• Tartalom

29/2013. (VII. 5.) ORFK utasítás

29/2013. (VII. 5.) ORFK utasítás

az alapvető jogok biztosa és helyettesei, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által végzett vizsgálatokkal kapcsolatos eljárásról

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadom az alábbi utasítást:

1. Általános rendelkezések

1. Az utasítás hatálya kiterjed
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b)1 a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, a Nemzetközi Oktatási Központra, valamint a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra;
c) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre
[az a)–c) alpontban szereplő szervek a továbbiakban együtt: rendőri szervek].

2. Az utasítás kiadásának célja az alapvető jogok biztosától, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesétől és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesétől (a továbbiakban együtt: alapvető jogok biztosa és helyettesei), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól (a továbbiakban: NAIH) érkezett megkeresések, beadványok egységes ügyintézési rendjének meghatározása, továbbá az alapvető jogok biztosa és helyettesei, valamint a NAIH munkatársai által végzett helyszíni vizsgálatok során követendő egységes eljárás kialakítása.

2/A.2 Az utasítás hatálya nem terjed ki az alapvető jogok biztosától az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény III/B. fejezete szerinti, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 92. § (1) bekezdése alapján lefolytatott vizsgálata keretében érkezett megkeresésekre, beadványokra.

2. Részletes rendelkezések

3.3 Az utasítás 1. pont b) és c) alpontjában meghatározott szervek vezetői három munkanapon belül az ORFK Hivatalának megküldik az alapvető jogok biztosa és helyettesei, valamint a NAIH elnöke:
a) által a rendőri szervhez intézett megkereséseket az arra adott válasszal együtt;
b) vizsgálatát lezáró jelentését;
c) által megfogalmazott ajánlásokra, felkérésekre, intézkedésre történő felhívásokra a rendőri szerv által készített választ.

4. Az alapvető jogok biztosa és helyettesei vagy a NAIH elnöke által az országos rendőrfőkapitánynak címzett megkeresésekre adott választ – az országos rendőrfőkapitány eltérő döntésének hiányában – az ORFK Hivatala készíti elő. Az ORFK Hivatala ennek érdekében megkeresi az ORFK – megkeresés tárgya szerint érintett – szervezeti egységeit és szervezeti elemeit, valamint az esetlegesen érintett más rendőri szerveket a választervezet elkészítéséhez szükséges szakmai álláspont kidolgozása érdekében.

5. Amennyiben az alapvető jogok biztosa és a helyettesei vagy a NAIH elnöke által az országos rendőrfőkapitánynak címzett megkeresésre adott választ az ORFK szakterület szerint érintett szervezeti egysége vagy szervezeti eleme készíti elő, úgy az a 6. pont szerinti ellenjegyzés érdekében a választervezetet az ORFK Hivatalának vezetője útján terjeszti fel az országos rendőrfőkapitány részére.

6. A megkeresésekre készített válaszokkal kapcsolatos kiadmányozási jogot az utasítás 1. pont b) és c) alpontjában meghatározott szerv vezetője gyakorolja. Az országos rendőrfőkapitány részére megküldött megkeresésekre készített, kiadmányozásra felterjesztett választervezetet az érintett szakterület(ek) vezetője, valamint az ORFK Hivatalának vezetője ellenjegyzi.

7. A rendőri szervek vezetői kötelesek az alapvető jogok biztosa és helyettesei, valamint a NAIH elnöke és megbízottaik által végzett helyszíni vizsgálatok során a vizsgálat eredményes lefolytatását személyes jelenlétükkel és közreműködésükkel elősegíteni.

8. Amennyiben az alapvető jogok biztosa és helyettesei, valamint a NAIH elnöke részére szóló válaszlevél készítésekor szakmai vagy jogi jellegű kérdés merül fel, az ORFK országos szakmai irányítást ellátó szervezeti egysége vagy szervezeti eleme, illetőleg az ORFK Hivatala – igény esetén, megkeresésre – előzetes egyeztetés lehetőségét biztosítja az érintett rendőri szerv részére.

9. Az ORFK Hivatala az alapvető jogok biztosa és helyettesei, valamint a NAIH elnöke által küldött megkeresések, valamint az azokra adott válaszok alapján negyedévente összegzést készít, amelyet tájékoztatás, valamint a szakmai irányítás során történő felhasználás érdekében elektronikus úton megküld az országos rendőrfőkapitány közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetőknek, valamint az utasítás 1. pont b) alpontjában meghatározott rendőri szervek vezetőinek.

10.4 Az utasítás rendelkezéseit a NAIH által végzett vizsgálatok és az onnan érkezett megkeresések tekintetében az adatvédelmi szabályzatról szóló ORFK utasításban meghatározottak figyelembevételével kell alkalmazni.

2/A.5 A nemzeti megelőző mechanizmus körében végrehajtott vizsgálatokkal összefüggő kötelezettségek

10/A. A rendőri szerv vezetője az alapvető jogok biztosa által a nemzeti megelőző mechanizmus feladatainak teljesítésére felhatalmazott munkatársa és a teljesítésben történő közreműködésre eseti vagy állandó jelleggel felhatalmazott egyéb szakértője részére a vizsgálati jogosultság igazolását, valamint az alapvető őrzésbiztonsági követelményekre és körülményekre – különösen a fogvatartottak várható magatartására – kiterjedő tényszerű tájékoztatást követően korlátozás nélkül biztosítja a fogvatartási helyre történő belépést és vizsgálatot.

10/B. Az alapvető őrzésbiztonsági követelményekre és körülményekre történő tájékoztatás során fel kell hívni a figyelmet az emberi élet kioltására, illetve testi sérülés okozására alkalmas tárgy bevitelének tilalmára, ugyanakkor a nemzeti ellenőrző mechanizmus feladatainak ellátásához szükséges eszközök bevitele nem korlátozható.
10/C.6 A rendőri szerv vezetője a nemzeti megelőző mechanizmus keretében végrehajtott vizsgálatról, ellenőrzésről 3 munkanapon belül írásban jelentést tesz a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes részére. Amennyiben a vizsgálat alapján azonnali intézkedés megtétele szükséges, a rendőri szerv vezetője erről soron kívül szóban, majd 3 munkanapon belül írásban tesz jelentést a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes részére.
10/D.7 Az ORFK Hivatala éves rendszerességgel, minden év január 31-ig tájékoztatást ad az Alapvető Jogok Biztosa OPCAT Iroda (a továbbiakban: OPCAT Iroda) részére a rendőri szervek által működtetett fogvatartási helyek számáról és földrajzi helyéről. Amennyiben a fogvatartási helyek ezen adataiban a korábban adott tájékoztatásban foglaltakhoz képest változás történik, erről a rendőrkapitányságok és a határrendészeti kirendeltségek vezetője az illetékes vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságon keresztül, a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok és a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság vezetője közvetlenül jelentést, a Készenléti Rendőrség tájékoztatást terjeszt fel az ORFK Hivatala részére, ami ennek alapján az OPCAT Irodát haladéktalanul tájékoztatja.

3. Záró rendelkezések

11. Az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

12.8
2

A 2/A. pontot a 7/2020. (II. 27.) ORFK utasítás 1. pontja iktatta be.

3

A 3. pont nyitó szövegrésze a 7/2020. (II. 27.) ORFK utasítás 6. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

4

A 10. pont a 7/2020. (II. 27.) ORFK utasítás 2. pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2/A. alcímet (10/A–10/D. pont) a 42/2014. (XII. 18. ORFK utasítás 1. pontja iktatta be.

6

A 10/C. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 77. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 10/D. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 77. pont c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 12. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére