• Tartalom

281/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet

281/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet

a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról1

2013.08.01.

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3. és 12. pontjában, valamint

a 6–10. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tevékenység megkezdéséhez, ha az)

b) az 1. és a 2. számú mellékletben egyaránt szerepel és a környezethasználó összevont eljárás lefolytatását kéri, környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati,”

(engedély szükséges.)

(2) A Kr. 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást a környezethasználó kérelmére a felügyelőség – önálló engedélyezési eljárások lefolytatása helyett – összevontan folytatja le. Ha a környezethasználó nem kéri összevont eljárás lefolytatását, akkor a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi és egységes környezethasználati engedély szükséges. A környezetvédelmi engedély megszerzése az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást megelőzi.”

2. § (1) A Kr. 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a következő abh)–abl) ponttal egészül ki:

(A környezeti hatásvizsgálati eljárás szempontjából

jelentős módosítás:

a 3. számú melléklet 130. pontjában felsorolt tevékenység olyan megváltoztatása, különösen a tevékenység bővítése, illetve technológia-, termékváltás, amelynek következtében az alábbiakban megadott feltételek valamelyike fennáll:)

abh) a képződő hulladék mennyiségének tervezett növelése, ha az legalább egy évig, évi átlagban több mint 25%-kal megnő,
abi) a korábban engedélyezett anyag-, energia-, zaj- vagy rezgéskibocsátás időbeli tartamának tervezett megváltoztatása, ha a változás mértéke legalább egy évig, évi átlagban több mint 25%-kal meghaladja az engedélyezett szintet,
abj) a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti robbanó, nagyon mérgező, mérgező, karcinogén, mutagén, valamint a reprodukciót és az utódok fejlődését károsító anyagok és keverékek felhasználásának tervezett növelése, ha az legalább egy évig, évi átlagban több mint 25%-kal meghaladja az engedélyezett mennyiséget,
abk) a hatásterület védett természeti területet, Natura 2000 területet, barlang védőövezetét, vízbázis védőövezetét vagy régészeti érdekű területet érintene,
abl) országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás feltételezhető.”

(2) A Kr. 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja a következő ace) és acf) ponttal egészül ki:

(A környezeti hatásvizsgálati eljárás szempontjából

jelentős módosítás:

a 3. számú melléklet 131. pontjában felsorolt tevékenységnek az alábbiakban megadott megváltoztatása:)

ace) a nyomvonal olyan megváltoztatása, ami miatt a hatásterület védett természeti területet, Natura 2000 területet, barlang védőövezetét, vízbázis védőövezetét vagy régészeti érdekű területet fog érinteni,
acf) a nyomvonal olyan megváltoztatása, ami miatt országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás feltételezhető.”

3. § A Kr. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az (1)–(4) bekezdés, valamint a 13–15. § szerinti eljárás az e rendelet szerinti eljárások, valamint az 5/A. § (1) bekezdése szerinti előzetes konzultáció ügyintézési határidejébe nem számít bele.”

4. § A Kr. a következő 29/G. §-sal egészül ki:

29/G. § E rendeletnek a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 281/2013. (VII. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mkr9.) megállapított rendelkezéseit az Mkr9. hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”

5. § A Kr. 20. § (8) bekezdésében a „legalább öt évre” szövegrész helyébe a „legalább tíz évre” szöveg lép.

2. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

6. § A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkr.) a következő 9/D. §-sal egészül ki:

9/D. § E rendeletnek a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 281/2013. (VII. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód Kr3.) megállapított rendelkezéseit a Mód Kr3. hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”

7. § Hatályát veszti az Nkr. 3. melléklet A:8 mezőjében a „ ,30 parkolóhelytől” szövegrész.

3. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ékr.) a következő 75. §-sal egészül ki:

75. § E rendeletnek a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 281/2013. (VII. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód Kr.) megállapított rendelkezéseit a Mód Kr. hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”

9. § (1) Az Ékr. 6. mellékletében foglalt táblázat A:14 mező 40. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„40. bevásárlóközpont a parkoló területe nélkül számított 10 000 m2 nettó össz-szintterület alatt vagy 300 parkolóhely alatt;”

(2) Az Ékr. 6. mellékletében foglalt táblázat A:14 mező 44. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„44. önállóan létesített felszíni vagy felszín alatti gépjárműtároló
a) nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen és nem barlang védőövezetén 300 parkolóhely alatt;
b) védett természeti területen, Natura 2000 területen és barlang védőövezetén 100 parkolóhely alatt;
kivéve a lakás rendeltetésszerű használatához előírt számú személygépkocsi elhelyezését biztosító gépjárműtárolót;”

(3) Az Ékr. 6. mellékletében foglalt táblázat A:14 mező 57. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„57. egyéb, a Khvr. 3. számú melléklet 1–127. pontjában meghatározott tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgáló építmény vagy építményegyüttes
a) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 1 ha területfoglalás alatt, vagy 50 parkolóhely alatt;
b) nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 3 ha területfoglalás alatt, vagy 300 parkolóhely alatt.”

10. § Hatályát veszti az Ékr. 6. mellékletében foglalt táblázat A:14 mező 52. pont b) alpontjában a „ , 0,5 ha területfoglalástól” szövegrész.

4. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

12. § Ez a rendelet az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének való megfelelést szolgálja.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. augusztus 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére