• Tartalom

32/2013. (V. 9.) VM rendelet

32/2013. (V. 9.) VM rendelet

az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról1

2013.05.12.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1) Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) Az 1. számú melléklet 6., valamint 12. pontjában szereplő előírás betartásától az illetékes természetvédelmi hatóság által egyedi természetvédelmi okokból hozott hatósági határozat alapján el lehet térni.
(6) Az állandó legelőkön, azok védelme érdekében az 1. számú melléklet 4–8., valamint 12. pontjában foglalt előírásokat kell betartani.”

(2) A Rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az 1. számú melléklet 9. pontja alapján a kunhalmok területén tilos bárminemű talajmunka végzése.”

(3) A Rendelet 5. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

„(8a) A (8) bekezdésben foglalt tilalom alól kivételt képez a gyeptelepítés előkészítéséhez szükséges talajmunka.”

(4) A Rendelet 5. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Nem minősül az 1. számú melléklet 12. pontjában foglalt előírás megsértésének az, ha jogszabályban meghatározottak szerint a Natura 2000 gyepterületeken a terület 5–10%-át kaszálatlanul hagyják.”

2. § (1) A Rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1. melléklet a 32/2013. (V. 9.) VM rendelethez

A Rendelet 1. számú melléklete a következő 12. ponttal egészül ki:
„12. Állandó legelők védelmére vonatkozó előírások: amennyiben a területet nem legeltetik rendszeresen, a területen tárgyév szeptember 30-ig legalább egyszer tisztító kaszálást kell végezni.”

2. melléklet a 32/2013. (V. 9.) VM rendelethez

A Rendelet 2. számú melléklete a következő 13. sorral egészül ki:

 

A

B

C

D

1.

Előírás

Mérték

Súlyosság

Tartósság

„13.

Állandó legelők védelme:
amennyiben a területet nem legeltetik rendszeresen, a területen tárgyév szeptember 30-ig legalább egyszer tisztító kaszálást kell végezni.

Kismértékű
(gazdaságon belüli):
A meg nem felelés és hatása a kedvezményezett földterületére korlátozódik.

Enyhe: a vizsgált tábla esetében 20%, vagy ez alatti területen nem végezték el a tisztító kaszálást.
Súlyos: a vizsgált tábla esetében 20% feletti területen nem végezték el a tisztító kaszálást.

Helyrehozható: a meg nem felelés (tisztító kaszálás hiánya) csak a tárgyévre korlátozódik.
Maradandó: a meg nem felelés (tisztító kaszálás hiánya) szemmel láthatóan több éve fennáll.”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. május 13. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére