• Tartalom

28/2013. (IV. 5.) EMMI rendelet

28/2013. (IV. 5.) EMMI rendelet

a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet módosításáról1

2015.10.01.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § a) pontja a következő ad) alponttal egészül ki:

(A védőnő feladata:

a nővédelem, ezen belül)

ad) a népegészségügyi célú méhnyakszűrés végzése;”

2. § Az R. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 3. § a) pont ad) alpontja szerinti tevékenység végzésére az a védőnő jogosult, aki igazolja, hogy az e tevékenység elsajátítására irányuló,
a) az Országos Tisztifőrvosi Hivatal vagy az orvos- és egészségtudományi képzést folytató felsőoktatási intézmény által szervezett, legalább 40 órás időtartamú választható képzést vagy
b) egészségügyi szakirányú választható szakmai továbbképzést
elvégezte, valamint a tanácsadó helyisége rendelkezik az 5/A. számú mellékletben meghatározott feltételekkel.”

3. § (1) Az R. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. §2

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(2)3 Az 1–3. §, valamint az 1. és a 2. melléklet 2015. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 28/2013. (IV. 5.) EMMI rendelethez

Az R. 5. számú melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„II.
– telefon,
– operációs rendszerrel rendelkező személyi számítógép,
– nyomtató,
– szélessávú internet elérés.”

2. melléklet a 28/2013. (IV. 5.) EMMI rendelethez

A népegészségügyi célú méhnyakszűrés (kenetvétel) végzéséhez szükséges eszközök, feltételek:
1. nőgyógyászati vizsgáló asztal,
2. paraván/vizsgálat intimitását biztosító elkülönítés,
3. vizsgálólámpa/fejlámpa,
4. hüvely feltáró eszközök (több méretben),
5. pálcás tampon,
6. kenetvevő eszköz,
7. tárgylemez,
8. tárgylemez tartó (5 db-os és 25 db-os),
9. fixáló,
10. papírvatta,
11. gumikesztyű,
12. veszélyes hulladék tárolására alkalmas hulladékgyűjtő,
13. citológiai vizsgálati lap,
14. postázáshoz szükséges feltételek: buborékos boríték, A/4-es boríték, postakönyv.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. október 2. napjával.

2

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § (2) bekezdése a 9/2015. (II, 10.) EMMI rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére