• Tartalom

30/2013. (IV. 30.) VM rendelet

30/2013. (IV. 30.) VM rendelet

az egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2013.08.15.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában, az 1. § tekintetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében, a 4. § tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) bekezdés b) pontjában, a 6. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés p) pontjában, a 8. § tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 3. és 6. pontjában, kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), b), e) és h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosítása

1. §2

2. A mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet módosítása

2. §3

3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosítása

3. §4

4. A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet módosítása

4. §5

5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosítása

5. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM [a továbbiakban: 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet] a 7. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„A támogatási és kifizetési kérelem benyújtása a 2. célterület esetében
7/A. § (1) A Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet a kötelező képzések szolgáltatására kötendő szerződés hatálybalépésének napját követő tizenöt napon belül a képzések megvalósítására vonatkozó támogatási kérelmet nyújt be az MVH-hoz postai úton, amelyhez csatolni kell a képzések szolgáltatására kötött aláírt és hatályos szerződés másolatát. Az MVH tíz napon belül hozza meg döntését.
(2) A jóváhagyó támogatási határozattal rendelkező Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet a képzésre kötelezettek részére teljesített képzésekre vonatkozóan – a 7. számú melléklet szerinti adattartalommal – kifizetési kérelmet nyújt be elektronikus űrlapon az MVH-hoz.
(3) A kifizetési kérelem benyújtásával azonos benyújtási időszakban a Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezetnek be kell nyújtani az MVH-hoz elektronikusan, szkennelt formában:
a) a képzési díjat igazoló bizonylatot, melyet a Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet képviseletére jogosult személynek alá kell írnia;
b) a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatot;
c) amennyiben a képzésen a képzésre kötelezett meghatalmazottja vesz részt, az erről szóló meghatalmazást, valamint a munkáltató által kiállított munkáltatói igazolást, mely igazolja, hogy legkésőbb a felnőttképzési szerződés hatálybalépésének időpontjától kezdődően a képzésen résztvevő és az ügyfél között a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogviszony fennáll;
d) a képzések 3. számú melléklet szerinti jelenléti íveit;
e) az erdőgazdálkodó képzésre kötelezett nyilatkozatát a képzés első napját megelőző kettő pénzügyi évben és a képzés teljesítésének pénzügyi évében kapott valamennyi, az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről.
(4) A képzések elszámolható kiadásait igazoló számviteli bizonylatokon fel kell tüntetni a lefolytatott képzésnek (képzéseknek) a 6. számú mellékletben meghatározott kódszámát, a támogatási határozat azonosító számát, valamint a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzést.
(5) Egy adott képzés díja legkésőbb a képzés befejezése utáni hatodik kérelem benyújtási időszakban benyújtott kifizetési kérelemben számolható el. Amennyiben a képzés befejezése kérelem benyújtási időszakra esik, akkor az azt követően megnyíló első kérelem benyújtási időszaktól kell számítani a hat időszakot.
(6) Az MVH helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti a Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezetet, valamint a képzéseket, beleértve a képzésen vezetett, a 3. számú melléklet szerinti jelenléti ívet.
(7) A kifizetési kérelmek benyújtásának időszaka 2013. évtől kezdődően minden hónap 20. napjától a hónap utolsó napjáig tart. Kifizetési kérelem legkésőbb 2014. december 31-én nyújtható be. Kifizetési kérelem csak a benyújtási időszak első napját megelőző napig lezárult képzésre nyújtható be.
(8) Nem számolható el támogatás azoknak az erdőgazdálkodóknak a képzésére vonatkozóan, akik részére a Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet a képzés díját a 4/A. § (3) bekezdése alapján jogosult felszámítani.
7/B. § 2013. augusztus 1. előtt hatályba lépett felnőttképzési szerződésekhez kapcsolódó támogatások vonatkozásában a kérelmek benyújtására 2013. szeptember 1-jétől 30-ig van lehetőség.”

(2) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet a következő 10/D. §-sal egészül ki:

10/D. § (1) A kötelező képzésekre vonatkozóan 2013. augusztus 15. előtt hatályba lépett felnőttképzési szerződésekhez kapcsolódó támogatások vonatkozásában, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2013. (II. 4.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2013. (II. 4.) VM rendelet] hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben az e rendeletnek a 4/2013. (II. 4.) VM rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az MVH a képzésre kötelezettek jegyzékét első alkalommal 2013. augusztus 31-ig megküldi az IH részére.”

6. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

6. §6

7. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet módosítása

7. §7

8. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet módosítása

8. §8

9. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet módosítása

9. §9

10. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet módosítása

10. §10

11. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet módosítása

11. §11

12. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet módosítása

12. §12

13. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet programhoz nyújtott támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet módosítása

13. §13

14. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez
2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet módosítása

14. §14

15. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2013. (II. 4.) VM rendelet módosítása

15. §15 (1) Nem lép hatályba az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 4/2013. (II. 4.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2013. (II. 4) VM rendelet] 9. §-a és 11. § (2) bekezdése.

(2) A 4/2013. (II. 4.) VM rendelet 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az 1– 8. §, a 10. §, a 12. § (2), (3) és (5) bekezdése, a 13. §, valamint a 2., 3. és 5. melléklet 2013. augusztus 15-én lép hatályba.”

16. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.

(2) Az 5. § 2013. augusztus 15-én lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2013. augusztus 16-án hatályát veszti.

1. melléklet a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelethez16

2. melléklet a 30/20213. (IV. 30.) VM rendelethez17

3. melléklet a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelethez18

1

A rendelet a 16. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. augusztus 16. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 7. § (7) bekezdése alapján nem vezethető át.

16

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére