• Tartalom

276/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet

276/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet

a „GSV” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által Szerencs város közigazgatási területén megvalósuló üveggyapot gyártó üzem beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról1

2015.04.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és d) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésben,

a 4. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés h) pontjában,

az 5. § (3) bekezdése tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)2 A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amely a szerencsi 086/12, 086/13 és 1963/25 helyrajzi számú földrészleteken, illetve az ebből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló, a „GSV” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, illetve a SZERWOOL Hungária Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság üveggyapot gyártó üzemének fejlesztésére irányuló beruházásával függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró

a) első fokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint első fokú hatóságként jár el,

b) első fokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint első fokú szakhatóságként jár el.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró

a) másodfokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint másodfokú hatóságként jár el,

b) másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint másodfokú szakhatóságként jár el.

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez közvetlenül szükségesek.

(5)3 A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

2. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

(2) A hatóságnak az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a Ket. 45. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben egy alkalommal kell egyeztetnie a szakhatósággal.

3. § Az 1. mellékletben meghatározott beruházások esetén az előzetes régészeti dokumentáció elkészítéséhez próbafeltárást csak akkor lehet alkalmazni, ha a beruházó rendelkezésére állnak annak elvégzéséhez szükséges földrészletek. A földrészletek rendelkezésre állása tekintetében a beruházó nyilatkozata az irányadó.

4. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

(2)4

(3) A gyámhatóság az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben eljáró hatóság megkeresésére vagy a beruházó kérelmére az ismeretlen helyen tartózkodó vagy ismert helyen tartózkodó, de visszatérésben gátolt olyan természetes személy részére, akinek az 1. mellékletben felsorolt valamely projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügy jogát vagy jogos érdekét érintheti, ügygondnokot rendel ki. Ennek megfelelően a gyámhatóság ügygondnokot rendel ki annak a természetes személynek, akinek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban lakcímeként szereplő valamennyi címre – címenként legfeljebb egy alkalommal – megküldött postai küldeményt a postai szolgáltató

a) „a címzett ismeretlen” vagy

b)5 „elköltözött”

megjelöléssel a feladónak visszakézbesítette.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 276/2013. (VII. 16.) Korm. rendelethez

A „GSV” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által, Szerencs város közigazgatási területén megvalósuló üveggyapot előállító üzem beruházásával kapcsolatos kiemelt jelentőségű ügyek
1. Általános építésügyi és örökségvédelmi hatósági eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások,
2. további régészeti feladatellátás meghatározása,
3. környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás,
4. természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás,
5. útügyi hatósági engedélyezési eljárás,
6. vízjogi engedélyezési eljárás,
7. ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárás,
8. telekalakítási hatósági eljárás,
9. földmérési hatósági eljárás,
10. hírközlési hatósági engedélyezési eljárás,
11. bányahatósági engedélyezési eljárás,
12. talajvédelmi hatósági engedélyezési eljárás,
13. vasúti hatósági engedélyezési eljárás,
14. tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások,
15. villamosművel, villamos berendezéssel, valamint villamosvezetékkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
16. azok a további hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdésében meghatározott beruházás megvalósításához és használatbavételéhez (forgalomba helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükségesek,
17. az 1–16. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
1

A rendeletet a 349/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte 2016. november 18. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

3

Az 1. § (5) bekezdése a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

4

A 4. § (2) bekezdését a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 51. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

5

A 4. § (3) bekezdés b) pontja a 102/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére