• Tartalom

3/2013. (XII. 31.) ME rendelet

3/2013. (XII. 31.) ME rendelet

a fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2013.12.31.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 47. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

az 5. alcím tekintetében a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével –,

a következőket rendelem el:

1. A 2004–2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program, valamint az EQUAL Közösségi Kezdeményezés pénzügyi végrehajtásáról szóló 11/2004. (IV. 7.) FMM–PM együttes rendelet módosítása

1. § (1) A 2004–2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program, valamint az EQUAL Közösségi Kezdeményezés pénzügyi végrehajtásáról szóló 11/2004. (IV. 7.) FMM–PM együttes rendelet [a továbbiakban: 11/2004. (IV. 7.) FMM–PM r.] 8. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A Kézikönyveket és azok módosításait – a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Kézikönyv és módosítása tekintetében – az érintett miniszterekkel együttműködve – az irányító hatóság vezetője adja ki és vonja vissza.
(3) Az Operatív Program és az EQUAL Program intézkedéseinek végrehajtásában részt vevő bármely érintett szervezet írásbeli javaslatot tehet a Kézikönyvek módosítására. A javaslat elfogadásáról és a Kézikönyvek módosításáról az irányító hatóság vezetője dönt. A Kézikönyvek módosításáról az irányító hatóság vezetője haladéktalanul tájékoztatja a Kincstárt.”

a) 10. § (1) bekezdésében az „A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség” szövegrész helyébe az „Az irányító hatóság” szöveg,

b) 10. § (2) bekezdés b) pontjában a „ , valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség belső ellenőrzésekért felelős szervezeti egysége” szövegrész helyébe az „és a Miniszterelnökség” szöveg

lép.

2. § Hatályát veszti a 11/2004. (IV. 7.) FMM–PM r. 1. § (1) bekezdés a) pontjában a „Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezetébe tartozó,” szövegrész.

2. A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 18/2004. (II. 24.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet módosítása

3. § A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 18/2004. (II. 24.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet [a továbbiakban: 18/2004. (II. 24.) GKM–KvVM–PM r.] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § A KIOP
a) 1. Környezetvédelem prioritás valamennyi intézkedésének végrehajtását az Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Energia Központ Nonprofit Kft.),
b) Közlekedési infrastruktúra fejlesztése prioritáson belül A főúthálózat műszaki színvonalának emelése intézkedés végrehajtására, valamint a – projektek fenntartási időszakának kezdetétől – a környezetbarát közlekedési infrastruktúra fejlesztése intézkedés végrehajtását a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.-t (a továbbiakban: SA közreműködő szervezet)
látja el.”

4. § A 18/2004. (II. 24.) GKM–KvVM–PM r. 3. § (1) bekezdésében és 7. § (2) bekezdés c) pontjában az „a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság” szöveg lép.

3. A strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM–GKM–FMM–FVM–PM együttes rendelet módosítása

5. § A strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM–GKM–FMM–FVM–PM együttes rendelet [a továbbiakban: 14/2004. (VIII. 13.) TNM–GKM–FMM–FVM–PM r.] 6. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az összehangolt kommunikációs tevékenység érdekében az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek kommunikációs akciótervüket, illetve stratégiájukat egyeztetett módon alakítják ki, és a végrehajtás megkezdése előtt – közreműködő szervezet esetén az irányító hatóság bevonásával – a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjával is egyeztetnek.
(4) Az irányító hatóságok és a közreműködő szervezetek az ügyfélszolgálati és információs tevékenységüket összehangolják a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjával.”

6. § A 14/2004. (VIII. 13.) TNM–GKM–FMM–FVM–PM r. 8. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Ha adott támogatási rendszer esetében indokolt a projekt adatlapot a melléklethez képest – abban nem szereplő adatokkal – kiegészíteni, az irányító hatóság köteles egyeztetni a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjával úgy, hogy észrevételek esetén azok figyelembevételével átdolgozott végleges projekt adatlapot – a paraméterezéshez szükséges egyéb adatokkal együtt – 20 munkanappal a közzététel tervezett időpontját megelőzően a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja az EMIR-be történő feltöltés biztosítása céljából kézhez kapja.
(5) A pályázati felhívást és a (3) bekezdés b)–c) pontjai szerinti dokumentumokat az irányító hatóság 10 munkanapos észrevételezési határidővel megküldi a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának.
(6) A pályázati felhívást és a (3) bekezdés szerinti dokumentumokat a lebonyolító szervezet a honlapján közzéteszi, és a közzététel tényéről, továbbá a felhívás elérhetőségéről legalább két országos napilapban hirdetést jelentet meg. A pályázati felhívást és a (3) bekezdés szerinti dokumentumokat a lebonyolító szervezet a közzététellel egyidejűleg a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának is megküldi.”

a) 6. § (1) bekezdésében az „a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ)” szövegrész helyébe az „a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja” szöveg,

b) 6. § (2) bekezdésében az „az NFÜ” szövegrész helyébe az „a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja” szöveg

lép.

4. A 2007 utáni EU-támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU-nagyberuházások előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának szabályairól szóló 29/2005. (VIII. 22.) TNM rendelet módosítása

8. § A 2007 utáni EU-támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU-nagyberuházások előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának szabályairól szóló 29/2005. (VIII. 22.) TNM rendelet [a továbbiakban: 29/2005. (VIII. 22.) TNM rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A 2007 utáni EU-támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU-nagyberuházások előkészítése kiadási előirányzat rendeltetése a tervezési támogatás, a projekt-előkészítési támogatás és a menedzsmenttámogatás biztosítása.”

9. § A 29/2005. (VIII. 22.) TNM rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § E rendelet alkalmazásában
1. kedvezményezett: a nagyprojekt előkészítéséért, megvalósításáért, illetve a program kidolgozásáért felelős, a támogatási szerződést aláíró szervezet, amely a támogatott feladat elvégzéséhez támogatásban részesül, és a feladat finanszírozásához szükséges saját forrást a támogatási szerződés szerint biztosítja,
2. komplex program: az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti program,
4. menedzsmenttámogatás: a tervezési és a projekt-előkészítési feladatokhoz kapcsolódó menedzsmenttevékenységre nyújtott támogatás,
6. projekt-előkészítési támogatás: a 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 13. pontja szerinti támogatás,
8. tervezési támogatás: a 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 18. pontja szerinti támogatás.”

a) 5. § (1) bekezdésében a „tervezési támogatás [2. § a) pont] célja:” szövegrész helyébe a „tervezési támogatás célja” szöveg,

b) 14. § (1) bekezdésében a „projekt-előkészítési és a tervezési támogatások” szövegrész helyébe a „tervezési támogatás és a projekt-előkészítési támogatás” szöveg,

c) 16. § (3) bekezdésében az „az NFÜ” szövegrész helyébe az „a fejezetet irányító szerv” szöveg,

d) 16. § (4) bekezdésében az „A 14. § (3) bekezdés” szövegrész helyébe az „Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. §-a” szöveg,

e) 16. § (8) bekezdésében az „Az NFÜ” szövegrész helyébe az „A fejezetet irányító szerv” szöveg

lép.

11. § (1) Hatályát veszti a 29/2005. (VIII. 22.) TNM rendelet

(2) Hatályát veszti a 29/2005. (VIII. 22.) TNM rendelet

5. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjai végrehajtásában magyarországi közreműködő szervezet kijelöléséről szóló 34/2007. (XI. 17.) ÖTM rendelet módosítása

12. § Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjai végrehajtásában magyarországi közreműködő szervezet kijelöléséről szóló 34/2007. (XI. 17.) ÖTM rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
a) 1. § (3) bekezdés a)–b) és e)–h) pontjában meghatározott operatív programok tekintetében a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Széchenyi Programiroda Nkft.) mint irányító hatóság, és
b) 1. § (3) bekezdés c)–d) és i)–k) pontjában meghatározott operatív programok tekintetében a Széchenyi Programiroda Nkft. mint nemzeti hatóság feladatainak végrehajtásában a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. közreműködik.”

6. A Kohéziós Alap közreműködő szervezet kijelöléséről szóló 28/2011. (V. 31.) NFM rendelet módosítása

13. § A Kohéziós Alap közreműködő szervezet kijelöléséről szóló 28/2011. (V. 31.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontjában az „a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság” szöveg lép.

7. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2013. december 31-én 18 órakor lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére