• Tartalom

30/2013. (II. 12.) Korm. rendelet

30/2013. (II. 12.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.02.13.

A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed
a) a Magyarország által az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő vagy az Európai Unió jogi aktusából következő és helyi önkormányzati beavatkozás keretében megvalósítható beruházásokra, ha
aa) a támogatási szerződés megkötése megtörtént és a beruházás megkezdődött, vagy
ab) a támogatás rendelkezésre áll, de a helyi önkormányzat az arra vonatkozó pályázatát nem nyújtotta be vagy a beruházást nem kezdte meg;
b) a helyi önkormányzat által az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, az a) pont alá nem tartozó beruházásokra (a továbbiakban a) és b) pont együtt: beruházás).
(2) Ahol e rendelet önkormányzatot említ, azon a helyi önkormányzatok társulásait is érteni kell.”

2. § Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter – a csatorna- és szennyvízberuházások kivételével – figyelemmel kíséri az 1. §-ban meghatározott kötelezettségvállalások teljesítéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítását és tevékenysége tapasztalatairól évente jelentést készít a Kormány számára.
(2) A fejlesztéspolitikáért felelős miniszter gyakorolja az (1) bekezdésben meghatározott hatásköröket a Kormány határozatában nevesített szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások esetében.
(3) A fejlesztéspolitikáért felelős miniszter a (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében gondoskodik a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások megvalósulásának a felülvizsgálatáról, ellenőrzéséről, valamint kialakítja a feladat ellátásához szükséges szervezeti és személyi feltételrendszert.
(4) A fejlesztéspolitikáért felelős miniszter tevékenysége tapasztalatairól évente jelentést készít a Kormány számára.
(5) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban együtt: miniszter) az e rendeletben meghatározott további feladatokat önállóan látják el.”

3. § Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha az 1. §-ban meghatározott kötelezettség teljesítése veszélybe kerül – különösen, ha a vállalt kötelezettség határideje eredménytelenül telt el, vagy a határidőben történő teljesítés elmaradásának reális veszélye fennáll – a miniszter a helyi önkormányzattal folytatott egyeztetést követően a fejlesztéspolitikáért felelős miniszterrel és az érintett miniszterrel előterjesztést készít a Kormány részére a beruházásnak a Kormány saját hatáskörében történő megvalósításáról. A fejlesztéspolitikáért felelős miniszter önállóan – előzetes egyeztetések nélkül is –, kezdeményezheti a szennyvízberuházásoknak a Kormány saját hatáskörében történő megvalósítását.”

4. § Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § A támogató képviseletében eljáró szervezet (a továbbiakban: szervezet) a miniszter kérésére az adott önkormányzati beruházás megvalósításának átvállalásával kapcsolatos állásfoglalást ad, amelyhez csatolja a Magyar Államkincstárnak az érintett beruházásra rendelkezésre álló jövőbeni fedezet mértékéről való tájékoztatását. A szennyvízberuházások vonatkozásában jelen § rendelkezései nem alkalmazandók.”

5. § Az R. a következő 9. §-sal egészül ki:

9. § E rendeletnek az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 30/2013. (II. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított rendelkezéseit az R. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. február 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére