• Tartalom

3/2013. (II. 15.) NGM rendelet

3/2013. (II. 15.) NGM rendelet

a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról1

2013.09.14.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) és e)–h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA

1. § (1) Nyugtaadási kötelezettségüket kizárólag pénztárgéppel, taxaméterrel teljesíthetik az adóalanyok az 1. mellékletben meghatározott tevékenységük során.

(2) Mentesül az adóalany a nyugtaadási kötelezettség pénztárgép útján történő teljesítése alól

a) a pénztárgép meghibásodása,

b) áramszünet,

c) a pénztárgép bevonása,

d) a pénztárgép eltulajdonítása,

e) a pénztárgép megsemmisülése, elvesztése

esetén, feltéve, hogy nincs olyan más pénzátvételi hely, ahol a fizetések lebonyolítása aránytalan nehézség nélkül megoldható lenne.

(3) A (2) bekezdés szerinti mentesülés csak az érintett pénzátvételi helyen és

a) a pénztárgép meghibásodása esetén a meghibásodás bekövetkeztétől a pénztárgép megjavításáig vagy a cseregép biztosításáig, illetve a meghibásodott pénztárgép helyett üzembe helyezett pénztárgép üzembe helyezéséig, de legfeljebb a meghibásodás napjától számított 15. napig,

b) áramszünet esetén az áramszünet idején,

c) a pénztárgép bevonása esetén a bevonás idején,

d) a pénztárgép eltulajdonítása, megsemmisülése, elvesztése esetén az új pénztárgép üzembe helyezéséig, de legfeljebb az eltulajdonítás, megsemmisülés, elvesztés észlelésétől számított 15. napig

érvényes.

(4) A (3) bekezdéstől eltérően, ha a nyugtakibocsátási kötelezettség pénztárgéppel történő teljesítésének feltételei a (3) bekezdés a)–d) pontjában írt időtartam lejárta előtt más módon helyreállnak, a (2) bekezdés szerinti mentesülés ennek időpontjáig érvényes.

(5) Taxaméter esetén a (2)–(3) bekezdésekben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a (2) bekezdés a)–e) pontja szerinti esemény bekövetkezésétől a nyugtakibocsátási kötelezettség taxaméterrel történő teljesítése feltételeinek helyreálltáig újabb fuvart kezdeni nem lehet.

(6)2 A nyugtakibocsátási kötelezettség pénztárgéppel történő teljesítése feltételeinek helyreálltakor a pénztárgépben első tételként a (2) bekezdés szerinti esemény bekövetkeztétől a nyugtakibocsátási kötelezettség pénztárgéppel történő teljesítése feltételeinek helyreálltáig bizonylatolt bevételt kell rögzíteni, külön megjelöléssel vagy az erről utólag egy összegben készült gépi nyugtán történő feljegyzéssel, a bizonylat megőrzése mellett. Cserepénztárgép használata esetén a 45. § (6) bekezdése szerint kell eljárni.

II. Fejezet

A KÖZVETLEN ADATLEKÉRDEZÉSSEL MEGVALÓSÍTOTT ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE ALÓLI
EGYEDI MENTESÍTÉS

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdése alapján pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 178. § (1a) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét a 4. és 5. mellékletben meghatározott tartalommal és formában, és az ott meghatározott módon köteles teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a pénztárgép használatra nem kötelezett, de pénztárgépet saját döntése alapján használó adóalany az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét a 3. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíti.

3. § (1)3 A pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany az állami adóhatóságtól az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kérheti az e rendeletben meghatározott, elektronikus hírközlő hálózat útján történő adattovábbítás alóli felmentést (a továbbiakban: egyedi mentesítés), amennyiben az a székhelye, telephelye, üzlete, pénzátvételi helye, ahol a pénztárgépet üzemelteti, olyan helyen található, ahol az e rendelet szerinti adatkapcsolat létesítéséhez szükséges elektronikus hírközlő hálózat önhibáján kívül nem áll rendelkezésre (nem érhető el), és az elektronikus hírközlő hálózat elérése külső antennával vagy egyéb műszaki megoldás alkalmazásával sem biztosítható, illetve az aránytalan terhet jelent az adóalany számára.

(2) A kérelem benyújtása, illetve az egyedi mentesítés megadása nem érinti az adóalany azon kötelezettségét, hogy nyugtaadási kötelezettségét online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel felszerelt pénztárgép útján teljesítse.

(3) A kérelemben meg kell jelölni

a) a pénzátvételi hely (pénztárgép üzemeltetésének helyszíne) adatait:

aa) település megnevezése,

ab) közterület neve,

ac) házszám, ennek hiányában helyrajzi szám, és

b) azt, hogy az üzemeltető pénztárgépet használó rendelkezésére álló adatok, információk szerint mikortól és milyen okból nem érhető el az elektronikus hírközlési szolgáltatás.

(4) Az egyedi mentesítést az állami adóhatóság megadja, amennyiben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) szakhatósági állásfoglalása alapján az elektronikus hírközlő hálózat a kérelemben megjelölt pénzátvételi helyen nem érhető el, és az elektronikus hírközlő hálózat elérése külső antennával vagy egyéb műszaki megoldás alkalmazásával sem biztosítható, vagy az aránytalan terhet jelent az adóalany számára.

(5) Az egyedi mentesítés 1 évre szól.

(6) Az egyedi mentesítés iránti kérelem újból benyújtható az egyedi mentesítés lejáratát megelőző legalább 90 nappal korábban. Ebben az esetben az (1)–(6) bekezdésekben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

(7)4 A kérelem benyújtása és a kérelem tárgyában hozott határozat jogerőre emelkedése közötti időszakban, továbbá az egyedi mentesítés időtartama alatt a pénztárgép üzemeltetője a 3. melléklet I. rész A) pont 9. alpontjában foglaltak megfelelő alkalmazásával a 4. mellékletben meghatározott adatokat CD/DVD lemezre, illetve az előzőekkel funkcionalitásában megegyező, egyszer írható optikai adathordozóra menti és havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig megküldi a székhelye, ennek hiányában telephelye szerint illetékes állami adóhatóságnak. Az adóalany kérelmére az állami adóhatóság az egyedi mentesítés tárgyában hozott határozatában engedélyezheti az adatszolgáltatási kötelezettség (8) bekezdés szerint történő teljesítését.

(8) A (7) bekezdéstől eltérően az adóalany a 2. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét úgy is teljesítheti, hogy pénztárgépét a napi zárást követően legalább 1 óra időtartamra úgy helyezi el, hogy az elektronikus hírközlő hálózat elérhető legyen.

(9) Amennyiben az állami adóhatóság az NMHH szakhatósági állásfoglalása alapján megállapítja, hogy az elektronikus hírközlő hálózat az (5) bekezdésben meghatározott időtartam alatt elérhetővé vált, az állami adóhatóság az egyedi mentesítést visszavonja az erről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjával.

III. Fejezet

PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER FORGALMAZÁSA ENGEDÉLYEZÉSÉNEK SZABÁLYAI

1. A pénztárgép és taxaméter forgalmazása engedélyezésére vonatkozó általános szabályok

4. § (1) Az e fejezetben szabályozott hatósági eljárásokban első fokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) metrológiai hatósága (a továbbiakban: Hatóság), másodfokon az MKEH központi szerve (a továbbiakban együtt: engedélyező hatóság) jár el.

(2) Az e fejezet hatálya alá tartozó eljárásokban az ügyintézési határidő 15 nap, amely legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.

5. § (1) A pénztárgép, taxaméter forgalmazását az engedélyező hatóság akkor engedélyezi, ha a pénztárgép és a taxaméter megfelel az e rendeletben meghatározott valamennyi műszaki követelménynek és ezt a típusvizsgálat igazolja.

(2) Az egyéb feltételeken kívül csak olyan pénztárgép és taxaméter forgalmazása engedélyezhető, amely képes – a külön jogszabály szerint – adóigazgatási azonosításra alkalmas számla, nyugta adására olyan ügylet esetében is, ahol az ellenértéket euróban határozták meg.

(3) A forgalmazási engedély annak a forgalmazónak adható,

a) aki (amely) nem áll végrehajtási, csőd-, felszámolási vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt,

b) aki (amely) nem áll adószám-felfüggesztés, -törlés, vagy fokozott adóhatósági felügyelet hatálya alatt,

c) akinek (amelynek) nincs az állami adó- és vámhatóság felé fennálló adó-, illetve vámtartozása, társadalombiztosítási járulék tartozása, ide nem értve, ha arra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek.

6. § Az 5. §-ban meghatározottakon túl a taxaméter forgalmazására vonatkozó engedély megadásának további feltétele, hogy a gyártó rendelkezzen a 22/2004/EK irányelvet átültető tagállami jogszabályok szerinti EK típusvizsgálati tanúsítvánnyal.

7. § A forgalmazási engedélyt meg kell adni annak is, aki a pénztárgépet vagy taxamétert kizárólag saját használatra kívánja importálni, előállítani, ha az megfelel az e rendeletben előírt követelményeknek.

8. § A központi kommunikációs egységgel kiszolgált adóügyi ellenőrző egység rendszerek engedélyezésének jelen alcímben foglaltaktól eltérő szabályait a 17. melléklet tartalmazza.

2. Forgalmazási engedély megadására irányuló eljárás kezdeményezése pénztárgépek esetén

9. § (1) A pénztárgép forgalmazási engedélyének megadására irányuló eljárás a Hatósághoz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezhető.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) forgalmazó nevét, székhelyét, adószámát,

b) az engedélyeztetni kívánt pénztárgép, pénztárgéprendszer

ba) egyértelmű megnevezését (25 karakter terjedelemben), amely a már érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgépek elnevezésétől különbözik,

bb) gyártójának nevét és székhelyét,

bc) adóügyi ellenőrző egysége felhasználói programjának megnevezését, verziószámát, ellenőrző számát,

c) számítógép alapú pénztárgép esetén a felhasználói program megnevezését, gyártójának nevét és székhelyét, a program által használt adatbázis kezelő megnevezését, verziószámát,

d) cégszerű aláírást, elérhetőséget (kapcsolattartó telefonos elérhetősége).

(3) A kérelemhez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó készpénzátutalási megbízás (csekk) tőpéldányát, vagy az átutalás megindításának megtörténtét tanúsító hitelintézeti igazolást.

(4) A kérelemhez mellékelni kell az alábbi eszközöket és magyar nyelvű dokumentációkat:

a) 1 db adóügyi ellenőrző egység és nyilatkozat arról, hogy a berendezés megfelel az e rendeletben előírt feltételeknek,

b) a pénztárgép és perifériái (kijelzők, billentyűzet, nyomtató, vonalkód olvasó, bankkártya olvasó, mérleg stb.) azonosításához szükséges adatok külön-külön feltüntetve (típus vagy rendszer megnevezése, gyártó neve és székhelye), és nyilatkozat arról, hogy a berendezések megfelelnek az e rendeletben előírt feltételeknek,

c) a pénztárgépre és perifériáira vonatkozó, a 6. melléket C) 1. pontjában meghatározott dokumentáció,

d) az adóügyi ellenőrző egység műszaki dokumentációja, amely tartalmazza az eszköz felépítésének és működésének teljes leírását, az adóügyi ellenőrző egység elektromos kapcsolási rajzát, teljes parancskészletét, a parancsok működésének, a végrehajtás feltételeinek a leírását, az adóügyi ellenőrző egységben lévő adattároló adatállományainak, azok mezőinek, rekordjainak részletes jelentés leírását,

e) a pénztárgép és a pénztárgép-nyomtató szervizkönyve,

f) forgalmazói nyilatkozatot arról, hogy

fa) forgalmazásra a típusvizsgálaton megfelelt és jóváhagyott berendezéssel azonos pénztárgép kerül,

fb) a telepítendő program nem tartalmaz olyan eljárást, amely az elindított adóügyi ellenőrző egység memóriája számára illegális üzemmódot jelent, nem teszi lehetővé olyan funkciók beépítését az engedélyezett program módosítása nélkül, amely az etalon verziótól eltérő működést jelent,

fc) az átadott ellenőrző médiák vírusmentesek,

g) nyilatkozat a felhasználó részére a számlanyomtatás funkció megléte esetén arról, hogy a számlakészítés megfelel az adójogszabályokban előírt követelményeknek,

h) gyártói nyilatkozat, amely szerint az adóügyi ellenőrző egység adattároló egysége legalább 16 milliárd karaktert képes tárolni, 100 millió karakternél kevesebb memóriahely esetén a berendezés rendszeresen figyelmeztet a tároló megtelésére.

(5) A gyógyszertárakban használható gyógyszerellátási áruforgalmi és társadalombiztosítási elszámolási számítógépes rendszerek (felhasználói programok) esetében a (4) bekezdésben meghatározottakon túl a kérelemhez mellékelni kell az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által kiadott, külön jogszabályban meghatározott hitelesítési jegyzőkönyvet is.

(6) A kérelemhez mellékelni kell továbbá:

a) az adóügyi ellenőrző egységben történő adatfeldolgozás struktúráját és teljes körű leírását és az adóügyi ellenőrző egységben futó program teljes forráskódját,

b) a 10. §-ban meghatározott kezelői leírást és a technikai funkciók leírását.

(7) Számítógép alapú pénztárgépek esetén mellékelni kell a kérelemhez továbbá:

a) a pénztárgép program etalon verzióját – feltüntetve a program megnevezését, a gyártó nevét, székhelyét, és az átadás dátumát –, amelynek tartalmaznia kell minden olyan felhasználói program modult, amely részt vesz a rendszer pénztárgép funkcióinak megvalósításában,

b) ellenőrző médiát, amely alkalmas az etalon verzió és az engedélyezés után telepítendő program azonosságának ellenőrzésére,

c) az ellenőrző média használatának leírását, amely tartalmazza

ca) az ellenőrző program nevét,

cb) az összehasonlításra kerülő fájlok listáját,

cc) az összehasonlító eljárás leírását,

cd) az ellenőrző program használatának leírását (felhasználói tevékenységek, program üzenetek),

d) teszt programot, amely alkalmas az adóügyi ellenőrző egység működésének vizsgálatára és annak ellenőrzésére, hogy az adóügyi ellenőrző egység az e rendeletben előírt követelmények szerint működik.

(8) Elektronikus napló szolgáltatást nyújtó pénztárgép esetén mellékelni kell a kérelemhez továbbá:

a) az elektronikus napló elkészítésének teljes körű leírását,

b) a digitális szövegkivonat és a digitális azonosító képzésére szolgáló szabvány algoritmusok dokumentációját,

c) szerződést vagy egyéb igazoló dokumentumot arról, hogy a forgalmazó jogosult az elektronikus napló fájlok elkészítésére szolgáló algoritmusok használatára és kereskedelmi forgalomba hozatalára,

d) a magán és nyilvános kulcs szerkezetének leírását,

e) a digitális azonosító ellenőrzéséhez szükséges programot,

f) a nyitott napló fájl megjelenítésére szolgáló szerviz eszközöket,

g) az elektronikus naplófájlok archiválási folyamatának leírását, az archivált fájlok megjelenítésére szolgáló eszközöket.

(9)5 A (4)–(8) bekezdésben meghatározott dokumentációt, valamint a 10. §-ban meghatározott kezelői leírást és technikai funkció leírást valamennyi pénztárgép esetén elektronikus adathordozón, elektronikusan szövegszerűen kereshető – nem képi – formátumban (Portable Document Format) kell benyújtani.

10. § (1) A kezelői és technikai funkció leírásnak tartalmaznia kell a pénztárgép valamennyi funkciójának ismertetését. A pénztárgép kizárólag ezeket a funkciókat hajthatja végre, az ettől eltérő működés illegális üzemmódot jelent.

(2) A pénztárgép kezelői leírása legalább az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:

a) tartalomjegyzék,

b) hardver konfiguráció leírása,

c) számítógép alapú pénztárgép esetén felhasználói szoftver konfigurációjának leírása

ca) operációs rendszer,

cb) szoftver komponensek,

d) a rendszer által kezelt mennyiségi és értékhatárok forint és euró üzemmódban (legnagyobb megengedett egységár, mennyiség, tételsor érték, bizonylat érték),

e) értékesítés és a hozzá kapcsolódó egyéb napi funkciók működésének és kezelésének leírása,

f) napi zárás folyamatának részletes leírása,

g) adóügyi ellenőrző egység adatai lekérdezési lehetőségeinek részletes leírása,

h) számlakészítés (dokumentum-, vagy háttérnyomtatón előállított számla esetén)

ha) számla típusok felsorolása,

hb) hivatkozás az eredeti eladási dokumentumra,

hc) a számlaszám felépítésének, képzésének, hardver hiba esetén a beállítás módjának leírása,

hd) többoldalas számlák számozása, számlamásolat készítése,

he) a kinyomtatott számlák, hibás számlák kezelése,

hf) a használni kívánt előnyomott számlák mintája,

i) euróra átállás folyamata:

ia) felkészülési időszak beállításának módja, jellemzői,

ib) tevékenységek az átállás időpontjában,

ic) az átmeneti időszak jellemzői,

j) valamennyi hibajelzés felsorolása és elhárításának leírása,

k) valamennyi bizonylat mintájának megadása:

ka) forint üzemmód,

kb) felkészülési időszak,

kc) euró üzemmód.

(3) A pénztárgép technikai funkcióinak leírása legalább az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:

a) tartalomjegyzék,

b) az adóügyi ellenőrző egység inicializálásának folyamata,

c) az adóügyi ellenőrző egység dátum és idő szinkronizálásnak módja, ha az online kapcsolat alól felmentést kapott,

d) fejlécadatok beállítása és módosítása,

e) áfa kulcs változtatásának módja,

f) az adóügyi ellenőrző egység szabad kapacitásának figyelése, a rendszer által kezelt szabad kapacitás határok:

fa) a megtelés közeli állapot határa, kezelése,

fb) a megtelt állapot határai és kezelése nyitott és lezárt adóügyi nap esetén,

g) a kezelői leírásban nem ismertetett, a szerviz vagy rendszergazda által végezhető további pénztárgép funkciók,

h) a pénztárgép vagy pénztárgép rendszer működését meghatározó konfigurációs és paraméter beállítások, lehetőségek,

i) számítógép alapú pénztárgép esetén az ellenőrző média tartalma, működésének és kezelésének részletes leírása, az etalon pénztárgép programhoz tartozó fájlnevek, elérési utak az ellenőrző függvény megadásával,

j) az adóügyi ellenőrző egység pénztárgépen belüli és mobil távközlési kommunikációjával kapcsolatos jelzések.

(4) A pénztárgép értékesítésekor a forgalmazó köteles a kezelői leírást a vevő (üzemeltető) részére átadni. A vevő részére a technikai funkció leírás (szervizfunkciók leírása), és a szerviz- és programozó kulcs nem adható át.

3. Forgalmazási engedély megadására irányuló eljárás kezdeményezése taxaméterek esetén

11. § (1) A taxaméter forgalmazási engedélyének megadására irányuló eljárásban a 9. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a kérelemnek az ott meghatározottakon túl tartalmaznia kell

a) a taxaméter perifériáinak megnevezését, típusát, gyártójának nevét, székhelyét,

b) az adómemória típusát, gyártójának nevét, székhelyét is.

(2) A kérelemhez mellékelni kell az alábbi eszközöket és magyar nyelvű dokumentációkat:

a)

aa) a taxaméter és perifériái (kijelzők, billentyűzet, nyomtató), berendezésenként külön-külön jelölve a típus nevét, a gyártó nevét és székhelyét,

ab) 1 db adatokat nem tartalmazó adómemória kivehető EPROM-mal, OTPROM-mal vagy AVAM-mal,

ac) 1-1 előkészített adómemória egység, amely 23 db RAM törlést, 123 db írható rekordot, illetve 2 db írható rekordot tartalmaz, továbbá 6 hónap üzemszerű használatának megfelelő folyamatos teszt nyugta szalagot, amely tartalmaz napi 2-3 nyugtát, valamint forgalmi jelentéseket,

ad) a taxaméterre és perifériáira vonatkozó megfelelőségi dokumentáció,

ae) a taxaméter műszaki dokumentációja, amely tartalmazza az eszköz felépítésének és működésének részletes leírását, az adóügyi modul elektromos kapcsolási rajzát, teljes parancskészletét, a parancsok működésének és a végrehajtás feltételeinek leírását, az adómemória rekordszerkezetének dokumentációját,

af) a taxaméter program etalon verziója, EPROM, OTPROM vagy PROM adathordozón, dokumentálva a program ellenőrző számát,

ag) a taxaméter 2 db működőképes mintapéldánya,

ah) a taxaméter magyar nyelvű dokumentációja, amely tartalmazza az összeállítási, kapcsolási, beültetési rajzokat, blokkvázlatot a hardverről és szoftverről, a rendszer működési leírását és használati útmutatót,

ai) a szoftverazonosság ellenőrzéséhez egy ellenőrző adattároló,

aj) a 12. § szerinti kezelői leírást és a technikai funkciók leírása,

ak) gyártói nyilatkozat arról, hogy az adómemória legalább 2500 zárás adatait képes tárolni, 60 zárásnál kevesebb memóriahely esetén a berendezés rendszeresen figyelmeztet a tároló megtelésére, valamint az adómemória 25 RAM törlés után megtelt állapotba kerül,

al) a forgalmazó nyilatkozata az alábbiakról:

– forgalmazásra a típusvizsgálaton megfelelt és jóváhagyott berendezéssel azonos taxaméter kerül,

– a telepítendő program nem tartalmaz olyan eljárást, amely az elindított adómemória számára illegális üzemmódot jelent, nem teszi lehetővé olyan funkciók beépítését az engedélyezett program módosítása nélkül, amely az etalon verziótól eltérő működést jelent,

– az átadott ellenőrző médiák vírusmentesek,

b) AVAM alkalmazása esetén:

ba) az AVAM gyártói dokumentációja, amely tartalmazza az AVAM MCU és az adattároló gyártói dokumentációját is,

bb) az adóügyi kártya és az AVAM közötti kommunikációs protokoll specifikációja,

bc) az AVAM MCU vezérlőprogramjának dokumentációja – magyarázatokkal ellátott forrás és végrehajtható kódja –, amelynek tartalmaznia kell az AVAM MCU vezérlőprogram verzióját, ellenőrző kódját és annak számítási algoritmusát is,

bd) hardver-szoftver eszköz, amely alkalmas az AVAM MCU vezérlőprogramjának ellenőrzésére.

(3) A (2) bekezdés szerinti dokumentációt, valamint a 12. § szerinti kezelői leírást elektronikus adathordozón kell benyújtani.

12. § (1) A kezelői leírásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) tartalomjegyzék,

b) hardver konfiguráció leírása,

c) a rendszer által kezelt mennyiségi és értékhatárok forint és euró üzemmódban (legnagyobb megengedett egységár, mennyiség, tételsor érték, bizonylat érték),

d) a napi funkciók működésének és kezelésének leírása,

e) a fuvar kezdeményezés és zárás folyamatának leírása,

f) napi zárás folyamatának részletes leírása,

g) adómemória adatai lista elkészítésének részletes leírása,

h) euró átállás folyamata:

ha) felkészülési időszak beállításának módja, jellemzői,

hb) tevékenységek az átállás időpontjában,

hc) az átmeneti időszak jellemzői,

i) valamennyi hibajelzés felsorolása és elhárítási módjának leírása,

j) valamennyi bizonylat mintájának megadása:

ja) forint üzemmód,

jb) felkészülési időszak,

jc) euró üzemmód.

(2) A taxaméter technikai funkcióinak leírása legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) tartalomjegyzék,

b) az adóügyi modul inicializálásának folyamata,

c) a RAM törlés folyamata,

d) fejlécadatok beállítása és módosítása,

e) áfa kulcs változtatásának módja,

f) a kezelői leírásban nem ismertetett, a szerviz által végezhető további taxaméter funkciók.

13. § (1) A kezelői és technikai leírásnak tartalmaznia kell a taxaméter valamennyi funkciójának ismertetését. A taxaméter kizárólag ezeket a műveleteket hajthatja végre, az ettől eltérő működés illegális üzemmódot jelent.

(2) A taxaméter értékesítésekor a forgalmazó köteles a kezelői leírást a vevő (üzemeltető) részére átadni. A vevő részére a technikai funkció leírás (szervizfunkciók leírása), és a szerviz- és programozó kulcs nem adható át.

4. Típusvizsgálat

14. § (1) Az engedélyező hatóság az engedélyezési eljárás során a típusvizsgálat keretében vizsgálja a pénztárgép, illetve a taxaméter e rendeletben meghatározott követelménynek történő megfelelőségét.

(2) A típusvizsgálat

a) műszaki vizsgálatból,

b) informatikai vizsgálatból és

c) a dokumentáció vizsgálatából áll.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott vizsgálatok részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

15. § A típusvizsgálat azon részének időpontjáról, amely a forgalmazó vagy meghatalmazottja részvételével zajlik, az engedélyező hatóság a forgalmazót rövid úton (telefonon, faxon, stb.) értesíti. Az eszközt a típusvizsgálatra az engedélyező hatóság által megjelölt időpontban és helyszínre kell szállítani.

15/A. §6 A típusvizsgálat lefolytatásához szükséges üzembe helyezési kódot az állami adóhatóság az engedélyező hatóság megkeresésére rendelkezésre bocsátja.

16. § (1) A típusvizsgálatra az engedélyező hatóság hivatali helyiségében, és – szükség szerint – külső helyszínen kerül sor.

(2) A típusvizsgálattal érintett eszközt a forgalmazónak kell a típusvizsgálat helyszínére – ideértve az engedélyező hatóság hivatali helyiségét is – szállítani, valamint gondoskodni kell az elszállításról is. A szállítási költségek a forgalmazót terhelik.

(3) Amennyiben a típusvizsgálattal érintett pénztárgép vagy taxaméter sajátosságaiból adódóan külső helyszínen történő vizsgálat lefolytatása indokolt, a vizsgálat lebonyolításához szükséges feltételeket – ideértve a vizsgálat lebonyolításához szükséges helyszínt – a forgalmazónak kell biztosítania. A külső helyszínen történő vizsgálattal összefüggésben felmerülő valamennyi költséget a forgalmazó viseli.

(4)7 A típusvizsgálat lefolytatásához szükséges szerviz- és programozó kulcsot a forgalmazó köteles az engedélyező hatóság rendelkezésére bocsátani.

17. § A forgalmazó törvényes képviselője a típusvizsgálaton történő részvételre más személynek meghatalmazást adhat. A meghatalmazás eredeti példányát legkésőbb a típusvizsgálat megkezdése előtt az engedélyező hatóság részére be kell nyújtani.

18. § A típusvizsgálaton az engedélyező hatóság munkatársain kívül csak a forgalmazó, illetve meghatalmazottja, továbbá az állami adóhatóság arra kijelölt munkatársa lehet jelen.

19. § A típusvizsgálat során az engedélyező hatóság munkatársa, valamint annak felhívására a forgalmazó képviseletében jelen lévő személy végez műveleteket a vizsgálat alá vont pénztárgéppel vagy taxaméterrel.

20. § Amennyiben a típusvizsgálat megállapítása alapján a vizsgált pénztárgép, taxaméter nem felel meg az e rendeletben foglalt feltételeknek, de kisebb módosításokkal megfelelhet ezen követelményeknek, az engedélyező hatóság határidő tűzésével lehetőséget biztosít a kérelmező részére a hiba kiküszöbölésére.

21. § (1) Amennyiben a típusvizsgálat megállapítása alapján a vizsgált pénztárgép, taxaméter megfelel az e rendeletben foglalt feltételeknek – ideértve azt az esetet is, ha a 20. § alapján a kérelmező az engedélyező hatóság felhívásának megfelelő módosításokat elvégezte –, az engedélyező hatóság a vizsgált példányt (etalon példány) arra alkalmas eszközzel lepecsételi és a forgalmazónak átadja.

(2) A forgalmazónak az etalon példányt változatlan formában meg kell őriznie a forgalmazási engedély jogerőre emelkedését követő 10 évig.

(3) Jogutódlás esetén a (2) bekezdésben előírt kötelezettséget a forgalmazó jogutódja köteles teljesíteni. A forgalmazó jogutód nélküli megszűnése esetén az etalon példányt az engedélyező hatósághoz kell leadni.

(4) A típusvizsgálathoz benyújtott eszközöket és dokumentumokat az engedélyező hatóság a forgalmazási engedély jogerőre emelkedését követő 10 évig megőrzi.

5. Forgalmazási engedély

22. § (1) A típusvizsgálat megállapításai alapján az engedélyező hatóság határozattal dönt a forgalmazási engedély megadásáról vagy az engedély iránti kérelem elutasításáról.

(2) A forgalmazást engedélyező határozat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon kívül a következőket tartalmazza:

a) a forgalmazó neve, székhelye, adószáma,

b) a forgalmazható pénztárgép vagy taxaméter típusának pontos megnevezése,

c) a forgalmazási engedély száma,

d) forgalmazási engedély módosítása, kiterjesztése esetén a módosítás, kiterjesztés száma, a módosítás, kiterjesztés mibenlétének egyértelmű megnevezése, valamint az az időtartam, amely alatt a korábban üzembe helyezett és a módosításkor is üzemelő pénztárgépek vagy taxaméterek szoftverét le kell cserélni az újonnan engedélyezettre.

23. § (1) A forgalmazási engedély kizárólag az abban foglalt forgalmazóra vonatkozik. Az engedély másra át nem ruházható.

(2) A forgalmazó jogutóddal történő megszűnése esetén a forgalmazási engedélyt – a jogutódlás cégnyilvántartásba való jogerős bejegyzését követő 30 napon belül – a jogutód nevére át lehet íratni.

(3) Átíratás hiányában a forgalmazási engedély a jogutóddal történő megszűnés időpontjára visszamenőleges hatállyal érvényét veszti.

24. § (1) Pénztárgép és taxaméter csak érvényes forgalmazási engedély birtokában forgalmazható.

(2) A forgalmazási engedély érvényessége visszavonásig, vagy a forgalmazó megszűnéséig tart.

25. § A hatóság a forgalmazási engedélyt visszavonja, ha a forgalmazó

a) meg nem engedett funkcióval rendelkező pénztárgépet, taxamétert forgalmaz vagy meg nem engedett funkció kialakításában közreműködik,

b) egyébként az engedélyezettől eltérő pénztárgépet, taxamétert hoz forgalomba,

c) nem tesz eleget a 27. § (3) bekezdésében foglaltaknak,

d) a pénztárgépet, taxamétert nem vagy nem az e rendeletnek megfelelő AP-számmal látja el,

e) nem tesz eleget az etalon példány megőrzésére vonatkozó kötelezettségének.

26. § A hatóság elektronikus úton tájékoztatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt a forgalmazási engedély kiadásáról, a forgalmazási engedély módosításáról, kiterjesztéséről és visszavonásáról a 22. § (2) szerinti adatok, továbbá a határozat keltére és jogerőre emelkedésének időpontjára vonatkozó adatok átadásával. A tájékoztatással egyidejűleg a hatóság elektronikus úton megküldi a forgalmazó által az engedély kiadása iránti kérelemhez benyújtott, a 9. § (9) bekezdése, valamint a 11. § (3) bekezdése szerinti, elektronikus adathordozón benyújtott dokumentációt.

6. A forgalmazási engedély módosítása, kiterjesztése

27. § (1) Ha a forgalmazó az érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgépen vagy taxaméteren bármilyen szoftver-, vagy hardverváltoztatást kíván végrehajtani,

a) szoftverváltoztatatás esetén a forgalmazási engedély módosítása,

b) hardverváltoztatás esetén a forgalmazási engedély kiterjesztése

iránti kérelmet kell benyújtani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtására és elbírálására a jelen fejezetben meghatározottakat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a módosítás, kiterjesztés tárgyát, és a módosítás, kiterjesztés indokát a kérelemben egyértelműen meg kell jelölni.

(3) A módosított forgalmazási engedély jogerőre emelkedésétől számított 3 hónapon belül, illetve amennyiben a forgalmazó a módosításra a forgalmazási engedély módosítása iránti kérelmében 3 hónapnál hosszabb idő biztosítását kéri, az engedélyben meghatározott határidőn belül a korábban üzembe helyezett és a módosításkor is üzemelő valamennyi pénztárgép és taxaméter szoftverét le kell cserélni az újonnan engedélyezettre.

(4)8 A (3) bekezdéstől eltérően a pénztárgép adóügyi ellenőrző egységében működő üzemeltető program (a továbbiakban: adóügyi ellenőrző egység szoftver) frissítését a módosított forgalmazási engedély jogerőre emelkedését követően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal távoli hozzáférés útján végzi el azon pénztárgépek tekintetében, amelyek vonatkozásában az adóalany a 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét. Az adóügyi ellenőrző egység szoftver új változatát az engedélyező hatóság bocsátja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendelkezésére a módosított forgalmazási engedély jogerőre emelkedését követő 5 napon belül.

(5)9 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalos honlapján közzétett közleményében tájékoztatja az érintett üzemeltetőket a (4) és (6) bekezdés szerinti adóügyi ellenőrző egység szoftver frissítésének szükségességéről és ennek menetéről.

(6)10 Azon pénztárgép tekintetében, amely vonatkozásában az adóalany a 3. § szerinti egyedi mentesítésben részesült, illetve amely vonatkozásában az adóalany a 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét, az adóügyi ellenőrző egység szoftver frissítését kizárólag abban az esetben kell elvégezni, amennyiben ezt a forgalmazó a forgalmazási engedély módosítása iránti kérelmében kifejezetten megjelölte. Ebben az esetben a forgalmazónak gondoskodnia kell arról, hogy a pénztárgép üzemeltetőjének jelzése alapján a módosított forgalmazási engedély jogerőre emelkedésétől számított 3 hónapon belül a korábban üzembe helyezett és a módosításkor is üzemelő pénztárgépek adóügyi ellenőrző egység szoftvere lecserélésre kerüljön az újonnan engedélyezettre.

IV. Fejezet

A PÉNZTÁRGÉP éS TAXAMÉTER SZERVIZELÉSÉNEK SZABÁLYAI

7. A szervizek nyilvántartásba vétele és törlése

28. §11 A szerviznek a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét az illetékes állami adóhatóságnál az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtania. A nyilvántartásba vételről az állami adóhatóság 15 napon belül dönt.

29. § A szervizek nyilvántartása valamennyi szerviz esetében tartalmazza az alábbi adatokat:

a) a szerviz neve, székhelye, adószáma,

b) a szerviz nyilvántartási száma.

30. § (1) Az állami adóhatóság – az erről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjával – törli a szervizt a nyilvántartásból, ha

a) az nem felel meg a nyilvántartásba vétel adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 176/D. § (2) bekezdésében foglalt feltételeinek,

b) az nem felel meg a nyilvántartásba vétel Art. 176/D. § (3) bekezdésében foglalt feltételeinek,

c) a nem egyéni vállalkozó szerviznek három hónapon keresztül nincs érvényes műszerész igazolvánnyal és plombanyomóval rendelkező műszerésze,

d) az egyéni vállalkozó szerviz tevékenységét három hónapon keresztül szünetelteti,

e) azt a szerviz kérelmezi,

f) a szerviz jogutóddal szűnik meg.

(2) A szerviz jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve az egyéni vállalkozó szerviz halála esetén az állami adóhatóság a megszűnés, illetve az elhalálozás napjával külön határozat meghozatala nélkül törli a szervizt a nyilvántartásból.

(3) Nem törölhető a szerviz az (1) bekezdés c) pontja alapján, ha a három hónapos időszak lejárta előtt előterjesztett, a 31. § (1) bekezdése szerinti kérelmének helyt adtak.

(4) A szerviz jogutóddal történő megszűnése esetén a jogutód az Art. 176/D. §-a alapján kérheti nyilvántartásba vételét.

8. A műszerészi igazolvány

31. § (1)12 A műszerészi igazolvány kiállítása iránti kérelmet a szerviz terjesztheti elő. A kérelmet a szerviz székhelye szerint illetékes állami adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.

(2) A kérelemhez mellékelni kell

a) az Art. 176/E. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételnek való megfelelést igazoló hatósági bizonyítványt, valamint

b) a műszerész nyilatkozatát arról, hogy a kérelmezőn kívül nem áll más szerviz alkalmazásában. Határozott idejű foglalkoztatás esetén a szerviz ennek tényéről és a foglalkoztatás időtartamáról is nyilatkozik.

(3) Az egyéni vállalkozó saját műszerészi igazolványának kiállítását a szervizként való nyilvántartásba vételét megelőzően is kérelmezheti, legkorábban a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg. Ebben az esetben a kérelemhez nem kell mellékelni a (2) bekezdés b) pontjában foglalt nyilatkozatot.

32. § (1) Ha az állami adóhatóság a műszerészi igazolvány kiállítása iránti kérelemnek helyt ad, 30 napon belül kiállítja a műszerészi igazolványt és erről értesíti a kérelmet benyújtó szervizt.

(2) A kiállított műszerészi igazolványt a műszerész személyesen veheti át az állami adóhatóság által kijelölt ügyfélszolgálaton. Ha a műszerész nem rendelkezik érvényes plombanyomóval, a műszerészi igazolványt csak az új plombanyomóval együtt veheti át. Ha a műszerész rendelkezik érvényes plombanyomóval, azt a műszerészi igazolvány személyes átvétele alkalmával köteles bemutatni.

(3) A műszerészi igazolvány átvételével egyidejűleg a műszerész a birtokában lévő műszerészi igazolványt köteles leadni.

33. § A műszerészi igazolvány az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a műszerész családi és utónevét,

b) a műszerészt foglalkoztató szerviz nevét, székhelyét, nyilvántartási számát,

c) az igazolvány számát,

d) az igazolvány érvényességi idejét,

e) a plombanyomó(k) számát.

34. § (1) A műszerészi igazolványt annak érvényessége alatt kizárólag a műszerész tarthatja birtokban.

(2) A műszerész a műszerészi igazolványt a szervizelési tevékenység végzése során köteles magánál tartani, és azt az állami adóhatóság e rendelet szerint vagy adóellenőrzés során eljáró alkalmazottja felhívására felmutatni.

(3)13 Ha az állami adóhatóság e rendelet szerint vagy adóellenőrzés során eljáró alkalmazottja megállapítja, hogy a műszerészi igazolvány érvénytelen, azt átvételi elismervény kiállítása mellett bevonja.

35. § (1) Az igazolvány érvényességi ideje két év.

(2) Az igazolvány érvényességi ideje az (1) bekezdéstől eltérően a foglalkoztatás időtartama, ha az a szerviz 31. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata értelmében két évnél rövidebb.

36. § (1)14 A szerviz 15 napon belül köteles az állami adóhatóságnak az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni

a) a 33. § a) pontja szerinti adatok változását,

b) a műszerész foglalkoztatásának végét.

(2)15 A műszerész – az erre a célra rendszeresített nyomtatványon – 15 napon belül köteles bejelenteni az állami adóhatóságnak, ha nem felel meg a műszerészi igazolvány kiállításának az Art. 176/E. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

(3) A bejelentéshez mellékelni kell az azt alátámasztó iratokat.

(4) A műszerészt az (1) bekezdés b) pontja szerinti bejelentés szabályos megtételéig e rendelet szabályainak alkalmazása szempontjából a szerviz foglalkoztatottjának kell tekinteni.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéseket a műszerész is megteheti. A műszerész bejelentése nem érinti szerviz (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségét.

37. § (1) Érvénytelen a műszerészi igazolvány, ha

a) a műszerész nem felel meg a műszerészi igazolvány kiállításának az Art. 176/E. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek,

b) az igazolványon feltüntetett adatok valamelyike megváltozott,

c) érvényességi ideje lejárt,

d) a műszerész azonosítására alkalmatlan, megrongálódott vagy meghamisították,

e) azt nem az arra jogosult használja fel,

f) megsemmisült,

g) elveszett vagy eltulajdonították,

h)16

i) a műszerész meghalt,

j) a műszerészt foglalkoztató szervizt az állami adóhatóság törli a szervizek nyilvántartásából.

(2) Az igazolvány külön erre irányuló döntés nélkül, az érvénytelenséget kiváltó esemény bekövetkeztével veszti érvényét.

(3) Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti adatváltozás oka nem a szervizzel fennálló foglalkoztatotti jogviszony megszűnése, az igazolvány a változás határidőben történt bejelentése esetén az új igazolvány átvételéig történő leadásakor, de legfeljebb a (2) bekezdés szerinti időponttól számított 45. napon veszti érvényét.

(4) A műszerész az (1) bekezdés d)–g) pontjai szerinti eseményt, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles jelenteni az állami adóhatóságnak.

(5) A műszerész az (1) bekezdés a)–e), h) és j) pontja alapján érvénytelenné vált, valamint a megkerült igazolványt, a szerviz az (1) bekezdés i) pontja alapján érvénytelenné vált igazolványt felszólítás nélkül, 15 napon belül köteles leadni az állami adóhatóság valamelyik ügyfélszolgálatán.

(6)17 A műszerészi igazolvány érvénytelenségének észlelése esetén – a 34. § (3) bekezdésében foglaltakon túl – az állami adóhatóság végzéssel is kötelezheti a műszerészt, illetve a szervizt a műszerészi igazolvány leadására.

9. A plombanyomó

38. § A műszerészi igazolványra vonatkozó rendelkezéseket – a 35. § és a 37. § (1) bekezdés a)–c) és j) pontja kivételével – a plombanyomóra is megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy ahol a rendelkezés műszerészi igazolványt említ, azon plombanyomót kell érteni.

39. § (1) A plombanyomó kiállítása és a műszerészi igazolvány kiállítása iránti kérelmek egy kérelemben is előterjeszthetőek.

(2) A plombanyomó kiállítása iránti kérelemben meg kell jelölni a kért plombanyomó fajtáját (pénztárgép vagy taxaméter plombálására alkalmas).

10. A szervizelési tevékenység közös szabályai

40. § A műszerész a szervizelési tevékenység megkezdését megelőzően erre történő külön felhívás nélkül is köteles műszerészi igazolványát és plombanyomóját az üzemeltető (képviselője, alkalmazottja, meghatalmazottja, üzemeltető részéről jelen lévő más személy) részére a szervizelési jogosultság ellenőrzésére alkalmas módon bemutatni.

41. § (1) A műszerész a szervizelési tevékenység megkezdését megelőzően megvizsgálja, hogy a pénztárgép, taxaméter szabályosan le van-e plombálva, és ezt a pénztárgépnaplóba, taxaméternaplóba bejegyzettek hűen tükrözik-e.

(2) Ha a pénztárgép, taxaméter nincs szabályosan plombálva, a plombálást a pénztárgépnaplóba, taxaméternaplóba bejegyzettek nem tükrözik hűen, a pénztárgépnaplóba, taxaméternaplóba bejegyzett adatok valótlansága alaposan feltételezhető, a pénztárgépnapló, taxaméternapló nincs az üzemeltetési helyen, továbbá, ha a szervizelési tevékenység megkezdése előtt egyéb rendellenesség észlelhető, erről a műszerész a szervizelési tevékenység megkezdését megelőzően jegyzőkönyvet vesz fel.

(3) A műszerész a (2) bekezdésben foglaltakon túl a szervizelési tevékenység során észlelt illetéktelen vagy az e rendeletben, illetve a pénztárgép, taxaméter típusáról közzétetteknek meg nem felelő beavatkozásról, egyéb rendellenességről is köteles jegyzőkönyvet felvenni.

(4) A műszerész köteles az elvégzett tevékenységet, valamint a szervizelési tevékenység előtti és utáni állapotot a pénztárgépnaplóban, taxaméternaplóba dokumentálni.

(5) Amennyiben a pénztárgépnaplót, taxaméternaplót az üzemeletető nem tudja a műszerész rendelkezésére bocsátani, a szerviztevékenység nem kezdhető meg.

(6) A műszerész a szervizelési tevékenység befejezésekor köteles a pénztárgépet, taxamétert a rendelkezésére bocsátott plombanyomó képének olvasható lenyomatát tartalmazó plombával lezárni úgy, hogy a plomba feltörése nélkül a pénztárgépbe, taxaméterbe vitt adatok törlésére vagy módosítására ne legyen lehetőség (plombálás).

(7) A plomba sértetlenségéért és olvashatóságáért az üzemeltető a felelős.

42. § (1) A szerviz az általa (műszerésze által) végzett szervizelési tevékenységről – kivéve az adóügyi ellenőrző egység cseréjével, a taxaméter adómemóriájának cseréjével, kiíratásával, RAM törléssel nem járó javítást – 5 napon belül, továbbá azokról az eseményekről, körülményekről, amelyekről e rendelet szerint jegyzőkönyvet kell felvennie 3 napon belül az erre rendszeresített nyomtatványon adatot szolgáltat az állami adóhatóság felé.

(2) A szerviz az általa felvett jegyzőkönyvek egy példányát az üzemeltető (képviselője, alkalmazottja, meghatalmazottja, üzemeltető részéről jelen lévő más személy) részére átadja. Az üzemeltető a jegyzőkönyveket 5 évig köteles megőrizni.

43. § (1) A szerviz az e rendelet szerinti nyilvántartásokat és jegyzőkönyveket 5 évig köteles megőrizni.

(2) A szerviz megszűnését követően az e rendeletben előírt iratőrzési kötelezettségnek az (1) bekezdésben foglalt időpontig

a) a jogi személy jogutódja,

b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén a külön jogszabályban előírt személy

tesz eleget.

(3) Egyéni vállalkozó szerviz halála esetén az iratokat a vele közös háztartásban élt hozzátartozója, ennek hiányában az örökös köteles az állami adóhatósághoz továbbítani.

(4) Az iratőrzési kötelezettség az iratok eredeti példányára, eredeti példány hiányában külön jogszabályban előírt módon elektronikus úton előállított hiteles másolatára vonatkozik.

11. Javítás

44. § (1) Az üzemeltető köteles a pénztárgép, taxaméter meghibásodását haladéktalanul bejegyezni a pénztárgépnaplóba, taxaméternaplóba.

(2) Amennyiben az üzemeltető a pénztárgép, taxaméter javítását, vagy a meghibásodott pénztárgép, taxaméter helyett más pénztárgép, taxaméter üzembe helyezését kéri valamely szerviztől (bejelentés), a javítást, illetve az üzembe helyezést vállaló szerviz a bejelentést haladéktalanul egyedi sorszámmal nyilvántartásba veszi és erről az üzemeltetőt a bejelentés egyedi sorszámának közlésével tájékoztatja.

(3) Az üzemeltető az (1) bekezdés szerinti bejegyzést haladéktalanul kiegészíti a bejelentés megnevezésével (javítás vagy üzembe helyezés) és időpontjával, továbbá a (2) bekezdés szerinti egyedi sorszámmal és közlésének időpontjával.

(4) A szerviz a bejelentéstől számított 5 napon belül köteles megkísérelni a pénztárgép, taxaméter megjavítását.

45. § (1) Az üzemeltető kérésére a szerviz köteles a bejelentéstől számított 8 napon belül cserepénztárgépet, cseretaxamétert biztosítani a javítás idejére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartam

a) a megjavított pénztárgép, taxaméter visszaszolgáltatásáig,

b) a javíthatatlannak minősített pénztárgép, taxaméter visszaszolgáltatásától számított 8. napig,

c) az a) pont alá nem tartozó pénztárgép, taxaméter visszaszolgáltatása esetén a pénztárgép, taxaméter más szerviz általi azonnali megjavításáig vagy e más szerviz által az (1) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával biztosítandó cserepénztárgép, cseretaxaméter rendelkezésre bocsátásáig, de legfeljebb a pénztárgép, taxaméter visszaszolgáltatásától számított 15. napig

tart.

(3) A szerviz köteles a cseregép adatait az erre a célra szolgáló külön lapon, valamint a pénztárgépnaplóban, taxaméternaplóban feltüntetni. A javítás befejezését követően a szerviznek mind a visszaadott cseregép (cserekészülék), mind a javított gép (készülék) bevételi adatait a pénztárgépnaplóba, taxaméternaplóba aláírásokkal igazoltan be kell írnia.

(4) A cseregép üzembe helyezéséről, valamint annak visszaszolgáltatásáról a szerviz az erre rendszeresített nyomtatványon az üzembe helyezést, illetve a visszaszolgáltatást követő 5 munkanapon belül adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére.

(5) Javíthatatlan a pénztárgép, taxaméter, ha azt műszerész állapította meg, és erről a szerviz jegyzőkönyvet vett fel.

(6)18 A pénztárgépbe a javítás befejezését követő első tételként a kézi nyugtaadással és a cserepénztárgéppel bizonylatolt bevételt is be kell ütni külön megjelöléssel, vagy az erről utólag egy összegben készült gépi nyugtán történő feljegyzéssel, a bizonylat megőrzése mellett.

(7) Taxaméterek esetében a metrológiai paramétereket érintő, illetve a mérésügyi tanúsító jelek megbontását igénylő javítások esetében az ismételt használatbavétel csak a mérésügyi újrahitelesítést követően történhet meg.

V. Fejezet

A PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER ÜZEMELTETÉSÉNEK EGYES SZABÁLYAI

45/A. §19 (1) Az adóalany új pénztárgép üzembe helyezését, illetve a pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének cseréjét megelőzően köteles ezt a tényt az állami adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésben meg kell jelölni az adóalany

a) nevét,

b) adószámát,

c) székhelyét,

d) a pénztárgép üzemeltetési helyét,

e) a pénztárgép üzemeltetési helye szerinti üzlet nevét, amennyiben van ilyen,

f) amennyiben a pénztárgép üzembe helyezésére pénztárgép cseréje okán kerül sor, a lecserélni tervezett pénztárgép AP számát,

g) az adóügyi ellenőrző egység cseréje esetén a lecserélni tervezett adóügyi ellenőrző egységben rögzített AP számot.

(3) A bejelentés alapján az állami adóhatóság

a) a bejelentés elektronikus úton történt megküldése esetén a beérkezéstől számított 5 napon belül a bejelentő elektronikus tárhelyére,

b) a bejelentés postai úton történt megküldése esetén a beérkezéstől számított 8 napon belül postai úton

megküldi az új pénztárgép üzembe helyezéséhez, illetve a pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének cseréjéhez szükséges üzembe helyezési kódot.

(4) Az adóalany köteles az üzembe helyezési kódról szóló, állami adóhatóság által megküldött értesítést – a (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben kinyomtatott formában – a pénztárgép értékesítőjének, illetve az adóügyi ellenőrző egység cseréje esetén a cserét végző műszerész részére átadni.

(5) A pénztárgép értékesítője, illetve az adóügyi ellenőrző egység cseréjét végző műszerész rögzíti a pénztárgépben az AP számot, valamint az állami adóhatóság által az adóalany részére megküldött üzembe helyezési kódot.

(6) Az üzembe helyezési kód pénztárgépben történő rögzítését követően az adóügyi ellenőrző egység az 5. mellékletben meghatározottak szerint kapcsolatba lép a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerverével. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervere az 5. melléklet szerinti válaszüzenettel

a) üzembe helyezi a pénztárgépet, illetve az új adóügyi ellenőrző egységet,

b) elutasítja az üzembe helyezést, amennyiben a rögzített üzembe helyezési kód érvénytelen, vagy az adott pénztárgép, illetve adóügyi ellenőrző egység üzembe helyezésére korábban már sor került, vagy egyéb, adategyezőségi hiba okán az üzembe helyezés nem végezhető el.

(7) Érvénytelen az üzembe helyezési kód, amennyiben azt nem az állami adóhatóság adta ki, illetve amennyiben azt korábban más pénztárgép, illetve adóügyi ellenőrző egység üzembe helyezéséhez felhasználták.

(8) A 3. melléklet I. rész GA) alcím 3. pontja szerinti kétvállalkozós pénztárgép esetén az (1) bekezdés szerinti bejelentésben a (2) bekezdés szerinti adatokat mindkét adóalany tekintetében meg kell adni. A bejelentőnek a bejelentéshez csatolnia kell a másik érintett adóalany bejelentés megtételére vonatkozó meghatalmazását.

(9) A bejelentésen megadott, a (2) bekezdés a)–c) pontjában megjelölt adatok kizárólag az adóalany azonosítását szolgálják, a pénztárgép üzembe helyezése az állami adóhatóság nyilvántartásában szereplő adatokkal valósul meg.

45/B. §20 (1) Amennyiben az adóalany 45/A. § (2) bekezdés a)–c) pontjában megjelölt adataiban változás következik be, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervere az 5. mellékletben meghatározottak szerint módosítja a pénztárgépben az adóalany nevére, adószámára, székhelyére vonatkozó adatot.

(2) A 45/A. § (2) bekezdés e) pontjában megjelölt adat pénztárgépben történő megváltoztatását az adóalany az 52. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak szerint kérheti az állami adóhatóságtól.

(3) Az (1)–(2) bekezdéstől eltérően, a 3. § szerinti egyedi mentesítéssel érintett pénztárgép tekintetében az egyedi mentesítés időtartama alatt, illetve azon pénztárgép tekintetében, amely vonatkozásában az adóalany a 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét, a 45/A. § (2) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti adatokat a pénztárgépben a műszerész szervizelési tevékenység keretében módosítja.

45/C. §21 (1) A pénztárgép, taxaméter üzemeltetője az erre a célra rendszeresített nyomtatványon köteles az állami adóhatósághoz adatszolgáltatást teljesíteni, amennyiben az általa üzemeltett pénztárgépet, taxamétert használatból kivonta, a használatból történő kivonást követő 5 napon belül.

(2) Használatból történő kivonásnak minősül, ha a pénztárgép, taxaméter üzemeltetője azzal a céllal fejezi be a pénztárgép, taxaméter használatát, hogy az adott pénztárgépet, taxamétert a továbbiakban nem kívánja üzemeltetni.

(3) Amennyiben a pénztárgép használatból való kivonásával egyidejűleg új pénztárgép üzembe helyezésére is sor kerül, az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a 45/A. § szerinti bejelentés útján kell teljesíteni.

(4) Nem áll fenn az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség a pénztárgép, taxaméter selejtezése, illetve eladása esetén.

46. §22 (1) A pénztárgép adóügyi ellenőrző egységét, illetve a taxaméter adómemóriáját az üzemeltetőnek az adómegállapításhoz való jog elévülési idejéig meg kell őriznie.

(2) A 3. melléklet I. rész GA) alcím 3. pontja szerinti kétvállalkozós pénztárgép esetén az adóügyi ellenőrző egységet az üzemanyag tulajdonosának kell megőriznie az adómegállapításhoz való jog elévülési idejéig.

47. § (1) A pénztárgépek éves szervizes felülvizsgálata kötelező.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálatot a pénztárgép üzembe helyezését, illetve legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek.

(3) Az éves felülvizsgálat során a szerviz

a) ellenőrzi, hogy nem történt-e illegális beavatkozás a pénztárgépen,

b) szükség esetén kicseréli az adóügyi ellenőrző egység akkumulátorát.

(4) Az éves felülvizsgálatot a szerviznek a pénztárgépnaplóban dokumentálnia kell.

48. § (1) A pénztárgépen a napi nyitás és napi zárás végrehajtása kötelező.

(2) A napi nyitás végrehajtása során rögzíteni kell a nyitó készpénzállomány értékét.

(3) A pénztárgépen minden nyitvatartási nap végén, folyamatos nyitva tartás mellett 24 óránként „Napi forgalmi jelentést”-t kell készíteni.

49. § Az üzemeltető köteles biztosítani, hogy az adóügyi ellenőrző egység és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervere közötti, e rendelet szerinti elektronikus hírközlő hálózat útján történő adatkapcsolatot az üzemeltető által befolyásolható külső körülmény ne zavarja, ne gátolja, illetve köteles az ilyen körülményt haladéktalanul megszüntetni.

50. §23

12. Változás a pénztárgép, taxaméter használatában

51. § (1) Az üzemeltető az erre rendszeresített nyomtatványon köteles bejelenteni az állami adóhatóságnak a pénztárgép használatának 30 napot meghaladó szüneteltetését, a szüneteltetés megkezdésétől számított 45 napon belül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést követően a pénztárgép csak azt követően használható újra, ha az üzemeltető az erre rendszeresített nyomtatványon bejelenti az állami adóhatóságnak a használat folytatását.

52. §24 (1) A pénztárgép üzemeltetője köteles a pénztárgép üzemeltetési helyének megváltozását az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az üzemeltetési hely megváltoztatásának időpontját megelőző 5. napig az állami adóhatósághoz bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni az üzemeltetési hely megváltoztatásának tervezett időpontját.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervere az 5. mellékletben meghatározottak szerint a bejelentésben megjelölt időponttal módosítja a pénztárgépben a pénztárgép üzemeltetési helyére vonatkozó adatot.

(3) Az (1)–(2) bekezdéstől eltérően, a 3. § szerinti egyedi mentesítéssel érintett pénztárgép tekintetében – amennyiben az adóalany a pénztárgép új üzemeltetési helye tekintetében is egyedi mentesítésben részesül – az egyedi mentesítés időtartama alatt, illetve azon pénztárgép tekintetében, amely vonatkozásában az adóalany a 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét, a pénztárgépben a műszerész szervizelési tevékenység keretében rögzíti az új üzemeltetési helyet.

(4) A pénztárgép üzemeltetési helyének megváltoztatásakor az üzemeltetési hely megváltozásának időpontját és az üzemeltetési hely címét

a) a (2) bekezdésben meghatározott esetben az üzemeltető,

b) a (3) bekezdésben meghatározott esetben a műszerész

köteles a pénztárgépnaplóba bejegyezni.

53. § Az üzemeltető köteles a pénztárgép, taxaméter megsemmisülését, elvesztését, eltulajdonítását annak észlelését követően haladéktalanul bejegyezni a pénztárgépnaplóba, taxaméternaplóba, és azt az észlelést követő 8 napon belül, az erre rendszeresített nyomtatványon bejelenteni az állami adóhatóságnak. Taxaméter esetében a bejelentést egyidejűleg az illetékes megyei (fővárosi) Kereskedelmi és Iparkamara felé is teljesíteni kell.

13. A pénztárgép- és a taxaméternapló

54. § (1) A pénztárgépnapló a pénztárgéppel kapcsolatos események dokumentálására szolgál. A pénztárgépnaplót szigorú számadás alá kell vonni.

(2) A pénztárgép üzemeltetéséről és szervizeléséről pénztárgépnapló vezetése kötelező. Egy pénztárgépről egy pénztárgépnapló vezethető.

(3) A pénztárgépnaplóba bejegyzést az e rendeletben meghatározott esetekben az üzemeltető vagy – a (4) bekezdésben foglaltak szerint – a műszerész tehet.

(4) A műszerész az üzemeltető (az üzemeltető részéről jelen lévő személy) aláírásával ismerteti el bejegyzését. Az aláírás megtagadása esetén a műszerész jegyzőkönyvet vesz fel, melyben meg kell jelölni az aláírás megtagadásának okát. Az aláírás megtagadásáról az üzemeltető az erre rendszeresített nyomtatványon, az aláírás megtagadásától számított 15 napon belül adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére.

(5) Az üzemeltető köteles a pénztárgépnaplót az üzemeltetési helyen tartani.

(6) A pénztárgépnaplót a pénztárgép selejtezését vagy értékesítését követően szervizzel le kell záratni.

(7) Az üzemeltető köteles a pénztárgépnaplót a lezárásától számított nyolc évig megőrizni.

(8) Ha a pénztárgépnapló elveszett, megsemmisült, az üzemeltető köteles a szervizt haladéktalanul értesíteni. A bejelentésről a szerviz jegyzőkönyvet vesz fel. Új pénztárgépnaplóba csak a pénztárgép beszerzésére vonatkozó bizonylat bemutatása után jegyezhet be adatot a műszerész.

(9) Az e §-ban foglaltakat a taxaméterre megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a taxaméternaplót és az érvényes hitelesítést igazoló dokumentumot, a távolsági és helyi személytaxi közlekedés (SZJ 60.22.11.) nyújtását (a továbbiakban: taxi-szolgáltatást) végző az üzemelés során köteles a gépkocsiban, illetve magánál tartani.

14. A pénztárgép, taxaméter selejtezése

55. § (1) Selejtezni kell a pénztárgépet, taxamétert, ha

a) javíthatatlan,

b) megsemmisült, elveszett,

c) eltulajdonították.

(2) Az (1) bekezdés szerinti selejtezést

a) javíthatatlan pénztárgép, taxaméter esetén a szerviz által felvett jegyzőkönyv alapján, a jegyzőkönyv átvételétől,

b) megsemmisült, elveszett pénztárgép, taxaméter esetén a megsemmisülés, elvesztés 53. § szerinti bejelentése alapján, a bejelentéstől,

c) eltulajdonított pénztárgép, taxaméter esetén az eltulajdonítás miatt indult szabálysértési eljárást vagy büntetőeljárást lezáró jogerős döntés alapján, a döntés jogerőre emelkedésétől

számított 30 napon belül kell elvégezni.

(3) Az (1) bekezdés alá nem tartozó esetekben a pénztárgép, taxaméter selejtezhető. A selejtezésről a szerviz jegyzőkönyvet vesz fel, és a selejtezésről, valamint a pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének, illetve a taxaméter adómemóriájának kiszereléséről az állami adóhatóság részére az erre rendszeresített nyomtatványon adatot szolgáltat.

(4) A pénztárgép selejtezésekor az adóügyi ellenőrző egységet, taxaméter selejtezésekor az adómemóriát a szervizzel ki kell szereltetni. A kiszerelt adóügyi ellenőrző egység, adómemória más pénztárgépbe, taxaméterbe nem szerelhető be.

15. Adóügyi ellenőrző egység, illetve taxaméter adómemóriájának cseréje, adómemória-kiíratás
és az adóügyi ellenőrző egységre és a taxaméter adómemóriájára vonatkozó egyéb szabályok

56. § (1) Amennyiben a pénztárgép adóügyi ellenőrző egysége, illetve a taxaméter adómemóriája megtelik, meghibásodik, vagy a pénztárgép, taxaméter üzemeltetőjének személyében változás következik be, valamint a 27. § (6) bekezdés b) pontja szerinti esetben az adóügyi ellenőrző egységet, illetve az adómemóriát cserélni kell.

(2) Tilos a pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének, illetve a taxaméter adómemóriájának cseréje, ha a pénztárgép, taxaméter forgalmazási engedélyét a 25. § a)–d) pontjaiban foglaltak miatt vonták vissza.

57. § (1)25 A pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének, illetve a taxaméter adómemóriájának cseréje esetén kizárólag a forgalmazó által biztosított, adott pénztárgéptípushoz, illetve taxamétertípushoz engedélyezett adóügyi ellenőrző egység, illetve adómemória építhető be a pénztárgépbe, illetve a taxaméterbe.

(2) A pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének, illetve a taxaméter adómemóriájának cseréje esetén új AP-számot kell programozni az új adóügyi ellenőrző egységbe, illetve az adómemóriába.

(3) A taxaméter régi adómemóriájának teljes tartalmát ki kell íratni, annak adatait az esemény megjelölésével a taxaméternaplóba be kell jegyezni.

58. § (1) A taxaméter adómemóriáját ki kell íratni

a) adómemória csere esetén,

b) a bevétellel való egyeztetés érdekében, az adóévet követő második hónap utolsó napjáig,

c) az állami adóhatóság e rendelet szerint vagy adóellenőrzés során eljáró alkalmazottjának felhívására.

(2) Az adómemória kiíratást a taxaméternaplóba be kell jegyezni.

(3) A taxaméter adómemóriájának kiírását az üzemeltető maga is elvégezheti vagy azzal szervizt, illetve más, szerviznek vagy műszerésznek nem minősülő személyt is megbízhat. Amennyiben az adómemória kiírást nem szerviz végzi, az üzemeltető köteles a kiírást bejegyezni a taxaméternaplóba, és arról a 42. § (1) bekezdésének megfelelő alkalmazásával adatot szolgáltatni az állami adóhatóságnak.

VI. Fejezet

VEGYES RENDELKEZÉSEK

59. § Az e rendeletben foglaltakat az Áfa tv. 168. § (3) bekezdése szerinti számlára nem kell alkalmazni.

60. § (1) A IV. fejezet 10. és 11. alcímében, továbbá az V. fejezetben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget kétvállalkozós üzemanyagkút rendszer esetén adóalanyonként külön-külön kell teljesíteni.

(2)26 A IV. fejezet 10. és 11. alcímében, továbbá az V. fejezetben előírt adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettséget az Art. 175. § (9) bekezdése alapján elektronikus bevallásra kötelezettek elektronikusan teljesítik.

61. § A taxaméter üzembe helyezésére, szervizelésére vonatkozó további részletszabályokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

16. Az AP szám

62. § A forgalmazó a pénztárgép értékesítésekor köteles az adóügyi ellenőrző egységben, taxaméter esetén az adómemóriában rögzíteni az AP számot.

63. § (1) Az AP szám az adóügyi ellenőrző egység, taxaméter esetén az adómemória és egyben a pénztárgép, illetve a taxaméter egyedi azonosító száma.

(2) Az AP szám 9 karakterből álló azonosító, amelynek

a) az 1. karaktere „A”-val induló, a forgalmazási engedélyben meghatározott, alfabetikus sorrendben folyamatosan növekvő betű,

b) 2–4. karaktere „001”-gyel induló, a forgalmazási engedélyben meghatározott, folyamatosan 1-gyel növekvő sorszám,

c) az 5–9. karaktere a forgalmazó által meghatározott, „00001”-gyel kezdődő, folyamatosan 1-gyel növekvő sorszám.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott karakter alfabetikus sorrendben akkor változik, ha a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott 2–4. karakter a 999-et meghaladta.

(4) A (2) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott 1–4. karakter a forgalmazási engedély száma.

(5) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott karakterként a latin abc nagy betűi használhatók azzal, hogy pénztárgép esetén a „T” betű nem használható.

(6) Taxaméter esetén a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott 1. karakter „T”.

17. Ellenőrzés

64. § (1) A pénztárgép forgalmazásával, üzemeltetésével, szervizelésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségeket az állami adóhatóság az Art. egyes adókötelezettségek ellenőrzésére, illetve adatgyűjtésre irányuló ellenőrzésre vonatkozó szabályainak, a hatósági eljárást az Art. hatósági eljárásra vonatkozó szabályainak megfelelő alkalmazásával folytatja le azzal, hogy az ellenőrzött adóalanyon az ellenőrzött forgalmazót, üzemeltetőt, szervizt, műszerészt, egyéb személyt, adókötelezettségen a pénztárgép forgalmazásával, üzemeltetésével, szervizelésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettséget kell érteni.

(2) Az Art. 176/F. § szerinti ellenőrző vizsgálatot a Hatóság a bevont pénztárgép átvételétől számított 10 napon belül elvégzi.

(3) A Hatóság az ellenőrző vizsgálat eredményéről határozatot hoz, amelyet azzal a személlyel (szervezettel) közöl, akitől (amelytől) a pénztárgépet bevonták. A Hatóság a határozatról elektronikus úton tájékoztatja az állami adóhatóságot.

(4) Amennyiben a Hatóság az ellenőrző vizsgálat eredményeként megállapítja, hogy a bevont pénztárgép e rendeletben meghatározott követelményeknek nem felel meg, de a hiba, hiányosság kiküszöbölhető, úgy a pénztárgép visszaadásával egyidejűleg határidő tűzésével felhívja a forgalmazót vagy azt, akitől a pénztárgépet bevonták a hiba kijavítására. A kötelezett a hiba előírt határidőben történő kijavítását a Hatóság előtt igazolni köteles.

65. § Az Art. 176/F. § (4) bekezdése szerinti esetben az állami adóhatóság a pénztárgép bevonásáig a pénztárgépet – az 5. melléklet 9. pontjában foglaltak szerint – blokkolhatja. A pénztárgép blokkolt állapotba helyezése a pénztárgép bevonásának idejébe beleszámít.

18. A pénztárgép és taxaméter engedélyeztetésével összefüggő díjfizetés részletszabályai

66. § (1) A pénztárgép és taxaméter forgalmazásának engedélyezéséért és a forgalmazási engedély módosításáért, kiterjesztéséért fizetendő igazgatási-szolgáltatási díj mértékét a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az igazgatási-szolgáltatási díjat az MKEH 10032000-00282448-00000000 számú fizetési számlájára átutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell befizetni. A közlemény rovatban az alábbiakat kell szerepeltetni:

a) forgalmazás engedélyezésért fizetendő díj esetében a forgalmazó neve, adószáma,

b) forgalmazási engedély módosításáért fizetendő díj esetében:

ba) forgalmazó neve, adószáma,

bb) eredeti engedély száma,

bc) módosítás sorszáma.

(3) A díj megfizetése a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését a fizetési számlára történő készpénzbefizetést igazoló szelvényrész másolatával, átutalási megbízás esetén a hitelintézet által kiállított, az átutalás megindításának megtörténtét tanúsító igazolás (bankkivonat) másolatával kell igazolni a forgalmazási engedély iránti kérelem benyújtásakor.

(4)27 A Hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés díja a 2. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 50%-a, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a (2) bekezdésben meghatározott módon befizetni.

67. § Az igazgatási szolgáltatási díj kezelésére, elszámolására, nyilvántartására, valamint – a 68. §-ban szabályozott esetek kivételével – visszatérítésére az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

68. § (1) Ha a forgalmazási engedély megadására, módosítására, vagy kiterjesztésére irányuló kérelmet a forgalmazó visszavonja és a típusvizsgálat a kérelem visszavonása előtt elvégzésre került, a megfizetett igazgatási-szolgáltatási díj nem jár vissza.

(2) Az igazgatási-szolgáltatási díj nem jár vissza akkor sem, ha az engedélyező hatóság a forgalmazás engedélyezése iránti, a módosítás iránti, vagy a kiterjesztés iránti kérelmet elutasítja.

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott kérelem visszavonásáig a típusvizsgálatra nem került sor, a megfizetett igazgatási-szolgáltatási díj visszatérítéséről az engedélyező hatóság gondoskodik.

(4)28 A jogorvoslati eljárásban megfizetett díjat a forgalmazónak teljes mértékben vissza kell téríteni, ha a Hatóság által hozott határozat a forgalmazó hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult. A díj visszatérítését hivatalból a jogorvoslati eljárás során hozott határozatban kell elrendelni.

19. Értelmező rendelkezések

69. § E rendelet alkalmazásában:

1. adóév: az Art.-ban meghatározott adóév,

2. adóügyi bizonylat: nyugta, egyszerűsített számla, napi forgalmi jelentés, taxaméter esetén adómemória adatai jelentés, időszakos forgalmi jelentés; nyugta, egyszerűsített számla sztornó bizonylata, nyugta, egyszerűsített számla visszáru bizonylata, göngyölegjegy,

3. adóügyi nap: a napi nyitás és napi zárás parancs végrehajtása között eltelt idő,

4. adóügyi ellenőrző egység: a pénztárgép azon önállóan elkülöníthető zárt, elektronikus adattároló és mobil adatkommunikációs egysége, mely az Áfa tv.-ben és e rendeletben foglalt előírások szerint meghatározott adattartalmú adóügyi bizonylatokat, valamint annak elválaszthatatlan részét képező elektronikus nyilvántartásokat tartalmazza, továbbá biztosítja és ellátja a pénztárgép és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közötti titkosított adatkommunikációt,

5. adóügyi ellenőrző egység szoftver: az adóügyi ellenőrző egység e rendeletben foglalt funkcióit biztosító, abban működő szoftver,

6. áfa tábla: az áfa jel és a hozzátartozó érték egymáshoz rendelése,

7. bizonylat: adóügyi és nem adóügyi bizonylat,

8. blokkolt állapot: olyan állapot, amelyben a pénztárgép vagy taxaméter üzemszerű használatra nem alkalmas,

9. elektronikus napló: a pénztárgépek lehetséges szolgáltatása, ami biztonságos műszaki megoldással védett tárterület és lenyomatképző eljárás együttes alkalmazásával biztosítja, hogy a kiadott bizonylatok adattartalma a kiadás után manipulálhatatlan módon kerüljön eltárolásra, illetve a kiadott bizonylatok ellenőrzés céljából hozzáférhetőek legyenek,

10. ellenőrző kód: a pénztárgépen kibocsátott bizonylatok és a pénztárgépen bekövetkező események rögzítésekor az adóügyi ellenőrző egység által, az SHA-256 algoritmussal, az adott bejegyzésből, az előző bejegyzésre képzett ellenőrző kódból, valamint az előzőleg lezárt szöveges állomány utolsó ellenőrző kódjából képzett 64 karakter hosszú, hexadecimális számként értelmezhető kód, ami alkalmas a rögzített adattartalom sértetlenségének igazolására,

11. gyakorló üzemmód: a pénztárgép olyan, nem kötelezően beépített üzemmódja, mely az új felhasználók oktatását szolgálja. Ennek során a pénztárgép adóügyi bizonylatot vagy az üzletmenet szempontjából releváns adatokat tartalmazó dokumentumot nem bocsát ki,

12. inicializálás: az eszköz működéséhez szükséges előkészítő műveletek meghatározott sorozata,

13. kriptográfiai modul: olyan mikrokontroller, amely a digitális aláírás képzéséhez szükséges feladatokat végzi el,

14. nem adóügyi bizonylat: olyan tranzakciókról készített bizonylat, amely taxaméter esetén az adómemóriában tárolt adatokat nem módosítja, pénztárgép esetén a napi zárás összesítőit nem változtatja meg,

15. pénzátvételi hely: minden olyan hely, ahol az adóalany nyugtaadási kötelezettségével járó fizetés történik,

16. RAM törlés: a taxaméter adóügyi modulja operatív tárolóinak alaphelyzetbe állítása,

17. stilizált AP jel: az adóügyi bizonylatok záró sorának kezdő szimbóluma,

18. szekvenciális kiíratás: az adatok tárolási sorrendje szerinti kiíratás,

19. szervizelési tevékenység: a pénztárgép, taxaméter üzembe helyezése, javítása, éves felülvizsgálata, programozása, a taxaméter adómemóriájának kiírása, az adóügyi ellenőrző egység, illetve a taxaméter adómemóriájának cseréje, továbbá minden olyan művelet elvégzése, amely szabályosan plombált pénztárgépnél, taxaméternél a plomba megbontását igényli,

20. túlcsordulás: olyan esemény, amelynek során egy művelet eredménye nem ábrázolható a számára definiált változóban,

21. „új sor” karakter: a 10-es kódú karakter,

22. üzemanyagkártya: üzemanyag vásárlást lehetővé tévő kártya, amely használatával megvalósult vásárlás ellenértékének kifizetése utólag, banki átutalással történik meg,

23. üzembe helyezés: a végfelhasználó számára szánt pénztárgép, taxaméter első, továbbá az üzemeltető személyének megváltozását követő rendeltetésszerű használatának megkezdése,

24. üzemeltetési hely: az a pénzátvételi hely, ahol az üzemeltető a pénztárgépet használja,

25. üzlet: a kereskedelemről szóló törvény szerinti üzlet.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. Hatályba léptető rendelkezések

70. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 3–69. §, a 78. §, az 1–4. melléklet és a 6–17. melléklet – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. március 20-án lép hatályba.

(3) A 2. §, valamint az 5. melléklet 2013. május 1-jén lép hatályba.

(4) A 3. melléklet I. rész C) alcím 1. pont f) alpontja 2018. január 1-jén lép hatályba.

21. Átmeneti rendelkezések

71. § (1)29 A 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgépek – a 71/A–75. §-ban foglalt kivétellel – 2013. augusztus 31-ig üzemeltethetők.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénztárgépek szervizelésére, üzemeltetésére, a pénztárgép adataira vonatkozó adatszolgáltatásra – ideértve az adómemória kiíratására vonatkozó kötelezettséget is – a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 2013. február 15-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtt 2013. március 19-én folyamatban lévő, a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 2. § (1) bekezdése, 4. § (7) bekezdése és 5. § (3) bekezdése szerinti eljárásokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013. március 20-ával megszünteti. 2013. március 19-ét követően az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgépek tekintetében forgalmazási engedély módosítása, kiterjesztése, illetve adómemória csere iránti kérelem nem terjeszthető elő. Az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgépek adómemóriája külön engedély nélkül cserélhető.

(4) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által 2013. március 19-ig kiadott szervizengedélyek, műszerészi igazolványok és plombanyomók 2013. április 30-án érvényüket vesztik.

71/A. §30 Az az 1. § (1) bekezdése alapján pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany, aki 2013. szeptember 3-át megelőzően a 45/A. § (1) bekezdése szerinti bejelentést az állami adóhatósághoz megtette, jogosult az e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő pénztárgép üzembe helyezéséig a 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgépet üzemeltetni azzal, hogy 2013. október 1-től az üzemeltetés további feltétele, hogy az e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő pénztárgép beszerzésére vonatkozó szerződéssel vagy a pénztárgép forgalmazója által visszaigazolt megrendeléssel rendelkezzen.

72. § (1) A 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő, elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépek 2013. december 31-éig üzemeltethetőek.

(1a)31 Az (1) bekezdés szerinti határidő vonatkozik azokra a 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő, elektronikus naplóval nem rendelkező pénztárgépekre is, amelyeket olyan, az 1. § (1) bekezdése alapján pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany üzemeltet, aki (amely) a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó beszerzéseit közbeszerzés keretében köteles megvalósítani.

(2)32 2013. május 1-jéig az (1) és (1a) bekezdés szerinti pénztárgépek szervizelésére, üzemeltetésére a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 2013. február 15-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy az a szerviz, illetve műszerész, aki (amely) 2013. március 20-án nem rendelkezik az állami adóhatóság által kiadott szervizengedéllyel, műszerészi igazolvánnyal, illetve plombanyomóval, az az e rendelet szerint kérheti a szervizként, illetve műszerészként történő nyilvántartásba vételét. 2013. május 1-jét követően az (1) és (1a) bekezdés szerinti pénztárgépek szervizelésére, üzemeltetésére jelen rendeletet kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a 47. § szerinti éves felülvizsgálat nem kötelező.

(3)33 A pénztárgép üzemeltetője 2014. február 28-ig köteles az (1) és (1a) bekezdés szerinti pénztárgép adómemóriáját a 2013. január 1. és a pénztárgép használatból történő kivonása közötti időszak vonatkozásában kiíratni, és azt az adó megállapításához való jog elévüléséig megőrizni.

73. § (1) A 72. § (1) bekezdés szerinti pénztárgép tekintetében a 2. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget 2013. július 1. és a pénztárgép használatból történő kivonása (legkésőbb 2013. december 31.) között az elektronikus naplók, valamint az elektronikus naplók adattartalmának Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére elektronikus úton történő megküldésével kell teljesíteni havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének technikai részleteit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján 2013. március 10-ig közzéteszi.

74. §34

75. § (1) A pénztárgép használatra nem kötelezett adóalany, illetve az adóalany azon tevékenysége tekintetében, amely vonatkozásában nem kötelezett pénztárgép használatra, a 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgépet 2015. január 1-éig üzemeltetheti.

(2) 2013. május 1-jéig az (1) bekezdés szerinti pénztárgépek szervizelésére, üzemeltetésére a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 2013. február 15-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy az a szerviz, illetve műszerész, aki (amely) 2013. március 20-án nem rendelkezik az állami adóhatóság által kiadott szervizengedéllyel, műszerészi igazolvánnyal, illetve plombanyomóval, az e rendelet szerint kérheti a szervizként, illetve műszerészként történő nyilvántartásba vételét. 2013. május 1-jét követően az (1) bekezdés szerinti pénztárgépek szervizelésére, üzemeltetésére jelen rendeletet kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a 47. § szerinti éves felülvizsgálat nem kötelező.

(3) Az (1) bekezdés szerinti, a 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgép adómemóriáját ki kell íratni

a) adómemória csere esetén,

b) a bevétellel való egyeztetés érdekében, az adóévet követő második hónap utolsó napjáig,

c) az állami adóhatóság e rendelet szerint vagy adóellenőrzés során eljáró alkalmazottjának felhívására.

(3) Az adómemória kiíratást a pénztárgépnaplóba be kell jegyezni.

(4)35 A pénztárgép adómemóriájának kiírását az üzemeltető maga is elvégezheti vagy azzal szervizt, illetve más, szerviznek vagy műszerésznek nem minősülő személyt is megbízhat. A szerviz, illetve amennyiben az adómemória kiírást nem szerviz végzi, az üzemeltető köteles a kiírást bejegyezni a pénztárgépnaplóba, és arról a 42. § (1) bekezdésének megfelelő alkalmazásával adatot szolgáltatni az állami adóhatóságnak.

75/A. §36 (1)37 Az 1. § (1) bekezdése alapján pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany, akinél 2013. május 1-jét követően új tevékenység kezdése miatt vagy egyéb okból pénztárgép beszerzése szükséges, az e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő pénztárgép üzembe helyezéséig nyugta- és számlakibocsátási kötelezettségének kézi kibocsátású nyugtával, számlával vagy az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő, de e rendeletben foglaltak szerint 2013. augusztus 31-ig vagy 2013. december 31-ig üzemeltethető pénztárgéppel is eleget tehet, feltéve, hogy a pénztárgép beszerzését kiváltó ok bekövetkezésétől számított 8 napon belül a 45/A. § (1) bekezdése szerinti bejelentést az állami adóhatósághoz megteszi és az e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő pénztárgép beszerzésére vonatkozó, a bejelentésre előírt határidőt megelőzően kötött szerződéssel vagy a pénztárgép forgalmazója által a bejelentésre előírt határidőt megelőzően visszaigazolt megrendeléssel rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő pénztárgép beszerzését követően első tételként a kézi nyugta- és számlaadással bizonylatolt bevételt is be kell ütni külön megjelöléssel, vagy az erről utólag egy összegben készült gépi nyugtán történő feljegyzéssel, a bizonylat megőrzése mellett.

76. § A 3. melléklet I. rész C) alcím 1. pont f) alpontja hatálybalépéséig valamennyi termék, szolgáltatás forgalmi gyűjtőinek második és harmadik karaktere „00”.

76/A. §38 Az állami adóhatóság által a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 3. § (2) bekezdése alapján, pénztárgép kötelező alkalmazása alól adott, 2013. március 19-én érvényben lévő felmentések 2014. december 31-ig érvényben maradnak.

76/B. §39 (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve jogelődje az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által engedélyezett taxaméterekre jelen rendeletet kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel:

a) forgalmazási engedély kiterjesztése, illetve módosítása iránti kérelem nem terjeszthető elő,

b) az adómemória cseréje esetén nem kell új AP számot programozni az új adómemóriába.

(2) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve jogelődje az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által engedélyezett, lejárt forgalmazási engedélyű taxaméterek tekintetében adómemória csere iránti kérelem nem terjeszthető elő. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve jogelődje az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által engedélyezett, lejárt forgalmazási engedélyű taxaméterek tekintetében az adómemória 2014. december 31-ig külön engedély nélkül cserélhető.

76/C. §40 A pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet módosításáról szóló 13/2013. (III. 29.) NGM rendelettel megállapított 45/A. §-t a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve jogelődje az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által engedélyezett pénztárgépek tekintetében nem kell alkalmazni.

76/D. §41 (1) A hagyományos pénztárgépeknek az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépekre történő cseréjéhez kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 37/2013. (IX. 13.) NGM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 71. § (1) bekezdését, 71/A. §-át és 75/A. § (1) bekezdését a 2013. augusztus 31-ét követően indult, a Módr. hatálybalépésekor42 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A 75/A. § (1) bekezdése alkalmazásában, ha a pénztárgép beszerzését kiváltó ok a Módr. hatályba lépését megelőzően következett be, a pénztárgép beszerzését kiváltó ok bekövetkezése időpontjának a Módr. hatályba lépésének napját kell tekinteni.

22. Az Európai Unió jogának való megfelelés

77. § A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

23. Hatályon kívül helyező rendelkezések

78. §43

1. melléklet a 3/2003 . (II. 15.) NGM rendelethezNyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel, taxaméterrel eleget tenni kötelezettek köre


1. Az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget az alábbi adóalanyok, illetve üzletek:
a)    a gyógyszertárak,
b)    a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR ‘08 47.1–47.7 és 47.91 szerinti kiskereskedelmi, az 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási (kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtást), az 55.1–55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási, a 77.1–77.2 és 77.33 szerinti kölcsönzési és a 95.1–95.2 szerinti javítási tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt, kivéve:
ba)    a betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet,
bb)    a csomagküldő kereskedelem, kivéve annak nyílt árusítást végző üzlete, bemutatóterme,
bc)    az ipari – kivéve élelmiszeripari – tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, ha termelő és értékesítő tevékenységét ugyanabban a helyiségben folytatja,
bd)    a termelői borkimérés,
be)    az utazási iroda, utazási ügynökség, turisztikai szolgáltató iroda utazási szolgáltatásai tekintetében,
c)    a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR ‘08 46.2–46.7 szerinti nagykereskedelmi tevékenységet folytató adóalanyok, üzletek a kiskereskedelmi értékesítésük tekintetében.


2. Az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag taxaméterrel tehetnek eleget a taxiszolgáltatást nyújtó adóalanyok.

2. melléklet a 3/2003 . (II. 15.) NGM rendelethezIgazgatási szolgáltatási díjak

A.) Speciálisnak nem minősülő pénztárgép

 

A

B

C

1.

Tételszám

Megnevezés

Díjtétel

2.

1.

Pénztárgép forgalmazása iránti engedély

engedélyenként
600 000 Ft

3.

2.

Pénztárgép érvényes forgalmazási engedélyének módosítása (egy éven belül az első módosítás)

300 000 Ft

4.

3.

Pénztárgép érvényes forgalmazási engedélyének módosítása (egy éven belül a második, vagy az azt követő módosítás(ok) )

Módosításonként
400 000 Ft

5.

4.

Forgalmazási engedély kiterjesztése

Kiterjesztésenként
80 000 FtB.) Speciális pénztárgép ( 3. melléklet G) pontjában meghatározott pénztárgépek)

 

A

B

C

1.

Tételszám

Megnevezés

Díjtétel

2.

1.

Pénztárgép forgalmazása iránti engedély

Engedélyenként
900 000 Ft

3.

2.

Pénztárgép érvényes forgalmazási engedélyének módosítása (egy éven belül az első módosítás)

450 000 Ft

4.

3.

Pénztárgép érvényes forgalmazási engedélyének módosítása (egy éven belül a második, vagy az azt követő módosítás(ok) )

Módosításonként
600 000 Ft

5.

4.

Forgalmazási engedély kiterjesztése

Kiterjesztésenként
80 000 FtC.) 17. mellékletben meghatározott pénztárgépek

3K01904_2

 

A

B

C

1.

Tételszám

Megnevezés

Díjtétel

2.

1.

Pénztárgép forgalmazása iránti engedély

elvi forgalmazási engedély engedélyenként
900 000 Ft

üzembe helyezési engedély engedélyenként
100 000 Ft

3.

2.

Pénztárgép érvényes forgalmazási engedélyének módosítása (egy éven belül az első módosítás)

500 000 Ft

4.

3.

Pénztárgép érvényes forgalmazási engedélyének módosítása (egy éven belül a második, vagy az azt követő módosítás(ok) )

Módosításonként
600 000 Ft

5.

4.

Forgalmazási engedély kiterjesztése

Kiterjesztésenként
80 000 FtD.) Taxaméter

 

A

B

C

1.

Tételszám

Megnevezés

Díjtétel

2.

1.

Taxaméter forgalmazása iránti engedély

Engedélyenként
200 000 Ft

3.

2.

Taxaméter érvényes forgalmazási engedélyének módosítása (egy éven belül az első módosítás)

100 000 Ft

4.

3.

Taxaméter érvényes forgalmazási engedélyének módosítása (egy éven belül a második, vagy az azt követő módosítás(ok) )

Módosításonként
150 000 Ft

5.

4.

Forgalmazási engedély kiterjesztése

Kiterjesztésenként
80 000 Ft

3. melléklet a 3/2003 . (II. 15.) NGM rendelethez44I.

A pénztárgépekre vonatkozó műszaki követelmények

A)

1. A pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie a készpénzzel történő fizetések kimutatására, rögzítésére és bizonylatolására.
2. A pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie a készpénztől eltérő különböző fizetési módokban eszközölt fizetések kimutatására, rögzítésére és bizonylatolására
3. A pénztárgépnek e rendelet 9. mellékletében meghatározott bizonylatokat kell nyomtatnia.
4.A pénztárgép nem rendelkezhet olyan funkcióval, amely révén az üzemeltető, vagy más személy törölheti, módosíthatja, vagy kiegészítheti a már rögzített adatokat.
5. A pénztárgép nem lehet képes adóügyi bizonylat nyomtatás nélkül értékesítési tranzakció rögzítésére.
6. A pénztárgép nem rendelkezhet olyan funkcióval, amely révén az árucikkek és szolgáltatások előre beprogramozott szövege rögzített tranzakció tekintetében módosítható.
7. A pénztárgép programot el kell látni verziószámmal. A verziószám a szoftver programverziójának egyedi azonosítója, amely a szoftver frissítésével, bővítésével megváltozik.
A pénztárgépekre telepített pénztárgép programok verziószámát, valamint a program készítőjének nevét rögzíteni kell, az adatoknak lehívhatónak kell lenniük.
A pénztárgépet tilos csatlakoztatni, illetve egybeépíteni olyan készülékkel, vagy szoftverrel, amely befolyásolja annak e rendeletben szabályozott funkcióit.
8. A pénztárgép csak akkor rögzíthet értékesítési összeget, ha a csatlakoztatott – F) pont FD) alpontja szerinti – adóügyi ellenőrző egység (a továbbiakban: AEE) működik.
9. A pénztárgépnek képesnek kell lennie az AEE-ből egy erre a célra szolgáló USB 2.0 csatlakozón keresztül az AEE-ben tárolt valamennyi naplófájlt, illetve a még ki nem olvasott naplófájlokat (napi zárások naplója, működési napló) kiolvasni és a felhasználó számára kódolatlan szövegfájlként rendelkezésre bocsátani.
10. A pénztárgépnek pecsétnyomóval (plomba) lezárhatónak kell lennie. A pénztárgép lezárására kizárólag a NAV által biztosított pecsétnyomó használható. A pecsétnyomó anyaga acél. A pecsétnyomó mérete pénztárgép esetén 10 mm, taxaméter esetén 8 mm. A pecsétanyag pénztárgép esetén viasz, taxaméter eseten ólom. A lenyomat homorú.
11. A plomba helyét úgy kell meghatározni, hogy felbontása nélkül a készüléken (pénztárgép) illetéktelen beavatkozás, adattörlés ne legyen végrehajtható.
12. A pénztárgép burkolatát úgy kell kialakítani, hogy a készülék nyílásain keresztül ne legyen lehetőség a tárolt adatok módosítására.
13. A pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie az áfa kulcsok előre programozott módú kezelésére, azaz egy korábbi időpontban beállított áfa tábla megadott dátum szerinti érvénybe léptetésére.
14. A pénztárgép az AEE indítását megelőzően kizárólag „gyakorló üzemmódban” működhet. Gyakorló üzemmód során:
a)    adóügyi bizonylat nem nyomtatható,
b)    valamennyi szóközkarakter helyett „?” karaktert kell nyomtatni.
15. Az AEE-ben tárolt utolsó „napi forgalom rekord” dátumánál korábbi dátumratörténő beállítást a pénztárgép nem engedélyezhet.
16. A napi nyitást követő 24+1,5 óra elteltével a pénztárgép nem adóügyi bizonylat és a napi forgalmi jelentés kivételével újabb bizonylat megnyitását nem végezheti el.

B)

Papír

1. A pénztárgépben kizárólag jól olvasható, olvashatóságát a felhasználástól számított legalább 8 évig megőrző folytonos papírtekercs használható.
2. A hőpapír használatának további feltétele, hogy a papírtekercs hátoldalán tartalmazza az alábbi adatokat:
a)    „A hőpapír pénztárgép vagy taxaméter hőnyomtatóban használható.”,
b)    az 1. pontban foglaltaknak megfelelő hőpapírként Magyarországon elsőként forgalomba hozó neve, címe,
c)    a hőpapír használhatóságának határideje (év, hó, nap),
d)    „Olvashatóságát megőrzi 8 évig”,
e)    az olvashatóság megőrzési feltételei.

C)

Forgalmi gyűjtők, tranzakció típusok, tranzakció gyűjtők, számlálók, funkciók

1. A pénztárgépnek legalább az alábbi ötszáz forgalmi gyűjtővel kell rendelkeznie, amelyek az értékesítések és egyéb, a 4–6. pontokban meghatározott tranzakciók áfa-csoportonkénti, valamint termék- vagy szolgáltatáscsoportonkénti elkülönített regisztrációját biztosítják.
Az egyes gyűjtők jele egy betűből és két számjegyből áll. A betű az értékesített termék vagy szolgáltatás ÁFA-kulcsát, a kétjegyű szám pedig a termék- vagy szolgáltatáscsoportot jelöli.
a)    05%-os áfa kulcsú termékek, szolgáltatások forgalmának gyűjtőinek, első karaktere „A”,
b)    18%-os áfa kulcsú termékek, szolgáltatások forgalmának gyűjtőinek első karaktere: „B”,
c)    27%-os áfa kulcsú termékek, szolgáltatások forgalmának gyűjtőinek első karaktere: „C”,
d)    adójegyes termékek forgalmának gyűjtőinek első karaktere: „D”,
e)    áfa alól mentes termékek, szolgáltatások forgalmának gyűjtőinek első karaktere: „E”.
Jelen pont alkalmazásában az áfa alól mentes termékek, szolgáltatások forgalmával esik egy tekintet alá az alanyi adómentességet választó adóalany forgalma, az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalany forgalma, az Áfa tv. XV. fejezetében meghatározott különös szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás forgalma, az Áfa tv. XVI. fejezetében meghatározott különös szabályok szerinti használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítésének forgalma, valamint az Áfa tv. hatályán kívüli értékesítések, szolgáltatások forgalma.
f)
2. A forgalmi adatok gyűjtését bizonylat szinten (nyugta, egyszerűsített számla) és napi szinten is biztosítani kell.
3. A pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie az áfa-kulcsok A) pont 13. alpont pont szerinti módosítására
4. A pénztárgép nyugta, egyszerűsített számla készítésekor az alábbi elemi tranzakció típusokat kezelheti:
a)    értékesítés-sztornó (jele: „”)
b)    felár-felár sztornó (jele: „f”)
c)    engedmény-engedmény sztornó (jele: „e”)
d)    visszáru-visszáru sztornó (jele: „v”)
e)    részösszeg felár-részösszeg felár sztornó (jele: „f”)
f)    részösszeg engedmény-részösszeg engedmény sztornó (jele: „e”).
5. A 4. pontban felsoroltak közül az értékesítés és sztornó tranzakció típus alkalmazása kötelező, a többi tranzakció opcionális.
6. A nyugta, egyszerűsített számla tételsorainak nyomtatásakor a tranzakció típusát jellel, vagy megnevezéssel egyértelműen azonosítani kell. A forgalmi gyűjtők tartalmát csökkentő tranzakciók (sztornó, engedmény, visszáru, felár sztornó) értékét „–” előjellel kell kinyomtatni.
7. A pénztárgépnek –az alkalmazott tranzakció típusoktól függően –az alábbi bizonylat szintű és napi szintű tranzakció-gyűjtőkkel kell rendelkeznie:
a)    felár
b)    sztornó
c)    engedmény
d)    visszáru.
8. A tranzakció típusok, bizonylat szintű forgalmi és tranzakció-gyűjtők kapcsolatait a 7. melléklet tartalmazza.
9. Sztornó és visszáru bizonylatok kezelése esetén a pénztárgépnek a következő napi szintű gyűjtéseket is el kell végezni:
a)    sztornó bizonylatok értékének gyűjtése,
b)    visszáru bizonylatok értékének gyűjtése.
10. A pénztárgépnek legalább a következő napi szintű számlálókat kell kezelnie:
a)    kinyomtatott nyugták számlálója,
b)    a pénztárgép nyugtanyomtatóján kinyomtatott egyszerűsített számlák számlálója,
c)    nyugták, egyszerűsített számlák megszakításainak számlálója.
11. Sztornó és visszáru bizonylatok kezelése esetén a pénztárgépnek az alábbi napi szintű számlálásokat is el kell végeznie:
a)    sztornó bizonylatok számlálása,
b)    visszáru bizonylatok számlálása.
12. A pénztárgépnek göngyölített forgalomként (GT) az AEE indításától kezdődően gyűjtenie kell a napi forgalmi gyűjtők összegét.
13. A pénztárgépnek az AEE indításától kezdődően „napi zárások számlálója” globális számlálót kezelnie kell.
14. A pénztárgépnek legalább az alábbi funkciókat kell kezelnie:
a)    napi funkciók:
aa)    Napi nyitás,
ab)    Bizonylatnyitás (nyugta, egyszerűsített számla, nem adóügyi bizonylat),
ac)    Tételsor nyomtatás (nyugta tételsor, egyszerűsített számla tételsor, megjegyzés sor),
ad)    Rész-összesen sor nyomtatás,
ae)    ÖSSZESEN sor nyomtatás,
af)    Bizonylat-megszakítás (nyugta, egyszerűsített számla, nem adóügyi bizonylat),
ag)    Bizonylatzárás (nyugta, egyszerűsített számla, nem adóügyi bizonylat),
ah)    Napi zárás.
b)    technikai és egyéb funkciók:
ba)    Dátum-, időállítás,
bb)    „Azonosító rekord” írás,
bc)    „Áfa rekord” írás,
bd)    Fejléc beállítás,
be)    Váltópénz kezelés („Pénz be”),
bf)    Fölözés („Pénz ki”),
bg)    Pénztárjelentés nyomtatás,
bh)    „Euró bevezetésének időpontja rekord” írás,
bi)    Euró üzemmód beállítása.
15. Az euró bevezetésével kapcsolatos funkciók leírását a H) pont tartalmazza.
16. A pénztárgép az általa kezelt funkciókat csak meghatározott sorrendben hajthatja végre


D)

A pénztárgép blokkolt állapota

1. A pénztárgépnek blokkolt állapotba kell kerülnie, amennyiben
a)    az AEE bármilyen okból nem működik megfelelően, különösen amennyiben az AEE nem képes biztonságosan ellátni a pénztárgépen lezajlott események rögzítésének és/vagy NAV felé továbbításának feladatát, ide nem értve, ha az adatok NAV felé történő továbbítása az elektronikus hírközlő hálózat elérhetőségének hiányából adódik,
b)    az AEE felnyitási kísérletet érzékelt,
c)    a kapcsolat sérül az AEE és a pénztárgép többi egysége között,
d)    a NAV oldaláról blokkolási utasítás érkezett az 5. melléklet 9. pontjában foglaltak szerint.
2. Blokkolt állapotban a pénztárgép napi funkcióinak végrehajtása tilos.
3. Az 1. pont a)–c) alpontja szerinti blokkolt állapotot kizárólag a szerviz szervizelési tevékenysége keretében oldhatja fel.
4. Az 1. pont d) alpontja szerinti blokkolt állapotot kizárólag a NAV szerveréről érkező 9. melléklet 11. pontjában foglalt utasítás oldhatja fel.


E)

EA) A pénztárgép nyomtató egysége által kinyomtatható bizonylatok

1. A pénztárgép nyomtató egysége kizárólag az alábbiakban meghatározott magyar nyelvű bizonylatokat nyomtathatja ki:
a)    nyugta (adóügyi bizonylat),
b)    egyszerűsített számla (adóügyi bizonylat),
c)     napi forgalmi jelentés (adóügyi bizonylat)
d)    nem adóügyi bizonylat,
e)    nyugta, egyszerűsített számla sztornó bizonylata (adóügyi bizonylat),
f)    nyugta, egyszerűsített számla visszáru bizonylata (adóügyi bizonylat),
g)    göngyölegjegy (speciális visszáru bizonylat, adóügyi bizonylat).
2. Az 1. pontban felsorolt bizonylatok mintáját a 9. melléklet tartalmazza.
3. Az euró bevezetésével kapcsolatos bizonylat-változások leírását a 16. melléklet tartalmazza.
4. A pénztárgéppel negatív végösszegű vagy forgalmi gyűjtőjű nyugta, egyszerűsített számla nem bocsátható ki.

EB) A bizonylatokra vonatkozó egyéb szabályok

1. A kinyomtatott nyugtát és a nyugtanyomtatón kinyomtatott egyszerűsített számlát közös sorszámtartományban folyamatosan növekvő, ZZZZ/NNNNN formájú sorszámmal kell ellátni, ahol:
a)    ZZZZ a legutóbb megnyitott adóügyi nap sorszáma (négy számjeggyel, vezető nullákkal kinyomtatva);
b)    NNNNN a bizonylat sorszáma (az adóügyi nap megnyitásakor 1-től induló, folyamatosan 1-gyel növekvő sorszám, öt számjeggyel, vezető nullákkal kinyomtatva).
2. A pénztárgép nyugtanyomtatóján kibocsátott egyszerűsített számla esetén ugyanazon értékesítésről nyugta vagy újabb számla nem nyomtatható.
3. Az adóügyi bizonylatok megnevezését – a fejléc és a bizonylat megnevezése között egy üres sor kihagyással (továbbiakban: soremelés) – közvetlenül a fejléc sorok után, vagy a bizonylat kezdősorába kell nyomtatni. A bizonylat utolsó soraként a stilizált AP jelet és a pénztárgép 9 jegyű azonosítószámát kell kiíratni. A bizonylat utolsó előtti soraként kizárólag a „NAV ellenőrző kód” és a 3. melléklet I. rész F) pont FD) alcím 9. és 10. pontja szerinti ellenőrző kód szerepelhet. A nyugtán, egyszerűsített számlán a reklám, üdvözlő, vásárlást megköszönő üzenetek, a vonalkód a fizetőeszköz sorok és a bizonylat utolsó előtti sora közötti részben nyomtathatók.
4. Az egyéb bizonylatok „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT”, „SZTORNÓ BIZONYLAT”, vagy „VISSZÁRU BIZONYLAT” megnevezését – soremeléssel – közvetlenül a fejléc sorok után, vagy a bizonylat kezdősorába kell nyomtatni. Az adott bizonylatot a megnevezéssel megegyező „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT”, „SZTORNÓ BIZONYLAT”, vagy „VISSZÁRU BIZONYLAT” szöveg kiírásával kell lezárni.
5. A pénztárgép által készített bizonylatokon a dátumot az FA) alcím 4. pontjában meghatározottak szerint kell megjeleníteni.
6. E rendeletben használt
a)    storno bizonylat alatt az Áfa törvényben meghatározott érvénytelenítő számlát,
b)    visszáru, speciális visszáru (göngyölegjegy) bizonylat alatt az Áfa törvényben meghatározott módosító számlát megfelelően érteni kell.
7. A pénztárgép által készített bizonylatok esetén fix szélességű karakter nyomtatást kell alkalmazni.

EC) A sztornó és visszáru bizonylatok kezelésének szabályai

1. A sztornó és visszáru bizonylatok alkalmazása opcionális.
2. Sztornó vagy visszáru bizonylat kizárólag nyugtán vagy egyszerűsített számlán rögzített tranzakcióról nyomtatható.
3. A sztornó bizonylat tételsor érték és összesítő adatai – a mennyiség és érték adatok negatív előjele kivételével – meg kell, hogy egyezzenek az eredeti értékesítési bizonylat tételsor érték és összesítő adataival.
4. A sztornó és visszáru bizonylatot a pénztárgép nyugtanyomtatóján két példányban kell kinyomtatni.
5. A sztornó vagy visszáru bizonylat mindkét példányának teljes körű kinyomtatásakor az adott bizonylat számlálóját eggyel, értékének gyűjtőjét a bizonylat összesen értékével meg kell növelni.
6. Egy adott nyugtáról vagy egyszerűsített számláról csak egy sztornó bizonylat nyomtatható.
7. Egy adott nyugta vagy egyszerűsített számla egy adott tételsoráról legfeljebb a tételsor értékesítési darabszáma szerinti visszáru bizonylat nyomtatható.
8. Amennyiben a sztornó vagy visszáru bizonylat első, vagy második példányának teljes körű kinyomtatása, vagy adatainak előírás szerinti gyűjtése nem biztosítható, akkor a bizonylaton „BIZONYLAT-MEGSZAKÍTÁS” szöveggel jelezni kell a megszakítás tényét, majd dátum, idő, „SZTORNÓ BIZONYLAT”, vagy „VISSZÁRU BIZONYLAT” szöveg kinyomtatásával kell a bizonylatot lezárni. A megszakított bizonylaton nem szerepelhet bizonylatszám.
9. Amennyiben egy sztornó, vagy visszáru bizonylat első példánya teljes körűen kinyomtatásra került, akkor a pénztárgép következő nyomtatási műveletként kizárólag a bizonylat második példányának kinyomtatását végezheti el. A két példány adatainak azonosságát – eltekintve a különböző példánysorszámtól –biztosítani kell.

ED) A bizonylatok teljes körű kinyomtatásakor jelentkező hibák esetén követendő eljárás

1. Amennyiben a „NYUGTA”, „EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA” teljes körű kinyomtatása, vagy adatainak előírás szerinti gyűjtése nem biztosítható (például hardver hiba, papírhiány, mező túlcsordulás, stb.), akkor a bizonylat nyomtatását meg kell szakítani.
2. A megszakított bizonylaton „NYUGTA-MEGSZAKÍTÁS”, vagy „EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA-MEGSZAKÍTÁS” szöveggel jelezni kell a megszakítás tényét, majd „ÖSSZESEN: 0 Ft”, bizonylat sorszám, dátum, idő, AP jel és sorszám kinyomtatásával kell a bizonylatot lezárni. A megszakított bizonylatokat az EB) alcím 1. pontja szerint kell sorszámozni.
3. Amennyiben a „NAPI FORGALMI JELENTÉS” teljes körű kinyomtatása nem biztosítható, akkor a bizonylaton „JELENTÉS-MEGSZAKÍTÁS” szöveggel jelezni kell a megszakítás tényét, dátum, idő, AP jel és a pénztárgép 9 jegyű azonosítószáma kinyomtatásával le kell zárni, majd újra kell kezdeni a bizonylat kinyomtatását.
4. Amennyiben a nem adóügyi bizonylat teljes körű kinyomtatása nem biztosítható, akkor a bizonylaton „BIZONYLAT-MEGSZAKÍTÁS” szöveggel jelezni kell a megszakítás tényét, majd dátum, idő és „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT” szöveg kinyomtatásával kell a bizonylatot lezárni.

EE) A forint üzemmódra és a kerekítésre vonatkozó előírások

1. A pénztárgépnek forint üzemmódban a következő minimális értékhatárokat kell kezelni:
a)    tételsor: 9 999 999,
b)    bizonylat szintű (nyugta, egyszerűsített számla) forgalmi gyűjtők: 99 999 999,
c)    napi forgalmi gyűjtők, sztornó és visszáru bizonylatok gyűjtői: 999 999 999,
d)    göngyölített forgalom: 999 999 999 999.
2. Forint üzemmódban a tételsor és összesen értékek egész számként nyomtatandók. Tört mennyiség értékesítése, engedmény, vagy felár érvényesítése esetén a tételsor értéket a kerekítési szabályok szerint forintra kell kerekíteni.
3. Az 1 és 2 forintos érmék kivonása miatt a kerekítés értékének megjelenítésére és gyűjtésére vonatkozó szabályok:
a)    készpénzfizetés esetén a nyugtán, egyszerűsített számlán, sztornó és visszáru bizonylaton az „Összesen” érték után az alábbiakat kell kinyomtatni:
aa)    a vevő által átadott fizetőeszközök értéke (KÉSZPÉNZ),
ab)    a vevőnek visszaadott készpénz értéke (VISSZAJÁRÓ),
ac)    a kerekítés értéke (KEREKÍTÉS).
A nullaértékű mezők fizetőeszköz sorát nem kell kinyomtatni.
b)    Idegen fizetőeszköz használata esetén rögzíteni kell az átadott valuta értékét, annak forintra átszámított értékét (KÉSZPÉNZ) és az átváltási árfolyamot. A forintra átszámított értéket egész számra kell kerekíteni. A kerekítés értékét a forgalmi gyűjtőktől független gyűjtőben kell összegezni. A kerekítés összegét a Pénztárjelentés bizonylaton a következő részletezésben kell feltüntetni:
ba)    kerekítés nélküli fióktartalom
bb)    kerekítések összege
bc)    kerekített fióktartalom.
4. Tört érték jelölésére tizedes vesszőt, ezres helyi érték jelölésére szóköz karaktert kell használni.

F)

A pénztárgép fő egységeivel kapcsolatos követelmények

FA) Kijelző

1. A pénztárgépnek – ide nem értve az önkiszolgáló pénztárgépet – két kijelzővel kell rendelkeznie, amelyek közül az egyik arra szolgál, hogy a nyugtára, egyszerűsített számlára, sztornó- és visszáru bizonylatra kerülő értékeket a tételek rögzítésével egy időben, a vásárló által jól láthatóan megjelenítse (vevőkijelző).
2. A vevőkijelzőn a megjelenő karakterek magassága legalább 7 mm, szélessége legalább 4 mm, az egy sorban megjeleníthető karakterek száma legalább 8 db.
3. A vevőkijelző meghibásodása esetén a pénztárgép nyugta, vagy egyszerűsített számla megnyitását nem végezheti el.
4. A kijelzőkön a dátumot és időt év, hó, nap, óra, perc sorrendben, az évet négy számjeggyel jelölve kell megjeleníteni.
5. A vevőkijelzőn „NAV” felirat vagy „@” jel megjelenítésével jelezni kell, hogy az AEE megfelelően működik.
6. A vevőkijelzőn „GYAK” felirat megjelenítésével jelezni kell, ha a pénztárgép gyakorló üzemmódban működik.


FB) Nyomtató

1. Nyomtatóként olyan eszköz alkalmazható, amely a C) pont 1. alpontjában foglaltak figyelembevételével képes az EA) pont 1. alpontja szerinti bizonylatok kinyomtatására.
2. A kinyomtatott karakterek minimális nagysága kisbetű esetén 3 mm, nagybetű esetén 2,4 mm. Az egy sorban kinyomtatható karakterek száma legalább 18 db. A nyugta minimális szélessége 37 mm, a nyugtanyomtatón kinyomtatott egyszerűsített számla esetén 70 mm.
3. A nyomtató nyomtatási parancsot csak az AEE-től fogadhat el.
4. A pénztárgép nyomtatója adóügyi bizonylat készítése közben grafikus nyomtatási parancsot kizárólag abban az esetben hajthat végre, amikor az adóügyi bizonylat lezárásakor az AEE a stilizált AP jel, vagy a nyugta, egyszerűsített számla azonosítására szolgáló vonalkód kinyomtatására utasítja. Az azonosító vonalkód adóügyi, sztornó és visszáru bizonylaton kizárólag az „ÖSSZESEN sor” és a bizonylat utolsó előtti sora közötti részben nyomtatható. Nem adóügyi bizonylat készítése közben az AEE grafikus nyomtatási parancsot kizárólag vonalkód nyomtatására adhat ki.
5. Két utas (nyugta, dokumentum) nyomtató alkalmazása esetén a dokumentum-nyomtatón adóügyi bizonylat nem nyomtatható.


FC) Billentyűzet

1. A pénztárgép billentyűzetén legalább az alábbi billentyűket kell elhelyezni:
a)    számbillentyűk 0-tól 9-ig;
b)    tranzakciók jóváhagyására vagy javítására szolgáló billentyűk,
c)    összesen billentyű.
2. A billentyűket magyar nyelvű felirattal kell ellátni.


FD) Adóügyi Ellenőrző Egység (AEE)

1. A pénztárgépet fel kell szerelni AEE-vel. Az AEE rögzíti és az e rendeletben meghatározott szabályok szerint továbbítja a pénztárgépen keletkező adatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) felé.

2. Az AEE-t fizikailag a pénztárgép burkolatán belül kell elhelyezni. Az AEE a számítógép alapú pénztárgépnél elhelyezhető a nyomtatóban is, ekkor a nyomtatónak is plombáltnak kell lennie.
Az AEE-nek meg kell felelnie az elektromágneses összeférhetőségről szóló 62/2006. (VIII.30.) GKM rendelet előírásainak. Az AEE UV sugárzással nem lehet törölhető.
Az AEE környezetállóságának teljesítenie kell az IEC 60529 szabvány szerinti IP54 szintet. Az AEE-t úgy kell kivitelezni, hogy kizárólag a burkolat roncsolásával legyen nyitható. Az AEE saját akkumulátorát úgy kell elhelyezi a pénztárgép burkolatán belül, illetve amennyiben az AEE a nyomtatóban kerül elhelyezésre, úgy a nyomtató burkolatán belül, hogy annak cseréje az AEE burkolatának roncsolása nélkül is megvalósítható legyen.

3. Az AEE-t logikailag úgy kell elhelyezni a pénztárgépben, hogy abba minden kezelői adatbevitel és minden készülő bizonylat adatainak be kell kerülnie

4. a) Az AEE-nek tételsoronként rögzítenie és az adómegállapításhoz való jog elévüléséig tárolnia kell a pénztárgépen keletkező adatokat a 4. melléklet szerinti tartalomban és szerkezetben.
b) Amennyiben egy bizonylat készítése annak kinyomtatása és kiadása nélkül ér véget (ide nem értve a megszakított bizonylatot), az AEE-nek a ki nem adott bizonylat már bevitt adatait visszavont bizonylatként kell eltárolnia a 4. mellékletben foglaltak szerint. Jelen pont alkalmazásában a bizonylatkészítés megkezdésének kell tekinteni egyetlen tételsor bevitelét is.
c) Ha a pénztárgép kezelője a bizonylat adatainak bevitele során egy tételsort töröl, de a bizonylat készítését folytatja és az végül kiadásra kerül, az adott tételsor törlését „tételsor törlése” eseményként rögzítenie kell az AEE-nek a 4. mellékletben foglaltak szerint.
d) A nyugta vagy egyszerűsített számla adatai között az AEE vonatkozó bejegyzésében minden olyan adatot rögzíteni kell, ami a nyomtatott bizonylaton szerepel, kivéve a minden bizonylaton egységesen szereplő szövegrészeket. A 4. mellékletben külön nem megjelölt, de a bizonylaton szereplő adatok rögzítésére a 4. melléklet 19. f) alpontjában megadott egyedi mezőket kell használni. Egyedi mezők alkalmazása esetén azok adattartalmának leírását a pénztárgép dokumentációjában szerepeltetni kell.

5. Az AEE-nek a 4. pontban meghatározott adatok mellett rögzítenie kell a pénztárgép alábbi eseményeit:
a)    a pénztárgép be- és kikapcsolása,
b)    a pénztárgép napi nyitása,
c)    gyakorló üzemmódba kapcsolás, gyakorló üzemmód kikapcsolása,
d)    tételsor törlése,
e)    a pénztárgép blokkolt állapotba kerülése és visszatérés a blokkolt állapotból,
f)    az AEE áramellátásának megszűnése és újraindulása,
g)    a NAV szerverével való kommunikáció,
h)    a pénztárgép áthelyezése másik telephelyre,
i)    az AEE belső áramforrásának lemerülése, és az ezt követő első újraindulás.

6. Az AEE-nek akkora tárkapacitással kell rendelkeznie, amely alkalmas legalább 1 000000 kiadott bizonylat 4. pont szerinti adatainak tárolására. Az alkalmazott technológiának legalább 10000 újraírást kell lehetővé tennie. Az AEE-ben működő memóriamodul SDHC/SDXC Class 6 vagy annál magasabb osztályú és legalább 16 GB kapacitású kell legyen.

7. Az AEE adattartalmához való hozzáférés, és az adattartalmon végzett bármilyen külső beavatkozás kizárólag az e rendeletben foglaltak szerint, illetve a NAV által, vagy annak engedélyével lehetséges.

8. Az AEE-nek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a külső áramellátás megszűnését követően 2 órán keresztül adatkommunikációt folytasson, további 48 órán keresztül folyamatosan ellássa valamennyi egyéb funkcióját, valamint a külső áramellátás megszűnését követően az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül megőrizze a benne tárolt adatokat.

9.Az AEE minden pénztárgépen keletkező bizonylatra vonatkozóan e rendelet 4. mellékletében meghatározott adattartalom alapján ellenőrző kódot készít.

10. A pénztárgépnek minden általa kiadott bizonylaton fel kell tüntetnie a pénztárgépen előzőleg kiadott bizonylatra vonatkozó ellenőrző kód 8., 24., 32., 48. és 64. karakterét.

11. Az AEE-nek alkalmasnak kell lennie a mobilszolgáltatók hálózatán való adatkapcsolat létesítésére, és az így létrejött adatkapcsolattal a NAV szerverei számára a pénztárgépen keletkező bizonylatok adatainak az 5. mellékletben részletezett protokoll szerinti továbbítására.

12. Az AEE-nek a gyártó által beépített, és kizárólagosan a NAV szerverével való, 11. pontban meghatározott adatkapcsolat biztosítására alkalmas, áramkörbe eltávolíthatatlanul integrált SIM-kártyát kell tartalmaznia.

13.a) A pénztárgépen vagy a pénztárgéphez egyértelműen köthetően, a vásárló számára láthatóan, legalább 3 cm-es betűkkel, jól olvashatóan fel kell tüntetni pénztárgép AP számát.
b) Láthatóvá kell tenni továbbá a pénztárgépen az alábbi jelzőfényeket:
ba)    tápellátást jelző zöld jelzőfény, ami folyamatosan ég, ha az AEE a pénztárgépről kap áramot, és villog, ha az AEE saját áramforrásról üzemel.
bb) sárga jelzőfény, ami folyamatosan ég, ha az AEE kommunikációja jól működik, és villog, ha az adatkapcsolati hálózat elérésével kapcsolatban hiba lépett fel.
bc) piros jelzőfény, ami hibás működés esetén villog.

14. Az AEE-t alkalmassá kell tenni külső antenna csatlakoztatására. Az antenna csatlakozót a pénztárgép külső burkolatára kell elhelyezni, és védett csavarkötéssel kell rögzíteni.

15. Az AEE-re csak az e rendeletben megengedett perifériát lehet csatlakoztatni:
a)    a pénztárgépből érkező adatok fogadására és az oda küldött adatok továbbítására használt adatkapura a pénztárgép AEE-n kívüli részét,
b)    egy-egy adatkapura a nyomtatót, illetve a pénztárgép egyéb olyan részét, amely az AEE_ből adatot olvas ki,
c)    egy adatkapura az AEE-ben tárolt adatok kódolatlan kiolvasását végző adathordozót/számítógépet, ez az adatkapu kizárólag erre a funkcióra lehet alkalmas,
d)    a külső antenna csatlakozóját.
Az AEE-n további vezérlőket, ki- vagy bemeneti csatlakozókat elhelyezni tilos.
Az AEE engedélyezett vezérlő és csatlakozó portjai a pénztárgépről kaphatnak tápellátást, azokat az AEE beépített akkumulátora nem táplálhatja.

16. Az AEE-t meghibásodás esetén kizárólag cserélni szabad, burkolata még javítási céllal sem bontható meg.

17. Az AEE-t saját órával kell ellátni a dátum és a pontos idő mérésére. A pénztárgépen kiadott bizonylatokon és az AEE szöveges állományában a bejegyzések időpontját ezen óra szerint kell feltüntetni. Az órát legalább hetente egyszer – ide nem értve a 3. § szerinti egyedi mentesítés időtartamát – szinkronizálni kell a mobilhálózattal.

18. Az AEE-be a gyártónak ipari beágyazású, magyarországi mobilhálózaton csomagkapcsolt adatátvitelre alkalmas GSM modult kell beépítenie, multi-slotclass 12 besorolással.

19. Az AEE a NAV szerverével titkosított kapcsolatot alakít ki, amelynek privát kulcsát a NAV szolgáltatja. A titkosított kapcsolat kialakításához szükséges privát kulcs rendelkezésre bocsátásának rendjét a NAV hivatalos holnapján közleményben teszi közzé.

20. Az AEE-nekképesnek kell lennie minden magyar mobilszolgáltató hálózatára felkapcsolódni.

21. Az AEE-nek nem lehet érvényes, nyilvános hálózaton való azonosítást lehetővé tevő IP-címe. Az AEE nem folytathat kommunikációt más AEE-kkel.

22. Az AEE-vel kapcsolatos egyéb műszaki követelmények:
a)    Device Certificate alkalmazhatósága
b)    SSL titkosítási eljárás támogatása
c)    User Authentiction /Managed PKI-Service támogatása
d)    Az adatkapcsolat kiszolgálására a meglévő mobilkommunikációs nyilvános hálózatokon keresztül.
e)    IT Biztonsági szabályozás és megoldások alkalmazása szükséges a rendelkezésre állás, bizalmasság, adatok sértetlensége területén.
f)    Valósidejű, ütemezett illetve folyamatos adatgyűjtésre, TCP/IP protokollt alkalmazza az AEE szabványos kommunikációhoz.
g)    Az adatkommunikációs folyamatban szereplő eszközök informatikai védelme érdekében:
ga)    Az elektronikus hitelesítés PKI – X.509 Registration Authority (RA) szerinti legyen.
gb)    A Certific ateauthority SAS 70 Type II auditált legyen.
gc)    Az AEE eszközzel szemben elvárás, hogy a kriptográfiai funkciók (rejtjelezés, hitelesítés, kulcstárolás) megvalósításában legalább olyan biztonsági modulra támaszkodjon, amelynek áramköri (chip) szinten FIPS 140-2 szabvány szerint két szintű vagy common criteria EAL3 szintű értékeléssel rendelkezik.
gd)    Az RSA aszimmetrikus kulcs mérete legalább 2048 bit legyen.
ge)    az Alkalmazott memóriamodul legalább 16GB kapacitású SDHC class 6 vagy annál magasabb besorolású legyen.
h)    A pénztárgép és az abba beépített adatkapcsolatot biztosító AEE, közöttük megvalósuló adatcsere, tároló és memóriák tartalmának manipulálhatóságtól való védelme érdekében
ha)    Az AEE mint adatfeldolgozó rendszer informatikai elemeinek aktív védelemmel kell rendelkeznie: authentikáció, authorizáció és hozzáférés védelem, titkosítás, adatmentés és archiválás.
hb)    Az AEE-nek alkalmasnak kell lennie az eszköz biztonságos azonosítására alkalmas PKI infrastruktúra kiszolgálására. Biztosítani kell a pénztárgép és AEE megbonthatatlan egységét és egyedi azonosíthatóságát. Az azonosításhoz és hitelesítéshez PKI tanúsítványokat kell kiállítani és felhasználni, amely biztosítja az azonosítás után a biztonságos, titkosított információ cserét. Az AEE TCP/IP szabványos protokollon csatlakozik az adatközponthoz, az eszköz operációs rendszerét, alkalmazásait úgy kell felkészíteni és beállítani a feladat ellátáshoz, hogy a nélkülözhető komponenseket ki kell szerelni, vagy le kell tiltani.
hc)    Biztosítani kell az illetéktelen módosításokkal, hálózat alapú támadásokkal (vírusok, programférgek, szándékos hacker tevékenység stb.) szembeni védelmet.
hd)    A védelem feladata a jogosulatlan változtatásokat felismerni, megakadályozni, a változtatás tartalmát láthatóvá tenni. A modulra telepítendő rendszer- és eszközvezérlőket zárolni kell. A rendszerbeállításokat, fájlrendszereket és a cserélhető adathordozók használatát úgy kell kialakítani, hogy a rendszerekhez ne férhessenek hozzá illetéktelen személyek vagy programok.
he)    Az AEE-nek biztosítani kell a szabályoknak való megfelelést, állapotkövetést központosítottan távoli eléréssel menedzselhető módon. A kommunikációs zavart az AEE naplózza és zavar megszűntével a kommunikációt újraépíti és az újraépítést naplózza. Az AEE elhatárolja az üzemeltetési és biztonság felügyeleti szerepköröket.
i)    Az AEE beágyazott GSM moduljával szembeni követelmények:
ia)    Az AEE-nek képesnek kell lennie GPRS technológiával, valamint az EDGE, HSDPA, UMTS technológiák egyikével történő adattovábbításra (továbbiakban: csomagkapcsolt adatátvitel).
ib)    A SIM feleljen meg az ETSI M2M UICC standard (TS 102.671) szabványban foglaltaknak.
ic)    Az AEE-ben működő szoftver működésének helyességét és a rejtett funkcióktól való mentességét fehérdoboz (white box) tesztelési módszertannal, 100%-os forráskód lefedettséget alkalmazva kell tanúsíttatni. A tanúsítványt három független, „ISTQB Certified Tester Foundation Level” minősítéssel rendelkező tesztelőnek kell kiállítania.
id)    az AEE minimum vételi teljesítményszintje –102dBm, a készülék bemeneti kapcsaira vonatkoztatva, valamint a szükséges C/I (jel/interferencia viszony) 10 dB, az ETSI TS 0508V050100, valamint az ETSI EN 151.010 szabványoknak megfelelően.

23. A szervizes köteles az AEE bármilyen sérülését, illetéktelen felnyitási kísérletét az észlelést követő napon jelezni az állami adóhatóság felé e rendelet 42. §-ában foglaltaknak megfelelően.

24. Az AEE-nek alkalmasnak kell lennie a benne működő üzemeltető program (a továbbiakban: AEE szoftver) távoli frissítésére a NAV szerveréről. Az AEE-nek képesnek kell lennie a kezelő figyelmeztetésére, ha az AEE szoftver frissítése a kezelővel kapcsolatban bármilyen követelményt támaszt vagy támaszthat. Az AEE-nek képesnek kell lennie arra, hogy kizárólag az adott AEE-hez tartozó AEE szoftvert töltse le.

25. Kétvállalkozós pénztárgép esetén adóalanyonként kell érvényesülnie a rendelet valamennyi előírásának, különös tekintettel arra, hogy egymástól függetlenül kell vezetni a naplóállományokat, kizárólag a saját értékesítésükre vonatkozóan.

FE) Elektronikus napló-szolgáltatás

A számítógép alapú pénztárgépek elektronikus napló szolgáltatással elláthatóak. Ebben az esetben biztosítani kell, hogy azon bizonylatok tartalma, amelyek adatai az AEE-ben rögzítésre kerülnek, az elektronikus naplóban is változatlan adattartalommal rögzítésre kerüljenek.

G)

Speciális pénztárgépek műszaki követelményei

Az A)–F) pontjában meghatározott műszaki követelmények a speciális pénztárgépek esetében az alábbi eltérésekkel irányadóak.

GA) Üzemanyagkút-kezelő pénztárgép

1. Üzemanyag töltőállomáson csak ilyen célra kialakított és a Hatóság által engedélyezett, a kútoszlopok és a pénztárgépek közötti kétirányú kommunikációt biztosító pénztárgéprendszer (üzemanyagkút-kezelő pénztárgép) használható.
2. Az üzemanyag kiadását követően a kútoszlop számlálójának nullázását, és újabb üzemanyag kiadásának engedélyezését a nyugta, egyszerűsített számla teljes körű kinyomtatásával egy időben kizárólag a pénztárgép végezheti el. Üzemanyagra a sztornó tranzakció nem alkalmazható. Üzemanyag értékesítését tartalmazó nyugtáról számla kiállítására csak a következő nyugta megkezdése előtt kerülhet sor. Üzemanyag értékesítése során készült hibás adattartalmú bizonylat sztornírozható. Az üzemanyagkút-kezelő pénztárgépnek biztosítania kell azt, hogy a sztornó bizonylat kinyomtatása után következő bizonylatként kizárólag a javított adattartalmú értékesítési bizonylat legyen kinyomtatható.
3. Az üzemanyagkút-kezelő pénztárgép a töltőállomáson működő üzlet egyéb árucikkeinek értékesítésére is használható. Ha az üzemanyag és az üzlet egyéb árucikkeinek tulajdonosa két különböző adóalany, akkor adóalanyonként külön pénztárgépet kell használni, vagy az alkalmazott speciális pénztárgépnek alkalmasnak kell lenni a két vállalkozás forgalmi adatainak elkülönített rögzítésére (kétvállalkozós pénztárgép).
4. A kétvállalkozós pénztárgépnek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:
a)    a nyugta, nem adóügyi bizonylat fejléc részében mindkét adóalany nevét, címét és adóigazgatási azonosító számát ki kell nyomtatni. Előbb az üzemanyag tulajdonosának adatai, majd az üzlet üzemeltetőjének adatai jelenjenek meg,
b)    a nyugta tételsor részében az üzemanyag tulajdonosához tartozó árucikk megnevezését „*” karakterrel kell kezdeni,
c)    a bizonylat szintű, napi szintű és GT gyűjtőket adóalanyonként külön-külön kell kezelni,
d)    a két adóalany közös fejlécű nyugtáit együtt kell számlálni,
e)    a nyugtanyomtatón kinyomtatott egyszerűsített számlákat a nyugtákkal együtt folyamatosan kell sorszámozni, és adóalanyonként külön-külön kell számlálni,
f)    a nyugtanyomtatón kinyomtatott egyszerűsített számla számlaszámának első jegyeként üzemanyag tulajdonos esetén „A”, üzlet üzemeltető esetén „B” betűjelet kell nyomtatni,
g)    sztornó és visszáru bizonylatok bizonylatszámának második jegyeként üzemanyag tulajdonos esetén „A”, üzlet üzemeltető esetén „B” betűjelet kell nyomtatni. A bizonylatokat adóalanyonként külön-külön kell sorszámozni,
h)    a sztornó és visszáru bizonylatokat adóalanyonként külön-külön kell kinyomtatni,
i)    a nyugta megszakításokat együtt, a nyugtanyomtatón kinyomtatott egyszerűsített számla megszakításokat adóalanyonként külön-külön kell számlálni,
j)    a napi zárást adóalanyonként külön-külön kell elvégezni, a napi forgalmi jelentéseket e szerint kell kinyomtatni;
k)    kétvállalkozós pénztárgép kizárólag az AEE cseréjét követően állítható át egyvállalkozós üzemmódba.

GB) Az üzemanyagkártyás értékesítési bizonylat kezelésére vonatkozó szabályok

1. A bizonylat kinyomtatását csak akkor lehet megkezdeni, ha megtörtént a használni kívánt üzemanyag kártya központi autorizálása.
2. Az üzemanyagkártyás értékesítés napi összegét a Pénztárjelentés végén meg kell jeleníteni.
3. Üresváltás, kútteszt esetén a pénztárgépes rendszernek nyugtát kell nyomtatnia, amelyen jelölni kell a nyomtatás speciális okát. Ezen tranzakciók összegét a Pénztárjelentés fizetőeszköz részében külön sorban kell megjeleníteni.
4. Üzemanyagkút-kezelő pénztárgép esetén, amennyiben a vásárlás ellenértéke átutalással kerül kiegyenlítésre, az üzemanyagkút speciális értékesítési bizonylat (üzemanyagkártyás értékesítési bizonylat) teljes körű kinyomtatásával szabadítható fel. A bizonylatnak (nem adóügyi bizonylat) az értékesítés mennyiségi és érték adatain kívül az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a)    szigorúan növekvő sorszám,
b)    a vásárló neve, címe,
c)    az üzemanyag kártya számának legalább négy számjegye,
d)    engedélyezési azonosítószám,
e)    „ A vásárlás ellenértéke számla alapján, banki átutalással kerül kiegyenlítésre”, „A    bizonylat készpénz átvételére nem jogosít.” szöveg.

GC) Önkiszolgáló üzemanyagkút rendszerre vonatkozó szabályok

1. Az önkiszolgáló üzemanyagkút berendezés meg kell, hogy feleljen az Önkiszolgáló pénztárgépekre vonatkozó követelményeknek.
2. A pénztárgéprendszernek valamennyi nyomtatást eredményező tranzakció megkezdése előtt ellenőrizni kell a nyomtató állapotát. A tranzakció rögzítését a pénztárgéprendszer csak akkor kezdheti meg, ha a nyomtató üzemkész és a nyomtatóban lévő papír mennyisége elegendő a tranzakció teljes körű kinyomtatására.
3. A pénztárgéprendszer nyomtató egységének „re-traktor” alkalmazásával biztosítani kell a vevők által el nem vett bizonylatok biztonságos, zárt térben történő tárolását.
4. A Napi nyitás, Napi zárás, Euró üzemmód beállítása bizonylatot az esemény megtörténtekor nem kell kinyomtatni, annak adatait az elektronikus naplóban kell rögzíteni.
5. A „Napi forgalmi jelentés nyomtatása” paranccsal biztosítani kell a napi zárás bizonylat utólagos kinyomtatását.

GD) Hordozható pénztárgépek

1. Hordozhatónak minősülnek azok a pénztárgépek, amelyek saját akkumulátorról is működtethetők.
2. A hordozható pénztárgépeknek egy akkumulátortöltéssel legalább 300 db (fejlécet és legalább két tételt tartalmazó) nyugta kibocsátására kell alkalmasnak lennie.
3. A pénztárgépnek –5 és +40 °C közötti hőmérséklet-tartományban hibátlanul kell működnie, figyelembe véve a „csepegő víz” elleni védettséget is.

GE) Mobil menetjegykiadó pénztárgépek

1.A tömegközlekedési járműveken menetjegykiadás céljára kialakított és a Hatóság által engedélyezett mobil menetjegykiadó pénztárgép használható.
2. A mobil menetjegykiadó pénztárgépen kinyomtatott menetjegy újabb menetjegy kinyomtatásának megkezdése előtt, két percen belül sztornírozható.

GF) Éttermi pénztárgépek

1. Azon pénztárgépek, amelyek vendéglátóhelyeken, kizárólag vendéglátói szolgáltatások ellenértékének regisztrálására szolgálnak, éttermi pénztárgépnek minősülnek.
2. Azokon a nem adóügyi bizonylatokon, amelyek termék, vagy szolgáltatás megnevezést és érték adatot tartalmaznak, félkövér betűstílussal ki kell nyomtatni a „KÉSZPÉNZ ÁTVÉTELÉRE NEM JOGOSÍT” és”NOT VALID FOR CASH PAYMENT” szöveget.
3. Az éttermi pénztárgépek által készített Pénztárjelentésen külön sorban kell kinyomtatni a napi felszolgálási díj összegét. A pénztárgépnek biztosítani kell a felszolgálási díj havi szintű gyűjtését és listázását.

GG) Gyógyszertári pénztárgépek

1. Gyógyszertárakban alkalmazott pénztárgéprendszer esetén azon tranzakciókról, amelyek kiegyenlítését a vásárló egészségpénztári kártyával (továbbiakban: egészségkártya) kezdeményezi, Egészségkártyás értékesítési bizonylatot kell kinyomtatni. A bizonylatnak (nem adóügyi bizonylat) az értékesítés mennyiségi és érték adatain kívül legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a)    szigorúan növekvő sorszám,
b)    az egészségpénztár neve, címe
c)    a vásárló neve, címe, egészségpénztári azonosítószáma,
d)    engedélyezési azonosítószám,
e)    „A vásárlás ellenértéke számla alapján, banki átutalással kerül kiegyenlítésre.”, „A bizonylat készpénz átvételére nem jogosít.” szöveg.
2. Az Egészségkártyás értékesítési bizonylat kezelésére az alábbi szabályok vonatkoznak:
a)    a bizonylat kinyomtatását csak akkor lehet megkezdeni, ha megtörtént a használni kívánt egészségkártya központi autorizációja,
b)    az egészségkártyás értékesítés napi összegét a Pénztárjelentés végén meg kell jeleníteni.

GH) Önkiszolgáló pénztárgépek

Az önkiszolgáló üzemmódban működő pénztárgépek felépítésére és működésére az alábbi követelmények vonatkoznak:
a)    vevő és kezelő üzenetek megjelenítésére egy kijelző alkalmazható,
b)    a berendezésben tartalék szünetmentes áramforrást kell alkalmazni, amelynek telítettségét a pénztárgéprendszernek folyamatosan ellenőriznie kell,
c)    a tranzakció rögzítését a pénztárgéprendszer csak akkor kezdheti meg, ha az elsődleges hálózati áramforrás rendelkezésre áll, és a tartalék szünetmentes áramforrás telítettsége legalább 75%.


H)
Az euró hivatalos pénznemmé tételének folyamata a pénztárgépek működésére vonatkozó szabályozás szempontjából

1. Az euró bevezetésének, azaz a forint forgalomból való kivonásának és az euró hivatalos pénznemmé tételének folyamata a pénztárgépek működésére vonatkozó szabályozás szempontjából az alábbi:
a)    felkészülési időszak, amelynek időtartama az euró hivatalos pénznemmé tételét     megelőző tizenkét hónap. Az időszak során a hivatalos pénznem a forint,
b)    az euró hivatalos pénznemmé tételének időpontja, amelynek során a forint, mint hivatalos pénznem megszűnik és ezzel egy időben az euró hivatalos pénznemmé válik,
c)    az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszak, amelynek során a hivatalos pénznem az euró, a forintot a használatból folyamatosan kivonják.
2. A pénztárgépeknek az 1. a)–c) pontjainak figyelembevételével a 3–6. pontokban meghatározott szabályok szerint kell működni.
3. A felkészülési időszak szabályai:
a)    a pénztárgépnek forint üzemmódban kell működni, vagyis a pénztárgép által készített valamennyi bizonylat tételsor és összesen sor érték adatainak megjelenítését, ezen adatok AEE-ben történő gyűjtését és tárolását, a tárolt adatok megjelenítését forintban kell elvégezni,
b)    nyugták, vagy egyszerűsített számlák összesen sorának értékét a 6. pont figyelembe vételével, az alábbiak szerint euróban is ki kell nyomtatni:
ba)    ÖSSZESEN: F FFF Ft, ahol F FFF a bizonylat értéke forintban;
bb)    EURÓBAN: E,EE €, ahol E,EE a bizonylat értéke euróban;
bc)    ÁRFOLYAM: XXX,XXX Ft/€ ,
c)    az euróra átszámított értéket minden esetben két tizedes jeggyel, euró centre kerekítve kell kinyomtatni,
d)    az euró pénznem jelölésére a következő szimbólumok használhatók: „€”, „EUR”, „euró”, „EURÓ”, az ajánlott jelölés: „€”,
e)    az árfolyam értékét hat érvényes számjeggyel kell megadni,
f)    forinttal történő fizetés esetén, az árfolyamot követő sorban ki kell nyomtatni az átvett fizetőeszköz típusát, összegét, a forint jelét és az összeg euróra számított értékét abban az esetben, ha a vevő a visszajáró összeget euróban kapja meg,
g)    euróval történő fizetés esetén az árfolyamot követő sorban ki kell nyomtatni az átvett fizetőeszköz típusát, összegét, az euró jelét és az összeg forintra számított értékét abban az esetben, ha a vevő a visszajáró összeget forintban kapja meg.
4. Az euró hivatalos pénznemmé tételének időpontjára vonatkozó szabályok:
a)    az euró pénztárgép alkalmazása során történő hivatalos pénznemmé tételére egy előre meghatározott időpontban kerülhet sor. Ekkor egy speciális, kizárólag egyszer végrehajtható pénztárgép funkció, az „Euró üzemmód beállítása” parancs végrehajtásával a pénztárgépeket forint üzemmódról euró üzemmódra kell átállítani. Az átállítás dátumát az „Euró bevezetésének kelte” típusú, alábbi tartalmú rekordban kell tárolni:
aa)     –Rekord típusazonosító,
ab)     –Euró bevezetésének időpontja (év, hó, nap),
b)    pénztárgép inicializálásakor a szerviznek a rekord alapértékeként a 2020. 01. 01. dátumot kell megadni, és tárolni. Az alapérték forint üzemmódban, lezárt adóügyi nap esetén a szerviz által új rekord beírásával módosítható. Az euró bevezetésének kelte típusú rekord tartalmát és beírásának dátumát a pénztárgépnaplóban is rögzíteni kell,
c)    a forint üzemmódban működő pénztárgépnek az adóügyi nap megnyitásakor ellenőrizni kell, hogy az aktuális dátum (év, hó, nap) kisebb-e, mint az euró bevezetésének AEE-ben rögzített időpontja. Abban az esetben, ha:
ca)    nincs ilyen rekord, vagy nem olvasható, akkor hibaüzenet küldésével el kell utasítania az adóügyi nap megnyitását,
cb)    igen, akkor megtörténhet a forint üzemmódú adóügyi nap megnyitása,
cc)    nem, akkor a pénztárgép kezelő kijelzőjén az euró üzemmód beállításának megerősítésére vonatkozó üzenetet kell küldeni,
d)    az üzemmód átállítási parancsot a pénztárgépnek az alábbi szabályok szerint kell végrehajtani:
da)    a parancs végrehajtásának eredménye, az euró üzemmód állapot irreverzibilis,
db)    a parancs végrehajtását az „Euró üzemmód beállítása” típusú, alábbi tartalmú rekord beírásával kell rögzíteni:
–    Rekord típusazonosító,
–    Euró üzemmód beállításának kelte (év, hó, nap, óra, perc),
–    Zárások száma,
–    Göngyölített forgalom értéke forintban,
e)    a parancs végrehajtásakor az alábbi tartalmú bizonylatot kell kinyomtatni (kétvállalkozós pénztárgép esetén vállalkozónként külön fejléccel és külön forgalmi adattal):
ea)    Fejléc adatok;
–    A bizonylatot kibocsátó vállalkozás (vállalkozó) neve,
–    A bizonylatot kibocsátó vállalkozás (vállalkozó) székhelye,
–    A vállalkozás (vállalkozó) adószáma,
eb)    „EURÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA”,
ec)    Zárások száma,
ed)    Göngyölített forgalom értéke forintban,
ee)    Euró üzemmód beállításának kelte (év, hó, nap, óra, perc),
ef)    „NAV ellenőrző kód” és az F) pont FD) alcím 9. és 10 pontja szerinti ellenőrző kód,
eg)    Stilizált AP jel és ennek folytatásaként a pénztárgép 9 jegyű azonosítószáma,
f)    a beállítási rekord rögzítését és a bizonylat nyomtatását követően a pénztárgép göngyölített forgalmi gyűjtőjének értékét nullára kell állítani,
g)    amennyiben az euró üzemmód beállítása megtörtént, akkor a pénztárgépnek el kell végezni az aktuális adóügyi nap megnyitását.
5. Az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszak szabályai:
Az euró üzemmód beállítást követő adóügyi nap megnyitása után és azt követően a pénztárgépnek az alábbi szabályok szerint kell működni:
a)    a pénztárgépnek euró üzemmódban kell működni, vagyis a pénztárgép által készített valamennyi bizonylat tételsor és összesen sor érték adatainak megjelenítését, ezen adatok AEE-ben történő gyűjtését és tárolását, a tárolt adatok megjelenítését euróban és euró centben, két tizedes jeggyel kell elvégezni,
b)    tört mennyiség értékesítése, engedmény, vagy felár érvényesítése esetén a tételsor értékét a kerekítési szabályok szerint euró centre kell kerekíteni,
c)    a pénztárgépnek az alábbi minimális értékhatárokat kell kezelni:
ca)     tételsor: 99 999,99;
cb)     bizonylat szintű (nyugta, egyszerűsített számla, visszáru és sztornó bizonylat) gyűjtők: 999 999,99;
cc)    napi szintű gyűjtők: 9 999 999,99;
cd)     göngyölített forgalom: 9 999 999 999,99,
d)    forinttal, vagy más pénznemmel történő fizetés esetén a nyugta, vagy egyszerűsített számla összesen sora után ki kell nyomtatni az átvett fizetőeszköz típusát, összegét, a pénznem jelét, euróra átszámított értékét, valamint az adott pénznem euróra váltásának árfolyamát. Az euróra átszámított érték kinyomtatásakor, az euró pénznem jelölésekor és a váltási árfolyam ábrázolásakor a felkészülési időszakra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni,
6. a nyugta vagy egyszerűsített számla euróban számított összegének és az árfolyam értékének kiíratására vonatkozó szabályok:
a)    a kiíratást paraméterezhetővé kell tenni, amely szerint a kiíratás „engedélyezett” vagy „nem engedélyezett”;
b)    a pénztárgép üzembe helyezésekor a paramétert „nem engedélyezett” állapotra kell állítani,
c)    a felkészülési időszak első napi nyitásakor a paramétert „engedélyezett” állapotra kell állítani,
d)    a paraméter átállításának korábbi időpontját a NAV közleményben teszi közzé.


II.

A taxaméterekre vonatkozó műszaki követelmények

A)

1. A taxaméternek alkalmasnak kell lennie a taxis-szolgáltatásban a viteldíj hiteles megállapítására, kijelzésére és a nyugta kibocsátására. A taxaméter lehet egy vagy több vállalkozó adatait rögzítő készülék.
2. A taxaméternek meg kell felelnie a 22/2004/EK irányelvet átültető tagállami jogszabályoknak.
3. A taxaméternek szerkezetében és kialakításában olyannak kell lennie, hogy az üzembe helyezés utáni lezárást és plombálást követően a plomba megbontása nélkül, a működőképesség megtartása mellett rendellenes vagy illetéktelen beavatkozást, programozást, adattörlést ne tegyen lehetővé, a megbontás felismerhető legyen. A taxaméter burkolatát úgy kell kialakítani, hogy a készülék nyílásain keresztül se legyen lehetőség a tárolt adatok módosítására. A plombálással biztosítani kell, hogy a készülék a gépkocsiból a plomba megsértése nélkül ne legyen kivehető.
4. A plombával történő lezárást az MKEH által kiadott Hitelesítési Előírásban meghatározottak szerint kell elvégezni.
5. A taxaméternek a 15. mellékletben meghatározott tartalmú bizonylatokat kell nyomtatni. A bizonylatoknak jól olvashatónak kell lennie és olvashatóságát legalább az adó megállapításához való jog elévüléséig (továbbiakban elévülési idő) meg kell tartania.
6. A taxaméternek legalább négy tarifa (ezen belül alapdíj, útdíj, várakozási díj) egyidejű tárolására és egymás utáni használatára kell alkalmasnak lennie. A taxaméter kijelzőjén elkülönítetten és folyamatosan láthatóvá kell tenni, hogy a díjmérés melyik tarifával történik. A viteldíj kijelzése minimum 6 számjeggyel történjen.
7. A taxaméternek adómemóriával kell rendelkeznie, amelynek a hozzáférhetetlenség biztosításával tárolnia kell a napi fuvarok végösszegét (napi forgalmat). Biztosítani kell, hogy az adómemóriában tárolt adatok megváltoztatása ne legyen lehetséges. A taxaméter az adómemóriától való megszakítás, vagy az adómemória megtelte esetén nem működhet tovább. Az adómemóriának az adatokat tápfeszültség kimaradása esetén is tárolnia kell.
8. A taxaméternek legalább az alábbi (bizonylat és napi szintű) forgalmi és km gyűjtőkkel, (több vállalkozós taxaméternél vállalkozónként) kell rendelkezni:
a)    szolgáltatás forgalmának gyűjtője (napi forgalom),
b)    utas km gyűjtő,
c)    összes km gyűjtő (taxis üzemmódban).
9. A taxaméterrel negatív végösszegű vagy negatív adatot tartalmazó forgalmi gyűjtőjű adóügyi bizonylat nem bocsátható ki.
10. A taxaméternek az alábbi napi szintű számlálókat kell kezelnie:
a)    kinyomtatott nyugták számlálója,
b)    nyugta megszakítás számlálója.
11. A taxaméternek göngyölített forgalomként (GT) az adómemória indításától kezdődően gyűjteni kell a napi forgalmi és egyéb gyűjtők összegét:
a)    napi forgalom,
b)    napi utas-km,
c)    napi összes km (taxi-üzemmódban).
12. A taxaméternek az adómemória indításától kezdődően az alábbi globális számlálókat kell kezelnie:
1.    Napi zárások számlálója,
2.    RAM törlések számlálója.
13. A taxaméternek az alábbi funkciókat (10–11. melléklet szerint) kell kezelnie. Az euró bevezetésével kapcsolatos speciális funkciók leírását a C pont tartalmazza.
a) Napi funkciók:
1.    Napi nyitás (szabad jelzés, nem adóügyi bizonylat nyomtatás),
2.    Nyugta nyitás,
3.    Nyugta tételsor nyomtatás,
4.    ÖSSZESEN sor nyomtatás,
5.    Megjegyzés sor nyomtatás,
6.    Nyugta megszakítás,
7.    Nyugta zárás,
8.    Napi zárás.
b) Adómemória indítási, technikai funkciók:
1.    Dátum, időállítás,
2.    „Azonosító rekord” írás,
3.    „ÁFA rekord” írás,
4.    Adómemória indítás,
5.    Adómemória adatai nyomtatás (sorszám és dátum szerint),
6.    „RAM TÖRLÉS rekord” írás,
7.    Fejléc beállítás,
8.    „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT” („INFORMÁCIÓS LISTA”) nyomtatás,
9.    „IDŐSZAKOS FORGALMI JELENTÉS” nyomtatás.
14. A taxaméter az általa kezelt funkciókat csak meghatározott sorrendben hajthatja végre. A végrehajtás feltételeit az adóügyi modul (adómemória és az adómemóriát kezelő hardver-szoftver elemek) aktuális állapota határozza meg. Az adóügyi modul lehetséges állapotait, a funkciók végrehajtásának állapot-feltételeit, a végrehajtás állapotváltozásait a 12–13. melléklet foglalja össze.
15. A taxaméternek az alábbi hibák esetén blokkolt állapotba kell kerülnie:
a)    az adóügyi modul biztonsági áramforrásának feltöltése nem megfelelő
b)    az adóügyi modul RAM területén tárolt adatok tartalma nem konzisztens
c)    az adómemóriában és az adóügyi modul RAM területén tárolt adómemória azonosítószám nem azonos
d)    az adómemória és a taxaméter elektronikus kártya között nincs kapcsolat
e)    az adómemória adattartalma sérült
f)    az aktív védelmű adómemória (AVAM) önellenőrzése hibát jelez
g)    az adómemória megtelt
h)    az adómemória vezérlő egység hibás
i)    a taxaméter működtető programjának ellenőrző száma megváltozott. (Ennek ellenőrzését a taxaméter bekapcsolásakor kell elvégezni oly módon, hogy a működtető programja kiszámolja önmaga ellenőrző számát, és összehasonlítja az adómemóriában tárolt ellenőrző számmal).
16. Blokkolt állapotban a taxaméter dátum, időállításon kívül kizárólag az adómemória adatainak kinyomtatását végezheti el, minden egyéb funkció végrehajtása tilos. A blokkolt állapot kizárólag a taxaméter adóügyi modulján elhelyezett „RAM törlés jumper” aktivizálásával oldható fel. Ennek menete a következő:
a) a plomba kibontása
b) a blokkolt állapotot okozó hiba elhárítása
c) „RAM törlés jumper” aktivizálása, melynek hatására a „RAM törlés rekord” az adómemóriába íródik és az adóügyi modul RAM területe törlésre kerül.
17. A „RAM törlés jumper” aktív állapotában a taxaméter a „RAM törlés rekord” adómemóriába írásán kívül kizárólag dátum-, idő-állítás funkciót hajthat végre. A „RAM törlés” a működtető program helyreállítására szolgál, a napi számlálók és a napi szintű gyűjtők tartalmának módosítása nélkül. A RAM törlést megelőző forgalmi adatokat (kinyomtatott nyugták értékét) ki kell nyomtatni az ellenőrző szalagot tartalmazó napi forgalmi jelentésen. A RAM törlés után kötelező a napi forgalmi jelentés nyomtatása.
18. A taxaméter nyomtatója kizárólag a 15. mellékletben meghatározott magyar nyelvű bizonylatokat nyomtathatja ki.
19. Többvállalkozós taxaméter esetében a napi forgalmi jelentés zárás sorszáma 5 jegyű, az első számjegye a vállalkozó megkülönböztetésére szolgál. Az adómemória kiolvasása csak a vállalkozó azonosítása után lehetséges. Ebben az esetben vállalkozónként készül a napi forgalmi jelentés, aszerint, hogy az adott vállalkozó a gépkocsit a 21. alpont szerint működteti.
20. A taxaméter egy példányos papírral működik. Az ellenőrző szalag a „NAPI FORGALMI JELENTÉS” vagy az „IDŐSZAKOS FORGALMI JELENTÉS” részeként nyomtatódik ki.
21. A nyugta kiíratásának meg nem történtéig a taxin a szabad jelzés nem gyulladhat ki (nyomtatási kényszer).
22. A napi forgalom rögzítése az adómemóriába záráskényszerrel, a következők szerint történik:
a)    ha a gépjármű üzemben van és a taxaméter szabad állásban, akkor a nap 24. órájában (éjfélkor),
b)    ha a gépjármű a nap 24. órájában fuvart teljesít, akkor a fuvar befejeztével,
c)    ha a gépjármű a nap 24. órájában nincs üzemben, akkor a motor első indításakor, illetőleg a napi első fuvar megkezdése előtt,
d)    ha a gépjármű a nap 24. órájában nem taxi-üzemmódban üzemel (a taxaméter nincs bekapcsolva), akkor a napi forgalmi jelentés és az adómemóriába írás a taxaméter bekapcsolásakor történik. A napi forgalmi jelentést záráskényszerrel csak arra a napra kell nyomtatni, amikor a taxi-üzemmódban a taxaméter bekapcsolt (napi nyitás) állapotban volt.
23. A taxaméter csak a 15. mellékletben felsorolt bizonylatokat nyomtathatja.
24. A kinyomtatott nyugtákat folyamatosan növekvő, ZZZZ/NNNN formájú sorszámmal kell ellátni, ahol:
a)    ZZZZ a legutóbb megnyitott adóügyi nap sorszáma négy számjeggyel (kivétel: a több vállalkozós taxaméter /19. alpont/) vezető nullákkal kinyomtatva,
b)    NNNN a bizonylat sorszáma (az adóügyi nap megnyitásakor 1-től induló, folyamatosan 1-gyel növekvő sorszám, négy számjeggyel, vezető nullákkal kinyomtatva).
25. Amennyiben a „NYUGTA”, teljes körű kinyomtatása (a bizonylat AP jele és a taxaméter 9 jegyű azonosítószámának utolsó jegye) nem biztosítható (pl: hardver hiba, papírhiány, áramellátási hiba, stb. esetén), akkor a bizonylat nyomtatását meg kell szakítani, kivéve, ha a taxaméter az üzemzavar megszűnését követen az adóügyi bizonylatot teljes körűen automatikusan kinyomtatja.
26. A megszakított nyugtán „NYUGTA MEGSZAKÍTÁS” szöveggel jelezni kell a megszakítás tényét, majd „ÖSSZESEN: 0 Ft”, bizonylat sorszám, dátum, idő, AP jel és a 9 jegyű azonosítószám [a 15. melléklet A) pont szerint] kinyomtatásával kell a nyugtát lezárni. A megszakított nyugtát is 24. alpont szerint kell sorszámozni.
27. Nyugta megszakítás esetén a bizonylaton jelzett érkezési időpontot – függetlenül az újra nyomtatás időpontjától – minden esetben a tényleges érkezés időpontnak megfelelően kell nyomtatni.
28. A megszakított nyugtát is meg kell jeleníteni a „NAPI FORGALMI JELENTÉS” ellenőrzőszalag funkció részben.
29. Amennyiben az „IDŐSZAKOS FORGALMI JELENTÉS”, „NAPI FORGALMI JELENTÉS”, „ADÓMEMORIA ADATAI” lista teljes körű kinyomtatása (a bizonylat AP jele és a taxaméter 9 jegyű azonosítószámának utolsó jegye) nem biztosítható, akkor a bizonylaton „JELENTÉS MEGSZAKÍTÁS” szöveggel jelezni kell a megszakítás tényét, majd dátum, idő, az AP jel és a 9 jegyű azonosítószám [a 15. melléklet A) pont szerint] kinyomtatásával kell a bizonylatot lezárni. A megszakított bizonylatokat nyomtatási kényszerrel újra kell nyomtatni.
30. Az „ADÓMEMORIA ADATAI” jelentés megszakítását követően nincs újra nyomtatási kényszer.
31. Amennyiben az „INFORMÁCIÓS LISTA” teljes körű kinyomtatása nem biztosítható, akkor a bizonylaton „JELENTÉS MEGSZAKÍTÁS” szöveggel jelezni kell a megszakítás tényét, majd dátum, idő, és „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT” szöveg kinyomtatásával kell a bizonylatot lezárni. A megszakított bizonylatokat nyomtatási kényszerrel újra kell nyomtatni.
32. Az adóügyi bizonylatok megnevezését – soremeléssel – közvetlenül a Bizonylat fejléc adatok (a 15. melléklet A) pont szerint) után kell nyomtatni. Az adóügyi bizonylatok utolsó soraként a stilizált AP jelet és a taxaméter 9 jegyű azonosítószámát kell kinyomtatni. A nyugtán a reklám, üdvözlő, szolgáltatás igénybevétel megköszönő sorok az „ÖSSZESEN:” sor és a nyugta sorszám (a 2. alpont szerint) sora közötti részben nyomtathatók.
33. A taxaméternek forint üzemmódban a következő minimális értékhatárokat kell kezelnie:
1.    tételsor: 999 999,
2.    bizonylat szintű nyugta forgalmi gyűjtők: 999 999,
3.    napi forgalmi gyűjtők: 9 999 999,
4.    göngyölített forgalom (GT): 999 999 999.
34. A taxaméter által készített bizonylatokon a dátumot és időt év, hó, nap, óra perc sorrendben, az évet négy számjeggyel jelölve kell kinyomtatni. Az adómemóriában tárolt utolsó „napi forgalom rekord” dátumánál korábbi dátumra történő beállítást a taxaméter nem engedélyezhet.
35. A taxaméternek a forgalom adatait (taxi-üzemmódban utas és összes km, fizetett összeg) összegeznie és göngyölítenie kell, megfelelő billentyű működtetésével időszakos forgalmi kimutatást kell készítenie. Két vagy több vállalkozó forgalmának ellenőrzése esetén az időszakos jelentés csak az illetékes vállalkozó, illetve alkalmazott forgalmát nyomtatja ki.

A fizetendő összeg kerekítésére vonatkozó szabályok

1. A kerekítést a működtető programnak az alábbiak szerint kell elvégezni:
a.) A nyugta „ÖSSZESEN” sor kinyomtatása után a kerekítés irányának és mértékének (1,2 forint vagy „-1”, „-2” forint) meghatározását követően kell a kerekített forint „Fizetendő” sort kiszámítani és kinyomtatni,
b.) A kerekítés értékét az áfa gyűjtőtől független gyűjtőben kell összegezni, amelynek értéke nem kerül bele az adómemóriába,
c.)    A kerekítésekből adóalany összegeket az időszakos forgalmi jelentés adóügyi bizonylaton kell feltüntetni a napi időszakos forgalom után (Ft) utána következő részletezésben:
-kerekítések összege
-napi időszakos forgalom (kerekítéssel módosított napi időszakos
forgalom).
2. A kerekítést tarifa beállítással az alábbiak szerint lehet megvalósítani:
-az egységugrás értéke 5 forint vagy ennek egész számú többszöröse lehet,
-az egyes tarifák értékeit 0 vagy 5 forintra végződően kell kerekíteni.
3. A taxaméter az adómemória indítását megelőzően kizárólag „gyakorló üzemmódban” működhet, melynek során:
1.    Adóügyi bizonylat nem nyomtatható
2.    Valamennyi szóközkarakter helyett „?” karaktert kell nyomtatni
3.    Az adómemóriába rekord nem írható
4.    A „gyakorló üzemmódban” a bizonylat elejére és a végére, „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT” szöveget kell nyomtatni,
5.    Az „ÖSSZESEN” szót és a stilizált AP jelet sorszámmal a bizonylat nem tartalmazhatja.
4. Az adómemória indítása után a taxaméter nem működhet „gyakorló üzemmódban”.


B)

A taxaméter fő egységeivel kapcsolatos követelmények

Nyomtató

1. Nyomtatóként olyan, a taxaméter adóügyi programja által vezérelt eszköz alkalmazható, amely képes a 15. melléklet szerinti bizonylatok kinyomtatására. A 15. melléklet szerinti bizonylatok nyomtatására folytonos papírtekercs használható.
2. kinyomtatott karakterek minimális nagysága kisbetű és nagybetű esetén 3 mm, az egy sorban kinyomtatható karakterek száma legalább 18 db. A nyugta szalag minimális szélessége 44 mm.
3. A nyomtató nyomtatási parancsot csak az adóügyi programtól fogadhat el. Amennyiben a nyomtatási parancsot papírhiány, hardver hiba, stb. esetén nem tudja teljes körűen végrehajtani, akkor hibajelzést kell adnia.
4. A taxaméter nyomtatója grafikus nyomtatási parancsot kizárólag abban az esetben hajthat végre, amikor az adóügyi bizonylat lezárásakor az adóügyi program a stilizált AP jel kinyomtatására utasítja.
5. Hőnyomtató alkalmazása esetén az I. rész B) pont 1–3. alpontjában foglaltak irányadóak.
6. A taxamétert és a nyomtatót egy közösen plombálható házban vagy egymáshoz külső kábel nélkül hézagmentesen csatlakoztatva, közösen plombálhatóan kell elhelyezni.
7. A nyomtatónak papírhiány érzékelővel kell rendelkezni.

Adómemória

1. Az A) pont 9–12. alpontja szerinti gyűjtők és számlálók kezelésére biztonsági áramforrással ellátott RAM memória, vagy olyan tárolóegység alkalmazható, amely a taxaméter tápfeszültségének kimaradása esetén is biztonsággal, legalább 12 hónapig megőrzi a tárolt adatokat. A RAM memóriában tárolódó adatok törölhetetlenségét (védelmét) mechanikailag is biztosítani kell úgy, hogy a plomba megbontása nélkül ahhoz ne lehessen hozzáférni, adatvesztés ne fordulhasson elő.
2. Adómemóriaként kizárólag UV sugárzással törölhető EPROM, OTPROM, vagy a 3–5. pontban meghatározott aktív védelemmel ellátott adattároló (aktív védelmű adómemória) használható. Az adómemóriát a többi elektronikai berendezéstől elkülönítve, a taxaméter alaplemezéhez rögzítve úgy kell beépíteni, hogy eltávolítása kizárólag a plomba megbontásával és az alaplemez roncsolásával legyen lehetséges. Az adómemóriát nem fényáteresztő anyaggal kell kiönteni oly módon, hogy a kiöntő anyag az adómemóriát minden oldalon legalább 3 mm vastagságú kemény réteget képezve fedje.
3. Aktív védelmű adómemória (AVAM) esetén az alkalmazott adattárolót egy speciális vezérlőprogrammal ellátott mikrokontrollerrel (AVAM MCU) kell egybeépíteni oly módon, hogy az adattárolóhoz való hozzáférést (inicializálás, írás, olvasás) kizárólag az AVAM MCU végezheti el. Az adóügyi kártya kizárólag az AVAM MCU közbeiktatásával kommunikálhat az adattárolóval. Az AVAM MCU-nak az alábbi követelmények szerint kell működnie:
a) az adattároló inicializálását kizárólag egy alkalommal, az adómemória azonosító rekord beírása előtt végezheti el,
b) biztosítania kell az adatterület egyszeri írhatóságát, a tárolt adatok törlés és adatfelülírás elleni védelmét,
c) az adóügyi modul bekapcsolásakor el kell végeznie a vezérlőprogram önellenőrzését. Amennyiben az önellenőrzés hibát jelez, úgy az eszköznek blokkolt állapotba kell kerülnie.
4. Adattárolóként olyan memóriaegység alkalmazható, amely legalább 20 évig képes az adatok biztonságos megőrzésére.
5. Az AVAM beépítésére a következő szabályok vonatkoznak:
a) az AVAM és az adóügyi kártya közötti kommunikáció szabályos USB, SPI vagy I2C interfészen valósulhat meg,
b) az adóügyi modul működtető programjának alkalmasnak kell lennie az AVAM MCU vezérlőprogramjának kiolvasására,
c) az adóügyi modul önteszt funkciójának végrehajtása során ki kell nyomtatnia a hozzákapcsolt AVAM MCU verziószámát és ellenőrző kódját,
d) az AVAM gyártójának biztosítania kell azt, hogy az AVAM MCU vezérlőprogramjának módosítása az adómemória kiöntése után ne legyen lehetséges.
6.     Az adómemória és az azt vezérlő elektronikus kártya összekapcsolása szalagkábellel történhet.
7.     Az adómemóriába a következő típusú rekordok írása kötelező:
a) Azonosító rekord, az alábbi minimális adattartalommal:
1.    Rekord-típusazonosító
2.    Inicializálás kelte (év, hó, nap, óra, perc)
3. Adómemória azonosítószám, amely egyben a taxaméter e rendeletben foglaltak szerint meghatározott 9 jegyű azonosítószáma
4.    Az A) pont 15. g) alpontja szerinti ellenőrző szám
b) Napi forgalom rekord, az alábbi minimális adattartalommal:
1.    Rekord-típusazonosító
2.    Napi zárás kelte (év, hó, nap)
3.    Napi zárás sorszáma
4.    Napi forgalom
5.    Göngyölített forgalom (GT)
6.    Napi utas-km
7.    Napi összes km (taxi-ütemmódban)
c) Áfa rekord, az alábbi minimális adattartalommal:
1.    Rekord-típusazonosító
2.    Az Áfarekord beírásának dátuma (év, hó, nap, óra, perc,),
3.    „XX %” ÁFA körbe tartozó vállalkozó esetén,
4.    „AAM” alanyi adómentes vállalkozó esetén
d) RAM törlés rekord, az alábbi adattartalommal:
1.    Rekord-típusazonosító
2.    RAM törlés kelte (év, hó, nap, óra, perc)
3.    RAM törlés sorszáma
4.    Az adóügyi programjának ellenőrző száma
8. Az adómemória csak 1 db „Azonosító rekordot” tartalmazhat.
9. Az adómemóriának képesnek kell lenni legalább 2500 db „Napi forgalom rekord” tárolására. Több vállalkozós taxaméter esetében az adómemóriában vállalkozónként elkülönítve kell területet biztosítani. Ez történhet a 2500 napi zárási lehetőség megosztásával vagy a memóriaterület bővítésével. Az adóügyi programnak figyelnie kell az aktuálisan rögzíthető zárások számát. Amennyiben ez 60 vagy annál kevesebb, illetve, ha az adómemória megtelt, a 15. melléklet C) pontja szerinti üzenetet kell a napi forgalmi jelentésre nyomtatni. Megtelt adómemória esetén a taxaméter kizárólag az adómemória adatainak listázását végezheti el.
10. Az adómemória több „Áfarekordot” tartalmazhat, mindig az utolsó beírt rekord az érvényes.
11. A taxaméteren maximum 25 db RAM törlés végezhető el. A 25. RAM törlés elvégzésekor a taxaméternek megtelt adómemória állapotba kell kerülnie. Ezután a taxaméter kizárólag az adómemória adatainak listázását végezheti el.
Közvetlenül a RAM törlés után a taxaméter csak napi nyitás bizonylatot nyomtathat (kivétel a 25. RAM törlés).

C)
Az euró kezelésére alkalmas taxaméterek
1. Az euró bevezetésének, azaz a forint forgalomból való kivonásának és az euró hivatalos pénznemmé tételének folyamata a taxaméterek működésére vonatkozó szabályozás szempontjából az alábbi:
a) felkészülési időszak, amelynek időtartama az euró hivatalos pénznemmé tételét     megelőző tizenkét hónap. Az időszak során a hivatalos pénznem a forint,
b) az euró hivatalos pénznemmé tételének időpontja, amelynek során a forint, mint     hivatalos pénznem megszűnik és ezzel egy időben az euró hivatalos pénznemmé válik,
c) az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszak, amelynek során a hivatalos     pénznem az euró, a forintot a használatból folyamatosan kivonják.

2. Az euró kezelésére alkalmas taxamétereknek a fenti fázisok figyelembevételével az alábbi szabályok szerint kell működni:
a) A felkészülési időszak szabályai:
1.    A taxamétereknek forint üzemmódban kell működni, vagyis a taxaméterek által készített valamennyi bizonylat tételsor és összesen sor érték adatainak megjelenítését, ezen adatok adóügyi modulban történő gyűjtését és tárolását, a tárolt adatok megjelenítését forintban kell elvégezni.
2.    A nyugták összesen sorának értékét az átváltási árfolyam megjelenítésével együtt, az 5. pont aa)–ab) alpontja figyelembevételével, az alábbiak szerint euróban is ki kell nyomtatni:
-ÖSSZESEN: F FFF Ft, ahol F FFF a bizonylat értéke forintban,
-EURÓBAN: E,EE €, ahol E,EE a bizonylat értéke euróban,
-ÁRFOLYAM: XXX,XXX Ft/€.
3.    Az euróra átszámított értéket minden esetben két tizedes jeggyel, euró centre kerekítve kell kinyomtatni.
4.    Az euró pénznem jelölésére a következő szimbólumok használhatók: „€”, „EUR”, „euró”, „EURÓ”, az ajánlott jelölés: „€”.
5.    Az árfolyam értékét hat érvényes számjeggyel kell megadni.
aa) A nyugta euróban számított összegének és az árfolyam értékének kiíratására     vonatkozó szabályok:
1.    az euró árfolyamának beadása
2.    az euró árfolyamát csak a rögzített euró árfolyam hivatalos megállapítása után, a felkészülési időszak első napi nyitása előtt lehet beprogramozni. A rögzített euró árfolyamot és a rögzítés dátumát az adómemóriában kell tárolni,a programozást a szerviz végezheti. A parancs végrehajtásakor az alábbi tartalmú nem adóügyi bizonylatot kell kinyomtatni:
-bizonylat fejléc adatok (15. melléklet A) 1. pont szerint)
-”NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT”
-EURÓ ÁRFOLYAM FFF, FFF Ft / €,
-Euró árfolyam beállításának kelte (év, hó, nap),
-”NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT”,
ab) Az adóügyi memóriában tárolandó rekord:
-rekord-típus azonosító,
-EURÓ ÁRFOLYAM, FFF, FFF Ft / €,
A rekordot az adómemória adatai listában nem kell megjeleníteni.
Az euró árfolyam beállításának korábbi időpontját a NAV külön közleményben szabályozhatja.
ac) A felkészülési időszak nyugta tartalma:
-bizonylat fejléc adatok [15. melléklet A) 1. pont szerint]
-”NYUGTA”,
-fuvarozás indulási és érkezési időpontja (év, hó, nap, óra, perc),
-megtett utas-km (egy tizedessel),
-induló (alkalmazott) alapdíj (Ft),
-alkalmazott útdíjak és várakozási díjak (tarifa száma és FT/km, illetve Ft/perc),
-nyugta végösszege (fizetendő összeg),”ÖSSZESEN:….(Ft)” formában,
-fizetendő összeg euróban,
-árfolyam (Ft/€),
-nyugta sorszáma (A) pont 23. alpontja szerint),
-nyugta kibocsátásnak kelte (év,hó, nap, óra, perc),
-stilizált AP szám és ennek folytatásaként a taxaméter 9 jegyű
azonosítószáma,

b) az euró hivatalos pénznemmé tételének időpontjára vonatkozó szabályok:
1.    Az euró taxaméter alkalmazása során történő hivatalos pénznemmé tételére egy előre meghatározott időpontban kerülhet sor. Ekkor egy speciális, kizárólag egyszer végrehajtható taxaméter funkció, az „Euró üzemmód beállítása” parancs végrehajtásával a taxamétert forint üzemmódról euró üzemmódra kell átállítani. Az átállítás dátumát az „Euró bevezetésének kelte” típusú, alábbi tartalmú adómemória rekordban kell tárolni:
-Rekord típusazonosító;
-Euró bevezetésének időpontja (év, hó, nap).
2.    Az euró kezelésére alkalmas taxaméter adómemóriájának inicializálásakor, vagy az adóügyi modul működtető programjának cseréjekor a szerviznek a rekord alapértékeként a 2020. 01. 01. dátumot kell megadni, és az adómemóriában tárolni. Az alapérték forint üzemmódban, lezárt adóügyi nap esetén a szerviz által, új rekord beírásával módosítható. Az euró bevezetésének kelte típusú rekord tartalmát és beírásának dátumát a taxaméternaplóban is rögzíteni kell.
3.    Az euró kezelésére alkalmas, forint üzemmódban működő taxaméter adóügyi moduljának az adóügyi nap megnyitásakor ellenőrizni kell, hogy az aktuális dátum (év, hó, nap) kisebb-e, mint az euró bevezetésének adómemóriában rögzített időpontja. Ha:
3/1. Nincs ilyen rekord, vagy nem olvasható, akkor hibaüzenet küldésével el kell utasítania az adóügyi nap megnyitását;
3/2. Igen, akkor megtörténhet a forint üzemmódú adóügyi nap megnyitása;
3/3. Nem, akkor az adóügyi modulnak a taxaméter kijelzője felé az euró üzemmód beállításának megerősítésére vonatkozó üzenetet kell küldeni a taxaméter felhasználója részére, aki kiválasztja a funkció billentyű segítségével a megfelelő választ. Ha a válasz:
-Nem, akkor az adóügyi modulnak el kell utasítani az adóügyi nap megnyitását;
-Igen, akkor az adóügyi modulnak el kell végezni az euró üzemmód beállítását.
4.    Az üzemmód átállítási parancsot a taxaméter adóügyi moduljának az alábbi szabályok szerint kell végrehajtani:
4/1. A parancs végrehajtásának eredménye, az euró üzemmód állapot irreverzibilis;
4/2. A parancs végrehajtását a taxaméter adómemóriájában az „Euró üzemmód beállítása” típusú, alábbi tartalmú rekord beírásával kell rögzíteni:
-Rekord típusazonosító;
-Euró üzemmód beállításának kelte (év, hó, nap, óra, perc);
-Zárások száma;
-RAM törlések száma;
-Göngyölített forgalom értéke forintban;
5.    A parancs végrehajtásakor a taxaméter adóügyi moduljában tárolt adatoknak megfelelően az alábbi tartalmú bizonylatot kell kinyomtatni:
-Bizonylat fejléc adatok (15. melléklet A) 1. alpont szerint),
-”EURÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA”,
-Zárások száma,
-RAM törlések száma,
-Göngyölített forgalom értéke forintban,
-Euró üzemmód beállításának kelte (év, hó, nap, óra, perc),
-stilizált AP jel és ennek folytatásaként a taxaméter 9 jegyű azonosítószáma.
6.    A beállítási rekord rögzítését és a bizonylat nyomtatását követően:
-A taxaméter göngyölített forgalmi gyűjtőjének értékét nullára kell állítani;
-A napi zárások, és RAM törlések számlálóját változatlanul kell hagyni.
7.    Amennyiben az euró üzemmód beállítása megtörtént, akkor az adóügyi modulnak el kell végezni az aktuális adóügyi nap megnyitását.
c) Az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszak szabályai:
Az euró üzemmód beállítást követő adóügyi nap megnyitása után és azt követően a taxaméternek az alábbi szabályok szerint kell működni:
1.    A taxaméternek euró üzemmódban kell működni, vagyis a taxaméter által készített valamennyi bizonylat tételsor és összesen sor érték adatainak megjelenítését, ezen adatok adóügyi modulban történő gyűjtését és tárolását, a tárolt adatok megjelenítését euróban és euró centben, két tizedes jeggyel kell elvégezni.
2.    A taxaméter adóügyi moduljának az alábbi minimális értékhatárokat kell kezelni:
-Tételsor: 999,99;
-Bizonylat szintű (nyugta) gyűjtők: 9 999,99;
-Napi szintű gyűjtők: 99 999,99;
-Göngyölített forgalom: 9 999 999,99.
3.    Az adómemória adatai listák elkészítésekor:
-Valamennyi adatot olyan pénznemben és formában kell kinyomtatni, ahogy az a taxaméter adómemóriában rögzítésre került;
-Az euró üzemmód beállítása rekord adatainak kinyomtatása előtt ki kell nyomtatni:
--A listázott időszak forintban rögzített részletes forgalmát
--A taxaméter forint üzemmódban rögzített göngyölített forgalmát.

3. Az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszak bizonylatai:
a) Nyugta:
aa) Átmeneti időszakban (fizetés euróval, vagy forinttal)
1.    Bizonylat fejléc adatok (15. melléklet A) 1. alpont szerint);
2.    „NYUGTA”,
3.    a fuvarozás indulási és érkezési időpontja (év, hó, nap, óra, perc),
4.    megtett utas-km (egy tizedessel),
5.    induló (alkalmazott) alapdíj (€),
6.    alkalmazott útdíjak és várakozási díjak (tarifa száma és €/km, illetve €/perc),
7.    nyugta végösszege (fizetendő összeg) „ÖSSZESEN: …. (€)” formában,
8.    fizetendő összeg forintban,
9.    árfolyam (€/Ft),
10.    nyugta sorszám, (A) pont 23. alpontja szerint),
11.    nyugta kibocsátásának kelte (év, hó, nap, óra, perc),
12.    stilizált AP jel és ennek folytatásaként a taxaméter 9 jegyű azonosítószáma.
ab) Átmeneti időszakot követően (fizetés euróval)
1. Bizonylat fejléc adatok (15. melléklet A) 1. alpontja szerint),
2. „NYUGTA”,
3. A fuvarozás indulási és érkezési időpontja (év, hó, nap,óra,perc),
4. megtett utas-km, (egy tizedessel),
5. induló (alkalmazott) alapdíj (€),
6. alkalmazott útdíjak és várakozási díjak (tarifa száma és €/km, illetve €/perc),
7. nyugta végösszege (fizetendő összeg) „ÖSSZESEN: …. (€)” formában,
8. nyugta sorszám (A) pont 23. alpont szerint),
9. nyugta kibocsátásának kelte (év, hó, nap, óra, perc),
10. stilizált AP jel és ennek folytatásaként a taxaméter 9 jegyű azonosítószáma.

4. Többvállalkozós taxaméterek esetén, az euró üzemmód beállítását vállalkozóként kell elvégezni.

D)

A taxaméterekkel szembeni egyéb követelmények
1. A taxaméter működtető programja olvasás ellen nem védhető.
2. A taxaméter elektronikus kártyájának legalább a következő elemeket (részegységeket) kell tartalmaznia:
a)    csatlakozókat a kijelző, a nyomtató, a jelvezetékek részére
b)    csatlakozó az adómemória részére,
c)    processzor,
d)    PROM, amely az adóügyi kártya működését vezérlő szoftvert tartalmazza
e)    az A) pont 9–12. alpontjai szerinti gyűjtők és számlálók kezelésére szolgáló, saját áramforrással ellátott RAM,
f)    saját áramforrással ellátott óra a taxaméter műveletek dátum, idő adatainak kezelésére
g)    RAM törlést vezérlő „jumper”,
h)    a jelvezeték taxaméterhez kapcsolása plombált csatlakozó alkalmazásával is történhet,a jelvezeték a csatlakozási ponttól kezdődően csak megszakítás nélküli lehet.
i)    többvállalkozós vagy több műszakos üzemeltetésű taxiórák esetében a vállalkozó, illetve a gépkocsivezető azonosítása nyomógombok, kódkulcs vagy infra bemenet segítségével végezhető,ezen megoldások egyike sem lehet olyan, amellyel a készülék rendeltetésszerű működését, az adómemóriába vagy a RAM-ba történő írást befolyásolja, vagy adatot töröl.
3. Az adóügyi programnak biztosítani kell:
a)    a taxaméter bekapcsolásakor az adóügyi működését vezérlő szoftver A) pont 15. alpontja szerinti ellenőrzését,
b)    forgalmi adatok összegzésekor, „túlcsordulás” elkerülését
c)    az A) pont 9-12. alpontjában meghatározott gyűjtők és számlálók 10. melléklet szerinti kezelését,
d)    meghatározott funkciók 10–14. mellékletek szerinti végrehajtását,
e) a nyugtát kibocsátó vállalkozás fejléc adatait (az adóalany neve, címe, adószáma, „K” állandó, rendszám), az adóügyi RAM egységében kell tárolni. Az adóügyi bizonylatok megnevezését, a tranzakció típusok jelét (megnevezését), az „ÖSSZESEN:”szöveget, az AP jel bittérképét, valamint a „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT” megnevezést az adóügyi PROM egységében kell tárolni.
4. A taxaméter billentyűzetén keresztül tarifaadatok programozása, dátum beállítása csak szerviz üzemmódban megengedett. A szerviz üzemmódot csak a szervizek használhatják.


E)

A taxaméter üzembe helyezésére, szervizelésére, használatára vonatkozó további szabályok

1.    A taxaméter üzembe helyezésekor a szerviz elvégzi a taxaméter inicializálását, beszereli és az előírt helyeken leplombálja a taxamétert. Az ilyen módon előkészített berendezés a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 8/2006. (II.27.) GKM rendelet szerinti megfelőségértékelési eljárás lefolytatását követően, vagy a mérésügyi hatóság hitelesítését követően helyezhető üzembe.
2.    A szerviznek az üzembe helyezéskor a B) pont Adómemória alcím 7. a) alpontja szerinti Azonosító rekordot, a B) pont Adómemória alcím 7. c) alpontja szerinti Áfa rekordot, a 15. melléklet A) 1. szerinti Fejléc rekordot és a C) pont 4. b) alpontja szerinti Euró bevezetésének kelte rekordot kell a taxaméteren beállítania.
3.    A taxaméter mérésügyi hitelesítéséhez a szerviz megfelelő helyiséget és olyan vizsgálóberendezést köteles biztosítani, amely a taxaméter beépített állapotú hitelesítésére alkalmas. A vizsgálóberendezés akkor felel meg ezen követelményeknek, ha típusát az MKEH használati etalonnak minősítette.
4.    Az üzembe helyezéskor a szerviz köteles a taxaméternaplóban rögzíteni az adómemória azonosító adatait, és a taxaméter adómemóriájának induló állását.
5.    A taxaméter üzemeltetője a beszerelés és a hitelesítés során a taxaméterbe kerülő km-t és Ft összeget a taxaméternaplóba történő bejegyzés mellett az adókötelezettség számításánál a teljesítményéből igazoltan levonhatja.
6.    Egy gépkocsiba csak egy taxaméter szerelhető be. A gépkocsiba egynél több taxaméter beszerelése még több vállalkozó által működtetett gépkocsi esetén sem lehetséges.
7.    Ha a taxaméter hitelesítése érvényességi ideje lejár, vagy más ok miatt a berendezés újbóli hitelesítése szükséges, a taxaméter üzemeltetője köteles a szervizt értesíteni és a berendezést újból hitelesíttetni. Nincs szükség újbóli hitelesítésre tarifaállítás, név, lakcím, tulajdonos, áfa-kulcs, adószám- változás esetén.
8.    Javítás előtt és után egyaránt ki kell íratni a taxaméter napi forgalmát, az adott napi zárás számát és az adómemória végösszegét (GT). A javítás és az újbóli hitelesítés során az adómemóriába kerülő összegek – a taxaméternaplóban való szabályszerű rögzítés esetén – nem képezik a bevétel alapját.
9.    Amennyiben a taxaméter hibája miatt a kiíratás nem lehetséges, a szerviznek erről jegyzőkönyvet kell felvennie, amelyben szerepeltetni kell az ellenőrző szalag alapján az aznapi forgalmat, továbbá a legutolsó napi zárás alapján az adómemória végösszegét. Az adatok mellett az esemény leírását is rögzíteni kell a taxaméternaplóban.
10.    RAM törlés esetén a RAM törlés okát a taxaméternaplóban fel kell tüntetni.

4. melléklet a 3/2003 . (II. 15.) NGM rendelethez45Az Adóügyi Ellenőrző Egységben (AEE) tárolt bizonylati adatok tartalmára és szerkezetére vonatkozó előírások

1.    Az AEE-nek a pénztárgépben keletkezett adatokat UTF-8-as kódlap szerinti karakterkódolású, XML típusú naplóállományokban kell tárolnia. Az állomány struktúrájának leírását és a séma ellenőrző állományt (XSD állomány) a NAV közleményben teszi közzé.
2.    Az AEE-nek a NAV szerverétől kapott, 5. melléklet szerinti utasítás alapján történő adattovábbításkor az AEE-n lévő összes adózó nyitott szöveges állományát le kell zárnia, és azt a NAV szervere felé el kell küldenie. Az AEE-nek minden állomány lezárását követően adózónként új szöveges állományt kell nyitnia, és az adott adózóhoz rendelt szöveges állományban kell folytatnia a bejegyzések rögzítését. Az AEE-nek a szöveges állományt annak megnyitását követő 24 óra elteltével akkor is le kell zárnia és újat kell nyitnia, ha ezen idő alatt nem történt adattovábbítás a NAV szervere felé.
3.    Az AEE-nek az elküldött állományt az elküldés megkezdésének időpontja szerinti AAAAAAAAA_BBBBBBBB_ééééhhnnóóppmm_s.xml néven kell eltárolnia, ahol
a)    AAAAAAAAA: A pénztárgép AP száma 9 karakteren,
b)    BBBBBBBB: Az adózó törzsszáma 8 karakteren
c)    éééé: az év száma négy számjegyen,
d)    hh: a hónap sorszáma két számjegyen,
e)    nn: a nap sorszáma két számjegyen,
f)    óó: az óra száma két számjegyen,
g)    pp: a perc száma két számjegyen,
h)    mm: a másodperc száma két számjegyen,
i)    s: az állomány 1-től kezdődően, kihagyás és ismétlés nélkül képzett sorszáma az AEE élettartama során.
4.    A jelen mellékletben meghatározott bejegyzések (továbbiakban bejegyzés típusok) tartalmára vonatkozó egységes szabályok a következők.
4.1.    A bejegyzéseket az XML állományban a NAV által közleményben közzétett XSD állományleíró struktúrának megfelelően kell megvalósítani.
4.2.    Az AEE által létrehozott állományokban 32-nél kisebb kódú karakterek a CHR(10) sorvégjel kivételével nem szerepelhetnek.
4.3.    Minden bejegyzést az adott naplóállományban 1-től kezdődő folyamatos sorszámmal kell ellátni.
4.4.    A naplóállományban a numerikus értékeket a szükséges számú számjegyen, vezető nullák nélkül kell ábrázolni, kivéve ha ezzel ellentétes előírás szerepel adott adatnál. A pénznem adatok bejegyzésének formátuma forint esetében tagolás nélkül egészre kerekített értékek tizedes nélkül, kivéve ha ezzel ellentétes előírás szerepel adott adatnál. Az EURO-ra történő átállást követően tagolás nélkül két tizedesre kerekítve, tizedesvesszővel elválasztva.
4.5.    A jelen mellékletben szereplő ellenőrző kódok képzésére az SHA256 algoritmust kell alkalmazni. Az algoritmus eredményeképpen előálló 64 karakteres kódban szereplő A–F hexadecimális számjegyeket minden esetben nagybetűkként kell értelmezni és feltüntetni. Az SHA256 algoritmus bemenő adata az a karaktersorozat, amely az alábbi részekből tevődik össze az alábbi felsorolás sorrendjében:
a)    A bemenő karaktersorozat első hatvannégy karaktere az AEE által legutóbb lezárt szöveges állomány utolsóként bejegyzett (LCL) bejegyzésének 64 karakteres ellenőrző kódja. Amennyiben még nem létezik legutóbb lezárt szöveges állomány, akkor a bemenő karaktersorozat első 64 karaktere 64 db „F”.
b)    A bemenő karaktersorozat 65–128. karaktere az adott bejegyzést megelőzően rögzített bejegyzésének 64 karakteres ellenőrző kódja. Ha nem létezik az adott szöveges állományban előző bejegyzés, akkor a bemenő karaktersorozat 65–128. karaktere 64 db „F”.
c)    A bemenő karaktersorozat további karakterei az adott bejegyzés azonosítója, 4.3. pont szerinti sorszáma, valamint minden mezőjének értéke a jelen mellékletben feltüntetett sorrendben, a mezőazonosító kódok nélkül.
5.    Az AEE-nek szöveges állomány nyitásakor, minden esetben a szöveges állomány első
bejegyzése
Bejegyzés azonosító: LON
Bejegyzés mezői

 

A

B

C

D

1.

 

Mező azonosító

Mező tartalmának leírása

formátum

2.

a.

RAZ

Bejegyzés azonosító: LON

3 karakteres szöveg

3.

b

DTS

Időbélyeg

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

4.

c

APN

Pénztárgép AP száma

9 karakteres szöveg

5.

d

TSZ

Üzemeltető törzsszáma (kétvállalkozós pénztárgép esetén az üzemanyag tulajdonos törzsszáma)

8 karakteres szöveg

6.

e

THT

TSZ: kétvállalkozós pénztárgép esetén az üzlet üzemeltetőjének törzsszáma

8 karakteres szöveg

7.

f

HSH

Ellenőrző kód

64 HEXA karakter

6.    A pénztárgépben bekövetkezett események naplózására
Bejegyzés azonosító: EVT
Bejegyzés mezői

 

A

B

C

D

1.

 

Mező azonosító

Mező tartalmának leírása

formátum

2.

a.

RAZ

Bejegyzés azonosító: EVT

3 karakteres szöveg

3.

b

DTS

Időbélyeg

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

4.

c

EVC

Esemény kódja

3 karakteres szöveg

5.

d

EVD

Esemény leíró adata

üres / 200 karakteres szöveg

6.

e

HSH

Ellenőrző kód

64 HEXA karakter

EVC lehetséges értékei:
1.    LCL: Az AEE szöveges állomány zárásakor, minden esetben a szöveges állomány utolsó bejegyzéseként
2.    PIN: Az AEE a pénztárgép áramellátásának megindulása és az AEE saját áramforrásról történő működésének vége esetén
3.    POF: Az AEE a pénztárgép áramellátásának megszűnése és az AEE saját áramforrásról történő működésének kezdete esetén
4.    BDN: Az AEE saját áramforrás lemerülése és a pénztárgépről érkező áramellátás megszűnése esetén
5.    RST: Az AEE saját áramforrás lemerülése utáni első üzemelés elindulásakor
6.    BLS: Pénztárgép blokkolt állapotba került
7.    BLF: Pénztárgép blokkolt állapotba megszűnése esetén
8.    TRI: Pénztárgép gyakorló üzemmódba kerülése esetén
9.    TRF: Pénztárgép gyakorló üzemmódba kerülés megszűnése
10.    CHO: Pénztárnyitás esetén
11.    MGI: NAV szerverétől érkező üzenet esetén
12.    MGO: NAV szerverének küldött üzenet esetén
EVD lehetséges értékei
    CHO —> Pénztár nyitó pénzkészlet forintban
    MGI —> teljes fogadott üzenet
    MGO —> teljes küldött üzenet
    egyéb esetekben nem töltendő
7.    A pénztárgép műszaki jellemzőiről szóló információk, amelyeket naponta egyszer kell rögzíteni az aktuálisan nyitott naplóállományba.
Bejegyzés azonosító: INF
Bejegyzés mezői

 

A

B

C

D

1.

 

Mező azonosító

Mező tartalmának leírása

formátum

2.

a.

RAZ

Bejegyzés azonosító: INF

3 karakteres szöveg

3.

b

DTS

Időbélyeg

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

4.

c

DTY

AEE gyártói típusnév

200 karakteres szöveg

5.

d

DRV

AEE hardver verzió

200 karakteres szöveg

6.

e

DFW

AEE szoftver verzió

200 karakteres szöveg

7.

f

DFH

AEE egységben futó szoftver SHA256 algoritmussal kiszámított ellenőrző kódja

64 karakteres szöveg

8.

g

DFT

Az AEE egységben futó szoftver legutóbbi frissítésének időpontja.

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

9.

h

DMT

Az AEE egységben lévő modem kiolvasott típus megnevezése,

32 karakteres szöveg

10.

i

DMF

Az AEE egységben lévő modem kiolvasott szoftver-verziója.

200 karakteres szöveg

11.

j

DME

Az AEE egységben lévő modem kiolvasott IMEI száma.

50 karakteres szöveg

12.

k

DMS

Az AEE egységben lévő SIM kiolvasott IMSI száma.

50 karakteres szöveg

13.

l

TZC

Pénztárgép telephely irányítószám

6 karakteres szöveg

14.

m

TCY

Pénztárgép telephely település

50 karakteres szöveg

15.

n

TKN

Pénztárgép telephely közterület neve

50 karakteres szöveg

16.

o

TKJ

Pénztárgép telephely közterület jellege

50 karakteres szöveg

17.

p

THH

Pénztárgép telephely házszám

10 karakteres szöveg

18.

q

DPH

A pénztárgép hardver gyártói típusmegjelölése

50 karakteres szöveg

19.

r

DPV

A pénztárgép hardververziója

50 karakteres szöveg

20.

s

DPF

A pénztárgépben futó szoftver verziója

50 karakteres szöveg

21.

t

DPS

A pénztárgépben futó szoftver SHA256 algoritmussal kiszámított ellenőrző kódja

64 karakteres szöveg

22.

u

VCC

Üzembehelyezési kód

50 karakteres szöveg

23.

w

APN

Pénztárgép AP száma

9 karakteres szöveg

24.

x

HSH

Ellenőrző kód

64 HEXA karakter


8.    A pénztárgép rendszerállapot statisztika adatok, amelyeket naponta egyszer kell rögzíteni az aktuálisan nyitott naplóállományba
Bejegyzés azonosító: STA
Bejegyzés mezői

 

A

B

C

D

1.

 

Mező azonosító

Mező tartalmának leírása

formátum

2.

a.

RAZ

Bejegyzés azonosító: STA

3 karakteres szöveg

3.

b

DTS

Időbélyeg

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

4.

c

SST

Pénztárgép állapot

5 karakteres szöveg

5.

d

SFL

Az AEE egységben működő SD kártyán lévő szabad tároló kapacitás (Kbyte)

10 karakteres numerikus

6.

e

SSG

Az AEE-ben működő modem által mért hálózati térerőt 0–100-ig terjedő skálán normalizálva, egész számmal ábrázolva.

3 karakteres numerikus

7.

f

SAC

Akkumulátor töltöttség egész számmal, vezető nullák nélkül (%)

3 karakteres numerikus

8.

g

SMT

GSM hálózatból kiolvasott pontos idő

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

9.

h

SCC

Pénztárgépben az utolsó STA rekord küldése óta jelentkezett hibák belső kódjainak listája.

R01n~R99n…

10.

i

HSH

Ellenőrző kód

64 HEXA karakter

SST lehetséges értékei:
1. „0”, ha a pénztárgép működik és nincs blokkolva
2. „1”, ha a pénztárgép blokkolt állapotban van
3. „2”, ha a pénztárgép hibás állapotban van

9.    A pénztárgép műszaki mérőszámai, amelyeket naponta egyszer kell rögzíteni az aktuálisan nyitott naplóállományba.
Rekord azonosító: OPR
Bejegyzés mezői

 

A

B

C

D

1.

 

Mező azonosító

Mező tartalmának leírása

formátum

2.

a.

RAZ

Bejegyzés azonosító: OPR

3 karakteres szöveg

3.

b

DTS

Időbélyeg

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

4.

c

ODS

A legutóbbi bekapcsolás óta a modem által küldött bájtok száma, beleértve a megszakadt kapcsolatok adatait is.

12 karakteres numerikus

5.

d

ODR

A legutóbbi bekapcsolás óta a modem által fogadott bájtok számát, beleértve a megszakadt kapcsolatok adatait is,

12 karakteres numerikus

6.

e

ODF

A legutóbbi bekapcsolás óta a mobil adatkapcsolat kiépítésére tett sikertelen kísérletek száma.

5 karakteres numerikus

7.

f

OSF

A legutóbbi bekapcsolás óta az SSL adatcsatorna felépítésére tett sikertelen kísérletek száma.

5 karakteres numerikus

8.

g

OCC

AEE egység belső mérőszámai,ahol ”N” a belső mérőszám azonosítóját, ”E” a mért paraméter értékét jelenti.

N01n#N99n… – 20 karakteres szöveg
E01n#E99n… – 50 karakteres szöveg

9.

h

HSH

Ellenőrző kód

64 HEXA karakter


10.    Nyugta vagy egyszerűsített számla
Bejegyzés azonosító:
–    Nyugta esetén: NYN
–    Egyszerűsített számla esetén: ESN
Bejegyzés mezői

 

A

B

C

D

1.

 

Mező azonosító

Mező tartalmának leírása

formátum

2.

a.

RAZ

Bejegyzés azonosító: NYN vagy ESN

3 karakteres szöveg

3.

b

BSR

Egy számláló értéke, amelynek kezdeti értéke „1” és minden bizonylat AEE-ben való eltárolását követően 1-gyel nő, a kiadott bizonylat típusától függetlenül.

10 karakteres numerikus

4.

c

DTS

Időbélyeg, a bizonylat nyitásának pontos ideje az AEE órája szerint

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

5.

d

TSZ

A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma

8 karakteres szöveg

6.

e

NSZ

a bizonylat száma 1234/00001 formátumban

10 karakteres szöveg

7.

f

 

A bizonylaton szereplő összes tételre vonatkozóan, tételenként

 

8.

fa

NA

a tétel bizonylaton szereplő megnevezése

200 karakteres szöveg

9.

fb

UN

a tétel bizonylaton szereplő egységára forintban, tizedesvesszővel elválasztva, két tizedes pontossággal

20 karakteres numerikus

10.

fc

QY

a tételnél a bizonylaton szereplő mennyiség

5 karakteres numerikus

11.

fd

SU

a tételnél a bizonylaton szereplő összérték forintban

20 karakteres numerikus

12.

fe

VC

a tételnél a bizonylaton feltüntetett forgalmi gyűjtő jele három karakteren

3 karakteres szöveg

13.

g

 

A bizonylaton szereplő összes törölt tételre vonatkozóan, tételenként

 

14.

ga

NA

a törölt tétel bizonylaton szereplő megnevezése

200 karakteres szöveg

15.

gb

UN

a törölt tétel bizonylaton szereplő egységára forintban, tizedesvesszővel elválasztva, két tizedes pontossággal

20 karakteres numerikus

16.

gc

QY

a törölt tételnél a bizonylaton szereplő mennyiség

5 karakteres numerikus

17.

gd

SU

a törölt tételnél a bizonylaton szereplő összérték forintban

20 karakteres numerikus

18.

ge

VC

a törölt tételnél a bizonylaton feltüntetett forgalmi gyűjtő jele három karakteren

3 karakteres szöveg

19.

h

PMD

a fizetési mód jele, ami készpénz esetén „1”, bankkártya esetén „2”, egyéb fizetési mód esetén „3”.
n: az adott fizetési móddal fizetett részösszeg, egész forintban számolva

FM1n#FM3n

20.

i

GYJ

nyugta tartalma gyűjtőnként, kizárólag az adott bizonylaton ténylegesen használt gyűjtőkre, vonatkozólag, ahol
n: a bizonylaton szereplő tételek bruttó összege az adott gyűjtőben, egész forintban számolva

A01n#E99n

21.

j

SUM

a bizonylaton szereplő bruttó összeg, egész forintban számolva, a szükséges számú számjegyen ábrázolva, vezető nullák nélkül

20 karakteres numerikus

22.

k

TAX

az adott bizonylat forgalmi gyűjtőnkénti bruttó összege YYYn alakban, ahol: YYY: a forgalmi gyűjtő jele három karakteren, n: a bizonylaton szereplő tételek bruttó összege az adott forgalmi gyűjtőben, egész forintban számolva

X01YYYn#X99YYYn

23.

l

DCN

a bizonylaton szereplő összes engedmény összege, egész forintban számolva, ha van ilyen adat.

20 karakteres numerikus

24.

m

RND

a bizonylaton szereplő kerekítés összege, egész forintban számolva, szükség esetén negatív előjellel, ha van ilyen adat.

20 karakteres numerikus

25.

n

HCN

a vásárlói kártya, hűségkártya azonosítója

50 karakteres szöveg

26.

o

VDA

Egyszerűsített számla esetén a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adatai az ÁFA tv. rendelkezései szerint

200 karakteres szöveg

27.

p

ZQQ

Amennyiben a nyomtatott bizonylaton szereplő adatok eltárolásához szükséges egyedi mező, akkor a használt egyedi mezők mindegyikére vonatkozóan ZQQX ahol QQ az egyedi mező sorszáma, X az adott egyedi mezőben szereplő adat.

Z01X~Z99X…

28.

q

CNC

Bizonylat megszakítása esetén a megszakítás tényének jelzése

megszakítás esetén 1
normál rögzítés esetén 0

29.

r

CTS

Időbélyeg, a bizonylat zárásának pontos ideje az AEE órája szerint

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

30.

s

HSH

Ellenőrző kód

64 HEXA karakter


11.    Napi forgalmi jelentés
Bejegyzés azonosító: NFN
Bejegyzés mezői

 

A

B

C

D

1.

 

Mező azonosító

Mező tartalmának leírása

formátum

2.

a

RAZ

Bejegyzés azonosító: NFN

3 karakteres szöveg

3.

b

BSR

Egy számláló értéke, amelynek kezdeti értéke „1” és minden bizonylat AEE-ben való eltárolását követően 1-gyel nő, a kiadott bizonylat típusától függetlenül.

10 karakteres numerikus

4.

c

DTS

Időbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje az AEE órája szerint

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

5.

d

TSZ

A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma

8 karakteres szöveg

6.

f

ZSZ

a zárás sorszáma négy karakteren, szükség esetén vezető nullákkal feltöltve

4 karakteres szöveg

7.

g

GYJ

a napi forgalom összesen forgalmi gyűjtőnként, ahol n: a bizonylaton szereplő tételek bruttó összege az adott forgalmi gyűjtőben, egész forintban számolva

A01n#E99n

8.

h

NSF

a napi forgalom összesen, bruttó összegben, egész forintban számolva

20 karakteres numerikus

9.

i

NSH

a napi felár összesen, bruttó összegben, egész forintban számolva

20 karakteres numerikus

10.

j

NSS

a napi sztornó összesen, bruttó összegben, egész forintban számolva

20 karakteres numerikus

11.

k

NSY

a napi engedmény összesen, bruttó összegben, egész forintban számolva

20 karakteres numerikus

12.

l

NSV

a napi visszáru összesen, bruttó összegben, egész forintban számolva

20 karakteres numerikus

13.

m

NDB

a napi nyugták és egyszerűsített számlák száma összesen

20 karakteres numerikus

14.

n

NST

a napi sztornó bizonylatok száma összesen,

20 karakteres numerikus

15.

o

NSW

a napi visszáru bizonylatok száma összesen

20 karakteres numerikus

16.

p

NSG

a göngyölített forgalom összesen

50 karakteres numerikus

17.

q

ZQQ

Amennyiben a nyomtatott bizonylaton szereplő adatok eltárolásához szükséges egyedi mező, akkor a használt egyedi mezők mindegyikére vonatkozóan ZQQX ahol QQ az egyedi mező sorszáma, X az adott egyedi mezőben szereplő adat.

Z01X~Z02X…

18.

s

HSH

Ellenőrző kód

64 HEXA karakter


12.    Pénztári jelentés
Bejegyzés azonosító: PJN
Bejegyzés mezői

 

A

B

C

D

1.

 

Mező azonosító

Mező tartalmának leírása

formátum

2.

a

RAZ

Bejegyzés azonosító: PJN

3 karakteres szöveg

3.

b

BSR

Egy számláló értéke, amelynek kezdeti értéke „1” és minden bizonylat AEE-ben való eltárolását követően 1-gyel nő, a kiadott bizonylat típusától függetlenül.

10 karakteres numerikus

4.

c

DTS

Időbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje az AEE órája szerint

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

5.

d

TSZ

A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma

8 karakteres szöveg

6.

e

JBA

napi bevételek összesen, bruttó összegben, egész forintban számolva

20 karakteres numerikus

7.

f

JKA

a napi kiadások összesen, bruttó összegben, egész forintban számolva

20 karakteres numerikus

8.

g

ZQQ

Amennyiben a nyomtatott bizonylaton szereplő adatok eltárolásához szükséges egyedi mező, akkor a használt egyedi mezők mindegyikére vonatkozóan ZQQX ahol QQ az egyedi mező sorszáma, X az adott egyedi mezőben szereplő adat.

Z01X~Z02X…

9.

h

HSH

Ellenőrző kód

64 HEXA karakter


13.    pénztári befizetés bizonylat
Bejegyzés azonosító: PBN
Bejegyzés mezői

 

A

B

C

D

1.

 

Mező azonosító

Mező tartalmának leírása

formátum

2.

a

RAZ

Bejegyzés azonosító: PBN

3 karakteres szöveg

3.

b

BSR

Egy számláló értéke, amelynek kezdeti értéke „1” és minden bizonylat AEE-ben való eltárolását követően 1-gyel nő, a kiadott bizonylat típusától függetlenül.

10 karakteres numerikus

4.

c

DTS

Időbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje az AEE órája szerint

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

5.

d

TSZ

A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma

8 karakteres szöveg

6.

e

PIA

a befizetett összeg, egész forintban számolva

20 karakteres numerikus

7.

f

ZQQ

Amennyiben a nyomtatott bizonylaton szereplő adatok eltárolásához szükséges egyedi mező, akkor a használt egyedi mezők mindegyikére vonatkozóan ZQQX ahol QQ az egyedi mező sorszáma, X az adott egyedi mezőben szereplő adat.

Z01X~Z02X…

8.

g

CNC

Bizonylat megszakítása esetén a megszakítás tényének jelzése

megszakítás esetén 1
normál rögzítés esetén 0

9.

h

HSH

Ellenőrző kód

64 HEXA karakter


14.    Pénztári pénz vagy utalvány kifizetési bizonylat
Bejegyzés azonosító pénzkifizetés esetén: PKN
Bejegyzés azonosító utalvány kifizetés esetén: UKN
Bejegyzés mezői

 

A

B

C

D

1.

 

Mező azonosító

Mező tartalmának leírása

formátum

2.

a

RAZ

Bejegyzés azonosító: PKN vagy UKN

3 karakteres szöveg

3.

b

BSR

Egy számláló értéke, amelynek kezdeti értéke „1” és minden bizonylat AEE-ben való eltárolását követően 1-gyel nő, a kiadott bizonylat típusától függetlenül.

10 karakteres numerikus

4.

c

DTS

Időbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje az AEE órája szerint

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

5.

d

TSZ

A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma

8 karakteres szöveg

6.

e

POA

PKN esetén :a kifizetett összeg, egész forintban, UKN esetén a kifizetett utalványok összege egész forintban

20 karakteres numerikus

7.

f

ZQQ

Amennyiben a nyomtatott bizonylaton szereplő adatok eltárolásához szükséges egyedi mező, akkor a használt egyedi mezők mindegyikére vonatkozóan ZQQX ahol QQ az egyedi mező sorszáma, X az adott egyedi mezőben szereplő adat.

Z01X~Z02X…

8.

g

CNC

Bizonylat megszakítása esetén a megszakítás tényének jelzése

megszakítás esetén 1
normál rögzítés esetén 0

9.

h

HSH

Ellenőrző kód

64 HEXA karakter


15.    Üzemanyagkártyás értékesítési bizonylat
Bejegyzés azonosító: KBN
Bejegyzés mezői

 

A

B

C

D

1.

 

Mező azonosító

Mező tartalmának leírása

formátum

2.

a

RAZ

Bejegyzés azonosító: KBN

3 karakteres szöveg

3.

b

BSR

Egy számláló értéke, amelynek kezdeti értéke „1” és minden bizonylat AEE-ben való eltárolását követően 1-gyel nő, a kiadott bizonylat típusától függetlenül.

10 karakteres numerikus

4.

c

DTS

Időbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje az AEE órája szerint

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

5.

d

TSZ

A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma

8 karakteres szöveg

6.

e

FSN

a bizonylatszám „UK/123456789/000001” alakban

UK/nnnnnnnnn/nnnnnn

7.

f

FAN

a vevő adószáma 12345678-1-12 alakban

nnnnnnnn-n-nn

8.

g

FRN

a rendszám, kizárólag betűket és számokat feltüntetve

20 karakteres szöveg

9.

h

 

A bizonylaton szereplő összes tételre vonatkozóan, tételenként

 

10.

ha

NA

a tétel bizonylaton szereplő megnevezése

200 karakteres szöveg

11.

hb

UN

a tétel bizonylaton szereplő egységára forintban, tizedesvesszővel elválasztva, két tizedes pontossággal

20 karakteres numerikus

12.

hc

QY

a tételnél a bizonylaton szereplő mennyiség

5 karakteres numerikus

13.

hd

SU

a tételnél a bizonylaton szereplő összérték forintban

20 karakteres numerikus

14.

he

VC

a tételnél a bizonylaton feltüntetett forgalmi gyűjtő jele három karakteren

3 karakteres szöveg

15.

i

 

A bizonylaton szereplő összes törölt tételre vonatkozóan, tételenként

 

16.

ia

NA

a törölt tétel bizonylaton szereplő megnevezése

200 karakteres szöveg

17.

ib

UN

a törölt tétel bizonylaton szereplő egységára forintban, tizedesvesszővel elválasztva, két tizedes pontossággal

20 karakteres numerikus

18.

ic

QY

a törölt tételnél a bizonylaton szereplő mennyiség

5 karakteres numerikus

19.

id

SU

a törölt tételnél a bizonylaton szereplő összérték forintban

20 karakteres numerikus

20.

ie

VC

a törölt tételnél a bizonylaton feltüntetett forgalmi gyűjtő jele három karakteren

3 karakteres szöveg

21.

j

FTL

a bizonylaton szereplő bruttó összeg, egész forintban számolva

20 karakteres numerikus

22.

k

ZQQ

Amennyiben a nyomtatott bizonylaton szereplő adatok eltárolásához szükséges egyedi mező, akkor a használt egyedi mezők mindegyikére vonatkozóan ZQQX ahol QQ az egyedi mező sorszáma, X az adott egyedi mezőben szereplő adat.

Z01X~Z02X…

23.

l

CNC

Bizonylat megszakítása esetén a megszakítás tényének jelzése

megszakítás esetén 1
normál rögzítés esetén 0

24.

m

HSH

Ellenőrző kód

64 HEXA karakter


16.    Egészségkártyás értékesítési bizonylat
Bejegyzés azonosító: EBN
Bejegyzés mezői

 

A

B

C

D

1.

 

Mező azonosító

Mező tartalmának leírása

formátum

2.

a

RAZ

Bejegyzés azonosító: EBN

3 karakteres szöveg

3.

b

BSR

Egy számláló értéke, amelynek kezdeti értéke „1” és minden bizonylat AEE-ben való eltárolását követően 1-gyel nő, a kiadott bizonylat típusától függetlenül.

10 karakteres numerikus

4.

c

DTS

Időbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje az AEE órája szerint

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

5.

d

TSZ

A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma

8 karakteres szöveg

6.

e

EBS

a bizonylatszám „EK/123456789/000001” alakban

EK/nnnnnnnnn/nnnnnn

7.

f

EPC

az egészségpénztár kódja

50 karakteres szöveg

8.

g

ERN

a vevő tagszáma

50 karakteres szöveg

9.

h

ETS

a bizonylaton szereplő bruttó összeg, egész forintban számolva

20 karakteres numerikus

10.

i

ZQQ

Amennyiben a nyomtatott bizonylaton szereplő adatok eltárolásához szükséges egyedi mező, akkor a használt egyedi mezők mindegyikére vonatkozóan ZQQX ahol QQ az egyedi mező sorszáma, X az adott egyedi mezőben szereplő adat.

Z01X~Z02X…

11.

j

CNC

Bizonylat megszakítása esetén a megszakítás tényének jelzése

megszakítás esetén 1
normál rögzítés esetén 0

12.

k

HSH

Ellenőrző kód

64 HEXA karakter


17.    Storno bizonylat
Bejegyzés azonosító: SZN
Bejegyzés mezői

 

A

B

C

D

1.

 

Mező azonosító

Mező tartalmának leírása

formátum

2.

a

RAZ

Bejegyzés azonosító: SZN

3 karakteres szöveg

3.

b

BSR

Egy számláló értéke, amelynek kezdeti értéke „1” és minden bizonylat AEE-ben való eltárolását követően 1-gyel nő, a kiadott bizonylat típusától függetlenül.

10 karakteres numerikus

4.

c

DTS

Időbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje az AEE órája szerint

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

5.

d

TSZ

A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma

8 karakteres szöveg

6.

e

SBN

a sztornózott nyugta vagy egyszerűsített számla sorszáma 123456789/1234/00001 alakban

20 karakteres szöveg

7.

f

STO

a vevő részére kifizetett összeg, egész forintban számolva

20 karakteres numerikus

8.

g

ZQQ

Amennyiben a nyomtatott bizonylaton szereplő adatok eltárolásához szükséges egyedi mező, akkor a használt egyedi mezők mindegyikére vonatkozóan ZQQX ahol QQ az egyedi mező sorszáma, X az adott egyedi mezőben szereplő adat.

Z01X~Z02X…

9.

h

CNC

Bizonylat megszakítása esetén a megszakítás tényének jelzése

megszakítás esetén 1
normál rögzítés esetén 0

10.

i

HSH

Ellenőrző kód

64 HEXA karakter


18.    Visszáru bizonylat
Bejegyzés azonosító: VBN
Bejegyzés mezői

 

A

B

C

D

1.

 

Mező azonosító

Mező tartalmának leírása

formátum

2.

a

RAZ

Bejegyzés azonosító: VBN

3 karakteres szöveg

3.

b

BSR

Egy számláló értéke, amelynek kezdeti értéke „1” és minden bizonylat AEE-ben való eltárolását követően 1-gyel nő, a kiadott bizonylat típusától függetlenül.

10 karakteres numerikus

4.

c

DTS

Időbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje az AEE órája szerint

szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal

5.

d

TSZ

A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma

8 karakteres szöveg

6.

e

VDB

a visszáru nyugta vagy egyszerűsített számla – a göngyölegjegy kivételével – sorszáma 123456789/1234/00001 alakban

20 karakteres szöveg

7.

f

VTS

a vevő részére kifizetett összeg, egész forintban számolva

20 karakteres numerikus

8.

g

ZQQ

Amennyiben a nyomtatott bizonylaton szereplő adatok eltárolásához szükséges egyedi mező, akkor a használt egyedi mezők mindegyikére vonatkozóan ZQQX ahol QQ az egyedi mező sorszáma, X az adott egyedi mezőben szereplő adat.

Z01X~Z02X…

9.

h

CNC

Bizonylat megszakítása esetén a megszakítás tényének jelzése

megszakítás esetén 1
normál rögzítés esetén 0

10.

i

HSH

Ellenőrző kód

64 HEXA karakter


19.    A 10–18 bejegyzések azonos tartalommal, de a következő bejegyzés azonosítóval ismétlődnek a pénztárgép gyakorló üzemmódjában:

 

A

B

C

D

1.

pont

megnevezés

normál bizonylat esetén

gyakorló üzemmódú bizonylat esetén

2.

10

nyugta

NYN

NYT

3.

10

egyszerűsített számla

ESN

EST

4.

11

napi forgalmi jelentés

NFN

NFT

5.

12

pénztárjelentés

PJN

PJT

6.

13

pénztári befizetés bizonylat

PBN

PBT

7.

14

pénztári kifizetés bizonylat

PKN

PKT

8.

14

utalvány kifizetés bizonylat

UKN

UKT

9.

15

üzemanyagkártyás értékesítési bizonylat

KBN

KBT

10.

16

egészségkártyás értékesítési bizonylat

EBN

EBT

11.

17

sztornó bizonylat

SZN

SZT

12.

18

visszáru bizonylat

VBN

VBT

5. melléklet a 3/2003 . (II. 15.) NGM rendelethez46Az Adóügyi Ellenőrző Egység (AEE) és a NAV szerverei közötti kommunikáció protokolljára vonatkozó előírások

1.    Az AEE és a NAV szerver (ezen mellékletben a továbbiakban: NAV) üzenetei az UTF-8-as kódlap szerint kódolt karaktersorozatok. Jelen melléklet tekintetében XXXXXXXXX az adatszolgáltatással érintett pénztárgép AP számát, HHHHHHHHHH a szerver által előállított, 10 hexadecimális számjegyből álló igazoló kódot jelöli. Amennyiben az AEE válaszüzeneteiben a HHHHHHHHHH igazoló kód szerepel, úgy minden esetben a megelőző NAV üzenetben szereplő kódot kell alkalmazni.
2.    Az SMS üzenetek küldésére, vagy a közvetlen IP kommunikáció biztosítására a mobil szolgáltatóknak HTTPS kapcsolaton elérhető API felületet vagy IP interfészt kell biztosítaniuk a NAV számára. A szolgáltató kizárólag a NAV szerverétől fogadhat el üzenetküldési parancsot. Az üzenetek címzése az IMSI vagy MSISDN szám vagy IP cím alapján történik, az interfész jellege szerint.
Az AEE-nek képesnek kell lennie tárolni a NAV SSL tanúsítványának publikus kulcsát, kapcsolatot csak ezzel a tanúsítvánnyal ellenőrzötten építhet ki. A mobilhálózatra az üzenetek HTTPS protokollon POST metódussal kerülnek átadásra.
3.    A NAV a „CMSSL~XXXXXXXXX” üzenetet küldi az AEE részére a 2. pont szerinti HTTPS szolgáltatás igénybevételével. A NAV szervere ezen üzenet küldését követően bontja a csomagkapcsolt adatátvitelt. Az üzenet fogadása utasítja az AEE-t titkosított csomagkapcsolt adatátvitel felépítésére.
4.    Az AEE-nek a 3. pontban leírt üzenet fogadása után azonnal adatkapcsolatot kell létesítenie a NAV-val, SSL titkosított csatornán keresztül, és az általa felépített SSL csatornán az 5. pont szerinti üzenetet kell elküldenie. A további üzenetek minden esetben az AEE által felépített SSL titkosított csatornán keresztül kerülnek továbbításra, az AEE kizárólag az általa felépített SSL csatornán kezdeményezhet kommunikációt a NAV-val.
5.    Az AEE a „TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T” üzenetet küldi a NAV részére a pénztárgép utolsó bekapcsolásának időpontjához viszonyítottan minden harminc perc elteltével, ahol
a)    „XXXXXXXXX” az adatszolgáltatással érintett pénztárgép AP számát jelöli,
b)    „S” az AEE éppen nyitott szöveges állomány sorszáma,
c)    „N” az AEE éppen nyitott szöveges állományában aktuálisan levő bejegyzések száma,
d)    „T” az AEE által utoljára nyitott szöveges fájl megnyitása óta eltelt üzemidő percben.
Erre az üzenetre a NAV a 7., 8., 9., 10., 12., 13. vagy 16. pont szerinti üzenetet adja válaszul.
6.    Az AEE a „PRIOR~YY~XXXXXXXXX” üzenet küldi a NAV részére, ha elsőbbségi adatszolgáltatási igényt akar jelezni, ahol YY jelöli az esemény kódját, ami az alábbi eseteket jelöli:
a)    YY=01 – az AEE üzemelésének megkezdése esetén,
b)    YY=02 – a pénztárgép áramellátásának megszűnése esetén,
c)    YY=03 – a pénztárgép blokkolt állapotba kerülése esetén.
Erre az üzenetre a NAV a 7. vagy 8. pont szerinti üzenetet adja válaszul.
7.    A NAV a „TRMNOW~F~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi az AEE részére amelyben a naplófájl küldésére utasítja, ahol az „F” a NAV által utoljára a címzett AEE-től sikeresen fogadott állomány sorszáma, fogadott állomány hiányában „0” (nulla karakter). Az AEE-nek haladéktalanul végre kell hajtania a következő lépéseket:
a)    azonnal, vagy az esetlegesen folyamatban levő bizonylat kiadásának befejezését és a vonatkozó bejegyzés elhelyezését követően azonnal le kell az AEE-n lévő összes adózóra vonatkozón a nyitva levő szöveges állományt, állományokat,
b)    Az AEE minden olyan szöveges állományát el kell küldeni a NAV részére, amelynek a sorszáma nagyobb, mint a NAV üzenetében szereplő „F” szám. A küldés egyesével, sorszám szerint növekvő sorrendben történik. A következő fájlt az előző fogadását igazoló ACK nyugta megérkezését követően lehet küldeni.
c)    Az elküldött fájl nevének formátuma „fájlnév~HHHHHHHHHH”, ahol fájlnév az éppen küldött naplófájl neve a 4. melléklet 4. pontjában előírt felépítés szerint. A beküldés POST metódussal és multipart/form-data adatkódolással, minden küldött fájl esetében a továbbítás binary kódolással történik. A naplófájlokat elektronikusan aláírva, PKCS#7 formátumban, az elektronikus tanúsítvány csatolása nélkül, bináris adatként kell küldeni a NAV részére.

Erre válaszul a NAV a 8. a), 8. c) vagy 8. d) pont szerinti üzenetet adja, amire az AEE-nek :
8. a) válasz esetén a naplófájl sikertelen küldése miatt a kapcsolatot le kell zárnia és 30 perc elteltével újabb TRMRDY üzenetet kell küldenie.
8. c) válasz esetén, a NAV sikeresen fogadta a nyugtázott naplóállományt, egyben utasítja az AEE-t a következő sorszámú, NAV számára még el nem juttatott, lezárt naplóállomány NAV szerverének való elküldésére a c) pontban meghatározott módon. Amennyiben nincs lezárt még nem továbbított naplóállomány, a kapcsolat lezárható.
8. d) válasz esetén a NAV sikeresen fogadta a naplóállományt, így a kapcsolat lezárható.
8.    A NAV az „ACK~YY~HHHHHHHHHH” nyugtaüzenetet küldi AEE üzeneteire válaszul, ahol YY a nyugta jellegét jelölő státuszkód, mely a következő értékeket veheti föl:
a)    YY=00 – általános hiba az üzenetben, kommunikációban, naplófájl fogadásban az így nyugtázott események nem voltak sikeresek,
b)    YY=01 – sikeresen fogadott regisztrációs fájl fogadása esetén az AEE sikeresen regisztrálta a pénztárgépet a NAV regisztrációs szerverén a 15. pontban meghatározott eljárás eredményeképpen,
c)    YY=02 – sikeresen fogadott naplófájl nyugta és következő naplófájl küldési utasítás,
d)    YY=03 – sikeresen fogadott naplófájl nyugta további adási utasítás nélkül, melynek fogadását követően az AEE-nek azonnal bontania kell az SSL kapcsolatot,
e)    YY=04 – sikeresen fogadott üzenet nyugta, melynek fogadását követően az AEE-nek azonnal bontania kell az SSL kapcsolatot.
9.    Amennyiben a NAV a „PTGBLCK~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi az AEE részére az 5. pontban definiált üzenetre válaszul, az AEE-nek haladéktalanul végre kell hajtania a következő műveleteket:
a)    blokkolt állapotba kell hoznia a pénztárgépet,
b)    a 11. pontban meghatározott üzenetet kell elküldenie a NAV részére a 01-es okkódot alkalmazva,
c)    ezt a NAV egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza.
10.    Amennyiben a NAV a „UNBLCK~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi a blokkolt állapotban lévő AEE részére az 5. pontban definiált üzenetre válaszul az AEE-nek haladéktalanul végre kell hajtania a következő műveleteket:
a)    a blokkolt állapotban levő pénztárgép blokkolt állapotát meg kell szüntetnie,
b)    a 11. pontban meghatározott üzenetet kell elküldenie a NAV részére a 02-es okkódot alkalmazva,
c)    ezt a NAV egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza.
11.    az AEE-nek az „ANS~XXXXXXXXX~YY~HHHHHHHHHH” válaszüzenetet kell elküldenie a NAV részére a 9., 10., 12., 13. pontban meghatározott üzenetre válaszul, ahol YY a megelőző üzenetre utaló okkódot jelöli.
a)    YY=01 – blokkolás utasítás végrehajtva,
b)    YY=02 – blokkolás feloldás utasítás végrehajtva,
c)    YY=03 – Áfa gyűjtő átállítás utasítás fogadva,
d)    YY=04 – Áfa gyűjtő átállítás utasítás végrehajtva,
e)    YY=05 – szoftverfrissítésre kész,
f)    YY=06 – szoftverfrissítés letöltve,
g)    YY=07 – szoftverfrissítés végrehajtva,
h)    YY=08 – adózói törzsadat frissítés végrehajtva,
i)    YY=09 – SSL tanúsítvány letöltve.
12.    Amennyiben a NAV az 5. pontban definiált üzenetre válaszul a „FRWUPD~ééééhhnn~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi az AEE részére, ahol a megadott időpont a szoftver frissítés előírt dátumát jelöli, akkor az AEE-nek azonnal végre kell hajtania a következőket:
a)    a felépített SSL csatornán el kell küldenie a 11-es pontban definiált „ANS” válaszüzenetet YY=05 szoftverfrissítésre kész paraméterrel a NAV részére,
b)    az a) pont szerinti üzenetre válaszul a NAV elküldi a szoftver műszaki tartalmának részleteit az alábbiak szerint:
ba)    az üzenet első eleme az „UPDDTL” karaktersorozat,
bb)    ezt követik a firmware-fájl minden szeletére „~NN~CCCC” formátumú üzenetek, ahol „N” az adott szelet sorszáma 1-től sorfolytonosan, legfeljebb két karakterben, vezető nullák nélkül, a „CRC” az adott szelet CRC ellenőrzőösszege 32 bit hosszan,
bc)    a következő elemek a „~” karakter és a teljes firmware SHA256 algoritmussal készített ellenőrző kódja 64 karakterben,
bd)    az adatsort a „~HHHHHHHHHH” karaktersorozat zárja, ahol a „HHHHHHHHHH” a NAV által előállított, 10 hexadecimális számjegyből álló igazoló kód) Az AEE egység a „UPDREQ~NN~XXXXXXXXX” üzenetekben kéri az adatszeleteket, ahol az „NN” jelöli a kért adatszelet sorszámát, az „XXXXXXXXX” az adatszolgáltatással érintett pénztárgép AP számát jelöli,
c)    a d) pont szerinti üzenetre válaszul a NAV elküldi a kért firmware adatszeletet; a szeleteket a sikeres CRC-ellenőrzés után az AEE-nek össze kell raknia, majd ellenőriznie kell az adatállomány SHA256 algoritmussal képzett ellenőrző kódjának egyezését,
d)    amennyiben az AEE szoftver letöltése nem kezdődött meg a b) pontban leírt üzenet elküldését követően 60 percen belül, az AEE-nek meg kell ismételnie az a), d) és e) lépéseket a d) pont végrehajtása után 4 órán belül,
e)    sikeres letöltést követően a 11. pontban meghatározott „ANS” üzenetet kell elküldenie a NAV részére a 06-os okkódot alkalmazva,
f)    a NAV a válaszüzenetre egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenet küld; az AEE, ennek az üzenetnek a fogadását követően bontja a kapcsolatot,
g)    az ”ééééhhnn”’ karaktersorozatban megjelölt napon esedékes napi zárás után az AEE telepíti a leöltött firmware-t, sikeres telepítést követően a 11. pontban meghatározott „ANS” üzenetet kell elküldenie a NAV részére a 07-es okkódot alkalmazva,
h)    a NAV a válaszüzenetre egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenet küld; az AEE, ennek az üzenetnek a fogadását követően bontja a kapcsolatot.
13.    A NAV az 5. pontban definiált üzenetre „VATUPD~XXXXXXXXX~ééééhhnnóóppmm~PPPAAAAA~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi az AEE részére, egyes forgalmi gyűjtőkhöz tartozó ÁFA-kulcsok módosításának végrehajtására, amennyiben ez a vonatkozó jogszabályok módosítása miatt szükségessé válik, a változások hatálybalépését legalább 15 nappal megelőzően, ahol:
a)    az üzenet első eleme a „VATUPD~” karaktersorozat,
b)    második eleme a pénztárgép AP száma,
c)    majd az a jövőbeli időpont ééééhhnnóóppmm formátumban, amikortól az üzenetben leírt ÁFA-kulcs módosításokat érvényesíteni kell,
d)    az üzenet további elemei az összes olyan forgalmi gyűjtőre vonatkozóan, amelyhez tartozó ÁFA-kulcs módosul:
da)    a „–” karakter és a változással érintett forgalmi gyűjtő jele három karakteren (PPP),
db)    a da) pontban jelölt forgalmi gyűjtőhöz tartozó, b) pontban jelölt időponttól érvényes ÁFA-kulcs, százalékban kifejezve, százalékjel nélkül, szükség esetén tizedesvesszőt alkalmazva (AAAAA),
dc)    több gyűjtő egy ütemben történő módosítása esetén elválasztásra # karaktert kell alkalmazni
e)    a „~HHHHHHHHHH” karaktersorozat, ahol HHHHHHHHHH a NAV által előállított, 10 hexadecimális számjegyből álló üzenetazonosító kód.
Erre az üzenetre az AEE a 14. pont szerinti üzenetet adja válaszul.
14.    A 13. pontban leírt üzenet fogadását követően az AEE-nek végre kell hajtania a következő műveleteket a felsorolás sorrendjében:
a)    a NAV részére el kell küldenie a 11-es pontban definiált „ANS” válaszüzenetet „YY=03 ÁFA gyűjtők átállítási utasítása fogadva” kódot alkalmazva,
b)    ezt a NAV egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza,
c)    legkésőbb az üzenetben jelzett időpont előtt 5 nappal a pénztárgép többi egységének át kell adnia az üzenetben szereplő adatokat úgy, hogy a pénztárgép az üzenetben szereplő időponttól kezdve az érintett forgalmi gyűjtőkre vonatkozóan a megadott ÁFA-kulcsokat alkalmazza,
d)    a c) pontban jelzett módosítás végrehajtását követően haladéktalanul jelentenie kell a módosítás megtörténtét a NAV részére küldött a 11-es pontban definiált „ANS” válaszüzenettel „YY=04 ÁFA gyűjtők átállítási utasítás végrehajtva” kódot alkalmazva,
e)    ezt a NAV a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza.
15.    A pénztárgép üzembe helyezése (megszemélyesítése) során az alábbi üzenetekkel kommunikál a NAV és az AEE egység:
a)    a pénztárgép üzembehelyezésekor, illetve AEE csere esetén, be kell rögzíteni az üzembe helyezési kódot a pénztárgépbe, mely további adatokkal együtt INF típusú bejegyzésként kerül tárolásra a naplófájlba; a fájl nevében, ekkor a törzsszám „00000000” karaktersorozatot tartalmazza, mivel ekkor az még nem áll rendelkezésre; legkésőbb ekkor lehet a pénztárgépbe az AP számot berögzíteni,
b)    az AEE elküldi az a) pont szerinti üzembe helyezési kódot tartalmazó elektronikusan aláírt naplófájlt a NAV szerverére, az első küldés alkalmával a tanúsítványt is tartalmazó PKCS#7 formátumban történik,
c)    erre az üzenetre a NAV szervere két lehetséges választ küld:
1.    A NAV elküldi a megszemélyesítéshez (tanúsítványok és adózó adatok) szükséges adatokat a pénztárgépnek három, illetve kétvállalkozós pénztárgép esetén négy üzenetben
– elsőként a 16. pont szerinti P1=1 üzenetben az adózói törzsadatokat, melyet az AEE egység a 11. pontban leírt YY=08 kóddal nyugtáz,
– a másodikként a 16. pont szerinti P1=3 üzenetben az üzemeltetési telephely-adatokat, melyet az AEE egység a 11. pontban leírt YY=08 kóddal nyugtáz,
– harmadikként a NAV szerverének SSL-tanúsítványát, melyet az AEE egység a 11. pontban leírt YY=09 kóddal nyugtáz),
– negyedikként kétvállalkozós pénztárgép esetén a 16. pont szerinti P1=2 üzenetben az adózói törzsadatokat, melyet az AEE egység a 11. pontban leírt YY=08 kóddal nyugtáz, vagy
2.    elutasítja, ha a beküldött adatokban hiba van (hibás összerendelés, nem nyilvántartott hardverrevízió, már regisztrált AP, felhasznált üzembehelyezési kód stb.),
d)    az AEE egység a letöltött tanúsítványokat és adózózói adatokat letárolja,
e)    az AEE egység bontja az SSL-kapcsolatot, majd újraépíti azt a letöltött tanúsítvány segítségével végrehajtott eszközazonosítással,
f)    az AEE a kulcsokat tartalmazó üzenet sikeres fogadásáról és betöltését követően „TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T” üzenet küld,
g)    ezt a NAV egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza.
16.    A pénztárgépek adózói adatainak frissítése a pénztárgépben
a)    amennyiben a NAV az 5. pontban definiált üzenetre válaszul a „DEFUPD~XXXXXXXXX~P1n~P2n~P3n~P4n~P5n~P6n~P7n~P8n~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi, úgy a P1-P8 paraméterekben átadott adatokkal frissíteni kell a pénztárgépben tárolt adózói adatokat, ahol az ’n’ a paraméter értéke az alábbi táblázat alapján:

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

P1 változás típuskód

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

2.

Értéke: 1 Értelmezése: adózói törzsadat (kétvállalkozós pénztárgép esetén az üzemanyag tulajdonosa)

frissítendő felhasználó adószáma

név

irányítószám

település

közterületneve

közterület jellege

házszám

3.

Értéke: 2 Értelmezése: kétvállalkozós pénztárgép esetén az üzlet üzemeltetőjének adózói törzsadatai

frissítendő felhasználó adószáma

név

irányítószám

település

közterület neve

közterület jellege

házszám

4.

Értéke: 3 Értelmezése: üzemeltetési telephely

Üzemeltető adószáma

üzlet neve

irányítószám

település

közterület neve

közterület jellege

házszám


b)    P1=1 vagy P=2 paraméter esetén az adóalany adatait frissíteni kell a küldött adatokkal,
P1=3 paraméter esetén a pénztárgép telephelyét kell frissíteni a kapott adatokkal,
c)    a NAV részére el kell küldenie a 11-es pontban definiált „ANS” válaszüzenetet „YY–08 adózói törzsadat update” kódot alkalmazva,
d)    ezt a NAV a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza.
17.    Az AEE-nek be kell jegyeznie a legutóbb megnyitott szöveges állományba a fogadott és a küldött üzeneteit is 4. melléklet előírásai szerint.
18.    Az AEE-nek bontania kell az SSL kapcsolatot, amennyiben legalább 1 percig semmiféle
kommunikáció sem történik a NAV-val.

6. melléklet a 3/2003 . (II. 15.) NGM rendelethez47A típusvizsgálat részei

I.) A pénztárgépek típusvizsgálata különösen az alábbiakra terjed ki:

A.) Műszaki vizsgálat

A/1. Biztonság
1. plombával való lezárhatóság ellenőrzése (a plombasérülés mutassa a készüléken történt illetéktelen beavatkozást)
2. burkolat ellenőrzés (nyílásokon keresztül végezhető adatmódosítások kizárása)
3. hibakezelés ellenőrzése (blokkolt állapot biztosítása)
4. elektronikai biztonság
5. házkialakítás, védelem (pl. nem megfelelő, rosszhiszemű szétszedés elleni védelem)
6. interfész és adatbeviteli lehetőségek (külső eszköz csatlakoztatása, alfanumerikus adatbevitel egyszerű használata, 3G kapcsolat biztosítása)

A/2. Kijelző
1. két kijelző megléte
2. vevőkijelző méretének ellenőrzése
3. vevőkijelző meghibásodásának kezelése

A/3. Nyomtató
1. a nyomtató és az AEE kapcsolatának ellenőrzése
2. bizonylat olvashatóságának ellenőrzése
3. megjelenített karakterek méretének ellenőrzése
4. nyomtatás indítási lehetőségek ellenőrzése
5. nyomtató hibajelzés ellenőrzése

A/4. Billentyűzet
1. minimális billentyűzet meglétének ellenőrzése
2. billentyűzetkiosztás ellenőrzése
3. magyar nyelvű feliratok

A/5. Adóügyi Ellenőrző Egység meglétének és helyes működésének vizsgálata

B.) Informatikai vizsgálat
1. szabályozott sorszámozási feltételeknek való megfelelés
2. frissítések, változáskövetés biztosítása (pl. kerekítési szabályok, számlázási szabályok változása, adónem változás követés)
3. firmware frissítési lehetőség biztosítása,
4. szoftver frissítési lehetőség biztosítása,
5. idegenkezűség elkerülése érdekében frissítés speciális, szervizportokon keresztül történik-e
6. a pénztárgép szoftverelemeinek vizsgálata (pl. forgalmi adatgyűjtés biztosítási lehetőség, áfa kulcs érték módosítások követése, kötelező elemi tranzakciók elvégezhetőségének ellenőrzése, tranzakciótípus azonosítása, az alkalmazott tranzakciótípusok szerinti bizonylat és napi szintű tranzakciógyűjtők ellenőrzése, napi szintű számlálók ellenőrzése globális számlálók ellenőrzése, sorszám folytonosság, sorszám formátum, a bizonylat kiállítás folyamata, és annak zártsága)
7. napi feladatok ellenőrzése (pl. napi nyitás, bizonylatnyitás, tételsor nyomtatás, rész-összesen sor nyomtatás, összesen sor nyomtatás, bizonylat megszakítás, bizonylatzárás, napi zárás)
8. adóügyi bizonylat nyomtatott elemei elrendezésének vizsgálata (pl. megnevezés elhelyezése, idő formátum, reklámszöveg)
9. értékhatár ellenőrzés (minimális értékek forint alapú üzemmód esetén: tételsorszám: 9 999 999, bizonylat szintű forgalmi gyűjtőszám: 99 999 999, napi forgalmi gyűjtők, sztornó gyűjtői: 999 999 999, göngyölített forgalom: 999 999 999 999)
10. kerekítési szabály alkalmazásnak ellenőrzése
11. „gyakorló üzemmód” létezésének ellenőrzése
12. nyomtatás megszakítás lehetőségének ellenőrzése
13. speciális pénztárgépek működésének ellenőrzése
Az informatikai vizsgálathoz valós szerver hozzáférést kell a típusvizsgálatot végző számára biztosítani.

C.) Dokumentáció vizsgálata
1. a típusvizsgálathoz előírt és benyújtott valamennyi dokumentum vizsgálata
2. a dokumentáció és a mintadarab azonosságának vizsgálata
3. jelen jogszabályban előírtakat, továbbá a vonatkozó uniós irányelveket átültető tagállami jogszabályokbanelőírtakat igazoló tanúsítványok meglétének ellenőrzése

II.) A taxaméterek típusvizsgálata különösen az alábbiakra terjed ki:

A.) Műszaki vizsgálat

A/1. Biztonság
1. plombával való lezárhatóság ellenőrzése (a plombasérülés mutassa a készüléken történt illetéktelen beavatkozást, illetve a gépjárműből történő eltávolítást)
2. hibakezelés ellenőrzése (blokkolt állapot biztosítása)

A/2. Nyomtató
1. bizonylat olvashatóságának ellenőrzése
2. megjelenített karakterek méretének ellenőrzése
3. nyomtatás indítási lehetőségek ellenőrzése
4. nyomtató hibajelzés ellenőrzése
5. taxaméter és nyomtató kapcsolatának ellenőrzése

A/3. Adómemória
1. hozzáférhetetlenség ellenőrzése
2. módosítás elleni védelem ellenőrzés
3. adómemória eltávolítása és megtelte esetén a működésképtelenség biztosításnak ellenőrzése
4. göngyölt forgalomképzési képesség
5. indítási és egyéb technikai funkciók (pl. dátum-, időállítás, azonosító rekord, áfa rekord, adómemória indítás, adómemória adat nyomtatás, fejléc, váltópénzkezelés, fölözés, pénztárjelentés)
6. elektronikus kártya kötelező részegységeinek ellenőrzése

B.) Informatikai vizsgálat
1. tarifa tárolási képesség ellenőrzése
2. gépen futó programok vizsgálata (pl. forgalmi adatgyűjtés biztosítási lehetőség, napi szintű számlálók ellenőrzése, globális számlálók ellenőrzése, több vállalkozó adata kezelésének biztosítása, napi zárások megkülönböztetése vállalkozónként, nyomtatási kényszer kezelése sorszám folytonosság, sorszám formátum)
3. napi feladatok ellenőrzése (pl. napi nyitás, foglalt állás, fizetett állás)
4. kötelező adattartalom ellenőrzése a különböző adóügyi bizonylatokon
5. adóügyi bizonylat nyomtatott elemei elrendezésének vizsgálata (pl. megnevezés, formátum, reklámszöveg)
6. nyomtatás megszakítás lehetőségének vizsgálata
7. értékhatár ellenőrzés (tételsorszám: 99 999, bizonylat szintű forgalmi gyűjtőszám: 999 999, napi forgalmi gyűjtők, sztornó gyűjtői: 9 999 999, göngyölített forgalom: 999 999 999)
8. „gyakorló üzemmód” kezelésének ellenőrzése
9.
Az informatikai vizsgálathoz valós szerver hozzáférést kell a típusvizsgálatot végző számára biztosítani.

C.) Dokumentáció vizsgálata
1. a típusvizsgálathoz előírt és benyújtott valamennyi dokumentum vizsgálata
2. a dokumentáció és a mintadarab azonosságának vizsgálata
3. jelen jogszabályban előírtakat, továbbá a vonatkozó uniós irányelveket átültető tagállami jogszabályokban előírtakat igazoló tanúsítványok meglétének ellenőrzése

7. melléklet a 3/2003 . (II. 15.) NGM rendelethezA tranzakciók, bizonylat szintű forgalmi és tranzakció-gyűjtő kapcsolatai

 

A

B

C

1.

TRANZAKCIÓ

2.

TÍPUS

PARAMÉTER

HATÁS

3.

ÉRTÉKESÍTÉS

Megnevezés,
Érték, Áfa-jel

Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtő növelése az Érték mező tartalmával

4.

SZTORNÓ

Megnevezés,
Érték, Áfa-jel

Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtő csökkentése az Érték mező tartalmával
SZTORNÓ tranzakció-gyűjtő növelése az Érték mező tartalmával

5.

FELÁR

Megnevezés,
Érték, Áfa-jel

Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtő növelése az Érték mező tartalmával
FELÁR tranzakció-gyűjtő növelése az Érték mező tartalmával

6.

FELÁR SZTORNÓ

Megnevezés,
Érték, Áfa-jel

Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtő csökkentése az Érték mező tartalmával
FELÁR tranzakció-gyűjtő csökkentése az Érték mező tartalmával

7.

ENGEDMÉNY

Megnevezés,
Érték, Áfa-jel

Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtő csökkentése az Érték mező tartalmával
ENGEDMÉNY tranzakció-gyűjtő növelése az Érték mező tartalmával

8.

ENGEDMÉNY SZTORNÓ

Megnevezés,
Érték, Áfa-jel

Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtő növelése az Érték mező tartalmával
ENGEDMÉNY tranzakció-gyűjtő csökkentése az Érték mező tartalmával

9.

VISSZÁRU

Megnevezés,
Érték, Áfa-jel

Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtő csökkentése az Érték mező tartalmával
VISSZÁRU tranzakció-gyűjtő növelése az Érték mező tartalmával

10.

VISSZÁRU SZTORNÓ

Megnevezés,
Érték, Áfa-jel

Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtő növelése az Érték mező tartalmával
VISSZÁRU tranzakció-gyűjtő csökkentése az Érték mező tartalmával

11.

RÉSZÖSSZEG FELÁR

Megnevezés,
Érték

Érték mező arányosítása a bizonylat forgalmi gyűjtőinek aktuális tartalma szerint
Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtők növelése az arányosított Értékekkel
FELÁR tranzakció-gyűjtő növelése az Értékkel

12.

RÉSZÖSSZEG FELÁR SZTORNÓ

Megnevezés,
Érték

Érték ellenőrzése, Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtők csökkentése az arányosított Értékekkel
FELÁR tranzakció-gyűjtő csökkentése az Értékkel

13.

RÉSZÖSSZEG ENGEDMÉNY

Megnevezés,
Érték

Érték mező arányosítása a bizonylat forgalmi gyűjtőinek aktuális tartalma szerint
Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtők csökkentése az arányosított Értékekkel
ENGEDMÉNY tranzakció-gyűjtő növelése az Értékkel

14.

RÉSZÖSSZEG ENGEDMÉNY SZTORNÓ

Megnevezés,
Érték

Érték ellenőrzése, Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtők növelése az arányosított Értékekkel
ENGEDMÉNY tranzakció-gyűjtő csökkentése az Értékkel

8. melléklet a 3/2003 . (II. 15.) NGM rendelethezA pénztárgép napi funkcióinak leírása

 

A

B

C

1.

FUNKCIÓ

PARAMÉTER

TEVÉKENYSÉG

2.

Napi nyitás

 

Dátum, idő, fejléc, Áfa értékek ellenőrzése, szinkronizálása, Euró bevezetésének időpontja rekord ellenőrzése, napi nyitás elutasítása, vagy elvégzése és „Napi nyitás” nem adóügyi bizonylat nyomtatása

3.

Bizonylatnyitás

Bizonylattípus
(NY / ESZ / NAB)

Fejléc nyomtatása, Bizonylatcím, vagy bizonylattípus nyomtatása

4.

Tételsor nyomtatás

NY tételsor / ESZ tételsor

Bizonylat szintű forgalmi- és tranzakció-gyűjtők tartalmának növelése / csökkentése, tételsor nyomtatása, a nyomtatás ellenőrzése, vevőkijelzőre írás

5.

Rész-összesen sor nyomtatás

Érték

Érték összehasonlítása a bizonylat szintű forgalmi gyűjtők tartalmának összegével, vevőkijelzőre írás, rész-összesen sor nyomtatása, vagy visszautasítása, és a bizonylat megszakítása

6.

ÖSSZESEN sor nyomtatás

Érték

Érték összehasonlítása a bizonylat szintű forgalmi gyűjtők tartalmának összegével, vevőkijelzőre írás, ÖSSZESEN sor nyomtatása, vagy visszautasítása, és a bizonylat megszakítása

7.

Megjegyzés sor nyomtatás

Megjegyzés sor

Megjegyzés sor nyomtatása, [vevőkijelzőre írás]

8.

Bizonylat- megszakítás

 

NY és ESZ esetén: megszakítás szöveg, „ÖSSZESEN: 0 Ft” sor, bizonylat-sorszám, dátum, idő, AP sor nyomtatása, bizonylat szintű forgalmi- és tranzakció-gyűjtők tartalmának ürítése, a megszakítás számláló és az érintett bizonylat-számláló növelése, [a következő bizonylat fejlécének nyomtatása, bizonylat-vágás]
NAB esetén: megszakítás szöveg, dátum, idő, záró sor nyomtatása, [a következő bizonylat fejlécének nyomtatása, bizonylat-vágás]

9.

Bizonylatzárás

NY / ESZ / NAB

NY és ESZ esetén: bizonylat-sorszám, dátum, idő, AP sor nyomtatása, a nyomtatás ellenőrzése, érintett napi szintű forgalmi- és tranzakció-gyűjtők tartalmának növelése a bizonylat szintű gyűjtők tartalmával, bizonylat szintű forgalmi- és tranzakció-gyűjtők tartalmának ürítése, érintett bizonylat számláló növelése, [a következő bizonylat fejlécének nyomtatása, bizonylat-vágás]
NAB esetén: dátum, idő, záró sor nyomtatása, [a következő bizonylat fejlécének nyomtatása, bizonylat-vágás]

10.

Napi zárás

 

Fejléc sorok nyomtatása, GT érték növelése a napi szintű forgalmi gyűjtők összegével, „Napi forgalmi jelentés” nyomtatása, a nyomtatás ellenőrzése, Napi forgalom rekord Adóügyi Ellenőrző Egységbe írása, az írás ellenőrzése, napi szintű forgalmi- és tranzakció-gyűjtők tartalmának ürítése, napi számlálók nullázása, zárás-számláló növelése.


NY: Nyugta    ESZ: Egyszerűsített számla    NAB: Nem adóügyi bizonylat

A funkciókhoz tartozó általános ellenőrzési tevékenységek:
•    A paraméterek szintaktikai és szemantikai ellenőrzése,
•    A perifériák (Adóügyi Ellenőrző Egység, nyomtató, vevőkijelző) működőképességének ellenőrzése

9. melléklet a 3/2003 . (II. 15.) NGM rendelethezA pénztárgép nyomtató egysége által kinyomtatható bizonylatok adattartalma és a bizonylatok mintája

A) A pénztárgép nyomtató egysége által kinyomtatható nyugta bizonylat mintája az alábbi, melyen a kötelező tartalmi elemek (Áfa tv. 173. §) és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonya a következő azzal, hogy a mintán szereplő adatok sorrendje kötelező:

Nyugta kerekítéssel (fizetés forinttal)

123456789 123456789 123456789 123456789
3K01950_0

ELADÓ CÉG NEVE

ELADÓ CÉG SZÉKHELYE

ÜZLET NEVE

ÜZLET CÍME

ELADÓ CÉG ADÓSZÁMA

------ NYUGTA ------

UTIKÖNYV 1 115

A00

SZALÁMI 1 234

C00

1,234 kg * 1000 Ft/kg

------------------------------------------------------------------

ÖSSZESEN: 2 349 Ft

KÉSZPÉNZ: 2 500 Ft

VISSZAJÁRÓ: 150 Ft

KEREKÍTÉS: 1 Ft

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

NYUGTASZÁM: 1234/00001

2011.01.15. 11:15

NAV Ellenőrző kód:ABC09

AP XXXXXXXXX

 Nyugta kerekítéssel (fizetés külföldi fizetőeszközzel)
(a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonyának bemutatására)

123456789 123456789 123456789 123456789
3K01950_1

ELADÓ CÉG NEVE

ELADÓ CÉG SZÉKHELYE

ÜZLET NEVE

ÜZLET CÍME

ELADÓ CÉG ADÓSZÁMA

------ NYUGTA ------

UTIKÖNYV 1 115

A00

SZALÁMI 1 235

C00

1,235 kg * 1000 Ft/kg

----------------------------------------

ÖSSZESEN: 2 350 Ft

KÉSZPÉNZ: 10,00 € 2 569 Ft

ÁRFOLYAM: 256,888 Ft/€

VISSZAJÁRÓ: 220 Ft

KEREKÍTÉS: -1 Ft

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

NYUGTASZÁM: 1234/00001

2011.01.15. 11:15

„NAV Ellenőrző kód:ABC09”

AP XXXXXXXXXB) A pénztárgép nyomtató egysége által kinyomtatható egyszerűsített számla bizonylat mintája az alábbi, melyen a kötelező tartalmi elemek (Áfa tv. 176. § (2) bekezdése) és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonya a következő azzal, hogy a mintán szereplő adatok sorrendje kötelező:

123456789 123456789 123456789 123456789
3K01950_2

ELADÓ CÉG NEVE

ELADÓ CÉG SZÉKHELYE

ÜZLET NEVE

ÜZLET CÍME

ELADÓ CÉG ADÓSZÁMA

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: 123456789/1234/00001

VEVŐ:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

----------------------------------------------------------------------

CIKKSZÁM MENNY. ME. EGYSÉGÁR

MEGNEVEZÉS ÉRTÉK/ÁFA

----------------------------------------

1234567890 1 DB 115

UTIKÖNYV 115

A00

1111111111 1,235 kg 1000

SZALÁMI 1 235

C00

--------------------------------------------------------------------

A – 04,76% : 115

B – 15,25% : 1 235

--------------------------------------------------------------------

ÖSSZESEN: 1 350 Ft

KÉSZPÉNZ: 1 500 Ft

VISSZAJÁRÓ: 150 Ft

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN A JÖVEDÉKI

TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA

NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

BIZONYLATSZÁM: 1234/00002

2011.01.15. 11:15

NAV Ellenőrző kód:ABC09

AP XXXXXXXXX

 Megjegyzés: Kétvállalkozós pénztárgép esetén a számlaszám formája: A/123456789/1234/12345, vagy B/123456789/1234/12345

C) Napi forgalmi jelentés (adóügyi bizonylat), amely kizárólag a következő adatokat tartalmazhatja:
1.    Bizonylat fejléc adatok az A.) pontban meghatározottak szerint
2.    „NAPI FORGALMI JELENTÉS”,
3.    A napi zárás sorszáma,
4.    „A - 05%:” forgalom,
5.    „B - 18%:” forgalom,
6.    „C - 27%:” forgalom,
7.    „D - AJT:” forgalom,
8.    „E - TAM:” forgalom,
9.    Napi forgalom összesen,
10.    Felár összesen,
11.    Sztornó összesen,
12.    Engedmény összesen,
13.    Visszáru összesen,
14.    Nyugták száma,
15.    Egyszerűsített számlák száma,
16.    Nyugták és egyszerűsített számlák száma összesen,
17.    Megszakítások száma,
18.    Sztornó bizonylatok száma (F) pontban meghatározottak szerint),
19.    Sztornó bizonylatok összesen,
20.    Visszáru bizonylatok száma (G) pontban meghatározottak szerint)
21.    Visszáru bizonylatok összesen,
22.    Göngyölített forgalom (GT),
23.    A RAM törlés sorszáma, időpontja (év, hó, nap, óra, perc), a 3. melléklet I. rész D) pontja szerinti program ellenőrző szám, abban az esetben, ha az előző napi zárást követően a napi gyűjtők törlése megtörtént,
24.    A RAM törlések száma,
25.    „AZ ADÓMEMÓRIA ... ZÁRÁS UTÁN MEGTELIK” (a lehetséges napi zárások feltüntetésével, abban az esetben, ha az adómemória megtelte előtti zárások száma 120, vagy annál kevesebb),
26.    „AZ ADÓMEMÓRIA MEGTELT” (abban az esetben, ha az adómemória megtelt),
27.    A bizonylat kinyomtatásának kelte (év, hó, nap, óra, perc),
28.    „NAV ellenőrző kód” és e rendelet 3. melléket I. rész F) pont FD) alcím 9. és 10 pontja szerinti ellenőrző kód
29.    Stilizált AP jel és ennek folytatásaként a pénztárgép 9 jegyű azonosítószáma.


Az adatsorok fenti sorrendje kötelező.

A napi forgalmi jelentés bizonylat mintája a következő:

Napi forgalmi jelentés

123456789 123456789 123456789 123456789
3K01950_3

ELADÓ CÉG NEVE

ELADÓ CÉG SZÉKHELYE

ÜZLET NEVE

ÜZLET CÍME

ELADÓ CÉG ADÓSZÁMA

------ NAPI FORGALMI JELENTÉS ------

ZÁRÁS SORSZÁMA: 1234

A – 05,00% : 355

B – 18,00% : 2 468

C – 25,00% : 0

D – AJT : 0

E – TAM : 0

----------------------------------------------------------------------

NAPI FORGALOM (Ft): 2 823

FELÁR ÖSSZESEN: 0

SZTORNÓ ÖSSZESEN: 0

ENGEDMÉNY ÖSSZESEN: 0

VISSZÁRU ÖSSZESEN: 0

NYUGTÁK SZÁMA: 1

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLÁK SZÁMA: 2

NYUGTÁK, E. SZÁMLÁK ÖSSZESEN: 3

MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA: 0

SZTORNÓ BIZONYLATOK SZÁMA: 1

SZTORNÓ BIZONYLATOK ÖSSZESEN: 1 349

VISSZÁRU BIZONYLATOK SZÁMA: 2

VISSZÁRU BIZONYLATOK ÖSSZESEN: 1 634

GÖNGY. FORGALOM (GT) (Ft):

123 452 823

1

2011.01.15. 19:15

NAV Ellenőrző kód:ABC09

AP XXXXXXXXX

 


D) A 3. melléklet I. rész GE pontjában meghatározott Menetjegy storno bizonylat mintája a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonyának bemutatására a következő:
Sztornó bizonylat

123456789 123456789 123456789 123456789
3K01950_4

ELADÓ CÉG NEVE

ELADÓ CÉG SZÉKHELYE

ELADÓ CÉG ADÓSZÁMA

------ SZTORNÓ BIZONYLAT ------

------ MENETJEGY STORNO BIZONYLAT ------

EREDETI BIZONYLAT KELTE, TÍPUSA, SZÁMA:

2011. 01. 15. NY/123456789/1234/00001

----------------------------------------

CIKSZÁM MENNY. ME. EGYSÉGÁR

MEGNEVEZÉS ÉRTÉK/ÁFA

----------------------------------------------------------

1234567890 -2 DB 115 FT

C00 -230 FT

--------------------------------------------------------------------

C00 – 21,26% : -230 FT

--------------------------------------------------------------------

ÖSSZESEN: -230 Ft

VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE: 230 Ft

KEREKÍTÉS: 0 Ft

KIZÁRÓLAG AZ EREDETI BIZONYLATTAL

EGYÜTT ÉRVÉNYES

BIZONYLATSZÁM: S/123456789/1234/00001

2011. 01. 15. 11:15

NAV Ellenőrző kód:ABC09

------ SZTORNÓ BIZONYLAT ------E) „Nem adóügyi bizonylat”
1.    bizonylat fejléc adatok [A) pontban meghatározottak szerint],
2.    „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT”,
3.    a bizonylat megnevezése,
4.    szabad szöveg, amely nem tartalmazhatja a stilizált AP jelet, az adóügyi bizonylatok megnevezését és az „ÖSSZESEN” szót,
5.    a bizonylat kinyomtatásának kelte (év, hó, nap, óra, perc),
6.    „NAV ellenőrző kód” és e rendelet 3. melléket I. rész F) pont FD) alcím 9. és 10. pontja szerinti ellenőrző kód
7.    „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT”.

„Nem adóügyi bizonylat” készítésekor a forgalmi, tranzakció-gyűjtők és a 3. melléklet I. rész C) pont 10., 11., és 13. alpontjai szerinti számlálók értéke nem változhat.
A nem adóügyi bizonylat mintái a következők:
Pénztárjelentés

123456789 123456789 123456789 123456789
3K01950_5

ELADÓ CÉG NEVE

ELADÓ CÉG SZÉKHELYE

ÜZLET NEVE

ÜZLET CÍME

ELADÓ CÉG ADÓSZÁMA

------ NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT ------

PÉNZTÁRJELENTÉS

Ft

NAPI FORGALOM: 123 456

EGYÉB BEVÉTEL: 1 000

-------------------------------------------------------------------

BEVÉTELEK ÖSSZ: 124 456

SZTORNÓ: 1 000

VISSZÁRU: 2 000

EGYÉB KIADÁS: 1 000

--------------------------------------------------------------------

KIADÁSOK ÖSSZ: 4 000

KEREKÍTÉS NÉLKÜLI FIÓKTART: 120 456

KEREKÍTÉSEK ÖSSZEGE: -1

--------------------------------------------------------------------

KEREKÍTETT FIÓKTARTALOM: 120 455

KÉSZPÉNZ: 100 455

BANKKÁRTYA: 7 430

EURÓ 10,00 € 2 570

UTALVÁNY: 10 000

-------------------------------------------------------------------

FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZ: 120 455

FELSZOLGÁLÓI DÍJ: 12 000

ÜZEMANYAGKÁRTYÁS ÉRT: 23 000

ÜZEMANYAGK. ÉRT. SZTORNÓ: -3 000

EGÉSZSÉGKÁRTYÁS ÉRT: 34 000

EGÉSZSÉGK. ÉRT. SZTORNÓ: -4 000

2011.01.18. 18:15

NAV Ellenőrző kód:ABC09

------ NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT ------


Megjegyzés: Éttermi rendszer esetén a felszolgálói díj, Üzemanyagkút rendszer esetén az üzemanyagkártyás értékesítés, Gyógyszertári rendszer esetén az egészségkártyás értékesítés összegét a fizetőeszközök összesítése után kell megjeleníteni. Az üzemanyagkártyás és egészségkártyás értékesítési bizonylatok sztornó összegét külön sorban kell kinyomtatni.

Pénztári befizetési és kifizetési bizonylat

123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789
3K01950_6

ELADÓ CÉG NEVE

ELADÓ CÉG SZÉKHELYE

ÜZLET NEVE

ÜZLET CÍME

ELADÓ CÉG ADÓSZÁMA

------ NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT ------

BEFIZETÉS

-------------------------------------------------------------------

JOGCÍM Ft

---------------------------------------------------------------------

PÉNZTÁRHIÁNY 1 000

2011.01.18. 18:15

NAV Ellenőrző kód:ABC09

    

------ NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT ------

ELADÓ CÉG NEVE

ELADÓ CÉG SZÉKHELYE

ÜZLET NEVE

ÜZLET CÍME

ELADÓ CÉG ADÓSZÁMA

------ NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT ------

KIFIZETÉS

------------------------------------------------------------------

JOGCÍM Ft

-------------------------------------------------------------------

TAKARÍTÁSI DÍJ 1 000

POSTAKÖLTSÉG 2 000

----------------------------------------------------------------------

ÖSSZEG: 3 000

2011.01.18. 18:15

NAV Ellenőrző kód:ABC09

------ NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT ------


Üzemanyagkártyás értékesítési bizonylat

123456789 123456789 123456789 123456789
3K01950_7

ELADÓ CÉG NEVE

ELADÓ CÉG SZÉKHELYE

ÜZLET NEVE

ÜZLET CÍME

ELADÓ CÉG ADÓSZÁMA

------ NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT ------

ÜZEMANYAGKÁRTYÁS ÉRTÉKESÍTÉSI BIZONYLAT

BIZONYLATSZÁM: ÜK/123456789/000001

VEVŐ:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(NÉV)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(CÍM)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(CÍM)

ADÓSZÁM: 12345678-1-12

------------------------------------------------------------------------

CIKKSZÁM MENNY. ME. EGYSÉGÁR

MEGNEVEZÉS ÉRTÉK/ÁFA

---------------------------------------------------------------------

123456 99,99 l 268,90

GÁZOLAJ 26 887

C00

-----------------------------------------------------------------------

ÖSSZEG: 26 887 Ft

ENG. KÓD: ABCD 123456

KÁRTYASZÁM: ************1234

KÁRTYANÉV: XYZ ARANYKÁRTYA

RENDSZÁM: ABC 123

A VÁSÁRLÁS ELLENÉRTÉKE SZÁMLA ALAPJÁN,

BANKI ÁTUTALÁSSAL KERÜL KIEGYENLÍTÉSRE

A BIZONYLAT KÉSZPÉNZ ÁTVÉTELÉRE

NEM JOGOSÍT

2011.01.15. 11:15

NAV Ellenőrző kód:ABC09

------ NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT ------


Egészségkártyás értékesítési bizonylat

123456789 123456789 123456789 123456789
3K01950_8

ELADÓ CÉG NEVE

ELADÓ CÉG SZÉKHELYE

ÜZLET NEVE

ÜZLET CÍME

ELADÓ CÉG ADÓSZÁMA

------ NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT ------

EGÉSZSÉGKÁRTYÁS ÉRTÉKESÍTÉSI BIZONYLAT

BIZONYLATSZÁM: EK/123456789/000001

VEVŐ:

AXA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

1074 BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 70-72.

ÁRVÍZTŰRŐ LAJOS

1111 BUDAPEST, TÜKÖRFÚRÓGÉP UTCA 1.

TAGSZÁM: 000012345

--------------------------------------------------------------------

CIKKSZÁM MENNY. ME. EGYSÉGÁR

MEGNEVEZÉS ÉRTÉK/ÁFA

---------------------------------------------------------------------

123456 2,00 DB 1025,00

RUTASCORBIN TABL. 50X 2 050

C00

----------------------------------------------------------------------

ÖSSZEG: 2 050 Ft

ENG. KÓD: ABCD 123456

KÁRTYASZÁM: 1234123412341234

A VÁSÁRLÁS ELLENÉRTÉKE SZÁMLA ALAPJÁN,

BANKI ÁTUTALÁSSAL KERÜL KIEGYENLÍTÉSRE

A BIZONYLAT KÉSZPÉNZ ÁTVÉTELÉRE

NEM JOGOSÍT

2011.01.15. 11:15

NAV Ellenőrző kód:ABC09

------ NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT ------F) Nyugta és egyszerűsített számla sztornó bizonylatmintája az alábbi, melyen a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonya a következő azzal, hogy a mintán szereplő adatok sorrendje kötelező:
Sztornó bizonylat

123456789 123456789 123456789 123456789
3K01950_9

ELADÓ CÉG NEVE

ELADÓ CÉG SZÉKHELYE

ÜZLET NEVE

ÜZLET CÍME

ELADÓ CÉG ADÓSZÁMA

------ SZTORNÓ BIZONYLAT ------

EREDETI BIZONYLAT KELTE, TÍPUSA, SZÁMA:

2011.01.15. NY/123456789/1234/00001

VEVŐ:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX(NÉV)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX(CÍM)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX(CÍM)

-------------------------------------------------------------------

CIKSZÁM MENNY. ME. EGYSÉGÁR

MEGNEVEZÉS ÉRTÉK/ÁFA

-------------------------------------------------------------------

1234567890 -1 DB 115

UTIKÖNYV -115

A00

1111111111 -1,234 kg 1000

SZALÁMI -1 234

C00

--------------------------------------------------------------------

A – 04,76% : -115

B – 15,25% : -1 234

--------------------------------------------------------------------

ÖSSZESEN: -1 349 Ft

VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE: 1 350 Ft

KEREKÍTÉS: -1 Ft

SZTORNÓ OKA: KEZELŐI HIBA

BIZONYLATSZÁM: S/123456789/1234/00001

2011.01.15. 11:15

NAV Ellenőrző kód:ABC09

------ ------


Megjegyzés: Ha az eredeti értékesítési bizonylat típusa nyugta, akkor „NY”, ha egyszerűsített számla, akkor „SZ” típusjelet kell nyomtatni. Kétvállalkozós pénztárgép esetén az eredeti számlaszám formája: A/123456789/1234/12345, vagy B/123456789/1234/12345, a sztornó bizonylat száma: S/A/123456789/1234/12345, vagy S/B/123456789/1234/12345

G) Nyugta és egyszerűsített számla visszáru bizonylata mintája az alábbi, melyen a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonya a következő, azzal, hogy a mintán szereplő adatok sorrendje kötelező:

Visszáru bizonylat

123456789 123456789 123456789 123456789
3K01950_10

ELADÓ CÉG NEVE

ELADÓ CÉG SZÉKHELYE

ÜZLET NEVE

ÜZLET CÍME

ELADÓ CÉG ADÓSZÁMA

------ VISSZÁRU BIZONYLAT ------

EREDETI BIZONYLAT KELTE, TÍPUSA, SZÁMA:

2011.01.15. NY/123456789/1234/00001

VEVŐ:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXX(NÉV)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXX(CÍM)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXX(CÍM)

----------------------------------------

CIKKSZÁM MENNY. ME. EGYSÉGÁR

MEGNEVEZÉS ÉRTÉK/ÁFA

-------------------------------------------------------------------

1111111111 -1,234 kg 1000

SZALÁMI -1 234

B00

--------------------------------------------------------------------

B – 15,25% : -1 234

---------------------------------------------------------------------

ÖSSZESEN: -1 234 Ft

VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE: 1 235 Ft

KEREKÍTÉS: -1 Ft

BIZONYLATSZÁM: V/123456789/1234/00001

2011.01.15. 11:15

NAV Ellenőrző kód:ABC09

------ VISSZÁRU BIZONYLAT ------


Megjegyzés: Ha az eredeti értékesítési bizonylat típusa nyugta, akkor „NY”, ha egyszerűsített számla, akkor „SZ” típusjelet kell nyomtatni. Kétvállalkozós pénztárgép esetén az eredeti számlaszám formája: A/123456789/1234/12345, vagy B/123456789/1234/12345, a visszáru bizonylat száma: V/A/123456789/1234/12345, vagy V/B/123456789/1234/12345

H) Göngyölegjegy (speciális visszáru bizonylat):
A göngyölegjegy mintája az alábbi, melyen a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonya a következő, azzal, hogy a mintán szereplő adatok sorrendje kötelező:
Göngyölegjegy – speciális visszáru bizonylat

123456789 123456789 123456789 123456789
3K01950_11

ELADÓ CÉG NEVE

ELADÓ CÉG SZÉKHELYE

ÜZLET NEVE

ÜZLET CÍME

ELADÓ CÉG ADÓSZÁMA

------ VISSZÁRU BIZONYLAT ------

<<<<< GÖNGYÖLEGJEGY >>>>>

----------------------------------------------------------------------

CIKKSZÁM MENNY. ME. EGYSÉGÁR

MEGNEVEZÉS ÉRTÉK/ÁFA

----------------------------------------------------------------------

1234567890 -10 DB 40

BOROSÜVEG 0,7 dl -400

C00

---------------------------------------------------------------------

C – 27,00% : -400

---------------------------------------------------------------------

ÖSSZESEN: -400 Ft

BIZONYLATSZÁM: V/123456789/1234/00002

2011.01.15. 11:15

NAV Ellenőrző kód:ABC09

------ VISSZÁRU BIZONYLAT ------

10. melléklet a 3/2003 . (II. 15.) NGM rendelethezA taxaméter napi funkcióinak leírása

 

A

B

C

1.

FUNKCIÓ

PARAMÉTER

TEVÉKENYSÉG

2.

Napi nyitás

Dátum, Idő, Fejléc sorok

Dátum, idő, fejléc, ellenőrzése, idő szinkronizálása, Euró bevezetésének időpontja rekord ellenőrzése, napi nyitás elutasítása, vagy elvégzése és „Napi nyitás” nem adóügyi bizonylat nyomtatása. Az utolsó nap-zárás dátumánál korábbi dátummal a nap nem nyitható meg, szabad jelző világít, napi km számlálás (taxi üzemmódban).

3.

Nyugta nyitás

 

Fejléc sorok nyomtatása, „NYUGTA” szöveg nyomtatása

4.

Nyugta tételsor nyomtatás

Megnevezés, Érték,

Bizonylat szintű tarifák, forgalmi- és km gyűjtők tartalmának nyomtatása, a nyomtatás ellenőrzése.

5.

ÖSSZESEN sor nyomtatás

Érték

Érték mező tartalmának összehasonlítása a bizonylat szintű forgalmi és km gyűjtők tartalmának összegével, kijelzőre írás, ÖSSZESEN sor nyomtatása (vagy visszautasítása, és a bizonylat megszakítása)

6.

Megjegyzés sor nyomtatás

Megjegyzés sor

Megjegyzés sor nyomtatása.

7.

Nyugta megszakítás

 

„MEGSZAKÍTÁS” szöveg, „ÖSSZESEN: 0 Ft” sor, bizonylat-sorszám, dátum, idő, AP sor nyomtatása, a megszakítás számláló és az érintett bizonylat-számláló növelése, a bizonylat automatikus újranyomtatása.

8.

Nyugta zárás

 

Bizonylat-sorszám, dátum, idő, AP sor nyomtatása, a nyomtatás ellenőrzése, érintett napi szintű forgalmi – és km gyűjtők tartalmának növelése a bizonylat szintű forgalmi – és km gyűjtők tartalmával, bizonylat szintű forgalmi- és km gyűjtők tartalmának ürítése, érintett bizonylat számláló növelése, szabad jelzés engedélyezése.

9.

Napi zárás

 

Fejléc sorok nyomtatása, GT érték növelése a napi szintű forgalmi gyűjtők összegével, „Napi forgalmi jelentés” nyomtatása, a nyomtatás ellenőrzése, „Napi forgalom rekord” adómemóriába írása, az írás ellenőrzése, napi szintű forgalmi- és km gyűjtők tartalmának ürítése, napi számlálók nullázása, zárás-számláló növelése.


A funkciókhoz tartozó általános ellenőrzési tevékenységek:
•    A funkció végrehajthatóságának ellenőrzése (lásd 13. és 14. melléklet),
•    A paraméterek szintaktikai és szemantikai ellenőrzése,
•    A perifériák (adómemória, nyomtató, vevőkijelző) működőképességének ellenőrzése

A személyszállítás megkezdésekor a taxi vezetője köteles a taxamétert foglalt állapotba állítani, ezzel a taxaméter bizonylat szintű mérési funkcióit elindítani. A szolgáltatás teljesítéséig a taxaméter kijelzőjén folyamatosan meg kell jeleníteni az alkalmazott tarifa mértékét és az aktuálisan fizetendő értéket.

11. melléklet a 3/2003 . (II. 15.) NGM rendelethezA taxaméter funkciók listája (adómemória indítási, technikai és egyéb funkciók)

 

A

B

C

1.

FUNKCIÓ

PARAMÉTER

TEVÉKENYSÉG

2.

Dátum-, időállítás

ÉÉÉÉ, HH, NN,
ÓÓ, PP, MM

A dátum paraméter összehasonlítása az adómemória utolsó „Napi forgalmi rekordjában” levő dátum értékével. Ha az utóbbi nagyobb, akkor a funkció visszautasítása, egyébként végrehajtása.

3.

Azonosító rekord írása*

Sorszám

„Azonosító rekord” beírása az adómemóriába.

4.

ÁFA rekord írása*

ÁFA XX%, vagy AAM

„ÁFA rekord” beírása az adómemóriába.

5.

Fejléc beállítás*

Fejléc sorok

Fejléc sorok RAM, vagy EPROM területre írása

6.

Adómemória indítás*

 

Adómemória indítása.

7.

RAM törlés rekord írása*

 

RAM törlés számláló növelése, ellenőrzése, ha = 25, akkor a pénztárgép „blokkolása”, egyébként „RAM törlés rekord” beírása az adómemóriába, napi számlálók, bizonylat és napi szintű gyűjtők tartalmának módosítása nélkül. A funkció csak a működtető program helyreállítására szolgál.

8.

Euró bevezetésének időpontja rekord írása*

ÉÉÉÉ, HH, NN

„Euró bevezetésének időpontja” rekord beírása az adómemóriába

9.

Euró üzemmód beállítása**

ÉÉÉÉ, HH, NN

Euró üzemmód beállítása

10.

Adómemória adatai lista nyomtatása

Dátum (1), (2)
Sorszám (1), (2)

„Adómemória adatai” lista nyomtatása.

11.

Időszakos forgalmi jelentés

 

Napi szintű forgalmi és km gyűjtők, számlálók (napi, globális) értékének kinyomtatása adóügyi bizonylatként.

12.

Információs lista

 

„Információs lista” kinyomtatása nem adóügyi bizonylatként.


A funkciókhoz tartozó általános ellenőrzési tevékenységek:
•    A funkció végrehajthatóságának ellenőrzése (lásd 14. melléklet)
•    A paraméterek szintaktikai, szemantikai ellenőrzése
•    A perifériák (adómemória, nyomtató, kijelző) működőképességének ellenőrzése

* Kizárólag regisztrált szerviz által elvégezhető funkciók
** Az adóügyi modul által végrehajtható funkció

12. melléklet a 3/2003 . (II. 15.) NGM rendelethezA taxaméter adóügyi moduljának állapotai

 

A

B

C

1.

ÁLLAPOT

JELENSÉG

ÁLLAPOTJELZŐ ÉRTÉKE

2.

AZONOSÍTÓ REKORD ÁLLAPOT

Azonosító rekord nincs

A = 0

3.

Azonosító rekord van

A = 1

4.

ÁFA REKORD ÁLLAPOT

ÁFA rekord nincs

Á = 0

5.

ÁFA rekord van

Á = 1

6.

INDÍTÁS ÁLLAPOT

Adómemória nincs elindítva

I = 0

7.

Adómemória el van indítva

I = 1

8.

EPROM TELE ÁLLAPOT

Adómemória nem telt meg

T = 0

9.

Adómemória megtelt

T = 1

10.

BLOKKOLÁSI ÁLLAPOT

Adóügyi modul nem blokkolt

B = 0

11.

Adóügyi modul blokkolt

B = 1

12.

NAP ÁLLAPOT

Nap nincs nyitva

N = 0

13.

Nap nyitva

N = 1

14.

BIZONYLAT ÁLLAPOT

Bizonylat nincs nyitva

Y = 0

15.

Bizonylat nyitva

Y = 1

16.

ÖSSZESEN ÁLLAPOT

Összesen sor nincs kinyomtatva

Ö = 0

17.

Összesen sor ki van nyomtatva

Ö = 1

18.

BIZONYLAT MEGSZAKÍTÁS ÁLLAPOT

Bizonylatot nem kell megszakítani

M = 0

19.

Bizonylatot meg kell szakítani

M = 1

20.

EURÓ BEVEZETÉS KELTE ÁLLAPOT

Euró bevezetésének időpontja rekord nincs

K = 0

21.

Euró bevezetésének időpontja rekord van

K = 1

22.

EURÓ ÁLLAPOT

Euró üzemmód nincs beállítva

E = 0

23.

Euró üzemmód be van állítva

E = 1

13. melléklet a 3/2003 . (II. 15.) NGM rendelethez


A taxaméter funkciók és az adóügyi modul állapotának kapcsolatai (1)

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

FUNKCIÓ

A VÉGREHAJTÁS

2.

ÁLLAPOT-FELTÉTELEI

ÁLLAPOT VÁLTOZÁSAI

3.

Adómemória indítási funkciók:

A

Á

K

I

B

A

Á

K

I

B

4.

Dátum-, idő-állítás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

„Azonosító rekord” írás

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

6.

„ÁFA rekord” írás

1

-

-

-

0

1

1

-

-

0

7.

„Euró bevezetésének időpontja rekord” írás

1

-

-

-

0

1

-

1

-

0

8.

Adómemória indítás

1

1

1

0

0

1

1

1

1

0


A taxaméter A=1&I=0&B=0 állapotban „gyakorló üzemmódban” működhet

14. melléklet a 3/2003 . (II. 15.) NGM rendelethez


A taxaméter funkciók és az adóügyi modul állapotának kapcsolatai (2)

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

1.

FUNKCIÓ

A VÉGREHAJTÁS

2.

ÁLLAPOT-FELTÉTELEI

ÁLLAPOTVÁLTOZÁSAI

3.

Napi, technikai, egyéb funkciók:

I

T

B

N

Y

Ö

M

K

E

I

T

B

N

Y

Ö

M

K

E

4.

Napi nyitás

1

0

0

0

0

0

0

1

-

1

0

0

1

0

0

0

1

-

5.

Nyugta / bizonylat nyitás

1

0

0

1

0

0

0

1

-

1

0

0

1

1

0

0

1

-

6.

Tételsor nyomtatás

1

0

0

1

1

0

0

1

-

1

0

0

1

1

0

0

1

-

7.

ÖSSZESEN sor nyomtatás

1

0

0

1

1

0

0

1

-

1

0

0

1

1

1

0

1

-

8.

Megjegyzés sor nyomtatás

1

0

0

1

1

-

0

1

-

1

0

0

1

1

-

0

1

-

9.

Nyugta / bizonylat megszakítás

1

0

0

1

1

-

-

1

-

1

0

0

1

0

0

0

1

-

10.

Nyugta / bizonylat zárás

1

0

0

1

1

1

0

1

-

1

0

0

1

0

0

0

1

-

11.

Adómemória adatai nyomtatás

1

-

-

1

0

0

0

1

-

1

-

-

1

0

0

0

1

-

12.

Napi zárás

1

0

0

1

0

0

0

1

-

1

*

*

0

0

0

0

1

-

13.

Dátum-, idő-állítás

-

-

-

0

0

0

0

-

-

-

-

-

0

0

0

0

-

-

14.

„ÁFA rekord” írás

-

0

0

0

0

0

0

-

-

-

*

*

0

0

0

0

-

-

15.

Fejléc beállítás

-

0

0

0

0

0

0

-

-

-

0

0

0

0

0

0

-

-

16.

„RAM törlés rekord” írás

1

0

1

-

-

-

0

-

-

1

*

*

0

0

0

0

-

-

17.

„Euró bevezetés Időpontja rekord” írás

-

0

0

0

0

0

0

-

0

-

0

0

0

0

0

0

1

0

18.

Euró üzemmód beállítása

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1


* Az állapotjelző értéke 1-re változik, ha az adómemória megtelt, egyébként = 0.

A „bizonylat megszakítás” állapotjelzőt az adóügyi modul 1-re állítja, ha bizonylat nyomtatás közben:
•    Hardver hiba történik
•    Nyugta, vagy ellenőrző papír kifogy
•    A forgalmi adatok gyűjtése nem biztosított
•    „Szinkronizálás” hiba esetén
Betelt állapot esetén az egyéb állapotjelzők értékétől függetlenül biztosítani kell az adómemória adatainak kinyomtatását

15. melléklet a 3/2003 . (II. 15.) NGM rendelethezA taxaméter nyomtató egysége által kinyomtatható bizonylatok adattartalma és a bizonylatok mintája

A) Nyugta (adóügyi bizonylat) mintája az alábbi, melyen a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonya a következő, azzal, hogy a mintán szereplő adatok sorrendje kötelező:

3K01968_0

VÁLLALKOZÓ NEVE

VÁLLALKOZÓ CÍME

VÁLLALKOZÓ ADÓSZÁMA

RENDSZÁM

K ÁLLANDÓ

***** NYUGTA *****

INDULÁS: ÉRKEZÉS:

2011.05.02. 10:02 2011.05.02. 11:15

MEGTETT UTAS-KM: 27,6 KM

ALAPDÍJ(FT): 300

TARIFA: 3 ÚTDÍJ(FT/KM): 260

VÁRAKOZÁSI DÍJ(FT/PERC): 210

------------------------------------------------------

ÖSSZESEN: 8 035 Ft

NYUGTASZÁM: 0076/0001

2011.05.02 11:15

AP XXXXXXXXXB) Az időszakos forgalmi jelentésnek (adóügyi bizonylat) a következő adatokat kell tartalmaznia:
1.    Bizonylat fejléc adatok (az A) pont szerint);
2.    „IDŐSZAKOS FORGALMI JELENTÉS”,
3.    Aznapi nyugták sorszámai, kelte (év, hó, nap, óra, perc) és a felszámított díjak és összege, (ellenőrző szalag funkció),
4.    napi időszakos forgalom (Ft),
5.    napi időszakos utas-km,
6.    napi időszakos összes km (taxi-üzemmódban),
7.    göngyölített forgalom (GT) (Ft),
8.    adott vállalkozó (alkalmazott) utolsó napi zárás száma,
9.    összes zárás száma (csak több vállalkozó, alkalmazott esetén),
10.    nyugták száma,
11.    nyugta megszakítások száma,
12.    a bizonylat kinyomtatásának kelte (év, hó, nap, óra, perc),
13.    stilizált AP jel és ennek folytatásaként a taxaméter 9 jegyű azonosítószáma.

Időszakos forgalmi jelentés minta:

3K01968_1

VÁLLALKOZÓ NEVE

VÁLLALKOZÓ CÍME

VÁLLALKOZÓ ADÓSZÁMA

RENDSZÁM

K ÁLLANDÓ

*** IDŐSZAKOS FORGALMI JELENTÉS ***

0076/0001 2011.05.02. 11:15

MEGTETT UTAS-KM: 27,6 KM

ALAPDÍJ(FT): 300

TARIFA: 3 ÚTDÍJ(FT/KM): 260

VÁRAKOZÁSI DÍJ(FT/PERC): 210

-----------------------------------------------------------------

ÖSSZESEN 8 035 Ft

-----------------------------------------------------------------

0076/0002 2011.05.02. 14:35

MEGTETT UTAS-KM: 7,6 KM

ALAPDÍJ(FT): 300

TARIFA: 3 ÚTDÍJ(FT/KM): 260

VÁRAKOZÁSI DÍJ(FT/PERC): 210

-----------------------------------------------------------------

ÖSSZESEN 2 130 Ft

-----------------------------------------------------------------

0076/0003 2011.05.02. 16:35

NYUGTA MEGSZAKÍTÁS

-----------------------------------------------------------------

ÖSSZESEN 0 Ft

-----------------------------------------------------------------

0076/0004 2011.05.02. 16:36

MEGTETT UTAS-KM: 7 KM

ALAPDÍJ(FT): 300

TARIFA: 3 ÚTDÍJ(FT/KM): 300

VÁRAKOZÁSI DÍJ(FT/PERC): 210

-----------------------------------------------------------------

ÖSSZESEN 2 680 Ft

-----------------------------------------------------------------

NAPI IDŐSZAKOS FORG.: 12 845 Ft

NAPI IDŐSZAKOS UTAS-KM: 42.2 KM

NAPI IDŐSZAKOS ÖSSZESKM: 158,2 KM

GÖNGY. FORGALOM (GT): 386 280 FT

UTOLSÓ ZÁRÁS SZÁMA: 0075

ÖSSZES ZÁRÁS SZÁMA: 0131

NYUGTÁK SZÁMA: 4

NYUGTAMEGSZAKÍTÁS SZÁMA: 1

2011. 05. 02. 11:15

AP XXXXXXXXX


Az adatsorok fenti sorrendje kötelező.

C) A taxaméternek napi forgalmi jelentést kell készítenie, amelynek adatait automatikusan ki kell nyomtatni a 3. melléklet II. rész A) 21. pontja szerint.
A napi forgalmi jelentés (adóügyi bizonylat), amely kizárólag következő adatokat tartalmazhatja:
1.    Bizonylat fejléc adatok (az A) pont szerint);
2.    „NAPI FORGALMI JELENTÉS”,
3.    a napi zárás sorszáma,
4.    lezárt nap dátuma (év, hó, nap),
5.    aznapi nyugták sorszámai, kelte (év, hó, nap, óra, perc) és a felszámított díjak és összege, (ellenőrző szalag funkció),
6.    napi forgalom (Ft),
7.    napi utas-km,
8.    napi összes km (taxi-üzemmódban),
9.    göngyölített forgalom (GT) (Ft),
10.    göngyölített utas-km,
11.    göngyölített összes km (taxi-üzemmódban),
12.    összes zárások száma (több vállalkozós esetén),
13.    nyugták száma,
14.    nyugta megszakítások száma,
15.    RAM törlés sorszáma, időpontja (év, hó, nap, óra, perc), a 3. melléklet II. rész A) pont 15. g) alpontja szerinti program ellenőrző szám, abban az esetben, ha az előző napi zárást követően a RAM törlés történt
16.    RAM törlések száma,
17.    „AZ ADÓMEMÓRIA ... ZÁRÁS UTÁN MEGTELIK” (a lehetséges napi zárások feltüntetésével, abban az esetben, ha az adómemória megtelte előtti zárások száma 60 vagy annál kevesebb),
18.    „AZ ADÓMEMÓRIA MEGTELT” (abban az esetben, ha az adómemória megtelt),
19.    bizonylat kinyomtatásának kelte (év, hó, nap, óra, perc),
20.    stilizált AP jel és ennek folytatásaként a taxaméter 9 jegyű azonosítószáma.

A bizonylat mintája következő:

3K01968_2

VÁLLALKOZÓ NEVE

VÁLLALKOZÓ CÍME

VÁLLALKOZÓ ADÓSZÁMA

RENDSZÁM

K ÁLLANDÓ

***** NAPI FORGALMI JELENTÉS *****

ZÁRÁS SORSZÁM: Z 0076

LEZÁRT NAP DÁTUMA: 2011. 05. 02.

0076/0001 2011. 05. 02. 11:15

MEGTETT UTAS-KM: 27,6 KM

ALAPDÍJ(FT): 300

TARIFA: 3 ÚTDÍJ(FT/KM): 260

VÁRAKOZÁS IDÍJ(FT/PERC): 210

--------------------------------------------------------------

ÖSSZESEN 8 035 Ft

--------------------------------------------------------------

0076/0002 2011. 05. 02. 14:35

MEGTETT UTAS-KM: 7,6 KM

ALAPDÍJ(FT): 300

TARIFA: 3 ÚTDÍJ(FT/KM): 260

VÁRAKOZÁSI DÍJ(FT/PERC): 210

--------------------------------------------------------------

ÖSSZESEN 2 136 Ft

----------------------------------------

0076/0003 2011. 05. 02. 16:35

NYUGTA MEGSZAKÍTÁS

--------------------------------------------------------------

ÖSSZESEN 0 Ft

--------------------------------------------------------------

0076/0004 2011. 05. 02. 16:36

MEGTETT UTAS-KM: 7 KM

ALAPDÍJ(FT): 300

TARIFA: 3 ÚTDÍJ(FT/KM): 300

VÁRAKOZÁSI DÍJ(FT/PERC): 210

--------------------------------------------------------------

ÖSSZESEN 2 680 Ft

--------------------------------------------------------------

NAPI FORGALOM: 12 845 Ft

NAPI UTAS-KM: 42.2 KM

NAPI ÖSSZES KM: 158,2 KM

GÖNGY. FORGALOM (GT): 386 280 FT

GÖNGY. UTAS-KM: 542 KM

GÖNGY. ÖSSZES KM: 3605 KM

ÖSSZES ZÁRÁS SZÁMA: 0131

NYUGTÁK SZÁMA: 4

NYUGTA MEGSZAKÍTÁS SZÁMA: 1

--------------------------------------------------------------

RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 03

2011.05.03. 00:15

AP XXXXXXXXXAz adatsorok fenti sorrendje kötelező.

D) Adómemória adatai lista (adóügyi bizonylat), amely kizárólag a következő adatokat tartalmazhatja:
1    Bizonylat fejléc adatok (az A) pont szerint),
2    „ADÓMEMÓRIA ADATAI”,
3    adómemória azonosítószáma,
4    adómemória inicializálási dátuma (év, hó, nap, óra, perc),
5    a 3. melléklet II. rész A) pont 15. g) alpontja szerinti ellenőrző szám (azonosító rekord szerint),
6    Listázott időszak kezdetekor érvényes ÁFA rekord tartalma, amely
-ÁFA körbe tartozó vállalkozó esetén az ÁFA rekord beírásának dátuma (év, hó, nap,) és az áfa-kulcs értéke („XX%”)
-Alanyi adómentes vállalkozó esetén az ÁFA rekord beírásának dátuma (év, hó, nap,) és „AAM (alanyi adómentes)”
7. Listázás kezdő és záró dátuma, vagy a zárás sorszám - tól, - ig,
8. A listázás adatai (kihagyás nélkül növekvő sorrendben):
8/a) Napi forgalom rekord esetén:
-zárás sorszáma, dátuma (év, hó, nap),
-napi forgalom (Ft),
-az adott naphoz tartozó göngyölített forgalom (GT) (Ft),
-napi utas-km,
-napi összes km (taxi-üzemmódban),
8/b) RAM törlés rekord esetén:
-a RAM törlés sorszáma, időpontja (év, hó, nap, óra, perc) a 3. melléklet II. A) 16. pontja szerinti program ellenőrző száma
8/c) ÁFA rekord esetén
-Változás előtti időszak forgalma az alábbi formában:
    „XX %” vagy „AAM” időszak szerinti forgalom rész-összesen (tól-ig)
-Az ÁFA rekord módosításának dátuma (év, hó, nap), a módosított ÁFA kulcs „XX %”, vagy „AAM” (alanyi adómentes).
9. A listázott időszak összegzése:
9/a) Ha a listázott időszakban ÁFA változás történt:
-Az utolsó ÁFA rekord változás keltével kezdődő időszak forgalma az alábbi formában:
■    Időszak szerinti forgalom: „XX%”, vagy „AAM” forgalom rész-összesen (tól-ig)
■    A listázott időszak forgalmának végösszege.
9/b) Ha a listázott időszakban ÁFA változás nem történt:
■    A listázott időszak forgalmának végösszege
9/c) göngyölített időszakos utas-km,
9/d) göngyölített időszakos összes km (taxi-üzemmódban),
10. göngyölített forgalom (GT) (Ft),
11. összes zárás száma,
12. a RAM törlések száma,
13. a 3. melléklet II. rész A) pont 15. g) alpontja szerinti ellenőrző szám (az utolsó RAM törlés rekord szerint, ha volt RAM törlés),
14. a bizonylat kinyomtatásának kelte (év, hó, nap, óra, perc),
15. stilizált AP jel és ennek folytatásaként a taxaméter 9 jegyű azonosítószáma.

A bizonylat mintája a következő:
Adómemória adatai lista minta
3K01968_3

VÁLLALKOZÓ NEVE

VÁLLALKOZÓ CÍME

VÁLLALKOZÓ ADÓSZÁMA

RENDSZÁM

K ÁLLANDÓ

***** ADÓMEMÓRIA ADATAI *****

ADÓMEMÓRIA AZONOSÍTÓSZÁMA: 123456789

INICIALIZÁLÁS KELTE: 2011. 01. 02. 08:00

ELLENŐRZŐ SZÁM: ADCD

ÁFA KULCS: 2011. 01. 02

AAM ( ALANYI ADÓMENTES)

TÓL: 2011. 04. 28.

IG: 2011. 05. 03.

Z 0073---------------------- 2011. 04.2 8. ----VV--------------

NAPI FORGALOM(FT): 20 000

GÖNGY.FORGALOM (GT)(FT): 341 325

NAPI UTAS-KM: 78

NAPI ÖSSZES KM: 185

---------------------------------------

RAM TÖRLÉS SORSZÁMA: 03

IDŐPONTJA: 2011. 04. 28. 14:48

ELLENŐRZŐSZÁM: D72A

----------------------------------------------------------------------

Z 0074------------------ 2011. 04. 29.---------------------------

NAPI FORGALOM(FT): 10 000

GÖNGY.FORGALOM (GT)(FT): 351 325

NAPI UTAS-KM: 51

NAPI ÖSSZES KM: 135

---------------------------------------------------------------------

AAM: IDŐSZAK RÉSZ-ÖSSZESEN (Ft): 30 000

---------------------------------------

ÁFA KULCS: 2011.04.30 25,00%

Z 0075-------------------- 2011.05.01. ------------------------

NAPI FORGALOM(FT): 22 110

GÖNGY.FORGALOM (GT)(FT): 373 435

NAPI UTAS-KM: 94

NAPI ÖSSZES KM: 285

Z 0076-------------------- 2011.05.02. ------------------------

NAPI FORGALOM(FT): 12 845

GÖNGY.FORGALOM (GT)(FT): 386 280

NAPI UTAS-KM: 78

NAPI ÖSSZES KM: 185

=======================================

25%: IDŐSZAK RÉSZ-ÖSSZESEN (FT): 34 955

---------------------------------------

LISTÁZOTT IDŐSZAK ÖSSZ.(FT): 64 955

GÖNGY. IDŐSZAKOS UTAS-KM: 301

GÖNGY. IDŐSZAKOS ÖSSZES KM: 605

GÖNGY. FORGALOM (GT) (FT): 386 280

-------------------------------------------------------------------

ÖSSZES ZÁRÁS SZÁMA: 0076

RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 03

ELLENŐRZŐ SZÁM: D72A

2011.05.03 18:15

AP XXXXXXXXX

Az adatsorok fenti sorrendje kötelező.

E) A taxaméternek információs listát (nem adóügyi bizonylatot) kell tudni nyomtatnia a programozott tarifákról és egységdíjaikról, a vállalkozók számáról, az adómemória telítettségéről.
Az információs lista (nem adóügyi bizonylat) az alábbi adatokat tartalmazhatja:
1.    Bizonylat fejléc adatok (az A) pont szerint);
2.    „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT”,
3.    „INFORMÁCIÓS LISTA”,
4.    tarifaadatok (több vállalkozó esetén, ha az eltérő, akkor vállalkozónként, sorszám, alapdíj, útdíj, idődíj és az egységugrás),
5.    vállalkozók száma, adószámuk, zárásaik száma, Áfa körbe tartozó vállalkozó esetén az Áfa kulcs értéke („XX%”), vagy alanyi adómentes vállalkozó esetén „AAM”,
6.    adómemória telítettsége,
7.    Euró üzemmód beállítás időpontja,
8.    bizonylat kinyomtatás kelte (év, hó, nap, óra, perc),
9.    „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT”
A „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT” készítésekor a forgalmi, tranzakció gyűjtők és a számlálók értéke nem változhat. A bizonylat nem tartalmazhatja a stilizált AP jelet és az „ÖSSZESEN” szót.


A bizonylat mintája a következő:
Információs lista minta:

3K01968_4

VÁLLALKOZÓ NEVE

VÁLLALKOZÓ CÍME

VÁLLALKOZÓ ADÓSZÁMA

RENDSZÁM

K ÁLLANDÓ

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

***** INFORMÁCIÓS LISTA *****

TARIFAADATOK:

TARIFA; ALAPDÍJ: ÚTDÍJ: IDŐDÍJ:

1: 150 FT 180FT/KM 30FT/PERC

2: 200 FT 200FT/KM 30FT/PERC

3: 300 FT 260FT/KM 210FT/PERC

4: 500 FT 300FT/KM 50FT/PERC

EGYSÉG UGRÁS: 40FT

VÁLLALKOZÓK SZÁMA: 2

ADÓSZÁMUK:

„A” VÁLLALKOZÓ: 12345678-0-41

AAM (ALANYI ADÓ MENTES)

„B” VÁLLALKOZÓ: 12345678-2-42

25% ÁFA KULCS

ZÁRÁSAIK SZÁMA:

„A” Z 1-0075

„B” Z 2-0056

ADÓMEMÓRIA TELÍTETTSÉG: 2500/0131

EURÓ BEÁLLÍTÁS IDŐPONTJA: 2020. 01. 01.

2011. 05. 03. 18:20

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

16. melléklet a 3/2003 . (II. 15.) NGM rendelethezAz euró üzemmód bizonylatai

A) pénztárgépek esetén

Nyugta a felkészülési időszakban (fizetés forinttal, visszajáró Ft)
(a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonyának bemutatására)

123456789 123456789 123456789 123456789
3K01976_0

ELADÓ CÉG NEVE

ELADÓ CÉG SZÉKHELYE

ÜZLET NEVE

ÜZLET CÍME

ELADÓ CÉG ADÓSZÁMA

------ NYUGTA ------

UTIKÖNYV 115

A12

SZALÁMI 1 235

B69

1,235 kg * 1000 Ft/kg

----------------------------------------------------------------

ÖSSZESEN: 1 350 Ft

EURÓBAN: 5,25 €

ÁRFOLYAM: 256,888 Ft/€

KÉSZPÉNZ: 1 500 Ft

VISSZAJÁRÓ: 150 Ft

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

NYUGTASZÁM: 2345/00001

2019. 01. 02. 11:15

NAV Ellenőrző kód:ABC09

AP XXXXXXXXX


Nyugta a felkészülési időszakban (fizetés euróval, visszajáró Ft)
(a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonyának bemutatására)

123456789 123456789 123456789 123456789
3K01976_1

ELADÓ CÉG NEVE

ELADÓ CÉG SZÉKHELYE

ÜZLET NEVE

ÜZLET CÍME

ELADÓ CÉG ADÓSZÁMA

------ NYUGTA ------

UTIKÖNYV 115

A12

SZALÁMI 1 235

B69

1,235 kg * 1000 Ft/kg

--------------------------------------------------------------------

ÖSSZESEN: 1 350 Ft

EURÓBAN: 5,25 €

ÁRFOLYAM: 256,888 Ft/€

KÉSZPÉNZ: 10,00 € 2 569 Ft

VISSZAJÁRÓ: 1 220 Ft

KEREKÍTÉS: -1 Ft

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

NYUGTASZÁM: 2345/00002

2019. 01. 02. 11:15

NAV Ellenőrző kód:ABC09

AP XXXXXXXXX


Az euró üzemmód beállításakor kinyomtatandó bizonylat mintája:

123456789 123456789 123456789 123456789
3K01976_2

ELADÓ CÉG NEVE

ELADÓ CÉG SZÉKHELYE

ÜZLET NEVE

ÜZLET CÍME

ELADÓ CÉG ADÓSZÁMA

------ EURÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA ------

ZÁRÁSOK SZÁMA: 2678

RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 1

GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM (GT) (Ft):

123 456 789

2020.01.01. 00:00

NAV Ellenőrző kód:ABC09

AP 123456789


Megjegyzés: Kétvállalkozós pénztárgép esetén vállalkozónként külön fejléccel és adattartalommal kell kinyomtatni.


Nyugta az átmeneti időszakban (fizetés forinttal)
(a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonyának bemutatására)

123456789 123456789 123456789 123456789
3K01976_3

ELADÓ CÉG NEVE

ELADÓ CÉG SZÉKHELYE

ÜZLET NEVE

ÜZLET CÍME

ELADÓ CÉG ADÓSZÁMA

------ NYUGTA ------

UTIKÖNYV 0,45

A12

SZALÁMI 4,80

B69

1,234 kg * 3,89 €/kg

------------------------------------------------------------------

ÖSSZESEN: 5,25 €

KÉSZPÉNZ: 5 000 Ft 19,46 €

ÁRFOLYAM: 0,389274 €/100 Ft

VISSZAJÁRÓ: 14,21 €

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

NYUGTASZÁM: 2679/00001

2020. 01. 02. 11:15

NAV Ellenőrző kód:ABC09

AP XXXXXXXXX


Nyugta az átmeneti időszakban és azt követően (fizetés euróval)
(a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonyának bemutatására)

123456789 123456789 123456789 123456789
3K01976_4

ELADÓ CÉG NEVE

ELADÓ CÉG SZÉKHELYE

ÜZLET NEVE

ÜZLET CÍME

ELADÓ CÉG ADÓSZÁMA

------ NYUGTA ------

UTIKÖNYV 0,45

A12

SZALÁMI 4,80

B69

1,234 kg * 3,89 €/kg

--------------------------------------------------------------

ÖSSZESEN: 5,25 €

KÉSZPÉNZ: 10,00 €

VISSZAJÁRÓ: 4,75 €

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!

NYUGTASZÁM: 2679/00002

2020.01.02. 11:15

NAV Ellenőrző kód:ABC09

AP XXXXXXXXXNapi forgalmi jelentés az euró üzemmód beállítása után

123456789 123456789 123456789 123456789
3K01976_5

ELADÓ CÉG NEVE

ELADÓ CÉG SZÉKHELYE

ÜZLET NEVE

ÜZLET CÍME

ELADÓ CÉG ADÓSZÁMA

------ NAPI FORGALMI JELENTÉS ------

ZÁRÁS SORSZÁMA: 2679

A – 05,00% : 0,90

B – 18,00% : 9,60

C – 27,00% : 0,00

D – AJT : 0,00

E – TAM : 0,00

--------------------------------------------------------------------

NAPI FORGALOM (€): 10,50

FELÁR ÖSSZESEN: 0,00

SZTORNÓ ÖSSZESEN: 0,00

ENGEDMÉNY ÖSSZESEN: 0,00

VISSZÁRU ÖSSZESEN: 0,00

NYUGTÁK SZÁMA: 2

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLÁK SZÁMA: 0

NYUGTÁK, E. SZÁMLÁK ÖSSZESEN: 2

MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA: 0

SZTORNÓ BIZONYLATOK SZÁMA: 0

SZTORNÓ BIZONYLATOK ÖSSZESEN: 0,00

VISSZÁRU BIZONYLATOK SZÁMA: 0

VISSZÁRU BIZONYLATOK ÖSSZESEN: 0,00

GÖNGY. FORGALOM (GT) (€):

10,50

RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 1

2020.01.02. 19:15

NAV Ellenőrző kód:ABC09

AP XXXXXXXXX


Adóügyi ellenőrző egység adatai lista az euró üzemmód beállítása előtti és azt követő időszakról
123456789 123456789 123456789 123456789
3K01976_6

ELADÓ CÉG NEVE

ELADÓ CÉG SZÉKHELYE

ÜZLET NEVE

ÜZLET CÍME

ELADÓ CÉG ADÓSZÁMA

------ ADÓÜGYI ELLENŐRZŐ EGYSÉG ADATAI ------

ADÓÜGYI ELLENŐRZŐ EGYSÉG AZONOSÍTÓSZÁMA: 123456789

INICIALIZÁLÁS KELTE: 2011. 01. 15. 08:00

ELLENŐRZŐ SZÁM: ADCD

TÓL: 2019.12.31.

IG: 2020.01.02.

ÁFA KULCSOK – 2019. 01. 01.---------------------------

A – 05,00% B – 18,00% C – 27,00%

D AJT E - TAM

Z 2678 --------------- 2019.12.31.----- -----------------------------

A: 1 000 B: 2 000

C: 3 000 D: 4 000

E: 0

NAPI FORGALOM: 10 000

GÖNGY.FORGALOM (GT): 123 456 789

============================================

A – 05,00% 1 000

B – 18,00% 2 000

C – 27,00% 3 000

D – AJT 4 000

E – TAM 0

============================================

IDŐSZAK ÖSSZESEN (Ft): 10 000

GÖNGY. FORGALOM (GT) (Ft): 123 456 789

============================================

EURÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA:2020.01.01 00:00

============================================

Z 2679 -------------------- 2020. 01. 02.----------------------------

A: 0,90 B: 9,60

C: 0,00 D: 0,00

E: 0,00

NAPI FORGALOM: 10,50

GÖNGY.FORGALOM (GT): 10,50

============================================

A – 05,00% 0,90

B – 18,00% 9,60

C – 27,00% 0,00

D – AJT 0,00

E – TAM 0,00

============================================

IDŐSZAK ÖSSZESEN (€): 10,50

GÖNGY. FORGALOM (GT) (€): 10,50

============================================

ÖSSZES ZÁRÁS SZÁMA: 2679

RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 1

ELLENŐRZŐ SZÁM: DCBA

2020. 01. 03. 08:15

NAV Ellenőrző kód:ABC09

AP XXXXXXXXX

 


B) Taxaméterek esetén

Felkészülési időszak nyugta minta:
(a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonyának bemutatására)

3K01976_7

VÁLLALKOZÓ NEVE

VÁLLALKOZÓ CÍME

VÁLLALKOZÓ ADÓSZÁMA

RENDSZÁM

K ÁLLANDÓ

***** NYUGTA *****

INDULÁS: ÉRKEZÉS:

2019. 12.2 9. 10:02 2019. 12. 29. 11:15

MEGTETT UTAS-KM: 27,6 KM

ALAPDÍJ (FT): 600

TARIFA: 3 ÚTDÍJ (FT/KM): 460

VÁRAKOZÁSI DÍJ (FT/PERC): 310

---------------------------------------------------------

ÖSSZESEN: 10 035 Ft

EURÓBAN: 29,01 €

ÁRFOLYAM: 276,888 Ft/€

NYUGTASZÁM: 2282/0001

2019. 12. 30. 11:15

AP XXXXXXXXX

Euró üzemmód beállítása bizonylat minta:
(a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonyának bemutatására)

3K01976_8

VÁLLALKOZÓ NEVE

VÁLLALKOZÓ CÍME

VÁLLALKOZÓ ADÓSZÁMA

RENDSZÁM

K ÁLLANDÓ

***** EURÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA *****

ZÁRÁSOK SZÁMA: 2283

RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 03

GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM (GT) (Ft):

43 716 890

2020. 01. 01. 00:00

AP XXXXXXXXXNyugta minta az euró hivatalos pénznemmé tételét követően:

(a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonyának bemutatására)

3K01976_9

VÁLLALKOZÓ NEVE

VÁLLALKOZÓ CÍME

VÁLLALKOZÓ ADÓSZÁMA

RENDSZÁM

K ÁLLANDÓ

***** NYUGTA *****

INDULÁS: ÉRKEZÉS:

2020. 01. 04. 09:35 2020.01.04. 11:08

MEGTETT UTAS-KM: 27,6 KM

ALAPDÍJ (€): 2,33

TARIFA: 2 ÚTDÍJ (€/KM): 1,81

VÁRAKOZÁSI DÍJ (€/PERC): 0,71

-----------------------------------------------------------

ÖSSZESEN: 42,96 €

FORINTBAN: 11 036 Ft

ÁRFOLYAM: 0,389246 €/100 Ft

NYUGTASZÁM: 2284/0001

2020. 01. 04. 11:15

AP XXXXXXXXNyugta minta az euró hivatalos pénznemmé tételét követően:
(Forint, mint fizetőeszköz kivonásra kerül a forgalomból.)

(a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonyának bemutatására)

3K01976_10

VÁLLALKOZÓ NEVE

VÁLLALKOZÓ CÍME

VÁLLALKOZÓ ADÓSZÁMA

RENDSZÁM

K ÁLLANDÓ

***** NYUGTA *****

INDULÁS: ÉRKEZÉS:

2020.03.01. 13:04 2020. 03. 01. 14:21

MEGTETT UTAS-KM: 27,6 KM

ALAPDÍJ (€): 2,33

TARIFA: 1 ÚTDÍJ(€/KM): 1,01

VÁRAKOZÁSI DÍJ (€/PERC): 0,81

--------------------------------------------------------

ÖSSZESEN: 31,28 €

NYUGTASZÁM: 2302/0001

2020. 03. 01. 14:22

AP XXXXXXXXX


Időszakos forgalmi jelentés minta az euró hivatalos pénznemmé tételét követően:
1

A rendeletet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 80. §-a hatályon kívül helyezte 2013. november 16. napjával.

2

Az 1. § (6) bekezdése a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 15. § (1) bekezdése, a 16. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdése a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 15. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (7) bekezdése a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 15. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 9. § (9) bekezdése a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 15. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 15/A. §-t a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 1. §-a iktatta be.

7

A 16. § (4) bekezdését a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 2. §-a iktatta be.

8

A 27. § (4) bekezdése a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 27. § (5) bekezdése a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 15. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

10

A 27. § (6) bekezdése a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 28. § a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 15. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

12

A 31. § (1) bekezdése a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 15. § (7) bekezdése szerint módosított szöveg.

13

A 34. § (3) bekezdése a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

14

A 36. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 15. § (8) bekezdése szerint módosított szöveg.

15

A 36. § (2) bekezdése a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 15. § (9) bekezdése szerint módosított szöveg.

16

A 37. § (1) bekezdés h) pontját a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 16. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 37. § (6) bekezdése a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

18

A 45. § (6) bekezdése a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 16. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

19

A 45/A. §-t a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 6. §-a iktatta be.

20

A 45/B. §-t a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 6. §-a iktatta be.

21

A 45/C. §-t a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 6. §-a iktatta be.

22

A 46. § a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

23

Az 50. §-t a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 16. § 4. pontja hatályon kívül helyezte.

24

Az 52. § a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

25

Az 57. § (1) bekezdése a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

26

A 60. § (2) bekezdése a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 15. § (10) bekezdése szerint módosított szöveg.

27

A 66. § (4) bekezdését a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 10. §-a iktatta be.

28

A 68. § (4) bekezdését a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 11. §-a iktatta be.

29

A 71. § (1) bekezdése a 37/2013. (IX. 13.) NGM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 72. § (1a) bekezdését a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 12. §-a iktatta be.

32

A 72. § (2) bekezdése a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 15. § (11) bekezdése szerint módosított szöveg.

33

A 72. § (3) bekezdése a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 15. § (11) bekezdése szerint módosított szöveg.

34

A 74. §-t a 25/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

35

A 75. § (4) bekezdése a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 15. § (12) bekezdése szerint módosított szöveg.

36

A 75/A. §-t a 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet 15. §-a iktatta be.

37

A 75/A. § (1) bekezdése a 37/2013. (IX. 13.) NGM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 76/A. §-t a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 13. §-a iktatta be.

39

A 76/B. §-t a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 13. §-a iktatta be.

40

A 76/C. §-t a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 13. §-a iktatta be.

42

A hatálybalépés időpontja 2013. szeptember 14.

43

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 3. melléklet I. rész C) alcím 1. pont f) alpontja a 70. § (4) bekezdése alapján 2018. január 1-jén lép hatályba. A 3. melléklet a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 14. § (1) bekezdése, a 15. § (13) és (14) bekezdése szerint módosított szöveg.

45

A 4. melléklet a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

46

Az 5. melléklet a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 14. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

47

A 6. melléklet a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 16. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

48

A 17. melléklet a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet 14. § (4) bekezdése, a 15. § (15) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére