• Tartalom

289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2023.01.01.

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 4. § (4) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 E rendelet hatálya a Budapest VIII. kerület 38818/30 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest VIII. kerület, Fiumei út 22–26. szám alatt található ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan), valamint a Budapest VIII. kerület 38818/42, 38818/43, 38820 és 34593/4 helyrajzi számú ingatlan Ingatlannal határos részén megvalósuló Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokra terjed ki.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez szükségesek.

2. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Beruházás megvalósításával összefüggő, az 1. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)2

3. §3 A Kormány a 2. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

4. § (1)4

(2) A 2. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő nyolc nap.

(3) A 2. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő tizenöt nap.

(4) A Beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(5)5

(6)6

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3)7 E rendeletnek a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 471/2013. (XII. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 1. § (1) bekezdését és 1. mellékletében foglalt táblázat B:2–B:13. mezőjét a Módr. hatálybalépésekor8 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. §9 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor10 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)11 Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr2. hatályba lépését12 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

7. §13 E rendeletnek a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 295/2014. (XI. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) módosított 1. § (1) bekezdését és 1. mellékletében foglalt táblázat B:2–B:13. mezőjét a Módr3. hatálybalépésekor14 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

8. §15 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított rendelkezéseit a Módr4. hatálybalépésekor16 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)17 A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr4. hatálybalépését18 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez19

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Eljáró hatóság

2.

A Holokauszt Gyermek-
áldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásához a Józsefvárosi pályaudvar épületében kapcsolódó beruházások

Budapest VIII. kerület, Fiumei út 22–26. szám alatti, 38818/30, 38818/42, 38818/43, 38820 és 34593/4 helyrajzi számú ingatlanok

a) építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
b) örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
c) régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

3.

útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

építményeken kívüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezése

Budapest Főváros Kormányhivatala

5.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

7.

telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

8.

talajvédelmi hatósági eljárások

Pest Vármegyei Kormányhivatal20

9.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásai

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

10.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

11.

a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

12.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

13.

bányahatósági engedélyek

Pest Vármegyei Kormányhivatal21

2. melléklet a 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez22

2

A 2. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 91. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 4. § (1) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 91. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 4. § (5) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 91. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 4. § (6) bekezdését a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 53. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

7

Az 5. § (3) bekezdését a 471/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

8

A hatálybalépés időpontja 2013. december 12.

10

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

11

A 6. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 37. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

14

A hatálybalépés időpontja: 2014. november 27.

16

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

17

A 8. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 37. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

19

Az 1. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 39. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet rendelkezéseit a 96. §-a alapján 2020. március 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

20

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:8 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 37. § c) pontja szerint módosított szöveg.

21

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:13 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 37. § c) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 91. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére