• Tartalom

344/2013. (IX. 27.) Korm. rendelet

344/2013. (IX. 27.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról1

2016.07.01.

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 1. és 26. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 1., 3. és 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. §3

3–4. §4

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

5. §5

6–8. §6

9. § A Get. Vhr. 3. számú melléklet 17. pontja a következő d) alponttal egészül ki:

(A szerződéses szűkület kezelésére vonatkozó eljárások:)

d) az egy gáznapos „használd vagy elveszíted” mechanizmus alkalmazása.”

3. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. október 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § és az 5. § 2013. november 1-jén lép hatályba.

(3) A 9. § 2016. július 1-jén lép hatályba.

11. § (1) Az 1. alcím szerinti módosítás a tagállamok és harmadik országok között kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról szóló, 2012. október 25-i 994/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(2) A 2. alcím szerinti módosítás a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2012. augusztus 24-i 2012/490/EU európai bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. július 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére