• Tartalom

325/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet

325/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet

a felsőoktatási képzési feltételek szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról1

2013.08.30.

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 2. pontjában, 4. pont a) alpontjában, 6., 19. és 23. pontjában, valamint (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R1. 2/A. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

2. § (1) A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tagságnak a megbízatási idő lejártát megelőző megszűnése esetén a delegáló testület, szervezet az eredeti tag megbízatásából hátralévő időtartamra új tagot delegál.”

(2) Az R2. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

20. § A MAB-ot a 22. § (1), (3) és (4) bekezdése, valamint a 23. § szerinti szakvélemény elkészítéséért a felsőoktatási hatósági eljárási díjakról szóló miniszteri rendeletben, a 25. §, valamint a 26. § c) pontja szerinti szakértői vélemény elkészítéséért a MAB szervezeti és működési szabályzatában meghatározott mértékű díjazás illeti meg. A miniszter, valamint az Oktatási Hivatal felkérésére a 22. § (2) bekezdés, valamint a 26. § a) és b) pontja szerint készített szakértői vélemény költségeit a MAB éves költségvetési támogatása tartalmazza.”

(3) Az R2. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

22. § (1) A MAB az Oktatási Hivatal felkérésére szakvéleményt készít a felsőoktatási intézmény működésének engedélyezésére irányuló eljárásban. A szakvélemény elkészítésének határideje kilencven nap, amelyet az Oktatási Hivatal hatvan nappal meghosszabbíthat.
(2) A MAB az Oktatási Hivatal felkérésére szakvéleményt készít a felsőoktatási intézmény működési engedélyének felülvizsgálatára irányuló eljárásban. Ennek során a 26. § szerint készített korábbi szakvéleményét felhasználhatja. A szakvélemény elkészítésének határideje kilencven nap, amelyet az Oktatási Hivatal hatvan nappal meghosszabbíthat.
(3) A MAB az Oktatási Hivatal felkérésére szakvéleményt készít a felsőoktatási intézmény felsőoktatási szakképzés, alap- és mesterképzés indítására irányuló eljárásában. A szakvélemény elkészítésének határideje kilencven nap, amelyet az Oktatási Hivatal harminc nappal meghosszabbíthat.
(4) A MAB az Oktatási Hivatal felkérésére szakvéleményt készít a doktori iskola létesítésére, megszűnésére irányuló eljárásban. A szakvélemény elkészítésének határideje kilencven nap, amelyet az Oktatási Hivatal hatvan nappal meghosszabbíthat.”

(4) Az R2. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

26. § A MAB
a) a miniszter vagy az Oktatási Hivatal felkérésére a felsőoktatási képzések nyomon követéséről (monitoring), és a felsőoktatási intézmények fejlesztésével kapcsolatban értékelést, jelentést készít, minőségfejlesztési kérdésekben működik közre;
b) a miniszter felkérésére adott képzési területhez, illetve képzési ághoz tartozó alap- és mesterképzési szakokon folyó képzésekről egyidejű elemzéseket, értékeléseket készít (programakkreditáció);
c) a felsőoktatási intézmény felkérésére a felsőoktatási intézményről, képzéséről, minőségbiztosítási rendszeréről értékelést készít.”

(5) Az R2. 32. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) E rendeletnek a felsőoktatási képzési feltételek szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésével módosított 22. § (3) bekezdését a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyek és a hatálybalépését követően megismételt eljárások tekintetében is alkalmazni kell.”

(6) Az R2.

a) 10. § (2) bekezdésében a „8. §” szövegrész helyébe a „9. §”,

b) 6. alcím címében a „képzés-engedélyezési” szövegrész helyébe a „képzésindítási”

szöveg lép.

3. § (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. alcím címének helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervnek a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásával kapcsolatos eljárásaira vonatkozó szabályok”

(2) Az R3. 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 48/A. § c) és d) pontja szerinti visszatérítési kötelezettség alkalmazása során
a) az Nftv. 48/A. § c) pontja szerinti visszatérítési kötelezettséget megállapító határozatot az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
aa) – az átvétel kivételével – a hallgatói jogviszony megszűnését követő,
ab) az adott képzésen a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresének leteltét követő,
az Nftv. 48/I. § (2) bekezdése szerinti közléstől számított legfeljebb harmincadik napon hozza meg,
b) az Nftv. 48/A. § d) pontja szerinti visszatérítési kötelezettséget megállapító határozatot a Hivatal az oklevél kiállítása napjától számított huszadik évet követő, az Nftv. 48/I. (3) bekezdése szerinti közléstől számított legfeljebb harmincadik napon hozza meg.”

(3) Az R3. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítése szempontjából a képzési időt tanulmányi félévben (5 hónapban) kell számolni.”

(4) Az R3. a következő 1/A. §-sal egészül ki:

1/A. § A megállapított visszatérítési kötelezettséget az esedékesség napjáig a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett ösztöndíj-visszafizetési célelszámolási számlájára kell befizetni. A befizetéseket a Hivatal elkülönítetten kezeli, az egyenlegnek megfelelő összeget negyedéves rendszerességgel átutalja a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapba.”

(5) Az R3. 2. § (2)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A beiratkozási lap a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre besorolt jelentkezők esetében – a külön jogszabályban foglaltak mellett – tartalmazza a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy vállalja a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésnek az Nftv.-ben rögzített feltételeit és azt, hogy e feltételeket megismerte.
(3) A beiratkozás során az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre besorolt jelentkező oly módon nyilatkozik a képzés feltételeinek vállalásáról, hogy a nyilatkozatot tartalmazó beiratkozási lapot két példányban saját kezűleg aláírja vagy a Polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással eljáró képviselője aláírással látja el.
(4) A két aláírt példányból egy eredeti a hallgató, egy eredeti a felsőoktatási intézmény példánya.
(5) A felsőoktatási intézmény a hallgatót a felsőoktatási információs rendszerbe abban az esetben jelentheti be magyar állami (rész)ösztöndíjas finanszírozási formában, ha a hallgató a (3) bekezdésben foglaltak szerint nyilatkozott.
(6) Amennyiben a felvételt nyert jelentkező a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeit nem vállalja, részére a felsőoktatási intézmény ugyanazon képzésre köteles felajánlani az önköltséges képzésben való részvétel lehetőségét.
(7) A felsőoktatási intézmény a hallgatói jogviszony megszűnése vagy a képzés lezárása esetén gondoskodik a hallgatói jogviszony megszűnése vagy a képzés lezárása időpontjának, képzésváltás esetén a képzésváltás időpontjának, a hallgatói jogviszony szünetelése esetén a szünetelés tényének a tanulmányi adminisztrációs nyilvántartásban történő rögzítéséről, a felsőoktatási információs rendszer által a Hivatalhoz való megküldéséről.”

(6) Az R3. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § A Hivatal az oklevél kiállítása napjától számított hatvan napon belül közli a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatóval az adott képzésen általa igénybe vett magyar állami ösztöndíj teljes összegét, továbbá az igénybe vett magyar állami ösztöndíjból fakadó kötelezettségeket, így különösen az általa teljesíteni szükséges hazai munkaviszony időtartamát.”

(7) Az R3. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § Az Nftv. 48/M. § (2) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével a hallgató azon félévére áll be a (rész)ösztöndíj visszatérítési vagy a hazai munkaviszony fenntartási kötelezettség, amely a felsőoktatási statisztikai adatközlés idején az adott képzésen aktív.”

(8) Az R3. 1. alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki:

5/A. § (1) Ha a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató az Nftv. 48/N. § (3) bekezdése szerinti mentesítést kérelmezi, a mentesítési döntés jogerőre emelkedésének napjától az állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányi idővel megegyező időtartamot követő háromszázhatvanadik napig teljesítheti a hazai munkaviszony fenntartási kötelezettségét.
(2) Ha a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató az (1) bekezdés szerinti időtartamon belül ismételten hallgatói jogviszonyt létesít, a Hivatal kérelemre az (1) bekezdésben foglalt munkaviszony fenntartási kötelezettségének a teljesítését a hallgatói jogviszony fennállásának időtartamára felfüggeszti.”

(9) Az R3. 4. §-ában a „magyar állami (rész)ösztöndíjas” szövegrész helyébe a „volt magyar állami (rész)ösztöndíjas” szöveg lép.

4. § (1) Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány a Hivatalt jelöli ki)

f) a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervnek,”

(2) Az R4. 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Hivatal a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervként ellátja a magyar állami (rész)ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.”

(3) Az R4. 18. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Hivatalnak]

d) a magyar állami (rész)ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásával”

[összefüggő feladatai ellátásához szükséges nyilvántartások működését szolgáló elektronikus adatbázisok és alkalmazások üzemeltetésével és informatikai fejlesztésével kapcsolatos feladatait, valamint az adatkezeléshez kapcsolódó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti adatfeldolgozói feladatokat – a (3)–(7) bekezdésben meghatározott keretek között – az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. kizárólagos joggal látja el.]

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az R3. 1. § (5) bekezdése és 2. § (8) bekezdése.

1. melléklet a 325/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelethez

1.    Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 47. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

[a) Képzési terület

b) Képzési ág

c) Alapképzési szakok

d) Szakhoz rendelt kreditek száma]

 

 

[közigazgatási,
rendészeti és katonai]

 

 

 

„47.

 

rendészeti

bűnügyi igazgatási* (bűnügyi nyomozó, bűnügyi hírszerző, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi nyomozó szakirányokkal)

180”

2.    Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 49/a. sorral egészül ki:

 

 

[a) Képzési terület

b) Képzési ág

c) Alapképzési szakok

d) Szakhoz rendelt kreditek száma]

 

 

[közigazgatási, rendészeti és katonai]

[rendészeti]

 

[180]

 

„49/a.

 

 

katasztrófavédelmi (katasztrófavédelmi műveleti, tűzvédelmi és mentésirányítási, iparbiztonsági)”

 

3.    Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 53. és 54. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat a következő 54/a. és 54/b. sorral egészül ki:

 

 

[a) Képzési terület

b) Képzési ág

c) Alapképzési szakok

d) Szakhoz rendelt kreditek száma]

 

 

[közigazgatási, rendészeti és katonai]

[honvédelmi és katonai]

 

 

 

„53.

 

 

katonai vezetői

240

 

54.

katonai gazdálkodási

210

 

54/a.

katonai üzemeltetési

240”

 

54/b.

katonai logisztikai

4.    Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 71. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat a következő 71/a. sorral egészül ki:

 

 

[a) Képzési terület

b) Képzési ág

c) Alapképzési szakok

d) Szakhoz rendelt kreditek száma]

 

 

[műszaki]

[bio-, környezet- és vegyészmérnöki]

 

[210]

 

„71.

 

 

molekuláris bionika mérnöki*

 

 

71/a.

logisztika”

5.    Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 93. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

[a) Képzési terület

b) Képzési ág

c) Alapképzési szakok

d) Szakhoz rendelt kreditek száma]

 

 

[pedagógusképzés]

 

 

 

 

„93.

 

gyógypedagógia

gyógypedagógia (értelmileg akadályozottak pedagógiája, tanulásban akadályozottak pedagógiája, hallássérültek pedagógiája, logopédia, látássérültek pedagógiája, szomatopedagógia, pszichopedagógia, autizmus spektrum pedagógiája szakirányokkal)

210+30”

2. melléklet a 325/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelethez

1.    Az R1. 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 8/a. sorral egészül ki:

 

[a) Képzési terület

b) Alapképzés szak

c) Teljes alapképzési szak-
beszámításával induló mesterképzési szak

d) Egységes, osztatlan képzések

e) A mester-
szakhoz rendelt kreditek száma]

 

[agrár3]

 

 

 

 

„8/a.

informatikus és szakigazgatási mérnöki

szakigazgatás-szervező és informatikus agrármérnöki

 

120”

2.    Az R1. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 12–14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

[a) Képzési terület

b) Alapképzés szak

c) Teljes alapképzési szak-
beszámításával induló mesterképzési szak

d) Egységes, osztatlan képzések

e) A mester-
szakhoz rendelt kreditek száma]

 

[agrár3]

 

 

 

„12.

 

kertészmérnöki

kertészmérnöki

 

120

13.

díszkertészeti mérnöki4

14.

szőlész-borász mérnöki

szőlész-borász mérnöki4

 

120”

3.    Az R1. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

[a) Képzési terület

b) Alapképzés szak

c) Teljes alapképzési szak-
beszámításával induló mesterképzési szak

d) Egységes, osztatlan képzések

e) A mester-
szakhoz rendelt kreditek száma]

 

[agrár3]

[mezőgazdasági mérnöki]

 

 

[120]

„18.

 

 

ökológiai gazdálkodási mérnöki4

 

 

4.    Az R1. 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 105/a., 105/b., 105/c. és 105/d. sorral egészül ki:

 

[a) Képzési terület

b) Alapképzés szak

c) Teljes alapképzési szak-
beszámításával induló mesterképzési szak

d) Egységes, osztatlan képzések

e) A mester-
szakhoz rendelt kreditek száma]

 

[bölcsészettudomány]

 

 

 

[120]

„105/a.

 

mentálhigiénés családtudományi és családterápiás4

 

120

105/b.

mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő4

 

120

105/c.

afrikanisztika4

 

120

105/d.

beszédtudomány4

 

120”

5.    Az R1. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 110. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat a következő 110/a. sorral egészül ki:

 

[a) Képzési terület

b) Alapképzés szak

c) Teljes alapképzési szak-
beszámításával induló mesterképzési szak

d) Egységes, osztatlan képzések

e) A mester-
szakhoz rendelt kreditek száma]

 

[társadalomtudomány]

 

 

 

 

„110.

 

szociálpedagógia

szociálpolitika

 

120”

110/a.

 

szociálpedagógia4

 

6.    Az R1. 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 129/a. és 129/b. sorral egészül ki:

 

[a) Képzési terület

b) Alapképzés szak

c) Teljes alapképzési szak-
beszámításával induló mesterképzési szak

d) Egységes, osztatlan képzések

e) A mester-
szakhoz rendelt kreditek száma]

 

[jogi]

 

 

 

 

„129/a.

 

európai és nemzetközi üzleti jog

 

60

129/b.

 

kodifikátor

 

60”

7.    Az R1. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 135. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat a következő 135/a. és 135/b. sorral egészül ki:

 

[a) Képzési terület

b) Alapképzés szak

c) Teljes alapképzési szak-
beszámításával induló mesterképzési szak

d) Egységes, osztatlan képzések

e) A mester-
szakhoz rendelt kreditek száma]

 

[közigazgatási, rendészeti és katonai]

 

 

 

 

„135.

 

katonai vezetői

katonai vezetői

60

135/a.

katonai üzemeltetési

katonai üzemeltetési

60

135/b.

katonai logisztikai

katonai műveleti logisztikai

60”

8.    Az R1. 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 164/a. sorral egészül ki:

 

[a) Képzési terület

b) Alapképzés szak

c) Teljes alapképzési szak-
beszámításával induló mesterképzési szak

d) Egységes, osztatlan képzések

e) A mester-
szakhoz rendelt kreditek száma]

 

[műszaki3]

 

 

 

 

„164/a.

 

molekuláris bionika mérnöki

info-bionika mérnöki

 

120”

9.    Az R1. 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 172/a. sorral egészül ki:

 

[a) Képzési terület

b) Alapképzés szak

c) Teljes alapképzési szak-
beszámításával induló mesterképzési szak

d) Egységes, osztatlan képzések

e) A mester-
szakhoz rendelt kreditek száma]

 

[műszaki3]

[műszaki földtudományi]

 

 

[120]

„172/a.

 

 

olajmérnöki (kizárólag angol nyelvű képzés)”

 

 

10.    Az R1. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 190. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

[a) Képzési terület

b) Alapképzés szak

c) Teljes alapképzési szak-
beszámításával induló mesterképzési szak

d) Egységes, osztatlan képzések

e) A mester-
szakhoz rendelt kreditek száma]

 

[műszaki3]

 

 

 

 

„190.

 

járműmérnöki

járműmérnöki4

 

120”

11.    Az R1. 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 273/a. sorral egészül ki:

 

[a) Képzési terület

b) Alapképzés szak

c) Teljes alapképzési szak-
beszámításával induló mesterképzési szak

d) Egységes, osztatlan képzések

e) A mester-
szakhoz rendelt kreditek száma]

 

[művé-
szet]

[film- és video-
művészet]

 

 

 

 

„273/a.

 

 

 

mozgóképművész4

 

120”

12.    Az R1. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 306. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

[a) Képzési terület

b) Alapképzés szak

c) Teljes alapképzési szak-
beszámításával induló mesterképzési szak

d) Egységes, osztatlan képzések

e) A mester-
szakhoz rendelt kreditek száma]

„306.

művészetközvetítés

mozgóképkultúra és médiaismeret”

 

 

 

3. melléklet a 325/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelethez

Az R1. 2/A. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 4. sorral egészül ki:

 

[ a) Képzési szint

b) Képzési terület

c) Képzési ág

d) Szak elnevezése magyarul és angolul

e) Szakhoz rendelt kreditek száma]

„4.

mesterképzés

agrár

 

fenntartható takarmányozás
(Sustainable Animal Nutrition and Feeding)

120”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. augusztus 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére