• Tartalom

331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet

331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet

a közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól

2023.08.01.

A Kormány a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 83/A. § (11) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2–16. § és az 1. melléklet tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 83/A. § (11) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az állam nevében elővásárlási jogot és tulajdonosi jogot gyakorló szerv kijelölése

1. §1 A Kormány a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 83/A. § (7) bekezdésében foglaltak végrehajtására az állam nevében elővásárlási jogot és tulajdonosi jogot gyakorló szervként az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumot (a továbbiakban: az állam nevében eljáró szerv) jelöli ki.

2. Az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó részletes szabályok

2. § (1) A Gyftv. alapján fennálló elővásárlási jog esetén ha a közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban tulajdoni hányaddal rendelkező természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban együtt: eladó) tulajdoni hányadát értékesíteni kívánja, a tulajdoni hányadra vonatkozó – elfogadott – vételi ajánlatot (a továbbiakban: ajánlat) köteles az elővásárlásra jogosultakkal közölni, kivéve, ha az ajánlat az első helyen álló elővásárlási jogosulttól érkezett.

(2) Az ajánlatot teljes terjedelmében kell közölni. Az eladó köteles közölni azt is, hogy az ajánlattevő elővásárlásra jogosult-e, és ha igen, akkor a Gyftv.-ben meghatározott vagy más jogszabályban meghatározott vagy szerződésen alapuló elővásárlási joga van-e.

(3)2 Az ajánlat közlése a (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben írásban, postai úton, a (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK) honlapján történő közzététellel történik.

(4) Ha az ajánlattevő

a) a Gyftv. 83/A. § (7) bekezdése szerinti második vagy harmadik helyi elővásárlásra jogosult, akkor az eladó az ajánlattevőt megelőző sorrendben lévő valamennyi elővásárlásra jogosultnak az ajánlat egy eredeti példányát postai úton, tértivevénnyel megküldi, vagy az átvétel dátumát feltüntető átvételi igazolás ellenében átadja,

b)3 a Gyftv. szerint nem jogosult elővásárlásra, az eladó az ajánlatot megküldi az NNGYK-nak a honlapján történő közzététel érdekében.

3. § (1)4 A 2. § (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben az eladó az ajánlat egy eredeti példányát az NNGYK-nak postai úton, tértivevénnyel vagy elektronikus úton megküldi, vagy az átvétel dátumát feltüntető átvételi igazolás ellenében átadja.

(2)5 Az NNGYK az ajánlatot a beérkezésétől, illetve az átvételétől számított 8 napon belül honlapján közzéteszi.

4. § (1) Az elővásárlásra jogosult – az állam nevében eljáró szerv kivételével – az ajánlat közzétételének a kezdőnapját vagy a 2. § (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben az ajánlat közlésének a napját követő 30 napon belül az ajánlatot elfogadó, illetve az elővásárlási jogáról lemondó jognyilatkozatot (a továbbiakban: nyilatkozat) tehet.

(2) A nyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az elfogadó nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt is, hogy a nyilatkozattevő a Gyftv.-ben szereplő mely elővásárlási ranghelyen gyakorolja az elővásárlási jogot és azt, hogy vele szemben a Gyftv. 75. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

(3)6 Az elővásárlásra jogosult a nyilatkozatot közvetlenül az eladónak postai úton, tértivevénnyel vagy elektronikus úton megküldi, vagy az átvétel dátumát feltüntető átvételi igazolás ellenében átadja.

(4) Nem köti az eladót az olyan elfogadó nyilatkozat, amelyet az elővásárlásra jogosult határidőn túl tesz meg, illetve az olyan nyilatkozat, amelyben a jogosult az ajánlatot nem teszi magáévá.

(5)7 Ha a Gyftv. 83/A. § (7) bekezdése szerinti első három helyi elővásárlási jogosult az ajánlat vele való közlésétől vagy az NNGYK honlapján való közzétételének kezdőnapjától számított 30 napon belül nem él az elővásárlási jogával, akkor az eladó legkésőbb az ezen határidő leteltét követő 2. munkanapon az ajánlat egy eredeti példányát köteles az állam nevében eljáró szerv részére postai úton, tértivevénnyel vagy elektronikus úton megküldeni, vagy személyesen átadni.

(6) Az állam nevében eljáró szerv az (5) bekezdés szerinti közlés napját követő 30 napon belül tehet nyilatkozatot. Az állam elővásárlási jogának a gyakorlása esetén a (3) és a (4) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell.

5. § (1) A szerződés az elővásárlásra jogosult és az eladó között az elővásárlásra jogosult elfogadó nyilatkozatának az eladóval történt közlésével jön létre.

(2) Több elővásárlásra jogosult elfogadó nyilatkozata esetén a szerződés a rangsorban előrébb állóval, több, azonos helyen álló elővásárlásra jogosult esetén pedig az eladó választása szerinti személlyel jön létre.

(3) Az eladó írásban értesíti az ajánlattevőt és valamennyi elfogadó nyilatkozatot tevőt a szerződés létrejöttéről.

3. A pályázatra vonatkozó részletes szabályok

6. § (1) A közforgalmú gyógyszertárban elővásárlás keretében szerzett állami tulajdoni hányad gyógyszerészek részére történő értékesítése érdekében az állam nevében eljáró szerv pályázatot ír ki

a) kérelemre, ha azt gyógyszerész írásban kéri, vagy

b) hivatalból, az állam Gyftv. 83/A. § (7) bekezdése szerinti tulajdoni hányadának megszerzésétől számított három éven belül.

(2)8 A pályázati felhívást, valamint a pályázat tartalmi követelményeit az állam nevében eljáró szerv – az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az írásbeli kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül – az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában és az NNGYK honlapján közzéteszi.

(3) A pályázati eljárás kezdő napja a pályázati felhívást tartalmazó hirdetménynek a (2) bekezdés szerinti hivatalos lapban történő közzétételét követő nap.

(4) A pályázatokat az állam nevében eljáró szerv a pályázati felhívásban megjelölt benyújtási határnaptól számított 30 napon belül bírálja el, és annak eredményét a (2) bekezdés szerinti hivatalos lapban és honlapon közzéteszi. A pályázatot úgy kell kiírni, hogy a pályázati felhívás közzétételének a napjától számítva legalább 30 nap álljon rendelkezésre a pályázat benyújtására.

(5) A pályázati felhívást az egészségügyért felelős miniszter hagyja jóvá.

7. § (1) A pályázati felhívás tartalmazza

1. a pályázati felhívást kiíró megnevezését és székhelyét;

2. a pályázat azonosítószámát;

3. a közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaság nevét, székhelyét, adószámát;

4. a közforgalmú gyógyszertár nevét, címét;

5. a megkötendő szerződés tárgyát képező tulajdoni hányadot és az azt terhelő kötelezettségeket;

6. a pályázat benyújtásának helyét és határidejét;

7. az ajánlati kötöttség határidejét;

8. a pályázat érvényességének feltételeit;

9. a minimális vételárat;

10. a vételár megfizetésére vonatkozó előírásokat;

11. az állam nevében eljáró szerv azon joga fenntartásának rögzítését, hogy

11.1. a pályázati eljárást az e rendeletben meghatározott esetekben eredménytelennek nyilvánítsa,

11.2. a nyertes pályázó visszalépése esetén vagy a 8. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezése esetén a pályázati eljárás eredménye szerint a soron következő helyezettel szerződést kössön;

12. annak rögzítését, hogy a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek a pályázat eredményességétől függetlenül a pályázót terhelik;

13. a szerződéskötésre vonatkozó lényeges feltételeket, kötelezettségeket és jogokat;

14. a pályázatok elbírálása során a pályázatok rangsorolására alkalmazandó, a 12. § szerinti értékelési szempontokat;

15. a pályázatok elbírálásának időpontját vagy határidejét;

16. a pályázók eredményről való értesítésének módját és határidejét;

17. annak rögzítését, hogy a nyertes pályázó által benyújtott pályázatot a 13. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nyilvánosságra kell hozni, továbbá a nyertes pályázóval kötött szerződés tartalmából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján közérdekűnek minősülő adatokat közzé kell tenni.

(2) A pályázati felhívásban foglaltak a pályázati eljárás kezdő napját követően nem módosíthatóak.

(3) Az (1) bekezdés 9. pontja szerinti minimális vételár a megkötendő szerződés tárgyát képező tulajdoni hányad piaci értéke alapján megszabott összeg, amely nem lehet kevesebb az 1. mellékletben foglalt számítási módszer alapján számított minimális pályázati ajánlati árnál.

8. § (1) Ha az állam nevében eljáró szerv a pályázati felhívásban nem zárta ki, jogosult a következő legjobb érvényes pályázatot benyújtó pályázóval szerződést kötni, ha

a) a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsult, vagy

b) az adásvételi szerződés megkötése után a szerződő fél nem teljesítése miatt az állam nevében eljáró szerv a szerződéstől elállt.

(2) Az állam nevében eljáró szerv az (1) bekezdésben meghatározott jogát legfeljebb a szerződéskötés meghiúsulásának időpontjától vagy a szerződéstől való elállási jog gyakorlásának időpontjától vagy a szerződés megszűnésétől számított 60 napon belül gyakorolhatja.

9. § (1)9 A pályázó a pályázatát a pályázati azonosítószám feltüntetésével köteles a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben elektronikus úton megküldeni.

(2) A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell a pályázó

a) által ajánlott vételárat;

b) alap- és működési nyilvántartási számát;

c) nyilatkozatát arról, hogy

ca) a pályázati felhívásban és kiírásban foglalt feltételeket elfogadja,

cb) tevékenységét nem függesztette fel vagy nem függesztették fel,

cc)10 nincs az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása,

cd) hamis adat szolgáltatása miatt nem zárták ki állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három évnél nem régebben lezárult – eljárásból,

ce) a pályázati felhívással érintett közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban tulajdonhányaddal rendelkező gyógyszerész vagy az adott közforgalmú gyógyszertárban munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkező gyógyszerész, az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában szereplő gyógyszerész vagy ilyen jogviszonyban nem álló gyógyszerész,

cf) vele szemben a Gyftv. 75. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

(3) A pályázó ajánlati kötöttsége – ha a pályázati felhívás másként nem rendelkezik – akkor kezdődik, amikor a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt.

10. § (1) Érvénytelen a pályázat, ha

a) nem felel meg a pályázati felhívásban foglaltaknak,

b) nem tartalmazza a 9. § (2) bekezdésében foglaltakat,

c) a pályázó a pályázat szerinti szerződés megkötésére e rendelet alapján nem jogosult,

d) a közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak,

e)11 az ajánlat nem éri el a pályázati felhívásban szereplő minimális vételárat

f)12 azt határidőn túl nyújtották be, vagy

g)13 benyújtására nem a 9. § (1) bekezdésében meghatározott módon került sor.

(2) Az érvénytelen pályázatot benyújtó pályázó a pályázati eljárásban, illetve annak további szakaszában nem vehet részt. Erről – az érvénytelenség okának megjelölésével – az állam nevében eljáró szerv 5 munkanapon belül írásban értesíti a pályázót.

11. § (1) Eredménytelen a pályázati eljárás, ha

a) nem érkezett pályázat, vagy

b) nem érkezett érvényes pályázat.

(2) A pályázati eljárás eredménytelenségéről szóló döntést az állam nevében eljáró szervnek a pályázati felhívással megegyező helyeken és módon, hirdetmény formájában kell közzétennie.

(3) Ha a pályázati felhívás határnapja eredménytelenül telt el, a 6. § (1) bekezdése szerinti új pályázatot csak az eredménytelen határnap elteltétől számított egy hónap elteltét követően lehet kiírni.

12. § (1) Több érvényes pályázatot benyújtó közül az a pályázó nyer, aki a legmagasabb vételárat ajánlja.

(2) Ha több pályázó azonos legmagasabb vételárra tesz ajánlatot, akkor

a)14 az nyer, aki az adott közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban tulajdoni hányaddal rendelkezik,

b)15 az a) pont szerinti pályázó hiányában az nyer, aki az adott közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik, ha ilyen nincs, akkor aki

c) az a) és a b) pont szerinti pályázó hiányában az nyer, aki az állam által kijelölt szerv felhívására 3 napon belül magasabb vételárra tesz ajánlatot.

(3) Ha a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában említett gyógyszerészek közül több pályázó azonos legmagasabb vételárra tesz ajánlatot és a nyertes személye a (2) bekezdés alkalmazásával nem állapítható meg, az a gyógyszerész nyer, aki az állam által kijelölt szerv felhívására 3 napon belül magasabb vételárra tesz újabb ajánlatot.

(4) Ha a legmagasabb vételárat ajánló pályázó nem a (2) bekezdésben említett gyógyszerész, akkor az állam nevében eljáró szerv a pályázat határnapját követő 15 munkanapon belül értesíti a (2) bekezdésben szereplő érvényes pályázatot benyújtó személyeket arról, hogy a legmagasabb vételárra vonatkozó ajánlatot 8 napon belül tett nyilatkozatukkal magukévá tehetik.

(5) A (4) bekezdés szerinti esetben ha a legmagasabb vételárat ajánló, illetve a (2) bekezdés szerinti több gyógyszerész tesz azonos nyilatkozatot, a szerződést azzal kell megkötni, aki az állam által kijelölt szerv felhívására 3 napon belül magasabb vételárra tesz ajánlatot.

(6) Az állam által kijelölt szerv felhívására 3 napon belül tett azonos ajánlattétel esetében addig kell újabb ajánlattételre felhívni az érintett gyógyszerészeket, amíg valamelyik a többinél magasabb vételárra vonatkozó ajánlatot megteszi.

13. § (1) Az állam nevében eljáró szerv a pályázati eljárás eredményét az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül írásban közli valamennyi pályázóval.

(2) Az állam nevében eljáró szerv a pályázati eljárás eredményét – az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül – hirdetmény formájában, a pályázati felhívással megegyező helyeken és módon is közzéteszi. Az eredmény közlésének tartalmaznia kell a nyertes pályázó nevét, születési nevét, lakóhelyét, az általa ajánlott és az állam nevében eljáró szerv által elfogadott vételárat, valamint a megkötendő szerződést biztosító mellékkötelezettségek megjelölését.

(3) Az állam nevében eljáró szerv – az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül – a honlapján közzéteszi a nyertes pályázó által benyújtott pályázatot, oly módon, hogy a közétett nyertes pályázatban megismerhetetlenné kell tenni a törvény által védett titkot, a hivatás gyakorlásához kötött titkot és a személyes adatokat, ide nem értve a (2) bekezdésben meghatározott személyes adatokat.

14. § Az állam nevében eljáró szerv a szerződést a pályázat nyertesével köti meg a 6. § (4) bekezdése szerinti közzétételtől számított 60 napon belül. A pályázat eredményeként megkötendő szerződéssel kapcsolatos költségek az állam nevében eljáró szervvel szerződő felet terhelik.

15. § A pályázati eljárás eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumától számított harminc napon belül az állam nevében eljáró szerv – a szerződő pályázó kivételével – valamennyi pályázó részére postai úton visszaküldi az általa benyújtott pályázati dokumentációt.

4. Az elővásárlási jog gyakorlására és a pályázatra vonatkozó közös szabályok

16. § (1) A határidő elmulasztásának következményeit nem lehet alkalmazni, ha a nyilatkozatot vagy a pályázatot legkésőbb a határidő utolsó napján ajánlott küldeményként postára adták.

(2) Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, akkor a határidő utolsó napja a munkaszüneti napot követő első munkanap.

5. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

18. §16 Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

1. melléklet a 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelethez17

A minimális pályázati ajánlati ár kiszámítása

MPÁ = ((ST*s1)+(((AE/(1+DR)0)+(AE*(1+PV)/(1+DR))+
(AE*(1+PV)2/((1+DR)2))+ (AE*(1+PV)3/((1+DR)3))+
(AE*(1+PV)4/((1+DR)4))+ (AE*(1+PV)5/((1+DR)5)))*s2))*PÜ

MPÁ = minimális pályázati ajánlati ár,
ST = az utolsó lezárt pénzügyi év szerinti saját tőke,
AE = az utolsó lezárt pénzügyi év szerinti adózott eredmény,
s1 = saját tőke súlya 30% (0,3),
s2 = adózott eredmény súlya 70% (0,7),
DR = diszkontráta 10% (0,1),
PV = piac éves változása +3%, (0,03),
PÜ = pályázattal érintett üzletrész 0-100% (0,0-1,0).
1

Az 1. § a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 33. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (4) bekezdés b) pontja a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 92. § b) pontja, a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 38. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdése a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 92. § d) pontja és 93. §-a szerint, a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 38. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (3) bekezdése a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 70. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 9. § (1) bekezdése a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 70. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 9. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontja a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 57. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 10. § (1) bekezdés e) pontja az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 104. §-a szerint módosított szöveg.

12

A 10. § (1) bekezdés f) pontja az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 103. § a) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 10. § (1) bekezdés g) pontját az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 102. §-a iktatta be.

14

A 12. § (1) bekezdés a) pontja az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 103. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 12. § (1) bekezdés b) pontja az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 103. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

Az 1. melléklet a Magyar Közlöny 2013. évi 147. számában megjelent helyesbtésnek megfelelő szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére