• Tartalom

318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól

2021.06.22.

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 22. és 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A hulladéklerakási járulék megfizetésének szabályai

1. §1 (1)2 A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 68. § (1) bekezdése alapján hulladéklerakási járulék (a továbbiakban: járulék) fizetésére kötelezett (a továbbiakban: kötelezett) a Ht. 68. § (3) bekezdése szerinti bejelentést az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére az 1. melléklet szerinti adatok megküldésével teljesíti.

(2)3 A bejelentés alapján az országos hulladékgazdálkodási hatóság a kötelezettet nyilvántartásba veszi és a kötelezettekről nyilvántartást vezet.

(3)4 A kötelezett a bejelentést követően az 1. mellékletben meghatározott adatokban vagy körülményekben bekövetkezett változásokat – ideértve a járulékfizetési kötelezettség megszűnését is – a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak – a változás tényét igazoló dokumentum csatolásával egyidejűleg – bejelenti.

(4)5 Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a kötelezettet törli a nyilvántartásból, ha a bejelentés feltételei már nem állnak fenn.

(5) A nyilvántartásba vételi, az adatmódosítási és a törlés iránti bejelentést a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint kell benyújtani.

2. § (1) A kötelezett a járulékot átutalással fizeti meg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a befizetéssel érintett negyedévet.

(2)6 A kötelezett a Ht. 68. § (6) bekezdése szerinti adatszolgáltatást a 2. melléklet szerinti adatok megküldésével – a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint – teljesíti.

2. A hulladéklerakási járulék felhasználásának céljai

3. § (1)7 A hulladéklerakási járulékból befolyt összeget a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter a következőkre fordítja:

a)8 az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 3. § (5) bekezdése alapján az ideiglenes ellátás, valamint a szükségellátás költségeinek, illetve az ideiglenes ellátás és szükségellátás során felmerülő működési, fejlesztési és ellenőrzési költségek fedezetére a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 18/A. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltak esetén;

b)9

c) a hulladékképződés megelőzését szolgáló ösztönző rendszerek támogatására;

d) az elkülönített hulladékgyűjtés költségeinek fedezésére;

e) a hulladék hasznosítására vonatkozó országos célok teljesítéséhez szükséges beruházás, technológiai fejlesztés támogatására;

f) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos általános célok érvényesítéséhez szükséges feladatok finanszírozására;

g) a hulladéklerakók rekultivációjára, a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállítására, kezelésére;

h) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági szemléletformálásra, illetve tájékoztatásra;

i) az országos és területi hulladékgazdálkodási tervek, megelőzési programok előkészítésének és megalkotásának finanszírozására;

j)10 egyéb, a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter által meghatározott, hulladékgazdálkodással összefüggő állami feladatok ellátására;

k) a b)–j) pontban foglalt feladatok végrehajtása körében felmerülő működési és fejlesztési költségek fedezetére; továbbá

l) a hulladéklerakási járulék befizetési kötelezettségének körében felmerülő pénzügyi, számviteli, hatósági, ellenőrzési és ügyviteli feladatok ellátásának fedezetére.

(2)11 A hulladékgazdálkodásért felelős miniszter az (1) bekezdés k) és l) pontjában meghatározott feladatra a hulladéklerakási járulékból befolyt összeg tárgyévi pénzforrásainak 10%-át, de legfeljebb 2 milliárd forintot használhat fel.

(3)12

3. 13 A nyilvántartásra vonatkozó szabályok

3/A. § (1) A Ht. 68. § (5) bekezdésében meghatározott nyilvántartást a (2)–(6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell vezetni.

(2)14 A nyilvántartást úgy kell kialakítani és vezetni, hogy az a hulladéklerakási járulék alapjának, összegének megállapítására és ellenőrzésére alkalmas legyen, és tartalmazza a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott kezelési kódokat.

(3)15 A nyilvántartást elektronikus formában kell vezetni, kivéve, ha az elektronikus nyilvántartás vezetésére átmenetileg nincs lehetőség. Utóbbi esetben az ok jegyzőkönyvben történő rögzítése mellett a nyilvántartást papíralapon kell vezetni. Az ok megszűnését követően az elektronikus nyilvántartást a papíralapon vezetett nyilvántartás adataival – azok egyértelmű megjelölése mellett – haladéktalanul ki kell egészíteni. A nyilvántartásnak a számviteli bizonylati rend szerint vezetett bizonylatokon kell alapulnia.

(4)16 A nyilvántartásban egyértelműen jelölni kell a hulladéklerakási járulékkal érintett hulladék jellegét, típusát és a lerakás időpontját.

(5)17 A hulladéklerakóba be- és kilépő gépjárművek mérlegelését követően a mért adatoknak automatikusan meg kell jelenniük a (2) bekezdés szerint vezetett nyilvántartásban. Ha az adatokat a mérlegelést követően módosítják, akkor a módosítás tényét a nyilvántartásban rögzíteni kell.

(6)18 A hatósági ellenőrzés során

a) a járulékfizetésre kötelezett a Ht. 68. § (6) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás alapjául szolgáló teljes nyilvántartási dokumentációt,

b) a hulladék szállítója a fuvarokmányt és veszélyes hulladék szállítása esetén a szállítási lapot, valamit

c) az elektronikus megfigyelő rendszer által készített képfelvételeket

az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak átadja, megtekinthetővé teszi.

4. 19 Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §20

6. §21

1. melléklet a 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelethez22

A hulladéklerakási járulékfizetési kötelezettség bejelentéséhez szükséges adatok
A kötelezett nyilvántartásba vételi bejelentéséhez vagy megszűnés bejelentéséhez szükséges adatok:
a) a kötelezett neve, székhelyének címe, KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele;
b) a kötelezett telephelyének neve, címe, KTJ-azonosítója;
c) a fizetési kötelezettség keletkezésének vagy megszűnésének dátuma;
d) az adatszolgáltatásért felelős neve, beosztása, elérhetősége;
e) a bejelentés kitöltésének dátuma.

2. melléklet a 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelethez23

Hulladéklerakási járulék adatszolgáltatási lap
A kötelezett adatszolgáltatása során beküldendő adatok:
a) beszámolási időszak (év, negyedév);
b) a kötelezett neve, székhelyének címe, KÜJ-azonosítója, KSH számjele;
c) a hulladéklerakási járulék fizetési kötelezettség telephelyenként összesített összege;
d) az adatszolgáltatásért felelős neve, beosztása, elérhetősége;
e) a kötelezett telephelyének neve, címe, KTJ-azonosítója;
f) az ártalmatlanítási művelet azonosító kódja;
g) hulladékgazdálkodási engedély száma;
h)24 a hulladéklerakási járulékfizetési kötelezettséggel érintett hulladékra vonatkozó adatok (hulladékjegyzék szerinti azonosító kód, mennyiség (t), egységár (Ft/t), hulladék lerakási járulék összege (Ft);
i) az adatszolgáltatás kitöltésének dátuma;
j) fizetendő hulladéklerakási járulék az adott telephelyen összesen (Ft).
6

A 2. § (2) bekezdése a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 132/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a 373/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

9

A 3. § (1) bekezdés b) pontját a 373/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

10

A 3. § (1) bekezdés j) pontja a 132/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 3. § (2) bekezdése a 132/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg.

12

A 3. § (3) bekezdését a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 753. §-a hatályon kívül helyezte.

13

A 3. alcímet (3/A. §) a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése iktatta be.

14

A 3/A. § (2) bekezdése a 196/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 3/A. § (3) bekezdése a 196/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 3/A. § (4) bekezdése a 196/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 3/A. § (5) bekezdése a 196/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 3/A. § (6) bekezdés záró szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 241. § d) pontja, a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 10. §-a szerint módosított szöveg.

19

A 3. alcím számozását 4. alcímre változtatta a 196/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés 4) pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 5. §-t a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 753. §-a hatályon kívül helyezte.

21

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

Az 1. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 2. melléklet a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 2. melléklet h) pontja a 196/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére