• Tartalom

31/2013. (XII. 21.) BM utasítás

31/2013. (XII. 21.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2010. (IX. 2.) BM utasítás módosításáról1

2014.01.01.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 60. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva – a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter jóváhagyásával –, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára, a következő utasítást adom ki:

1. § A Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2010. (IX. 2.) BM utasítás 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § (1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. melléklet 1–12. §-a, 14–16. §-a, 18–39. §-a, valamint 1–5. függeléke 2014. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 31/2013. (XII. 21.) BM utasításhoz

1. § A Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2010. (IX. 2.) BM utasítás 1. melléklet (a továbbiakban: SzMSz) 1. § (2) bekezdés t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A minisztérium alapadatai a következők:)
t) szakfeladata
842341 Büntetés-végrehajtási tevékenység központi igazgatása
842410 Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása
842510 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása
841315 Építésügy, területpolitika központi igazgatása és szabályozása
841122 Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841213 Kultúra központi igazgatása és szabályozása
841331 Foglalkoztatás-, munkaügy központi igazgatása és szabályozása
841381 Területfejlesztési és területrendezési központi feladatok
841216 Vízügy központi igazgatása és szabályozása.”
2. § Az SzMSz 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A miniszter által irányított, felügyelt háttérintézményeket, a háttérintézményekkel kapcsolatban a miniszter által átruházott hatáskörben eljáró állami vezető, valamint a hatáskör gyakorlásával összefüggésben közreműködő önálló szervezeti egység megnevezését, továbbá a tulajdonosi joggyakorló nevében és helyett megbízáson alapuló meghatalmazással eljáró tulajdonosi joggyakorlói meghatalmazottat, valamint azon gazdasági társaságokat, amelyek felett a miniszter által átruházott hatáskörben eljáró állami vezető szakmai irányítást és felügyeletet gyakorol, a 4. függelék határozza meg.”
3. § (1) Az SzMSz 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter mint a minisztérium vezetője különösen)
d) meghatározza és jóváhagyja a minisztérium jogalkotási munkatervét, az ágazati célkitűzéseket és a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet szerinti intézményi munkatervet (a továbbiakban: intézményi munkaterv), valamint az intézményi munkatervről készített éves beszámolót,”
(2) Az SzMSz 4. § (2) bekezdés p)–q) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A miniszter mint a minisztérium vezetője különösen)
p) működteti, fenntartja és fejleszti az e-epites.hu építésügyi információs portált, az árazatlan költségvetési kiíró programot, az Országos Építésügyi és Településrendezési Tanácsot és a műemlékvédelemmel és régészettel kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszert, ellátja az ezzel összefüggő kutatási feladatokat, valamint közreműködik a területrendezési információs (TEIR) rendszer működtetésében,
q) szakmailag irányítja, összehangolja, ellenőrzi és felügyeli az Országos Építésügyi Nyilvántartást, az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központot, valamint a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Lechner Lajos Tudásközpont), továbbá a Lechner Lajos Tudásközpont Üzemeltetési Szabályzatában meghatározott feladatok tekintetében a Lechner Lajos Tudásközpont útján működteti, fenntartja és fejleszti az Országos Építésügyi Nyilvántartást.”
4. § (1) Az SzMSz 14. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közigazgatási államtitkár a hivatali egységek összehangolt működésével kapcsolatos feladatkörében)
b) javaslatot tesz a minisztérium jogalkotási munkatervére, folyamatosan figyelemmel kíséri a jogalkotási munkatervi feladatok teljesítését, valamint összehangolja a miniszternek a Kormány munkatervéhez tett javaslatainak előkészítését,”
(2) Az SzMSz 14. § (1) bekezdése a következő j)–k) ponttal egészül ki:
(A közigazgatási államtitkár a hivatali egységek összehangolt működésével kapcsolatos feladatkörében)
j) felel az intézményi munkaterv elkészítéséért, nyomon követéséért, negyedévenkénti felülvizsgálatáért és az intézményi munkaterv éves beszámolójának összeállításáért,
k) kialakítja, működteti és fejleszti a minisztérium integritásirányítási rendszerét, amelynek keretében irányítja az integritás-tanácsadó tevékenységét.”
(3) Az SzMSz 14. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közigazgatási államtitkár a minisztériumi hivatali egységek tevékenységéhez kapcsolódó igazgatási feladatkörében)
h) irányítja az ügykezeléssel, a minősített adatok védelmével, a személyes adatok kezelésével és a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos feladatok ellátását.”
5. § Az SzMSz 21. § e) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
(A parlamenti államtitkár)
e) irányítja a Kormányzati Sajtó Főosztály tevékenységét.”
6. § Az SzMSz 32. §-a a következő f) ponttal egészül ki:
(A kabinetfőnök saját hatáskörében)
f) szakterületén gondoskodik az intézményi munkaterv előkészítéséről, végrehajtásáról, a nyomon követésről és az éves beszámolók elkészítéséről.”
7. § (1) Az SzMSz 35. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(A miniszter kabinetfőnöke – a 32. §-ban foglaltakon felül – saját hatáskörében)
e) gondoskodik a belügyi szervek zárt célú elektronikus információs rendszerei biztonságának központi felügyeletéről.”
(2) Az SzMSz 35. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(A miniszter kabinetfőnöke – a 32. §-ban foglaltakon felül – saját hatáskörében)
g) ellátja a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács titkársági feladatait.”
8. § Az SzMSz 37. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A helyettes államtitkár feladat- és hatáskörei elsősorban a következők:)
h) szakterületén gondoskodik az intézményi munkaterv előkészítéséről, végrehajtásáról, a nyomon követésről és az éves beszámolók elkészítéséről.”
9. § Az SzMSz 41. § (1) bekezdés f) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gazdasági és informatikai helyettes államtitkár)
f) felelős a minisztérium állami vagyonkezeléséhez kapcsolódó feladatainak szabályszerű és hatékony ellátásáért, irányítja és felügyeli a minisztérium, a minisztériumi szervek, valamint az önálló belügyi szervek vagyongazdálkodási, beruházási és felújítási, energetikai fejlesztésekre irányuló, valamint beszerzési tevékenységét,”
10. § Az SzMSz 44. § (1) bekezdés i) pontja a következő id) alponttal egészül ki:
(Az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár)
id) koordinálja a felkészülést a Menekültügyi és Migrációs Alap, valamint a Belső Biztonsági Alap forrásainak felhasználására és működtetésére,”
11. § (1) Az SzMSz 47. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A területrendezési, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár)
k) részt vesz a Közbeszerzési Tanács munkájában,”
(2) Az SzMSz 47. § (1) bekezdés m) pont ma) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A területrendezési, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében)
ma) záró szakmai véleményt ad a főváros teljes közigazgatási területére készülő fővárosi településszerkezeti tervről és fővárosi rendezési szabályzatról jogszabályban meghatározott teljes eljárás esetén,”
(3) Az SzMSz 47. § (1) bekezdés m) pont md) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A területrendezési, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében)
md) ellátja az építésügyi szakmagyakorlási kérdésekben a szakmai kamarák által működtetett jogosultsági vizsgához és beszámolóhoz kapcsolódó vizsgabizottságokba, valamint a szakképzettségek egyenértékűségét megállapító bizottságokba és a továbbképzési bizottságokba való tagi delegálást (megbízást), visszahívást és kiadmányozza a miniszter nevében a bizottságitag-jelöléssel összefüggő iratokat,”
(4) Az SzMSz 47. § (1) bekezdés m) pont me)–mf) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A területrendezési, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében)
me) kiadja a Lechner Lajos Tudásközpont szakmai irányításával és felügyeletével kapcsolatos döntéseket,
mf) kiadmányozza a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész Kamara, a területi mérnöki kamarák és a területi építész kamarák tevékenysége felett az általános törvényességi felügyeleti eljárás záródokumentumait, záró intézkedéseit,”
(5) Az SzMSz 47. § (1) bekezdés m) pontja a következő mh)–mj) alponttal egészül ki:
(A területrendezési, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében)
mh) soron kívüli téma-, cél- és utóellenőrzéseket rendel el a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveként működő építésügyi és örökségvédelmi hivatalok által ellátott államigazgatási feladatok tekintetében,
mi) helyszíni, téma-, cél- és utóellenőrzéseket rendel el az első fokú építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi hatóságok szakmai munkájának és a vonatkozó jogszabályok érvényesülésének helyszíni ellenőrzése érdekében,
mj) kiadja a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításának megtagadásáról szóló, a jogszabály alapján védetté nyilvánítási dokumentáció nélkül meghozható döntést,”
(6) Az SzMSz 47. § (1) bekezdés o) pontja a következő oe) alponttal egészül ki:
(A területrendezési, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár gondoskodik a régészeti örökség)
oe) védelme körében a régészeti leletek és lelőhelyek megtalálóinak, bejelentőinek jutalmazásáról,”
(7) Az SzMSz 47. § (1) bekezdés a következő q) ponttal egészül ki:
(A területrendezési, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár)
q) szükség esetén elrendeli az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) 24 órát meghaladó üzemszünetét, hivatalos és sajtónyilatkozatot tesz az ÉTDR alkalmazás tekintetében, valamint véleménykülönbség esetén a Lechner Lajos Tudásközpont, az Építésügyi Főosztály és az Informatikai Főosztály szakmai álláspontjának figyelembevételével dönt a programjavítás elfogadásáról és az új programverziók éles üzembe helyezéséről.”
12. § (1) Az SzMSz 49/A. § (1) bekezdés s) pontja a következő sf) ponttal egészül ki:
(A közfoglalkoztatási helyettes államtitkár a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében kiadmányozza)
sf) az Országos Vízügyi Hatóság vízügyi hatósági, szakhatósági eljárásai feletti felügyeleti eljárás során keletkező döntéseket, az Országos Vízügyi Főigazgatóság vízügyi döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyása iránti intézkedéseket, valamint az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Országos Vízügyi Hatóság irányában vízügyi feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására irányuló egyedi utasításokat.”
(2) Az SzMSz 49/A. § (1) bekezdése a következő t)–y) ponttal egészül ki:
(A közfoglalkoztatási helyettes államtitkár)
t) az Országos Vízügyi Hatóság vonatkozásában
ta) koordinálja a területi szervek összességét érintő intézkedéseket,
tb) gyakorolja a fentiekben nem szabályozott általános szervezetirányítási jogokat,
tc) ellátja a szakszerűségi ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,
td) közreműködik a szervezet tevékenységének hatékonysági és pénzügyi ellenőrzésében,
te) munkáltatói jogkört gyakorol az Országos Vízügyi Hatóság vezetője felett,
u) ellátja az Országos Vízügyi Hatóság szakmai felügyeletét,
v) ellátja az Országos Vízgazdálkodási Tanács működtetésével kapcsolatos feladatokat,
w) biztosítja a miniszter képviseletét a területi vízgazdálkodási tanácsokban,
x) felelős a vízgazdálkodás – beleértve a térségi vízpótlást, a mezőgazdasági vízgazdálkodást, a sík- és dombvidéki vízrendezést, az aszály és vízhiány kezelését – koncepciója, valamint stratégiája és cselekvési programja szabályozásának kidolgozásáért és a végrehajtás értékeléséért,
y) felelős a vízgazdálkodási szempontok érvényesítéséért.”
(3) Az SzMSz 49/A. § (2) bekezdése a következő d)–e) ponttal egészül ki:
(A közfoglalkoztatási helyettes államtitkár irányítja)
d) a Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály vezetőjének tevékenységét,
e) a Vízgazdálkodási Főosztály vezetőjének tevékenységét.”
14. § Az SzMSz 62–63. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezések és alcímek lépnek:
„A kormányzati sajtófőnök
62. § (1) Kormányzati jellegű sajtótevékenység: mindazon kommunikációs tevékenység, amely
a) tárgyára vagy érintettjére tekintettel egyértelműen a kormányzati vagy ágazati politika körébe tartozik, vagy azzal szoros összefüggésben van,
b) hatályba még nem lépett, a belügyminiszter hatáskörébe tartozó jogszabállyal, közjogi szervezetszabályozó eszközzel, koncepcióval vagy stratégiával kapcsolatos,
c) hatályba lépett és nem a rendészeti szervek feladat- és hatáskörét szabályozó, a belügyminiszter hatáskörébe tartozó jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz végrehajtásával kapcsolatos,
d) nem rendészeti szerv feladat- és hatáskörébe tartozó konkrét, egyedi ügyre vonatkozik.
(2) A kormányzati sajtófőnök a parlamenti államtitkár alárendeltségében, a Kormányzati Sajtó Főosztály vezetésével feladatkörében
a) ellátja a tárcaszintű szóvivői feladatokat,
b) a vízügyi terület kivételével szervezi, összehangolja a miniszter és az államtitkárok sajtótevékenységét,
c) szervezi, összehangolja és kidolgozza a miniszter és az államtitkárok – nem rendészeti tárgyú – hazai és nemzetközi médiamegjelenését, exkluzív interjúit, kommunikációs javaslatait,
d) kapcsolatot tart a médiával, az Országgyűlés és a Kormány kommunikációs szerveivel, más tárcák kommunikációs vezetőivel és szóvivőivel,
e) a sajtó tájékoztatásával kapcsolatban
ea) gondoskodik a közlemény és nyilvános válasz kiadásáról,
eb) szervezi az interjúkat,
f) a jogszabály-előkészítéshez kapcsolódóan
fa) szükség esetén elkészíti a tervezet kommunikációjára vonatkozó javaslatot,
fb) gondoskodik a tervezet honlapon történő közzétételéről.
A rendészeti sajtó-főreferens
63. § (1) Rendészeti jellegű sajtótevékenység: mindazon kommunikációs tevékenység, amely
a) hatályba lépett és a rendészeti szervek feladat- és hatáskörét szabályozó, a belügyminiszter hatáskörébe tartozó jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz végrehajtásával kapcsolatos, valamint
b) rendészeti szerv feladat- és hatáskörébe tartozó olyan konkrét, egyedi ügyre vonatkozik, amely országos jelentőségű vagy különös médiaérdeklődést vált ki.
(2) A rendészeti sajtó-főreferens a kabinetfőnök alárendeltségében feladatkörében
a) a vízügyi területet érintően szervezi és összehangolja a miniszter és az államtitkárok sajtótevékenységét,
b) a vízügyi területet érintően szakmai irányítást gyakorol a kommunikációs tevékenység tekintetében,
c) szervezi, összehangolja és kidolgozza a miniszter és az államtitkárok rendészeti tárgyú hazai és nemzetközi médiamegjelenését, exkluzív interjúit, kommunikációs javaslatait,
d) felügyeli, koordinálja a rendészeti szervek kommunikációs tevékenységét; e tevékenysége körében
da) közreműködik, javaslattételi, egyeztetési és véleményezési jogot gyakorol a rendészeti szervek központi és megyei szintű területi szervei sajtóreferenseinek kiválasztásában, soron kívüli minősítésében, a velük szemben támasztott követelmények kidolgozásában, a teljesítményértékelési rendszer kidolgozásában, a teljesítményértékelésében, a rendészeti szervek kommunikációs rendjét érintő belső szabályozók tekintetében, a rendészeti szervek kommunikációs és válságkommunikációs koncepciójának, stratégiájának kidolgozásában, a rendészeti szervek rendészeti kommunikációs protokoll kidolgozásában, valamint a rendészeti szervek központi és megyei szintű területi szervei feladat- és hatáskörébe tartozó konkrét, egyedi üggyel kapcsolatos sajtótevékenysége tekintetében,
db) közreműködik, javaslattételi, véleményezési jogot gyakorol a rendészeti szervek központi és megyei szintű területi szervei feladat- és hatáskörébe tartozó, kiemelt jelentőséggel bíró vagy jelentős közérdeklődésre számot tartó egyedi üggyel kapcsolatos sajtótevékenysége tekintetében,
dc) biztosítja a rendészeti szervek sajtótevékenységgel kapcsolatos reagáló képességének szakmai kontrollját (reakcióidő és kommunikációs tartalom szakmai felügyelete),
dd) felügyeli és koordinálja a rendészeti szervek sajtótevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó technikai eszközök, eszközpark fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket,
de) közvetlen kapcsolatot tart a rendészeti szervek központi és megyei szintű területi szerveinek sajtószerveivel (kommunikációs szolgálati ággal) és az ezzel rendszeres kapcsolatban lévő, jelentéseket szolgáltató szolgálati ággal.”
15. § Az SzMSz 79. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
79. § (1) A sajtó tájékoztatását – feladatkörükben – az érdekelt minisztériumi egységek és belügyi szervek bevonásával
a) a Kormányzati Sajtó Főosztály és
b) a Miniszteri Kabinet
végzi.
(2) E Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában a sajtó részére tájékoztatást a miniszter, a közigazgatási államtitkár, az államtitkárok, a Kormányzati Sajtó Főosztály vagy a Miniszteri Kabinet adhat.
(3) A parlamenti államtitkár a Kormányzati Sajtó Főosztály feladatkörében, a miniszter kabinetfőnöke a Miniszteri Kabinet feladatkörében, indokolt esetben, egyedileg a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérő, elsősorban helyettes államtitkári szintű vezetőt is kijelölhet a sajtó tájékoztatása céljából.
(4) A minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben interjút – a Kormányzati Sajtó Főosztály feladatkörében a parlamenti államtitkár, a Miniszteri Kabinet feladatkörében a miniszter kabinetfőnökének eltérő döntése hiányában – csak a Kormányzati Sajtó Főosztály vagy a Miniszteri Kabinet szervezésében lehet adni. A minisztérium nevében a miniszter és az államtitkárok, egyidejű akadályoztatásuk esetén a feladatkörrel rendelkező helyettes államtitkár nyilatkozik.
(5) A tárcaközlemény kiadásáról a Kormányzati Sajtó Főosztály gondoskodik.
(6) A minisztériumra vonatkozó javaslatokra és bírálatokra a sajtó részére nyilvános választ a feladatköre szerint érintett főosztályvezető, a miniszter irányítása vagy felügyelete alatt álló szervek tekintetében pedig a szerv vezetője készíti elő a lehető legrövidebb időn belül. A válaszoknak a sajtóhoz történő eljuttatásáról a Kormányzati Sajtó Főosztály gondoskodik.”
16. § Az SzMSz 80. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
80. § A miniszterhez intézett napirend előtti és utáni felszólalásra, interpellációra, azonnali kérdésre, szóbeli kérdésre és írásbeli kérdésre adandó választ, valamint a bizottsági és képviselői önálló és módosító indítványokkal (e szakasz alkalmazásában a továbbiakban együtt: megkeresés) kapcsolatos kormányzatiálláspont-tervezetet a Parlamenti Főosztály készíti el, a következő eljárásrend szerint:
a) a megkeresést annak kézhezvétele után – szükség szerint a szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár bevonásával – haladéktalanul megvizsgálja annak eldöntése érdekében, hogy a megkeresés megválaszolása a belügyminiszter feladatkörébe tartozik-e; amennyiben nem, úgy gondoskodik a megkeresésnek a hatáskörrel rendelkező minisztériumhoz történő áttételéről,
b) a megkeresést annak kézhezvétele után véleményezésre, szakmai javaslat előterjesztése céljából
ba) megküldi a tárgykör szerint feladatkörrel rendelkező helyettes államtitkárnak vagy tisztán politikai természetű választ igénylő megkeresés esetében a Miniszteri Kabinetnek,
bb) indokolt esetben megküldi a tárgykör szerint feladatkörrel rendelkező önálló belügyi szervnek (szerveknek), valamint
bc) tájékoztatásul megküldi a közigazgatási államtitkár, önkormányzati ügykört érintően az önkormányzati államtitkár titkárságának és kabinetfőnökének,
c) a tárgykör szerint feladatkörrel rendelkező helyettes államtitkár vagy az általa kijelölt szervezeti egység a Parlamenti Főosztály vezetője által megjelölt határidőre megküldi véleményét, szakmai javaslatát a Parlamenti Főosztály vezetőjének,
d) amennyiben a választervezet önkormányzati ügykört érint, a Parlamenti Főosztály kéri az önkormányzati államtitkár ellenjegyzését,
e) a rendészeti tárgyú megkeresést – az a)–d) pontban foglalt eljárási rend betartása mellett – annak kézhezvétele után véleményezésre, szakmai javaslat előterjesztése céljából megküldi a miniszter kabinetfőnöke részére is; a Miniszteri Kabinet a megjelölt határidőre megküldi véleményét, szakmai javaslatát a Parlamenti Főosztály vezetőjének, egyúttal javaslatot tehet arra, hogy a választ a miniszter kiadmányozza, valamint az általa javasolttal szövegszerűen megegyező válasz aláírásra felterjesztését kérheti,
f) a megkeresés megküldésével tájékoztatást ad a miniszter kabinetfőnökének és a szabályozási és koordinációs helyettes államtitkárnak az önálló belügyi szerv megkeresésének tényéről, továbbá a belügyi szerv válaszának megküldésével tájékoztatást ad a belügyi szerv álláspontjáról, véleményéről,
g) a megkeresésre készített választervezetet a beérkezett észrevételek alapján a Parlamenti Főosztály készíti elő, és visszamutatásként tájékoztatásul megküldi azt a miniszter kabinetfőnöke, valamint a szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár részére,
h) a megkeresésre készített választervezetet írásbeli kérdés esetén a válasz megküldésére nyitva álló határidő lejárta előtt legalább 4 nappal megküldi a miniszteri titkárság vezetőjének jóváhagyásra, ezt követően – amennyiben a választ a miniszter kiadmányozza, a miniszteri titkárság vezetője útján – gondoskodik az aláírásra felterjesztésről.”
18. § Az SzMSz 2. függelék 2.0.0.1. pontja a következő 2–3. ponttal egészül ki:
„2. A Miniszteri Kabinet ellátja a miniszter irányítási feladataival összefüggő, rendészeti kommunikációs feladatokat.
3. A Miniszteri Kabinet felügyeletet és szakirányítást gyakorol a miniszter közvetlen irányítása alá tartozó rendészeti szervek kommunikációs tevékenysége felett.”
19. § (1) Az SZMSZ 2. függelék 2.0.0.1.3. pont 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A Nemzetbiztonsági Koordinációs Osztály végzi – az Információs Hivatal kivételével – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok által folytatott nemzetbiztonsági ellenőrzések során kiállított szakvélemények ellenjegyzésre történő előkészítésével kapcsolatos feladatokat, előkészíti az Nbt. 72. § (3) bekezdése szerinti, a biztonsági szakvéleménnyel érintett személy által benyújtott panasz alapján hozott döntés tervezetét.”
(2) Az SzMSz 2. függelék 2.0.0.1.3. pontja a következő 5. alponttal egészül ki:
„5. A Nemzetbiztonsági Koordinációs Osztály – szükség szerint a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat megkeresésével – végzi a belügyi szervek zárt célú elektronikus információs rendszerei biztonságának központi felügyeletével kapcsolatos feladatokat.”
20. § Az SzMSz 2. függeléke a 2.0.0.1.5. pontot követően a következő 2.0.0.1.6. ponttal egészül ki:
„2.0.0.1.6. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia Végrehajtásáért Felelős Miniszteri Biztos Titkársága
1. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia Végrehajtásáért Felelős Miniszteri Biztos Titkársága a miniszteri kabinetfőnök közvetlen alárendeltségében működő – osztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén osztályvezető áll.
2. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia Végrehajtásáért Felelős Miniszteri Biztos Titkársága ellátja a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 2. pontjában meghatározott feladatokat, továbbá a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia végrehajtásáért felelős miniszteri biztos titkársági feladatait.
3. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia Végrehajtásáért Felelős Miniszteri Biztos Titkársága ellátja a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács titkársági feladatait.”
21. § Az SzMSz 2. függelék 2.0.0.2. pont 5. alpontja a következő h) ponttal egészül ki:
(A Személyügyi Főosztály funkcionális feladataival összefüggésben)
h) szervezi a miniszter által irányított szervek, valamint a minisztérium hivatásos és kormánytisztviselői állományának egyéni teljesítményértékelésével kapcsolatos feladatok végrehajtását, ellátja a TÉR Centrum működésével összefüggő személyügyi tárgyú feladatokat.”
22. § (1) Az SzMSz 2. függelék 2.0.0.2. pont 6. alpont r)–s) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Személyügyi Főosztály egyéb feladataival összefüggésben)
r) közreműködik a szakképzésről szóló a 2011. évi CLXXXVII. törvény 91. § (7) bekezdése szerinti miniszteri engedélyezéssel kapcsolatos döntések szakmai előkészítésében, felügyeli a miniszteri engedélyek alapján folyó képzéseket,
s) közreműködik a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény szerinti jogviszonyban szolgálatot teljesítőkre vonatkozó, miniszteri hatáskörbe tartozó döntések előkészítésében, valamint a felvételi keretszámok meghatározásában,”
(2) Az SzMSz 2. függelék 2.0.0.2. pont 6. alpont u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Személyügyi Főosztály egyéb feladataival összefüggésben)
u) közreműködik a Belügyminisztérium ágazatába tartozó iskolai rendszerű szakképzések felvételi keretszámainak meghatározásában,”
(3) Az SzMSz 2. függelék 2.0.0.2. pont 6. alpont aa) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Személyügyi Főosztály egyéb feladataival összefüggésben)
„aa) közreműködik a munkáltató és a munkavállalói érdekképviseletek (szakszervezetek), valamint a szakmai érdekképviseletek (Magyar Rendvédelmi Kar, Magyar Kormánytisztviselői Kar) közötti érdekegyeztetéssel kapcsolatos folyamatokban, ellátja a Belügyi Érdekegyeztető Tanács és az ágazati érdekvédelmi tanács titkársági feladatait,”
(4) Az SzMSz 2. függelék 2.0.0.2. pont 6. alpontja a következő af) ponttal egészül ki:
(A Személyügyi Főosztály egyéb feladataival összefüggésben)
af) szakterületén gondoskodik az intézményi munkaterv előkészítéséről, végrehajtásáról, a nyomon követésről és az éves beszámolók elkészítéséről.”
23. § Az SzMSz 2. függelék 2.0.0.3. pont 5. alpont b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Ellenőrzési Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladataival összefüggésben)
b) ellenőrzést végez a hivatali egységeknél, a minisztériumi szerveknél, valamint az önálló belügyi szerveknél, ellenőrzi a fejezeti kezelésű előirányzatokat, azok felhasználását; ellenőrzést végez azon gazdasági társaságoknál, melyek felett a miniszter gyakorolja a szakmai irányítási és felügyeleti jogokat, valamint ellenőrzi a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szervezeteknél a fejezet költségvetéséből, továbbá azon forrásból adott juttatásokat és támogatásokat, amelyeknél a miniszter gyakorolja a fejezet feletti felügyeleti jogokat.”
24. § Az SzMSz 2. függelék 2.0.0.3. pont 8. alpontja a következő f) ponttal egészül ki:
(Az Ellenőrzési Főosztály egyéb feladataival összefüggésben)
f) szakterületén gondoskodik az intézményi munkaterv előkészítéséről, végrehajtásáról, a nyomon követésről és az éves beszámolók elkészítéséről.”
25. § Az SzMSz 2. függelék 2.1.1.5. pont 6. alpont b)–c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály egyéb feladataival összefüggésben)
b) kapcsolatot tart a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, gondoskodik az adatkezelések és megtagadott adatigények bejelentésének előkészítéséről,
c) az adatvédelemmel és a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos kérdésekben képviseli a minisztériumot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt,”
26. § Az SzMSz 2. függelék 2.1.2.2. pontja 6. alpontjának f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály egyéb feladataival összefüggésben)
f) közreműködik azon gazdasági társaságok működtetésében, melyek felett a miniszter gyakorolja a szakmai felügyeleti jogokat, valamint a gazdasági társaságok tekintetében ellátja a minisztérium gazdálkodási szabályzatában részére meghatározott feladatokat,”
27. § Az SzMSz 2. függelék 2.1.2.3. pontja 5. alpontjának e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Műszaki Főosztály funkcionális feladataival összefüggésben)
e) szakirányító szervként felügyeli a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek építésberuházási, ingatlanfelújítási és energiaracionalizálási projektjeinek megvalósítását,”
28. § (1) Az SzMSz 2. függelék 2.1.2.4. pontja 4. alpontjának f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Informatikai Főosztály egyéb feladataival összefüggésben)
f) javaslatot tesz a miniszter által irányított, felügyelt háttérintézményeknél az informatikai biztonsági követelmények érvényesíthetőségére vonatkozó rendszertechnológiai fejlesztésekre, szükséges normaalkotásra,”
(2) Az SzMSz 2. függelék 2.1.2.4. pont 4. alpontja a következő m)–q) ponttal egészül ki:
(Az Informatikai Főosztály egyéb feladataival összefüggésben)
m) ellátja a helyi információbiztonsági felügyeleti tevékenységet, elkészíti a helyi szintű informatikai biztonsági ajánlást, naprakészen tartja a minisztérium és a központi szolgáltatások informatikai biztonsági szabályzó rendszerét, kockázatelemzéseket végez, gondoskodik a biztonsági események kezeléséről,
n) szakmai javaslattételi feladatokat lát el ágazati szinten információvédelem és információbiztonság területén,
o) üzemeltetési feladatokat lát el minden olyan rendszer tekintetében, melyet a miniszter a feladatkörébe utalt,
p) ellátja az ÉTDR elektronikus információs rendszerrel összefüggő feladatokat, melynek keretében
pa) a Lechner Lajos Tudásközpont megkeresésére az informatikai típusú bejelentések (kliensoldali és rendszerkörnyezettel kapcsolatos problémák) tekintetében szakmai álláspontot küld meg a Lechner Lajos Tudásközpontnak a válaszadáshoz,
pb) elhárítja a rendszerben jelentkező informatikai problémákat,
pc) a jogszabályban előírt adatbiztonsági kérdésekben intézkedik,
pd) informatikai álláspontot alakít ki a programjavítás elfogadásához, az új programverziók éles üzembe helyezéséhez,
pe) működteti az elsődleges informatikai infrastruktúrát,
pf) beszerzi a rendszer működéséhez szükséges hardvereket, licenceket és kiegészítő szoftvereket, szoftverfrissítéseket, kiegészítő programokat, és biztosítja az ÉTDR folyamatos rendelkezésre állását,
pg) ellenőrzi az elsődleges és a másodlagos rendszer folyamatos működését,
ph) ütemezi a 6 órát meg nem haladó tervezett leállásokat,
pi) elrendelheti a 24 óránál rövidebb ideig tartó üzemszünetet,
pj) részt vesz a friss programverzió tesztelésében,
pk) dönt a rendszer infrastruktúráját érintő fejlesztési kérdésekben és felügyeli az informatikai infrastruktúrát érintő fejlesztési intézkedések végrehajtását,
pl) a Lechner Lajos Tudásközpont megkeresésére álláspontot alakít ki a rendszer alkalmazás fejlesztésével és a rendszer minőségbiztosításával kapcsolatos kérdésekben,
pm) álláspontot alakít ki a 24 óránál hosszabb ideig tartó üzemszünetről,
pn) informatikai szakmai szempontból irányítja és felügyeli a Lechner Lajos Tudásközpont másodlagos informatikai infrastruktúrához kapcsolódó üzemeltetési tevékenységét,
q) elkészíti és naprakészen tartja a minisztérium által üzemeltett rendszerek rendszerdokumentációit.”
29. § Az SzMSz 2. függelék 2.1.3.2. pont 3. alpontja a következő d)–e) ponttal egészül ki:
(A Támogatás-koordinációs Főosztály európai uniós és nemzetközi feladataival összefüggésben)
d) ellátja a Menekültügyi és Migrációs Alap, valamint a Belső Biztonsági Alap forrásainak felhasználására és működtetésére való felkészüléssel kapcsolatos feladatokat,
e) a belügyi terület vonatkozásában részt vesz az Európai Unió 2014–2020 közötti időszakának tervezésében.”
30. § (1) Az SzMSz 2. függelék 2.1.3.3. pont 3. alpont f) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Európai Együttműködési Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben)
f) a minisztérium részéről kapcsolatot tart a terrorizmus elleni külügyminisztériumi koordinátorral, ellátja a határellenőrzéssel kapcsolatos tárcaközi együttműködés adminisztratív teendőit, ellátja az emberkereskedelem elleni harc tárcaközi koordinációját,”
(2) Az SzMSz 2. függelék 2.1.3.3. pont 3. alpontja a következő h) ponttal egészül ki:
(Az Európai Együttműködési Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben)
h) koordinálja a minisztérium részéről a más minisztériumtól, országos hatáskörű szervtől érkezett, nemzetközi együttműködésre, adatszolgáltatásra, kormányzati álláspont kialakításában vagy képviseletében való közreműködésre irányuló megkeresések teljesítését.”
(3) Az SzMSz 2. függelék 2.1.3.3. pont 5. alpontja a következő o) ponttal egészül ki:
(Az Európai Együttműködési Főosztály európai uniós és nemzetközi feladataival összefüggésben)
o) részt vesz a Menekültügyi és Migrációs Alap, valamint a Belső Biztonsági Alap forrásainak felhasználására és működtetésére való felkészüléssel kapcsolatos feladatokban.”
31. § (1) Az SzMSz 2. függelék 2.1.4.2. pont 2. alpont d) pontja a következő dg)–di) alponttal egészül ki:
(Az Országos Főépítészi Iroda egyéb feladataival összefüggésben építészetpolitikai feladatokat lát el, úgymint)
dg) elősegíti az építési beruházások magas építészeti minőségben történő megvalósítását,
dh) elősegíti az innovációt és a környezettudatos megoldásokat az építészet területén,
di) elősegíti az építészeti és építési kultúra fejlesztését és terjesztését, az építészeti örökség megóvását,”
(2) Az SzMSz 2. függelék 2.1.4.2. pont 2. alpont f) pont ff) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Országos Főépítészi Iroda egyéb feladataival összefüggésben főépítészi tevékenységgel kapcsolatos feladatokat lát el, úgymint)
ff) a Területrendezési és Településügyi Főosztállyal közösen javaslatot tesz a főépítészi rendszer kialakítására, gondoskodik a főépítészek szakmai tevékenységének összehangolásáról,”
(3) Az SzMSz 2. függelék 2.1.4.2. pont 2. alpontja a következő h) ponttal egészül ki:
(Az Országos Főépítészi Iroda egyéb feladataival összefüggésben)
h) a főépítészi feladatok tekintetében az Építésügyi Főosztállyal, a Területrendezési és Településügyi Főosztállyal, valamint az Örökségvédelmi Főosztállyal együtt közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként működő építésügyi és örökségvédelmi hivatal szakmai irányításában, tevékenységének koordinálásában, felügyeletében.”
(4) Az SzMSz 2. függelék 2.1.4.2. pont 3. alpont d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Országos Főépítész egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladataival összefüggésben, a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében)
d) ellátja a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képező építmény esetében a tervpályázati bíráló bizottság elnöki teendőit, valamint a tervpályázati szabályozás alkalmazásával kapcsolatos feladatokat,”
32. § (1) Az SzMSz 2. függelék 2.1.4.3. pont 2. alpontja a következő g) ponttal egészül ki:
(A Területrendezési és Településügyi Főosztály kodifikációs feladataival összefüggésben)
g) közreműködik a településrendezési szakmagyakorlás (jogosultság) feltételeire és követelményeire, valamint a továbbképzésre vonatkozó jogszabály kidolgozásában.”
(2) Az SzMSz 2. függelék 2.1.4.3. pont 3. alpontja a következő c) ponttal egészül ki:
(A Területrendezési és Településügyi Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben)
c) a főépítészi feladatok tekintetében az Építésügyi Főosztállyal és az Országos Főépítészi Irodával, valamint az Örökségvédelmi Főosztállyal együtt közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként működő építésügyi és örökségvédelmi hivatal szakmai irányításában, tevékenységük koordinálásában, felügyeletében”
(3) Az SzMSz 2. függelék 2.1.4.3. pont 4. alpont e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Területrendezési és Településügyi Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladataival összefüggésben)
e) kiadmányozásra előkészíti a főváros teljes közigazgatási területére készülő fővárosi településszerkezeti terv és fővárosi rendezési szabályzat – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti – eljárásaiban a záró szakmai véleményt,”
(4) Az SzMSz 2. függelék 2.1.4.3. pont 6. alpontja a következő r)–u) ponttal egészül ki:
(A Területrendezési és Településügyi Főosztály egyéb feladataival összefüggésben)
r) előkészíti a Lechner Lajos Tudásközpont terület- és településrendezési, valamint településfejlesztési feladatai szakmai felügyeletével kapcsolatos miniszteri döntéseket,
s) az Építésügyi Főosztállyal, az Országos Főépítészi Irodával, valamint az Örökségvédelmi Főosztállyal együtt közreműködik a miniszter egyetértési jogának gyakorlásában a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként működő építésügyi és örökségvédelmi hivatalok vezetőinek kinevezésében és felmentésében,
t) az Építésügyi Főosztállyal, az Országos Főépítészi Irodával, valamint az Örökségvédelmi Főosztállyal együtt közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatainak tervezeteiről szóló vélemény kialakításában,
u) közreműködik az Európai Táj Egyezménnyel kapcsolatos feladatok végrehajtásában.”
33. § (1) Az SzMSz 2. függelék 2.1.4.4. pont 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Az Építésügyi Főosztály kodifikációs feladataival összefüggésben
a) elkészíti az építésügy átfogó stratégiáját, meghatározza rövid, közép- és hosszú távú céljait, elemzi a célok elérését biztosító jogi, műszaki, gazdasági változtatásokat és szükséges szabályozásokat, részt vesz az ezt szolgáló eszközök, jogszabályok és programok kialakításában,
b) kidolgozza a stratégia alapján az építésügyi célok elérését szolgáló jogalkotási tervet és az előírások szerinti szerkesztéssel elkészíti az építésügyi jogszabályi környezet tervezeteit, különösen
ba) az épített környezet alakítására és védelmére, a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráira vonatkozó, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt építési beruházásokra vonatkozó törvényeket,
bb) az építmények elhelyezésére és kialakítására vonatkozó szakmai követelményeket,
bc) az építésügyi hatósági és az építésfelügyeleti hatósági tevékenység szabályait, a hatósági rendszer kialakítására és működési feltételeire, az építésügyi hatósági szolgáltatásra, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokra és ellenőrzésekre, kötelezésre, az integrált eljárásra, az összevont telepítési eljárásra és az építésügyi és építésfelügyeleti bírságra vonatkozó szabályokat, az építésügyi szakhatósági eljárások és az építésügyi hatósági szolgáltatások igazgatási szolgáltatási díjainak szabályait,
bd) az építésügy körébe tartozó nyilvántartási rendszer kialakítására és működtetésére vonatkozó szabályokat, továbbá az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló szabályokat,
be) az építészeti díjakra és kitüntetésekre (Ybl Miklós-díj, Kós Károly-díj, Pro Architectura-díj, Lechner Lajos-díj) vonatkozó szakmai szabályozást,
bf) az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó szabályokat,
bg) az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységek (építészeti-műszaki tervezés, építésügyi műszaki szakértő, felelős műszaki vezető, építési műszaki ellenőri, energetikai tanúsító) feltételeit, valamint az engedélyezés, a bejelentés és a névjegyzékbe történő felvétel követelményeit és eljárási szabályait; a kötelező és szakmai továbbképzés rendszerét és szabályait; az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyintézők szakmai továbbképzésének rendszerét és szabályait; az építésügyi vizsga követelményrendszerét és eljárási szabályait,
bh) az építészeti-műszaki tervtanácsra és eljárásaira, a főépítészek tevékenységének ellátására vonatkozó szakmai szabályokat,
bi) a műemlékek, műemléki jelentőségű területek és a műemléki környezet kivételével az építészeti örökség megóvásával kapcsolatos szabályozást,
bj) az összevont telepítési eljárásra, a településképi véleményezési eljárásra, a településképi bejelentési eljárásra vonatkozó szabályokat,
bk) az épületek energetikai követelményeire, az energetikai tanúsításra és az építési termékek betervezésére, beépítésére, valamint az építési termékek teljesítménynyilatkozataira vonatkozó szakmai követelményeket,
c) a miniszter nevében gyakorolja a sajátos építményfajtákra vonatkozó jogszabályok tekintetében az összehangoló feladatokat,
d) közreműködik a megújuló és egyéb korszerű energiaforrások alkalmazásairól szóló szabályozás kialakításában.”
(2) Az SzMSz 2. függelék 2.1.4.4. pont 3. alpont f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és az alpont a következő g) ponttal egészül ki:
(Az Építésügyi Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben)
f) ellátja
fa) – a főépítészi feladatok tekintetében a Területrendezési és Településügyi Főosztály, valamint az Országos Főépítészi Iroda, az örökségvédelmi feladatok tekintetében az Örökségvédelmi Főosztály bevonásával – a fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként működő építésügyi és örökségvédelmi hivatal, a járási (fővárosi kerületi) hivatal szakigazgatási szerveként működő járási építésügyi hivatal, valamint a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal, továbbá
fb) – a régészeti örökség és a műemléki értékek védelmével kapcsolatos feladatok tekintetében az Örökségvédelmi Főosztály bevonásával – a járási (fővárosi kerületi) hivatal szakigazgatási szerveként működő járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal
szakmai irányítását, tevékenységük koordinálását, felügyeletét,
g) a fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként működő építésügyi és örökségvédelmi hivatal, továbbá a járási (fővárosi, kerületi) hivatal szakigazgatási szerveként működő járási építésügyi valamint járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal képviselőit szakmai koordináció keretében szakmai egyeztetésre hívja meg az Örökségvédelmi Főosztály, a Területrendezési és Településügyi Főosztály és az Országos Főépítészi Iroda közreműködésével.”
(3) Az SzMSz 2. függelék 2.1.4.4. pont 4. alpont f)–g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és az alpont a következő h)–k) ponttal egészül ki:
(Az Építésügyi Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladataival összefüggésben)
f) az Építésügyi Főosztály vezetője a feladatkörében a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében kiadja a miniszter építésügyért való felelőssége körében a hatáskörébe tartozó felügyeleti és irányítási jogkörben hozott intézkedéseket, döntéseket,
g) ellátja kifutó rendszerben az építésügyi ágazatba tartozó OKJ-s szakképesítések tekintetében a szakmai vizsgabizottság munkájában részt vevő elnökök megbízását, a vizsgaszervező által bejelentett vizsgák visszaigazolását, és gondoskodik a szakmai vizsga vizsgafeladatainak teljesítésére alkalmas dokumentumairól, valamint közreműködik a jogszabályban meghatározott feladatok ellátásában,
h) részt vesz az építési termékek teljesítményállandóságát vizsgáló tanúsító és ellenőrző szervezetek, továbbá a műszaki értékelő szervezetek kijelölési eljárásában,
i) a miniszter nevében kiadmányozza a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész Kamara, a területi mérnöki kamarák és a területi építész kamarák tevékenysége felett a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltak szerinti felügyeleti eljárás döntéseit,
j) a miniszter nevében kiadmányozza a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által az építőipari kivitelezési tevékenységre jogosultak névjegyzék vezetésével kapcsolatos feladatok felügyeletének eredményeképpen keletkezett intézkedéseket,
k) az Építésügyi Igazgatási Osztály vezetője a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében kiadja az ÉTDR-ben hozott döntéseket.”
(4) Az SzMSz 2. függelék 2.1.4.4. pont 5. alpontja a következő e) ponttal egészül ki:
(Az Építésügyi Főosztály európai uniós és nemzetközi feladataival összefüggésben)
e) véleményezi
ea) más európai uniós tagállamok műszaki tartalmú építésügyi és épületenergetikai uniós tagállami jogszabálytervezeteit,
eb) feladatkörével összefüggésben az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság előterjesztéseit;
ec) az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság szakértői munkacsoportokban a tárgyalási álláspontokat és előterjesztéseket.”
(5) Az SzMSz 2. függelék 2.1.4.4. pont 6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Az Építésügyi Főosztály egyéb feladataival összefüggésben
a) képviseli az építésügyi érdekeket a különböző közigazgatási, szakmai és társadalmi fórumokon,
b) képviseli az építésügy szakmai szempontjait a közigazgatási egyeztetések, megkeresések során,
c) érvényre juttatja az építésügyi követelményeket a társtárcák joganyagaiban,
d) a miniszter nevében ellátja – a sajátos építményfajták tekintetében – az építésügyi központi szakmai irányítási, összehangolási és ellenőrzési feladatait,
e) elősegíti az építési beruházások magas építészeti és építési minőségben történő megvalósítását,
f) közreműködik a Kormány és kabinetjei, valamint a közigazgatási államtitkári értekezlet ülésein részt vevő minisztériumi képviselő felkészítésében,
g) közreműködik a közösségi jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos feladatokban,
h) véleményezi a minisztérium más hivatali egységei, valamint a más tárcák által előkészített jogszabálytervezeteket,
i) részt vesz az állami vezetői szintű tárcaközi egyeztetéseken a minisztérium képviseletének előkészítésében, a jogszabálytervezetek közigazgatási egyeztetésében, az Országgyűlés bizottságai előtt a feladatkörébe tartozó törvényjavaslatok képviseletében,
j) előkészíti a Lechner Lajos Tudásközpont építésügyi feladatainak szakmai irányításával és felügyeletével kapcsolatos miniszteri döntéseket,
k) ellátja a területrendezési, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkárnak a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara, valamint a területi építész kamarák és területi mérnöki kamarák törvényességi felügyeleti feladatait, és ezzel összefüggésben kiadmányozza az általános törvényességi felügyeleti eljárás során hozott közbenső intézkedéseket, előkészíti a felügyeleti intézkedéseket,
l) ellátja az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok építésügyi igazgatási feladatainak szakmai irányítását, ennek keretében gondoskodik e szervezetek szakmai munkájának és a vonatkozó jogszabályok érvényesülésének, alkalmazásának helyszíni ellenőrzéséről,
m) ellátja az Országos Építésügyi és Településrendezési Tanács működtetésével kapcsolatos feladatokat,
n) a miniszter nevében ellátja az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ és az Országos Építésügyi Nyilvántartás, annak elektronikus alkalmazásai (e-bírság, e-statisztika, e-építési napló, e-tanúsítás, e-szankció, e-kezelő felület és ÉTDR) szakmai irányításával, összehangolásával és felügyeletével kapcsolatos feladatokat, így különösen:
– döntésre előkészíti az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központnak és az Országos Építésügyi Nyilvántartásnak, azok elektronikus alkalmazásainak működtetéséhez szükséges források évenkénti tervezését,
– gondoskodik a szükséges támogatási, üzemeltetési és egyéb szerződések megkötéséről,
– az Országos Építésügyi Nyilvántartásra vonatkozó működtetési, fenntartási, fejlesztési feladatok végrehajtásában szakmai döntéseket hoz, feladatot határoz meg a Lechner Lajos Tudásközpontnak és felügyeli a Helpdesk feladatok végrehajtását,
– ellenőrzi az ÉTDR törzsadatait és kezdeményezi a Lechner Lajos Tudásközpontnál azok javítását,
– az Országos Építésügyi Nyilvántartás elektronikus alkalmazásai rendszerének fejlesztésével összefüggő kérdésekben stratégiai döntéseket hoz, feladatot határoz meg,
– a Lechner Lajos Tudásközpont Helpdesk megkeresésére a jogszabályi környezetre, egyedi jogalkalmazási problémák kezelésére, eljárásrendi problémákra vonatkozó kérdések esetében szakmai álláspontot alakít ki, amelyet válaszadás céljából megküld a Lechner Lajos Tudásközpontnak,
– részt vesz a friss programverziók tesztelésében és szakmai álláspontot alakít ki a tesztelés eredményéről,
– szakmai álláspontot alakít ki és szakmai kontrollt gyakorol a programjavítások elfogadásáról, az új programverziók éles üzembe helyezéséről,
– részt vesz az Országos Építésügyi Nyilvántartás alkalmazásainak oktatásában,
– közreműködik az Országos Építésügyi Nyilvántartás – Gyakran Ismételt Kérdések kezelőfelület frissítésében,
– véleményezi a Lechner Lajos Tudásközpont által lefolytatandó, az Országos Építésügyi Nyilvántartás vonatkozásában a közbeszerzési eljárásokhoz elkészített műszaki specifikációkat, a kiírást, és szükség esetén kezdeményezi annak módosítását, javítását,
o) az Országos Főépítészi Iroda, az Örökségvédelmi Főosztály, valamint a Területrendezési és Településügyi Főosztály bevonásával előkészíti a miniszter egyetértési jogának gyakorlásához szükséges döntést a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként működő építésügyi és örökségvédelmi hivatalok vezetőinek kinevezéséhez és felmentéséhez,
p) ellátja az e-építésügy feltételeinek megteremtésével összefüggő pályázati és javaslattételi feladatokat,
q) ellátja az e-epites.hu portál főszerkesztői teendőit,
r) ellátja a Lechner Lajos-díj odaítélésével kapcsolatos szakmai feladatokat,
s) az Országos Főépítészi Iroda, az Örökségvédelmi Főosztály, valamint a Területrendezési és Településügyi Főosztály bevonásával véleményt nyilvánít a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatainak tervezeteiről,
t) az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok tevékenységét és az egységes jogalkalmazást elősegítő kiadványokat, segédleteket készíttet, továbbképzéseket szervez,
u) eleget tesz a közigazgatási szervek megkeresései tárgyában a tájékoztatási kötelezettségének,
v) közreműködik az építésügyet érintő oktatási, képzési, szakoktatási célok meghatározásában, kidolgozásában és érvényesítésében,
w) szakmai felügyeletet gyakorol az építésügyi szabályozott szakmák tekintetében a szakképzettségek és szakképesítések elismerési eljárásai felett,
x) a miniszter nevében meghatározza és jóváhagyja a jogszabályban előírt építésügyi szakmagyakorlási jogosultságok tekintetében a kötelező szakmai továbbképzések tematikáját, felügyeli, koordinálja, ellenőrzi a jogosultsági vizsga és beszámoló rendjét, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyintézők tekintetében az építésügyi vizsgarendet és a szakmai továbbképzést,
y) jóváhagyásra előkészíti az építésügyi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat éves felhasználási tervét, és ellátja az előirányzat felhasználásával kapcsolatos külön jogszabály szerinti feladatokat,
z) kezdeményezi az egységes jogalkalmazást biztosító – a feladatkörével összefüggő – szakmai segédletek, valamint az állampolgárok tájékozódását szolgáló építésügyi kiadványok kidolgozását,
aa) együttműködik és rendszeres kapcsolatot tart a szakmai és társadalmi szervezetekkel, képviseli és érvényre juttatja az építésügyi érdekeket és követelményeket a különböző közigazgatási, szakmai és társadalmi fórumokon,
ab) elősegíti és támogatja az építészeti és építési kultúra fejlesztését, az értékes hagyományok megőrzését, az építészeti örökség megóvását és megfelelő hasznosítását, a korszerű műszaki és szervezési megoldások elterjesztését, valamint közreműködik a kiemelkedő építészeti és régészeti emlékek nemzetközi, illetve országos védetté nyilvánításában, a védettség megszüntetésében,
ac) szakmailag közreműködik az építésügyi szabványosítási tevékenységben, az építésügyi nemzeti szabványok kidolgoztatásában,
ad) közvetlen kapcsolatot tart fenn a szakterületein tevékenykedő érdekképviseleti szervekkel, hazai és nemzetközi szakmai és társadalmi szervezetekkel, kamarákkal, oktatási-kutatási és fejlesztési szervezetekkel,
ae) az Örökségvédelmi Főosztály bevonásával évente, az ellenőrzési időszakot megelőzően ellenőrzési tervet készít a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveként működő építésügyi és örökségvédelmi hivatalok által lefolytatandó hatósági ellenőrzésekről,
af) az Örökségvédelmi Főosztály bevonásával kidolgozza a feladatkörébe tartozó szakigazgatási szervek által lefolytatandó hatósági ellenőrzések szempontrendszerét, meghatározza az ellenőrzés helyszínét, szakmailag előkészíti a hatósági ellenőrzésre vonatkozó miniszteri utasítást.”
34. § (1) Az SzMSz 2. függelék 2.1.4.5. pont 2. alpont a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Örökségvédelmi Főosztály kodifikációs feladataival összefüggésben)
a) az Építésügyi Főosztállyal együttműködve előkészíti a régészeti örökség és a műemléki értékek védelmével kapcsolatos jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket,”
(2) Az SzMSz 2. függelék 2.1.4.5. pont 3. alpont c)–d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Örökségvédelmi Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben)
c) az Építésügyi Főosztállyal együttműködve ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként működő építésügyi és örökségvédelmi hivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal szakigazgatási szerveként működő járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnak a régészeti örökség és a műemléki értékek védelmével kapcsolatos tevékenységének szakmai irányításával összefüggő feladatokat, valamint közreműködik a tevékenységek felügyeletében, a feladatellátás országosan egységes gyakorlása érdekében célvizsgálatot tart,
d) koordinálja a fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként működő építésügyi és örökségvédelmi hivatalnak, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal szakigazgatási szerveként működő járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnak a kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott örökségvédelmi felügyeleti tevékenységét,”
(3) Az SzMSz 2. függelék 2.1.4.5. pont 3. alpontja a következő g)–j) ponttal egészül ki:
(Az Örökségvédelmi Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben)
g) a régészeti lelőhelyek és műemlékek fenntartását, fejlesztését segítő örökségvédelmi pályázati lehetőségeket, projekteket kezdeményez, támogat, és közreműködik ezek előkészítésében, kidolgozásában, értékelésében és végrehajtásában,
h) örökségvédelmi tárgyú képzéseket kezdeményez, ezek tematikáját meghatározza, közreműködik ezek szervezésében,
i) közreműködik az örökségvédelmet érintő nemzeti szabványok kidolgozásában, a műemlékkel összefüggő sajátos építési termékek beépítési feltételeinek meghatározásában,
j) végzi a nagyberuházásokkal kapcsolatos régészeti feladatellátás monitoringját.”
(4) Az SzMSz 2. függelék 2.1.4.5. pont 6. alpont h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Örökségvédelmi Főosztály egyéb feladataival összefüggésben)
h) ellátja a központi építészeti-műszaki tervtanács – műemléken végzett tevékenységek dokumentációjának véleményezésével összefüggő –, valamint az Ásatási Bizottság működésének, üléseinek, munkájának megszervezésével járó feladatokat,”
(5) Az SzMSz 2. függelék 2.1.4.5. pont 6. alpontja a következő m)–p) ponttal egészül ki:
(Az Örökségvédelmi Főosztály egyéb feladataival összefüggésben)
m) előkészíti a miniszter által gyakorolt, a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. műemlékvédelmi és régészeti feladatainak szakmai felügyeletével kapcsolatos döntéseket,
n) az Építésügyi Főosztállyal, az Országos Főépítészi Irodával, valamint a Területrendezési és Településügyi Főosztállyal együtt közreműködik a miniszter egyetértési jogának gyakorlásában a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként működő építésügyi és örökségvédelmi hivatalok vezetőinek kinevezésében és felmentésében,
o) az Építésügyi Főosztállyal, az Országos Főépítészi Irodával, valamint a Területrendezési és Településügyi Főosztállyal együtt közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatainak tervezeteiről szóló vélemény kialakításában,
p) őrzi és kezeli az Ásatási Bizottság iratait.”
35. § Az SzMSz 2. függeléke a következő 2.1.5.4. és 2.1.5.5. ponttal egészül ki:
„2.1.5.4. Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály
1. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.
2. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály kodifikációs feladataival összefüggésben
a) felelős a szakterület átfogó stratégiai céljainak kidolgozásáért, elemzések készítésében történő közreműködéséért, a célok elérését biztosító intézkedési programok kidolgozásáért, az eszközök meghatározásáért, szabályozási koncepciók kidolgozásáért,
b) szakmailag előkészíti a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól, a vízminőségi kárelhárításról, a vizek mennyiségi védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökről, a vízkészlet-járulék kiszámításáról, a vízrajzi feladatok ellátásáról, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről, valamint az öntözési célú vízszolgáltatásról szóló jogszabályokat, illetve közjogi szervezetszabályozó eszközöket,
c) közreműködik a felszíni és felszín alatti vizek állapotára és az azt befolyásoló tevékenységekre, azok hatásaira vonatkozó mérési, adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségek meghatározásában, és ezen adatokat tartalmazó adatbázisok, információs rendszerek szakmai követelményeinek meghatározásában, a vizek állapotértékelése szabályainak megállapításában,
d) közreműködik a térségi vízpótlás koncepciójának és stratégiájának kialakításában, valamint az ezzel kapcsolatos jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai előkészítésében.
3. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben
a) közreműködik a felszíni és felszín alatti vizekre vonatkozó mérő-megfigyelő és ellenőrző rendszerek létrehozásában, fejlesztésében, az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének felügyeletében,
b) felelős a vizek állapotának, értékelési és adatfeldolgozási rendszereinek kialakításában, fejlesztésében, az értékelések elkészíttetésében történő közreműködésért, a vízrajzi tevékenység és a vízkészlet-gazdálkodás szabályozási feladatainak ellátásáért – a rendkívüli helyzetek kivételével –, a vízrajzi monitoring hálózat adataiból képzett információk tárolásával és közreadásával kapcsolatos feladatok szakmai koordinációjáért,
c) közreműködik a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelmével összefüggő vízügyi feladatok ellátásában,
d) felelős a felszíni vizek állapotára, valamint az ezt befolyásoló tevékenységekre, azok hatásaira vonatkozó szakági (VIZIR) és statisztikai adatgyűjtés (OSAP) szakmai irányításáért, továbbá az ágazaton belüli és az ágazatközi koordináció fejlesztéséért,
e) felelős a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési folyamatban történő részvételért,
f) felelős az Országos Vízgazdálkodási Tanács működtetésével kapcsolatos feladatokért,
g) felelős a vízgyűjtő-gazdálkodást és vízkészlet-gazdálkodást érintő feladatok tekintetében az Országos Vízügyi Főigazgatóság irányításáért,
h) felelős a szakterületeit illetően a költségvetési források tervezéséért és a felhasználására vonatkozó javaslatok kidolgozásáért,
i) közreműködik a vízrendezést, a helyi jelentőségű közcélú vízi létesítményeket és a vízhasznosítást érintő szakterületi feladatok ellátásában, az érintett más tárcákkal történő együttműködéssel,
j) felelős az öntözéssel kapcsolatos szakterületi feladatok elvégzéséért.
4. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály európai uniós és nemzetközi feladataival összefüggésben
a) ellátja a hazai képviseletet a Duna Védelmi Egyezmény Nemzetközi Bizottságában,
b) közreműködik és ellátja a hazai képviseletet a Duna Védelmi Egyezmény, a határvízi egyezmények érdekében alakult munkacsoportokban, koordinálja a hazai végrehajtási feladatokat,
c) felelős a két- és többoldalú nemzetközi egyezményekből, szerződésekből és együttműködésekből eredő szakmai feladatok ellátásáért (különös tekintettel az EEA, OECD, kétoldalú határvízi egyezmények keretében folyó tevékenységekre),
d) felelős a Duna vízgyűjtő-gazdálkodási terveihez és határvízi egyezmények végrehajtásához szükséges információ- és adatszolgáltatásért,
e) felelős az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságnak a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról szóló, valamint a határokon átterjedő hatású ipari balesetek megelőzéséről szóló Helsinki egyezményei hazai szakterületi feladatainak ellátásáért,
f) koordinálja a Magyarország EU tagállami működésével és a részvételével zajló egyéb nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos, a klímaváltozással összefüggésben a vízkészletekhez kapcsolódó feladatokat, beleértve az aszály- és vízhiányos állapot kérdéseit is,
g) felelős az ENSZ UNCD úgynevezett elsivatagosodás egyezményével kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggésben az aszálystratégia és cselekvési program kidolgozásáért,
h) koordinálja a vízrendezést és a térségi vízpótlást érintő európai uniós feladatok végrehajtását, felelős a jelentések készítéséért, az adatszolgáltatásért.
5. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály egyéb feladataival összefüggésben
a) felelős a megújuló energiák (geo- és hidrotermális) hasznosításával összefüggő, a felszíni vizek minőségi és a felszín alatti vizek mennyiségi állapotát érintő feladatok ellátásáért,
b) közreműködik a hazai és nemzetközi tájékoztató anyagok előkészítésében, a hazai és nemzetközi tárgyalások előkészítésében.
2.1.5.5. Vízgazdálkodási Főosztály
1. A Vízgazdálkodási Főosztály a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.
2. A Vízgazdálkodási Főosztály kodifikációs feladataival összefüggésben
a) szakmailag előkészíti a vízgazdálkodásról, a vízügyi hatósági eljárásról, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról, továbbá a vízellátásról, szennyvízelvezetésről és a víziközmű-szolgáltatás gazdálkodói tevékenységen kívüli szabályozásáról szóló jogszabályokat, illetve közjogi szervezetszabályozó eszközöket.
3. A Vízgazdálkodási Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben
a) felelős a Környezet és Energia Operatív Program akciótervében, a kapcsolódó pályázati felhívásban, valamint útmutató elkészítésében és módosításában történő közreműködésért az ivóvízminőség-javítás támogatási konstrukció keretében,
b) felelős az ivóvízminőség-javító projektek előkészítésében és megvalósításában történő szakmai támogatásért a technológiai javaslatok és a szakmai előkészítés tekintetében,
c) felelős az ivóvízzel való ellátottság helyzetének figyelemmel kíséréséért, az ellátási hiányok felszámolására vonatkozóan koncepció kialakításáért,
d) felelős a közműves vízellátás OSAP adatgyűjtési rendszere és a kapcsolódó vízellátási információs rendszer fejlesztésének és működtetésének szakmai irányításáért,
e) felelős a víziközmű társulatokkal és az önkormányzatok ivóvízminőség-javító társulásaival kapcsolatos szakterületi feladatokért,
f) felelős a vízellátást, szennyvízelvezetést és ivóvízminőség-javítást érintő feladatok tekintetében az Országos Vízügyi Főigazgatóság irányításáért,
g) felelős a víziközmű szolgáltatás területén a települési önkormányzatok és fogyasztók érdekvédelmi szerveivel, valamint a szakmai szövetségekkel való kapcsolattartásért,
h) felelős a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár vízügyi felelősségi körébe tartozó fejezeti költségvetés tervezéséhez kapcsolódó feladatok ellátásáért,
i) felelős a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatok gyűjtésének, feldolgozásának, tárolásának és szolgáltatásának felügyeletéért,
j) felelős más szervezetek vízgazdálkodási adatgyűjtési feladatainak összehangolásáért, az Országos Meteorológiai Szolgálattal, Magyar Állami Földtani Intézettel való kapcsolattartásért,
k) felelős a vízzel kapcsolatos jeles napok megünneplésének (Víz Világnap, Duna Nap, egyéb vízügytörténeti évfordulók, események) előkészítéséért és közreműködik az ezekhez kapcsolódó kitüntetések előkészítésében,
l) felelős az esztergomi Duna Múzeum, valamint a vízügyi közgyűjtemények (levéltár, szakkönyvtár) munkájának szakmai felügyeletéért,
m) felelős a Csatlakozási Szerződésben rögzített vízellátás szakterületet érintő feladatokért és kötelezettségekért, különösen az Ivóvízminőség-javító Program szakmai koordinációjával kapcsolatos feladatok végrehajtásáért,
n) felelős a vízügyi ágazat minőségirányítási, minőségbiztosítási feladatainak irányításáért,
o) felelős az ivóvízbázis-védelmi program szakmai végrehajtásáért, valamint a távlati ivóvízbázisok fenntartási tevékenységének szakmai koordinációjáért.
4. A Vízgazdálkodási Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladataival összefüggésben
a) előkészíti az Országos Vízügyi Hatóság vízügyi hatósági, szakhatósági eljárásai feletti felügyeleti eljárás során keletkező döntéseket,
b) felelős az Országos Vízügyi Főigazgatóság vízügyi döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyása iránti intézkedés előkészítéséért, ha jogszabály a döntést az irányítást ellátó előzetes vagy utólagos jóváhagyásához köti,
c) felelős az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Országos Vízügyi Hatóság irányában vízügyi feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására irányuló egyedi utasítás előkészítéséért.
5. A Vízgazdálkodási Főosztály európai uniós és nemzetközi feladataival összefüggésben
a) felelős a hazai és nemzetközi szakmai együttműködési kötelezettségekből adódó feladatokért,
b) felelős nemzetközi bizottságokban az ország szakmai képviseletének ellátásért,
c) felelős Magyarország EU tagállamként való feladatainak szakterületet érintő ellátásáért,
d) közreműködik az EU által előírt víziközmű szakterületet érintő országjelentések elkészítésében, valamint további adatszolgáltatásokban,
e) felelős az egyedi szennyvízkezelő berendezések és a szennyvíziszap-hasznosításhoz kapcsolódó szakmai, nemzetközi kapcsolatok fenntartásáért,
f) felelős az egyedi szennyvízkezelő berendezések elterjesztéséért a gazdaságosan nem csatornázható településeken, településrészeken, ennek érdekében kapcsolatot tart fenn a belföldi és külföldi partnerekkel,
g) felelős a határvízi egyezményekből fakadó feladatok ellátásában való közreműködésért,
h) közreműködik a szennyvízelvezetés és -tisztítás tekintetében a szennyvízelvezetés és -tisztítás önkormányzati és állami feladatkörbe tartozó fejlesztésekhez kapcsolódó EU-s támogatási rendszerek pályázati feltételeinek kialakításában, valamint az EU-s és más pénzügyi eszközök felhasználásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátásában,
i) szakmai felügyeletet gyakorol az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusra vonatkozó operatív program kialakítása felett.
6. A Vízgazdálkodási Főosztály egyéb feladataival összefüggésben
a) felelős az ivóvízellátással összefüggő fogyasztói ügyek (panaszok, észrevételek, javaslatok) szakmai kivizsgálásáért és megválaszolásáért,
b) felelős az ivóvízellátást érintő K+F feladatokért,
c) felelős a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programhoz kapcsolódó Települési Szennyvíz Információs Rendszer informatikai és adattartalmi fejlesztésének felügyeletéért,
d) közreműködik a vizek állapotára és használatára vonatkozó hazai és nemzetközi adatgyűjtés és adatszolgáltatás teljesítésében,
e) felelős a miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőség-értékelési szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint létrehozott bizottság és annak titkárságának működtetéséért,
f) közreműködik a vízügyi oktatási, továbbképzési, szakképzési, felnőttképzési feladatokban, kapcsolatot tart a különböző szakmai továbbképző, közép- és felsőfokú oktatási intézményekkel,
g) felelős a vízügyi ágazat műszaki szabványosításáért, a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkárnak a Magyar Szabványügyi Testület Vízgazdálkodási Bizottságában történő képviseletéért,
h) felelős a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programhoz kapcsolódó, valamint a szennyvíziszap-hasznosítás elősegítésével kapcsolatos feladatokért,
i) javaslatot tesz a Nemzeti Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program végrehajtásának eredményeként jelentősen megnövekedő szennyvíziszap-mennyiség hasznosítására, különös tekintettel a megújuló energiaforrásként történő alkalmazás elősegítésére,
j) közreműködik a Csatlakozási Szerződést és az Ivóvízminőség-javító Programot érintő halasztási kérelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában,
k) közreműködik a vízellátás tekintetében az ivóvíz-ellátási feladatok megoldását szolgáló fejlesztési forráslehetőségek hatékony felhasználásában (pl. Svájci hozzájárulás, Norvég Alap),
l) közreműködik a vízellátás tekintetében az éves költségvetési előirányzatok javaslatának elkészítésében, és figyelemmel kíséri a szakterületét érintő költségvetési keretekkel való gazdálkodást,
m) részt vesz a nemzetközi pénzügyi eszközök felhasználásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátásában a tervezés, pályázatelbírálás és -ellenőrzés területén, különös tekintettel az EU Kohéziós Alap ivóvízminőség javítását célzó hasznosítására,
n) a helyi önkormányzatok megkeresése esetén szakterületét érintően szakmai útmutatást, tájékoztatás nyújt,
o) felelős a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár felelősségi körébe tartozó fejlesztések és fenntartások tárgyévi előirányzatok alapján történő végrehajtásáért,
p) felelős a fejezeti költségvetési intézmények EU által támogatott és a hazai vízügyi vonatkozású pályázataival kapcsolatos feladatokért, valamint a pályázatok szakmai véleményezéséért,
q) a Belügyminisztérium hivatali szervezetei kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési, valamint érvényesítési rendjéről szóló utasításra is figyelemmel közreműködik a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár vízügyi felelősségi körébe tartozó szakmai és egyéb pénzügyi keretek felhasználásával kapcsolatos feladatok (szerződések, megbízások, megrendelések, teljesítésigazolások) ellátásában, a források felhasználásának folyamatos nyomon követésében és nyilvántartásában,
r) szakmai állásfoglalást alakít ki a véleményezésre megküldött minisztériumi vagy nemzeti és nemzetközi koncepciók, stratégiák, programok, tervek, határon átnyúló hatással járó fejlesztések vonatkozásában,
s) előkészíti a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás pályázatainak és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésére bejelentett igények elbírálása során keletkező iratokat,
t) a Vidékfejlesztési Minisztériummal együttműködve közreműködik a természetvédelmi kezelési tervek, a Natura 2000 területek szabályozására vonatkozó tervek kidolgozásában, képviseli a vízgazdálkodási érdekeket.”
36. § Az SzMSz 2. függelék 2.2.0.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2.0.3. Kormányzati Sajtó Főosztály
1. A Kormányzati Sajtó Főosztály a parlamenti államtitkár közvetlen alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.
2. A Kormányzati Sajtó Főosztály ellátja a miniszter irányítási feladataival összefüggő kormányzati kommunikációs feladatokat.
3. A Kormányzati Sajtó Főosztály folyamatos sajtófigyelő tevékenységet végez és ezzel összefüggésben reakciótervet készít.
4. A Kormányzati Sajtó Főosztály figyelemmel kíséri a kommunikációs tendenciákat, ennek érdekében elemzéseket, értékeléseket készít.
5. A Kormányzati Sajtó Főosztály a visszakereshetőséget biztosítva begyűjti, tárolja és megőrzi azon rendészeti szervek sajtómegjelenéseit, közleményeit, melyek fölött a minisztériumi és a sajtótevékenység tekintetében szakirányítást gyakorol, az arra jogosultak nyilatkozatait, valamint a releváns híreket.
6. A Kormányzati Sajtó Főosztály egy munkatársa közvetlenül támogatja az önkormányzati államtitkár munkáját.”
37. § Az SzMSz
a) 1. függeléke helyébe az 1. függelék lép,
b) 3. függeléke a 2. függelék szerint módosul,
c) 4. függeléke a 3. függelék szerint módosul,
d) 7. függelék 4. iratmintája helyébe a 4. függelék lép,
e) 8. függeléke az 5. függelék szerint módosul.
38. § Az SzMSz
1. 4. § (2) bekezdés g) pontjában a „minősített adatok védelmének” szövegrész helyébe a „minősített adatok védelmének, a személyes adatok kezelésének” szöveg,
2. 14. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint 38. § (1) bekezdés j) pontjában a „munkatervben” szövegrész helyébe a „jogalkotási munkatervben” szöveg,
3. 28. §-ában a „Sajtó Osztály” szövegrész helyébe a „Kormányzati Sajtó Főosztály” szöveg,
4. 13. §-ában, 36. § f) pontjában, 2.1.5. pont címében, 49/A. § (1) és (2) bekezdésében, 49/B. §-ában, 49/C. §-ában, 2. függelék 2.1.5. pontjának címében, 2. függelék 2.1.5.1. pont 1. alpontjában, 2. függelék 2.1.5.3. pont 1. alpontjában és 3. alpont a) pontjában, valamint 4. függelék táblázatának „B) Önálló belügyi szervek” rész 13. sorában a „közfoglalkoztatási” szövegrész helyébe a „közfoglalkoztatási és vízügyi” szöveg,
5. 37. § (3) bekezdés b) pontjában a „munkaterve” szövegrész helyébe a „jogalkotási munkaterve” szöveg,
6. 38. § (1) bekezdés e) pontjában a „féléves munkaprogramját” szövegrész helyébe a „féléves jogalkotási munkatervét” szöveg,
7. 38. § (1) bekezdés i) pontjában a „munkatervére” szövegrész helyébe a „jogalkotási munkatervére” szöveg,
8. 38. § (1) bekezdés r) pontjában a „védelmének” szövegrész helyébe a „védelmének, a személyes adatok kezelésének” szöveg,
9. 44. § (1) bekezdés a) pontjában a „nemzetközi” szövegrész helyébe az „európai uniós és nemzetközi” szöveg, e) és f) pontjában az „ellátja” szövegrész helyébe a „normatív utasításban foglaltak szerint ellátja” szöveg, m) pontjában a „nemzetközi” szövegrész helyébe az „európai uniós pozíciókba és nemzetközi” szöveg,
10. 55. § (3) bekezdésében a „tevékenységét irányító vezető” szövegrész helyébe a „közigazgatási államtitkár” szöveg lép.
11. 82. § (1) bekezdésében a „munkatervében” szövegrész helyébe a „jogalkotási munkatervében” szöveg,
12. 2. függelék 2.0.0.1.5. pont 3. alpontjában a „megbízásából” szövegrész helyébe az „eseti megbízása esetén” szöveg,
13. 2. függelék 2.0.0.1.7. pont 2. alpontjában az „ellenőrzési rendszerekről szóló 14/2011. (IV. 19.)” szövegrész helyébe a „kontrollrendszerekről szóló 23/2012. (IV. 26.)” szöveg, a „szolidaritási” szövegrész helyébe a „Szolidaritási” szöveg,
14. 2. függelék 2.0.0.2. pont 3. alpont h) alpontjában az „illetve berendelésről, vezénylésről, azok megszüntetéséről” szövegrész helyébe az „illetve a vezénylésről és a vezénylés megszüntetéséről” szöveg,
15. 2. függelék 2.1.1.3. pont 4. alpont f) pontjában a „szakhatósági állásfoglalásokat” szövegrész helyébe a „szakhatósági állásfoglalásokat és végzéseket” szöveg,
16. 2. függelék 2.1.2.4. pont 4. alpont j) pontjában a „tevékenységekben” szövegrész helyébe a „tevékenységekben, az információvédelmi és biztonsági kérdésekben” szöveg,
17. 2. függelék 2.1.3.3. pont 5. alpont b) pontjában a „jogalkotási” szövegrész helyébe a „jogalkotási és a végrehajtáshoz szükséges egyéb” szöveg, f) pontjában a „szervezetekbe” szövegrész helyébe a „szervezetekbe és európai uniós pozíciókra” szöveg, i) pontjában az „EU-polgári” szövegrész helyébe az „európai uniós polgári” szöveg,
18. 2. függelék 2.1.3.3. pont 6. alpont f) pontjában az „a bel- és igazságügyi tanácsüléseknek” szövegrész helyébe az „az Európai Unió Tanácsa bel- és igazságügyi formációja üléseinek” szöveg,
19. 2. függelék 2.1.4.2. pont 2. alpont f) pont fc) és fd) pontjában az „ellátja” szövegrész helyébe az „a Területrendezési és Településügyi Főosztállyal együtt ellátja” szöveg,
20. 2. függelék 2.1.4.2. pont 2. alpont g) pont gc) alpontjában az „és támogatja az önkormányzati és” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
21. 2. függelék 2.1.4.2. pont 3. alpont b) pontjában az „ellátja” szövegrész helyébe az „ellátja – a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendeletben meghatározott kivétellel –” szöveg,
22.1. az „integrált településfejlesztési stratégiák, valamint a településfejlesztési tervek” szövegrész helyébe az „integrált településfejlesztési stratégiák” szöveg,
22.2. a „terület és településrendezési tervtanácsok” szövegrész helyébe a „ településrendezési tervtanácsok” szöveg,
22.3. a „területrendezési és a településrendezési szakmagyakorlás” szövegrész helyébe a „területrendezési szakmagyakorlás” szöveg,
23. 2. függelék 2.1.4.3. pont 4. alpont f) pontjában a „másodfokú szakhatósági állásfoglalást” szövegrész helyébe a „másodfokú szakhatósági állásfoglalást és végzést” szöveg,
24. 2. függelék 2.1.4.4. pont 3. alpont b) pontjában a „tartozó, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő” szövegrész helyébe a „tartozó, OKJ-s” szöveg,
25. 2. függelék 2.1.4.4. pont 3. alpont e) pontjában a „Országos Dokumentációs és Információs Központba” szövegrész helyébe az „Építésügyi Dokumentációs és Információs Központba” szöveg,
26. 2. függelék 2.1.4.4. pont 4. alpont a) pontjában a „célvizsgálatokat” szövegrész helyébe az „ellenőrzéseket” szöveg,
27. 2. függelék 2.1.4.5. pont 4. alpontjában a „régészettel” szövegrész helyébe a „régészeti örökséggel és a műemléki értékek védelmével” szöveg,
28. 2. függelék 2.1.4.5. pont 6. alpont j) pontjában „az ingatlan örökségi elemek” szövegrész helyébe „a régészeti lelőhelyek és a műemléki értékek” szöveg,
29. 2. függelék 2.1.5.1. pontjának címében, valamint 2.1.5.1. pont 1. és 2. alpontjában a „Közfoglalkoztatási” szövegrész helyébe a „Közfoglalkoztatási és Vízügyi” szöveg,
30. 3. függelék „2. Miniszter” sorában a „Sajtó Osztály” szövegrész helyébe a „Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia Végrehajtásáért Felelős Miniszteri Biztos Titkársága” szöveg,
31. 3. függelék „2.2. Parlamenti államtitkár” sorában a „Sajtó Osztály” szövegrész helyébe a „Kormányzati Sajtó Főosztály” szöveg,
32. 3. függelék „2.4. A minisztérium létszáma összesen” sorában a „386” szövegrész helyébe a „415” szöveg,
33. 5. függelék 1. pontjában a „minisztérium munkaprogramjában” szövegrész helyébe az „a minisztérium jogalkotási munkatervében” szöveg
lép.
39. § Hatályát veszti az SzMSz
4. 47. § (1) bekezdés i) és j) pontja, m) pont mc) és mg) alpontja, o) pont od) alpontja, p) pont pc) alpontja,
7. 2. függelék 2.0.0.2. pont 5. alpont b) pontjában az „ ; a hivatali egységek, a minisztériumi szervek, valamint az önálló belügyi szervek munkatársai foglalkoztatási jogviszonyának megszűnése esetén közreműködik a társadalombiztosítási hatósági igazolvány biztosításában” szöveg, valamint g) pontja,
8. 2. függelék 2.1.2.2. pont 2. alpont a) és c) pontja, valamint 5. alpont j) pontja,
9. 2. függelék 2.1.2.3. pont 5. alpont g) és h) pontjában az „a hivatali egységek,” szövegrész,
10. 2. függelék 2.1.2.3. pont 6. alpont j) pontja, o) pontjában az „a hivatali egységek,” szövegrész, valamint r) alpontja,
16. 2. függelék 2.1.4.2. pont 2. alpont c) pont cb)–cd) alpontja, d) pont dd) alpontja, e) pont ea) alpontja,
18. 2. függelék 2.1.4.3. pont 4. alpont f) pontjában a „ , – a feladatkörében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági eljárás során hozott döntést” szövegrész,
20. 2. függelék 2.1.4.3. pont 6. alpont e) és h)–j) pontja,
22. 2. függelék 2.1.4.4. pont 5. alpontjának d) pontjában a „ , valamint a felvonókra” szövegrész,
23. 2. függelék 2.1.4.5. pont 5. alpont a) pontjában „– az Európai Örökség cím létrehozásáról, valamint az építészetről –” szövegrész,

1. függelék a 31/2013. (XII. 21.) BM utasításhoz

2. függelék a 31/2013. (XII. 21.) BM utasításhoz

Az SzMSz 3. függeléke táblázatának „2.1.5. Közfoglalkoztatási helyettes államtitkár” sora helyébe a következő sor lép:

2.1.5. Közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár

2.1.5.1. Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkár Titkársága
2.1.5.2. Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály
2.1.5.2.1. Közfoglalkoztatási Osztály
2.1.5.2.2. Logisztikai Osztály
2.1.5.3. Vízügyi Koordinációs Főosztály
2.1.5.4. Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály
2.1.5.4.1. Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály
2.1.5.4.2. Felszíni és Felszín Alatti Vizek Osztálya
2.1.5.5. Vízgazdálkodási Főosztály
2.1.5.5.1. Vízellátási, Szennyvízelvezetési és -tisztítási Osztály
2.1.5.5.2. Vízügyi Felügyeleti Osztály

62

3. függelék a 31/2013. (XII. 21.) BM utasításhoz

1.    Az SzMSz 4. függeléke táblázatának „C) A minisztérium szakmai felügyelete alatt álló gazdasági társaságok” része helyébe a következő rész lép:

 

C) A minisztérium szakmai felügyelete alatt álló gazdasági társaságok

 

1.

Duna Palota Kulturális Nonprofit Kft.

szakmai felügyelet,
tulajdonosi joggyakorlói meghatalmazott

GIHÁT

Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály

 

2.

Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft.)

szakmai irányítás

TÉÖHÁT

Építésügyi Főosztály

szakmai felügyelet

TÉÖHÁT

Építésügyi Főosztály,
Örökségvédelmi Főosztály,
Területrendezési és Településügyi Főosztály,
Informatikai Főosztály

tulajdonosi joggyakorlói meghatalmazott

GIHÁT

Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály

 

3.

NETI Informatikai Tanácsadó Kft.

szakmai felügyelet

Kabinetfőnök

Miniszteri Kabinet

tulajdonosi joggyakorlói meghatalmazott

GIHÁT

Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály

 

4.

Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.

szakmai irányítás a tulajdonosi joggyakorlói meghatalmazott BVOP-n keresztül

 

 

 

5.

ADORJÁN-TEX Konfekcióipari és Kereskedelmi Kft.

szakmai irányítás a tulajdonosi joggyakorlói meghatalmazott BVOP-n keresztül

 

 

 

6.

Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.

szakmai irányítás a tulajdonosi joggyakorlói meghatalmazott BVOP-n keresztül

 

 

 

7.

BUFA Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft.

szakmai irányítás a tulajdonosi joggyakorlói meghatalmazott BVOP-n keresztül

 

 

 

8.

DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.

szakmai irányítás a tulajdonosi joggyakorlói meghatalmazott BVOP-n keresztül

 

 

 

9.

DUNA PAPÍR Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

szakmai irányítás a tulajdonosi joggyakorlói meghatalmazott BVOP-n keresztül

 

 

 

10.

Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft.

szakmai irányítás a tulajdonosi joggyakorlói meghatalmazott BVOP-n keresztül

 

 

 

11.

Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft.

szakmai irányítás a tulajdonosi joggyakorlói meghatalmazott BVOP-n keresztül

 

 

 

12.

NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

szakmai irányítás a tulajdonosi joggyakorlói meghatalmazott BVOP-n keresztül

 

 

 

13.

Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft.

szakmai irányítás a tulajdonosi joggyakorlói meghatalmazott BVOP-n keresztül

 

 

 

14.

Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft.

szakmai irányítás a tulajdonosi joggyakorlói meghatalmazott BVOP-n keresztül

 

 

 

15.

BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.

szakmai irányítás a tulajdonosi joggyakorlói meghatalmazott BM OKF-en keresztül

 

 

2.    Az SzMSz 4. függeléke táblázatának „D) A miniszter szakmai irányítása alatt álló kormányhivatali szakigazgatási szervek és a kormányhivatal mint másodfokú hatóság” része helyébe a következő rész lép:

 

D) A miniszter szakmai irányítása és felügyelete alatt álló kormányhivatali szakigazgatási szervek

 

1.

Fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala

szakmai irányítás és felügyelet

TÉÖHÁT

Építésügyi Főosztály,
Örökségvédelmi Főosztály

 

2.

Munkaügyi központok közfoglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egysége, valamint a munkaügyi kirendeltségek (a közfoglalkoztatási feladataik ellátása tekintetében)

szakmai irányítás

közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár

Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály

4. függelék a 31/2013. (XII. 21.) BM utasításhoz

4. iratminta: Előadói ív
ELŐADÓI ÍV
I. Iktatási alapadatok:                                 Iktatószám:

Iktatás dátuma:

Beküldő/címzett neve:

Határidő:

Szervezeti egység:

Ügyintéző:

Irattári jel (tételszám):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Tárgy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Leírás:

 

 

 

 

 


IV. Iratesemények:

 

 

 

 

 

Belügyminisztériumba érkezés időpontja:

 

Kiadmányozás (kiadmányozó személye, időpont, mód):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megtett intézkedések:

 

 

Pro domo:

 

 

 

 

 

 

 

Irattári intézkedés:

 

 

 

 

– Ügyirat irattárba helyezhető, dátum, aláírás:

 

 

 

– Egyéb:

 

 

 

 

 

Látta kiadmányozás előtt:

Látta elküldés előtt:

Látta elküldés után:

V. Egyéb utasítás, megjegyzés:
Kezdő irat:

Érkeztetés/iktatás dátuma: Érkeztetési azonosító: Hivatkozási szám: Kapcsolódó irat:

 

Csatolások: Szerelések: Küldemény bontója: Küldemény azonosítója:

 

Utasítás ügykezelőnek:

Utasítás alszámra vonatkozóan

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézkedés megtörtént
(Dátum/Ügykezelő szignó)

Sokszorosítsa ...... példányban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Továbbítsa faxon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Továbbítsa e-mailen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Továbbítsa futárral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Továbbítsa hivatalos iratként

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb utasítás:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. függelék a 31/2013. (XII. 21.) BM utasításhoz

Az SzMSz 8. függeléke a következő rendelkezéssel egészül ki:

dr. Hatala József

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia végrehajtásáért felelős miniszteri biztos

Kinevezve a 27/2013. (XI. 22.) BM utasítással.

1

Az utasítás a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

2

Az 1. melléklet 13. §-a a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet 17. §-a a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére