• Tartalom

3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet

3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet

a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

2022.10.27.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 31. és 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §1 (1) A honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában, valamint a védelmi felkészülési feladatok előkészítésében és végrehajtásában való részvételre kötelezett, továbbá az informatikai és hírközlési ágazat ügyeleti rendszerébe bevont szervezetek (a továbbiakban: szolgáltatók) felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti légiriasztási rendszer riasztási és tájékoztatási feladatainak végrehajtásában részt vevő szolgáltatókat a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A légiriasztási rendszer riasztási és tájékoztatási feladatainak végrehajtásában történő részvételhez szükséges technikai eszközöket a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) biztosítja a 2. mellékletben felsorolt szolgáltatók számára.

(4) Az 1. és 2. mellékletben meghatározott szolgáltatók a tevékenységi körüket érintően ellátják a rendkívüli események megelőzésére, elhárítására, a következményeik csökkentésére és megszüntetésére, valamint a helyreállításra irányuló védelmi felkészülési és végrehajtási feladatokat.

(5) A 2. mellékletben meghatározott szolgáltató ellenőrzési körén kívül esik a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti légiriasztási rendszer riasztási és tájékoztatási feladatainak végrehajtásában történő részvétellel együtt járó szolgáltatáskimaradás.

2. § (1) Az elektronikus hírközlésért felelős miniszter, a postaügyért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke – az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló kormányrendeletben meghatározottakra is figyelemmel – a védelmi felkészülés és a végrehajtás időszakában felmerülő egyedi védelmi feladatok végrehajtásában együttműködnek.

(2) A védelmi felkészülési feladatok végrehajtásáért minden esetben a kötelezettségvállalásra jogosult személy felelős.

3. § (1) Az 1. és 2. mellékletben meghatározott szolgáltatók az alábbi tevékenységi körökből a saját szervezetük szakmai feladat- és hatáskörébe tartozó védelmi felkészülési feladatokat látják el:

a)2 a szervezeti készenlét előkészítésének és fenntartásának körében:

aa) a védelmi felkészülési feladatok ellátásához szükséges személyi, szervezeti és – az 1. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – anyagi-technikai feltételek megteremtése, folyamatos biztosítása,

ab) a védelmi felkészüléssel, műszaki, forgalmi, katasztrófa vagy egyéb veszély miatt keletkező üzemzavar elhárításával kapcsolatos intézkedések kidolgozása, tervek készítése és azok folyamatos aktualizálása,

ac) a védelmi felkészüléssel összefüggő rendszeres képzési, továbbképzési és gyakoroltatási feladatok meghatározása és végrehajtása,

ad) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján a meghagyással kapcsolatos feladatok végrehajtása;

b) a hálózatok felkészítésének és irányításának terén:

ba) a gerinchálózati struktúra és az elektronikus hírközlési létesítmények védelmi, biztonsági feltételeinek biztosítása,

bb) a kormányzati védelmi célú hálózatokhoz szükséges összeköttetések és kapcsolódó szolgáltatások előkészítésének és alkalmazásának biztosítása,

bc) a meghatározó szerepű elektronikus hírközlési csomópontok, és felhasználók több útvonalon történő elérhetőségét segítő megoldások kialakítása,

bd) a riasztási és tájékoztatási feladat ellátására létrehozott rendszerben szükséges elektronikus hírközlési összeköttetések biztosításában való közreműködés,

be) a kormányzati, honvédségi, rendvédelmi elektronikus hírközlési eszközöknek a szolgáltató hálózatához történő csatlakoztatásához szükséges hozzáférési pontok és jogosultságok biztosítása;

c) az üzemviteli és tartalékolási rendszer kialakítása terén:

ca) a nemzeti és a nemzetközi gerinchálózati irányító és üzemviteli funkciók működésének összehangolása,

cb) az illetékes hazai, valamint nemzetközi szervek és szervezetek közötti védelmi jellegű kapcsolattartás feltételeinek kialakításában és végrehajtásában való közreműködés,

cc) az elektronikus hírközlési szolgáltatások területén elrendelhető korlátozó vagy szüneteltető rendelkezések végrehajtására és következményeik kezelésére történő felkészülés,

cd) a védelmi feladatok ellátásához szükséges mértékű és összetételű tartalékkészletek biztosítása,

ce) a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásához szükséges hálózati létesítmények és eszközök meghibásodása, rongálódása, sérülése, megsemmisülése esetére az elsődleges helyreállításhoz és az üzemszerű állapot visszaállításához szükséges feladatok megtervezése és végrehajtási feltételeinek folyamatos biztosítása;

d) a szolgáltatási igények kielégítése terén:

da) a védelmi felkészülésben részt vevő, a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló kormányrendeletben meghatározott követelménytámasztó szervek szolgáltatási igényeinek kielégítéséhez szükséges feltételek biztosítása, az azzal összefüggő tervezési, szervezési tevékenység ellátása, a szolgáltatási feladatok végrehajtása,

db) a kormányzat védelmi célú szolgáltatási igényeinek kielégítéséhez és kommunikációs tevékenységéhez szükséges feltételek megteremtésében, fenntartásában való közreműködés,

dc) a NATO Befogadó Nemzeti Támogatás tervezési és végrehajtási feladataiban történő részvétel;

e) az országos légiriasztási rendszer műsorszórási tevékenysége körében:

ea)3 a műsorszórási tevékenység folyamatosságához szükséges technikai, energiaellátási és biztonsági feltételek megteremtése, a meghatározó szerepű létesítmények őrzés-védelmének biztosítása,

eb) a lakosság légi- és katasztrófariasztásának, valamint tájékoztatásának elrendelése esetén a riasztási és tájékoztatási közlemények leadásának – a közlemények átvételére és továbbítására szolgáló automata átkapcsoló berendezés (a továbbiakban: átkapcsoló berendezés) útján történő – biztosítása,

ec) az átkapcsoló berendezés részét képező technikai elemek felszerelésének, működésének, karbantartásának és szükség szerinti cseréjének biztosítása (tűrése), abban együttműködés a (2) bekezdés d) pont szerinti gazdasági szervezettel,

ed) az átkapcsoló berendezésnek a felelős őrzés szabályai szerinti őrzése,

ee)4 az átkapcsoló berendezés technikai elemeinek üzempróbája esetén annak működéséről a (2) bekezdés d) pont szerinti gazdasági szervezet útján a Hatóság tájékoztatása,

ef) az adók üzemeltetésével kapcsolatos, vagy az átkapcsoló berendezés működésével összefüggő változásokról, illetve rendkívüli eseményekről a (2) bekezdés d) pont szerinti gazdasági szervezet útján a Hatóság tájékoztatása.

(2) A riasztási és tájékoztatási feladat ellátásában a légiriasztási rendeletben foglaltakon kívül a következő szervek vesznek részt az alábbiak szerint:

a) a Hatóság;

b)5 a 2. mellékletben meghatározott szolgáltatók;

c) azok az elektronikus hírközlési szolgáltatók, amelyek összeköttetést, vagy modulációs vonalat biztosítanak

ca) a riasztási és tájékoztatási közlemény leadását kezdeményező szerv és az érintett rádió, televízió stúdiója között,

cb) a riasztási és tájékoztatási feladatban részt vevő stúdió és a részére sugárzást végző rádió, televízió adóállomás között, valamint

cc) a műsorszolgáltatók és a műsorszóró adók között;

d) a riasztási rendszer technikai elemeit biztosító gazdasági szervezet köteles a légiriasztási rendelet előírásainak megfelelően az átkapcsoló berendezések felszerelésére, karbantartására és szükség szerinti cseréjére, az azokkal kapcsolatos információkról, és a szolgáltatótól kapott minden további információról a Hatóságot tájékoztatni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

5. §6 Ez a rendelet az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. melléklet A. rész 5. és 6. pontjának való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelethez7

A honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában, valamint a védelmi felkészülési feladatok előkészítésében és végrehajtásában való részvételre kijelölt (a továbbiakban együtt: védelmi feladatok ellátására kijelölt), továbbá az informatikai és hírközlési ágazat (a továbbiakban: ágazat) ügyeleti rendszerébe bevont szervezetek jegyzéke

A

B

C

D

E

Sor- szám

A szolgáltató megnevezése

Telephelye

Védelmi feladatok ellátására kijelölt

Az ágazat ügyeleti rendszerébe bevont

1.

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt.

1119 Budapest, Petzvál József u. 31–33.

X

X

2.

INVITEL Távközlési Zrt.

1134 Budapest, Váci u. 37.

X

X

3.

Magyar Telekom Távközlési Nyrt.

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.

X

X

4.

MVM Energetika Zrt.

1031 Budapest, Szentendrei út 207–209.

X

5.

MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt.

1119 Budapest, Petzvál József utca 31–33.

X

X

6.

Yettel Magyarország Zrt.

2045 Törökbálint, Pannon út 1.

X

X

7.

Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt.

1107 Budapest, Száva u. 3–5.

X

X

8.

TM Support Telekommunikációs Gyártó és Szolgáltató Kft.

1224 Budapest, Dózsa György út 77.

X

9.

Vodafone Magyarország Távközlési Zrt.

1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.

X

X

10.

Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.

1134 Budapest, Váci út 35.

X

X

11.

Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

1081 Budapest, Csokonai u. 3.

X

X

12.

eVision Kft.

3078 Bátonyterenye, 2467/5. hrsz.

X

13.

Invitech ICT Services Kft.

2040 Budaörs, Edison u. 4.

X

X

2. melléklet a 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelethez8

1. A riasztási és tájékoztatási feladat ellátásában részt vevő közszolgálati médiaszolgáltató

A

B

C

Sor-
szám

Médiaszolgáltató

Médiaszolgáltatás megnevezése

neve

székhelye

1.

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.

1038

Budapest

Bojtár u. 41–47.

M1, M2, M4 SPORT,
M5, Duna, Duna World/M4 SPORT+,
Kossuth Rádió,
Petőfi Rádió,
Bartók Rádió,
Dankó Rádió

2. A riasztási és tájékoztatási feladat ellátásában részt vevő nem közszolgálati médiaszolgáltatók (beleértve az általuk ellátott hálózati adókat is)

A

B

C

Sor-
szám

Médiaszolgáltató

Médiaszolgáltatás megnevezése

neve

székhelye

1.

Magyar RTL Televízió Zrt.

1222

Budapest

Nagytétényi út 29.

RTL KLUB

2.

TV2 Média Csoport Zrt.

1145

Budapest

Róna u. 174.

TV2

3.

HírTV Zrt.

1149

Budapest

Angol u. 65–69.

HÍR TV

4.

ATV Zrt.

1102

Budapest

Kőrösi Csoma Sándor út 31.

Magyar ATV

5.

Viacom Kft.

5000

Szolnok

Kossuth Lajos u. 2.

Aktív Rádió

6.

Baja Hangja Kft.

6500

Baja

Árpád tér 1.

Bajai Rádió

7.

Best Radio Kft.

1016

Budapest

Hegyalja út 7–13. IV. em. 1.

BEST FM

8.

Best Radio Kft.

1016

Budapest

Hegyalja út 7–13. IV. em. 1.

104,6 – Best FM

9.

Best Radio Kft.

1016

Budapest

Hegyalja út 7–13. IV. em. 1.

103,9 – Best FM

10.

INTERAX Kft.

5600

Békéscsaba

Nádas sor 13.

CSABA RÁDIÓ

11.

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft.

8900

Zalaegerszeg

Kossuth Lajos u. 45–49.

EGERSZEG RÁDIÓ

12.

„EURÓPA RÁDIÓ” Nonprofit Közhasznú Kft.

3530

Miskolc

Toronyalja u. 13.

Európa Rádió

13.

Érd Médiacentrum Nonprofit Kft.

2030

Érd

Budai út 16–18.

Érd FM 101,3

14.

Turul Média Kft.

2800

Tatabánya

Stúdium tér 1.

Forrás Rádió

15.

Gong Rádió Kft.

6000

Kecskemét

Petőfi Sándor u. 1/B

Gong FM és Gong Rádió

16.

PluszRádió Nonprofit Kft.

1027

Budapest

Bem József u. 6. fszt.

Győr Plusz Rádió

17.

Inforádió Kft.

1033

Budapest

Polgár u. 8–10.

Inforádió

18.

MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft.

1022

Budapest

Detrekő u. 12.

90,9 JAZZY RÁDIÓ

19.

Karc FM Média Kft.

1149

Budapest

Angol u. 65–69.

Karc FM

20.

Kalocsai Rádió Bt.

6328

Dunapataj

Jókai u. 12.

Korona FM 100

21.

Katolikus Rádió Zrt.

1062

Budapest

Délibáb u. 15–17.

Magyar Katolikus Rádió

22.

Manna Vision Media Kft.

1147

Budapest

Gervay u. 4.

Manna FM

23.

FM 4 Rádió Szolgáltató Kft.

8200

Veszprém

Házgyári út 7.

Mária Rádió

24.

Veszprém Rádió Kft.

8200

Veszprém

Kossuth Lajos u. 6.

Méz Rádió

25.

Paks FM Kft.

7030

Paks

Kereszt u. 25/A

PAKS FM

26.

Radio Plus Kft.

1016

Budapest

Hegyalja út 7–13. IV. em.

Rádió 1

27.

PENTAFON Kft.

2400

Dunaújváros

Táncsics Mihály u. 1/A

Rádió 24

28.

Dél-alföld Média Centrum Kft.

6800

Hódmezővásárhely

Szabadság tér 71.

Rádió 7

29.

Telekom Kft.

6725

Szeged

Kisfaludy u. 18.

Rádió 88

30.

Rádió Antritt Kft.

7100

Szekszárd

Wesselényi u. 16.

Rádió Antritt

31.

Best Radio Kft.

1016

Budapest

Hegyalja út 7–13. IV. em. 1.

Rádió M

32.

Zselici Forrás Kft.

7400

Kaposvár

Teleki u. 11. I. em. 3.

Rádió Most Kaposvár

33.

Hold Rádiós és Televíziós Reklám Kft.

1149

Budapest

Angol u. 65–69.

RETRO Rádió

34.

Favorit Masters Kft.

1012

Budapest

Márvány u. 17.

Sláger FM

35.

Magyar Katolikus Rádió Alapítvány

3300

Eger

Széchenyi István u. 1.

Szent István Rádió

36.

Tilos Kulturális Alapítvány

1089

Budapest

Üllői út 102. 8-as épület

Tilos Rádió

37.

Műsor-Hang Zrt.

1133

Budapest

Váci út 78/B

Trend FM

38.

TRIÓ-Rádió Kft.

5100

Jászberény

Bercsényi u. 5.

Trió Rádió

39.

Fehérvár Médiacentrum Kft.

8000

Székesfehérvár

Szent Vendel u. 17/A

Vörösmarty Rádió

3. A riasztási és tájékoztatási feladat ellátásában részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltató

A

B

C

Sor-
szám

Elektronikus hírközlési szolgáltató

Platform

neve

székhelye

1.

Antenna Hungária
Magyar Műsorszóró
és Rádióhírközlési Zrt.

1119

Budapest

Petzvál József u. 31–33.

DVB-T, DVB-T2, URH, KH

1

Az 1. § a 9/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a 9/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontja a 9/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdés e) pont ee) alpontja a 9/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a 9/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet 3. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

Az 5. §-t a 9/2021. (XII. 8.) NMHH rendelet 1. §-a iktatta be.

7

Az 1. melléklet a 9/2021. (XII. 8.) NMHH rendelet 2. § a) pontjával megállapított, a 2/2022. (IV. 19.) NMHH rendelet 1. §-a, a 8/2022. (X. 24.) NMHH rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 2. melléklet a 9/2021. (XII. 8.) NMHH rendelet 2. § b) pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére