• Tartalom

33/2013. (XII. 23.) KIM rendelet

a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóságok és szakhatóságok által a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak felé, továbbá a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak által a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a Kormány tagjai felé teljesítendő, törvényben vagy kormányrendeletben előírt rendszeres és eseti jellegű jelentések, valamint tájékoztatások részletszabályairól1

2015.04.01.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1)2 A kormányrendeletben kijelölt, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő hatósági ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervek a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdésében meghatározott heti tájékoztatási kötelezettségüknek az 1. és 2. melléklet szerinti táblázatok kitöltésével és a tárgyhetet követő hét első munkanapján a kormányrendeletben kijelölt, koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottnak (a továbbiakban: kormánymegbízott) történő megküldésével tesznek eleget.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerv az ugyanazon kormánymegbízott által koordinált különböző kiemelt jelentőségű ügyek tekintetében heti tájékoztatási kötelezettségének valamennyi folyamatban lévő eljárásáról együttesen, egyetlen táblázat beruházásonkénti sorrendben történő kitöltésével tesz eleget.

2. § (1)3 A kormánymegbízott a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdés d) pontjában meghatározott havi tájékoztatási kötelezettségének a 3–6. melléklet szerinti táblázatok kitöltésével és a tárgyhónapot követő hónap első munkanapján a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter részére történő megküldésével tesz eleget.

(2) A kormánymegbízott havi tájékoztatási kötelezettségének valamennyi általa koordinált kiemelt jelentőségű ügy tekintetében együttesen, egyetlen táblázat beruházásonkénti sorrendben történő kitöltésével tesz eleget.

3. § (1)4 A kormánymegbízott a Kormány tagjai részére küldendő, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott negyedévenkénti tájékoztatási kötelezettségének a 7. melléklet szerinti táblázat kitöltésével és szöveges tájékoztatás megküldésével tesz eleget.

(2) A szöveges tájékoztatás legalább a 8. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza.

(3) A kormánymegbízott minden beruházás tekintetében külön negyedévenkénti tájékoztatásokat készít.

4. § Az e rendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségeket elektronikus úton is teljesíteni kell a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos honlapján közzétett, az e rendelet mellékleteit képező táblázatok ott meghatározott formátumaiban.

5. § Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

1. melléklet a 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelethez

Heti tájékoztatás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított engedélyezési, valamint egyéb közigazgatási hatósági eljárásokról

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

1

201_. __. Heti tájékoztatás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított engedélyezési, valamint egyéb közigazgatási hatósági eljárásokról

2

Eljáró szerv:

3

Kapcsolattartó:

4

Az ügyben az adott héten a kiemelt jelentőségű beruházásokat érintő intézkedés történt / nem történt.

5

Sorszám

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházás megnevezése

A kiemelt jelentőségűvé nyilvánító kormányrendelet száma

Közigazgatási hatósági eljárás megnevezése

Eljárás megindulása (Dátum)

Érintett ingatlanok helyrajzi száma, megnevezése, címe

Folyamatban lévő eljárási cselekmények, az ügy állása

Eljárást akadályozó körülmények

A döntés

Döntés jogerőre emelkedése (dátum)

Ügyintézési határidő

Döntéssel szembeni fellebbezés(ek) vagy kereset(ek) benyújtása (dátum)

Másodfokú döntés

Bírósági döntés

Melyik ingatlan tekintetében került sor az eljárás megszüntetésére?

Egyéb tájékoztatás

6

Az eljárási cselekmény megtételének időpontja

Az eljárási cselekmény megnevezése

Kelte

Száma

Típusa

Tartalma

Jogszabályban meghatározott ügyintézési határidő

Tényleges ügyintézési határidő (Napok száma)

Határidő megtartásra került-e? (Igen/Nem)

Hány napos a határidő túllépés?

A határidő túllépésének oka

Kelte

Száma

Tartalma

A másodfokú döntéssel szembeni kereset benyújtása (dátum)

Kelte

Száma

Tartalma

7

1.

8

2.

9

3.

10

4.

11

5.

12

6.

13

7.

14

8.

15

9.

16

10.

2. melléklet a 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelethez

Heti tájékoztatás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyeket érintő szakhatósági eljárásokról

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

1

201_. . Heti tájékoztatás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyeket érintő szakhatósági eljárásokról

2

Eljáró szerv:

3

Kapcsolattartó:

4

Az ügyben az adott héten a kiemelt jelentőségű beruházásokat érintő intézkedés történt / nem történt.

5

Sorszám

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházás megnevezése

A kiemelt jelentőségűvé nyilvánító kormányrendelet száma

Szakhatósági eljárás megnevezése

Kapcsolódó közigazgatási eljárás megnevezése

Szakhatósági
eljárás megindulása (dátum)

Érintett ingatlanok helyrajzi száma, megnevezése, címe

Eljárást akadályozó körülmények

A szakhatósági döntés

Ügyintézési határidő

Egyéb tájékoztatás

6

Kelte

Száma

Tartalma

Jogszabályban meghatározott ügyintézési határidő

Tényleges ügyintézési határidő (Napok száma)

Határidő megtartásra került-e? (Igen/Nem)

Hány napos a határidő túllépés?

A határidő túllépés oka

7

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

2.

9

3.

10

4.

11

5.

12

6.

13

7.

14

8.

15

9.

16

10.

3. melléklet a 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokra vonatkozó alapadatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokra vonatkozó alapadatok

2

Sorszám

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánító kormányrendelet száma

Hatály balépés

Fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott koordinációra való kijelölést tartalmaz

A Kormányrendeletben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházás, projekt megnevezése

Fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott által kijelölt koordinátor neve és elérhetősége

3

Igen / Nem

Kijelölés napja

Koordinációra kijelölt kormánymegbízott

4

1.

 

 

 

 

 

 

 

5

2.

6

3.

7

4.

8

5.

9

6.

10

7.

11

8.

12

9.

13

10.

14

11.

4. melléklet a 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelethez5

Havi tájékoztatás a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti kormánymegbízotti intézkedések nyilvántartásáról

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

A 201_. havi tájékoztatás a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti kormánymegbízotti intézkedések nyilvántartásáról

2

Sorszám

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházás megnevezése

Kapcsolattartás a feladatot ellátó szervvel és irányító/felügyelő szervével (az érintett szervek megnevezésével)

Adat- és tájékoztatás-kérés a feladatot ellátó szervtől és irányító/felügyelő szervétől (az érintett szervek megnevezésével)

Eseti egyeztetés kezdeményezése a feladatot ellátó szervvel és irányító/felügyelő szervével (az érintett szervek megnevezésével)

Munkacsoport létrehozása az érintett szervekkel (az érintett szervek megnevezésével)

Intézkedésre javaslattétel a feladatot ellátó szervnél és irányító/felügyelő szervénél (az érintett szervek megnevezésével)

Javaslattétel a tényállás tisztázása érdekében és a hatósági ellenőrzés során feladat- és hatáskörükben érintett hatóságok együttműködésének keretei kialakítására

A feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv felügyeleti szervénél felügyeleti eljárás kezdeményezése

Az eljáró szerv irányító/felügyelő szervénél soron kívüli törvényességi és hatékonysági ellenőrzés lefolytatásának kezdeményezése

Az eljáró szerv egyedi vagy rendszeres jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezése

Fegyelmi eljárás kezdeményezése a kormányzati szolgálati jogviszonyból eredő kötelezettségeknek a kiemelt jelentőségű ügy intézése során történő megszegésének alapos gyanúja esetén

Egyéb, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyet megállapító kormányrendeletben meghatározott feladat ellátása (a feladat megnevezésével)

A közigaz-gatás- szervezéséért felelős miniszter intézkedésének kezdeményezése

A Kormány döntését igényló esetben előterjesztés készítése a közigazgatás- szervezéséért felelős miniszter útján

3

1.

4

2.

5

3.

6

4.

7

5.

8

6.

9

7.

10

8.

11

9.

12

10.

5. melléklet a 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelethez

Havi tájékoztatás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított engedélyezési, valamint egyéb közigazgatási hatósági eljárásokról

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

AD

1

201_.__. havi tájékoztatás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított engedélyezési, valamint egyéb közigazgatási hatósági eljárásokról

2

Sorszám

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházás megnevezése

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánító kormányrendelet száma

Eljáró szerv megnevezése

Közigazgatási hatósági eljárás megnevezése

Eljárás megindulása (Dátum)

Érintett ingatlanok helyrajzi száma, megnevezése, címe

Folyamatban lévő eljárási cselekmények, az ügy állása

Eljárást akadályozó körülmények

A döntés

Döntés jogerőre emelkedése (dátum)

Ügyintézési határidő

Döntéssel szembeni fellebbezés(ek) vagy kereset(ek) benyújtása (dátum)

Másodfokú döntés

Bírósági döntés

Melyik ingatlan tekintetében került sor az eljárás megszüntetésére?

Egyéb tájékoztatás

3

Az eljárási cselekmény megtételének időpontja

Az eljárási cselekmény megnevezése

Kelte

Száma

Típusa

Tartalma

Jogszabályban meghatározott ügyintézési határidő

Tényleges ügyintézési határidő (Napok száma)

Határidő megtartásra került-e? (Igen/Nem)

Hány napos a határidő túllépés?

A határidő túllépésének oka

Kelte

Száma

Tartalma

A másodfokú döntéssel szembeni kereset benyújtása (dátum)

Kelte

Száma

Tartalma

4

1.

5

2.

6

3.

7

4.

8

5.

9

6.

10

7.

11

8.

12

9.

13

10.

6. melléklet a 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelethez

Havi tájékoztatás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyeket érintő szakhatósági eljárásokról

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

1

201_.__. havi tájékoztatás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyeket érintő szakhatósági eljárásokról

2

Sorszám

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházás megnevezése

A kiemelt jelentőségűvé nyilvánító kormányrendelet száma

Eljáró szak hatóság megnevezése

Szakhatósági eljárás megnevezése

Kapcsolódó közigazgatási eljárás megnevezése

Szakhatósági eljárás megindulása (dátum)

Érintett ingatlanok helyrajzi száma, megnevezése, címe

Eljárást akadályozó körülmények

A szakhatósági döntés

Ügyintézési határidő

Egyéb tájékoztatás

3

Kelte

Száma

Tartalma

Jogszabályban meghatározott ügyintézési határidő

Tényleges ügyintézési határidő (Napok száma)

Határidő megtartásra került-e? (Igen/Nem)

Hány napos a határidő túllépés?

A határidő túllépés oka

4

1.

5

2.

6

3.

7

4.

8

5.

9

6.

10

7.

11

8.

12

9.

13

10.

7. melléklet a 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelethez

Negyedéves tájékoztatás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházások vonatkozásában

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Negyedéves tájékoztatás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházások vonatkozásában
201_.__. negyedév

2

Sorszám

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánító kormányrendelet száma

A Kormányrendeletben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházás, projekt megnevezése

Közigazgatási hatósági eljárás megnevezése

Eljárás megindulása (dátum)

Az ügy állása

Eljárás lezárása (amennyiben folyamatban lévő eljárásról van szó, úgy annak feltüntetése)

Eljárást akadályozó körülmények

3

1.

4

2.

5

3.

6

4.

7

5.

8

6.

9

7.

10

8.

11

9.

12

10.

8. melléklet a 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyekkel összefüggő negyedéves tájékoztatások minimális tartalma

1. A beruházás megjelölése, rövid ismertetése.

2. Az adott beruházásra vonatkozó jogi szabályozás rövid, tömör bemutatása:

2.1. a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé történő nyilvánításról szóló kormányrendeletre történő utalás;

2.2. a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízott kijelölésére történő utalás;

2.3. a negyedéves tájékoztatás megtételének kötelezettségére vonatkozó rendelkezésre történő utalás.

3. A koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízott és a beruházó, valamint a kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok és a beruházó kapcsolattartásának, együttműködésének rövid bemutatása.

4. A koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízott és az egyes hatóságok, szakhatóságok kapcsolattartásának, együttműködésének rövid bemutatása.

5. Az adott beruházás vonatkozásában a tárgyidőszakban megindult, valamint az előző tárgyidőszakból áthúzódó hatósági eljárások ismertetése:

5.1. eljáró hatóságonként valamennyi hatósági eljárás;

5.2. az egyes hatósági eljárások megindulásának időpontja;

5.3. az egyes hatósági eljárások vonatkozásában történt eljárási cselekmények felsorolása időpontokkal;

5.4. az egyes hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő megjelölése;

5.5. amennyiben ügyintézési határidő túllépés történt, az arra történő utalás, valamint a határidő túllépés indokának megjelölése;

5.6. az egyes hatósági eljárások lezárulásának módja és időpontja.

6. Az adott beruházás vonatkozásában a tárgyidőszakban megindult, valamint az előző tárgyidőszakból áthúzódó szakhatósági eljárások ismertetése:

6.1. eljáró szakhatóságonként valamennyi szakhatósági eljárás felsorolása;

6.2. az egyes szakhatósági eljárások megindulásának időpontja;

6.3. az egyes szakhatósági eljárások vonatkozásában történt eljárási cselekmények felsorolása időpontokkal;

6.4. az egyes szakhatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő megjelölése;

6.5. amennyiben ügyintézési határidő túllépés történt, az arra történő utalás, valamint a határidő túllépés indokának megjelölése;

6.6. az egyes szakhatósági eljárások lezárulásának módja és időpontja.

7. A tárgyidőszakban a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízott által megtett valamennyi koordinációs intézkedés bemutatása, szükség esetén kitérve az adott intézkedés alkalmazásának indokaira és eredményeire is.

8. Amennyiben a tárgyidőszakban a beruházáshoz kapcsolódó hatósági és szakhatósági eljárások vonatkozásában bármilyen, a beruházás megvalósulását akadályozó, lassító probléma merült fel, a probléma ismertetése, és a probléma érdekében a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízott, a beruházó, illetve az érintett hatóságok és szakhatóságok által megtett intézkedések, és azok eredményének bemutatása.

9. Amennyiben a beruházás vonatkozásában az előző negyedéves tájékoztatásban a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízott valamilyen problémáról számolt be, annak bemutatása, hogy az előző időszakban felmerült probléma a tárgyidőszakra elhárult-e, vagy az még mindig fennáll.

10. A beruházás és a kiemelt jelentőségű ügyek állásának, a tárgyidőszak eseményeinek rövid összegzése.

1

A rendeletet a 7/2022. (IV. 21.) MvM rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 18/2015. (III. 31.) MvM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése a 18/2015. (III. 31.) MvM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdése a 18/2015. (III. 31.) MvM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 4. melléke3. § (1) bekezdése a 18/2015. (III. 31.) MvM rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére