• Tartalom

291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2023.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest V. kerület Erzsébet téri Erzsébet Kulturális Központ és Park II. ütemének befejezéséhez szükséges beruházás (a továbbiakban: beruházás) megvalósításával összefüggő, a Budapest V. kerület 24447/1, 24447/2, 24447/3, 24456/2, 24456/3, valamint 24833/1 helyrajzi számú ingatlanokat érintő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez közvetlenül szükségesek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)1

2. §2 A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

3. §3

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §4 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor5 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)6 Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését7 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. §8 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor9 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)10 A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését11 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez12

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos
engedélyezési eljárások

Eljáró hatóság

2.

Budapest V. kerület Erzsébet téri Erzsébet Kulturális Központ és Park II. ütemének befejezéséhez szükséges beruházás megvalósítása

Budapest V. kerület belterület 24447/1, 24447/2, 24447/3, 24456/2, 24456/3, valamint 24833/1 helyrajzi számú ingatlanok

általános építésügyi hatósági eljárások:
a) általános építmények,
b) műemléki védelem alatt álló építmények,
c) építményen belül, építménybe beépített felvonók, mozgólépcsők, (beleértve a mozgójárdát is), amennyiben létesítéséhez építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység is szükséges,
d) kapcsolódó területek felszíni rendezése
esetében

Budapest Főváros Kormányhivatala

3.

környezetvédelmi hatósági eljárások

Pest Vármegyei Kormányhivatal13

4.

vízügyi hatósági eljárások

illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság14

5.

útügyi hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

építményeken kívüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezése

Budapest Főváros Kormányhivatala

7.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások [a C:2. mező c) pontja szerinti eljárásban elbírálásra kerülő ügyek kivételével]

Budapest Főváros Kormányhivatala

8.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

9.

földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

10.

talajvédelmi hatósági eljárások

Pest Vármegyei Kormányhivatal15

11.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásai

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

12.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

13.

a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

14.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

15.

örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

16.

bányahatósági engedélyek

Pest Vármegyei Kormányhivatal16

17.

fakivágás, parkrendezés, fatelepítés engedélyezése

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi önkormányzat jegyzője

18.

üzletek működési engedélye

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi önkormányzat jegyzője

2. melléklet a 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez17

1

Az 1. § (4) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 93. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3. §-t a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 93. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

6

Az 5. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 38. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

9

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

10

A 6. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 38. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

12

Az 1. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 40. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet rendelkezéseit a 96. §-a alapján 2020. március 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

13

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:3 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 38. § c) pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:4 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 38. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:10 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 38. § c) pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:16 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 38. § c) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 93. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére