• Tartalom

3/2013. (I. 29.) NFM rendelet

3/2013. (I. 29.) NFM rendelet

az aláírási címpéldány, a cégkivonat és a vállalkozói igazolvány csatolására vonatkozó egyszerűsítéssel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2013.02.01.

Az 1. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § j) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 27. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés a)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet módosítása

1. § (1) A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R1.) 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A hajózási engedély iránti kérelemben fel kell tüntetni]

a) a kérelmező telefonszámát, cégjegyzékben nyilvántartott kérelmező esetében továbbá cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát,”

(2) Az R1. 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben említett kérelemhez – a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – csatolni kell]

a) a nem gazdasági társaságként működő jogi személyeknél a tevékenység végzésének jogszerűségét bizonyító okirat (pl. alapító okirat) hiteles másolatát, és – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – az aláírásra jogosult közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát,”

(3) Az R1. 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, a hajózási hatóság a cégkivonatot, valamint – ha a kérelmező a képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza – az iratot, a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

(4) Az R1. 8. § (3) bekezdésében az „az (1) bekezdés” szövegrész helyébe az „a (2) bekezdés” szöveg lép.

2. A földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet módosítása

2. § (1) A földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:]

a) a kérelmező telefonszámát, cégjegyzékben nyilvántartott kérelmező esetében továbbá cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát,”

(2) Az R2. 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kérelemhez – a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – csatolni kell:]

a) a tevékenység végzésének jogszerűségét bizonyító okirat (pl. alapító okirat) hiteles másolatát, és – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – az aláírásra jogosult közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát,”

(3) Az R2. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, a légiközlekedési hatóság a cégkivonatot, valamint – ha a kérelmező a képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza – az iratot, a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

(4) Hatályát veszti az R2. 5. § (2) bekezdés b) pontja.

3. A légijárművel végzett gazdasági célú légiközlekedési tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 10/2002. (II. 6.) KöViM rendelet módosítása

3. § (1) A légijárművel végzett gazdasági célú légiközlekedési tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 10/2002. (II. 6.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R3.) 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A tevékenységi engedély iránti kérelemnek a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl tartalmaznia kell az alábbiakat:]

a) a kérelmező központi ügyintézésének helye, telefonszáma, cégjegyzékben nyilvántartott kérelmező esetében továbbá cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma,”

(2) Az R3. 10. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kérelemhez – a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a következőket kell csatolni:]

a) a tevékenység végzésének jogszerűségét bizonyító okirat (pl. alapító okirat) hiteles másolata, és – a 11. §-ban foglaltak kivételével – az aláírásra jogosult közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya,”

(3) Az R3. a következő új 11. §-sal egészül ki:

11. § Ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, a légiközlekedési hatóság a cégkivonatot, valamint – ha a kérelmező a képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza – az iratot, a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

(4) Hatályát veszti az R3. 10. § (4) bekezdésében az „ , a vállalkozói igazolványát vagy a cégkivonatát” szövegrész.

4. A polgári légi jármű üzemben tartásának szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 20/2002. (III. 30.) KöViM rendelet módosítása

4. § (1) A polgári légi jármű üzemben tartásának szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 20/2002. (III. 30.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R4.) 4. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kérelemhez csatolni kell:]

a) a nem gazdasági társaságként működő személyeknél a tevékenység végzésének jogszerűségét bizonyító okirat hiteles másolati példányát, és – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – az aláírásra jogosult közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát,”

(2) Az R4. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, a légiközlekedési hatóság a cégkivonatot, valamint – ha a kérelmező a képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza – az iratot, a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

5. Az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelőségét vizsgáló vagy ellenőrző,
illetőleg tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 13/2003. (X. 3.) IHM rendelet módosítása

5. § (1) Az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelőségét vizsgáló vagy ellenőrző, illetőleg tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 13/2003. (X. 3.) IHM rendelet (a továbbiakban: R5.) a következő 9/A. §-sal egészül ki:

9/A. § A kijelölést kérő cégkivonatát a kijelölő a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

(2) Az R5. 1. számú melléklet 1. pont a) alpontja a következő sorral egészül ki:

[A szervezet neve és címe (székhelye)]

„Nyilvántartási száma, illetve cégjegyzékszáma: … … …”

(3) Az R5. 1. számú melléklet 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kijelölést kérő szervezet adatai]

b) Alkalmazotti létszám: … … …”

(4) Hatályát veszti az R5. 1. számú melléklet „Kötelezően csatolandó mellékletek:” rész 1. pontja.

6. Az elektronikus aláírási termékek tanúsítását végző szervezetekről,
illetve a kijelölésükre vonatkozó szabályokról szóló 9/2005. (VII. 21.) IHM rendelet módosítása

6. § (1) Az elektronikus aláírási termékek tanúsítását végző szervezetekről, illetve a kijelölésükre vonatkozó szabályokról szóló 9/2005. (VII. 21.) IHM rendelet (a továbbiakban: R6.) 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kérelemhez csatolni kell az R. 5. §-ának (1) bekezdése által megjelölt mellékleteket, továbbá]

a) a tevékenység végzésének jogszerűségét bizonyító okirat (pl. alapító okirat) hiteles másolatát, és – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – az aláírásra jogosult közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát,”

(2) Az R6. 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, a kijelölő a cégkivonatot, valamint – ha a kérelmező a képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza – az iratot, a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

(3) Az R6. 1. melléklet 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kérelmező adatai]

b) Cégjegyzék, illetve a hatósági, bírósági nyilvántartás adatai
A kérelmező cégjegyzékszáma, illetve nyilvántartási száma: … … …
Állományi létszám: … … …”

(4) Az R6. 1. melléklet 4. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Mellékletként csatolva a kérelmező azon dokumentumai, amelyek a kijelölés iránti kérelem megalapozottságát igazolják:]

a) A létesítő okirat hiteles másolata;”

7. A közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó
forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet módosítása

7. § (1) A közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet (a továbbiakban: R7.) 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A kijelölő hatóság a kérelem elbírálásához elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel beszerzi a kérelmező szervezet 30 napnál nem régebbi cégkivonatát.”

(2) Az R7. 1. melléklet 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép

[A kérelem tartalmazza az Msztv. 6. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl a kérelmező szervezet következő adatait:]

b) a szervezet állományi létszámát és nyilvántartási számát, illetve cégjegyzékszámát.”

(3) Hatályát veszti az R7. 3. § (3) bekezdés a) pontja.

8. § Ez a rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. február 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére