• Tartalom

277/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet

277/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet

a Külhoni Magyar Oktatási Tanács létrehozásával összefüggésben egyes rendeletek módosításáról1

2013.07.17.

A Kormány a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdésének d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 2. és a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következő rendeletet alkotja:

1. § A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A pedagógusok továbbképzését a Balassi Intézet (a továbbiakban: továbbképzési központ) szervezi. A továbbképzési központ e feladatkörében]

e) kapcsolatot tart az oktatásért felelős miniszter szakmai tanácsadó szervezetével, a határon túli magyar pedagógus szervezetek tagjaiból álló Külhoni Magyar Oktatási Tanáccsal (a továbbiakban: Oktatási Tanács),”

2. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdés a) pont ai) alpontjában a „Határon Túli Magyar Oktatási Tanácsot” szövegrész helyébe a „Külhoni Magyar Oktatási Tanácsot” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdés a) pont aj) alpontja.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. július 18. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére