• Tartalom

3/2013. (VI. 11.) HM rendelet

3/2013. (VI. 11.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól1

2014.12.11.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya

a)2 a központi költségvetésről szóló törvénynek a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatokra,

b) az előző évekről áthúzódó, az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetőjének (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá rendelt fejezeti kezelésű előirányzatok a Kormány által e rendeletben foglalt célokra jóváhagyott maradványára, tekintet nélkül annak eredeti előirányzathoz való kapcsolódására, vagy annak hiányára,

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján év közben megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra

[az a)–c) pont szerinti előirányzatok a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában kötelezettségvállaló az Ávr. 13. § (3) bekezdése szerinti szabályzatban az előirányzatok terhére fizetési kötelezettség vállalására jogosultként meghatározott személy.

3. §3 Az előirányzatok pénzforgalmi rendezését, továbbá a könyvvezetést és a beszámolást – a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott központi ellátás keretében – a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) végzi.

2. Az előirányzatok felhasználásának általános szabályai

4. § Ha a működési támogatás kedvezményezettje a tárgyévet megelőző évben is részesült működési támogatásban, – a 17. §-ban foglaltak kivételével – a tárgyévi támogatási szerződés megkötésére és a támogatás utalására az előző évi szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtása és annak elfogadása után kerülhet sor.

5. § (1) Közszolgáltatás finanszírozásához támogatást kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett kaphat.

(2) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, beleértve az ésszerű nyereséget. A támogatás mértékét az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikk (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: Határozat) 5. cikke szerint kell megállapítani.

(3) Ha a kedvezményezett a Határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

(4) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2) és (3) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

3. A pályázatok lebonyolításának szabályai

6. § (1) A pályázati kiírás az Ávr. 66. § (2) bekezdésében meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a pályázat kódszámát,

b) a költségvetési támogatásnak a pályázó általános működési költségeire fordítható része mértékét,

c) a miniszter által a pályázatok objektív elbírálásához kialakított szempont- és ahhoz kapcsolódó pontrendszert.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti mértéket legalább a költségvetési támogatás 15%-ában, de legfeljebb annak 25%-ában kell meghatározni.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontrendszer elemei a következők:

a) tartalmi szempontok:

aa) a pályázati kiírás céljának való megfelelés,

ab) a projekt megvalósíthatósága,

ac) szakmai színvonal,

b) hatékonysági szempontok:

ba) az elérni, megszólítani kívánt célcsoport,

bb) az ágazati, szakmai célhoz való illeszkedés, a honvédelem és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) társadalmi beágyazottságának növelése,

bc) társadalmi hasznosság,

c) költségvetési szempontok:

ca) költséghatékonyság,

cb) önrész nagysága,

d) a pályázóval kapcsolatos információk:

da) szakmai referenciák,

db) személyi háttér,

dc) együttműködések más szervezetekkel.

7. § A pályázatot az 1. melléklet szerinti adatlapon kell benyújtani.

8. § (1) A pályázat benyújtása határidejének lejárta után benyújtott pályázatot érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani.

(2) A határidőre beérkezett pályázatot – az Ávr. 67. § (3) bekezdésében foglaltakon túl – el kell utasítani, ha

a) a pályázat a pályázati kiírás témakörétől eltér, vagy

b) a pályázó a pályázati kiírásban előírt mellékleteket nem nyújtja be.

9. § (1) A beérkezett pályázatokat a miniszter által az általa vezetett minisztérium állományából létrehozott bizottság – a 6. § (3) bekezdése figyelembevételével – értékeli, amely az értékelést követően javaslatot tesz a kötelezettségvállaló részére a támogatottak körére és a támogatások összegére.

(2) A bizottságba a miniszter szakértőket hívhat meg.

(3) A bizottság tagjai között a beérkezett pályázatok vizsgálat céljából történő kiosztása véletlenszerűen történik.

(4) A kötelezettségvállaló a bizottság javaslatait figyelembe véve a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidőtől számított 38. napig dönt a támogatottak köréről és a támogatások összegéről.

10. § (1) Ha a beérkezett pályázatok szerinti támogatási igény nem éri el a támogatásra szánt keretösszeget, a megtakarítás a miniszter döntésének megfelelően, az adott pályázattal azonos jogcímen vagy más feladat fedezetére felhasználható.

(2) Ha a beérkezett érvényes pályázatok szerinti támogatási igény meghaladja a támogatásra szánt keretösszeget, a pályázatot benyújtók az értékelési pontrendszer alapján felállított sorrend szerint, a rendelkezésre álló keretösszeg határáig részesülnek támogatásban.

4. A beszámolás és a visszakövetelés rendje

11. § (1) A beszámoló szakmai beszámolóból és pénzügyi elszámolásból áll.

(2) A kedvezményezett a szakmai beszámolóban a támogatási szerződésben meghatározott célok megvalósításáról és vállalások teljesítéséről tételesen számol el, a ráfordított kiadások hozzárendelésével, összhangban a pénzügyi elszámolásban kimutatott kiadásokkal.

(3) A pénzügyi elszámolás a 2. melléklet szerinti számlaösszesítőből és a támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatoknak, a kifizetést igazoló bizonylatoknak, valamint a támogatás jogszerű és a céljának megfelelő felhasználását igazoló egyéb okmányoknak a kedvezményezett hivatalos képviselője által hitelesített másolatából áll, továbbá tartalmazza az Ávr. 80. § (4) bekezdése szerinti külön nyilatkozatot.

(4) A költségek felmerülését igazoló eredeti számlákat, számviteli bizonylatokat a kedvezményezett záradékkal látja el, amelyben jelzi, hogy a számlán, számviteli bizonylaton szereplő összegből mennyit számolt el a szerződésszámmal hivatkozott támogatási szerződés terhére.

(5) A kedvezményezett köteles a költségvetési támogatáshoz kapcsolódó eredeti számlákat, számviteli bizonylatokat, kifizetést igazoló bizonylatokat és egyéb okmányokat a pénzügyi elszámolás elfogadását követő öt évig megőrizni és a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzésére jogosult, jogszabályban vagy a támogatási szerződésben meghatározott szerv vagy annak meghatalmazottja részére a helyszíni ellenőrzés során bemutatni.

(6) A költségvetési támogatásnak a pénzügyi elszámolásban kimutatott maradványösszegét a kedvezményezett a beszámoló benyújtásával egyidejűleg – a támogatási szerződés számára történő hivatkozással – visszautalja a miniszter által vezetett minisztérium fizetési számlájára. A keletkezett maradvány visszautalásáról a beszámoló során a kedvezményezett nyilatkozni köteles.

12. § A miniszter a beszámoló elfogadásáról és az esetleges visszafizetési kötelezettségről a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül írásban értesíti a kedvezményezettet.

5. A költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése

13. § (1) A miniszter a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek betartását dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés formájában ellenőrzi.

(2) Az ellenőrzés céljából a kedvezményezettek kötelesek a támogatások felhasználásával kapcsolatos dokumentációt elkülönítetten nyilvántartani.

6. Az előirányzatok felhasználásának részletes szabályai

14. § (1) A NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) 8/2/1 előirányzat az alegységek felkészülése és alkalmazása során felmerülő költségek fedezetét biztosítja.

(2)4 Az előirányzat felhasználása egyedi döntéssel, egyéb működési, vagy felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül történő átadásával valósul meg.

(3)5 Az előirányzat kezelő szerve a HM VGH.

15. § (1) A Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása (8/2/3/6) előirányzat a honvédelemmel összefüggő kulturális, sport és hagyományőrző tevékenységgel, hadisír-gondozással kapcsolatos és egyéb, honvédelmi feladatokat segítő civil szervezetek pályázati úton történő támogatásával kerül felhasználásra.

(2)6 Az előirányzat támogatási előlegként folyósítható, felhasználása utólagos elszámolás mellett, egy összegben, vissza nem térítendő támogatás nyújtásával valósul meg.

(3) A támogatási szerződésben biztosítékként az Ávr. 77. § (2) bekezdése szerinti felhatalmazó nyilatkozatot kell megjelölni.

16. § (1) A Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása (8/2/3/19) előirányzat egyedi döntéssel fedezetet biztosít

1. a Magyar Hadtudományi Társaság,

2. a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Országos Szövetsége,

3. a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége,

4. a Magyar Tartalékosok Szövetsége,

5. a Magyar Cserkészszövetség,

6. a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség,

7. a Budapesti Honvéd Sportegyesület,

8. a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége,

9. a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége,

10. a Vak Hadigondozottak Országos Egyesülete,

11. a Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége,

12. a Honvéd Kulturális Egyesület,

13. a Magyar Atlanti Tanács,

14. a Honvédségi Dolgozók Szakszervezete,

15. a Honvédszakszervezet,

16. a Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége,

17. a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége,

18. a Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület,

19. a Batthyány Lovas Bandérium Hagyományőrző Közhasznú Egyesület,

20. az Občianské zdru¤enie Gloria Victis (Gloria Victis Polgári Társulás),

21. az Asociatia Exploratori Transilvaneni (Erdélyi Kutatócsoport Egyesület),

22.7 a Magyarországi Jogsértettek Egyesülete,

23.8 a Szolnoki Fúvósegyüttes és Huszárzenekar,

24.9 az Asociatia Szentegyházi Hagyományőrző Huszár Egyesület (Szentegyházi Hagyományőrző Huszár Egyesület),

25.10 a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány,

26.11 a Magyar Hadisírgondozó Szövetség,

27.12 a Skultéty László Katonai Lovas Hagyományokat Támogató Egyesület,

28.13 a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség,

29.14 a Honvéd Hagyományőrző Egyesület

működésének és alapszabályában rögzített feladatai végrehajtásának támogatására.

(2) Az egyedi döntés során a kedvezményezett katonai hagyományőrző, honvédelmet népszerűsítő, hadisír-gondozási vagy katonai érdekképviseleti tevékenysége kerül figyelembevételre.

(3)15 Az előirányzat támogatási előlegként folyósítható, felhasználása utólagos elszámolás mellett egy összegben – az Ávr. 78. § (3) bekezdése szerinti esetben részletekben – történő, vissza nem térítendő támogatás nyújtásával valósul meg.

(4) A támogatási szerződésben biztosítékként az Ávr. 77. § (2) bekezdése szerinti felhatalmazó nyilatkozatot kell megjelölni.

(5) Ha a külföldi kedvezményezett a (4) bekezdés szerinti felhatalmazó nyilatkozatot nem tudja megadni, a támogatási szerződésben biztosítékként a zálogjog, óvadék, bankgarancia vagy kezesség is megjelölhető.

(6)16 Az (1) bekezdés 1., 6., 12., 19., 23. és 24. pontja alapján nyújtott támogatás az Európai Bizottság SA. 34770 (2012/N-2) ügyben hozott 2012. július 27-i határozata szerinti kulturális támogatás.

17. § (1) A Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása (8/2/5) előirányzat a nonprofit korlátolt felelősségű társaságok általános működésének elősegítését, valamint az a) és b) pont szerinti tevékenységek HM általi támogatását szolgálja. Ennek keretében a miniszter egyedi döntéssel támogatás nyújt

a) a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak, különösen a térképészeti, a nyomdai és egyéb sokszorosítással, toborzással, a kommunikációval, a kutatásokkal, az elemzésekkel, a kiadványokkal, hagyományápolással, honvédelmi neveléssel, kulturális, szabadidős és tömegsporttal kapcsolatos feladatokra;

b) a Katonai Emlékpark Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságnak (Pákozdi Katonai Emlékhely), különösen az emlékhely fenntartására.

(2) Az egyedi döntés során a honvédelem érdekében végrehajtott támogatási feladatokhoz, a térképészeti, a nyomdai és egyéb sokszorosítással, a katonai hagyományőrzéssel és a honvédelem népszerűsítésével összefüggő tevékenységekhez, valamint a nonprofit korlátolt felelősségű társaságok működéséhez szükséges forrásigények kerülnek figyelembevételre.

(3)17 Az előirányzat támogatási előlegként folyósítható, felhasználása utólagos elszámolás mellett, teljesítésarányosan, vissza nem térítendő támogatás nyújtásával valósul meg.

(4) A támogatási szerződésben biztosítékként az Ávr. 77. § (2) bekezdése szerinti felhatalmazó nyilatkozatot kell megjelölni.

(5) Az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján nyújtott támogatás – a közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatás kivételével – az Európai Bizottság SA. 34770 (2012/N-2) ügyben hozott 2012. július 27-i határozata szerinti kulturális támogatás.

18. § (1) A Nemzetközi kártérítés (8/2/15) előirányzat a Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint

a) az MH feladatával összefüggésben a Magyarország területén tartózkodó külföldi fegyveres erők által magyar harmadik félnek okozott károk, valamint

b) az MH által külföldi harmadik félnek vagy külföldi harmadik fél által az MH-nak külföldön okozott károk megtérítésére nyújt fedezetet.

(2) A forgóalapként működő előirányzat forrását az előző évi maradvány biztosítja.

(3) Az előirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel valósul meg.

19. § (1) A Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (8/2/25) előirányzat az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében megvalósuló beruházásokhoz Magyarország által nyújtott hozzájárulások pénzügyi fedezetét biztosítja.

(2) Az előirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel valósul meg.

(3)18 Az előirányzat kezelő szerve a HM VGH.

20. § (1) A Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása (8/2/39/1) előirányzat a Magyar Futball Akadémia Alapítvány által ellátott feladatok egyedi döntéssel történő támogatására szolgál.

(2)19 Az előirányzat támogatási előlegként folyósítható, felhasználása utólagos elszámolás mellett, teljesítésarányosan, vissza nem térítendő támogatás nyújtásával valósul meg.

(3) A támogatási szerződésben biztosítékként az Ávr. 77. § (2) bekezdése szerinti felhatalmazó nyilatkozatot kell megjelölni.

21. § (1) Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása (8/2/39/2) előirányzat az MH Szociálpolitikai Közalapítvány által adott juttatások, a feladattervében szereplő ellátási feladatok egyedi döntéssel történő támogatására szolgál.

(2)20 Az előirányzat támogatási előlegként folyósítható, felhasználása utólagos elszámolás mellett, teljesítésarányosan, vissza nem térítendő támogatás nyújtásával valósul meg.

(3) A támogatási szerződésben biztosítékként az Ávr. 77. § (2) bekezdése szerinti felhatalmazó nyilatkozatot kell megjelölni.

22. § (1) A Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez (8/2/40/1) előirányzat a NATO katonai költségvetéséhez, a NATO nyugdíjrendszerhez, a Béketámogató Műveletekhez, a NSPA AC/135 és NMCLR alap- és adminisztrációs költségvetéséhez, az új NATO székház költségeihez, a NATO NBC, az NSCC, a CAOC, az RFAS-JAPCC és a Multinacional CIMC Group működéséhez, a NAMSA által kezelt SALIS és SEALIFT programokhoz, a MASE és a CSISC programokhoz, a NAPMA költségvetéshez, a NAEW&C parancsnokság és AWACS gépek működési kiadásaihoz, az NSPA OLS projekt adminisztrációs költségeihez, a SAC programhoz, a SHAPE Nemzetközi Iskola fenntartásához, a GRF NATO Parancsnokságok, a NATO kiválósági központok, valamint a NATO-orosz Hadszíntéri Rakétavédelmi Tanulmány költségeihez történő magyar hozzájárulás fedezetét biztosítja.

(2) Az előirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel történik.

(3)21 Az előirányzat kezelő szerve a HM VGH.

23. § (1) A Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz (8/2/40/2) előirányzat az EU ATHENA és EDA pénzügyi alapjához kapcsolódó, valamint az EU ATHENA műveletek során felmerülő, válságkezelő és békefenntartó műveletekben résztvevő magyar katonai szervezetek és személyek részére az EU által biztosított logisztikai és infrastrukturális ellátás költségeinek fedezetét biztosítja.

(2) Az előirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel történik.

(3)22 Az előirányzat kezelő szerve a HM VGH.

24. §23 (1) A Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása (8/2/42) előirányzat a nemzeti és kiemelt ünnepek, és egyéb – országos jelentőségű – események, évfordulók, világnapok méltó, az ország márkaképe építéséhez hozzájáruló szervezésének, megrendezésének, a rendezvényekhez kapcsolódóan a lakosság széleskörű és részletes tájékoztatásának, az ünnepi tájékoztató kiadványok összeállításának, kiadásának, a rendezvényekhez kapcsolódó sajtóesemények lebonyolításának és egyes nemzeti rendezvények lebonyolítását biztonsági szempontból felügyelő és irányító operatív törzs működési költségeinek forrását biztosítja.

(2) Az előirányzat felhasználása a nemzeti és a kiemelt ünnepek tekintetében a (3) bekezdésben meghatározott gazdasági társasággal, egyéb rendezvények, események tekintetében a rendezvény szervezőjével kötött szerződés alapján közvetlen kifizetéssel, vagy az előirányzat átcsoportosításával valósul meg.

(3) Az előirányzat a nemzeti és kiemelt ünnepek szervezésével, valamint az ezekhez kapcsolódó műszaki, művészeti, logisztikai és biztosítási feladatok előkészítésével, megvalósításával összefüggésben a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft.-nél felmerült költségek fedezetéül szolgál.

(4) Az előirányzat kezelő szerve a HM Nemzeti Rendezvényszervező Hivatal.

24/A. §24

7. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

26. § A 17. § (1) bekezdés a) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

27. §25

1. melléklet a 3/2013. (VI. 11.) HM rendelethez26

PÁLYÁZATI ADATLAP
Pályázat (pontos cím meghatározás)
I. A pályázó adatai
II. A pályázat bemutatása
III. Költségvetés
IV. Mellékletek
A mellékleteket sorszámmal ellátva és sorszám szerint rendezve kell az adatlaphoz csatolni.
1. sz.: Hiteles másolat a pályázó bírósági nyilvántartásba vételéről
2. sz.: A pályázó képviseletére jogosult személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának hiteles másolata.
3. sz.: Saját forrás pályázati kiírásban történő előírása esetén a pályázó számlavezető pénzintézetének nyilatkozata a pályázó fizetőképességéről
4. sz.: Nyilatkozat
I. A PÁLYÁZÓ ADATAI

1. A pályázó

neve

 

székhelye

 

postacíme

 

telefonszáma

 

faxszáma

 

e-mail címe

 

honlapja

 

2. A pályázó adószáma (saját)

 

 

3. A pályázó bankszámlaszáma (saját), számlavezető bank neve

 

4. A pályázó statisztikai száma

 

5. A pályázó hivatalos, kötelezettségvállalásra jogosult képviselőjének

neve

 

beosztása

 

telefonszáma

 

faxszáma

 

e-mail címe

 

6. Az elmúlt 1–3 évben elnyert-e HM által kiírt pályázatot?

év

 

összeg (E Ft)

 

pályázat tárgya

 

év

 

összeg (E Ft)

 

pályázat tárgya

 

év

 

összeg (E Ft)

 

pályázat tárgya

 

II. A PÁLYÁZAT BEMUTATÁSA
(A pályázati kiírásban meghatározottak szerint.)
III. KÖLTSÉGVETÉS
A pályázat kiírója által meghatározottak szerint a pályázat keretében megvalósítandó projekt kiírásának tartalmazni kell:
a)    a költségvetési támogatásból el nem számolható költségek körét;
b)    a rendelkezésre álló saját és egyéb források, azon belül az elnyerni kívánt támogatáshoz szükséges önerő meghatározását %-os formában;
c)    az igényelt támogatási összeg felosztását, az elszámolható költségek köre szerinti %-os formában;
d)    a költségvetési támogatásból elszámolható költségek tételes felsorolását a c) pont szerinti csoportosításban.
A pályázó által benyújtott pályázat költségvetésére vonatkozó részének a pályázati kiírásban rögzített formán túlmenően tartalmaznia kell az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 67. § (1) bekezdésében meghatározottakat is.
IV. MELLÉKLETEK
NYILATKOZAT
1.    Kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok valódiak és hitelesek.
2.    Tudomásul veszem, hogy a pályázat elnyerése esetén a pályázaton elnyerhető összeg kedvezményezettjének neve, a pályázat tárgya és az elnyert összeg szabályozott módon nyilvánosságra hozható.
3.    Kijelentem, hogy az általam képviselt pályázó szervezet nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás nincs folyamatban, 60 napnál régebbi köztartozása nincs, illetve ezekre vonatkozólag a támogatási szerződés lejártáig bejelentési kötelezettséget vállalok.
4.    Hozzájárulok a pályázat szabályszerűségének és a pályázattal elnyert összeg rendeltetésszerű felhasználásának szerződésben meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez.
5.    A pályamű tulajdonjogot és harmadik személy jogosultságát nem sérti.
6.    A pályázati kiírást és útmutatót ismerem, a pályázat az abban foglaltak figyelembevételével készült.
20... .................................. hó .............. nap
...................................................
cégszerű aláírás

2. melléklet a 3/2013. (VI. 11.) HM rendelethez

Támogatott szerv neve:

Szerződés száma:

Címe:

 

Ügyintéző:

 

Tel.:

A támogatás jogcíme:

Költségvetési támogatás elszámolása
(Csatolandó: számlák hiteles másolati példányai)

sz. oldal

Sorszám

Pénztári vagy bankbizonylat száma

Számla száma

Számla kelte

Szállító megnevezése

Felhasználás
jogcíme (termék
vagy szolgáltatás
megnevezése)

Érték (Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Átvitel/összesen:

 

A sor minden oszlopa kötelezően kitöltendő!

Igazoljuk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre, továbbá, hogy az elszámolásban feltüntetett bizonylatok szabályszerű érvénytelenítése megtörtént, más elszámolásban felhasználásra nem került.

1. 20... évi támogatás összege:
2. Felhasználás összesen:
Maradvány (1–2.):

20... .................. hó ...... nap

 

.............................................
cégszerű aláírás
P. H.

1

A rendeletet az 1/2015. (II. 25.) HM rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte 2015. február 26. napjával.

2

Az 1. § a) pontja az 5/2014. (III. 27.) HM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § a 23/2013. (X. 17.) HM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 14. § (2) bekezdése az 5/2014. (III. 27.) HM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 14. § (3) bekezdése a 23/2013. (X. 17.) HM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 15. § (2) bekezdése az 5/2014. (III. 27.) HM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 16. § (1) bekezdés 22. pontját a 23/2013. (X. 17.) HM rendelet 1. §-a iktatta be.

8

A 16. § (1) bekezdés 23. pontját a 23/2013. (X. 17.) HM rendelet 1. §-a iktatta be.

9

A 16. § (1) bekezdés 24. pontját a 23/2013. (X. 17.) HM rendelet 1. §-a iktatta be.

10

A 16. § (1) bekezdés 25. pontját az 5/2014. (III. 27.) HM rendelet 4. § (1) bekezdése iktatta be.

11

A 16. § (1) bekezdés 26. pontját az 5/2014. (III. 27.) HM rendelet 4. § (1) bekezdése iktatta be.

12

A 16. § (1) bekezdés 27. pontját az 5/2014. (III. 27.) HM rendelet 4. § (1) bekezdése iktatta be.

13

A 16. § (1) bekezdés 28. pontját az 5/2014. (III. 27.) HM rendelet 4. § (1) bekezdése iktatta be.

14

A 16. § (1) bekezdés 29. pontját a 15/2014. (XII. 10.) HM rendelet 1. §-a iktatta be.

15

A 16. § (3) bekezdése az 5/2014. (III. 27.) HM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 16. § (6) bekezdése a 23/2013. (X. 17.) HM rendelet 3. § c) pontja, az 5/2014. (III. 27.) HM rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 17. § (3) bekezdése az 5/2014. (III. 27.) HM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

18

A 19. § (3) bekezdése a 23/2013. (X. 17.) HM rendelet 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 20. § (2) bekezdése az 5/2014. (III. 27.) HM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

20

A 21. § (2) bekezdése az 5/2014. (III. 27.) HM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

21

A 22. § (3) bekezdése a 23/2013. (X. 17.) HM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 23. § (3) bekezdése a 23/2013. (X. 17.) HM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 24. §-t az 5/2014. (III. 27.) HM rendelet 9. § b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 15/2014. (XII. 10.) HM rendelet 2. §-a iktatta be.

24

A 24/A. §-t a 23/2013. (X. 17.) HM rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte az 5/2014. (III. 27.) HM rendelet 9. § b) pontja.

25

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

Az 1. melléklet az 5/2014. (III. 27.) HM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére