• Tartalom

294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2020.12.31.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya a következő földrészleteken, illetve ezen földrészletekből a telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló, a Normafa Park történelmi sportterület beruházás (a továbbiakban: Beruházás) megvalósításához szükséges hatósági ügyekre terjed ki:

a)1 Budapest Főváros XII. kerület: 6835/19, 6835/11, 6835/21, 6835/22, 8862/1, 8888/3, 9114/4, 9114/5, 9116/3, 9121/21, 9121/22, 9122/1, 9123/1, 9123/2, 9124/3, 9124/4, 9124/5, 9126/4, 9128/3, 9128/4, 9129/6, 9129/7, 9131/2, 9132/1, 9132/2, 9132/3, 9133/6, 9133/7, 9133/8, 9134/3, 9134/4, 9134/5, 9135/3, 9135/4, 9136, 9137, 9138/7, 9138/8, 9139/11, 9139/12, 9139/14, 9139/15, 9140/6, 9140/10, 9140/12, 9144/2, 9145, 9150/4, 9150/5, 9151/5, 9153/1, 9154/2, 9155/3, 9240/1, 9240/2, 9240/4, 9240/14, 9240/16, 9269/35, 9305/3, 9309/1, 9309/2, 9568/1, 9886/1, 9886/14, 10468/1, 10492, 10496/23, 10496/25, 10496/26 10497/6, 10497/7, 10500/3, 10500/5, 10500/6, 10500/7, 10500/8, 10500/9, 10500/10, 10500/11, 10500/12, 10501/6, 10502, 10503/6, 10503/8, 10503/9, 10503/10, 10503/12, 10503/13, 10503/14, 10503/15, 10503/16, 10503/19, 10503/21, 10503/24, 10503/25, 10503/26, 10503/27, 10503/28, 10503/29, 10505/1, 10505/2, 10505/3, 10517/1, 10517/2, 10522, 10523, 10524/1, 10525/1, 10525/2, 10527/2, 10760/3, 10760/6, 10760/10, 10837/3, 10846/5, 10875/2, 10875/3, 10886/53, 10886/66, 10886/67,

b) Budapest Főváros II. kerület: 13143/2

helyrajzi számú területek.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházás megvalósításához szükségesnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez szükségesek.

(3)2 Az (1) bekezdésben meghatározott földrészletek esetében, amennyiben a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény nagy kiterjedésű zöldterületi települési térséget jelöl, ott a településrendezési eszközben beépítésre nem szánt nagy kiterjedésű zöldterületi rekreációs területet kell kijelölni.

2. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Beruházás megvalósításával összefüggő, az 1. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)3

3. §4 A Kormány a 2. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

4. § (1)5

(2)6 A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével – tizenöt nap.

(3)7 A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – nyolc nap

(4)8

4/A. §9 (1) A Budapest Főváros XII. kerület 9568/1 helyrajzi számú telekre, valamint az ezen ingatlanból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított telekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési eszközök és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) amennyiben a hatályos településrendezési eszközök a beépítés és az egyedi építési követelmények (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaznak, akkor a településrendezési eszközt nem lehet alkalmazni.

(2) A Budapest Főváros XII. kerület 9568/1 helyrajzi számú telekre, valamint az ezen ingatlanból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított telekre meghatározott sajátos beépítési szabályok és az egyedi építési követelmények a következők:

a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 20%,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 60%,

c) az oldalkert mérete 1 méter,

d) a hatályos településrendezési eszköz szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. §10 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor11 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését12 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

7. §13 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor14 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését15 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

8. §16 E rendeletnek a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 719/2020. (XII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 1. § (1) bekezdés a) pontját és (3) bekezdését, 4. § (2) és (3) bekezdését, 4/A. §-át, valamint 1. mellékletében foglalt táblázat A:2–19 mező e) és f) pontját a Módr3. hatálybalépésekor17 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez18

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

 

A

B

C

 

1.

Beruházás megnevezése

A Beruházás megvalósításával kapcsolatos hatósági eljárások

Eljáró hatóság

 

2.

a) Normafa Park történelmi sportterület kialakításához szükséges építmények, építményrészek építése, átalakítása, bővítése, felújítása, bontása;
b) A Normafa Park történelmi sportterületén fogadó épület, engesztelő kápolna, sípályák felvonókkal, hóágyúkkal, térvilágítással; szánkó pályák; sífutó pályák; játszóterek; nyári bobpálya; kocogó és kerékpár pályák és további szabadtéri sportolási lehetőségek kialakítása és kiszolgáló funkciójú építmények, létesítmények, infrastruktúra megvalósítása, üzembe helyezése;
c) Közlekedési területek, tömegközlekedési bázisterületek kialakítása, felújítása, parkolók létesítése;
d) Fogaskerekű vasút korszerűsítése, nyomvonalának meghosszabbítása;
e) Lombkorona Sétány és kiszolgáló létesítmények létesítése, üzembe helyezése;
f) Budapest Főváros XII. kerület 9568/1 helyrajzi számú telken megvalósuló ingatlanfejlesztés.

általános építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

 

3.

környezetvédelmi hatósági eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal

 

4.

természetvédelmi hatósági eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal

 

5.

területrendezési hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

 

6.

útügyi hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

 

7.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

 

8.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

 

9.

örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

 

10.

földmérési, földvédelmi, telekalakítási és ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

 

11.

talajvédelmi hatósági eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal

 

12.

erdészeti hatósági eljárások, erdő igénybevétele és fakitermelés bejelentése

Pest Megyei Kormányhivatal

 

13.

vízügyi hatósági eljárások

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

 

14.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

 

15.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

 

16.

jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

 

17.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 

18.

kötött pályás közlekedési létesítmények engedélyezési eljárása

közlekedésért felelős miniszter

 

19.

üzletek működési engedélyezési eljárása

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat jegyzője

2. melléklet a 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez19

1

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 719/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése megállapított szöveg.

2

Az 1. § (3) bekezdését a 719/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

3

A 2. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 97. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

5

A 4. § (1) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 97. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 4. § (2) bekezdése a 719/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § (3) bekezdését újonnan a 719/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

8

A 4. § (4) bekezdését a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 56. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

11

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

12

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

14

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 9.

15

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 9.

17

A hatálybalépés időpontja 2020. december 31.

18

Az 1. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 42. §-ával megállapított, a 719/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

19

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 97. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére