• Tartalom

31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet

az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2020.03.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és d) pontjában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek összefüggenek az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsány város területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 5041/2, 5042/1, 5042/2, 5042/3, 5042/4, 5042/7, 5042/10, 5042/11, 5042/12, 5057/1, 5057/2, 5057/3, 5057/4, 5057/5, 5064 és 5063 helyrajzi számú földrészleteken, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)1

(4)2 A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §3 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor4 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését5 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

(3)6 E rendeletnek az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 286/2015. (X. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 1. mellékletében foglalt táblázat 19. sorát a Módr2. hatálybalépésekor7 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4. §8 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor9 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr3. hatálybalépését10 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelethez11

Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsány város területén megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával kapcsolatos kiemelt jelentőségű ügyek és az azokban eljáró hatóságok

 

A

B

C

D

 

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos eljárások

Eljáró hatóság

 

2.

Kiemelt beruházásként kipufogó rendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező gyártóüzem és annak építményei

Az 1. § (1) bekezdése szerinti terület

általános építésügyi hatósági eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal

 

3.

örökségvédelmi hatósági eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal

 

4.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Pest Megyei Kormányhivatal

 

5.

természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Pest Megyei Kormányhivatal

 

6.

útügyi hatósági engedélyezési eljárás

Pest Megyei Kormányhivatal

 

7.

vízjogi engedélyezési eljárás

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

 

8.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

 

9.

ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárás

Pest Megyei Kormányhivatal

 

10.

telekalakítási hatósági eljárás

Pest Megyei Kormányhivatal

 

11.

földmérési hatósági eljárás

Pest Megyei Kormányhivatal

 

12.

hírközlési hatósági engedélyezési eljárás

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

 

13.

bányahatósági engedélyezési eljárás

Pest Megyei Kormányhivatal

 

14.

talajvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Pest Megyei Kormányhivatal

 

15.

vasúti hatósági engedélyezési eljárás

közlekedésért felelős miniszter

 

16.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

 

17.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

 

18.

a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

 

19.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 

20.

erdő igénybevételi eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal

2. melléklet a 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelethez12

1

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 74. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § (4) bekezdése a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

4

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

5

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

6

A 3. § (3) bekezdését a 286/2015. (X. 5.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

7

A hatálybalépés napja 2015. október 6.

9

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

10

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

11

Az 1. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 33. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet rendelkezéseit a 96. §-a alapján 2020. március 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

12

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 74. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére