Fénysűrűség

6.3

Fénysűrűségi arány

6.4

Hőmérsékleti osztály

6.5

Elektromos alkatrészek ellenállása a szennyező hatásoknak

6.6

Korrózióállóság

6.7

Burkolatok által nyújtott védettségi fokozatok

6.8

Ellenállás a vízszintes terheknek

6.9

Tartószerkezet passzív biztonsága

6.10

Ütésállóság

6.11

Villamosenergia-ellátás és korlátok

6.12

Kikapcsolási feszültségérzékenység

6.13

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

7

Közúti zajárnyékoló berendezések

7.1

Hangelnyelés

minden felhasználási területre

7.2

Hanggátlás

7.3

Terhekkel szembeni ellenállás

7.4

Tűzállósági teljesítmény

7.5

Kőtörmelékhullás veszélye

7.6

Veszélyes anyagok kibocsátása

7.7

Tartósság (akusztikai és nem akusztikai jellemzők esetén)

7.8

Kőfelverődés

8

Közúti visszatartó rendszerek: biztonsági korlátok, ütközés csillapítók, kezdő- és végszerkezetek, átmeneti szerkezetek, jármű mellvédek

8.1

Feltartóztatási fokozat

minden felhasználási területre

8.2

Ütközés súlyossága

8.3

Hatástartomány

8.4

Dinamikus behajlás

8.5

Tartósság

8.6

Teljesítményszint

8.7

Visszatérítési zóna

8.8

Oldalirányú elmozdulás

8.9

Kilépési terület

9

Vasbeton és feszített beton lámpaoszlopok, legfeljebb 20 méter magas egyenes, illetve legfeljebb 18 méter magas konzolos, vasbeton vagy feszített beton lámpaoszlopok

9.1

A vízszintes erőkkel (szélteherrel) szembeni ellenállás

minden felhasználási területre

9.2

A jármű-ütközésnek való ellenállás (passzív biztonság)

9.3

Tartósság

10

Acél lámpaoszlopok, legfeljebb 20 méter magas egyenes, illetve legfeljebb 18 méter magas konzolos lámpaoszlopok

10.1

Alapanyag acél szerkezet anyaga

minden felhasználási területre

10.2

Alapanyag lehorgonyzó csavar

10.3

Hegesztés

10.4

A vízszintes erőkkel (szélteherrel) szembeni ellenállás

10.5

Mechanikus ütés elleni védelem

10.6

A jármű-ütközésnek való ellenállás (passzív biztonság)

10.7

Korrózió elleni védelem

11

Alumínium lámpaoszlopok legfeljebb 20 méter magas egyenes, illetve legfeljebb 18 méter magas konzolos lámpaoszlopok

11.1

Alapanyag alumínium fajta

minden felhasználási területre

11.2

Alapanyag lehorgonyzó csavar

11.3

Hegesztés

11.4

A vízszintes erőkkel (szélteherrel) szembeni ellenállás

11.5

Mechanikus ütés elleni védelem

11.6

A jármű-ütközésnek való ellenállás (passzív biztonság)

11.7

Korrózió elleni védelem


3K64379_12

13. Szerkezeti faanyagok / elemek és segédanyagaik

 

A

B

SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Faszerkezetek / Szilárdság szerint osztályozott, négyszög keresztmetszetű szerkezeti fa szerkezeti elemek

1.1

Hajlítószilárdság

minden felhasználási területre

1.2

Nyomószilárdság

1.3

Húzószilárdság

1.4

Nyírószilárdság

1.5

Rugalmassági modulus

1.6

Tartósság

1.7

Tűzállósági teljesítmény (vizsgálattal vagy számítással igazolt)

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel

1.8

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

1.9

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

2

Faszerkezetek. Előregyártott, szeglemezes szerkezeti elemek termékkövetelményei

2.1

Szerkezeti faanyag szilárdsági osztálya

minden felhasználási területre

2.2

Geometriai hibák

2.3

Ékcsapolt kötésű fűrészáruk

2.4

Alaktartósság

2.5

Tűzvédelmi osztály

2.6

Biológiai kártevőkkel szembeni ellenállás

2.7

Szeglemez rögzítő elemek

2.8

Támaszerővel szembeni ellenállás és merevség

2.9

Tűzállósági teljesítmény (vizsgálattal vagy számítással igazolt)

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel

2.10

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

2.11

Az elemek geometriai mérete és métertűrése

2.12

Csatlakozási hézag

2.13

Keresztmetszet csökkenés

2.14

Nedvességtartalom

2.15

Méretpontosság

2.16

Göcsök meghatározása

2.17

Kapcsoló elem elhelyezési pontossága

2.18

Kapcsoló elem kiugrása

2.19

Kapcsoló elem beágyazódása

2.20

Akusztikai teljesítőképesség

olyan épületszerkezetekben történő felhasználáskor, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel

2.21

Hővezetési ellenállás

olyan épületszerkezetekben történő felhasználáskor, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel

2.22

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni


3K64379_13

14. Faalapú panelek és elemek

 

A

B

SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Építési célú fa alapanyagú lemezek (tömör falemezek, furnérfa, rétegelt lemez, OSB (vékony, hosszú és irányított forgácselrendezésű), forgácslap (cementkötésű, műgyanta kötésű), rostlemezek (kemény,- félkemény,- lágy) / Tartószerkezeti elemek belső térben (száraz , nedves környezetben), tartószerkezeti elemek külső térben, nem tartószerkezeti elemek belső térben nedves környezetben, nem tartószerkezeti elemek külső térben, tartógerendán teherhordó födémburkolatként belső térben

1.1

Mechanikai szilárdság (hajlítószilárdság)

minden felhasználási területre

1.2

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

1.3

Tűzállósági teljesítmény (vizsgálattal vagy számítással igazolt)

1.4

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni


3K64379_14

15. Cement, építési mész és egyéb hidraulikus kötőanyagok

 

A

B

SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Általános felhasználású cementek

1.1

Összetétel, a cement szabványos megnevezése

beton, habarcs, injektált habarcs és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására

1.2

Klinkertartalom

1.3

Nyomószilárdság (kezdő) ≥ MPa

1.4

Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa

1.5

Kötési idő

1.6

Oldhatatlan maradék

1.7

Izzítási veszteség

1.8

Térfogat-állandóság – tágulás

1.9

Szulfáttartalom (SO3-ként)

1.10

Hidratációs hő

1.11

Puccolánosság (csak a puccoláncementeknél)

1.12

Kloridtartalom

1.13

C3A-tartalom a klinkerben

1.14

Tartósság

1.15

Vízoldható Cr(VI)-tartalom

2

Kőművescement

2.1

Összetétel, a cement szabványos megnevezése

habarcs készítése tégla- és blokkfalazáshoz, valamint kültéri és beltéri vakoláshoz

2.2

Nyomószilárdság (kezdő) ≥ MPa

2.3

Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa

2.4

Kötési idő kezdete

2.5

Kötési idő vége

2.6

Őrlési finomság (szitamaradék)

2.7

Térfogat-állandóság – tágulás

2.8

Szulfáttartalom (SO3-ként)

2.9

Kloridtartalom

2.10

A friss habarcs levegőtartalma

2.11

A friss habarcs vízmegtartása

2.12

Vízoldható Cr(VI)-tartalom

3

Kalcium-aluminát cement

3.1

Összetétel, a cement szabványos megnevezése

beton, habarcs, injektáló habarcs és más keverékek készítése építési és építőanyag-gyártására célokra

3.2

Nyomószilárdság (6 órás korban) ≥ Mpa

3.3

Nyomószilárdság (24 órás korban) ≥ Mpa

3.4

Kötési idő

3.5

Alumínium-oxid-tartalom

3.6

Szulfid-tartalom

3.7

Klorid-tartalom

3.8

Alkália-tartalom

3.9

Szulfáttartalom (SO3-ként)

3.10

Tartósság

3.11

Vízoldható Cr(VI)-tartalom

4

Nagyon kis hőfejlesztésű különleges cementek

4.1

Összetétel, a cement szabványos megnevezése

beton, habarcs, injektáló habarcs és más keverékek készítése építési és építőanyag-gyártására célokra

4.2

Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa

4.3

Kötési idő

4.4

Oldhatatlan maradék

4.5

Izzítási veszteség

4.6

Térfogat-állandóság – tágulás

4.7

Szulfáttartalom (SO3-ként)

4.8

Kloridtartalom

4.9

Puccolánosság (csak a puccoláncementeknél)

4.10

Hidratációs hő

4.11

Tartósság

4.12

Vízoldható Cr(VI)-tartalom

5

Építési mész

5.1

Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa

kötőanyag készítése habarcsokhoz (falazóhabarcsok, kültéri és beltéri vakolóhabarcsok), valamint egyéb építési termékek készítéséhez (pl. kalcium-szilikát téglák, pórusbeton, beton stb.) és mélyépítési alkalmazásokhoz (talaj, aszfaltkeverékek stb.)

5.2

Kötési idő kezdete

5.3

Kötési idő vége

5.4

Levegőtartalom

5.5

CaO+MgO

5.6

MgO

5.7

CO2

5.8

Szulfáttartalom (SO3-ként)

5.9

Aktív mész

5.10

Reakcióképesség

5.11

Térfogat-állandóság – tágulás

5.12

Szemcseméret

5.13

Szemcseméret-eloszlás

5.14

Besüllyedés

5.15

Tartósság

6

Nagy szulfáttartalmú kohósalakcement

6.2

Összetétel, a cement szabványos megnevezése

beton, habarcs, injektáló habarcs és más keverékek készítése építési és építőanyag-gyártására célokra

6.3

Nyomószilárdság (kezdő) ≥ MPa

6.4

Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa

6.5

Kötési idő

6.6

Oldhatatlan maradék

6.7

Izzítási veszteség

6.8

Térfogat-állandóság – tágulás

6.9

Szulfáttartalom (SO3-ként)

6.10

Kloridtartalom

6.11

Hidratációs hő

6.12

Tartósság, szulfátállóság

6.13

Vízoldható Cr(VI)-tartalom

7

Hidraulikus kötőanyagok nem teherhordó szerkezeti felhasználásra

7.1

Alkotórészek és összetétel

falazóhabarcs, kül- és beltéri vakolóhabarcs, valamint más nem teherhordó szerkezeti építési termékek készítéséhez

7.2

Őrlési finomság (szitamaradék)

7.3

Kötési idő

7.4

Nyomószilárdság

7.5

Térfogat-állandóság – tágulás

7.6

Szulfáttartalom (SO3-ként)

7.7

A friss habarcs levegőtartalma

7.8

A friss habarcs vízmegtartó képessége

7.9

Tartósság

7.10

Vízoldható Cr(VI)-tartalom

8

Különleges cementek: Mérsékelten szulfátálló cementek

8.1

Összetétel, a cement szabványos megnevezése

Beton, habarcs, injektált habarcs és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására

8.2

Klinkertartalom

8.3

Nyomószilárdság (kezdő) ≥ MPa

8.4

Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa

8.5

Kötési idő

8.6

Oldhatatlan maradék

8.7

Izzítási veszteség

8.8

Térfogat-állandóság – tágulás

8.9

Szulfáttartalom (SO3-ként)

8.10

Kloridtartalom

8.11

Tartósság

8.12

Vízoldható Cr(VI)-tartalom

8.13

C3A tartalom a klinkerben

8.14

Szulfátduzzadás

9

Különleges cementek: Fehércementek

9.1

Összetétel, a cement szabványos megnevezése

fokozott esztétikai igényt kielégítő építészeti elemekhez, díszítő elemekhez, műkőtermékekhez és szobrászmunkák készítésére

9.2

Klinkertartalom

9.3

Nyomószilárdság (kezdő) ≥ MPa

9.4

Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa

9.5

Kötési idő

9.6

Oldhatatlan maradék

9.7

Izzítási veszteség

9.8

Térfogat-állandóság – tágulás

9.9

Szulfáttartalom (SO3-ként)

9.10

Fehérség

9.12

Kloridtartalom

9.13

Tartósság

9.11

Vízoldható Cr(VI)-tartalom

9.12

Fe2O3 tartalom a klinkerben


3K64379_15

16. Betonhoz alkalmazott betonacél és feszített acél (és segédanyagaik), utófeszítő rendszerek

 

A

B

SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Feszítő készletek

1.1

Geometriai tulajdonságok

szerkezetek utófeszítéséhez, szerkezetek vagy szerkezetrészek feszítéséhez

1.2

Feszítőelemek mechanikai jellemzői

1.3

Statikus teherrel szembeni ellenállás

1.4

Fárasztással szembeni ellenállás

1.5

Súrlódási tényező

1.6

Ékcsúszás

1.7

Iránytörés/irányváltás határértéke


3K64379_16

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

 

A

B

SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Égetett agyag, mészhomok, adalékos beton (tömör és pórusos adalékanyagokkal) és pórusbeton falazóelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazóelemeiként

1.1

Méretek és mérettűrések

minden felhasználási területre

1.2

Alak

1.3

Nyomószilárdság

1.4

Nedvesség okozta alakváltozás

1.5

Tapadószilárdság

1.6

Aktív oldható sótartalom

nem védett falazott szerkezetekben, csak égetett agyag falazóelemek esetén

1.7

Vízfelvétel

nem védett falazott szerkezetek

1.8

Páraáteresztő képesség

minden felhasználási területre

1.9

Tartósság: fagyhatással szemben

nem védett falazott szerkezetek

1.10

Bruttó száraz testsűrűség

minden felhasználási területre

1.11

Hőtechnikai tulajdonság (hővezetési tényező)

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel

1.12

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

1.13

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

2

Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

2.1

Kapilláris vízfelvétel

felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál

2.2

Vízfelvétel időjárási ciklusok után

egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál

2.3

Vízbehatolás

felújító (R) vakolóhabarcsoknál

2.4

Páradiffúziós tényező (µ)

felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál

2.5

Tapadószilárdság

minden felhasználási területre

2.6

Tapadószilárdság időjárási ciklusok után

egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál

2.7

Hővezetési tényező

minden felhasználási területre

2.8

Megszilárdult habarcs testsűrűsége

2.9

Nyomószilárdság

2.10

Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés
25 fagyasztási ciklus után

kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál

2.11

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel

2.12

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

2.13

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

3

Falszerkezeti habarcsok falazóhabarcsok falakon, oszlopokon és válaszfalakon

3.1

Nyomószilárdság

tervezett falazóhabarcsoknál

3.2

Az összetevők aránya

előírt összetételű habarcsoknál

3.3

Tapadószilárdság

minden felhasználási területre

3.4

Kezdeti nyírószilárdság

általános felhasználású és könnyű tervezett falazóhabarcsoknál és vékony rétegű tervezett falazóhabarcsoknál

3.5

Kloridtartalom

vasalt falazatokhoz alkalmazott falazóhabarcsoknál

3.6

Levegőtartalom

minden felhasználási területre

3.7

Vízfelvétel

kültéri épületelemekhez használt falazóhabarcsoknál

3.8

Páraáteresztő képesség

3.9

Megszilárdult habarcs testsűrűsége

hőszigetelő elvárásoknak megfelelő épületelemekhez alkalmazott falazóhabarcsoknál és könnyű falazóhabarcsoknál

3.10

Hővezetési tényező

hőszigetelő elvárásoknak megfelelő épületelemekhez alkalmazott falazóhabarcsoknál

3.11

Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után

kültéri épületelemekhez használt falazóhabarcsoknál

3.12

Bedolgozhatósági idő

minden felhasználási területre

3.13

Adalékanyag legnagyobb szemcsemérete

vékony rétegű falazóhabarcsoknál

3.14

Korrekciós idő

3.15

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel

3.16

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

3.17

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni


3K64379_17

18. Szennyvízelvezetési és kezelési termékek

 

A

B

SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Csatornázási aknaelemek betonból / Aknafenék, aknagyűrű és aknaszűkítő elemek, valamint folyásfenék és padka bevonata

1.1

a. Aknafenék

1.1.1

Beton szilárdsági jele

minden felhasználási területre

1.1.2

Cement (kötőanyag) szulfátállósága

1.1.3

Nyomószilárdság fúrt magmintán

1.1.4

Folyásfenék és oldalfalak kialakítása

1.1.5

Felületi hibák

1.1.6

Méretek

1.1.7

Aknarendszer vízzárósága

1.1.8

Vízfelvétel

1.1.9

Beton szulfátállósága

1.1.10

Beton vegyszerállósága

1.2

b. Aknagyűrű

1.2.1

Beton szilárdsági jele

minden felhasználási területre

1.2.2

Cement (kötőanyag) szulfátállósága

1.2.3

Éltörő szilárdság

1.2.4

Felületi hibák

1.2.5

Méretek

1.2.6

Aknarendszer vízzárósága

1.2.7

Vízfelvétel

1.2.8

Beépített hágcsók teherbírása, alakváltozása

1.2.9

Beton szulfátállósága

1.2.10

Beton vegyszerállósága

1.3

c. Aknaszűkítő

1.3.1

Beton szilárdsági jele

minden felhasználási területre

1.3.2

Cement szulfátállósága

1.3.3

Aknarendszer függőleges szilárdsága

1.3.4

Felületi hibák

1.3.5

Méretek

1.3.6

Aknarendszer vízzárósága

1.3.7

Vízfelvétel

1.3.8

Beépített hágcsók teherbírása, alakváltozása

1.3.9

Beton szulfátállósága

1.3.10

Beton vegyszerállósága

1.3.11

d. Folyásfenék és padka bevonata

1.3.12

Erős vegyi hatással szembeni ellenállás

minden felhasználási területre

2

Gömbgrafitos öntöttvas csövek, csőidomok, tartozékok és azok kötései csatornázáshoz

2.1

Méret (kompatibilitás, külső átmérő DE)

minden felhasználási területre

2.2

Alapanyag szakítószilárdsága

2.3

Alapanyag szakadási nyúlása

2.4

Alapanyag keménysége

2.5

Ütési ellenállás

2.6

Hosszirányú hajlítószilárdság

2.7

Megengedhető alakváltozáshoz tartozó maximális erő nagysága

2.8

Tömítettség (gáz és folyadék esetén)

2.8.1

belső nyomás

minden felhasználási területre

2.8.2

belső vákuum

2.8.3

külső nyomás

2.8.4

ciklusos nyomásváltozás

2.9

Tartósság

2.9.1

Csövek és idomok külső védelme

minden felhasználási területre

2.9.2

Csövek és idomok belső védelme

2.10

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni


3K64379_18

19. Padlóburkolatok

 

A

B

SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Természetes útburkoló kőlapok külsőtéri felhasználás gyalogos és járműforgalomra

1.1

Hajlítási törőszilárdság

minden felhasználási területre

1.2

Csúszási-ellenállás

1.3

Tartósság

1.4

Méretek és alak

1.5

Kopásállóság

1.6

Megjelenés

1.7

Vízfelvétel

1.8

Kőzettani leírás

1.9

Kémiai felületkezelés

1.10

Testsűrűség

1.11

Nyomószilárdság

2

Természetes útburkoló kövek külsőtéri felhasználás gyalogos és járműforgalomra

2.1

Nyomószilárdság

minden felhasználási területre

2.2

Csúszási-ellenállás

2.3

Tartósság

2.4

Méretek és alak

2.5

Kopásállóság

2.6

Megjelenés

2.7

Vízfelvétel

2.8

Kőzettani leírás

2.9

Kémiai felületkezelés

2.10

Testsűrűség

3

Természetes útszegélykövek külsőtéri felhasználás gyalogos és járműforgalomra

3.1

Hajlítási törőszilárdság

minden felhasználási területre

3.2

Tartósság

3.3

Méretek és alak

3.4

Megjelenés

3.5

Vízfelvétel

3.6

Kőzettani leírás

3.7

Kémiai felületkezelés

3.8

Testsűrűség

3.9

Nyomószilárdság

4

Természetes építőkövek és burkolólapok

4.1

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

4.2

Hajlítószilárdság

4.3

Kapocslyuk kitörési erő

kapcsolt homlokzatburkolat

4.4

Testsűrűség

minden felhasználási területre

4.5

Tartósság / fagyállóság

külső téri felhasználás

4.6

Hőlökésállóság

külső téren vagy hőlökésnek kitett helyeken

4.7

Vízfelvétel / Kapilláris vízfelvétel

minden felhasználási területre

4.8

Méretek és alak

4.9

Megnevezés, kőzettani leírás

4.10

Megjelenés

5

Természetes építőkövek, vékony kőlapok (hosszúság, szélesség ≤ 610 mm,
vastagság ≤ 12 mm) járó- és lépcsőburkoló lap, valamint fal- és mennyezetburkolólap felhasználás esetén

5.1

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

5.2

Hajlítószilárdság

5.3

Csúszás-ellenállás

padlóburkoló anyagként való felhasználás

5.4

Testsűrűség

minden felhasználási területre

5.5

Tartósság / fagyállóság

külső téri felhasználás

5.6

Méretek és alak

minden felhasználási területre

5.7

Megnevezés, kőzettani leírás

5.8

Megjelenés

5.9

Vízfelvétel / Kapilláris vízfelvétel

5.10

Hőlökésállóság

külső téren vagy hőlökésnek kitett helyeken

5.11

Kopásállóság

padlóburkoló anyagként való felhasználás

6

Kerámiai burkolólapok, padló- és falburkoló anyagként

6.1

Törőterhelés, hajlítószilárdság

minden felhasználási területre

6.2

Hajlító-húzó szilárdság

csak azon burkolólapok esetében, amelyeket mennyezet burkolására használnak

6.3

Kötőszilárdság/tapadási szilárdság

csak az áthaladási területeken felhasznált burkolólapok esetén, amelyek véletlenszerűen leeshetnek

6.4

Csúszásgátló tulajdonság, vizes helyiségben nedves SRT érték

padlóburkolásra belső térben

6.5

Csúszásgátló tulajdonság

padlóburkolásra külső térben,

6.6

Tartósság

minden felhasználási területre

6.7

fagyási / olvadási igénybevétel

kültéri padlóburkolásra

6.8

Tartósság

egyéb esetben

6.9

Hőlökésállóság

anyagtól függően, ha szükséges

6.10

Méret és felületi minőség

minden felhasználási területre

6.11

Vízfelvétel

minden felhasználási területre

6.12

Kopásállóság

padlóburkolásra mázas és mázatlan lapok esetén

6.13

Vegyszerállóság

minden felhasználási területre

6.14

Foltosodásállóság

mázas és mázatlan lapok esetén

6.15

Tűzvédelmi osztály

csak azon burkolólapok esetén, amelyekkel szemben tűzvédelmi követelményeket támasztanak

6.16

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1997/2006/EK rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

7

Beton útburkoló elemek tetők valamint gyalogosok, illetve járművek által használt területek – pl. járdák, gyalogos zónák, kerékpárutak, parkolók, utak, autópályák, ipari területek (dokkok és kikötők is), repülőgép utak, autóbusz megállók, benzinkutak stb. – burkolására használva

7.1

Vízfelvétel

minden felhasználási területre

7.2

Időjárásállóság fagyállóság olvasztósó jelenlétében

7.3

Hasító-húzó szilárdság

7.4

Törőerő

7.5

Kopásállóság száraz felületen

7.6

Csúszásellenállás, nedves felületen mérve

7.7

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

8

Beton járdalapok gyalogosok, ill. járművek által használt utak, valamint tetők burkolására használt, előregyártott beton burkolólapok és kiegészítők.

8.1

Vízfelvétel

minden felhasználási területre

8.2

Időjárásállóság: fagyállóság olvasztósó jelenlétében

8.3

Kopásállóság, száraz felületen

8.4

Hajlítószilárdság

8.5

Törőteher

8.6

Csúszásellenállás, nedves felületen mérve

8.7

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

9

Beton útszegélykövek előregyártott vasalatlan beton szegélyelemek vagy vízelvezető-árokelemek, melyeket forgalmi területeken, vagy tetőkön használhatnak

9.1

Hajlítószilárdság

minden felhasználási területre

9.2

Nyomószilárdság, csak ha a hajlítást nem lehet elvégezni a méretek miatt

9.3

Vízfelvétel

9.4

Időjárásállóság: fagyállóság olvasztósó jelenlétében

9.5

Kopásállóság, száraz felületen

9.6

Csúszásellenállás, nedves felületen mérve

9.7

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

10

Fa padlóburkolatok

10.1

Fafajok

minden felhasználási területre

10.2

Megjelenés

10.3

Nedvességtartalom

10.4

Geometriai jellemzők

10.5

Sűrűség

10.6

Keménység

kivéve a „Hajópadló fenyő fűrészáruból” terméket

10.7

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

10.8

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

10.9

Törőszilárdság

minden felhasználási területre, kivéve a fafurnér burkolatot

10.10

Csúszósság

minden felhasználási területre

10.11

Hővezető képesség

10.12

Biológiai tartósság

10.13

Hordozóréteg tapadó-húzószilárdsága

csak a furnérozott padlóburkolatoknál

10.14

Felületi réteg tapadószilárdsága

10.15

Kopásállóság

11

Mozaiklapok beltéri használatra, cementkötésű, vasalatlan, üzemben előállított mozaiklapok (terrazzo lapok)

11.1

Vízfelvétel

minden felhasználási területre

11.2

Hajlító-húzószilárdság és törőterhelés

11.3

Kopásállóság

11.4

Csúszásállóság

11.5

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

12

Mozaiklapok kültéri használatra cementkötésű, vasalatlan, üzemben előállított mozaiklapok (terrazzo lapok)

12.1

Időjárás-állóság

minden felhasználási területre

12.2

Hajlító-húzószilárdság és törőterhelés

12.3

Kopásállóság

12.4

Csúszásállóság

12.5

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

13

Betonburkolatokban használt teherátadó acélbetétek előírásai teherátadó acélbetétekre, melyeket az utak, repülőterek és egyéb közlekedési területek készített betonburkolataihoz használnak

13.1

Szakítószilárdság

minden felhasználási területre

13.2

A teherátadó acélbetétek átmérője

13.3

A teherátadó acélbetétek hosszúsága

13.4

Tartósság (korrózió elleni védelem)

13.5

Veszélyes anyagok kioldódása

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

15

Műkövek vékony kőlapok padlók és lépcsők burkolásához, kül- és beltéren: olyan mesterségesen előállított, legfeljebb 600×600 mm felületű, vékony (6-20 mm vastagságú) lapok, melyeket habarccsal, vagy ragasztóval rögzítenek beépítéskor

15.1

Vízfelvétel

minden felhasználási területre

15.2

Hajlítószilárdság

15.3

Kopásállóság

15.4

Csúszásállóság

15.5

Hősokk-állóság

15.6

Ütésállóság

15.7

Fagyállóság

15.8

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

16

Rugalmas, textil és rétegelt padlóburkoló anyagok: műanyagból, linóleumból, parafából, gumiból, textilből, rétegelt lapokból, laza fektetésű padlópanelokból készült padlóburkoló anyagok, melyeket épületen belüli, vagy kültéri alkalmazásra szánnak a gyártó előírásai szerint beépítve

16.1

Általánosan minden terméktípusra

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

16.2

PVC padlóburkoló anyagok – Általánosan

16.2.1

Pentaklór-fenol tartalom

beltéri felhasználási területre

16.2.2

Formaldehid kibocsátás

16.2.3

Illékony szervesanyag kibocsátás

16.2.4

Vízzáróság

vizes területen történő alkalmazásnál

16.2.5

Csúszási ellenállás

minden felhasználási területre

16.2.6

Lapméret

16.2.7

Derékszögűség

16.2.8

Négyzetméter tömeg

16.2.9

Hőkezelés utáni méretváltozás

16.2.10

Kopásállósági csoport/Kopási veszteség

16.2.11

Színtartóság fénnyel szemben

16.2.12

Elektrosztatikus feltöltődési hajlam

speciális alkalmazásnál

16.2.13

Elektromos ellenállás

16.3

Homogén PVC padlóburkoló anyagok

16.3.1

Teljes vastagság tűrése

minden felhasználási területre

16.3.2

Kopásállósági csoport

16.3.3

Maradó benyomódás

16.3.4

Hajlíthatóság

16.3.5

Teljes vastagság – Kopásállósági csoport

minden felhasználási területre

16.3.6

Alkalmasság görgős szék igénybevételre

32, 33, 34, 41, 42, 43 igénybevételi osztálynál

16.3.7

Hegesztési varrat szilárdsága

32, 33, 34, 41, 42, 43 igénybevételi osztálynál

16.4

Tömör heterogén, habréteget tartalmazó és habosított PVC padlóburkoló anyagok

16.4.1

Teljes vastagság

minden felhasználási területre

16.4.2

Kopásállósági csoport- Koptatóréteg vastagság

minden felhasználási területre

16.4.3

Koptatóréteg vastagság tűrése

minden felhasználási területre

16.4.4

Maradó benyomódás

16.4.5

Alkalmasság görgős szék igénybevételre

21 22, 22+ 23, 31 32, 41 33, 42, 34, 43 igénybevételi osztálynál

16.4.6

Rétegelválási szilárdság

minden felhasználási területre

16.4.7

Hegesztési varrat szilárdság

32, 33, 34, 41, 42, 43, D24641 igénybevételi osztálynál

16.5

Kis hajlékonyságú PVC padlóburkoló lapok

16.5.1

Maradó benyomódás

minden felhasználási területre

16.5.2

Hajlíthatóság

16.5.3

Teljes névleges vastagság

minden felhasználási területre

16.5.4

Kopásállósági csoport

minden felhasználási területre

16.5.5

Alkalmasság görgős szék igénybevételre

32, 33, 34, 41, 42 igénybevételi osztálynál

16.6

PVC padlóburkoló anyagok parafa alapú hátoldallal

16.6.1

Parafa hátoldal vastagsága

minden felhasználási területre

16.6.2

Maradó benyomódás

16.6.3

Rétegelválási szilárdság

16.6.4

A névleges teljes vastagság tűrése

16.6.5

Koptatóréteg vastagság

minden felhasználási területre

16.6.6

Alkalmasság görgős szék igénybevételre

32, 33, 34, 41, 42 igénybevételi osztálynál

16.7

Préselt parafa hátoldalú PVC koptatórétegű padlóburkoló lapok

16.7.1

A névleges teljes vastagság tűrése

minden felhasználási területre

16.7.2

Parafa hátoldal vastagsága

16.7.3

PVC koptatóréteg vastagságának tűrése

16.7.4

Maradó benyomódás

32, 33, 34, 41, 42 igénybevételi osztálynál

16.7.5

Rétegelválási szilárdság

minden felhasználási területre

16.7.6

Hegesztési varrat szilárdság

23, 31, 32, 33, 34, 41, 42 igénybevételi osztálynál

16.7.7

Teljes vastagság / koptatóréteg vastagság

minden felhasználási területre

16.7.8

Alkalmasság görgős szék igénybevételre

32, 33, 34, 41, 42 igénybevételi osztálynál

16.8

PVC padlóburkoló anyagok nedves területeken való felhasználásra – termékek az MSZ EN 649 (W1, W2 típus) és az MSZ EN 651 (W3 típus) előírásainak megfelelőek

16.8.1

Névleges vastagság

„A” kategória – normál igénybevétel

„B” kategória – erős igénybevétel

16.8.2

A kompakt réteg (koptató réteg) vastagsága

„A” kategória – normál igénybevétel

16.8.3

Hajlíthatóság

minden felhasználási területre

16.8.4

Víz felületi szétterjedése

A kategória – normál igénybevétel

16.8.5

Hegesztési varrat szilárdság

„A” kategória – normál igénybevétel

„B” kategória – erős igénybevétel

„A” kategória – erős igénybevétel

16.8.6

Vízzáróság

„A” kategória – normál igénybevétel

„B” kategória – erős igénybevétel

16.9

Szemcsézéssel javított csúszásgátlású PVC padlóburkoló anyagok

16.9.1

Maradó benyomódás

minden felhasználási területre

16.9.2

Hajlíthatóság

16.9.3

Csúszási ellenállás

cipővel igénybevett nedves felület

mezítláb igénybevett nedves felület

16.9.4

Átlagos teljes vastagság

minden felhasználási területre

16.9.5

Kopásállóság

21, 22, 22+ 23, 31 32, 33, 41, 42 34 igénybevételi osztálynál

16.9.6

Alkalmasság görgős szék igénybevételre

32, 33, 34, 41, 42, 43 igénybevételi osztálynál

16.9.7

Hegesztési varrat szilárdság

31, 32, 33, 34, 41, 42, 43 igénybevételi osztálynál

16.10

Linóleum padlóburkoló anyagok – Általánosan

16.10.1

Pentaklór-fenol tartalom

minden felhasználási területre

16.10.2

Formaldehid kibocsátás

16.10.3

Illékony szervesanyag kibocsátás

16.10.4

Csúszási ellenállás

16.10.5

Négyzetméter tömeg

16.10.6

Maradó benyomódás

16.10.7

Hajlíthatóság

16.10.8

Alkalmasság görgős szék igénybevételre

16.10.9

Színtartóság fénnyel szemben

16.10.10

Cigarettával szembeni ellenállás

16.10.11

Elektrosztatikus feltöltődési hajlam

speciális alkalmazásnál

16.10.12

Elektromos ellenállás

16.11

Mintázatlan és mintázott linóleum padlóburkoló anyagok

16.11.1

Teljes névleges vastagság

minden felhasználási területre

16.11.2

Átlagos vastagság tűrése

16.11.3

Kalanderezett felületi réteg vastagsága

16.11.4

Méretállandóság légnedvesség változása esetén

16.12

Habalátétes mintázatlan és mintázott linóleum padlóburkoló anyagok

16.12.1

A linóleum réteg névleges vastagsága

minden felhasználási területre

16.12.2

A rétegek átlagos vastagsága és tűrése

– linóleum réteg

– hordozó szövet

– hab hátoldal

16.12.3

Rétegelválási szilárdság

16.13

Parafa hátoldalú mintázatlan és mintázott linóleum

16.13.1

A felületi réteg névleges vastagsága

minden felhasználási területre

16.13.2

A felületi réteg vastagság tűrése

16.13.3

Teljes vastagság

16.13.4

A teljes vastagság tűrése

16.14

Gumi padlóburkoló anyagok – Általánosan

16.14.1

Pentaklór-fenol tartalom

beltéri felhasználási területre

16.14.2

Formaldehid kibocsátás

16.14.3

Illékony szervesanyag kibocsátás

16.14.4

Vízzáróság

vizes területen történő alkalmazásnál

16.14.5

Csúszási ellenállás

minden felhasználási területre

16.14.6

Hőkezelés utáni méretváltozás

16.14.7

Színtartóság fénnyel szemben

16.14.8

Keménység

16.14.9

Kopásállóság

16.14.10

Hajlíthatóság

16.14.11

Cigarettával szembeni ellenállás

16.14.12

Elektrosztatikus feltöltődési hajlam

speciális alkalmazásnál

16.14.13

Elektromos ellenállás

16.15

Habosított hátoldalú homogén és heterogén, sima felületű gumi padlóburkoló anyagok

16.15.1

Teljes névleges vastagság

minden felhasználási területre

16.15.2

Teljes vastagság tűrése

16.15.3

Koptatóréteg vastagság

16.15.4

Koptatóréteg vastagság tűrése

16.15.5

Hab hátoldal vastagsága

16.15.6

Alkalmasság görgős szék igénybevételre

32, 33 igénybevételi osztálynál

16.15.7

Maradó benyomódás

minden felhasználási területre

16.15.8

Rétegelválási szilárdság

16.17

Homogén és heterogén, sima felületű gumi padlóburkoló anyagok

16.17.1

Maradó benyomódás

minden felhasználási területre

16.17.2

Teljes névleges vastagság

16.17.3

Teljes vastagság tűrése

16.17.4

Koptatóréteg vastagság

16.17.5

Koptatóréteg vastagság tűrése

16.17.6

Alkalmasság görgős szék igénybevételre

41, 42, 43 igénybevételi osztálynál

16.18

Homogén és heterogén, dombormintázatú gumi padlóburkoló anyagok

16.18.1

Maradó benyomódás

minden felhasználási területre

16.18.2

Szakító erő

16.18.3

Teljes névleges vastagság

16.18.4

Teljes vastagság tűrése

16.18.5

Koptatóréteg vastagság

16.18.6

Koptatóréteg vastagság tűrése

16.19

Rétegelt padlóburkoló anyagok. Hőre keményedő aminoplasztgyanta alapú felületi réteggel ellátott elemek

16.19.1

Pentaklór-fenol tartalom

beltéri felhasználási területre

16.19.2

Formaldehid kibocsátás

16.19.3

Csúszási ellenállás

minden felhasználási területre

16.19.4

Teljes vastagság és tűrése

16.19.5

Színtartóság fénnyel szemben

16.19.6

Maradó benyomódás

16.19.7

Méretváltozás relatív páratartalom változás hatására

16.19.8

Felületi réteg tapadószilárdsága

16.19.9

Kopásállóság

16.19.10

Ütésállóság

16.19.11

Alkalmasság görgős szék igénybevételre

23, 31, 32, 33 igénybevételi osztálynál

16.19.12

Ellenállás bútorláb hatásának

23, 31, 32, 33 igénybevételi osztálynál

16.19.13

Égő cigarettával szembeni ellenállás

22, 22+, 23, 31, 32, 33 igénybevételi osztálynál

16.19.14

Vastagsági dagadás

minden felhasználási területre

16.20

Textil padlóburkoló anyagok – Általánosan

16.20.1

Pentaklór-fenol tartalom

beltéri felhasználási területre

16.20.2

Formaldehid kibocsátás

16.20.3

Illékony szervesanyag kibocsátás

16.20.4

Azonosító termékjellemzők

– a termék gyártási módja

– flórréteg típusa

– a felületi réteg anyaga, színezési módja

– a hátoldalak típusa és anyaga

minden felhasználási területre

16.20.5

Tekercs, illetve lapméret

16.20.6

Teljes vastagság

16.20.7

Teljes négyzetméter tömeg

16.20.8

Színtartóság

– fénnyel szemben (általános/pasztel szín)

– dörzsöléssel (nedves/száraz) szemben

– vízzel szemben (világos/egyéb színű szőnyeg)

– vízzel szemben – lefogás

16.20.9

Alkalmasság görgős szék igénybevételre

intenzív, rendszeres alkalmazásnál

eseti alkalmazásnál

16.20.10

Elektrosztatikus feltöltődési hajlam

speciális alkalmazásnál

16.21

Flóros padlószőnyegek

16.21.1

Hordozó réteg feletti szálmagasság

minden felhasználási területre

16.21.2

Tűzésszám

16.21.3

Hordozóréteg feletti flór (lenyírható) négyzetméter tömege (SPW)

16.21.4

Méretstabilitás esetleges nedves körülmények közötti alkalmazásnál

speciális alkalmazásnál

16.21.5

A felületi flórréteg sűrűsége (SPD)

minden felhasználási területre

16.21.6

Kopásállóság – Lisson teszt

16.21.7

Felületi hatásra történő külképi elváltozás – Vettermann dobos teszt

16.21.8

Lapok tömege (kg)/ négyzetméter tömege (kg/m2)

16.21.9

Lapméret

16.21.10

Lapok derékszögűsége

16.21.11

Méretstabilitás

16.21.12

Hullámosodás

16.21.13

Vágott szélek tartóssága, rojtosodás

16.22

Tűnemezelt padlóburkoló anyagok a flóros tűnemezelt padlóburkoló anyagok kivételével

16.22.1

Hordozóréteg feletti flór (lenyírható) négyzetméter tömege

minden felhasználási területre

16.22.2

Méretstabilitás esetleges nedves körülmények közötti alkalmazásnál

speciális alkalmazásnál

16.22.3

Maradó benyomódás

23, 32, 33 igénybevételi osztálynál

16.22.4

Bolyhosodás

minden felhasználási területre

16.22.5

Kopásállóság – Lisson teszt

16.22.6

Felületi hatásra történő külképi elváltozás – Vettermann dobos teszt

16.22.7

Színváltozás görgős szék igénybevételnél

16.22.8

Méretstabilitás esetleges nedves körülmények közötti alkalmazásnál

speciális alkalmazásnál

16.22.9

Lapok tömege (kg)/ négyzetméter tömege (kg/m2)

minden felhasználási területre

16.22.10

Lapméret

16.22.11

Lapok derékszögűsége

16.22.12

Méretstabilitás

16.22.13

Hullámosodás

16.23

Flór nélküli textil padlóburkoló anyagok

16.23.1

Bolyhosodás

minden felhasználási területre

16.23.2

Méretstabilitás esetleges nedves körülmények közötti alkalmazásnál

speciális alkalmazásnál

16.23.3

Kopásállóság – Lisson teszt

minden felhasználási területre

16.23.4

Felületi hatásra történő külképi elváltozás – Vettermann dobos teszt

16.23.5

Szerkezeti integritás

16.23.6

Méretstabilitás esetleges nedves körülmények közötti alkalmazásnál

speciális alkalmazásnál

16.23.7

Rojtosodás

minden felhasználási területre

17

Sportpálya burkolatok / Többcélú sportolásra alkalmas beltéri burkolatok / Előírások / Többcélű sportolásra alkalmas beltéri burkolatok, burkolat rendszerek, melyek magukba foglalják mind az alap, mind a felületi réteget, akár előre gyártották, akár a helyszínen készítik őket

17.1

A sportpálya típusa

minden felhasználási területre

17.2

Tűzvédelmi osztály

17.3

Formaldehid kibocsátás

17.4

Pentaklór-fenol tatalom

17.5

Súrlódás

17.6

Erőleépülés

17.7

Függőleges alakváltozás

17.8

Függőleges labdavisszapattanás

17.9

Gördülő terheléssel szembeni ellenállás

17.10

Kopásállóság

17.11

Fényvisszaverődési tényező

17.12

Fényesség

17.13

Benyomódással szembeni ellenállás

17.14

Ütésállóság

17.15

Síktól való eltérés


3K64379_19

21. Belső és külső fal és mennyezetburkolatok, belső válaszfalrendszerek

 

A

B

SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U) profilok épületben való felhasználásokhoz: PVC-U profilok és PVC-UE profilok külső és belső fal- és mennyezetkialakításokhoz / Külső és belső fal és álmennyezeti profilok

1.1

Mechanikai szilárdság

minden felhasználási területre

1.2

Tűzvédelmi osztály

1.3

Tartósság

2

Álmennyezetek

2.1

Méretek

minden felhasználási területre

2.2

Hajlítószilárdság

2.3

Terhelhetőség

2.4

Korrózió állóság

kitettség függvényében

2.5

Hangelnyelés

olyan épületszerkezetnél történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben ilyen irányú akusztikai követelmények lépnek fel

2.6

Hővezetési tényező

olyan épületszerkezetnél történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben ilyen irányú hőtechnikai követelmények lépnek fel

2.7

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetnél történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben ilyen irányú tűzvédelmi követelmények lépnek fel

2.8

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

2.9

Veszélyes anyag kibocsátás, tartalom

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

3

Fémkeretes elemek gipszkarton lemezekhez

3.1

Alapanyag, korrózió védelem

minden felhasználási területre

3.2

Profil méretek

3.3

Mechanikai szilárdság

3.4

Tűzvédelmi osztály

4

Feszített mennyezetek: tartószerkezeti elemek belső térben (száraz , nedves környezetben), tartószerkezeti elemek külső térben, nem tartószerkezeti elemek belső térben nedves környezetben

4.1

Alapanyagok jellemzői

minden felhasználási területre

4.2

Vastagság

4.3

Négyzetméter tömeg

4.4

Méretállandóság nedvességgel szemben

4.5

Zsugorodás hő hatására

4.6

Szakítószilárdság, szakadási nyúlás

4.7

Mikroorganizmusokkal szembeni ellenállás

4.8

Hegesztési varrat szilárdsága

4.9

Tartósság

4.10

Tűzvédelmi osztály

4.11

Veszélyes anyag kibocsájtás, tartalom

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

5

Dekortapéta, tekercs és panel, belső falburkolat

5.1

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

5.2

Veszélyes anyag kibocsátás, tartalom (formaldehidtartalom, nehézfémek, vinylclorid monomer)

5.3

Hangelnyelés

olyan épületszerkezetnél történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben ilyen irányú akusztikai követelmények lépnek fel

5.4

Hővezetési tényező

olyan épületszerkezetnél történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben ilyen irányú követelmények lépnek fel

6

Külső és belső fal és álmennyezeti elem

6.1

Vastagság

minden felhasználási területre

6.2

Testsűrűség

6.3

Mechanikai szilárdság (hajlítószilárdság, hajlítási rugalmassági modulus, csavar kiszakító erő)

6.4

Homlokzati tűzterjedés

olyan épületszerkezetnél történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben ilyen irányú tűzvédelmi követelmények lép fel

6.5

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

6.6

Páraáteresztő képesség

olyan épületszerkezetnél történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben energetikai követelmények lépnek fel

6.7

Hővezetési tényező

olyan épületszerkezetnél történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben energetikai követelmények lépnek fel

6.8

Hangelnyelés, léghanggátlás

olyan épületszerkezetnél történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben akusztikai követelmények lépnek fel

6.9

Veszélyes anyag kibocsájtás, tartalom

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

6.10

Időjárásállóság

külső téri felhasználás esetén

7

Nem teherhordó falakként használatos belső válaszfal készletek, belső válaszfal

7.1

Használati biztonság (vízszintes-, függőleges terhelés, ütésállóság )

minden felhasználási területre

7.2

Tűzállósági teljesítmény

7.3

Tűzvédelmi osztály

7.4

Akusztika (léghanggátlás, hangelnyelés)

olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben akusztikai követelmények lépnek fel

7.5

Veszélyes anyag kibocsátás, tartalom (formaldehidtartalom, azbeszt, pentaklorfenol, egyéb)

minden felhasználási területre

7.6

Hővezetési ellenállás

olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben energetikai követelmények lépnek fel


3K64379_20

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

 

A

B

SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Égetett agyag tetőcserép alap és kiegészítő cserepei: magastetők tetőfedésére, függőleges falak külső és belső burkolására

1.1

Szerkezeti tulajdonságok

minden felhasználási területre

1.2

Rögzítés

1.3

Alakhűség

1.4

Egyenesség (görbültség)

1.5

Méretek és mérettűrések

1.6

Víztartó képesség

1.7

Mechanikai szilárdság / Hajlító törőerő

tetőfedésre

1.8

Tartósság / Fagyállóság

külső téri felhasználás

1.9

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

1.10

Külső tűzzel szembeni teljesítmény

1.11

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

1.12

Hőlökésállóság

mázas és engóbozott tetőfedő és falburkoló termékek

2

Beton tetőcserép alap és kiegészítő cserepei magastetők tetőfedésére, függőleges falak külső és belső burkolására

2.1

Típus

tetőfedésre

2.2

Méret, tömeg

2.3

Vízzáróság

minden felhasználási területre

2.4

Mechanikai ellenállás

tetőfedésre

2.5

Tartósság / Fagyállóság

külső téri felhasználás

2.6

Külső tűzzel szembeni teljesítmény

minden felhasználási területre

2.7

Tűzvédelmi osztály

2.7

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

3

Bitumenes zsindelyek ásványi és/vagy szintetikus hordozóréteggel

3.1

Húzási tulajdonságok

minden felhasználási területre

3.2

Továbbszakítási ellenállás (szegszárral)

3.3

Vízfelvétel

3.4

UV ellenállás

3.5

Hőállóság

3.6

Hintőanyag tapadása

3.7

Lefejtési ellenállás

csak a fémfóliával kasírozott termékeknél

3.8

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

3.9

Külső tűzzel szembeni teljesítmény

4

Bitumenes hullámlemezek

4.1

Mechanikai tulajdonságok

minden felhasználási területre

4.2

Terhelhetőségi osztály (R v. S)

csak tetőfedésnél

4.3

Ütési ellenállás

csak tetőfedésnél

4.4

Továbbszakítási ellenállás

minden felhasználási területre

4.5

Víz áthatolással szembeni ellenállás

4.6

Bitumen tartalom

4.7

Felülettömeg

4.8

Vízfelvétel

4.9

Továbbszakítási ellenállás öregítés után

4.10

Vízáthatolási ellenállás öregítés után

4.11

Hőtágulási együttható

4.12

Tűzvédelmi osztály

4.13

Külső tűzzel szembeni teljesítmény

5

Biztonsági tetőhorgok

5.1

Statikus terhelhetőség

minden felhasználási területre

5.2

Statikus terhelhetőség a horgonyzási pontban

5.3

Fáradási szilárdság

5.4

Tűzvédelmi osztály

5.5

Külső tűzzel szembeni teljesítmény

6

Járdák, lépcsőfokok és tipegők

6.1

Statikus terhelhetőség

minden felhasználási területre

6.2

Fáradási szilárdság

csak 2. osztály

6.3

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

6.4

Külső tűzzel szembeni teljesítmény

7

Teljes felületen alátámasztott fémlemez és lemezcsík tetőfedésre, külső borításra és belső burkolásra

7.1

Anyagminőségek

minden felhasználási területre

7.2

Névleges vastagság

7.3

Vízáthatolással szembeni ellenállás

7.4

Méretváltozás

7.5

Mérettűrések

7.6

Páraáteresztési tulajdonságok

7.7

Tartósság

7.8

Külső tűzzel szembeni teljesítmény

tetőknél

7.9

Tűzvédelmi osztály (tűzveszélyesség)

minden felhasználási területre

7.10

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

8

Önhordó, kétoldalt fémlemez burkolatú, hőszigetelő szendvicspanelek

8.1

Panel azonosító jellemzők

minden felhasználási területre

8.2

Hőátbocsátási tényező

8.3

Mechanikai és teherbírási jellemzők

8.4

Tűzvédelmi osztály

8.5

Tűzállósági teljesítmény

ahol tűzállósági követelmény van

8.6

Külső tűzzel szembeni teljesítmény

tetőknél

8.7

Vízzáróság

tetőknél és oldalfalaknál

8.8

Légzárás

minden felhasználási területre

8.9

Páraáteresztés

8.10

Léghanggátlás

ahol akusztikai igény merül fel

8.11

Hangelnyelés

8.12

Pontszerű és kezelési terhekkel szembeni ellenállás

csak mennyezeteknél

9

Önhordó fémlemez tetőfedésre, külső borításra és belső burkolásra / Termékjellemzők és követelmények

9.1

Anyagminőségek

minden felhasználási területre

9.2

Névleges vastagság

9.3

Mechanikai ellenállás

tetőknél koncentrált erővel szembeni ellenállás

9.4

Vízáthatolással szembeni ellenállás

minden felhasználási területre

9.5

Méretváltozás

9.6

Mérettűrések

9.7

Páraáteresztési tulajdonságok

9.8

Külső tűzzel szembeni teljesítmény

tetőknél

9.9

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

9.10

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni


3K64379_21

23. Útépítési termékek

Az útépítések során felhasznált építési termékekre vonatkozó követelményeket az útügyi műszaki előírások tartalmazzák.


3K64379_22

24. Adalékanyagok

 

A

B

SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) utak, repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonatokhoz: a természetes, mesterséges eredetű és újrahasznosított anyagból származó kőanyaghalmazok és kőlisztek aszfaltkeverékekben történő alkalmazási feltételei

1.1

Kőanyaghalmaz ásványi előfordulásból, amelyet a feldolgozás során kizárólag mechanikai hatás ér (zúzottkő és zúzott kavics termékek, amelyeket töréssel, zúzással, osztályozással állítanak elő)

1.1.1

Szemmegoszlás

minden felhasználási területre

1.1.2

Durva-, finom-, nyújtott kőanyaghalmaz

1.1.3

Finomszem-tartalom

1.1.4

Finom szemek minősége

1.1.5

Szemalak

1.1.6

Zúzott és tört felületű szemek aránya

1.1.7

Finom kőanyaghalmaz szögletessége

1.1.8

Aprózódási ellenállás

1.1.9

Csiszolódási ellenállás

1.1.10

Felületi kopási ellenállás

1.1.11

Aprózódási ellenállás

1.1.12

Ellenállás szöges járműabroncs koptató hatásának

1.1.13

Szemek testsűrűsége és vízfelvétele

1.1.14

Halmazsűrűség

1.1.15

Tartósság

1.1.16

Vízfelvétel-fagyállóság

1.1.17

Fagyállóság

1.1.18

Hőlökésállóság

1.1.19

Bitumenes tapadóképesség

1.1.20

Bazalt napszúrása

bazalt felhasználása esetén

1.2

Kőanyaghalmaz ásványi előfordulásból, amelyet a feldolgozás során kizárólag mechanikai hatás ér (kőlisztek)

1.2.2

Szemmegoszlás

minden felhasználási területre

1.2.3

Káros finom szemek

1.2.5

Víztartalom

1.2.6

Anyagsűrűség

1.2.7

Merevítő tulajdonságok

1.2.8

Szárazon tömörített kőliszt hézagtérfogata

1.2.9

Kőliszt hatásának vizsgálata aszfaltkeverékek gyűrűs-golyós lágyuláspontjára

1.2.11

Vízoldhatóság

1.2.12

Vízérzékenység

1.2.13

Kalcium-karbonát tartalom

1.2.14

Kevert kőliszt kacium-hidroxid tartalma

1.2.16

Idegen kőliszt bitumenszáma

1.2.17

Szénpernye izzítási vesztesége

1.2.18

Idegen kőliszt anyagsűrűsége

1.2.19

Laza halmazsűrűség meghatározása kerozinban

1.2.20

Blaine-vizsgálat

1.3

Mesterségesen előállított kőanyaghalmaz / Ásványi eredetű kőanyaghalmaz, amelyet ipari módszerekkel, termikus vagy egyéb változást magában foglaló ipari módszerekkel állítottak el (másodnyersanyagok, mint például kohászati, acélgyártási salakok, vagy például duzzasztott agyagkavics stb.)

1.3.1

Szemmegoszlás

minden felhasználási területre

1.3.2

Durva-, finom-, nyújtott kőanyaghalmaz

1.3.3

Finomszem-tartalom

1.3.4

Finom szemek minősége

1.3.5

Szemalak

1.3.6

Zúzott és tört felületű szemek aránya

1.3.7

Finom kőanyaghalmaz szögletessége

1.3.9

Aprózódási ellenállás

1.3.10

Csiszolódási ellenállás

1.3.11

Felületi kopási ellenállás

1.3.12

Aprózódási ellenállás

1.3.13

Ellenállás szöges járműabroncs koptató hatásának

1.3.14

Szemek testsűrűsége és vízfelvétele

1.3.15

Halmazsűrűség

1.3.16

Tartósság

1.3.17

Vízfelvétel-fagyállóság

1.3.18

Fagyállóság

1.3.19

Hőlökésállóság

1.3.20

Bitumenes tapadóképesség

1.3.21

Bazalt napszúrása

1.3.22

Kémiai összetétel

1.3.23

Durva, könnyű szennyeződések

1.3.24

Kohósalak, acélgyártási salak térfogatállandósága

1.3.25

Dikálcium-szilikátos aprózódás

1.3.26

Vasas aprózódás

1.3.27

Acélgyártási salak térfogatállandósága

1.4

Előzőleg már felhasznált, szervetlen építőanyagból előállított kőanyaghalmaz (építési-bontási hulladékok, beton, aszfalt, vegyes építési törmelék, mart aszfalt stb.)

1.4.1

Szemmegoszlás

minden felhasználási területre

1.4.2

Durva-, finom-, nyújtott kőanyaghalmaz

1.4.3

Finomszem-tartalom

1.4.4

Finom szemek minősége

1.4.5

Szemalak

1.4.6

Zúzott és tört felületű szemek aránya

1.4.7

Finom kőanyaghalmaz szögletessége

1.4.9

Aprózódási ellenállás

1.4.10

Csiszolódási ellenállás

1.4.11

Felületi kopási ellenállás

1.4.12

Aprózódási ellenállás

1.4.13

Ellenállás szöges járműabroncs koptató hatásának

1.4.14

Szemek testsűrűsége és vízfelvétele

1.4.15

Halmazsűrűség

1.4.16

Tartósság

1.4.17

Vízfelvétel-fagyállóság

1.4.18

Fagyállóság

1.4.19

Hőlökésállóság

1.4.20

Bitumenes tapadóképesség

1.4.21

Bazalt napszúrása

1.4.22

Kémiai összetétel

1.4.23

Durva, könnyű szennyeződések

2

Pernye betonhoz (vonatkozik továbbá a habarcsokhoz és injektáló habarcsokhoz használható pernyékre is)

2.1

Aktivitási index

minden felhasználási területre

2.2

Finomszem tartalom

2.3

Térfogat állandóság (duzzadás)

2.4

Térfogat állandóság (szabad CaO)

2.5

Izzítási veszteség

2.7

Tartalom: SiO2 Al2O3 Fe2O3

2.8

Tartalom: Na2O egyenérték

2.9

Tartalom: reaktív SiO2

2.10

Tartalom: SO3

2.11

Tartalom: klorid-ion

2.12

Tartalom: reaktív CaO

2.13

Tartalom: MgO tartalom

2.14

Tartalom: P2O5 tartalom

2.15

Szemek testsűrűsége

2.16

Kötés idő

2.17

Vízigény

2.18

Tartósság

2.19

Radioaktivitás

2.20

Veszélyes anyag tartalom

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

3

Kőanyaghalmazok vasúti ágyazathoz

3.1

Frakció

minden felhasználási területre

3.2

Szemmegoszlás

3.3

Finomszem tartalom

3.4

Szemalak

3.5

Szemhossz

3.6

Szemcse-testsűrűség

3.7

Aprózódással szembeni ellenállás

3.8

Kopási ellenállás

3.9

Vízfelvétel

3.10

Veszélyes összetevők kibocsátása

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

3.11

Fagyállóság

minden felhasználási területre

3.12

Időjárás-állóság

3.13

Csak bazalt vagy rokon kőzet esetében

4

Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz

4.1

Olyan zúzottkő és zúzott kavics termékek, amelyeket töréssel, zúzással, osztályozással állítanak elő

4.1.1

Szemmegoszlás: durva kőanyaghalmaz

minden felhasználási területre

4.1.2

Szemmegoszlás: finom

4.1.3

Szemmegoszlás: nyújtott

4.1.4

Durva kőanyaghalmaz szemalakja: lemezességi szám

4.1.5

Durva kőanyaghalmaz szemalakja: szemalak tényező

4.1.6

Zúzott vagy tört és a teljesen legömbölyödött szemek százalékaránya

4.1.7

Finomszem tartalom: finom

4.1.8

Finomszem tartalom: nyújtott

4.1.9

Finom szemek minősége

4.1.10

Durva kőanyaghalmaz aprózódási ellenállása: Los Angeles együttható

4.1.11

Durva kőanyaghalmaz aprózódási ellenállása: ütőszilárdság

4.1.12

Durva kőanyaghalmaz aprózódási ellenállása: mikro-Deval aprózódás

4.1.13

Szemek testsűrűsége

4.1.14

Hidraulikusan kötött keverékek kötési és szilárdulási folyamatát befolyásoló összetevők

4.1.15

Veszélyes összetevők kibocsátása

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

4.1.16

Bazalt napszúrása

minden felhasználási területre

4.1.17

Vízfelvétel

4.1.18

Fagyállóság

4.2

Kavics, homok, homokos kavics, amelyeket hidraulikus kötésű keverékekben is felhasználnak

4.2.1

Szemmegoszlás: durva

minden felhasználási területre

4.2.2

Szemmegoszlás: finom

4.2.3

Szemmegoszlás: nyújtott

4.2.4

Finom szemek minősége

4.2.5

Savoldható szulfátok

4.2.6

Összes kén

4.3

Természetes aprózódású kőzetek

4.3.1

Hidraulikusan kötött keverékek kötési és szilárdulási folyamatát befolyásoló összetevők

minden felhasználási területre

4.3.2

Szemmegoszlás

4.3.3

Durva kőanyaghalmaz szemalakja

4.3.4

Zúzott vagy tört és a teljesen legömbölyödött szemek százalékaránya

4.3.5

Finomszem tartalom

4.3.6

Finom szemek minősége

4.3.7

Fizikai követelmények

4.3.8

Durva kőanyaghalmaz aprózódási ellenállása

4.3.9

Szemek testsűrűsége

4.3.10

Savoldható szulfátok

4.3.11

Összes kén

4.3.12

Hidraulikusan kötött keverékek kötési és szilárdulási folyamatát befolyásoló összetevők

4.3.13

Veszélyes összetevők kibocsátása

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

4.3.14

Fagyállóság

minden felhasználási területre

4.3.15

Vízfelvétel

4.3.16

Szemmegoszlás

4.3.17

Durva kőanyaghalmaz szemalakja

4.3.18

Zúzott vagy tört és a teljesen legömbölyödött szemek százalékaránya:

4.4

Mesterségesen előállított kőanyagok: – darabos kohósalak – acélgyártási salak – szemétégetési salak

4.4.1

Finomszem tartalom

minden felhasználási területre

4.4.2

Finom szemek minősége

4.4.3

Fizikai követelmények

4.4.4

Durva kőanyaghalmaz aprózódási ellenállása

4.4.5

Szemek testsűrűsége

4.4.6

Savoldható szulfátok

4.4.7

Összes kén

4.4.8

Veszélyes összetevők kibocsátása

4.4.9

Vízoldható összetevők

4.4.10

Tartósság

4.4.11

Bazalt napszúrása

4.4.12

Fagyállóság

4.4.13

Acélgyártási salak térfogatállandósága és MgO tartalma

4.4.14

Darabos kohósalak dikalcium szilikátos aprózódása

4.4.15

Darabos kohósalak vasas aprózódása

4.5

Újrahasznosított kőanyag halmazok – vegyes betontörmelék- vegyes zúzottkő anyagok- zúzott útpályaszerkezeti anyagok

4.5.1

Szemmegoszlás

minden felhasználási területre

4.5.2

Zúzott vagy tört és a teljesen legömbölyödött szemek százalékaránya

4.5.3

Vízoldható összetevők

4.5.4

Szemek testsűrűsége

5

Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) habarcshoz / Természetes, mesterséges és újrahasznosított anyagokból nyert olyan adalékanyagok és kőlisztek, valamint keverékei, melyek habarcskészítésre alkalmasak / Nem vonatkoznak azon kőlisztre, melyet a cement alkotóként alkalmaznak, illetve inert kőlisztként habarcshoz, adalékanyaghoz kevernek ipari padló felső rétegeként

5.1

Kőanyaghalmaz

5.1.1

Szemalak, szemnagyság

minden felhasználási területre

5.1.2

szemek testsűrűsége

5.1.3

Szemnagyság és szemmegoszlás

5.1.4

Szemmegoszlás tűrése

5.1.5

Szemalak <4,0mm

5.1.6

Szem testsűrűség

5.1.7

Tisztaság

5.1.8

Kagylóhéjtartalom

5.1.9

Finomszem-tartalom

5.1.10

Kőanyaghalmaz

5.1.11

Összetétel/tartalom

5.1.12

Kémiai követelmény

5.1.13

Kloridok

5.1.14

Szulfátok

5.1.15

Kéntartalom

5.1.16

Habarcs kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők

5.1.17

Térfogatállandóság

5.1.18

Vízben oldható összetevők

5.1.19

Vízfelvétel

5.1.20

Fagyállóság

5.1.21

Fagyállóság

5.1.22

Alkáli kovasav reakcióval szembeni ellenállás

5.2

Kőliszt

5.2.1

Szemalak, szemnagyság

minden felhasználási területre

5.2.2

Szemek testsűrűsége

5.2.3

Szemnagyság és szemmegoszlás

5.2.4

Szemmegoszlás tűrése

5.2.5

Szem testsűrűség

5.2.6

Tisztaság

5.2.7

Kagylóhéjtartalom

5.2.8

Finomszem-tartalom

5.2.9

Összetétel/tartalom

5.2.10

Kémiai követelmény

5.2.11

ZA.1

5.2.12

Kloridok

5.2.13

Szulfátok

5.2.14

Kéntartalom

5.2.15

Habarcs kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők

5.2.16

Izzítási veszteség

5.2.17

Pernyék és kohósalak esetében

5.2.18

Veszélyes anyag kibocsátás

5.2.19

Fagyállóság

6

Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz, habarcshoz és injektáló habarcshoz melyek kiszárított testsűrűsége nagyobb, mint 2,00 Mg/m3 (2000 kg/m3), illetve újrahasznosított kőanyaghalmazok esetében még az 1,50 Mg/m3 és 2,00 Mg/m3 közötti

6.1

Szemnagyság és szemmegoszlás

minden felhasználási területre

6.2

Finomszem tartalom

6.3

Aprózódási ellenállás

6.4

Klorid tartalom

6.5

Teljes kéntartalom

6.6

A beton kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők

6.7

Száradási zsugorodás

6.8

Veszélyes anyag kibocsátás, radioaktivitás

6.9

Fagyállóság

6.10

Alkáli kovasav reakcióval szembeni ellenállás

7

Könnyű kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz, olyan ásványi eredetű adalékanyagok, melyek kiszárított testsűrűsége nem több, mint
2000 kg/m3 (2,00 Mg/m3), vagy halmazsűrűsége nem több, mint 1200 kg/m3 (1,20 Mg/m3) és lehetnek:

a)    természetes kőanyaghalmazok,

b)    természetes nyersanyagból és/vagy ipari melléktermékekből előállított kőanyaghalmazok,

c)    ipari melléktermékek,

d)    újrahasznosított kőanyaghalmazok.

7.1

Szemnagyság és szemmegoszlás

minden felhasználási területre

7.2

Tisztaság

7.3

Klorid tartalom

7.4

Savban oldható szulfátok

7.5

Kéntartalom

7.6

Veszélyes anyag kibocsátás, radioaktivitás

7.7

Fagyállóság


3K64379_23

26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek

 

A

B

SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Habarcsok és ragasztók kül- és beltéri fal- és padlóburkoló kerámiai lapokhoz

1.1

Cementtartalmú habarcsok

1.1.1

Kezdeti húzási tapadószilárdság

normálkötésű habarcsoknál

1.1.2

Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után

minden felhasználási területre

1.1.3

Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után

1.1.4

Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után

1.1.5

Nyitott idő

1.1.6

Korai húzási tapadószilárdság

gyors kötésű habarcsoknál

1.1.7

Lecsúszás

csökkentett lecsúszású habarcsoknál

1.1.8

Alakváltozás

alakváltozásra képes és nagy alakváltozásra képes habarcsoknál

1.2

Diszperziós ragasztók

1.2.1

Kezdeti nyírási tapadószilárdság

minden felhasználási területre

1.2.2

Nyírási tapadószilárdság hevítéses öregítés után

1.2.3

Nyitott idő

1.2.4

Lecsúszás

csökkentett lecsúszású diszperziós ragasztóknál

1.2.5

Nyírási tapadószilárdság vízbe merítés után

fokozott követelményű diszperziós ragasztóknál

1.2.6

Nyírási tapadószilárdság megnövelt hőmérsékleten

1.3

Reaktív műgyanta ragasztók

1.3.1

Kezdeti nyírási tapadószilárdság

minden felhasználási területre

1.3.2

Nyírási tapadószilárdság vízbe merítés után

1.3.3

Nyitott idő

1.3.4

Lecsúszás

csökkentett lecsúszású reaktív műgyanta ragasztóknál

1.3.5

Nyírási tapadószilárdság hősokk után

fokozott követelményű reaktív műgyanta ragasztóknál

2

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására: a betonfelület védelmére használt termékek és rendszerek a karbantartási, javítási munkák, a beton- és vasbeton szerkezetek tartósságának fokozása érdekében

2.1

a. hidrofób impregnálás

2.1.1

Tömegveszteség sóoldatos fagyás-kiolvasztás után

az adott terméktulajdonságra jellemző egyedi felhasználási területek esetén

2.1.2

Behatolási mélység

2.1.3

Vízfelvétel és ellenállás alkáliákkal szemben

2.1.4

A száradási sebesség együtthatója

2.1.5

Kloridion-diffúzió

2.2

b. impregnálás

2.2.1

Kopásállóság (Taber-vizsgálat)

az adott terméktulajdonságra jellemző egyedi felhasználási területek esetén

2.2.2

Vízgőzáteresztés

2.2.3

Kapilláris-vízfelszívás és vízáteresztés

2.2.4

Tapadás hőmérsékleti összeférhetőség

2.2.5

Vegyi ellenállás (felszívódó-közeges módszer)

2.2.6

Ütésállóság

2.2.7

Leszakítás

2.2.9

Tűzvédelmi osztály: a felhordás után

2.2.10

Csúszási ellenállás

2.2.11

Behatolási mélység

2.3

c. bevonatok

2.3.1

Lineáris zsugorodás

az adott terméktulajdonságra jellemző egyedi felhasználási területek esetén

2.3.2

Nyomószilárdság

2.3.3

Hőtágulási együttható

2.3.4

Kopásállóság (Taber-vizsgálat)

2.3.5

Keresztvágási vizsgálat

2.3.6

CO2-áteresztés

2.3.7

Vízgőzáteresztés

2.3.8

Kapilláris-vízfelszívás és vízáteresztés

2.3.9

Tapadás hőmérsékleti összeférhetőség

2.3.10

Ellenállás hőlökéssel szemben (1x)

2.3.11

Vegyi ellenállás (felszívódó közeges módszer)

2.3.12

Ellenállás erős vegyi hatással szemben

2.3.13

Repedésáthidaló képesség

2.3.14

Ütésállóság

2.3.15

Leszakítási vizsgálat

2.3.16

Tűzvédelmi osztály: a felhordás után

2.3.17

Csúszási ellenállás

2.3.18

Antisztatikus viselkedés

2.3.19

Tapadás nedves betonon (alap: MC 0,40)

3

Szilikapor betonokhoz / II típusú (aktív) kiegészítőanyagként használható szilikapor, továbbá a habarcsokhoz és injektáló habarcsokhoz használható szilikaporok, karbantartási, javítási munkák, a beton- és vasbeton szerkezetek tartósságának fokozása érdekében

3.1

SiO2 tartalom

minden felhasználási területre

3.2

Elemi Si tartalom

3.3

Szabad CaO tart.

3.4

Kén tartalom, mint

3.5

SO3 tartalom

3.6

Összes alkáli tart. Na2O egyenérték

3.7

Klorid-ion tart.

3.8

Izzítási veszteség

3.9

Finomszem tartalom fajlagos felület

3.10

Száraz anyag tartalom

3.11

Aktivitási index

3.12

Veszélyes összetevők kibocsátása

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

3.13

Radioaktivitás

minden felhasználási területre

4

Szerveskötőanyag-tartalmú külső és belső vakolatok követelményei kül- és beltéri falazatok, oszlopok, mennyezetek stb. bevonására használatos, szerves kötőanyagú vakolatokra (idesorolva a szilikát /vízüveg/, szilán, sziloxán és szilikon alapú vakolatokat is)

4.1

Vízgőzáteresztés (páradiffúzió)

minden felhasználási területre

4.2

Vízfelvétel

4.3

Tapadószilárdság

4.4

Tartósság (fagyasztás utáni tapadószilárdság)

4.5

Tűzvédelmi osztály

4.6

Hővezetési tényező

4.7

Veszélyes anyag

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

5

Őrölt, granulált kohósalak betonban, habarcsban és injektálóhabarcsban való felhasználásra az EN 206-1 szerinti betonokhoz /II típusú (aktív) kiegészítőanyagként használható őrölt, granulált kohósalak, továbbá a habarcsokhoz és injektáló habarcsokhoz használható őrölt, granulált kohósalak

5.1

Nyomószilárdságra gyakorolt hatás: aktivitási index

minden felhasználási területre

5.2

Kötésidő, kötéskezdet

5.3

Finomszem tartalom, fajlagos felület

5.4

– MgO tartalom

5.5

– szulfid tartalom

5.6

– kén tartalom

5.7

– a kén oxidációjával korrigált izzítási veszteség

5.8

– klorid-ion tartalom

5.9

– nedvesség tartalom

5.10

Tartósság

5.11

Veszélyes összetevők kibocsátása

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

5.12

Radioaktivitás

minden felhasználási területre

6

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Betonacélok korrózióvédelme: meglévő bevonat nélküli megerősítő vasalások és felújítás alatt lévő vasbeton szerkezetekbe beágyazott betonacélok aktív és passzív védőbevonatai

6.1

Korrózióvédelem

minden felhasználási területre

7

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. A betonacél rudak lehorgonyzása: megerősítő betonacélok lehorgonyzására szolgáló termékek és rendszerek

7.1

Kihúzás

minden felhasználási területre

7.2

Klorid-ion tartalom

7.3

Tűzvédelmi osztály

7.4

Megcsúszás húzófeszültség esetén

polimer habarcsok (PC) esetén

7.5

Üvegátmeneti hőmérséklet

8

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Betoninjektálás: a betonszerkezetek javítására és védelmére használt injektálótermékek

(H) hidraulikus kötőanyagú termékek

(P) reaktív polimer kötőanyagú termékek

8.1

Erőátadó kitöltők

8.1.1

Alapvető jellemzők

8.1.1.1

Tapadóképesség a húzó-tapadó szilárdsággal (H, P)

minden felhasználási területre

8.1.1.2

Térfogati zsugorodás (P)

8.1.1.3

Vérzés (H)

8.1.1.4

Térfogatváltozás (H)

8.1.1.5

Tapadóképesség a ferde nyírószilárdsággal (H, P)

bizonyos tervezett felhasználásokra

8.1.1.6

Üvegesedési hőmérséklet (P)

8.1.1.7

Kloridtartalom (H)

8.1.2

Bedolgozhatósági jellemzők

8.1.2.1

Injektálhatóság meghatározása és hasítóvizsgálat (H, P)

minden felhasználási területre

8.1.2.2

Viszkozitás (P)

8.1.2.3

Kifolyási idő (H)

8.1.3

Reakcióképességi jellemzők

8.1.3.1

Bedolgozhatósági idő (H, P)

minden felhasználási területre

8.1.3.2

A húzószilárdság kifejlődése polimerek esetén (P)

8.1.3.3

Kötésidő (H)

8.1.4

Tartóssági jellemzők

8.1.4.1

hőmérséklet-változási és nedves-száraz ciklusok után mért tapadóképesség a húzó- tapadó szilárdsággal (H, P)

minden felhasználási területre

8.1.4.2

Összeférhetőség a betonnal (H,P)

8.2

Képlékeny kitöltők

8.2.1

Alapvető jellemzők

8.2.1.1

Tapadóképesség és a nyúlékony (duktilis) injektáló- termékek nyújthatósága (P)

minden felhasználási területre

8.2.1.2

Vizzáróság (P)

bizonyos tervezett felhasználásokra

8.2.1.3

Üvegesedési hőmérséklet (P)

8.2.2

Bedolgozhatósági jellemzők

8.2.2.1

Injektálhatóság meghatározása (P)

minden felhasználási területre

8.2.2.2

Viszkozitás(P)

8.2.2.3

Tágulási arány és a tágulás kifejlődése (P)

bizonyos tervezett felhasználásokra

8.2.3

Reakcióképességi jellemzők

8.2.3.1

Bedolgozhatósági idő (P)

minden felhasználási területre

8.2.4

Tartóssági jellemzők

8.2.4.1

Összeférhetőség a betonnal (P)

minden felhasználási területre

8.3

Duzzadó kitöltők

8.3.1

Alapvető jellemzők

8.3.1.1

Vízzáróság (P)

minden felhasználási területre

8.3.1.2

Korróziós viselkedés

bizonyos tervezett felhasználásokra

8.3.2

Bedolgozhatósági jellemzők

8.3.2.1

Bedolgozhatóság – Viszkozitás (P)

minden felhasználási területre

8.3.2.2

Tágulási arány és a tágulás kifejlődése vízfelvételkor Térfogat- és tömegváltozás a levegős szárítás és a vízfelvétel hatására (P)

8.3.3

Reakcióképességi jellemzők

8.3.3.1

Bedolgozhatósági idő (P)

minden felhasználási területre

8.3.4

Tartóssági jellemzők

8.3.4.1

Vízérzékenység: vízfelvétel okozta tágulás – Erre vonatkozik: Térfogat- és tömegváltozás a levegőn való szárítás és a vízben való tárolás hatására (P)

minden felhasználási területre

8.3.4.2

Érzékenység a nedves–száraz ciklusokra. Erre vonatkozik: térfogat- és tömegváltozás a levegőn való szárítás és a vízben való tárolás hatására (P)

8.3.4.3

Összeférhetőség a betonnal (P)

9

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására / Szerkezeti ragasztók

9.1

a. Megerősítő anyagok betonszerkezethez való szerkezeti ragasztáshoz használt ragasztók, rendszerek

9.1.1

Ragasztási /tapadó szilárdság

minden felhasználási területre

9.1.2

Nyírószilárdság

9.1.3

Zsugorodás

9.1.4

Bedolgozhatóság

9.1.5

Rugalmassági modulus

9.1.6

Hőtágulási együttható

9.1.7

Üvegesedési hőmérséklet

9.1.8

Tartósság

9.1.9

Tűzvédelmi osztály

9.1.10

Veszélyes anyagok

9.2

b. Megszilárdult beton ragasztása megszilárdult betonhoz, előregyártott elemek ragasztása betonszerkezethez

9.2.1

Ragasztási /tapadó szilárdság

minden felhasználási területre

9.2.2

Nyírószilárdság

9.2.3

Nyomószilárdság

9.2.4

Zsugorodás

9.2.5

Bedolgozhatóság

9.2.6

Vízérzékenység

9.2.7

Rugalmassági modulus

9.2.8

Hőtágulási együttható

9.2.9

Üvegesedési hőmérséklet

9.2.10

Tartósság

9.2.11

Tűzvédelmi osztály

9.2.12

Veszélyes anyagok

10

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására / Szerkezeti és nem szerkezeti javítás / Azon habarcsok és betonok, amelyeket esetleg más termékekkel és rendszerekkel együtt használnak a hibás beton helyreállítására és/vagy kicserélésére, valamint a betonacél megvédésére, amelyek a roncsolódott betonszerkezetek élettartamának meghosszabbításához szükségesek.

10.1

Nyomószilárdság

minden felhasználási területre

10.2

Kloridion-tartalom

10.3

Tapadóképesség

10.4

Korlátozott zsugorodás/ tágulás

10.5

Karbonátosodási ellenállás

10.6

Rugalmassági modulus

10.7

Hőmérsékleti összeférhetőség

10.8

Csúszásellenállás

10.9

Hőtágulási együttható

10.10

Kapilláris vízfelvétel

10.11

Kloridion-behatolás

10.12

Kúszás nyomás hatására

10.13

Vegyszerállóság

10.14

Fej feletti alkalmazás (például a hídgerendák alsó felületének a javítása)

11

Szálak betonhoz: acélszálak betonokhoz, habarcsokhoz és injektáló habarcsokhoz adagolható acél szálvagdalékok / A szálerősített betonok, habarcsok, injektáló habarcsok lehetnek teherhordók, vagy nem teherhordók.

11.1

Szálfajta

minden felhasználási területre

11.2

Szálalak

11.3

Ha van, a bevonat megadása (fajta, mennyiség)

11.4

Szakítószilárdság / E-modulusz

11.5

A beton konzisztenciájára gyakorolt hatás

11.6

A beton hajlító-húzó szilárdságára gyakorolt hatás

11.7

Veszélyes összetevőktől való mentesség

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

11.8

Tartósság

minden felhasználási területre

12

Szálak betonhoz: polimer szálak betonokhoz, habarcsokhoz és injektáló habarcsokhoz adagolható polimer szálvagdalékok /A szálerősített betonok, habarcsok, injektáló habarcsok lehetnek teherhordók, vagy nem teherhordók. habarcsok, injektáló habarcsok lehetnek teherhordók, vagy nem teherhordók

12.1

Szálfajta

minden felhasználási területre

12.2

Szálalak

12.3

Ha van, a bevonat megadása (fajta, mennyiség)

12.4

Méretek, finomság

12.5

Nyúlás vagy szakítószilárdság / E-modulusz

12.6

Olvadáspont és gyulladáspont

12.7

A beton konzisztenciájára gyakorolt hatás

12.8

A beton hajlító-húzó szilárdságára gyakorolt hatás

12.9

Veszélyes összetevőktől való mentesség

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

12.10

Tartósság

minden felhasználási területre

13

Esztrichek és padozati anyagok. Esztrichhabarcsok. Tulajdonságok és követelmények. Úsztatott, csúszóréteges és tapadó kivitelű esztrichek, beleértve a fűtött, a kiegyenlítő és a koptató hatásnak kitett rétegeket, a tapadóhidakat, az aljzatkiegyenlítőket és a kéregerősítő anyagokat. Nem tartoznak ide a kazettás (tálcás) és az üreges álpadló szerkezetek

13.1

Úsztatott és csúszóréteges esztrichek

13.1.1

Hajlító-húzószilárdság

minden felhasználási területre

13.1.2

Vastagság

13.1.3

Tűzvédelmi osztály

13.1.4

Kopásállóság, vagy görgősszékállóság

burkolat nélküli esztrichnél

13.1.5

Konzisztencia

önterülő esztricheknél és aljzatkiegyenlítőknél

13.1.6

pH érték

kalcium- szulfát esztrichnél

13.2

Kiegyenlítő-tapadó esztrichek, aljzatkiegyenlítők, kéregerősítők

13.2.1

Vastagság

minden felhasználási területre

13.2.2

Tűzvédelmi osztály

13.2.3

Hajlító-húzószilárdság cementkötésű esztrichnél

cementkötésű esztricheknél

13.2.4

Nyomószilárdság cementkötésű esztrichnél

13.2.5

Tapadó-húzószilárdság

műgyanta kötésű esztricheknél

13.2.6

Kopásállóság, vagy görgősszékállóság

burkolat nélküli esztrichnél

13.2.7

Konzisztencia

önterülő esztricheknél és aljzatkiegyenlítőknél

13.2.8

pH érték

kalcium- szulfát esztrichnél

14

Beltérben használatos esztrichek előállítására szolgáló kalcium-szulfát (CAB) és kalcium-szulfát kompozit (CAC) kötőanyagok, valamint kalcium-szulfát alapú esztrichhabarcsok (CA)

14.1

Kalcium-szulfát (CAB) és kalcium-szulfát kompozit (CAC)

14.1.1

kötőanyagok

minden felhasználási területre

14.1.2

CaSO4-tartalom

14.1.3

pH

14.1.4

kötésidő kezdete

14.1.5

kötésidő vége

14.1.6

hajlítószilárdság

14.1.7

nyomószilárdság

14.1.8

zsugorodás és duzzadás

14.1.9

tűzvédelmi osztály

14.2

Kalcium-szulfát alapú esztrichhabarcs (CA)

14.2.1

páraáteresztő képesség

minden felhasználási területre

14.2.2

pH

14.2.3

bedolgozhatósági idő

14.2.4

vegyszerállóság

14.2.5

hőszigetelő képesség

14.2.6

hajlítószilárdság

14.2.7

nyomószilárdság

14.2.8

konzisztencia (terülés)

14.2.9

zsugorodás és duzzadás

14.2.10

tűzvédelmi osztály


3K64379_24

27. Légfűtő berendezések

 

A

B

SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Radiátorok és konvektorok: melegvízfűtési rendszerekben használható fűtőtestek

1.1

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

1.2

Mechanikai ellenállás

1.2.1

tömörség, nyomásállóság

minden felhasználási területre

1.2.2

szilárdság

1.2.3

anyagminőség

1.2.4

falvastagság

1.3

Méretek

1.4

Hőteljesítmény

1.5

Áramlási ellenállás

1.6

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

2

Mennyezetre szerelt, 120 °C-nál kisebb hőmérsékletű vízzel táplált sugárzópanelek: melegvízfűtési rendszerekben használható sugárzó ernyők

2.1

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

2.2

Mechanikai ellenállás

2.2.1

tömörség, nyomásállóság

minden felhasználási területre

2.2.2

szilárdság

2.2.3

anyagminőség

2.2.4

alvastagság

2.3

Méretek

2.4

Hőteljesítmény

2.5

Hőteljesítmény jelleggörbe

2.6

Áramlási ellenállás

2.7

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

2.8

Felületi hőmérséklet

minden felhasználási területre


3K64379_25

28. Emberi fogyasztásra szánt vízzel nem érintkező csövek, tartályok

 

A

B

SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Ötvözetlen acélcsövek és csőidomok víz és vizes folyadékok szállítására az ivóvíz és a fűtési víz szállítása kivételével

1.1

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

1.2

Folyáshatár minimuma

1.3

Méret-tűrések csövekre, idomokra, végekre

1.4

Tömörség

1.5

Tartósság

1.6

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

2

Víz és vizes folyadékok szállítására való acélcsövek és csőidomok csatlakozásának kötései az ivóvíz és a fűtési víz szállítása kivételével

2.1

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

2.2

Méret-tűrések csövekre

2.3

Tömörség: belső statikus, túlnyomással

2.4

Tömörség: belső statikus, negatív nyomással

2.5

Tömörség: külső statikus nyomással

föld alatti használatkor

2.6

Tartósság: idomok, tömítések

minden felhasználási területre

2.7

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

3

Hegesztett korrózióálló acélcsövek víz és vizes folyadékok szállítására az ivóvíz és a fűtési víz szállítása kivételével

3.1

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

3.2

Folyáshatár / szakítószilárdság

3.3

Méret-tűrések csövekre

3.4

Tömörség: belső statikus nyomással

3.5

Tömörség: külső statikus nyomással

3.6

Tartósság

4

Hegesztésre és menetvágásra alkalmas ötvözetlen acélcsövek gáz, olaj, fűtő- és hűtővíz, vizes folyadékok szállítására, az ivóvíz szállítása kivételével

4.1

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

4.2

Folyáshatár minimuma

4.3

Méret-tűrések csövekre

4.4

Tömörség: gáz

4.5

Tömörség: folyadék

4.6

Tartósság

4.7

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

5

Öntöttvas csövek, csőidomok, tartozékok és azok kötései a víznek az épületekből való elvezetéséhez

5.1

Tűzvédelmi osztály: a csőrendszerre

minden felhasználási területre

5.2

Belső nyomószilárdság

5.3

Ütésállóság, minimális szakítószilárdság (szürke öv. csőre, szürke öv. idomokra, gömbgrafitos öv. csőre, gömbgrafitos öv. idomokra)

5.4

Méret-tűrések csövekre

5.5

Tömörség: levegő

5.6

Tömörség: folyadék

5.7

Tömörség: gáz

5.8

Tartósság: külső bevonat és belső bevonat

6

Réz és rézötvözetek: varrat nélküli, körszelvényű rézcsövek egészségügyi és fűtési alkalmazásra vízhez és gázhoz és üzemanyagokhoz. Ivóvízhez a hazai egészségügyi előírásoknak megfelelően

6.1

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

6.2

Szakítószilárdság (lágy, félkemény és kemény csőre)

6.3

Belső nyomásállóság (Ø 6-54, 54-108, 108-159,159-267 mm csövekre)

6.4

Méret-tűrések csövekre

6.5

Tömörség

6.6

Tartósság

6.7

Hőállóság

fűtési alkalmazásokhoz

6.8

Hegeszthetőség

gázok, levegő szállításához

7

Műanyag csővezetékrendszerek – Nyomás nélküli talaj- és szennyvízelvezető rendszerelemek épületszerkezeten belül

7.1

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

7.2

A csövek gyűrűmerevsége

csak földbe temetett alkalmazás esetén

7.3

A fittingek gyűrűmerevsége

7.4

Mérettűrések csövekre

minden felhasználási területre

7.5

Mérettűrések fittingekre

7.6

A csövek, fittingek és a kötések víztömörsége

7.7

A csövek, fittingek és a kötések gáztömörsége

7.8

A csövek és fittingek veszélyes anyag kibocsátása

7.9

A csövek, fittingek és a kötések tartóssága

7.10

Vicat lágyuláspont

PVC; ABS; PVC+SAN és PVC-C anyagú termékekre

7.11

Folyási mutatószám

PE és PP anyagú termékekre

7.12

Emelt hőmérsékletű ciklusos tömörség

minden felhasználási területre

8

Műanyag csőrendszerek – Föld alatti nyomás nélküli alag-, és csatornacső rendszerelemek

8.1

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

8.2

A csövek gyűrűmerevsége

8.3

A fittingek gyűrűmerevsége

8.4

Mérettűrések csövekre

8.5

Mérettűrések fittingekre

8.6

A csövek, fittingek és a kötések víztömörsége

8.7

A csövek, fittingek és a kötések gáztömörsége

8.8

A csövek és fittingek veszélyes anyag kibocsátása

8.9

A csövek, fittingek és a kötések tartóssága

8.10

A csövek, fittingek és a kötések tartóssága

9

Műanyag csőrendszerek – Földbe temetett és föld feletti csőrendszer elemek nyomás alatti víz és más folyadékok számára

9.1

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

9.2

Csövek belső nyomás szilárdsága

9.3

Csövek külső nyomás szilárdsága

9.4

Fittingek belső nyomás szilárdsága

9.5

Mérettűrések csövekre

9.6

Mérettűrések fittingekre

9.7

A csövek, fittingek és a kötések folyadék tömörsége

9.8

A csövek, fittingek és a kötések gáz-tömörsége

9.9

A csövek és fittingek veszélyes anyag kibocsátása

9.10

A csövek és fittingek belső nyomás szilárdsága

9.11

A kötések tömörségének tartóssága

10

Műanyag csőrendszerek – Hideg/meleg víz csőrendszer elemek

10.1

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

10.2

Csövek belső nyomás szilárdsága

10.3

Csövek külső nyomás szilárdsága

10.4

Fittingek belső nyomás szilárdsága

10.5

Mérettűrések csövekre

10.6

Mérettűrések fittingekre

10.7

A csövek, fittingek és a kötések folyadék tömörsége

10.8

A csövek, fittingek és a kötések gáz-tömörsége

10.9

A csövek és fittingek veszélyes anyag kibocsátása

10.10

A csövek és fittingek belső nyomás szilárdsága

10.11

A kötések tömörségének tartóssága


3K64379_26

30. Síküveg-, profilüveg- és üvegtéglatermékek

 

A

B

SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Építési üveg: szigetelő üvegegységek épületek és nyílászárók üvegezéseként

1.1

Golyóállóság

golyóálló üvegezésben való alkalmazásra

1.2

Robbanással szembeni ellenállás

robbanásálló üvegezésben való alkalmazásra

1.3

Betöréssel szembeni ellenállás

használat közbeni biztonságot igénylő és erre vonatkozó szabályozás alá eső alkalmazásokra

1.4

Lengő test becsapódásával szembeni ellenállás

használat közbeni biztonságot igénylő és erre vonatkozó szabályozás alá eső alkalmazásokra

1.5

Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérséklet-különbségekkel szembeni ellenállás

minden felhasználási területre

1.6

Sugárzási tulajdonságok

energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra

1.7

Nedvességbehatolás

minden felhasználási területre

1.8

Gázszökés

1.9

Peremtömítések fizikai tulajdonságai

1.10

Közvetlen léghanggátlás

energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra

1.11

Hőtani tulajdonságok

energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra

1.12

Tűzvédelmi osztály

kifejezetten tűzzel szembeni ellenállásra szánt üvegezésben alkalmazandó üvegre

1.13

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

1.14

Tűzállósági teljesítmény: külső tűzzel szemben

csak tetőburkolatokra

1.15

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

2

Építési üveg: termikusan edzett nátrium-kalcium-szilikát biztonsági üveg épületek és nyílászárók üvegezéseként

2.1

Golyóállóság

golyóálló üvegezésben való alkalmazásra

2.2

Robbanással szembeni ellenállás

robbanásálló üvegezésben való alkalmazásra

2.3

Betöréssel szembeni ellenállás

használat közbeni biztonságot igénylő és erre vonatkozó szabályozás alá eső alkalmazásokra

2.4

Lengő test becsapódásával szembeni ellenállás

használat közbeni biztonságot igénylő és erre vonatkozó szabályozás alá eső alkalmazásokra

2.5

Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérséklet-különbségekkel szembeni ellenállás

minden felhasználási területre

2.6

Sugárzási tulajdonságok

energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra

2.7

Síkbeliség

minden felhasználási területre

2.8

Töretkép

2.9

Mechanikai szilárdság

2.10

Közvetlen léghanggátlás

energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra

2.11

Hőtani tulajdonságok

energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra

2.12

Tűzállósági teljesítmény

kifejezetten tűzzel szembeni ellenállásra szánt üvegezésben alkalmazandó üvegre

2.13

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

2.14

Tűzállósági teljesítmény: külső tűzzel szemben

csak tetőburkolatokra

2.15

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

3

Építési üveg: hőkezelt (heat soaked), termikusan edzett nátrium-kalcium-szilikát biztonsági üveg épületek és nyílászárók üvegezéseként

3.1

Golyóállóság

golyóálló üvegezésben való alkalmazásra

3.2

Robbanással szembeni ellenállás

robbanásálló üvegezésben való alkalmazásra

3.3

Betöréssel szembeni ellenállás

használat közbeni biztonságot igénylő és erre vonatkozó szabályozás alá eső alkalmazásokra

3.4

Lengő test becsapódásával szembeni ellenállás

használat közbeni biztonságot igénylő és erre vonatkozó szabályozás alá eső alkalmazásokra

3.5

Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérséklet-különbségekkel szembeni ellenállás

minden felhasználási területre

3.6

Sugárzási tulajdonságok

energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra

3.7

Síkbeliség

minden felhasználási területre

3.8

Töretkép

3.9

Mechanikai szilárdság

3.10

Közvetlen léghanggátlás

energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra

3.11

Hőtani tulajdonságok

energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra

3.12

Tűzállósági teljesítmény

kifejezetten tűzzel szembeni ellenállásra szánt üvegezésben alkalmazandó üvegre

3.13

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

3.14

Tűzállósági teljesítmény: külső tűzzel szemben

csak tetőburkolatokra

3.15

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

4

Építési üveg: hőerősített nátrium-kalcium-szilikát üveg épületek és nyílászárók üvegezéseként

4.1

Golyóállóság

golyóálló üvegezésben való alkalmazásra

4.2

Robbanással szembeni ellenállás

robbanásálló üvegezésben való alkalmazásra

4.3

Betöréssel szembeni ellenállás

használat közbeni biztonságot igénylő és erre vonatkozó szabályozás alá eső alkalmazásokra

4.4

Lengő test becsapódásával szembeni ellenállás

használat közbeni biztonságot igénylő és erre vonatkozó szabályozás alá eső alkalmazásokra

4.5

Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérséklet-különbségekkel szembeni ellenállás

minden felhasználási területre

4.6

Sugárzási tulajdonságok

energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra

4.7

Síkbeliség

minden felhasználási területre

4.8

Töretkép

4.9

Mechanikai szilárdság

4.10

Közvetlen léghanggátlás

energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra

4.11

Hőtani tulajdonságok

energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra

4.12

Tűzállósági teljesítmény

kifejezetten tűzzel szembeni ellenállásra szánt üvegezésben alkalmazandó üvegre

4.13

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

4.14

Külső tűzzel szembeni teljesítmény

csak tetőburkolatokra

4.15

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

5

Építési üveg: rétegelt üveg és rétegelt biztonsági üveg épületek és nyílászárók üvegezéseként

5.1

Golyóállóság

golyóálló üvegezésben való alkalmazásra

5.2

Robbanással szembeni ellenállás

robbanásálló üvegezésben való alkalmazásra

5.3

Betöréssel szembeni ellenállás

használat közbeni biztonságot igénylő és erre vonatkozó szabályozás alá eső alkalmazásokra

5.4

Lengő test becsapódásával szembeni ellenállás

használat közbeni biztonságot igénylő és erre vonatkozó szabályozás alá eső alkalmazásokra

5.5

Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérséklet-különbségekkel szembeni ellenállás

minden felhasználási területre

5.6

Sugárzási tulajdonságok

energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra

5.7

Tartósság

minden felhasználási területre

5.8

Közvetlen léghanggátlás

energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra

5.9

Hőtani tulajdonságok

energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra

5.10

Tűzállósági teljesítmény

kifejezetten tűzzel szembeni ellenállásra szánt üvegezésben alkalmazandó üvegre

5.11

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

5.12

Külső tűzzel szembeni teljesítmény

csak tetőburkolatokra

5.13

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

6

Építési üveg: üvegtéglák és üveg járólapok függőleges térelválasztó szerkezetek elemeként

6.1

Golyóállóság

golyóálló üvegezésben való alkalmazásra

6.2

Robbanással szembeni ellenállás

robbanásálló üvegezésben való alkalmazásra

6.3

Betöréssel szembeni ellenállás

használat közbeni biztonságot igénylő és erre vonatkozó szabályozás alá eső alkalmazásokra

6.4

Lengő test becsapódásával szembeni ellenállás

használat közbeni biztonságot igénylő és erre vonatkozó szabályozás alá eső alkalmazásokra

6.5

Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérséklet-különbségekkel szembeni ellenállás

minden felhasználási területre

6.6

Sugárzási tulajdonságok

energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra

6.7

Méretek

minden felhasználási területre

6.8

Nyomószilárdság

6.9

Optikai minőség

6.10

Közvetlen léghanggátlás

energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra

6.11

Hőtani tulajdonságok

energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra

6.12

Tűzállósági teljesítmény

kifejezetten tűzzel szembeni ellenállásra szánt üvegezésben alkalmazandó üvegre

6.13

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

6.14

Külső tűzzel szembeni teljesítmény

csak tetőburkolatokra

6.15

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

7

Építési üveg: bevonatos üveg épületek és nyílászárók üvegezéseként

7.1

Golyóállóság

golyóálló üvegezésben való alkalmazásra

7.2

Robbanással szembeni ellenállás

robbanásálló üvegezésben való alkalmazásra

7.3

Betöréssel szembeni ellenállás

használat közbeni biztonságot igénylő és erre vonatkozó szabályozás alá eső alkalmazásokra

7.4

Lengő test becsapódásával szembeni ellenállás

használat közbeni biztonságot igénylő és erre vonatkozó szabályozás alá eső alkalmazásokra

7.5

Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérséklet-különbségekkel szembeni ellenállás

minden felhasználási területre

7.6

Sugárzási tulajdonságok

energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra

7.7

Tartósság

minden felhasználási területre

7.8

Közvetlen léghanggátlás

energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra

7.9

Hőtani tulajdonságok

energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra

7.10

Tűzállósági teljesítmény

kifejezetten tűzzel szembeni ellenállásra szánt üvegezésben alkalmazandó üvegre

7.11

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

7.12

Külső tűzzel szembeni teljesítmény

csak tetőburkolatokra

7.13

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

8

Építési üveg: nátrium-kalcium-szilikát üveg alaptermékek épületek és nyílászárók üvegezéseként

8.1

Golyóállóság

golyóálló üvegezésben való alkalmazásra

8.2

Robbanással szembeni ellenállás

robbanásálló üvegezésben való alkalmazásra

8.3

Betöréssel szembeni ellenállás

használat közbeni biztonságot igénylő és erre vonatkozó szabályozás alá eső alkalmazásokra

8.4

Lengő test becsapódásával szembeni ellenállás

használat közbeni biztonságot igénylő és erre vonatkozó szabályozás alá eső alkalmazásokra

8.5

Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérséklet-különbségekkel szembeni ellenállás

minden felhasználási területre

8.6

Sugárzási tulajdonságok

energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra

8.7

Méretek

minden felhasználási területre

8.8

Optikai minőség

8.9

Közvetlen léghanggátlás

energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra

8.10

Hőtani tulajdonságok

energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra

8.11

Tűzállósági teljesítmény

kifejezetten tűzzel szembeni ellenállásra szánt üvegezésben alkalmazandó üvegre

8.12

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

8.13

Külső tűzzel szembeni teljesítmény

csak tetőburkolatokra

8.14

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni


31. Erőátviteli kábelek, vezérlőkábelek, távközlési kábelek

 

A

B

SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1.1

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

1.2

Veszélyes anyag tartalom

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni


3K64379_28

32. Tömítőanyagok

 

A

B

SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Épületek nem teherhordó szerkezeti kapcsolatainak és járdák hézagainak tömítései / Tömítőanyagok homlokzati elemekhez

1.1

Tömítőanyagok kültéri homlokzati elemekhez

1.1.1

Rugalmas alaktartó képesség

rugalmas és plasztikus tömítőanyagoknál minden felhasználási területre

1.1.2

Megfolyási ellenállás

1.1.3

Secant modulus +23 oC-on és -20 oC-on

rugalmas tömítőanyagoknál minden felhasználási területre

1.1.4

Szakadási nyúlás

plasztikus tömítőanyagoknál minden felhasználási területre

1.1.5

Húzószilárdság tartós megnyújtásnál +23 oC-on és
-20 oC-on

rugalmas tömítőanyagoknál minden felhasználási területre

1.1.6

Tapadás/nyúlás váltakozó hőmérsékleten

1.1.7

Tapadás/nyúlás adott megnyújtásnál vízbe merítés után

1.1.8

Kötés során bekövetkező térfogat csökkenés

rugalmas és plasztikus tömítőanyagoknál minden felhasználási területre

1.1.9

Tapadás/nyúlás állandó hőmérsékleten

plasztikus tömítőanyagoknál minden felhasználási területre

1.1.10

Szakadási nyúlás +23 oC-on vízbe merítés után

1.1.11

Sűrűség

rugalmas és plasztikus tömítőanyagoknál minden felhasználási területre

1.1.12

Shore keménység

1.1.13

Tűzvédelmi osztály

1.1.14

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

1.2

Tömítőanyagok beltéri homlokzati elemekhez

1.2.1

Megfolyási ellenállás

rugalmas és plasztikus tömítőanyagoknál minden felhasználási területre

1.2.2

Szakadási nyúlás +23 oC-on

1.2.3

Kötés során bekövetkező térfogat csökkenés

1.2.4

Sűrűség

rugalmas és plasztikus tömítőanyagoknál minden felhasználási területre

1.2.5

Shore keménység

1.2.6

Tűzvédelmi osztály

1.2.7

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

2

Épületek nem teherhordó szerkezeti kapcsolatainak és járdák hézagainak tömítései / Tömítőanyagok üvegezéshez

2.1

Sűrűség

minden felhasználási területre

2.2

Shore keménység

2.3

Tűzvédelmi osztály

2.4

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

2.5

Rugalmas alaktartó képesség

minden felhasználási területre

2.6

Megfolyási ellenállás

2.7

Secant modulus +23 oC-on és -20 oC-on

2.8

Tapadás/nyúlás tartós megnyújtásnál +23 oC-on és
-20 oC-on

2.9

Tapadás/nyúlás váltakozó hőmérsékleten

2.10

Tapadás/nyúlás tartós megnyújtásnál vízbe merítés után

2.11

Kötés során bekövetkező térfogat csökkenés

2.12

Tapadás/nyúlás hő, víz és üvegen átjutó UV fény hatására

2.13

Nyomással szembeni ellenállás

3

Épületek nem teherhordó szerkezeti kapcsolatainak és járdák hézagainak tömítései / Tömítőanyagok egészségügyi berendezésekhez

3.1

Sűrűség

XS és S típusú tömítőanyagoknál minden felhasználási területre

3.2

Shore keménység

3.3

Tűzvédelmi osztály

3.4

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

3.5

Megfolyási ellenállás

XS és S típusú tömítőanyagoknál minden felhasználási területre

3.6

Kötés során bekövetkező térfogat csökkenés

3.7

Mikroorganizmusokkal szembeni ellenálló képesség

3.8

Húzószilárdság tartós megnyújtásnál

XS típusú tömítőanyagnál minden felhasználási területre

3.9

Tapadás/nyúlás váltakozó hőmérsékleten

3.10

Tapadás/nyúlás adott megnyújtásnál vízbe merítés után

3.11

Szakadási nyúlás vízbe merítés után

S típusú tömítőanyagnál minden felhasználási területre

4

Épületek nem teherhordó szerkezeti kapcsolatainak és járdák hézagainak tömítései / Tömítőanyagok gyalogos járdákhoz

4.1

Sűrűség

minden típusnál minden felhasználási területre

4.2

Shore keménység

4.3

Tűzvédelmi osztály

4.4

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

4.5

Rugalmas alaktartó képesség

minden típusnál minden felhasználási területre

4.6

Megfolyási ellenállás

tixotrop típusnál minden felhasználási területre

4.7

Secant modulus +23 oC-on és -20 oC-on

25 LM, 25 HM, 20 LM, 20 HM típusnál minden felhasználási területre

4.8

Húzószilárdság tartós megnyújtásnál +23 oC-on és
-20 oC-on

minden felhasználási területre

4.9

Tapadás/nyúlás váltakozó hőmérsékleten

4.10

Tapadás/nyúlás adott megnyújtásnál 4 napos vízbe merítés után

4.11

Kötés során bekövetkező térfogat csökkenés

4.12

Önterülő képesség

4.13

Szakító szilárdság +23 oC-on

4.14

Tapadás/nyúlás adott megnyújtásnál 28 nap vízbe merítés után

kültéri alkalmazás esetén

4.15

Tapadás/nyúlás adott megnyújtásnál 28 nap 10%-os NaCl oldatba merítés után

4.16

UV állóság


3K64379_29

33. Rögzítő anyagok

 

A

B

SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Műanyag rögzítő dübelek vakolattal ellátott összetett külső hőszigetelő rendszerek (ETICS) rögzítéséhez, épületek és épített szerkezetek hőszigetelése során

1.1

Műanyag dübelek

1.1.1

Kihúzódással / kiszakadás­sal szemben mutatott ellenállás

A-D besorolású falazatokban, illetve egyéb, nem besorolt falazatokon (pl. fa alapú táblák)

1.1.2

Minimális dübelszám (amikor nem elég csak ragasztással rögzíteni a hőszigetelő anyagot)

ha Tk > 0,4, és a hőszigetelés vastagsága < 60 mm

1.1.3

ha Tk > 0,4, és a hőszigetelés vastagsága > 60 mm

1.1.4

ha Tk < 0,4, és a hőszigetelés vastagsága < 60 mm

1.1.5

ha Tk < 0,4, és a hőszigetelés vastagsága > 60 mm

1.1.6

Biztonsági tényező (tervezési értékhez)

minden felhasználási területre

1.1.7

Kondicionálás (nedvesség) hatása a működésre

1.1.8

Hőmérséklet hatása a működésre

1.1.9

Ismételt terhelés hatása a működésre (szélszívás)

1.1.10

500 órás relaxáció

1.1.11

Maximális csavarónyomaték

menetes műanyag rögzítő dübelekre

1.1.12

Tartós (5000 h) vizsgálat

újrahasznosított műanyagból készített dübelekre

1.1.13

Fémrészek tartósságának ellenőrzése

agresszív feltételek között alkalmazott dübelek

1.1.14

Műanyag tartósságának ellenőrzése erősen lúgos környezetben

minden felhasználási területre

1.1.15

Az ultraibolya sugárzásnak való kitettség hatása

1.1.16

Pontszerű hőhídveszteségi tényező

1.1.17

Dübel tárcsamerevség

1.1.18

Dübel szilárdsága (tárcsa leszakító / dübelszár szakító ereje)

1.1.19

Rögzítési mélység

A-D besorolású falazatokban, illetve egyéb, nem besorolt falazatokon

1.2

Acél dübelek (tűzálló szigetelések rögzítésére)

1.2.1

Kihúzódással / kiszakadás­sal szemben mutatott ellenállás

minden felhasználási területre

1.2.2

Minimális dübelszám

1.2.3

Biztonsági tényező (tervezési értékhez)

1.2.4

Kondicionálás (nedvesség) hatása a működésre

1.2.5

Hőmérséklet hatása a működésre

1.2.6

Ismételt terhelés hatása a működésre (szélszívás)

1.2.7

500 órás relaxáció

1.2.8

Maximális csavarónyomaték

menetes műanyag rögzítő dübelekre

1.2.9

Tartós (5000 h) vizsgálat

újrahasznosított műanyagból készített dübelekre

1.2.10

Fémrészek tartósságának ellenőrzése

agresszív feltételek között alkalmazott dübelek

1.2.11

Műanyag tartósságának ellenőrzése erősen lúgos környezetben

minden felhasználási területre

1.2.12

Az ultraibolya sugárzásnak való kitettség hatása

1.2.13

Pontszerű hőhídveszteségi tényező

1.2.14

Dübel tárcsamerevség

1.2.15

Dübel szilárdsága (tárcsa leszakító / dübelszár szakító ereje)

1.2.16

Rögzítési mélység


3K64379_30

34. Épületszerkezetek, épületelemek, előre gyártott elemek

 

A

B

SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Favázas épületek készletei / Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső födémek)

1.1

Mechanikai szilárdság

teherhordó szerkezetenként (teherhordó váz/panel mechanikai szilárdság)

1.2

Akusztikai teljesítőképesség

olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben akusztikai követelmények lépnek fel

1.3

Hővezetési ellenállás

olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben energetikai követelmények lépnek fel

1.4

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol tűzállósági határérték követelmények lépnek fel

1.5

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

1.6

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

2

Előregyártott lépcső készletek / Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső födémek)

2.1

Mechanikai szilárdság

teherhordó szerkezet mechanikai jellemzői

2.2

Akusztikai teljesítőképesség

olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben akusztikai követelmények lépnek fel

2.3

Hővezetési ellenállás

olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben energetikai követelmények lépnek fel

2.4

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol tűzállósági határérték követelmények lépnek fel

2.5

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

2.6

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

3

Gerendaház építési rendszerek / Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső födémek)

3.1

Mechanikai szilárdság

teherhordó szerkezet mechanikai jellemzői

3.2

Akusztikai teljesítőképesség

olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben akusztikai követelmények lépnek fel

3.3

Hővezetési ellenállás

olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben energetikai követelmények lépnek fel

3.4

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol tűzállósági határérték követelmények lépnek fel

3.5

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

3.6

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

4

Összetett könnyű panelek / Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső födémek)

4.1

Mechanikai szilárdság

teherhordó szerkezet mechanikai jellemzői

4.2

Akusztikai teljesítőképesség

olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben akusztikai követelmények lépnek fel

4.3

Hővezetési ellenállás

olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben energetikai követelmények lépnek fel

4.4

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol tűzállósági határérték követelmények lépnek fel

4.5

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

4.6

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

5

Előregyártott épület egységek / Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső födémek)

5.1

Mechanikai szilárdság

teherhordó vázszerkezet mechanikai jellemzői

5.2

Akusztikai teljesítőképesség

olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben akusztikai követelmények lépnek fel

5.3

Hővezetési ellenállás

olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben energetikai követelmények lépnek fel

5.4

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol tűzállósági határérték követelmények lépnek fel

5.5

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

5.6

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

6

Betonváz építő készletek / Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső födémek)

6.1

Mechanikai szilárdság

teherhordó szerkezetenként (teherhordó váz/panel mechanikai szilárdság)

6.2

Akusztikai teljesítőképesség

olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben akusztikai követelmények lépnek fel

6.3

Hővezetési ellenállás

olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben energetikai követelmények lépnek fel

6.4

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol tűzállósági határérték követelmények lépnek fel

6.5

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

6.6

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

7

Fémváz építő készletek / Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső födémek)

7.1

Mechanikai szilárdság

teherhordó szerkezetenként (teherhordó váz/panel mechanikai szilárdság)

7.2

Akusztikai teljesítőképesség

olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben akusztikai követelmények lépnek fel

7.3

Hővezetési ellenállás

olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben energetikai követelmények lépnek fel

7.4

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol tűzállósági határérték követelmények lépnek fel

7.5

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

7.6

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

8

Nem teherhordó végleges burkolati készletek/rendszerek üreges hőszigetelő elemekből, vagy panelekből, betonból / Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak)

8.1

Mechanikai szilárdság

szerkezet mechanikai jellemzői

8.2

Akusztikai teljesítőképesség

olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben akusztikai követelmények lépnek fel

8.3

Hővezetési ellenállás

olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben energetikai követelmények lépnek fel

8.4

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol tűzállósági határérték követelmények lépnek fel

8.5

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

8.6

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

9

Előregyártott fa alapú teherhordó, feszített héjú panelek / Különböző főbb szerkezetek (tetőkben, külső falakban, szerkezeti válaszfalakban és födémekben)

9.1

Mechanikai szilárdság

teherhordó szerkezetenként (teherhordó váz/panel mechanikai szilárdság)

9.3

Akusztikai teljesítőképesség

olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben akusztikai követelmények lépnek fel

9.4

Hővezetési ellenállás, légáteresztő képesség, páraáteresztő képesség

olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezettel szemben energetikai követelmények lépnek fel

9.5

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol tűzállósági határérték követelmények lépnek fel

9.6

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

9.7

Veszélyes anyag kibocsátás

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

10

Hűtött raktár építési készletek / Különböző főbb szerkezetek (falak, födémek, padlók)

10.1

Hővédelem (hővezetési ellenállás, légáteresztés, páraáteresztés)

minden felhasználási területre

10.2

Tartósság (fizikai, kémiai és biológiai tényezők, kórokozók)

minden felhasználási területre

10.3

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol tűzállósági határérték követelmények lépnek fel

10.4

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

10.5

Veszélyes anyag kibocsátás

10.6

Páraáteresztés

10.7

Nedvességgel szembeni ellenállás

10.8

Ütésállóság

10.9

Mechanikai ellenállás


3K64379_31

35. Tűzgátló, tűzterjedést gátló és tűzvédelmi termékek, tűzkésleltető termékek

 

A

B

SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Járulékos tűzvédelem teherhordó acélszerkezetekhez

1.1

Tűzállósági teljesítmény

minden felhasználási területre

1.2

Tűzvédelmi osztály

1.3

Testsűrűség

1.4

Vastagság

1.5

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

2

Tűzvédő vakolat

2.1

Tűzállósági teljesítmény

minden felhasználási területre

2.2

Tűzvédelmi osztály

2.3

Testsűrűség

2.4

Vastagság

2.5

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni

3

Tűzvédő lemez és födém termékek és készletek (vízszintes és függőleges tűzvédő membránok, járulékos tűzvédelem betonszerkezetekhez, acélszerkezetekhez, együttdolgozó beton és acél profillemezekhez, kitöltött üreges acél oszlopokhoz, faszerkezetekhez, szerelőcsatornákhoz és aknákhoz, nem teherhordó tűzvédő falak, egyéb felhasználás)

3.1

Tűzállósági teljesítmény

minden felhasználási területre

3.2

Tűzvédelmi osztály

3.3

Testsűrűség

3.4

Vastagság

3.5

Veszélyes anyagok

4

Tűzgátló / füstgátló nyílászárók (ajtó, kapu, ablak)

4.1

Tűzállósági teljesítmény

minden felhasználási területre

4.2

Tűzvédelmi osztály

4.3

Füstgátló tulajdonság

füstzáró felhasználás esetén

4.4

Önzáródó képesség

minden felhasználási területre

5

Füst- és hőszabályozó rendszerek: füstgátak

5.1

Működési megbízhatóság

minden felhasználási területre

5.2

Válaszkésleltetés

5.3

Telepítési biztonság

5.4

Füstszivárgás

5.5

Mechanikai stabilitás állandó hőmérsékleten

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel

5.6

Mechanikai stabilitás szabványos hőmérsékleten

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel

6.

Füst- és hőszabályozó rendszerek: természetes hő-és füstelvezető berendezések

6.1

Névleges működtetési feltételek/érzékenység

minden felhasználási területre

6.2

Válaszkésleltetés

6.3

Működési megbízhatóság

6.4

Füst elszívásának hatékonysága

6.5

Aerodinamikai szabad keresztmetszet

6.6

Működőképesség tűz esetén

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel

6.7

Mechanikai stabilitás

minden felhasználási területre

6.8

Nyitási képesség környezeti feltételek mellett

6.9

Tűzvédelmi osztály

7

Füst- és hőszabályozó rendszerek: kényszeráramoltatású hő-és füstelvezető berendezések

7.1

Válaszkésleltetés

minden felhasználási területre

7.2

Működési megbízhatóság

7.3

Működési időtartam állandó magas hőmérsékleten

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel

7.4

Nyitási képesség környezeti feltételek mellett

minden felhasználási területre

7.5

Motor hőmérsékleti osztály

8

Épületek szellőztetése: tűzgátló csappantyúk

8.1

Aktiválási feltételek/érzékenység

minden felhasználási területre

8.2

Válaszkésleltetés

8.3

Működési megbízhatóság

8.4

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel

8.5

Korrózióvédelem

erős korróziónak kitett környezetben

8.6

Aerodinamikai teljesítmény

minden felhasználási területre

9

Füst- és hőszabályozó rendszerek: nyomáskülönbséges rendszerek (szerelvények)

9.1

Aktiválási feltételek/érzékenység

minden felhasználási területre

9.2

Válaszkésleltetés (válaszidő)

9.3

Működési megbízhatóság

9.4

Füst- és hőelszívás hatékonysága

9.5

Teljesítményparaméterek tűz esetén

9.6

Nyomás alatti teljesítmény

9.7

Tűzállóság – Integritás E

9.8

Tűzállóság – Szigetelés I

9.9

Tűzállóság – füstszivárgás

9.10

Tűzállóság – Mechanikai stabilitás

9.11

Tűzállóság – karbantartása keresztmetszet

10

Füst- és hőszabályozó rendszerek: füstelvezetők

10.1

Mechanikai stabilitás

minden felhasználási területre

10.2

Füstszivárgás

10.3

Mechanikai stabilitás szabványos hőmérsékleten

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel

10.4

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel

10.5

Aerodinamikai teljesítmény

minden felhasználási területre

11

Füst- és hőszabályozó rendszerek: füstelszívó csappantyúk

11.1

Aktiválási feltételek/érzékenység

minden felhasználási területre

11.2

Válaszkésleltetés

11.3

Működési megbízhatóság

11.4

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel

11.5

Korrózióvédelem

erős korróziónak kitett környezetben

11.6

Aerodinamikai teljesítmény

minden felhasználási területre

12

Füst- és hőszabályozó rendszerek: energiaellátások

12.1

Működési biztonság

minden felhasználási területre

12.2

Teljesítményparaméterek tűz esetén

12.3

Válaszkésleltetés

2. melléklet a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelethez18

1

A 2. § 18. pontját a 261/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

2

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 17. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a 261/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdés c) pontját a 261/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

5

A 3. § (5) bekezdését a 261/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A 3. § (6) bekezdését a 261/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A 4. § (2) bekezdése a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 49. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (4) bekezdés g) pontját a 261/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

9

A 4. § (8) bekezdése a 209/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 5. § (4) bekezdés i) pontját a 261/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

11

A 7. § (1) bekezdése a 261/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 7. § (4) bekezdését a 261/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

13

A 7. § (5) bekezdését a 261/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, szövege a 295/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

14

A 10. § a 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

15

A 13. § (1) bekezdése a 295/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §-a szerint módosított szöveg.

16

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be.

17

A 15–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére