• Tartalom

335/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet

335/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet

a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, továbbá a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.11.02.

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában,

a 2. alcím, valamint az 1. és a 2. melléklet tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) és e) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

1–4. §2

2. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

5–16. §3

17. § Nem lép hatályba az Mmtr. 23. § (4) bekezdése.

18–19. §4

20. § Az Mmtr. 35. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) Ha a munkavállaló tekintetében megállapított támogatási időszak lejárta előtt – a rehabilitációs szakigazgatási szerv egyetértése nélkül – a munkaviszonyt megszüntetik, a megürült álláshelyet betöltő munkavállaló esetében a 20/B. § (4) bekezdésének az alkalmazása során – az előző munkavállaló kihelyezéséig, de legfeljebb az előző munkavállaló esetében megállapított támogatási időszak végéig – úgy kell eljárni, mint ha az új munkavállaló az előző munkavállaló támogatási időtartamát folytatná; ezt követően a munkavállalóra az általános szabályokat kell alkalmazni.”

21. § Az Mmtr. 37. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) A teljes havi keretösszeg felhasználásának feltétele – a rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók által ledolgozott összes munkaórát figyelembe véve – a havi átlagban legalább napi 5 órás időtartamú foglalkoztatás. A havi átlagban napi 5 órát el nem érő foglalkoztatás esetén csak a havi keretösszeg időarányos része használható fel.”

22. § Az Mmtr. 38. § (1) bekezdés d) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(Munkaidő-keretben történő foglalkoztatás esetén)

d) a munkaidő-keret teljes időtartamát alapul véve – a munkaidő-keretben foglalkoztatott, rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók által ledolgozott összes munkaórára tekintettel – az átlagos napi 5 órát el nem érő foglalkoztatás esetén csak az egyéni támogatás éves keretösszege – a munkaidő-keret időtartamára számított hányadának – időarányos része használható fel,”

23–27. §5

28. § (1)6

(2)7

3. Záró rendelkezések

29. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, és ez a rendelet 2014. január 2-án hatályát veszti.

(2) A 28. § (2) bekezdése 2013. november 1-jén lép hatályba.

30. § Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1–2. melléklet a 335/2013. (IX. 20.) Korm. rendelethez8

1

A rendelet a 29. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 18–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 23–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 28. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 28. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére