• Tartalom

31/2013. (VI. 18.) NFM rendelet

31/2013. (VI. 18.) NFM rendelet

egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2013.07.01.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 11. alpontjában,

a 2. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 4. alpontjában,

a 3. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pont 3–5. alpontjában,

a 4. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 26. alpontjában,

az 5. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (4) bekezdésében,

a 6. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. §

e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § tekintetében a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8–10. § tekintetében az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. §

e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. §, a 6. § és a 8–10. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §

c) és m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 6. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § k) és q) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

1. §2

2. Az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet módosítása

2. §3

3. Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló
36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosítása

3. §4

4. A gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről szóló 18/2008. (IV. 30.) GKM rendelet módosítása

4. §5

5. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet módosítása

5. § (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (5) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

[A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény]

k) 20. § (1) bekezdés m) pontja alapján az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó szabályok megsértése esetén”

(van helye.)

(2) Az R1. 2. § (5) bekezdés b) pontjában az „5. melléklet 1–61. sorában” szövegrész helyébe az „5. mellékletében” szöveg lép.

6. Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól
és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet módosítása

6. § (1) Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az 1. § alapján kiszabott bírság összegét a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől, vagy a határozathozatal nélkül alkalmazott közigazgatási bírság esetében a közléstől számított 30 napon belül a 2. § a) pontja, b) pont ba)–bf) alpontja és c) pontja esetében az eljáró hatóság – a (4a) bekezdésben meghatározott kivétellel – 1. mellékletben meghatározott, Magyar Államkincstárnál vezetett megfelelő számlájára kell befizetni.”

(2) Az R2. 3. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A Kkt. 20. § (1) bekezdés m) pontja alapján kiszabott bírság összegét a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől, vagy a határozathozatal nélkül alkalmazott közigazgatási bírság esetében a közléstől számított 30 napon belül, továbbá a Kkt. 20. § (16) bekezdése szerinti visszatartás során elrendelt pénzkövetelést az Országos Rendőr-főkapitányság 1. mellékletben meghatározott, Magyar Államkincstárnál vezetett célelszámolási számlájára kell befizetni.”

(3) Az R2.

a) 3. § (4) bekezdésében az „előirányzat-felhasználási keret számlájára” szövegrész helyébe a „megfelelő számlájára” szöveg,

b) 1. melléklet 4. pontjában az „Országos Rendőr-főkapitányság 10023002-01451715-00000000” szövegrész helyébe az „Országos Rendőr-főkapitányság célelszámolási számla 10023002-01451715-30000003” szöveg

lép.

7. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosítása

7. §6

8. Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosítása

8. § Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. §-a a következő (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(5) A mezőgazdasági termelők élő állat szállítása és a mezőgazdasági termények betakarítása idejére a mezőgazdasági termények szállítását végző saját gépjárműveinek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti mezőgazdasági termelő esetében, terményszállítás esetében a rá irányadó betakarítási időszakban – ellentétben az 1. mellékletben foglaltakkal – az infrastruktúra díj alapja 0 forint.”

9. § Az R4. 3. §-a a következő (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(5) A mezőgazdasági termelők élő állat szállítása és a mezőgazdasági termények betakarítása idejére a mezőgazdasági termények szállítását végző saját gépjárműveinek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti mezőgazdasági termelő esetében, terményszállítás esetében a rá irányadó betakarítási időszakban e § rendelkezései nem alkalmazhatóak.”

10. § Az R4. 1. § (1) bekezdése és 3. § (1) bekezdése a „(2)–(4)” szövegrész helyett a „(2)–(5)” szöveggel lép hatályba.

9. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § és a 6. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2013. július 2-án hatályát veszti.

1

A rendelet a 11. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. július 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére