• Tartalom

307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet

307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet

az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról1

2014.01.01.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában,

az 1. és 3. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a) pontjában, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés d) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 1., 12., 16., 17., 18., 19., 21., 23., 27., 28., 37., 38. és 39. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1–6. §2

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

7–28. §3

29. § Az Ávr.

1–18.4

19. 145. § (3) bekezdés h) pontjában a „c) és e) pontjába” szövegrész helyébe a „c)–e) pontjába” szöveg,

20–26.5

lép.

30. §6

3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

31. §7

32. § (1) Az Áhsz2. 40. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) A közhatalmi bevételek esetén a befolyt bevételek bármely időpontban történő visszatérítését a kifizetéssel megegyező év közhatalmi bevételeivel szemben, azok csökkentéseként kell nyilvántartásba venni. Ha a közhatalmi bevétel összege ennek eredményeként év végén negatív előjelű lenne, annak összegét nullára kell módosítani, és a különbséget kiadásként a K355. Egyéb dologi kiadások rovaton kell elszámolni.”

(2)8

33. § Az Áhsz2. 43. § (6) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(6) Ha a korábban nyilvántartásba vett kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség a jogosult számlája vagy más okból végleges kötelezettségvállalásnak, más fizetési kötelezettségnek minősül, azt át kell vezetni a 0022. Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlára. Az átvezetésre az egységes rovatrend K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre, K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre, K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre és K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek esetén a teljesítéssel egyidejűleg kerülhet sor.”

34. § Az Áhsz2. 43. § (13) bekezdése a következő c) ponttal kiegészülve lép hatályba:

[Kizárólag a teljesítéssel egyidejűleg, a (12) bekezdés szerint lehet]

c) kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget vagy követelést nyilvántartani a 44. § (3) bekezdése szerinti elszámolással érintett”

(rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon.)

35–36. §9

37. § Az Áhsz2. 50. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(4) Nem kell elkészítenie az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot a saját konyhát üzemeltető költségvetési szervnek, ha az étkeztetésre normákat állapít meg és a nyersanyag-felhasználáshoz anyagkiszabást készít, és ennek önköltségét a normák és a tevékenységet terhelő általános költségek figyelembevételével állapítja meg.”

38. §10

39. § (1) Az Áhsz2.

a)–b)11

g) 17. melléklete a 14. melléklet

szerinti módosításokkal lép hatályba.

(2)12

40. § Az Áhsz2.

1. 6. § (1) bekezdés b) pontja a „pénzalapokként” szövegrész helyett a „pénzalaponként” szöveggel,

2. 6. § (1) bekezdés d) pontja az „Államadósság Kezelő Központ Zrt. (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) tevékenységével” szövegrész helyett az „1. melléklet szerinti központi kezelésű előirányzatokkal” szöveggel,

3. 8. § (1) bekezdés a) pontja a „teljesítését ,” szövegrész helyett a „teljesítését,” szöveggel,

4. 8. § (2) bekezdése az „ÁKK Zrt. tevékenységével” szövegrész helyett az „1. melléklet szerinti központi kezelésű előirányzatokkal” szöveggel,

5. 11. § (2) bekezdése a „(6) és (7) bekezdésében” szövegrész helyett a „(6), (7) és (10) bekezdésében” szöveggel,

6. 11. § (4) bekezdés b) pontja az „eszközöket,” szövegrész helyett az „eszközöket, és” szöveggel,

7. 11. § (4) bekezdés c) pontja a „felújításokat, és” szövegrész helyett a „felújításokat.” szöveggel,

8. 16. § (7) bekezdése a „késztermék” szövegrész helyett a „késztermékek” szöveggel,

9. 19. § (1) bekezdése az „értékhelyesbítésének visszaírására az Szt. 57. § (2) bekezdését és 58. § (1)–(4) bekezdését” szövegrész helyett az „értékvesztésének visszaírására az Szt. 57. § (2) bekezdését és 58. § (2) és (3) bekezdését” szöveggel, a „tekintetni” szövegrész helyett a „tekinteni” szöveggel,

10. 25. § (9) bekezdés e) pontja és 26. § (11) bekezdés i) pontja az „áruk” szövegrész helyett az „anyagok, áruk” szöveggel,

11. 39. § (2) bekezdése a „00” szövegrész helyett a „00.” szöveggel,

12. 41. § (1) bekezdése a „rovatrend kiadásai szerinti bontásban kell vezetni, valamennyi nyilvántartási számlát továbbontva” szövegrész helyett a „rovatrend szerinti bontásban kell vezetni, valamennyi nyilvántartási számlát tovább bontva” szöveggel,

13–15.13

16. 48. § (7) bekezdése a „vezetni a megfelelő” szövegrész helyett a „vezetni a költségvetési számvitelben a megfelelő nyilvántartási számlákra és a pénzügyi számvitelben a megfelelő” szöveggel,

17–18.14

19. 53. § (2) bekezdése a „keletkezését követően” szövegrész helyett a „keletkezését, beérkezését követően” szöveggel,

20. 53. § (8) bekezdés a) pontja a „bekezdésben foglalt” szövegrész helyett a „bekezdésben, valamint a 48. § (7) bekezdésében foglalt” szöveggel,

21. 53. § (8) bekezdés h) pontja az „51–57.” szövegrész helyett az „51–56.” szöveggel,

22–23.15

lép hatályba.

41. § Nem lép hatályba az Áhsz2.

2. 17. § (5) bekezdésében az „és annak visszaírására” szövegrész,

3. 40. § (2) bekezdésében az „A visszatérítésre vonatkozó követelést, kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget ahhoz a rovathoz kapcsolódó nyilvántartási számlán kell nyilvántartásba venni, amely rovaton a visszafizetést a költségvetési éven túli teljesítésnél kellene nyilvántartani.” szövegrész,

4. 45. § (4) bekezdésében az „a pénzeszközök változásaként” szövegrész.

4. A törzskönyvi nyilvántartásról szóló 6/2012. (III. 1.) NGM rendelet hatályon kívül helyezése

42. §16

5. Záró rendelkezések

43. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, és 2014. január 2-án hatályát veszti.

(2) A 29. § 19. pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.

1–6. melléklet a 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelethez17

7. melléklet a 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelethez

Az Áhsz2. 5. melléklet Eszközök rész D) KÖVETELÉSEK III. Adott előlegek a következő 5. ponttal kiegészülve lép hatályba:
„5. Egyéb adott előlegek”

8. melléklet a 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelethez

KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL
A kimutatásban az immateriális javak, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek, a tenyészállatok, a beruházások és felújítások és – a 02–08. és 12–15. pontok kivételével – a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök alakulásáról a következő bontásban kell elszámolni:
01. Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)
02. Beszerzés, létesítés
03. Felújítás
04. Tárgyévi pénzforgalommal járó növekedések összesen (02+03)
05. Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke
06. Előző év(ek) beruházásából aktivált érték
07. Térítésmentes átvétel
08. Alapítás, átalakítás miatti átvétel
09. Egyéb növekedés
10. Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (05+...+09)
11. Összes növekedés (04+10)
12. Értékesítés
13. Selejtezés, megsemmisülés
14. Térítésmentes átadás
15. Alapítás, átalakítás miatti átadás
16. Egyéb csökkenés
17. Összes csökkenés (12+…+16)
18. Bruttó érték összesen (01+11-17)
19. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya
20. Terv szerinti értékcsökkenés növekedése
21. Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése
22. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (19+20-21)
23. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya
24. Terven felüli értékcsökkenés növekedés
25. Terven felüli értékcsökkenés visszaírás
26. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (23+24-25)
27. Értékcsökkenés összesen (22+26)
28. Eszközök nettó értéke (18-27)
29. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

9. melléklet a 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelethez

1. Az Áhsz2. 9. melléklet 2. pont c) alpontja a következő szöveggel lép hatályba:
c) készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek”
2. Az Áhsz2. 9. melléklet 2. pont h) alpontja a következő szöveggel lép hatályba:
h) nem tartós részesedések, és”

10. melléklet a 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelethez

1. Az Áhsz2. 10. melléklet 2. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
„2. Munkáltató által levont és átutalt
- személyi jövedelemadó
- természetbeni egészségbiztosítási járulék
- pénzbeli egészségbiztosítási járulék
- munkaerő-piaci járulék”
2. Az Áhsz2. 10. melléklet 5–7. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
„5. Személyi juttatások
- a költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)
- ennek járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
- egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás
- ennek járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
- a költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás
- ennek járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
- egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás
- ennek járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
6. a költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
7. a költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)”
3. Az Áhsz2. 10. melléklet 10. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
„10. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege
- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg
- ebből: elengedett követelés összege”
4. Az Áhsz2. 10. melléklet 40. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
„40. A Stabilitási tv. 3. § (2) bekezdése szerinti előfinanszírozás összege
- forintban
- devizában a devizanem megjelölésével (ahány devizafajtában kötelezettség fennáll)”
5. Nem lép hatályba az Áhsz2. 10. melléklet 41. pontja.

11. melléklet a 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelethez18

1. Az Áhsz2. 14. melléklet II. Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása 4. pont a)–h) alpontja a következő szöveggel lép hatályba:
(A kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása tartalmazza legalább)
a) a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség sorszámát, az azt tanúsító dokumentum megnevezését, iktatószámát, keltét, a pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó adatokat, kivéve, ha a pénzügyi ellenjegyzés nem szükséges,
b) a kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget tanúsító dokumentum megnevezését, iktató- vagy érkeztető számát, keltét,
c) a jogosult azonosításához és a pénzügyi teljesítéshez szükséges adatokat,
d) a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség tárgyát, összegét (értékét) az egységes rovatrend rovatai szerint,
e) a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség évek szerinti megoszlását, a költségvetési évben a pénzügyi teljesítési határidőket dátum szerint, hogy abból az Áht. és Ávr. szerinti finanszírozási, likviditási terv összeállítható legyen,
f) a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség módosulásait (pl. fizetési határidő változása, utólag kapott engedmények stb.), az azokat tanúsító dokumentum megnevezését, iktatószámát, keltét, a pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó adatokat, ha pénzügyi ellenjegyzés szükséges,
g) a pénzügyi teljesítések dátumát, összegét, egységes rovatrend szerint besorolását, az utalványozás Ávr. 59. § (2) bekezdése szerinti dokumentumának azonosításához szükséges adatokat,
h) a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség végleges vagy nem végleges jellegét, végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén annak módosulásai, a pénzügyi teljesítési adatok könyvviteli számlákon történő elszámolásának időpontjait és a könyvviteli számlák megnevezését,”
2. Az Áhsz2. 14. melléklet VII. A tárgyi eszközök nyilvántartása 5. pont b) alpontja a következő szöveggel lép hatályba:
(A gépek, berendezések, felszerelések, járművek 1. a) pontban hivatkozott sajátos adatai)
b) VTSZ száma, és”
3. Az Áhsz2. 14. melléklet VIII. Értékpapírok, részesedések nyilvántartása 1. pont b) alpontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Az értékpapírok nyilvántartása tartalmazza legalább)
b) az értékpapír beszerzésének módját, idejét, a forgalmazó adatait, dematerizált értékpapír esetén az értékpapírszámla számát, megnevezését, a számlavezető nevét,”
4. Az Áhsz2. 14. melléklet VIII. Értékpapírok, részesedések nyilvántartása 3. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
„3. Részvénytársaság esetén a részesedés nyilvántartásának tartalmaznia kell a részvények mint értékpapírok azonosításához szükséges adatokat is, így különösen a részvény típusát, a forgalmazó megnevezését, a jegyzési adatokat, a részvény esetleges tőzsdei kategóriáját, a letéti helyet és a letéti igazolás sorszámát, az értékpapírszámla számát, megnevezését, a számlavezető nevét, valamint a részvénykönyvet vezető megnevezését.”

12. melléklet a 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelethez

1. Az Áhsz2. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK, K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai, K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rész b) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Ezen a rovaton kell elszámolni)
b) az állami vezető, a kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, valamint a költségvetési szerv választott tisztségviselőnek nem minősülő, az a) pontba nem tartozó vezetőjének illetményét,”
2. Az Áhsz2. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK, K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai, K1102. Normatív jutalmak rész a következő szöveggel lép hatályba:
„Ezen a rovaton kell elszámolni az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a foglalkoztatottaknak megállapított normatív jutalmakat.”
3. Az Áhsz2. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK, K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai, K1103. Céljuttatás, projektprémium rész a következő szöveggel lép hatályba:
„Ezen a rovaton kell elszámolni a teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából a foglalkoztatottaknak megállapított jutalmat, prémiumot, céljuttatást, továbbá minden más hasonló személyi ösztönzési jellegű kifizetést, függetlenül annak elnevezésétől.”
4. Az Áhsz2. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK, K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai, K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat rész a következő szöveggel lép hatályba:
„Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a helyettesítés, illetve helyettesítésre szóló megbízás címen folyósítandó juttatásokat,
b) a készenléti és ügyeleti díj összegét,
c) a túlóradíjakat, és
d) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagját a túlszolgálatért megillető díjazást.”
5. Az Áhsz2. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK, K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai, K1105. Végkielégítés rész a következő szöveggel lép hatályba:
„Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottaknak megállapított végkielégítést.”
6. Az Áhsz2. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK, K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai, K1106. Jubileumi jutalom rész a következő szöveggel lép hatályba:
„Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottaknak megállapított jubileumi jutalmakat és a munkaviszony elismerésére szolgáló – például hűségjutalom – jutalmakat.”
7. Az Áhsz2. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK, K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai, K1108. Ruházati költségtérítés rész a következő szöveggel lép hatályba:
„Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak részére pénzben fizetendő ruházati költségtérítéseket.”
8. Az Áhsz2. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK, K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai, K1109. Közlekedési költségtérítés rész a következő szöveggel lép hatályba:
„Ezen a rovaton kell elszámolni a munkába járással kapcsolatos személygépkocsi használat után fizetendő költségtérítést, továbbá a foglalkoztatottaknak megállapított más utazási költségtérítéseket.”
9. Az Áhsz2. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK, K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai, K1110. Egyéb költségtérítések rész a következő szöveggel lép hatályba:
„Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak részére pénzben fizetendő, más rovaton nem elszámolható költségtérítéseket.”
10. Az Áhsz2. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK, K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai, K1111. Lakhatási támogatások rész a következő szöveggel lép hatályba:
„Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottaknak megállapított lakhatási, rezsiköltség, albérleti díj hozzájárulásokat.”
11. Az Áhsz2. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK, K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai, K1112. Szociális támogatások rész a következő szöveggel lép hatályba:
„Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottaknak szociális alapon megállapított eseti szociális támogatásokat, segélyeket.”
12. Az Áhsz2. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK, K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai, K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rész a) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Ezen a rovaton kell elszámolni)
a) a munkáltató által a foglalkoztatottaknak teljesített, más rovaton nem elszámolható olyan juttatásokat, amelyek után a foglalkoztatottnak a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján az összevont adóalapba tartozó bevétele keletkezik függetlenül attól, hogy a foglalkoztatott a jövedelme kiszámításakor a bevétellel szemben jogosult-e levonásra,”
13. Az Áhsz2. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK, K12. Külső személyi juttatások, K123. Egyéb külső személyi juttatások rész b) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Ezen a rovaton kell elszámolni)
b) az egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók részére megállapított juttatásokat, ide értve a juttatásaik után a foglalkoztatót terhelő közterheket is,”
14. Az Áhsz2. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK, K12. Külső személyi juttatások, K123. Egyéb külső személyi juttatások rész e) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Ezen a rovaton kell elszámolni)
e) az önkéntes tartalékos szolgálatot teljesítők, a katonai és rendvédelmi tanintézeteknél tisztképzésben és tiszthelyettes képzésben részesülők, a honvéd kollégiumok, gimnáziumok és szakközépiskolák növendékeinek, valamint a rendészeti szakközépiskolák hallgatói állományának juttatásait,”
15. Az Áhsz2. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, K3. DOLOGI KIADÁSOK, K31. Készletbeszerzés, K311. Szakmai anyagok beszerzése rész a következő szöveggel lép hatályba:
„Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, tápszerek, vér- és vérkészítmények, a gyógyászati diagnosztikai segédanyagok beszerzése után fizetett vételárat,
b) a gyógyszer alapanyagként használt vegyszerek, valamint a szakmai – termelési, oktatási, kutatási – felhasználású vegyszerek beszerzése után fizetett vételárat,
c) a tevékenységét segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök – így különösen könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok – beszerzése, előfizetése után fizetett vételárat, és
d) az olyan informatikai eszközök, elektronikus könyvek, egyéb információhordozók beszerzése után fizetett vételárat, amelyek a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják.”
16. Az Áhsz2. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, K3. DOLOGI KIADÁSOK, K31. Készletbeszerzés, K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése rész f) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Ezen a rovaton kell elszámolni)
f) mindazon anyagok beszerzése után fizetett vételárat, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként.”
17. Az Áhsz2. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, K3. DOLOGI KIADÁSOK, K32. Kommunikációs szolgáltatások, K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele rész b) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Ezen a rovaton kell elszámolni)
b) a számítógépes programozásra, így különösen adatbázisok készítésére, szoftverek írására, meglévő alkalmazások módosítására és konfigurálására, ezek tesztelésére irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat,”
18. Nem lép hatályba az Áhsz2. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI, K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások rész h) pontja.
19 Nem lép hatályba az Áhsz2. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI, K48. Egyéb nem intézményi ellátások rész b) pontja.
20. Az Áhsz2. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, K6. BERUHÁZÁSOK, K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése rész első mondata a következő szöveggel lép hatályba:
„Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlanok és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok bekerülési értékébe beszámító kiadásokat.”
21. Az Áhsz2. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, K6. BERUHÁZÁSOK, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése rész a következő szöveggel lép hatályba:
„Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszköznek minősülő
a) informatikai eszközök, nem mechanikus működésű bolti kártyaleolvasó (POS) terminálok bekerülési értékébe beszámító kiadásokat, és
b) nem egyedi megrendelésre készült (már létező) szoftvertermékek vételárát.”
22. Az Áhsz2. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK, B36. Egyéb közhatalmi bevételek rész l) és m) pontja a következő szöveggel lépnek hatályba:
(Ezen a rovaton kell elszámolni)
l) az egyéb bírságokat, és
m) azokat a bevételeket, amelyek megfizetését közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, azonban nem számolhatók el a közhatalmi bevételek más rovatain, így különösen a pénzbüntetést és elkobzást, a késedelmi és önellenőrzési pótlékot.”
23. Az Áhsz2. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK, B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke rész a következő szöveggel lép hatályba:
„Ezen a rovaton kell elszámolni az áruk és az átsorolt, követelés fejében átvett készletek értékesítésekor kapott eladási árat.”
24. Az Áhsz2. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK, B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei rész a következő szöveggel lép hatályba:
„Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a befektetett pénzügyi eszközök vagy az értékpapírok között kimutatott részesedések értékesítésekor a könyv szerinti érték és az eladási ár közötti nyereségjellegű különbözetet,
b) a vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésekor a könyv szerinti érték és az eladási ár közötti nyereségjellegű különbözetet,
c) a hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok kibocsátásakor a névérték és a kapott eladási ár közötti nyereségjellegű különbözetet,
d) a vásárolt követelések könyv szerinti értékét meghaladó összegben befolyt bevételt, valamint a követelés értékesítésekor a könyv szerinti érték és az eladási ár közötti nyereségjellegű különbözetet,
e) év közben a valutakészletek, illetve a devizaszámlán lévő deviza forintra történő átváltásakor realizált árfolyamnyereséget,
f) a külföldi pénzértékre szóló követeléshez kapcsolódó realizált árfolyamnyereséget,
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség,
b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége,
c) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége,
d) valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége.”
25. Az Áhsz2. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK, B410. Egyéb működési bevételek rész a következő szöveggel lép hatályba:
„Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, így különösen
a) a Kincstárnál az általa vezetett fizetési számlák után felszámított díjakat, ide értve a rendelkezésre tartási díjat is,
b) a visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök, és a vállalt kezességek, garanciák díjait,
c) az Európai Unió költségvetéséből teljesített költség-visszatérítéseket, így különösen a Tanács üléseire kiutazó delegációk utazási költségeinek visszatérítését, a vámbeszedési költségek megtérítését, a cukorágazati hozzájárulás beszedési költségének megtérítését, valamint az uniós támogatások utólagos megtérítését,
d) a közbeszerzésről szóló törvény szerinti ajánlati biztosítékot, pályázati díjat,
e) a nyelvvizsga kötelezettségi biztosítékot,
f) az adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtási költségének visszatérült összegét, önrevízió végzését,
g) a foglalkoztatottak, ellátottak, biztosítók által fizetett kártérítéseket,
h) a szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételeket – így különösen a kötbért, fekbért, késedelmi kamatot –, a káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételeket, biztosítási bevételeket, a visszakapott óvadékot (kauciót), bánatpénzt,
i) az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) követelésért kapott ellenértéket,
j) az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözetet, ha a készpénzes kiadások teljesítésekor, bevételek beszedéskor nem határozható meg egyértelműen, hogy az mely rovathoz kapcsolódik, mivel a készpénzmozgás egynél több kiadási, illetve bevételi rovatot érintett, és
k) a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó és a dologi kiadásoknak a kiadás elszámolását követő években történő visszatérítéseit, a pénztártöbblet.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: biztosító által fizetett kártérítés,
b) ebből: a szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz,
c) ebből: költségek visszatérítései.”
26. Az Áhsz2. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK, B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről rész első mondata a következő szöveggel lép hatályba:
„Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevételeket.”
27. Az Áhsz2. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK, B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök rész a) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Ezen a rovaton kell elszámolni)
a) az államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől működési célból, ellenérték nélkül kapott bevételeket, és”
28. Az Áhsz2. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK, B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről rész első mondata a következő szöveggel lép hatályba:
„Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevételeket.”
29. Az Áhsz2. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK, B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök rész a következő szöveggel lép hatályba:
„Ezen a rovaton kell elszámolni
a) az államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől felhalmozási célból, ellenérték nélkül kapott bevételeket, és
b) az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételeket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 2. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.”

13. melléklet a 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelethez

1. Az Áhsz2. 16. melléklet 1. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK, 18. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK része a következő szöveggel lép hatályba:
„18. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK
181. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak
182. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlanok
183. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek
184. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tenyészállatok
185. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
186. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
187. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékvesztése és annak visszaírása
188. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
189. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök terv szerinti értékcsökkenése”
2. Az Áhsz2. 16. 2. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK részében a „21-22. KÉSZLETEK” szöveg a „21-23. KÉSZLETEK” szöveggel lép hatályba:
3. Az Áhsz2. 16. melléklet 3. PÉNZESZKÖZÖK, KÖVETELÉSEK, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK, 36. SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK, 365. Adott előlegek része a következő 3655. számlával kiegészülve lép hatályba:
„3655. Egyéb adott előlegek”
4. Az Áhsz2. 16. melléklet 4. FORRÁSOK, 49. ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK része a következő 494. és 495. számlával kiegészülve lép hatályba:
„494. Árfolyam-különbözet elszámolási számla
495. Mérlegrendezési számla”
5. Az Áhsz2. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK, 03. FÜGGŐ ÉS BIZTOS (JÖVŐBENI) KÖVETELÉSEK 032. számla megnevezése a következő szöveggel lép hatályba:
„032. Egyéb függő követelések”
6. Az Áhsz2. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK, 05. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK, TELJESÍTÉS 052. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó része a következő szöveggel lép hatályba:
„052. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
0521. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata
0522. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra
0523. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése”

14. melléklet a 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelethez

1. Az Áhsz2. 17. melléklet 3. pont a) alpontja a következő szöveggel lép hatályba:
(A költségvetési számvitelben nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és a pénzügyi számvitelben elszámolt kötelezettségek azonosságából adódóan)
„a) a 05. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évben esedékes, más fizetési kötelezettségek – 0022. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű – nyilvántartására szolgáló számlák teljesítéssel (3-as végződésű nyilvántartási számlák) csökkentett egyenlegének meg kell egyeznie a költségvetési évben esedékes kötelezettségek könyvviteli számláinak egyenlegével:

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0511012, 0511022, 0511032, 0511042, 0511052, 0511062, 0511072, 0511082, 0511092, 0511102, 0511112, 0511122, 0511132, 051212, 051222, 051232.
számlák egyenlege

a 0511013, 0511023, 0511033, 0511043, 0511053, 0511063, 0511073, 0511083, 0511093, 0511103, 0511113, 0511123, 0511133, 051213, 051223, 051233. számlák egyenlege

=

4211. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05212. számla egyenlege

a 05213. számla egyenlege

=

4212. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 053112, 053122, 053132, 053212, 053222, 053312, 053322, 053332, 053342, 053352, 053362, 053372, 053412, 053422, 053512, 053522, 053532, 053542, 053552. számlák egyenlege

a 053113, 053123, 053133, 053213, 053223, 053313, 053323, 053333, 053343, 053353, 053363, 053373, 053413, 053423, 053513, 053523, 053533, 053543, 053553.
számlák egyenlege

=

4213. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05412, 05422, 05432, 05442, 05452, 05462, 05472, 05482. számlák egyenlege

a 05413, 05423, 05433, 05443, 05453, 05463, 05473, 05483. számlák egyenlege

=

4214. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 055012, 055022, 055032, 055042, 055052, 055062, 055072, 055082, 055092, 055102, 055112. számlák egyenlege

a 055013, 055023, 055033, 055043, 055053, 055063, 055073, 055083, 055093, 055103, 055113. számlák egyenlege

=

4215. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05612, 05622, 05632, 05642, 05652, 05662, 05672. számlák egyenlege

a 05613, 05623, 05633, 05643, 05653, 05663, 05673. számlák egyenlege

=

4216. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05712, 05722, 05732, 05742. számlák egyenlege

a 05713, 05723, 05733, 05743. számlák egyenlege

 

4217. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05812, 05822, 05832, 05842, 05852, 05862, 05872, 05882. számlák egyenlege

a 05813, 05823, 05833, 05843, 05853, 05863, 05873, 05883. számlák egyenlege

=

4218. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591112, 0591122, 0591132, 0591212, 0591222, 0591232, 0591242, 059132, 059142, 059152, 059162, 059172, 059182, 059212, 059222, 059232, 059242, 05932. számlák egyenlege

a 0591113, 0591123, 0591133, 0591213, 0591223, 0591233, 0591243, 059133, 059143, 059153, 059163, 059173, 059183, 059213, 059223, 059233, 059243, 05933. számlák egyenlege

=

4219. könyvviteli számla egyenlege”

2. Az Áhsz2. 17. melléklet 3. pont c) alpontja a következő szöveggel lép hatályba:
(A költségvetési számvitelben nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és a pénzügyi számvitelben elszámolt kötelezettségek azonosságából adódóan)
„c) a mérlegben „- ebből:” alábontásként szereplő kötelezettség sorok összegének meg kell egyeznie a 05. számlacsoportban azonos elnevezéssel nyilvántartott kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként összegével:

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 055052. számla egyenlege

a 055053. számla egyenlege

=

mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre” sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05832. számla egyenlege

a 05833. számla egyenlege

=

mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre” sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 059142. számla egyenlege

a 059143. számla egyenlege

=

mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére” sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591112. számla egyenlege

a 0591113. számla egyenlege

=

mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére” sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591122. számla egyenlege

a 0591123. számla egyenlege

=

mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak” sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591132. számla egyenlege

a 0591133. számla egyenlege

=

mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére” sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 059242. számla egyenlege

a 059243. számla egyenlege

=

mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére” sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591222. számla egyenlege

a 0591223. számla egyenlege

=

mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására” sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591242. számla egyenlege

a 0591243. számla egyenlege

=

mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására” sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 059232. számla egyenlege

a 059233. számla egyenlege

=

mérlegben az „- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására” sor összege

 

 

 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 055052. számla egyenlege

=

mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre” sor összege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05832. számla egyenlege

=

mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre” sor összege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 059142. számla egyenlege

=

mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére” sor összege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0591112. számla egyenlege

=

mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére” sor összege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0591122. számla egyenlege

=

mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak” sor összege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0591132. számla egyenlege

=

mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére” sor összege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 059242. számla egyenlege

=

mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére” sor összege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0591222. számla egyenlege

=

mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására” sor összege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0591242. számla egyenlege

=

mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására” sor összege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 059232. számla egyenlege

=

mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására” sor összege”

3. Az Áhsz2. 17. melléklet 4. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
„4. A költségvetési számvitel pénzforgalmi szemlélete és a költségvetési vagy finanszírozási bevételként vagy kiadásként el nem számolható tételek 36-os számlacsoportban való kezeléséből adódóan
a) a pénzeszközök nyitó pénzkészletének korrigálva a költségvetési bevételekkel és kiadásokkal, a 0981313. és 0981323. nyilvántartási számlák kivételével a teljesített finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal (együtt a 003. és 005. nyilvántartási számlái egyenlege) és a 36-os számlacsoportban vezetett könyvviteli számlák – a 364. és a 3682. kivételével – egyenlegével egyeznie kell a pénzeszközök záró készletével

31-33. számlák nyitó egyenlege
- 003. egyenlege
+ 005. egyenlege - 0981313. és 0981323. egyenlege
+/- 361-363, 365-367. és 3681. egyenlege

=

31-33. záró egyenlege

b) az idegen pénzeszközök nyitó pénzkészletének korrigálva a 3682. egyenlegével egyeznie kell az idegen pénzeszközök záró készletével

34. nyitó egyenlege
+/- 3682. egyenlege

=

34. záró egyenlege”

1

A rendelet a 43. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

2

Az 1–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 29. § 1–18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 29. § 20–26. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 31. §-t a 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 115. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 32. § (2) bekezdését a 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 115. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 35–36. §-t a 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 115. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 38. §-t a 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 115. § 4. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 39. § (1) bekezdés a)–b) pontját a 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 115. § 5. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 39. § (2) bekezdését a 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 115. § 6. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 40. § 13–15. pontját a 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 115. § 7. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 40. § 17–18. pontját a 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 115. § 7. pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 40. § 22–23. pontját a 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 115. § 7. pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

Az 1–6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 11. melléklet a 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 114. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére