• Tartalom

303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet

303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet

az egyes nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyokról és a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről1

2015.01.01.

A Kormány a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés a) és d) pontjában,

a 14. § tekintetében az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 27. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 15. § tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § b) pontjában,

a 16. § tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § e) pontjában,

a 17. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § (2) bekezdés g) pontjában,

a 18. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés l) pontjában,

a 19. § n) pontja tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatok, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendje

1. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 2. számú mellékletében meghatározott biztonsági kérdőív szempontjából lényeges adatok, tények és körülmények (a továbbiakban: adatok) körét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Nbtv. szerint nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy (a továbbiakban: ellenőrzött személy) az (1) bekezdésben meghatározott adatokban történt változást az e rendeletben foglaltak szerint köteles bejelenteni a nemzetbiztonsági ellenőrzést kezdeményező (a továbbiakban: kezdeményező) felé.

(3) Az Nbtv. 71. § (2) bekezdésében a változás-bejelentési kötelezettség teljesítésére meghatározott határidőt

a) a belföldről és külföldről származó jövedelemmel kapcsolatos változás esetében a tárgyévet követő év május 31. napjától,

b) a jogszabály alapján bírósági, hatósági nyilvántartásba vétellel bekövetkező változás tekintetében a határozat jogerőre emelkedésének napjától

kell számítani.

2. § (1) A változás-bejelentési kötelezettség a kitöltött és aláírt biztonsági kérdőívnek a kezdeményező számára történő átadását követő naptól kezdődően a nemzetbiztonsági ellenőrzés tartama alatt áll fenn. A változás-bejelentési kötelezettség az adatoknak a biztonsági kérdőívben feltüntetett adatállapotában, ha már történt változás-bejelentés, az utolsó változás-bejelentésben feltüntetett adatállapotában történt változás esetén áll fenn.

(2) Ha az ellenőrzött személy vagy – az 5. § szerinti esetben – a kezdeményező az adatokban történt változás bejelentésére az Nbtv.-ben vagy e rendeletben előírt határidőt elmulasztja, a bejelentésében az akadályoztatás okát is meg kell jelölnie.

3. § (1) A változás-bejelentési kötelezettséget a 2. mellékletben meghatározott adattartalom szerinti adatlap kitöltésével kell teljesíteni.

(2) Az ellenőrzött személy a kitöltött és aláírt adatalapot zárt borítékban személyesen, meghatalmazott útján, postai úton vagy kézbesítő igénybevételével juttatja el a kezdeményező számára. A zárt borítékon a címzettként megjelölt kezdeményező és az átadóként megjelölt ellenőrzött személy mellett fel kell tüntetni, hogy nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos adatváltozást tartalmaz a küldemény.

(3) A küldemény postai úton vagy kézbesítő igénybevételével történő továbbítása esetén a (2) bekezdésben meghatározott zárt borítékot egy másik borítékba helyezve, a külső borítékon a küldemény tartalmára utalás nélkül kell továbbítani.

4. § A kezdeményező a 3. § (2) bekezdésében meghatározott küldeményt felbontás nélkül, haladéktalanul továbbítja a nemzetbiztonsági ellenőrzést folytató nemzetbiztonsági szolgálat (a továbbiakban: nemzetbiztonsági szolgálat) számára.

5. § Az Nbtv. 2. számú mellékletében meghatározott biztonsági kérdőív I–IV. pontjaiban foglalt, az 1. § (1) bekezdés szerinti olyan adatokban bekövetkezett változásokról, amelyeket az ellenőrzött személy Nbtv. 74. §-a szerinti foglalkoztató szervezete jogszabály alapján vezetett személyügyi nyilvántartása tartalmaz, az ellenőrzött személy erre vonatkozó írásbeli hozzájárulása esetén, a nemzetbiztonsági ellenőrzésnek az Nbtv. 69. § (1) bekezdésében, valamint a 69. § (2) bekezdés d), f) és g) pontjában megjelölt kezdeményezője a változás tudomására jutásától számított 8 napon belül tájékoztatja a nemzetbiztonsági szolgálatot.

6. § A kezdeményező a nemzetbiztonsági szolgálatnak az adatváltozással összefüggő megkeresését haladéktalanul továbbítja az ellenőrzött számára.

2. Egyes nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyokról

7. § Ezen alcím alkalmazásában foglalkoztató szervezet

a)2

b) a minisztériumok,

c) a kormányhivatalok,

d) a központi hivatalok,

e) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szerv, valamint a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv kivételével a rendvédelmi szervek,

f) a Magyar Honvédség,

g) a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint

h) az a)–g) pont szerinti szervek által irányított vagy felügyelt költségvetési szervek.

8. §3 A foglalkoztató szervezettel az Nbtv. szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 10. §-ban, a 11. §-ban és a 3. mellékletben meghatározott

a) munkakör betöltésére irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve

b) feladat ellátására irányuló a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony

minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) vagy io) alpontja szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonynak.

9. §4

10. § (1) A minisztériumok hivatali szervezetében a következő munkakörök betöltésére irányuló jogviszonyok minősülnek az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonynak:

1. a minisztérium kabinetfőnöke, a miniszteri kabinet valamennyi munkaköre,

2. az állami vezetők titkárságának valamennyi munkaköre,

3. a főosztályvezető, a főosztályvezető helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes vagy osztályvezető,

4. a politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó,

5. az integritás tanácsadó,

6. a belső ellenőr,

7. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban a minisztériumban kijelölt biztonsági megbízott.

(2)5 A 7. § c)–g) pontjában meghatározott szerveknél a következő munkakörök betöltésére irányuló jogviszonyok minősülnek az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonynak:

1. a belső ellenőr,

2. az integritás tanácsadó.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben foglaltakon kívül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonynak minősül a foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló személy esetében a kezdeményezésre jogosult által meghatározott olyan funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet közhatalmi tevékenységét nem érintő munkakör, amelynek betöltője a feladatellátásával összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fenyegetett.

(4) A foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonynak minősül, ha külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.

11. § (1) A minisztériumok hivatali szervezetében a következő munkakörök betöltésére irányuló jogviszonyok minősülnek az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonynak:

1. a biztonsági vezető,

2. a rendszerbiztonsági felügyelő,

3. a rendszeradminisztrátor,

4. a titkos ügykezelő,

5. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi igazgatási munkában részt vevő munkakör,

6. a minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő vagy döntéshozó munkakör,

7. a rejtjelező tevékenységet ellátó munkakör.

(2) A 7. § (1) bekezdése c)–g) pontjában meghatározott szerveknél a következő munkakörök betöltésére irányuló jogviszonyok minősülnek az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonynak:

1. a biztonsági vezető,

2. a rendszerbiztonsági felügyelő,

3. a rendszeradminisztrátor,

4. a titkos ügykezelő.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon kívül az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonynak minősül a foglalkoztató szervezettel

1. a 10. § alá nem tartozó, a kezdeményező által meghatározott munkakör ellátásra irányuló foglalkoztatási jogviszony, vagy

2. a kezdeményező által meghatározott feladat ellátásra irányuló Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony

feltéve, hogy a jogviszony alapján a munkakört betöltő vagy feladatot ellátó személy „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű adat megismerésére vagy felhasználására jogosult.

3. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

13. §6

14–19. §7

1. melléklet a 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelethez

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 2. mellékletében meghatározott biztonsági kérdőívben meghatározott következő adatok minősülnek lényeges adatoknak, amelyekben történt változás bejelentési kötelezettség alá esik:
II/1. Állampolgárság változása
III/7. Házastársa, élettársa állampolgárságának változása
III/8. és 9. Új házastárs foglalkozására, munkakörére és munkahelyére vonatkozó adatok
III/2-9. Új élettárs adatai
III/10-17. Új házastárs, élettárs révén, illetve örökbefogadás útján a családba került 14 éven felüli gyermek adatai
III/18-25. Új, közös háztartásba kerülő 18 év feletti személy adatai
III/10-17. Új, külföldön élő hozzátartozó adatai
IV/4. Hat hónapot meghaladó külföldön tartózkodás jelzése
VIII/2. Főfoglalkozáson kívüli jövedelmében, naptári évi bruttó 500 000 forintot meghaladó mértékű változás, annak forrása
VIII/3. Pénzintézetekkel szemben fennálló tartozásaiban, pénzügyi kötelezettségeiben naptári évi 500 000 forintot meghaladó mértékű változás
VIII/4-6. Hazai gazdálkodó szervezetben meglévő érdekeltségben bekövetkezett változás.
VIII/7. Külföldi gazdálkodó szervezettel való hivatalos kapcsolatában történt változás
IX/6., 8. és 9. 1 millió forintot meghaladó forgalmi értékű ingóságon tulajdonszerzés
IX/10-17. Pénzintézetekkel szemben fennálló követelésekben bekövetkezett 1 millió forint feletti összegű változás
IX/22-26. Külföldről származó jövedelmében bekövetkezett 1 millió forint feletti összegű változás
XI/2. Külföldi hírszerző szolgálat jelenlétére utaló körülmény észlelése
XII/1-7. Külföldi állampolgárokkal létesített új magánkapcsolat
XII/8. Külföldi hírszerző szolgálat vagy annak fedőszerve munkatársával létesített új kapcsolat

2. melléklet a 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben meghatározott adatok bejelentése
A nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos változás-bejelentési kötelezettséget legalább az alábbi adatok feltüntetésével kell teljesíteni:
a) Név
b) Születési hely
c) Születési idő
d) Telefonszám
e) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott lényeges adatban bekövetkezett változás leírása, az Nbtv. 2. sz. mellékletében meghatározott biztonsági kérdőív érintett pontjának feltüntetésével
f) Késedelmes bejelentés esetén a késedelem oka
g) Egyéb közlendő
h) Dátum, aláírás

3. melléklet a 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelethez8

Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök
A)    Minisztériumok
1.    A Miniszterelnökségen valamennyi munkakör.
2.    A Belügyminisztériumban
2.1.    az ellenőrzési tevékenységet ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre
2.2.    az önálló belügyi szervek miniszteri irányításával kapcsolatos feladatokat támogató szervezeti egység valamennyi munkaköre
2.3.    a gazdálkodási, pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó szervezeti egységnek a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok gazdálkodási és közbeszerzési tevékenységét felügyelő ügyintézője
2.4.    a vagyongazdálkodási és beruházási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok vagyongazdálkodási tevékenységét felügyelő ügyintézője, valamint az anyagi és technikai feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és a haditechnikai eszközökkel kapcsolatos tevékenységet ellátó ügyintézője
2.5.    az informatikai szakterületet érintő infrastruktúra és alkalmazásmenedzsment feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, az informatikai szakterületet érintő koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, az információtechnológiai és -védelmi, valamint rejtjelezési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és valamennyi rejtjelfelügyelői munkakör
2.6.    az iratkezelési és adatvédelmi feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre
2.7.    a támogatás-koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egység különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzéseket felügyelő ügyintézője
2.8.    a vízügyi szakterületet érintő koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője helyettesítésére kijelölt ügyintéző
2.9.    az európai együttműködéssel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység vezetői munkaköre és az EU vagy NATO minősített adatokat kezelő ügyintézője
2.10.    a protokoll és rendezvényszervezési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője
2.11.    a jogszabály-előkészítéssel foglalkozó szervezeti egység vezetője, valamint a jogszabály-előkészítési szakterületet érintő koordinációs szervezeti egység vezetője és statisztikai feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője
2.12.    a NATO-EU nyilvántartó valamennyi munkaköre
2.13.    a Nemzeti Biztonsági Felügyelet valamennyi munkaköre
2.14.    a személyiadat- és lakcím-nyilvántartási, az egyéni vállalkozói nyilvántartási, a magyar igazolvány nyilvántartási és az anyakönyvi ügycsoportokban egyedi hatósági ügyekkel foglalkozó vezetői munkakör
2.15.    az egyedi állampolgársági ügyekkel foglalkozó vezetői munkakör
3.    Az Emberi Erőforrások Minisztériumában
3.1.    a kiadmányozási joggal rendelkező osztályvezető
3.2.    a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó személy
3.3.    a minősített ügyiratok kezeléséért felelős szervezeti egység vezetője és ügykezelője
3.4.    a minősített iratok továbbításában közreműködő személy
3.5.    a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
3.6.    a humánpolitikai feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre
4.    A Földművelésügyi Minisztériumban
4.1.    belső adatvédelmi felelős
4.2.    a védelmi és biztonsági szakterületet ellátó kormánytisztviselő
4.3.    a államhatár földmérési munkáival foglalkozó kormánytisztviselő
4.4.    a parlamenti titkár, társadalmi kapcsolatok ügyintézője
5.    A Honvédelmi Minisztériumban
5.1.    a miniszteri főtanácsadó és tanácsadó
5.2.    a HM híradó és informatikai rendszerek fejlesztését és felügyeletét végző munkakör
5.3.    a biztonsági vezető helyettese, a biztonsági referens, a HM információvédelmi, dokumentumvédelmi és az MH központi rejtjelfelügyeleti feladatokat ellátó munkakör
5.4.    a Honvéd Vezérkar főnöke és helyettese tevékenységét közvetlenül segítő szervezeti egység valamennyi munkaköre
5.5.    a hadműveleti és haderőtervezési feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre
5.6.    a humán, logisztikai, kiképzési feladatokat tervező és irányító szervezeti egység kijelölt munkaköre
5.7.    a felderítő, a különleges műveleti és az elektronikai hadviselési támogatás tervezési és irányítási feladatait ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre
5.8.    a védelempolitikai és nemzetközi együttműködési feladatokat ellátó szervezeti egység kijelölt munkaköre
5.9.    a NATO és EU együttműködésben és kapcsolattartásban érintett kijelölt munkakör
5.10.    a védelmi tervezési rendszer keretein belül stratégiai tervek, valamint nemzeti tervek kidolgozásában részt vevő személy munkaköre
5.11.    a jogi, igazgatási és képviseleti feladatokat ellátó szervezeti egység kijelölt munkaköre
5.12.    a törvényességi felügyeleti szakellenőrzési feladatokat ellátó kijelölt munkakör
5.13.    a kontrolling, az államháztartási belső ellenőrzési, a vagyonfelügyeleti, a gazdasági tervezési és szabályozási feladatokat, valamint a közbeszerzés felügyeleti tevékenységet ellátó szervezeti egység kijelölt munkaköre
5.14.    a tervezési és koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egység kijelölt munkaköre
5.15.    a beszerzési, közbeszerzési eljárásokban részt vevő kijelölt munkakör
5.16.    az állami ünnepek és a nemzeti ünnepek, egyéb kiemelkedő jelentőségű események megszervezését ellátó kijelölt munkakör
6.    Az Igazságügyi Minisztériumban
6.1.    a minisztérium szóvivője és annak munkáját közvetlenül segítő munkakör, a miniszter nyilvános szereplései előkészítéséhez kapcsolódó munkakör
6.2.    a miniszteri kabinetfőnök irányítása alá tartozó szervezeti egységeknél a miniszter és a miniszteri kabinetfőnök személyéhez kapcsolódó feladatokat ellátó munkakör és az ilyen feladatoknak a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony alapján személyes közreműködőként történő ellátása
6.3.    a belső ellenőrzési egység ellenőrzéssel kapcsolatos nyilvántartást vezető, adminisztratív ügyeit intéző, iktatási feladatot ellátó munkakör és a belső ellenőri munka támogatásához kapcsolódó jogi szakértői, tanácsadási feladatnak a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony alapján személyes közreműködőként történő ellátása
6.4.    az elektronikus információs rendszer biztonságáért és üzemeltetéséért felelős munkakör
6.5.    a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban a minisztériumban kijelölt ügyintézői és adminisztratív feladatokat ellátó munkakör
6.6.    a minősített iratkezelési feladatot ellátó munkakör
6.7.    a társadalmi kapcsolati feladatokat ellátó szervezeti egységnél a jogi szaktanácsadói feladatot ellátó munkakör és az ilyen feladatoknak a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony alapján személyes közreműködőként történő ellátása
6.8.    a parlamenti titkársági feladatot ellátó szervezeti egységnél kormánydöntés végrehajtásában közreműködő személy munkaköre
6.9.    az egyedi kegyelmi ügyekkel foglalkozó vezetői munkakör
6.10.    a társaságfelügyeleti feladatot ellátó szervezeti egység vezetőjének helyettesítésére kijelölt ügyintéző munkaköre
6.11.    a pénzügyi, az illetmény-számfejtési, a projekt koordinációs és a fejezeti számviteli és beszámolási feladatot ellátó szervezeti egység vezetőjének munkaköre és a program-irányítási szakterület valamennyi munkaköre
6.12.    az európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködést érintő valamennyi munkakör, a titkársági és ügykezelői munkakörök kivételével
6.13.    a közjegyzői és végrehajtói pályázatok elbírálásában és a közjegyzők és végrehajtók fegyelmi eljárásával közreműködő vezetői és ügyintézői munkakör
7.    A Külgazdasági és Külügyminisztériumban
7.1.    a biztonsági, informatikai és távközlési feladatokat ellátó szervezeti egység ügyintézője, ügykezelője
7.2.    a gazdálkodási, pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó szervezeti egység ügyintézője, ügykezelője
7.3.    a protokoll feladatokat ellátó szervezeti egység ügyintézője, ügykezelője
7.4.    a sajtóval kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője
8.    A Nemzetgazdasági Minisztériumban
8.1.    a parlamenti titkársági feladatot ellátó szervezeti egységnél kormánydöntés végrehajtásában közreműködő személy munkaköre
8.2.    a társadalmi kapcsolati feladatokat ellátó szervezeti egységnél a jogi szaktanácsadói feladatot ellátó munkakör és az ilyen feladatoknak a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony alapján személyes közreműködőként történő ellátása
8.3.    a belső ellenőrzési egység valamennyi munkaköre
8.4.    a személyügyi feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre
8.5.    a sajtóval kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője
8.6.    a védelmi és biztonsági szakterülettel kapcsolatos munkakör
8.7.    a nemzetközi szerződések előkészítésével foglalkozó munkakör
8.8.    a szakképzési és felnőttképzési támogatási referens és főreferens munkaköre
8.9.    a reál költségvetési fejezetek tekintetében védelemgazdasági feladatokkal foglaló szervezeti egység tárcaelőadója
8.10.    a klímapolitikával kapcsolatos munkakör
9.    A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban
9.1.    az atomenergetikai feladatok ellátásával kapcsolatos valamennyi munkakör
9.2.    a belső adatvédelmi felelős
9.3.    a munkáltatói jogok gyakorlója által kijelölt egyes jogi, igazgatási, szabályozási és koordinációs feladatok ellátásával kapcsolatos munkakörök
9.4.    a központi informatikai feladatok ellátásával kapcsolatos munkakör
9.5.    a biztonsági feladatok ellátásával kapcsolatos munkakör
9.6.    a nemzetközi szerződések létrehozásával járó feladatok ellátásával kapcsolatos munkakör
9.7.    a személyügyi feladatok ellátásával kapcsolatos munkakör
9.8.    a légiközlekedés-védelmi feladatok ellátásával kapcsolatos munkakör
9.9.    az ellenőrzési feladatok ellátásával kapcsolatos munkakör
9.10.    a vagyonjogi- és vagyongazdálkodási feladatok ellátásával kapcsolatos munkakör
9.11.    a zöldgazdaságfejlesztéssel, klímapolitikával és kiemelt közszolgáltatások ellátásával kapcsolatos munkakör
B)    Kormányhivatalok
10.    A Központi Statisztikai Hivatalnál
10.1.    a gazdasági vezető
10.2.    az elnöki titkárságvezető és főosztályvezető
10.3.    a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízotti, ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó munkakör
10.4.    az informatikai vezető
11.    A Nemzeti Adó- és Vámhivatalánál
11.1.    a gazdasági vezető
11.2.    a személyi titkár, a tanácsadó
11.3.    a szakfőigazgató
11.4.    a központi szerv főosztályvezetője, főosztályvezető-helyettese
11.5.    a főigazgató, a főigazgató-helyettes, az igazgatók, az igazgató-helyettes
11.6.    a különös hatásköri ügyekkel foglalkozó szervezető egység valamennyi munkaköre
11.7.    a belső adatvédelmi felelősi, adatvédelmi referensi és biztonsági megbízotti feladatokat ellátó személy munkaköre, a biztonsági referens és főreferens munkaköre, az EMGA referens és főreferens munkaköre
11.8.    a dokumentációs, a szervezetbiztonsági, a beruházási és ellátási, a folyószámla-felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egység vezetője
11.9.    a közbeszerzési feladatokat ellátó szervezeti egység, a pénzmosás elleni információs iroda, az OLAF koordinációs iroda valamennyi munkaköre
11.10.    a központi szerv azon alkalmazottja, aki munkaköri leírás alapján az ellenőrzési és kockázatkezelési módszertanok, módszerek kidolgozásában közreműködik
11.11.    a szerencsejáték felügyeletet ellátó szervezeti egység vezetője és azon ellenőrzési szakreferense, aki munkaköri leírása alapján a szerencsejáték felügyeleti kirendeltséget vezeti
11.12.    a rendészeti feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és azon alkalmazottja, aki munkaköri leírása alapján ügyeletes tiszti, védelemigazgatási vagy EDR diszpécserszolgálati feladatot lát el
11.13.    az információvédelmi, folyamatszabályozási és adatvagyon-gazdálkodási feladatokat, valamint a kiemelt informatikai fejlesztések és az egyéb informatikai tárgyú beszerzések előkészítését ellátó szervezeti egységek osztályvezetője
11.14.    a Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága, a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága és a Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága valamennyi vezetője, a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Különös Hatásköri Igazgatóhelyettesének közvetlen munkatársai, továbbá az Általános Főosztály ellenőrzési, hatósági és adóügyi munkakörcsoportjaiból kijelölt alkalmazottak, a Kiemelt Adózók Adóigazgatóságának és a Kiemelt Adó és Vám Főigazgatóságának azon alkalmazottjai, akik munkaköri leírásuk alapján az Általános Főosztály különös illetékességi körébe tartozó adózók adatait tartalmazó adatállománnyal kapcsolatba kerülnek
11.15.    az informatikai feladatokat ellátó intézet alaptevékenységébe tartozó szervezeti egységek vezetői
11.16.    a Nemzeti Adó- és Vámhivatal országos informatikai rendszereit tervező, fejlesztő, illetve üzemeltető állandó és teljes hozzáféréssel rendelkező alkalmazottak
11.17.    a Nemzeti Adó- és Vámhivatal országos adatátviteli hálózatának egészét tervező és üzemeltető alkalmazottak
11.18.    a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kockázatkezelési, illetve ellenőrzési tevékenységéhez készített specifikációhoz és algoritmusokhoz teljes körűen hozzáférő alkalmazottak
11.19.    a Bevetési Főigazgatóság azon alkalmazottja, aki munkaköri leírása alapján speciális műveleti tevékenységet főtevékenységként végzi
11.20.    a Bűnügyi Főigazgatóság vezetője és helyettese, a Bűnügyi Főigazgatóság alaptevékenységébe tartozó szervezeti egységek osztályvezetői és valamennyi alkalmazottja, valamint a Bűnügyi Főigazgatóságon bűnüldözési belső adatvédelmi felelősi, valamint bűnüldözési informatikai biztonsági feladatokat ellátó alkalmazottak
11.21.    a regionális bűnügyi igazgatóságok osztályvezetői és valamennyi alkalmazottja
11.22.    az Áru- és Bűnjelkezelő Hivatal hivatalvezetője és helyettesei
11.23.    a rejtjeltevékenységet ellátó személy munkaköre
12.    Az Országos Atomenergia Hivatalnál
12.1.    a nukleáris anyagok központi nyilvántartásáért felelős vezető
12.2.    a radioaktív anyagok központi nyilvántartásáért felelős vezető
12.3.    a nukleáris védettséggel összefüggő hatósági feladatokért felelős vezető
12.4.    az Euratom koordinációs ügyekért felelős vezető
12.5.    a nukleáris védettségi felügyelő
13.    A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál
13.1.    a gazdasági vezető
13.2.    a szabadalmi ügyekért, a hatósági ügyvitelért, az iparjogvédelmi lajstromvezetésért, az infokommunikációs szolgáltatásért felelős vezető
13.3.    a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízotti, ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó munkakör
13a.    Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
13a.1.    gazdasági vezető
13a.2.    Támogatáskezelési főosztály vezetője
13a.3.    tudományos és technológiai szakdiplomatának jelölt személy
C)    Központi hivatalok
14.    A Balassi Intézetnél
14.1.    a gazdasági főigazgató-helyettes
14.2.    a külföldi magyar intézet igazgató
14.3.    a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízotti, ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó munkakör
15.    A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál
15.1.    a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal főigazgatója és főigazgató-helyettese mellett működő ügykezelő
15.2.    a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal igazgatója és az igazgatóhelyettese
15.3.    a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal főosztályvezetője és főosztályvezető-helyettese
15.4.    a regionális igazgatóságok igazgatója és igazgatóhelyettese
15.5.    a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a regionális igazgatóság hatósági ügyintézések lefolytatásáért felelős szervezeti egységének vezetője és helyettesítésével munkaköri leírása szerint megbízott érdemi ügyintéző
15.6.    a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal központi ügyeletén ügyeletes munkakört betöltő személy
15.7.    a befogadó állomás igazgatója, gazdasági osztályvezetője
15.8.    a rejtjelfelügyelő, a rejtjelző
16.    Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalnál
16.1.    a gazdasági vezető
16.2.    a kábítószerügyi feladatokat ellátó főosztály vezetője és ügyintézője
17.    Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnél a gazdasági vezető
18.    Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságnál
18.1.    az igazgató és helyettese
18.2.    a főigazgató titkárságának valamennyi munkaköre
18.3.    a stratégiai és módszertani feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre
18.4.    az infrastrukturális programokat ellenőrző szervezeti egység valamennyi munkaköre
18.5.    a gazdaságfejlesztési és egyéb európai támogatásokat ellenőrző szervezeti egység valamennyi munkaköre
18.6.    a regionális programokat ellenőrző szervezető egység valamennyi munkaköre
18.7.    a társadalmi, közigazgatási és végrehajtási programokat ellenőrző szervezeti egység valamennyi munkaköre
19.    A Kormánynak a Kormány tagjai feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. §-a szerinti tagja irányítása alá tartozó központi hivatalnál
19.1.    a központi hivatal vezetőjének kabinetfőnöke
19.2.    a központi hivatal főosztályvezetője és a helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes, osztályvezető
19.3.    a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízott
19.4.    a minősített beszerzési eljárásban résztvevő munkakör
19.5.    a rejtjelező tevékenységet ellátó munkakör
19.6.    a központi hivatal adatvédelmi felelőse
19.7.    a központi hivatal területi szervének vagy területi szervezeti egységének a vezetője
20.    A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központnál a gazdasági vezető
21.    A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetnél a főigazgató és helyettesei
22.    Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetnél
22.1.    a főigazgató és helyettesei
22.2.    a gazdasági vezető
22.3.    az igazgató
22.4.    a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízotti, ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó munkakör
23.    A Klebelsberg Intézményfenntartó Központnál
23.1.    a főosztályvezetők
23.2.    a tankerületi igazgatók
23.3.    a kiadmányozási joggal rendelkező főosztályvezető-helyettesek és osztályvezetők
23.4.    a belső adatvédelmi felelős
23.5.    az informatikai biztonsági felelős
23.6.    a jogi, a személyügyi, a fejlesztési, a vagyonkezelési és a közbeszerzési feladatok ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre
24.    A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnál
24.1.    a kabinetfőnök és az elnöki kabinet valamennyi munkaköre
24.2.    az ellenőrzési szervezeti egység vezetője és helyettese
24.3.    a gazdasági vezető és helyettese
24.4.    az üzemeltetési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője
24.5.    az ellenőr
24.6.    az informatikai feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője
24.7.    a kormányzati ellenőrzéssel összefüggésben adminisztratív, kézbesítési feladatokat ellátó kormánytisztviselő, munkavállaló
25.    A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnál
25.1.    a főigazgató és titkárságának valamennyi munkaköre
25.2.    az igazgató
25.3.    a főosztályvezető
25.4.    az ügykezelési feladatot ellátó szervezeti egység vezetője
25.5.    a közbeszerzési szakértő, a jogtanácsos, a műszaki-ellátási feladatokhoz kapcsolódó munkakör, ha a munkakör betöltője a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. § (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti minősítési szintű adat vagy 9. §-a szerinti külföldi minősített adat megismerésére vagy felhasználására jogosult
26.    A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál
26.1.    az elnök, az elnökhelyettes titkárságának valamennyi munkaköre a gépkocsivezető kivételével
26.2.    a főosztályvezető és a helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes, osztályvezető
26.3.    N-SIS II. Hivatal vezetője
26.4.    a tanúvédelmi feladatokat ellátó munkatársak
26.5.    a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízotti, ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó munkakör
26.6.    az adatvédelmi felelős
26.7.    a projektvezető
26.8.    a minősített beszerzési eljárást is tartalmazó projektekkel kapcsolatos projektmenedzser munkakör
26.9.    a beszerzésekkel foglalkozó munkakör
26.10.    a közbeszerzési eljárásban résztvevő személyek munkaköre
26.11.    az IT biztonsági munkakör
26.12.    a Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság valamennyi munkaköre
26.13.    a nemzetbiztonsági szolgálatok és a titkosszolgálati eszközök használatára jogosult szervek munkájának támogatásában résztvevő munkakör
26.14.    a hatósági, a közszolgáltatási és a gazdasági elnökhelyettes irányítása alá tartozó területen felhasználói engedélyhez kötött titkárnő, asszisztens, ügyintéző, adatszolgáltató, adategyeztető, folyamatirányító munkakör
26.15.    az informatikai elnökhelyettes irányítása alá tartozó területen felhasználói engedélyhez kötött elnöki tanácsadó, titkárnő, folyamatirányító, asszisztens, dokumentációs ügyintéző, szolgáltatásmenedzser, alkalmazás üzemeltető, telefonos ügyfélszolgálati munkatárs, informatikus, adathálózati tervező, folyamatszabályozó, informatikai referens, mérnök, programfejlesztő, adatbázis tervező, rendszergazda, rendszertámogatási munkatárs, honlapszerkesztő, szerverterem üzemeltető, UNIX rendszergazda munkakör
27.    A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalnál
27.1.    a támogatási igazgató
27.2.    a gazdasági vezető
27.3.    a fővárosi és megyei kormányhivatalok gazdálkodásáért felelős igazgató
27.4.    a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízotti, ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó munkakör
28.    A Közlekedésbiztonsági Szervezetnél
28.1.    a gazdasági vezető
28.2.    a főosztályvezető és az osztályvezető
28.3.    az informatikus
28.4.    a humánpolitikai referens munkaköre
28.5.    a jogtanácsos, jogi előadó, jogi referens munkaköre
28.6.    a légiközlekedési területen dolgozó balesetvizsgáló munkaköre
29.    A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnál
29.1.    a főigazgató
29.2.    a gazdasági vezető
29.3.    a műszaki igazgató
30.    A Külügyi és Külgazdasági Intézetnél az igazgató
31.    A Magyar Államkincstárnál
31.1.    a központi szerv és a területi szerv igazgatója
31.2.    az irodavezető
31.3.    a főosztályvezető és a helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes, osztályvezető
31.4.    a gazdasági vezető
31.5.    a biztonsági feladatokat ellátó munkakör
31.6.    a közbeszerzési eljárások lebonyolítását végző szervezeti egység valamennyi munkaköre
31.7.    az adatvédelmi felelős
31.8.    a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 23. §-a alapján kijelölt személy és helyettese, valamint az integritási tanácsadó
31.9.    a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok gazdálkodásával összefüggő kincstári feladatot végzők munkaköre
31.10.    a Magyar Államkincstár belső szabályozó eszközeiben meghatározott kritikus informatikai alkalmazások és azokat működtető infrastruktúra kiszolgálásához és felügyeletéhez rendelt munkatársak, valamint irányítási jogkörrel rendelkező vezetők
32.    A Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatalnál
32.1.    a gazdasági vezető
32.2.    a haditechnikai és exportellenőrzési hatósági feladatot ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre
32.3.    az informatikai feladatot ellátó szervezeti egység vezetője
32.4.    a koordinációs és a humánpolitikai feladatot ellátó szervezeti egység vezetője és helyettese
33.    
34.    A Nemzeti Befektetési Ügynökségnél
34.1.    a főosztályvezető és helyettese
34.2.    az osztályvezető
35.    A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál a gazdasági vezető
36.    
37.    A Nemzeti Közlekedési Hatóságnál
37.1.    az elnöki kabinet vezetője és helyettese, az elnöki kabinetben koordinációs, titkársági feladatot ellátó személy munkaköre
37.2.    az elnöki tanácsadó
37.3.    az elnökhelyettesi vezető koordinátor
37.4.    a főosztályvezető és a helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes, osztályvezető
37.5.    az informatikai biztonsági referens (vagy az ezen feladatokat ellátó informatikus)
37.6.    az informatikus (rendszeradminisztrátor munkakörben)
37.7.    a jogász, az állami légügyi jogtanácsos
37.8.    az ügyeletes
37.9.    a perképviseleti és hatósági, szabályozás-előkészítési, a szerződéskötési, az alágazati hatósági, a közúti közlekedési hatósági, a vasúti igazgatási, a hatósági ellenőrzési, a közlekedésbiztonsági, a szervezési koordinátor
37.10.    a fejlesztési, az európai uniós és nemzetközi kapcsolatok, a közbeszerzési, az engedélyezési, jóváhagyási és ellenőrzési, a jármű-forgalomba helyezési, a jármű módszertani, a vizsgafelügyeleti módszertani, a képzésmódszertani, az állami repülésbiztonsági, a légiközlekedési piac- és cégelemzési, a légijármű lajstrom-nyilvántartási, a szakszolgálati, a képzési és repülésengedélyezési referens
37.11.    a szakreferens és a referens
37.12.    az ICAO és az EASA koordinátor
37.13.    a hatósági légijármű-vezető
37.14.    a SAFA, a földi kiszolgálás, a repülésműszaki, a repülésbiztonsági, a légijármű-üzemeltetési, a légiközlekedési zaj, a környezetvédelmi, a repülésvédelmi felügyelő, a repülőtérfelügyelő, az állami repülőtér, az ATM, a CSN és légiközlekedési irányítástechnikai felügyelő
37.15.    a légiforgalmi főfelügyelő
37.16.    építésügyi szakhatósági előadó
37.17.    a védelmi főtiszt
37.18.    a hatósági főorvos, repülésbiztonsági hatósági főorvos
37.19.    állami légügyi hatósági főmérnök
37.20.    a helikopter sárkányhajtómű, a repülőgép sárkányhajtómű, az avionikai, a fedélzeti mérnök
37.21.    a hatósági ejtőernyős
37.22.    az állami légiforgalmi irányító, a hatósági légiforgalmi irányító
37.23.    a navigációs főtiszt
37.24.    a meteorológus
37.25.    légiközlekedés védelmi nemzeti minőségbiztosítási ellenőr
38.    A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnál
38.1.    az informatikai feladatot ellátó szervezeti egység vezetője és helyettese
38.2.    a projekt-végrehajtási feladatot ellátó szervezeti egység vezetője
39.    A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál a gazdasági vezető
40.    A Nemzetstratégiai Kutatóintézetnél valamennyi munkakör
41.    A Nyugdíjfolyosító Igazgatóságnál
41.1.    az igazgató és helyettese
41.2.    a gazdasági vezető
41.3.    az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, az Információs Hivatal és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat ügyeiben első fokon eljáró ügyintézők és ügykezelők, valamint a döntéseket kiadmányozó vezetők
42.    Az Oktatási Hivatalnál
42.1.    a projektigazgató
42.2.    a minősített érettségi vizsgadokumentumok kezelését ellátó munkakör
43.    Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központnál a főigazgató és helyettese
44.    Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál
44.1.    a főigazgató és helyettese
44.2.    a főosztályvezető és a helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes, osztályvezető
44.3.    a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban a minisztériumban kijelölt biztonsági megbízott
44.4.    a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
44.5.    a polgári védelmet ellátó foglalkoztatottak
45.    Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, az Információs Hivatal és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat ügyeiben másodfokon vagy felügyeleti hatáskörben eljáró ügyintézők és ügykezelők, valamint a döntéseket kiadmányozó vezetők
46.    Az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnál
46.1.    az országos tisztifőorvos és helyettes tisztifőorvosok
46.2.    az országos tisztifőgyógyszerész
46.3.    a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
46.4.    főosztályvezető és a helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes, osztályvezető
46.5.    a gazdasági vezető
47.    A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívumnál valamennyi munkakör
48.    A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központnál valamennyi munkakör
49.    A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál
49.1.    a főigazgató és helyettese
49.2.    az igazgató
D)    Rendvédelmi szervek
50.    A büntetés-végrehajtási szervezetnél
50.1.    a büntetés-végrehajtási szervek biztonsági vezetőjének helyettese, a rejtjelfelügyelő, a rendszerbiztonsági és rejtjelző tevékenységet ellátó személyek
50.2.    a biztonsági tiszt
50.3.    a személyi védelemről szóló jogszabály szerint a személyi védelem és a Védelmi Program által meghatározott feladatok végrehajtásában résztvevő, illetve e tárgykörökben keletkezett adatokat kezelő személyek
50.4.    a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság főosztályvezetője, osztályvezetője, nemzetbiztonsági megbízottja
50.5.    a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények vezetője, helyettese, gazdasági vezetője, osztályvezetője
50.6.    a büntetés-végrehajtási szervek informatikai munkakörei, az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős munkakört betöltő személy
50.7.    a honvédelmi, polgári védelmi és katasztrófavédelmi felkészítéssel és az országmozgósítás feladatainak végzésével megbízott személyek
51.    A hivatásos katasztrófavédelmi-szervnél
51.1.    a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) országos főfelügyelője, szolgálatvezetője, főosztályvezetője, főosztályvezető-helyettese, a nemzetbiztonsági szolgálatok irányában hatósági és szakhatósági feladatokat ellátók munkakörei
51.2.    a BM OKF területi szervének vezetői, vezető-helyettesei és főfelügyelői, ellenőrzési szolgálat vezetői
51.3.    a katasztrófavédelmi kirendeltségek vezetői és felügyelői
51.4.    a BM OKF-en, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi és helyi szerveinél a nukleáris baleset-elhárítással kapcsolatos feladatokat, a létfontosságú rendszerelemek védelmével kapcsolatos feladatokat, továbbá a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos feladatokat ellátók munkakörei
51.5.    a BM OKF Katasztrófavédelmi Oktatási Központ igazgatója és igazgató-helyettese
51.6.    a NATO és EU referensi feladatokat ellátó munkakörök
51.7.    a BM OKF titkárságvezető munkakörei
51.8.    a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ igazgatója, igazgatóhelyettese
51.9.    a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ osztályvezetője
51.10.    a BM OKF Nemzetközi Főosztály nemzetközi feladatokat ellátók munkakörei
51.11.    a BM OKF Központi Főügyeleten szolgálatot ellátó személyek és a területi szervek főügyeletesei
51.12.    a hivatásos tűzoltóparancsnokságok parancsnokai
51.13.    a BM OKF Ingatlangazdálkodási, Beruházás-szervezési és Projekt-elszámolási Főosztály valamennyi osztályvezetője
51.14.    a rejtjelfelügyelői, valamint a rejtjelzői, a rejtjelző eszközkezelő munkaköröket betöltő személyek, a számítástechnikai rendszergazda
51.15.    a más önálló belügyi szerv térinformatikai adatait használó térinformatikus
52.    Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél
52.1.    az általános munkakörök közül
52.1.1.    a védelmi igazgatási feladatokat ellátó munkakör,
52.1.2.    a rejtjelfelügyelő, a rejtjelfelügyelet vezetője és munkatársai, a rejtjelző és a helyettesítésére kijelölt munkatárs,
52.1.3.    a nemzetközi szerződés előkészítésével foglalkozó munkatárs,
52.1.4.    az országos informatikai rendszereket, adatbázisokat felügyelő és üzemeltető munkatársak,
52.1.5.    az ügyeletvezetők és a főügyeletesek,
52.1.6.    a futár,
52.1.7.    a bűnügyi felderítő és az értékelő-elemző feladattal foglalkozó munkatárs
52.2.    az Országos Rendőr-főkapitányság munkakörei közül
52.2.1.    a vezetői munkakört betöltő, valamint a helyettesítésére kijelölt munkatárs
52.2.2.    a nemzetbiztonsági megbízott
52.2.3.    a közbeszerzési és EU pályázati eljárásban résztvevő munkatársak
52.2.4.    a Biztonság-felügyeleti és Ügykezelési Osztály valamennyi munkatársa
52.2.5.    a Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Bűnügyi Osztály, a Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Osztály, a Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztály Bűnügyi Adatkezelési és Alkalmazás Felügyeleti Osztály, a Bűnügyi Ellátó Igazgatóság és a Kiemelt Élettelenes Ügyeket Felderítő Főosztály valamennyi munkatársa, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Nemzetközi Információs Osztály valamennyi munkaköre
52.2.6.    a Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály Dokumentációs Osztály valamennyi munkatársa, a FRONTEX nemzeti kapcsolattartási pontot működtető munkatársa, az EU döntéshozatali mechanizmusában részvételre kijelölt rendőrségi szakértő, a munkavégzése során védelmi igazgatási feladatokat ellátó munkatárs
52.3.    a Készenléti Rendőrség munkakörei közül
52.3.1.    a főosztályvezetői és az azzal azonos jogállású beosztást betöltők, valamint a helyettesítésükkel megbízott vezetői beosztást betöltő munkatárs
52.3.2.    a Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóságon a Személyvédelmi Főosztály és a Megelőző-Védelmi Osztály valamennyi munkatársa
52.3.3.    a Különleges Szolgálatok Igazgatóságán a Tanúvédelmi Szolgálat valamennyi munkatársa
52.3.4.    a Nemzeti Nyomozó Iroda valamennyi munkatársa
52.4.    az egyéb rendőrségi munkakörök közül
52.4.1.    a megyei rendőr-főkapitányságok vezetőinek munkaköre
52.4.2.    a Budapesti Rendőr-főkapitányság főosztályvezetői és az azzal azonos jogállású beosztást betöltők, valamint a helyettesítésükkel megbízott vezetői beosztást betöltő munkatárs
52.4.3.    a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály, a Felderítő Főosztály, az Értékelő Osztály, valamint a Bűnügyi Bevetési Osztály valamennyi munkatársa
52.4.4.    a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Bűnügyi Igazgatósága CCTV és a Készenléti Alosztály valamennyi munkatársa
52.4.5.    a rendőrkapitányságokon és határrendészeti kirendeltségeken a közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti osztályok vezetőinek kivételével a vezetői munkakört betöltő, valamint a helyettesítéssel megbízott munkatárs
E)    Honvédségi szervezetek
53.    A honvédségi szervezetnél
53.1.    a honvédségi szervezet parancsnoka, vagy vezetője, helyettese és törzsfőnöke
53.2.    az országos illetékességgel rendelkező ügyeleti szolgálat és a központi ügyelet munkaköre
53.3.    a különleges műveletben, fegyverzet-ellenőrzésben, válságkezelésben és katasztrófa-elhárításban részt vevő szervezetek kijelölt munkaköre, a felderítő és elektronikai hadviselés feladatokat ellátó szervezet kijelölt munkaköre, valamint a készenlét fokozásával, fenntartásával kapcsolatos feladatok okmányrendszerének kidolgozására és naprakészen tartására kijelölt munkakörök
53.4.    a légierő, a légtérvédelem és a légtérellenőrzés feladatban részt vevő szervezet kijelölt munkaköre
53.5.    a biztonsági vezető helyettese, a rejtjelfelügyeleti tevékenységet ellátó, a rejtjelző, a rejtjelző szakkiképzést végrehajtó személy és a futárszolgálat állománya
53.6.    a védett objektumok parancsnokának vagy vezetőjének és helyettesének munkaköre, a védett létesítményben munkaköri jegyzék, vagy állománytábla alapján folyamatos helyszíni jelenléthez kötött feladatot ellátó munkakör, valamint a helyszínen feladatot végrehajtó, a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosításában részt vevő kijelölt munkakörök, továbbá az I. osztályú biztonsági területen feladatot végző munkakör
53.7.    a védett objektumok szakmai irányítását, felügyeletét, támogatását, ellenőrzését végző szervezet kijelölt munkaköre, valamint a létesítmények vonatkozásában a beruházások lebonyolításában részt vevő kijelölt munkakörök
53.8.    a középszintű vezető szerv parancsnoka és azzal azonos jogállású vezető munkaköre, helyettese, valamint hadműveleti, műveleti, kiképzési, tervezési, szervezési, jogi, logisztikai kijelölt munkaköre
53.9.    a központi személyügyi nyilvántartást kezelő szervezet kijelölt munkaköre
53.10.    a költségvetési gazdálkodás tervezési, koordinálási és ellenőrzési feladatait végző szervezetnél a NATO, EU műveletek, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat költségvetésének tervezésében, elszámoltatásában, járandóságai megállapításában, ellenőrzésében és az előbbiekben felsoroltak informatikai támogatásában a teljes körű adatállományhoz való hozzáférési jogosultsággal rendelkező személyek munkaköre
53.11.    a miniszter által átruházott hatáskörben fejezetszintű államháztartási belső ellenőrzési feladatokat ellátó kijelölt munkakör, rendeltetéssel összefüggő fejezetszintű ellenőrzést végző kijelölt munkakör, a saját szervezet államháztartási belső ellenőrzési feladatait ellátó munkakör, továbbá a HM Hatósági Hivatal hatósági és szakhatósági feladatokat ellátó kijelölt munkaköre, az adatvédelmi felügyeleti feladatokat ellátó munkaköröket betöltő személyek, a szervezetek kijelölt belső, illetve helyi adatvédelmi felelősei, valamint az MH Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálat hatósági és szakhatósági feladatot ellátó kijelölt munkaköre
53.12.    a honvédelmi igazgatás központi döntés-előkészítő feladatai végrehajtásában részt vevő szervezet kijelölt munkaköre
53.13.    a központi irattár és levéltár kijelölt munkaköre
53.14.    a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. § (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti minősítési jelölésű információt kezelő elektronikus rendszereket üzemeltető kijelölt munkakörök, valamint az MH szintű elektronikus hitelesítés szolgáltatás fejlesztője, programozója és operátora
53.15.    a honvédségi szervezetek részére kommunikáció technikai feltételeket biztosító szervezet HM rendezvények informatikai, akusztikai és tolmácstechnikai kijelölt biztosító állománya, valamint a távközlési hálózatok és szolgáltatások kijelölt munkaköre
53.16.    az állandó személyi védelemben részesülő állami vezetők állami légijárművel történő szállításában közvetlenül részt vevő gépszemélyzet munkaköre
53.17.    a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. § (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti minősítési jelölésű információt kezelő kijelölt koronaőr munkakör
53.18.    a hadfelszerelési fejlesztést, a logisztikai tervezést, irányítást és beszerzést bonyolító szervezet kijelölt munkaköre, továbbá a beszerzési és közbeszerzési eljárásokban részt vevő kijelölt munkakör
53.19.    olyan külföldi szolgálatteljesítés, amely esetében a fogadó fél személyi biztonsági tanúsítvány meglétét igényli
53.20.    a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar oktató állománya, az MH Altiszti Akadémia oktatói állománya, a honvéd tiszt- és altisztjelölt, önkéntes tartalékos, ha a képzés jellege vagy a megtervezett beosztása indokolja
F)    Fővárosi és megyei kormányhivatal
54.    A fővárosi és megyei kormányhivatalnál
54.1.    a fővárosi és megyei szakigazgatási szerv vezetője
54.2.    a járási hivatalvezető és helyettese
54.3.    a gazdasági vezető
54.4.    az igazgató
54.5.    a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban a fővárosi és megyei kormányhivatalban kijelölt biztonsági megbízott, ügyintéző, adminisztratív foglalkoztatott
54.6.    a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 28. §-ában meghatározott védelmi igazgatási munkában részt vevő munkakör
54.7.    minősített iratkezelési feladatot ellátó munkakör
G)    Egyéb központi költségvetési szerv
55.    Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézetnél
55.1.    a főigazgató és helyettese
55.2.    a gazdasági vezető
55.3.    az osztályvezető
55.4.    a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
56.    A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségnél
56.1.    az elnök és helyettese
56.2.    a gazdasági vezető
56.3.    a főosztályvezető
56.4.    a vezető jogtanácsos
56.5.    a számítástechnikai szoftverüzemeltető
56.6.    a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat ellátó munkakör
57.    A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnál
57.1.    a gazdasági vezető
57.2.    a bányakapitány
57.3.    a főosztályvezető
57.4.    az informatikai és adatvédelmi feladatokat, az adattári és információs feladatokat, a humánpolitikai és igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője
57.5.    a közbeszerzési ügyintéző
58.    A Magyar Földtani és Geofizikai Intézetnél
58.1.    az igazgató és helyettese
58.2.    a főosztályvezető
59.    A Nemzetközi Oktatási Központnál
59.1.    a főigazgató-helyettes, a biztonsági vezető
59.2.    az ILEA, KERA, CEPOL osztályvezetői
60.    A Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóságnál a főigazgató és szervezetszerű helyettese
61.    Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnél
61.1.    a főigazgató és helyettese
61.2.    a gazdasági vezető
61.3.    a programvezető
62.    Az Országos Egészségfejlesztési Intézetnél a főigazgató és helyettese
63.    Az Országos Élelmezés és Táplálkozástudományi Intézetnél a főigazgató és helyettese
64.    Az Országos Epidemiológiai Központnál
64.1.    a főigazgató és helyettese
64.2.    a Nemzeti Biztonsági Laboratórium valamennyi munkaköre
65.    Az Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézetnél
65.1.    a főigazgató és helyettese
65.2.    a gazdasági vezető
65.3.    az Országos Sugáregészségügyi Szolgálattal kapcsolatos munkakör
66.    Az Országos Gyermekegészségügyi Intézetnél a főigazgató és helyettese
67.    Az Országos Kémiai Biztonsági Intézetnél a főigazgató és helyettese
68.    Az Országos Környezetegészségügyi Intézetnél
68.1.    a főigazgató és helyettese
68.2.    a főosztályvezető és a helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes, osztályvezetők
69.    Az Országos Alapellátási Intézetnél a főigazgató és helyettese
70.    Az Országos Mentőszolgálatnál
70.1.    a főigazgató és helyettese
70.2.    a gazdasági vezető
70.3.    a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör
70.4.    az orvos igazgató
71.    Az Országos Vérellátó Központnál
71.1.    a főigazgató és helyettese
71.2.    a gazdasági vezető
71.3.    a szervkoordinációs iroda vezetője
72.    Az Országos Vízügyi Főigazgatóságnál
72.1.    a főigazgató és a műszaki, gazdasági főigazgató-helyettes
72.2.    a hivatalvezető
72.3.    a belső ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és a belső ellenőr
72.4.    a vízügyi igazgatóságok igazgatói
73.    A rendészeti szakközépiskoláknál az igazgató
H)    Az állam tulajdonában álló gazdasági társaságok
74.    A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-nél
74.1.    a vezérigazgató és helyettese
74.2.    az ágazati igazgató, a divízió igazgató, a projekt igazgató, olyan projektek esetében, amelyek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó beszerzéseket tartalmaznak, az igazgató
74.3.    a jogi, a minőségirányítási, a kommunikációs, a közbeszerzési, a kontrolling és a stratégiai ágazati vezető
74.4.    az IT és távközlési divízió igazgatóságainak osztályvezetője,
74.5.    a biztonsági és az IT biztonsági referens, a rendszergazda, a rendszertechnikus, a rendszermérnök, az adatbázis adminisztrátor és az operátor
74.6.    a közbeszerzési szakértő
74.7.    a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat ellátó munkakör
74.8.    a jogtanácsos és a jogi előadó
74.9.    a közbeszerzési jogi osztály vezetője és szakértője
74.10.    a titkárságvezető

4–11. melléklet a 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelethez9

12. melléklet a 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelethez10

1

A rendeletet a 97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte 2015. április 25. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 8. §-át.

2

A 7. § a) pontját a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 751. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 8. § nyitó szövegrésze a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 750. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 9. §-t a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 751. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 10. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 447/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 13. §-t a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 751. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 14–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 4–11. mellékletet a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 751. §-a hatályon kívül helyezte.

10

A 12. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére