• Tartalom

3/2013. (I. 7.) EMMI rendelet

3/2013. (I. 7.) EMMI rendelet

a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról1

2013.04.01.

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § a) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és ezzel egyidejűleg a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A magasabb összegű családi pótlék igényléséhez – függetlenül attól, hogy a családi pótlékra való igény bejelentésével egyidejűleg, vagy már folyósított családi pótlék esetén kerül benyújtásra – igazolást kell csatolni arról, hogy a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek az 1. mellékletben felsorolt betegségek, illetve fogyatékosságok valamelyikében szenved és a betegség súlyossága megfelel az ott meghatározott feltételeknek.
(1a) Ha az 1. mellékletben felsorolt valamely betegség egyidejűleg az 1. melléklet I. Része szerinti fogyatékosságot is okoz, az igazoláson a betegség betűjele mellett a fogyatékosság betű- és számjelét is fel kell tüntetni. Az 1. melléklet II. Rész 16. sora szerinti többszörös és összetett betegségek esetén az egyes betegségek, fogyatékosságok betű-, illetve számjelét egyenként is fel kell tüntetni.”

(2) Az R. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az igazolás kiállítására jogosult szakorvosokat foglalkoztató intézmények listáját az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal a honlapján tájékoztatás céljából közzéteszi.”

2. § Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az igazolás egy példánya a szakorvosnál marad. A többi példányt az ellátást igénylőnek kell átadni azzal, hogy egy példányt a Cst. 35. § (1) bekezdésében meghatározott igényelbíráló szervhez (a továbbiakban: igényelbíráló szerv), illetve – a 4. § szerinti felülvizsgálat kezdeményezése esetén – a feladat elvégzésére kijelölt, szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvoshoz nyújtson be. Az igényelbíráló szerv az igazolás eredeti példányát a magasabb összegű családi pótlékra, vagy – ha az igazolás a gyermekgondozási segélynek a Cst. 20. § (1) bekezdés c) pontja szerinti időtartamban történő folyósításához került benyújtásra – a gyermekgondozási segélyre való jogosultságról szóló határozat közlésével egyidejűleg visszajuttatja az ellátást igénylő személynek.”

3. § Az R. a következő 3/A. §-sal egészül ki:

3/A. § A szakorvost az e rendelet szerinti igazolás kiállításával kapcsolatos feladatainak ellátásával összefüggésben az országos tisztifőorvos ellenőrizheti.”

4. § Az R. 4/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Cst. 7. § (2) bekezdésében meghatározott személy akkor jogosult a magasabb összegű családi pótlékra, ha az orvosszakértői szerv szakvéleménye vagy szakhatósági állásfoglalása szerint a 18. életévének betöltése előtt
a) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette,
b) legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy
c) az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket.”

5. § Az R. a következő 6. §-sal egészül ki:

6. § A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 3/2013. (I. 7.) EMMI rendelet hatálybalépését megelőzően e rendelet 2013. március 31-én hatályos rendelkezései szerint kiállított igazolás az igazoláson feltüntetett érvényességi időn belül – a tartós beteg vagy súlyosan fogyatékos állapot véglegességének tényét megállapító igazolás esetén a gyermek 18. életévének betöltéséig – felhasználható.”

6. § Az R.

a)2

lép.

7. § Az R.

a) 1. § (2) bekezdésében és 2. § (1) bekezdésében a „számú melléklet” szövegrész helyébe a „melléklet” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében a „kettő” szövegrész helyébe a „három” szöveg,

c) 3. § (1) és (2) bekezdésében az „illetőleg” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg

lép.

8. § Ez a rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 3/2013. (I. 7.) EMMI rendelethez3

2. melléklet a 3/2013. (I. 7.) EMMI rendelethez

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegséget vagy fogyatékosságot
megállapító igazolás kiadására jogosult szakorvos

 

A

B

1.

A) Anyagcsere, endokrin és gasztroenterológiai betegségek

Endokrinológus szakorvos
Gyermek gasztroenterológus szakorvos
Gyermekpulmonológus szakorvos

2.

B) Kardiológiai betegségek

Csecsemő- és gyermekkardiológus szakorvos

3.

C) Vesebetegségek

Nephrológus, urológus szakorvos

4.

D) Immunpathológiai kórképek

Reumatológus, infektológus

5.

E) Haematológiai kórképek

Haematológus szakorvos

6.

F) Rosszindulatú daganatok, illetve leukémiák

Gyermek leukémia- és tumorcentrumok szakorvosa

7.

G) Pulmonológiai kórképek

Gyermekpulmonológus szakorvos, gyermek allergológus-
immunológus szakorvos

8.

H) Neurológiai betegségek

Gyermekneurológus szakorvos

9.

I) Bőrgyógyászati betegségek

Bőrgyógyász szakorvos

10.

J) Fejlődési rendellenességek

Érintett szakorvosok

11.

K) Érzékszervi fogyatékosságok

Gyermekszemész szakorvos, csecsemő- és gyermek fül-orr-gégész szakorvos, audiológus szakorvos

12.

L) Mozgásszervi fogyatékosságok

Ortopéd, ortopéd traumatológus, reumatológus, mozgásszervi rehabilitációs szakorvos, továbbá 14 év alatti gyermek esetében gyermekgyógyász, gyermekneurológus szakorvos

13.

M) Értelmi fogyatékosság

Különböző szakértői bizottságok gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvosai

14.

N) Pervazív fejlődési zavarok

Gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos

15.

O) Pszichiátriai betegségek

Gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos

16.

P) Többszörös és összetett betegségek

Érintett szakorvosok

17.

Q) Neonatológiai utóképek

Neonatológus, gyermekpulmonológus szakorvos

3. melléklet a 3/2013. (I. 7.) EMMI rendelethez

IGAZOLÁS
tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről

 

Igénylő neve: ........................................................................

Szül.:

 

 

 

 

év

 

 

 

 

nap

 

Lakcím:

 

 

 

 

.......................................................

TAJ-száma:

 

 

 

_

 

 

 

_

 

 

 

 

 

Gyermek TAJ-száma:

 

 

 

_

 

 

 

_

 

 

 

 

Szül.:

 

 

 

 

év

 

 

 

 

nap

 

I.
Szakorvos állítja ki!

Gyermek neve:

Anyja neve:

Igazolom, hogy a fent nevezett gyermek – tartós betegsége, illetve súlyos fogyatékossága miatt – a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f) pont fa) alpontjában foglaltaknak megfelel.

Diagnózis:

 

BNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betűjele*:

Számjele*:

Fenti betegség, súlyos fogyatékosság a kiállítás dátumát megelőzően legalább 2 hónapon keresztül

fennállt

nem állt fenn.

 

– Következő felülvizsgálat időpontja:

 

 

 

 

év

 

 

 

 

nap

 

– Az állapot véglegessége folytán rendszeres felülvizsgálat nem szükséges.

*P) betűjel esetén az egyes betegségek/fogyatékosságok betűjelét és számjelét is fel kell tüntetni.
Amennyiben a betegség valamely fogyatékosságot is okoz, akkor a betegség és a fogyatékosság betű- és számjelét is fel kell tüntetni.
Kiállítás dátuma: ................................................................

P. H.

 

.......................................................

 

szakorvos

 

 

P. H.

 

……………………………………….

 

intézmény

II.
Szakorvos állítja ki!

Gyermek neve:

Anyja neve:

A fent nevezett gyermek – tartós betegség, illetve súlyos fogyatékosság hiányában – a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f) pont fa) alpontjában foglaltaknak nem felel meg.


Kiállítás dátuma: ...............................................................

P. H.

 

.......................................................

 

szakorvos

 

 

P. H.

 

……………………………………….

 

intézmény

III.
Szakorvos állítja ki!

Gyermek neve:

Anyja neve:

Igazolom, hogy a fent nevezett gyermek tartós betegsége, illetve súlyos fogyatékossága – állapotjavulás, illetve gyógyulás miatt – nem felel meg a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f) pont fa) alpontjában foglalt feltételeknek.

Kiállítás dátuma: ...............................................................

P. H.

 

.......................................................

 

szakorvos

 

 

P. H.

 

……………………………………….

 

intézmény

TÁJÉKOZTATÓ
Az igazolást gyermekklinika, gyermekszakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa (a továbbiakban: szakorvos) adja ki.
A szakorvos az igazolás I. pontját tölti ki
a) első vizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek – tartós betegsége, illetve súlyos fogyatékossága miatt – a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f) pont fa) alpontjában foglaltaknak megfelel, illetve
b) a rendszeres felülvizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek állapotában nem állt be olyan kedvező változás (javulás, gyógyulás), amelynek alapján a családi pótlékra jogosult a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb mértékű ellátásra.
A szakorvos az igazolás II. pontját tölti ki első vizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek – tartós betegség, illetve súlyos fogyatékosság hiányában – a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f) pont fa) alpontjában foglaltaknak nem felel meg.
A szakorvos az igazolás III. pontját tölti ki, ha a rendszeres felülvizsgálat alkalmával azt állapítja meg, hogy a gyermek állapotában olyan kedvező változás (javulás, gyógyulás) állott be, amelynek alapján a családi pótlékra jogosult a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb mértékű ellátásra.
Ezen igazolás egy példányát a családi pótlékra való igény bejelentését vagy – már folyósított családi pótlék esetén – az igazolás kiállítását követő 15 napon belül a családi pótlékot folyósító szervnél le kell adni. A családi pótlékot folyósító szerv az igazolás benyújtott példányát az ellátásról rendelkező határozatával együtt az igénylő számára visszaküldi. Felülvizsgálati kérelem esetén az igazolást a feladat elvégzésére kijelölt, szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvosnak kell bemutatni.
Ha a szakorvos olyan igazolást állít ki, amelynek alapján az ellátást igénylő nem tarthat igényt, vagy a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb összegű családi pótlékra, az igénylő az igazolás kiadását követő 15 napon belül kérheti a szakvélemény felülvizsgálatát a feladat elvégzésére kijelölt, szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvostól.
A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után járó magasabb összegű családi pótlék annak a hónapnak a végéig jár, ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság fennállását igazolták.
Ha a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után – állapotának javulása miatt – a magasabb összegű családi pótlék már nem jár, a magasabb összegű ellátásra való jogosultság megszűnését követő hónaptól a családi pótlékot új összeggel kell folyósítani, feltéve, hogy az ellátásra való jogosultság egyébként fennáll.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. április 2. napjával.

2

A 6. § a) pontja a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 8. §-a alapján nem lép hatályba.

3

Az 1. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 8. §-a alapján nem lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére