• Tartalom

339/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet

339/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2013.10.25.

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés e) és p) pontjában, valamint (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és az 1–4. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítási ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A kötelező egészségbiztosítási ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3/A. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az uniós beteget ahhoz a – progresszivitási szintnek megfelelő – járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatóhoz, illetve abba a fekvőbeteg-gyógyintézetbe is be lehet utalni, amelyik ellátási területéhez a beutaló szerinti ellátás tekintetében a beutalót kiállító orvos járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatójának a telephelye, illetve a székhelye szerinti település tartozik.”

(2) A Vhr. 3/A. § (10) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A beutalónak tartalmaznia kell:)

i) nem engedélyköteles külföldön történő gyógykezelés esetén az igénybe venni kívánt beavatkozás OENO kódját.”

2. § A Vhr. az 5/B. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

„Nem magyar biztosított beteg ellátása közfinanszírozott kapacitásokon
5/C. § (1) Az egészségügyi szolgáltató a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján arra jogosult beteg vagy képviselője általi kezdeményezésre tervezett egészségügyi ellátást biztosíthat a közfinanszírozott kapacitásán, ha
a) az ellátást a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló kormányrendeletnek megfelelő feltételek alapján biztosítani tudja, és
b) az ellátás elvégzését az érintett beteg számára az ellátás tervezett időpontjának közlésével, valamint fekvőbeteg-szakellátás esetén a betegnek az Ebtv. 20/A. § (5) bekezdése szerinti várólista azonosítója, járóbeteg-szakellátás esetén a betegfogadási azonosítója közlésével igazoltan vállalja.
(2) Az egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti ellátásról az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelő tájékoztató jelentést küld az OEP részére.
5/D. § (1) Az egészségügyi szolgáltató az Ebtv. 5/B. § s) pont sa) alpontja szerinti határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében az arra jogosult uniós beteg vagy képviselője általi kezdeményezésre tervezett egészségügyi ellátást biztosíthat a közfinanszírozott kapacitásán, ha
a) az ellátást a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló kormányrendeletnek megfelelő feltételek alapján biztosítani tudja, és
b) az ellátás elvégzését az ellátás tervezett időpontjának közlésével, valamint fekvőbeteg-szakellátás esetén a betegnek az Ebtv. 20/A. § (5) bekezdése szerinti várólista azonosítója, járóbeteg-szakellátás esetén a betegfogadási azonosítója közlésével igazoltan vállalja.
(2) Az egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti ellátásról az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelő tájékoztató jelentést küld az OEP részére.
(3) Az (1) bekezdés szerinti uniós beteg az ellátása után járó díjat az egészségügyi szolgáltató részére a közfinanszírozásban alkalmazott díjak szerint, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben szabályozottak figyelembevételével megtéríti.”

3. § A Vhr. 12/A. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:

„(16) Az uniós betegnek a határon átnyúló egészségügyi ellátásra való jogosultságát bármely olyan okirat igazolja, amely az Európai Unió tagállamabeli állampolgárságát vagy az egészségügyi ellátásra való jogosultságát hitelt érdemlően bizonyítja.”

4. § A Vhr. a következő 52. §-sal egészül ki:

52. § Ez a rendelet a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

5. § A Vhr.

c) 12. § (1) bekezdésében az „a számla fordítását” szövegrész helyébe az „a számla hiteles fordítását” szöveg,

lép.

6. § Hatályát veszti a Vhr.

a) 12. § (1) bekezdésében a „ , továbbá az Ebtv. 27. § (6) bekezdésében meghatározott egészségügyi szolgáltatás” szövegrész,

2. A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

7. § A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Díjr.) 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az Ebtv. szerinti uniós betegekre ugyanazt a térítési díjat kell alkalmazni, amelyet a magyar betegekre alkalmaznak.”

8. § A Díjr. a következő 4. §-sal egészül ki:

4. § Ez a rendelet a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

3. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) a következő 6/E. §-sal egészül ki:

6/E. § Az egészségügyi szolgáltató az általa külföldön történő gyógykezelésre beutalt beteg részére végzett külföldön történő gyógykezelésről a 4. § (2) bekezdése szerint adatot szolgáltat az OEP részére a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján, amennyiben a beteg a külföldön történő gyógykezelést a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint vette igénybe.”

10. § A Kr. a következő IV/A. fejezettel egészül ki:

„IV/A. UNIÓS BETEG RÉSZÉRE MEGÁLLAPÍTOTT BELFÖLDI KÖLTSÉGMÉRTÉK
50/A. § (1) Az egészségügyi szolgáltató az uniós beteg részére végzett ellátások elszámolási összegének meghatározásakor az E. Alap elszámolási szabályait a következők figyelembevételével alkalmazza:
a) a havi változó díjjal elszámolt ellátások esetén az ellátás tárgyhónapját megelőző harmadik hónap teljesítményének elszámolásakor meghatározott országos díjat kell alkalmazni,
b) a háziorvosi ellátásban – az a) pontban foglaltakat is figyelembe véve – a 13. § (1) bekezdése szerinti eseti ellátási díjazást kell alkalmazni,
c) a fekvőbeteg-szakellátást, a járóbeteg-szakellátást a kihirdetett alapdíjjal kell elszámolni,
d) a fogászati ellátás során elvégzett, 0 pont értékkel kihirdetett beavatkozásokat az ellátás tárgyhónapját megelőző harmadik hónapra országosan elszámolt, a 22. § (4)–(5) bekezdése szerinti finanszírozási összeg és az elszámolt 0 pontértékű fogászati ellátások száma alapján képzett hányados értékének megfelelően kell elszámolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti díjakat az OEP minden hónap 21. napjáig a honlapján közzéteszi.
(3) Az R. 1. és 1/A. számú melléklete szerinti, az OEP által természetben biztosított egyszerhasználatos eszközök, implantátumok és hatóanyagok nem használhatóak fel az uniós beteg részére, azokat az egészségügyi szolgáltatónak kell biztosítania.
50/B. § Az egészségügyi szolgáltató által saját beszerzésből biztosított, az R. 1. számú melléklete szerinti eszköz vagy tételes elszámolás alá eső egyszerhasználatos eszköz és implantátum uniós beteg részére történő alkalmazása esetén – a részére történő elszámolásban – az egészségügyi szolgáltató saját beszerzésének megfelelő költségmértéket kell alkalmazni.”

11. § A Kr. a következő 77. §-sal egészül ki:

77. § Ez a rendelet a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

12. § (1) A Kr. 6/A. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Kr. 6/B. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Kr. 14. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Kr. 20. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

4. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

13–15. §2

5. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–12. § és az 1–4. melléklet 2013. október 25-én lép hatályba.

17. § E rendelet 1–12. §-a és 1–4. melléklete a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 339/2013. (IX. 25.) Korm. rendelethez

A Kr. 6/A. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 10. pontja az „S” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:
„T = uniós beteg részére magyar egészségügyi szolgáltató által határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében végzett ellátás
V = magyar biztosított külföldi ellátása a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján
Y = magyar biztosított külföldi ellátása a határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében”

2. melléklet a 339/2013. (IX. 25.) Korm. rendelethez

A Kr. 6/B. számú melléklet „Térítési kategóriák:” része az „S” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:
„T = uniós beteg részére magyar egészségügyi szolgáltató által határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében végzett ellátás
V = magyar biztosított külföldi ellátása a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján
Y = magyar biztosított külföldi ellátása a határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében”

3. melléklet a 339/2013. (IX. 25.) Korm. rendelethez

A Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész 4. pontja az „S.” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:
„T. uniós beteg részére magyar egészségügyi szolgáltató által határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében végzett ellátás
V. magyar biztosított külföldi ellátása a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján
Y. magyar biztosított külföldi ellátása a határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében”

4. melléklet a 339/2013. (IX. 25.) Korm. rendelethez

A Kr. 20. számú melléklet „Térítési kategória” része az „S” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:
„T = uniós beteg részére magyar egészségügyi szolgáltató által határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében végzett ellátás
V = magyar biztosított külföldi ellátása a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján
Y = magyar biztosított külföldi ellátása a határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. október 26. napjával.

2

A 13–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére