• Tartalom

35/2013. (V. 22.) VM rendelet

35/2013. (V. 22.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről1

2015.07.23.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. arculati elemek: a kedvezményezettnek a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a támogatással megvalósított beruházáson és eszközein feltüntetett, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2006. december 15-i 1974/2006/EK bizottsági rendelet VI. melléklet 3. pont 3.1. alpontja szerinti „Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa.” szlogen, az Európai Unió zászlajának logója, LEADER logó, Darányi Ignác Terv logó, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) logója, valamint a LEADER HACS logója;

2.2

3. előadó: szakmai, tudományos ismereteket átadó személy, valamint színész, énekes, zenész, táncos vagy más személy, aki az irodalmi vagy művészeti alkotásokat vagy a népművészet kifejeződéseit megjeleníti, énekli, elmondja, elszavalja, eljátssza, tolmácsolja, vagy más módon előadja;

4. építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott fogalom;

5. hátrányos helyzetű terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetű kistérségek, valamint a 4. mellékletében szereplő természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett kistérségek vagy az ezekkel azonos elbánásban részesülő, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott települések;

6. Helyi Bíráló Bizottság: a LEADER HACS elnökségének tagságából álló, vagy a LEADER HACS közgyűlése tagjai többségének támogató szavazatával tagjai közül létrehozott testület, amelyben a közszféra képviselőinek aránya kevesebb, mint 50% és amely a LEADER HACS-hoz a LEADER tervre beérkezett projekt javaslatokat – a LEADER HACS által meghatározottak szerint – a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához való illeszkedés szempontjából vizsgálja és azokról dönt;

7. helyi termék: a LEADER HACS illetékességi területén honos, vagy ott megtermelt, előállított termék, vagy a LEADER HACS által helyi termékként meghatározott hagyományos termék;

8. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia: az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportnak, illetve új Helyi Akciócsoportnak, később az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által elismert LEADER HACS-nak az illetékességi területére kidolgozott és – az IH által meghatározott időközönként vagy a LEADER HACS kezdeményezésére – aktualizált és az IH által jóváhagyott fejlesztési stratégiája;

9. intézkedés: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1698/2005/EK tanácsi rendelet) 63. cikk a)–c) pontján alapuló, a Darányi Ignác Terv – Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 1–2–3. intézkedéscsoportja szerinti versenyképesség (411), környezetgazdálkodás (412) és életminőség javító (413) intézkedések;

10. Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer: az elektronikus közszolgáltatások nyújtását, illetve igénybevételét támogató központi informatikai és kommunikációs rendszerek együttese;

11. KR dokumentum: az ügyfél által benyújtott pályázat adatait, valamint a pályázat benyújtásának időpontját, továbbá az ügyfél által a pályázat benyújtását követően a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) arra irányuló felszólítására szolgáltatott adatait és az adatszolgáltatás teljesítésének időpontját tartalmazó, az MVH által az ügyfélkapun keresztül az ügyfél értesítési tárhelyére küldött elektronikus dokumentum;

12. LEADER: az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 61. cikkében meghatározott fogalom;

13. LEADER fejlesztési forrás: az IH által közleményben közzétett forrásallokáció alapján a LEADER HACS számára a HVS LEADER tervében foglaltak végrehajtására a 2007–2013 közötti időszakban rendelkezésre álló forrás;

14. LEADER HACS: az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. cikkének megfelelő és az IH által elismert, jogi személyiséggel rendelkező helyi közösség, amely az elismerés iránti kérelemmel egyidejűleg vállalta a LEADER Helyi Akciócsoport minősítéshez kapcsolódó feltételek teljesítését;

15. LEADER HACS illetékességi területe: a LEADER HACS előzetes elismeréséről vagy a LEADER HACS elismeréséről szóló határozatában meghatározott terület, amelynek vonatkozásában a LEADER HACS Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát (a továbbiakban: HVS) fogalmaz meg;

16. LEADER Intézkedési Terv: a LEADER terv konkrét intézkedéseket tartalmazó fejezete;

17. LEADER terv: a HVS azon része, amely a helyi közösség által elfogadott térségi célkitűzéseket és az 1698/2005 EK tanácsi rendelet 61–65. cikkében előírtaknak, valamint az IH által meghatározott egyéb feltételeknek megfelelő fejlesztéseket tartalmazza;

18. nonprofit szervezet: egyesületként, alapítványként, közalapítványként, nonprofit gazdasági társaságként, vagy szociális szövetkezetként működő szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet;

19. önálló tevékenységet végző magánszemély: a művészeti tevékenységet folytató magánszemélyek egyes költségeiről szóló miniszteri rendeletben felsorolt tevékenységet végző magánszemély, és a mezőgazdasági őstermelő;

20. tradicionális eszköz: az a hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gép, eszköz, tárgy, amely a hagyományos népi kultúra, szellemi és tárgyi örökség ápolásának, bemutatásának céljából korhű formai jellegeket hordozóan és funkcionalitással készült;

21.3 ügyfél: az a természetes személy, önálló tevékenységet végző magánszemély, mikro-, kis- és középvállalkozás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy, települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat vagy önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, amely fejlesztést valósít meg valamely LEADER HACS illetékességi területen.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Törvény), valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltakat kell alkalmazni.

2. A támogatás igénybevételének általános feltételei

2. § (1) Az alábbi intézkedések keretében megvalósuló projektekre vehető igénybe támogatás a LEADER tervben foglaltaknak megfelelően:

a) versenyképesség,

b) környezetgazdálkodás,

c) életminőség javító intézkedés.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésekhez kapcsolódóan a fejlesztés típusa szerint az alábbi célokra vehető igénybe támogatás:

a) közösségi célú fejlesztésre,

b) vállalkozási célú fejlesztésre.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott célokra irányuló fejlesztések esetén támogatható tevékenységek:

a) építés,

b) gépbeszerzés,

c) eszközbeszerzés,

d) rendezvény előkészítése és megvalósítása,

e) képzés előkészítése és megvalósítása,

f) tanulmánykészítés,

g) marketing, vagy

h) az a)–g) pontokba nem sorolható, a Vhr. 31. §-ában nem szereplő egyéb tevékenység.

(4) Az ügyfél pályázata irányulhat gazdaságfejlesztésre vagy szolgáltatásfejlesztésre.

(5) Az elszámolni kívánt kiadásokat a (3) bekezdésben meghatározott önálló tevékenységenként elkülönítetten kell a pályázatban feltüntetni.

(6) A támogatás tekintetében nem kell alkalmazni a Vhr. 21. § (4) bekezdésében foglaltakat.

(7) A (3) bekezdés g) és h) pontjában megjelölt tevékenységek keretében benyújtott pályázatok a Vhr. 31. §-ától eltérően önállóan elszámolható kiadásnak minősülnek.

(8) Kizárólag az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe szerinti LEADER HACS illetékességi területén megvalósuló tevékenységek támogathatóak.

(9) Egy pályázat kizárólag egy LEADER HACS illetékességi területén megvalósuló projektre irányulhat.

(10) A pályázat benyújtására nyitva álló időszakban egy ügyfél legfeljebb három pályázatot nyújthat be, amelybe nem számít bele az újabb pályázat benyújtásának napjáig visszavont, illetve az újabb pályázat benyújtásának napjáig jogerősen elutasított pályázat. Egy pályázat egy LEADER Intézkedési Tervben meghatározott intézkedésre, azon belül azonban több tevékenységre irányulhat.

(11) A LEADER HACS az IH által jóváhagyott LEADER Intézkedési Tervét, valamint a Helyi Bíráló Bizottság (a továbbiakban: HBB) eljárásrendjét legkésőbb a támogatási időszak kezdetét megelőző tizedik napon köteles közzétenni a honlapján.

(12) Az IH legkésőbb a támogatási időszak kezdetét megelőző tizedik napon közleményben közzéteszi a LEADER HACS-ok IH által jóváhagyott LEADER Intézkedési Terveit.

(13) A (3) bekezdés d)–h) pontjában felsorolt tevékenységek vonatkozásában az ügyfelet a Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően nem terheli üzemeltetési kötelezettség.

3. § (1) Támogatás kizárólag a 4. mellékletben szereplő településen és az 5. mellékletben szereplő település külterületén, illetve részönkormányzatának területén megvalósuló projekthez vehető igénybe.

(2) Támogatás kizárólag olyan projekthez vehető igénybe, amely a megvalósulás helye szerint illetékes LEADER HACS HVS-ében meghatározott célkitűzések megvalósulásához járul hozzá.

(3) A projektjavaslatok (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő HVS-hez való illeszkedését az illetékes LEADER HACS vizsgálja, amely érdekében az IH által külön közleményben közzétett eljárásrend szerint a LEADER HACS létrehozza és működteti a HBB-t.

(4) A HBB nem adhat ki támogató nyilatkozatot abban az esetben, ha a pályázat tartalma az 1698/2005/EK rendeletben más tengelyekre vonatkozóan meghatározott jogcímek jogosultsági feltételeinek megfelel, ezért más jogcím keretében is támogatható lett volna.

(5) A benyújtott pályázatok vonatkozásában a Vhr. 7. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni.

(6) Induló vállalkozás esetén a Vhr. 7. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, a nehéz helyzetben lévő vállalkozásokra vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

(7)4 A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2015. augusztus 31. napjáig kell megvalósítani.

(8) Az e rendelet alapján nyújtott támogatások tekintetében a Vhr. 12. § (4) bekezdésében, illetve a Vhr. 33. § (4) bekezdésében foglaltak nem alkalmazandóak.

(9)5

4. § (1) Egy pályázat keretében a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg az 50 000 000 forintot.

(2) Nem támogatható az a pályázat, amely esetén a jóváhagyható támogatási összeg nem éri el a 200 000 forintot.

(3) Az egyéb elszámolható kiadások tekintetében – ha a pályázatban eltérő támogatási intenzitások kerülnek megállapításra – egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni.

(4) A jóváhagyott elszámolható kiadás nem haladhatja meg

a) a Gépkatalógusban beazonosítható tételek vonatkozásában a Gépkatalógus,

b) az Építési Normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható tételek vonatkozásában az ÉNGY

szerinti referenciaárat.

(5) Költségvetési szervek esetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.

(6) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a pályázatához vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra csak olyan árajánlat alapján jogosult, amely

a) nem a LEADER HACS-tól származik,

b) e rendelet hatálybalépését követően állítottak ki, és

c) tartalmazza

ca) az ajánlatkérő nevét, címét és az ajánlattevő nevét, címét és adószámát vagy adóazonosító jelét,

cb) a kiadási tétel műszaki adatait,

cc) a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,

cd) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét, vagy az az árajánlatból megállapítható,

ce) a kiadási tétel pénznemét, amennyiben az forinttól eltérő,

cf) az ajánlattevő aláírását, valamint

cg) az árajánlat kiállításának dátumát.

(6a)6 Az ajánlattevő olyan tevékenysége tekintetében adhat árajánlatot, amelyet az adóhatósághoz legkésőbb az ügyfélnek az MVH előtt folyamatban lévő eljárása vagy a jogorvoslati eljárás során bejelentett. A nem bejelentett tevékenység tekintetében adott árajánlat vonatkozásában adategyeztetésnek, illetve nyilatkozattételnek van helye.

(7) Elektronikus árajánlat esetén a (6) bekezdés c) pont cf) alpontja szerinti követelményt nem kell alkalmazni, azonban ha az árajánlattevő az ajánlatát elektronikus levélben adta, mellékelni kell az elektronikus levelet és az elektronikus levél csatolmányainak is meg kell felelniük a (6) bekezdés a)–b) pontjában és a c) pont ca), cb), cc), cd), ce), cg) alpontjában meghatározott követelménynek. Webáruházból letöltött árajánlat esetén a (6) bekezdés c) pont ca), cf) és cg) alpontja szerinti követelményt nem kell alkalmazni. Az elektronikus árajánlat akkor fogadható el, ha tartalmazza a webáruház honlap címét.

(8) Amennyiben az árajánlat a (6) és (7) bekezdésben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg, az elszámolni kívánt árajánlatos tételek vonatkozásában az ügyfél támogatásra nem jogosult.

(9) A Vhr. 31. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően a szoftver licencek ellenértéke eszközként elszámolható kiadás.

(10) Rendezvény megvalósulására irányuló pályázat esetén, a rendezvény keretén belül végzett tereprendezésre a Vhr. 30. § (7) bekezdését nem kell alkalmazni, ha az építési tételek elszámolása ÉNGY alapján történik.

(11) A Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontjától eltérően egy árajánlat csatolása szükséges

a) jogszabályban meghatározott árral rendelkező eszköz vagy szolgáltatás esetében, vagy

b) tradicionális eszköz beszerzése esetében, amely árajánlat egyúttal igazolja, hogy az eszköz hordozza a megismertetni kívánt időszakban használt eszköz formai és funkcionális jellemzőit, és az árajánlat becsatolása mellett az ügyfél nyilatkozik arról, hogy az árajánlat alapján beszerzett tradicionális eszköz kereskedelmi forgalomban nem kapható.

5. § (1) Települési önkormányzat nem vehet igénybe támogatást a helyben biztosítandó közfeladatok keretében gázhálózat, az elektromos hálózat, az ivóvízhálózat, a szennyvízhálózat, a csapadékvíz-elvezető rendszer, a tűzi-víz vezetékek, a tűzi-víz tárolók, az utak, a járdák, a vasutak, az átereszek, a vízi létesítmények, a hulladékkezelő, az egyedi szennyvízelhelyezés, a hírközlési, informatikai hálózat fejlesztésére, létrehozására.

(2) Települési önkormányzat nem vehet igénybe támogatást

a) az egészséges ivóvízzel való ellátásra,

b) az óvodai nevelésre és az általános iskolai oktatásra és nevelésre,

c) az egészségügyi és a szociális alapellátásra,

d) a közvilágításra,

e) a helyi közutak fenntartására,

f) a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás, parkolás biztosítására, valamint

g) a nemzetiségek jogainak érvényesülését szolgáló, valamint az (1) bekezdésben meghatározott, kötelezően biztosítandó feladatok ellátását szolgáló épület, épületrész, eszköz és technológia fejlesztésére, létrehozására.

(3) Az ügyfél nem jogosult pályázat benyújtására ugyanarra a projektre, beruházásra, vagy fejlesztésre, amely kapcsán az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott elbírálatlan támogatási kérelme vagy jogerős támogatási határozata van.

(4) Az ügyfél tanácsadást, tanulmánykészítést, oktatást, illetve képzést a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. melléklete szerinti partnervállalkozásától vagy kapcsolt vállalkozásától nem vehet igénybe.

(5) A nem elszámolható kiadásokat az 1. melléklet tartalmazza.

(6) A Vhr. 28. § (3) bekezdésétől eltérően a támogatási határozattal jóváhagyott árajánlatos tétel (gép, eszköz, berendezés, szolgáltatás) helyett más árajánlatos tétel beszerzésére akkor van lehetőség, ha az árajánlatos tételek funkciójukat tekintve egymással helyettesíthetőek, és az új árajánlatos tétel ugyanazt a célt szolgálja a műveleten belül, mint a lecserélni kívánt tétel. A támogatás az árajánlatos tétel módosításának jóváhagyását követően sem haladhatja meg a lecserélni kívánt árajánlatos tétel vonatkozásában a támogatási határozatban jóváhagyott összeget.

(7)7 Az árajánlatos tételek módosulása esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell legalább kettő darab, a 4. § (6) bekezdésének megfelelő, a támogatási határozat jogerőre emelkedését követően kiállított, a teljesítéskor érvényes árajánlatot, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja.

6. § (1) Az ügyfélnek az e rendeletben előírt jogosultsági feltételeknek már a pályázat benyújtásakor meg kell felelnie.

(2) A pályázatban szereplő projekt megvalósítása a pályázat befogadását követően az ügyfél saját felelősségére kezdhető meg.

(3) Ültetvénytelepítés esetében – a Vhr. 3. § 29. pontjától eltérően – a beruházás befejezése a támogatott tevékenységek megvalósítása.

(4)8 A 2. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott tevékenység – a (2) bekezdésben és a Vhr.-ben foglaltaktól eltérően – előzetes helyszíni szemle nélkül, az ügyfél saját felelősségére, a pályázat befogadását megelőzően is megkezdhető.

3. Közösségi célú fejlesztések

7. § (1) Pályázat benyújtására jogosult a LEADER HACS illetékességi területéhez tartozó településen működő

a) települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja,

b) nonprofit szervezet, valamint

c)9 egyházi jogi személy.

(2) A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a.

(3) A Vhr. 23. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás vagy fejlesztés tárgya – a fenntarthatóságának biztosítása érdekében – az üzemeltetési kötelezettség fenntartása mellett bérbe adható.

4. Vállalkozási célú fejlesztések

8. § (1) Pályázat benyújtására jogosult a LEADER HACS illetékességi területén fekvő településen

a) működő mikro-, kis- és középvállalkozás,

b) induló mikro-, kis- és középvállalkozás,

c) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, amennyiben vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát, illetve ha a pályázattal érintett tevékenység működési engedélyhez kötött új tevékenység, akkor az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig felveszi az egyéni vállalkozói tevékenységei közé, vagy

d) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező mezőgazdasági őstermelő, amennyiben a pályázatban meghatározott fejlesztés saját előállítású vagy helyi termék előállítására, feldolgozására, valamint piacra jutásának elősegítését célzó tevékenységre irányul.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjától eltérően

a) az önálló tevékenységet végző magánszemély természetes személynek, valamint

b) a Vhr. 2. § (3) bekezdés c) pontja alapján turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím keretében falusi szálláshelyet üzemeltető természetes személynek nem kell vállalnia, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát.

(3) Nem jogosult támogatásra a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti alábbi tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztés:

a) NACE Rev. 2. B nemzetgazdasági ág – Bányászat, kőfejtési tevékenység;

b) NACE Rev. 2. 47.30 gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem;

c) NACE Rev. 2. 46 nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár);

d) NACE Rev. 2. K nemzetgazdasági ág – Pénzügyi, biztosítási tevékenység;

e) NACE Rev. 2. L nemzetgazdasági ág – Ingatlanügyletek;

f) NACE Rev. 2. O Nemzetgazdasági ág – Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás;

g) NACE Rev. 2. P Nemzetgazdasági ág – Oktatás, kivéve 85.5 Egyéb oktatás;

h) NACE Rev. 2. 77.31 Mezőgazdasági gépkölcsönzés;

i) NACE Rev. 2. 03.2 Halgazdálkodás;

j) NACE Rev. 2. 49 Szárazföldi, csővezetékes szállítás;

k) NACE Rev. 2. 50 Vízi szállítás;

l) NACE Rev. 2. 51 Légi szállítás.

(4) A támogatás mértéke, ha az ügyfél a fejlesztést

a) hátrányos helyzetű területen valósítja meg, akkor az összes elszámolható kiadás 65%-a;

b) nem hátrányos helyzetű területen valósítja meg, akkor az összes elszámolható kiadás 60%-a.

(5) A megítélhető támogatási összeg alapját az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) képezi, amelynek értelmében a vállalkozási célú fejlesztés esetén az e rendelet alapján megítélt támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó szervezetek esetében de minimis támogatásnak minősül.

5. Támogatható tevékenységek speciális feltételei

9. § (1) Rendezvény esetén nem vehető igénybe támogatás

a) kizárólag egy adott gazdasági társaság érdekeinek és termékeinek bemutatását célzó (termékbemutató), valamint

b) politikai célú

rendezvényekre.

(2) A (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alól kivételt képez a helyi termékek népszerűsítését szolgáló rendezvény.

(3) Az ügyfél köteles

a) a rendezvény témájáról, helyszínéről és időpontjáról szóló meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző harmincadik napig az illetékes LEADER HACS-hoz megküldeni, aki köteles a honlapján történő közzétételéről gondoskodni, valamint

b) a meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény időpontját követően legkésőbb az első olyan kifizetési kérelemmel egyidejűleg az MVH kirendeltségének megküldeni, amelyben a rendezvénnyel kapcsolatos tétel is elszámolásra kerül.

(4) Az ügyfél köteles a rendezvény megtartásáról – annak lezárását követő tizenöt napon belül – írásbeli emlékeztetőt készíteni. Az emlékeztetőt a rendezvénnyel kapcsolatos tétel elszámolását tartalmazó első kifizetési kérelemmel együtt kell megküldeni az MVH kirendeltségének. Az emlékeztető tartalmazza

a) a rendezvény helyszínét, időpontját,

b) a célcsoport megjelölését,

c) a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását,

d) legalább tíz darab, a rendezvény főbb programjait és a rendezvényen elhelyezett arculati elemeket bemutató dátumozott fotót, valamint

e) az illetékes LEADER HACS-nak a rendezvényről való értesítését bizonyító (3) bekezdés a) pontja szerinti dokumentumot.

(5) Azon tételek esetében, amelyekre vonatkozóan az ügyfél nem teljesítette a (3) bekezdésben foglaltakat, a kifizetési kérelemben jóváhagyott tételre vonatkozó támogatás mértékét az MVH 5%-kal csökkenti.

(6) A (4) bekezdés szerinti emlékeztető nélkül benyújtott rendezvényhez kapcsolódó tételek elutasításra kerülnek.

(7) Az e tevékenység keretében támogatható rendezvény költségei között kizárólag azon szolgáltatások költségei számolhatóak el, amelyeknek igénybevételére a rendezvény látogatói felé külön díjat a szolgáltatást nyújtó nem számolt fel. A korlátozás a 100%-os támogatási intenzitást el nem érő pályázatok esetében is vonatkozik a támogatott szolgáltatás összes elszámolható kiadására.

(8) A támogatás további feltétele, hogy az ügyfél a rendezvény helyén az arculati elemeket feltüntesse.

(9) Amennyiben az ügyfél a (8) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az MVH a kifizetési kérelmekben az adott rendezvénnyel érintett elszámolt tételek összegét 5%-kal csökkenti.

(10) A Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontjától eltérően a rendezvényen fellépő előadók díjára vonatkozóan egy árajánlat becsatolása szükséges.

10. § (1) Képzés esetén az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet és az ÚMVP III. tengelyes horizontális intézkedésekhez kötődő képzések lebonyolításához támogatás nem nyújtható.

(2) Az ügyfél köteles

a) az oktatás megvalósítását

aa) legalább tíz darab dátumozott fotóval,

ab) jelenléti ívvel,

ac) oktatási napló vezetésével,

ad) képzési tematika elkészítésével

dokumentálni, valamint

b) a résztvevők számára igazolást, tanúsítványt, bizonyítványt, vagy oklevelet kiállítani.

(3) A kifizetési kérelemhez csatolni szükséges az addig lezajlott képzések vonatkozásában

a) a jelenléti ívet,

b) a résztvevőkkel kötött megállapodások másolatát,

c) az oktatási napló másolatát,

d) kiállított igazolások, tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek másolatát, valamint

e) a dátumozott fotókat, amelyek a képzés helyszínét, résztvevőit és a nyilvánosság tájékoztatását mutatják be.

(4) Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének, a kifizetési kérelemnek a képzéshez tartozó tételei elutasításra kerülnek.

(5) A pályázathoz mellékelni kell a képző szerv által elkészített képzési ütemtervet.

(6) Képzés esetén az elszámolható kiadás legmagasabb összege nettó 25 000 Ft/résztvevő/nap. Egy napnak nyolc képzési óra tekintendő, ennél rövidebb időtartam esetén időarányos összeg alkalmazandó. Egy képzési óra hossza legalább 45 perc.

(7)10 A települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy ügyfél a résztvevőktől részvételi díjat vagy egyéb, képzéshez kapcsolódó térítési díjat nem szedhet.

(8) Mikro-, kis- és középvállalkozás, valamint a természetes személy ügyfél esetében az elszámolható kiadás csökken a beszedett részvételi díj összegével.

(9) Nem nyújtható támogatás a képzésen résztvevők étkezési- (kivéve az oktatás ideje alatt biztosított étel-, italfogyasztás), szállás- és a képzés helyszínére való oda- és visszautazása költségeinek térítéséhez vagy a pótló-, illetve javítóvizsga díjához.

(10) A képzésről az oktatás szervezőjének és a résztvevőnek megállapodást kell kötnie, amelyben kötelező feltüntetni

a) a felek nevét és személyes adatait,

b) a képzés témáját, időpontját, időtartamát,

c) a képzés díját és

d) a képzési órák számát.

11. § (1) Az ügyfél köteles a képzés témáját, helyszínét és időpontját a képzés megvalósítási időpontját megelőző harmincadik napig az illetékes LEADER HACS-nak megküldeni, aki köteles a beérkezett dokumentumon lévő adatoknak a saját honlapján történő közzétételéről gondoskodni, valamint az ügyfél ugyanezen információkat köteles az illetékes MVH kirendeltségnek az első olyan kifizetési kérelemmel együtt megküldeni, ahol képzéssel kapcsolatos tétel is elszámolásra kerül. Több képzési napból álló képzés esetén az összes képzési nap tervezett dátumát egyidejűleg is be lehet jelenteni.

(2) Azon tételek esetében, amelyekre vonatkozóan az ügyfél nem tesz eleget az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének, az adott kifizetési kérelemben jóváhagyott tételre vonatkozó támogatás mértékét az MVH 5%-kal csökkenti.

(3) A támogatás további feltétele, hogy az ügyfél a képzés helyén az arculati elemeket feltüntesse.

(4) Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget az (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének, az MVH a kifizetési kérelmekben az adott képzéssel érintett elszámolt tételek összegét 5%-kal csökkenti.

12. § (1) A tanulmánykészítés tevékenység keretében a LEADER HACS területén megvalósuló, stratégiájának végrehajtását elősegítő tanulmányok elkészítésére vehető igénybe támogatás.

(2) A tanulmányhoz mellékelni kell a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot a tanulmány eredetiségéről.

(3) A tanulmány formai és tartalmi követelményeit a 3. melléklet tartalmazza.

(4)11 Tanulmánykészítés tevékenysége esetében pályázat benyújtására települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy, mikro-, kis- és középvállalkozás jogosult, amennyiben

a) a tanulmány témáját tekintve legalább három, igazolható szakmai referenciát csatol a pályázathoz, amely tartalmazza a referenciában szereplő tanulmányok címét, a megbízókat, a tanulmányok elkészítésének dátumát, valamint a tanulmányok elérési helyét,

b) a pályázat benyújtásával vállalja, hogy a tanulmány által érintett vidéki szereplők bevonásával készíti el a pályázat tárgyát képező tanulmányt vagy a tanulmány által érintett vidéki szereplők részére a tanulmányt a HACS honlapján is közzétett időpontban rendezett nyilvános fórumon bemutatja, és

c) vállalja, hogy az elkészült tanulmányt az illetékes HACS-nak megküldi a honlapján történő közzététel céljából.

(5) Az elszámolható kiadások mértéke tanulmány tevékenység esetében nem haladhatja meg a nettó 1 000 000 forintot.

(6) A tanulmánykészítés tevékenység esetében a 7. § (2) bekezdésétől és a 8. § (4) bekezdésétől eltérően a támogatás mértéke, ha a tanulmányt

a) a mikro-, kis- és középvállalkozás ügyfél

aa) hátrányos helyzetű területre vonatkozóan készíti el, akkor az összes elszámolható kiadás 65%-a,

ab) nem hátrányos helyzetű területre vonatkozóan készíti el, akkor az összes elszámolható kiadás 60%-a;

b)12 települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy ügyfél

ba) hátrányos helyzetű területre vonatkozóan készíti el, akkor az összes elszámolható kiadás 85%-a,

bb) nem hátrányos helyzetű területre vonatkozóan készíti el, akkor az összes elszámolható kiadás 80%-a.

(7) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az elkészült tanulmányt.

6. A pályázat benyújtása és a meghatalmazással kapcsolatos szabályok

13. § (1)13 A pályázatot az egyes mezőgazdasági és agár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az MVH-hoz 2013. június 17-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. szeptember 30-án 18:00 óráig. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

(2) Az ügyfél a pályázat benyújtására szolgáló elektronikus felületre történő első belépést követő ötödik nap végéig nyújthatja be pályázatát. Ha az ügyfél ezen időkorlátot túllépi, a megkezdett pályázat tovább nem szerkeszthető és nem nyújtható be. Újabb belépést követően a pályázat – az újabb belépést követő ötödik nap végéig – benyújtható.

(3) A pályázat MVH általi elektronikus fogadásának tényét a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: KR) az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig az ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyére automatikusan kapott KR dokumentum igazolja, valamint az MVH elektronikus úton értesíti az ügyfelet a beérkezett pályázat adatairól.

(4) A pályázatban szereplő adatokra, a pályázathoz csatolt dokumentumokra nézve módosítási kérelem kizárólag a benyújtást követő öt napon belül, elektronikus úton terjeszthető elő. Az ügyintézési határidő a módosításra nyitva álló időszak utolsó napját követően kezdődik.

(5) A pályázat benyújtási időpontja az utolsó módosítás időpontja.

(6) A pályázat benyújtását követően hiánypótlásnak nincs helye. Amennyiben az ügyfél bármely, jogszabály alapján pályázatához csatolandó dokumentumot a pályázat benyújtásával egyidejűleg nem vagy hiányosan nyújt be, a pályázata érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

(7) Forráskimerülés esetén az IH vezetője LEADER HACS-onként a gazdaságfejlesztésre és a szolgáltatásfejlesztésre irányuló pályázati rangsorok szerint külön IH közleményben rendelkezik a támogatási kérelem benyújtási időszak felfüggesztéséről és újranyitásáról.

(8) A pályázat benyújtásának feltétele a HBB által kiállított támogató nyilatkozat, amelyet a HBB megküld az ügyfél és az MVH részére.

(9) A HBB támogató nyilatkozatát a HVS-ben meghatározott feltételek alapján állítja ki.

(10) A pályázat benyújtásának napját követően legkésőbb a pályázat módosítására nyitva álló öt napot követő három munkanapon belül az ügyfélnek kérnie kell a HBB-től a támogató nyilatkozat záradékolását. A HBB a záradékolási kérelem kézhezvételét követő három munkanapon belül megvizsgálja, hogy a benyújtott pályázat a HBB támogató nyilatkozat kiállítási feltételeinek megfelel-e és a nyilatkozat záradékának kitöltésével igazolja a HBB döntésnek való megfelelést. A záradék kiállítását követő munkanapon a LEADER HACS megküldi a záradékolt nyilatkozatot az ügyfél, az IH és az MVH részére.

(11) A HBB által záradékolt támogató nyilatkozat hiányában a pályázat elutasításra kerül.

(12) A HBB a záradékolási jogkörét a LEADER HACS munkaszervezetére delegálhatja.

14. § (1) A pályázathoz mellékelni kell

a) a települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, illetve önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás ügyfél esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsának a támogatási kérelemben szereplő cél megvalósításáról szóló határozatának kivonatát;

b)14 bevett egyház és annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személye esetén a nyilvántartásba vételéről szóló igazolást, nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást;

c) vállalkozási célú fejlesztés esetén az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó szervezetek esetében az ügyfél által

ca) az adott pénzügyi évben, valamint

cb) az előző két pénzügyi évben

megítélt de minimis támogatásról szóló nyilatkozatot;

d) természetes személy ügyfél esetében a lakcímet igazoló hatósági igazolvány egyszerű másolatát;

e)15

f) legalább két, hasonló műszaki tartalommal rendelkező árajánlatot, amennyiben a referenciaár a 4. § (4) bekezdésében foglaltak alapján nem állapítható meg, valamint az ezek közül elfogadni kívánt árajánlat választásának indoklását.

(2) A támogatási kérelemhez építési beruházások esetén – a Vhr.-ben foglaltaktól eltérően – mellékelni kell a következő dokumentumok egyszerű másolatát:

a) építési engedélyköteles beruházás esetén

aa) az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedély vagy ennek hiányában a hatóság közokirati formában kiállított igazolás az építésügyi eljárás megindításáról, és

ab) az ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési-műszaki dokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató felmérési rajzot (alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket);

b) nem építési engedélyköteles beruházás esetén

ba) az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott eredeti nyilatkozat arról, hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles, és

bb) az ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési tervdokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató tervrajzokat;

c) a tervezett fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató térképrészlet;

d)16 a Vhr. 27. § (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratot.

(3) Az e rendelet alapján benyújtandó támogatási kérelem kapcsán a Vhr. 27. § (1) bekezdés h)–i) pontját nem kell alkalmazni.

15. § (1) A pályázat meghatalmazott általi benyújtásának, illetve a pályázat benyújtását követő elektronikus kapcsolattartásnak feltétele a meghatalmazott MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer) való nyilvántartásba vétele és az eljárására vonatkozó meghatalmazás MVH-hoz történő benyújtása.

(2) A meghatalmazottat az eljárásra az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett nyomtatványon kell meghatalmazni, amely tartalmazza:

a) a meghatalmazás típusát,

b) a meghatalmazó és a meghatalmazott adatait,

c) a meghatalmazás érvényességi idejére vonatkozó adatokat,

d) azon eljárási cselekményeket, amelyekre a meghatalmazás kiterjed, továbbá

e) a meghatalmazás érvényességéhez szükséges formai kellékeket.

(3) Ha az ügyfél a pályázat benyújtására, illetve az elektronikus kapcsolattartásra meghatalmazottat vesz igénybe, a meghatalmazásnak a 13. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 17. § (1) bekezdése szerinti eljárási cselekmények elektronikus úton történő ügyintézésére ki kell terjednie.

(4) A meghatalmazást, annak elektronikus úton történő benyújtása után postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani az MVH-hoz. A postai úton vagy személyesen benyújtott meghatalmazást legkésőbb a meghatalmazásban szereplő eljárási cselekmény elvégzését megelőzően tíz nappal kell benyújtani bármely megyei MVH kirendeltségre, amely meghatalmazást az MVH – a képviseleti jogosultság ellenőrzését követően – nyilvántartásba veszi.

(5) Ha a (2) bekezdés szerinti elektronikus és papíralapon tett első bejelentést követően a képviseleti jogosultság tartalmában vagy a képviseleti jogosultság terjedelmét nem érintő bejelentett adatokban változás következik be, azt a meghatalmazott – a KR útján történt azonosítás után – az MVH honlapján közvetlenül elérhető elektronikus űrlapon, valamint papíralapon is, annak benyújtásakor meglévő valamennyi jogosultságára kiterjedően köteles bejelenteni.

(6) Több személy részére adott meghatalmazás esetében az ügyfelet a meghatalmazottak bármelyike képviselheti, egy-egy eljárási vagy ügyintézési cselekménynél azonban csak egyikük járhat el, az ezzel ellentétes kikötés semmis.

(7) A meghatalmazott – a képviseleti jogosultságának (2) bekezdés szerinti igazolását követően – saját ügyfélkapuját használja a meghatalmazó ügyfél pályázatának benyújtására, illetve a pályázat benyújtását követő elektronikus kapcsolattartásra. A LEADER HACS, vagy amennyiben bevont szervezet útján látja el az MVH által szerződésben foglalt feladatokat, úgy a bevont szervezet átruházott feladatokat ellátó munkatársa nem hatalmazható meg.

(8) A meghatalmazott útján történő pályázat vagy egyéb, a pályázat benyújtását követően előterjesztett dokumentum benyújtásának tényét dokumentálni kell. A dokumentálás módja a benyújtott és az elektronikus felületen KR dokumentumként elérhető kérelem két példányban történő kinyomtatása, a kinyomtatott dokumentumok adatokat lezáró utolsó oldalának az ügyfél és a meghatalmazott általi aláírása, valamint a többi oldal mindkét fél általi szignálása. Az ügyfél egy általa aláírt összesítő kimutatásban is elismerheti, hogy a feltöltött KR dokumentum adattartalmát ismeri és azzal egyetért. A kinyomtatott dokumentum vagy összesítő kimutatás egy példányát a meghatalmazott, másik példányát az ügyfél köteles megőrizni és azt az MVH felhívására a meghatalmazott vagy az ügyfél köteles bemutatni.

(9) A meghatalmazás visszavonását az erre rendszeresített nyomtatványon az ügyfél önállóan vagy meghatalmazott közreműködésével köteles bejelenteni az MVH-hoz. A visszavonás bejelentéséről szóló nyomtatványt az ügyfélnek papír alapon, aláírásával hitelesítve postai úton kell megküldenie az MVH megyei kirendeltségére vagy a meghatalmazottnak elektronikus úton kell elküldenie az MVH részére és ezt követően az ügyfélnek – aláírásával hitelesítve – postai úton kell megküldenie a benyújtást követő öt napon belül az MVH megyei kirendeltségére. A papír alapú bejelentés hiányában a meghatalmazás visszavonása érvénytelen.

(10) Amennyiben a meghatalmazás visszavonását a meghatalmazott önállóan jelenti be, a bejelentéshez csatolnia kell annak hitelt érdemlő igazolását, hogy a meghatalmazás felmondásáról papír alapon értesítette a meghatalmazást adó ügyfelet. A papír alapú bejelentés és igazolás hiányában a meghatalmazás visszavonása érvénytelen. A meghatalmazás visszavonásának meghatalmazott általi bejelentésére egyebekben a (9) bekezdésben foglaltak az irányadók.

7. A pályázat elbírálása

16. § (1) A pályázatok elbírálása a Törvény III–IV. fejezete alapján történik.

(2) A támogatási döntést az MVH LEADER HACS-onként, a 2. § (4) bekezdése szerint gazdaságfejlesztésre és szolgáltatásfejlesztésre, a LEADER HACS rendelkezésére álló keret alapján hozza meg a Törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott benyújtási sorrend szerint.

(3) Nem ítélhető meg több támogatás az ügyfél által a pályázat Főlapján igényelt támogatási összegnél.

8. A kifizetési kérelem benyújtása

17. § (1)17 A kifizetési kérelmet elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésében megjelölt időszakban, a Vhr. 16/B. § (2) és (2a) bekezdésével összhangban. A kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez. A kifizetési kérelem benyújtása és a kifizetési kérelem alapján indult eljárás során a 15. § (2)–(9) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(2) Természetes személy ügyfél esetén az első kifizetési kérelemhez csatolni kell az adóbejelentkezési lap másolatát.

(3)18

(4)19

(5)20 Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig nyújtható be.

9. Az elektronikus kapcsolattartás szabályai

18. § (1) Az ügyfél az MVH részére teljesítendő, jelen rendelettel szabályozott intézkedésben való részvétele megalapozottságának vizsgálatához, megállapításához szükséges bejelentési, adatszolgáltatási, valamint nyilatkozattételre vonatkozó kötelezettségét kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül köteles teljesíteni.

(2) Az MVH az adott eljárási cselekményhez kapcsolódó döntéseit postai úton vagy elektronikus úton közli az ügyféllel.

(3) Az MVH az (1) és (2) bekezdésben meghatározott eljárási cselekmények elektronikus ügyintézése céljából a KR-en keresztül hozzáférhető informatikai rendszert működtet.

(4) Az elektronikus úton benyújtott dokumentumok MVH általi fogadásának tényét a KR-ben az ügyfél értesítési tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig az értesítési tárhelyére automatikusan kapott KR dokumentum igazolja.

(5) Az MVH az adott eljárási cselekményekről az ügyfél értesítési tárhelyére értesítést küld, továbbá az adott eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumot, valamint az eljárás során hozott végzést, határozatot (a továbbiakban: dokumentum) az ügyfél értesítési tárhelyére elhelyezi, amelyről a KR az ügyfél általa megadott elektronikus levélcímre értesítést küld.

(6) Az ügyfél a dokumentumot az arra mutató internetes hivatkozás megnyitásával veheti át. Az internetes hivatkozás megnyitásával a KR dokumentum olvashatóvá válik, az olvasottság ténye automatikusan megküldésre kerül az MVH részére, amely igazolja, hogy a dokumentumot átvették.

(7) Ha az ügyfél az MVH által megküldött dokumentumot annak az ügyfél értesítési tárhelyén történő elhelyezését követő ötödik napon sem veszi át, akkor az MVH az ügyfél részére papír alapon kézbesíti a dokumentum másolatát.

10. Jogkövetkezmények

19. § (1)–(2)21

(3)22

11. Előleg

20. § E rendelet alapján támogatott beruházásokhoz az ügyfél előleget igényelhet, amelyre vonatkozóan az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási előlegfizetésről szóló 118/2012. (XI. 22.) VM rendeletet kell alkalmazni.

12. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

22. §23 E rendeletnek a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról szóló 121/2013. (XII. 16.) VM rendelettel [a továbbiakban: 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet] megállapított 17. § (3) bekezdését a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor24 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

23. §25

24. §26 (1) E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú és az óvoda-, és iskolatej programot szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 65/2013. (VII. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet] megállapított 6. § (4) bekezdését, 14. § (2) bekezdés d) pontját, a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor27 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelettel hatályon kívül helyezett 14. § (1) bekezdés e) pontját a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor28 folyamatban lévő eljárásokban sem kell alkalmazni.

25. §29 E rendeletnek az egyes állatjóléti támogatások feltételeiről szóló miniszteri rendeletek, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosításáról szóló 75/2013. (IX. 6.) VM rendelettel [a továbbiakban: 75/2013. (IX. 6.) VM rendelet] módosított 13. § (1) bekezdését a 75/2013. (IX. 6.) VM rendelet hatálybalépésekor30 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

26. §31 Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet] megállapított 5. § (7) bekezdését az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor32 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

27. §33 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]

a) megállapított 3. § (7) bekezdést, 17. § (4) és (5) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor34 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 3. § (9) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor35 folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.

28. §36 (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 4. § (6a) bekezdést és 17. § (1) bekezdést az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet [a továbbiakban: 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet] hatálybalépésekor37 folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 19. § (1) és (2) bekezdést a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet hatálybalépésekor38 folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.

29. §39 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]

a) megállapított 3. § (7) bekezdését és 17. § (1) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor40 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 17. § (4) bekezdését és 19. § (3) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor41 folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.

1. melléklet a 35/2013. (V. 22.) VM rendelethez

NEM ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK
1.    Általános korlátozások:
a)    ingatlan vásárlása;
b)    garanciális költségek;
c)    franchise díj;
d)    banki költségek;
e)    működési költségek (rezsi);
f)    kiszállási díj;
g)    élő állat beszerzése;
h)    a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet szerinti gépjármű beszerzési költsége.
2.    Beszerzés, szolgáltatások igénybevétele:
a)    az ügyfél saját maga által előállított termék, saját maga által nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei;
b)    az ügyfél önmagától, továbbá a 800/2008/EK rendelet I. melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozásától beszerzendő immateriális javak bekerülési értéke;
c)    műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei;
d)    meglévő gépek átalakításának költségei, még akkor sem, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere megváltozik;
e)    eszközök leszerelési költsége;
f)    a szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége;
g)    olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet az ügyfél csődeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól szerzett be;
h)    azon eszközök, berendezések, amelyek a pályázat benyújtása előtt bérleti, vagy egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal az ügyfélnél bármely telephelyen már használatban voltak;
i)    kis- vagy nagykereskedelmi forgalmazáshoz árukészlet beszerzése;
j)    operatív lízing konstrukcióban és kompenzálás keretében beszerzett eszköz és berendezés vagy ingatlan;
k)    az apportált eszköz, ingatlan értéke;
l)    üzletrész- és részvényvásárlás.
3.    Eszközbeszerzéshez kapcsolódó, gyártási know-how:
a)    gyártási know-how éves ismétlődő (megújítási, forgalom utáni) díja;
b)    nem gyártási jellegű know-how vásárlása a szoftverek kivételével.
4.    Infrastrukturális és ingatlan beruházás:
a)    ingatlan (telek, épület, építmény) vásárlására, lízingelésére fordított összeg.
5.    Információs technológia-fejlesztések:
a)    informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége;
b)    a terméktámogatási díj.
6.    Tanácsadás igénybevétele:
a)    munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás/tanácsadás költsége;
b)    forráslehetőségek feltérképezésére irányuló tanácsadás díja;
c)    adótanácsadás és könyvelés díja.
7.    Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetéséhez és tanúsíttatásához kapcsolódóan:
a)    minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása esetén utóaudit, felügyeleti audit és megújító audit költségei,
b)    a tanúsítvány plusz példányainak kiállítási költsége, fordításhoz kapcsolódó költségek.
8.    Egyéb nem elszámolható kiadások

 

 

A

B

 

1

VTSZ szám

Megnevezés

 

2

73084010

Bányatám vasból vagy acélból

 

3

84011000

Atomreaktor

 

4

84012000

Izotóp szétválasztására szolgáló gép és alkatrésze

 

5

84013000

Nem sugárzó fűtőanyagelem/patron

 

6

84014000

Atomreaktor-alkatrész

 

7

84061000

Gőzturbina/víz vagy más gőz üzemű/hajózáshoz

 

8

84068110

Gőzturbina villamos energia termeléshez, 40 MW-nál nagyobb teljesítményű

 

9

84068190

Más gőzturbina, 40 MW-nál nagyobb teljesítményű (kiv. hajózásban és a villamos energia termelésben használt)

 

10

84068211

Gőzturbina, legfeljebb 10 MW teljesítményű, villamos energia termeléshez

 

11

84068219

Gőzturbina, több mint 10 MW, legfeljebb 40 MW teljesítményű, villamos energia termeléshez

 

12

84068290

Más gőzturbina, legfeljebb 40 MW teljesítményű (kiv. hajózásban és a villamos energia termelésben használt)

 

13

84069010

Sztátor-lapát, rotor és lapátja gőzturbinához

 

14

84069090

Más alkatrész gőzturbinához (kiv. sztátor-lapát, a rotor és lapátja)

 

15

84071000

Szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús repülőgépmotor

 

16

84072110

Szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, kívül felszerelhető, max. 325 cm3

 

17

84072191

Szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, kívül felszerelhető, több mint 325 cm3, legfeljebb 30 kW teljesítményű

 

18

84072199

Szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, kívül felszerelhető, több mint 325 cm3, több mint 30 kW teljesítményű

 

19

84072920

Szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, beépíthető, legfeljebb 200 kW teljesítményű

 

20

84072980

Szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, beépíthető, több mint 200 kW teljesítményű

 

21

84073100

Szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús közúti-járműmotor,
legfeljebb 50 cm3

 

22

84073210

Szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús közúti-járműmotor, 50 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 125 cm3

 

23

84073290

Szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús közúti-járműmotor, 125 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 250 cm3

 

24

84073310

Szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús közúti-járműmotor, 250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1000 cm3, ipari összeszerelésre

 

25

84073390

Más szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús közúti-járműmotor,
250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1000 cm3 (kiv. ipari összeszerelésre)

 

26

84073410

Szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús közúti-járműmotor, több mint 1000 cm3, ipari összeszerelésre

 

27

84073430

Használt szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús közúti-járműmotor, több mint 1000 cm3

 

28

84073491

Új szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús közúti-járműmotor, több mint 1000 cm3, de legfeljebb 1500 cm3

 

29

84073499

Új szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús közúti-járműmotor, több mint 1500 cm3

 

30

84079010

Szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús motor, (kiv. repülőgép-, a hajó- és közúti járműmotor), legfeljebb 250 cm3 űrtartalmú

 

31

84079050

Szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús motor (kiv. repülőgép-, a hajó- és közúti járműmotor), több mint 250 cm3 űrtartalmú, ipari összeszerelésre

 

32

84079080

Szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús motor (kiv. a repülőgép-, a hajó- és közúti járműmotor), nem ipari összeszerelésre, legfeljebb 10 kW teljesítménnyel, több mint 250 cm3 űrtartalmú

 

33

84079090

Szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús motor (kiv. a repülőgép-, a hajó- és közúti járműmotor), nem ipari összeszerelésre, több mint 10 kW teljesítménnyel, több mint 250 cm3 űrtartalmú

 

34

84081011

Használt dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz

 

35

84081019

Használt dízel-, féldízelmotor hajózáshoz (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

 

36

84081022

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye max. 15 kW

 

37

84081024

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye max. 15 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

 

38

84081026

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 15 kW,
de max. 50 kW

 

39

84081028

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 15 kW, de max. 50 kW
(kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

 

40

84081031

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 50 kW,
de max. 100 kW

 

41

84081039

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 50 kW, de max. 100 kW
(kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

 

42

84081041

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 100 kW,
de max. 200 kW

 

43

84081049

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 100 kW, de max. 200 kW
(kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

 

44

84081051

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 200 kW,
de max. 300 kW

 

45

84081059

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 200 kW, de max. 300 kW
(kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

 

46

84081061

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 300 kW,
de max. 500 kW

 

47

84081069

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 300 kW, de max. 500 kW
(kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

 

48

84081071

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 500 kW,
de max. 1000 kW

 

49

84081079

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 500 kW, de max. 1000 kW
(kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

 

50

84081081

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 1000 kW,
de max. 5000 kW

 

51

84081089

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 1000 kW, de max. 5000 kW
(kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

 

52

84081091

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 5000 kW

 

53

84081099

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 5000 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

 

54

84082031

Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, legfeljebb 50 kW teljesítménnyel, kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorhoz

 

55

84082035

Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, több mint 50 kW, de legfeljebb 100 kW teljesítménnyel, kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorhoz

 

56

84082037

Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, több mint 100 kW, teljesítmény felett

 

57

84082051

Dízel-, féldízelmotor közúti járműhöz legfeljebb 50 kW teljesítménnyel
(kiv. a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok, illetve kerekes traktor)

 

58

84082055

Dízel-, féldízelmotor közúti járműhöz, több mint 50 kW, de legfeljebb 100 kW teljesítménnyel (kiv. a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok, illetve kerekes traktor)

 

59

84082057

Dízel-, féldízelmotor közúti járműhöz (kiv. a kerekes traktor), több mint 100 kW, de legfeljebb 200 kW teljesítménnyel

 

60

84082099

Dízel-, féldízelmotor közúti járműhöz, több mint 200 kW teljesítmény felett
(kiv. a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok, illetve kerekes traktor)

 

61

84089021

Dízel- és féldízel vasúti hajtómotor (kiv. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

 

62

84089027

Dízel- és féldízel használt hajtómotor (kiv. vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban
és közúti forgalomban használtak)

 

63

84089041

Dízel- és féldízel új hajtómotor, legfeljebb 15 kW (kiv. vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

 

64

84089043

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 15 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 30 kW (kiv. vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

 

65

84089045

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 30 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 50 kW (kiv. vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

 

66

84089047

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 50 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 100 kW (kiv. vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

 

67

84089061

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 100 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 200 kW (kiv. vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

 

68

84089065

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 200 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 300 kW (kiv. vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

 

69

84089067

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 300 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 500 kW (kiv. vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

 

70

84089081

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 500 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 1000 kW (kiv. vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

 

71

84089085

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 1000 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 5000 kW (kiv. vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

 

72

84089089

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 5000 kW-ot meghaladó (kiv. vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

 

73

84091000

Alkatrész belső égésű repülőmotorhoz, másutt nem említett

 

74

84099100

Kompresssziós gyújtású motor alkatrésze (kiv. szikragyújtású dugattyús)

 

75

84099900

Más, pl. kompressziós gyújtású /dízel- vagy féldízel/ motor alkatrésze

 

76

84101100

Vízturbina és vízikerék legfeljebb 1000 kW teljesítménnyel

 

77

84101200

Vízturbina és vízikerék több mint 1000 kW, de legfeljebb 10000 kW teljesítménnyel

 

78

84101300

Vízturbina és vízikerék több mint 10000 kW teljesítmény felett

 

79

84109010

Vízturbina és vízikerék alkatrészei és szabályzói öntöttvasból vagy -acélból

 

80

84109090

Más vízturbina és vízikerék alkatrészei és szabályzói (kiv. öntöttvasból vagy -acélból készültek)

 

81

84111100

Sugárhajtású gázturbina legfeljebb 25 kN tolóerővel

 

82

84111210

Sugárhajtású gázturbina több mint 25 kN, de legfeljebb 44 kN tolóerővel

 

83

84111230

Sugárhajtású gázturbina több mint 44 kN, de legfeljebb 132 kN tolóerővel

 

84

84111280

Sugárhajtású gázturbina több mint 132 kN tolóerővel

 

85

84112100

Légcsavaros gázturbina legfeljebb 1100 kW teljesítménnyel

 

86

84112220

Légcsavaros gázturbina több mint 1100 kW, de legfeljebb 3730 kW teljesítménnyel

 

87

84112280

Légcsavaros gázturbina több mint 3730 kW teljesítménnyel

 

88

84118100

Gázturbina legfeljebb 5000 kW teljesítménnyel (kiv. sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)

 

89

84118220

Gázturbina több mint 5000 kW, de legfeljebb 20000 kW teljesítménnyel (kiv. sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)

 

90

84118260

Gázturbina több mint 20 000 kW, de legfeljebb 50000 kW teljesítménnyel (kiv. sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)

 

91

84118280

Gázturbina 50 000 kW-ot meghaladó teljesítménnyel (kiv. sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)

 

92

84119100

Alkatrész sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbinához

 

93

84119900

Alkatrész gázturbinához (kiv. sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)

 

94

84121000

Nem turbórendszerű, sugárhajtású motor

 

95

84131100

Töltőállomáson vagy szervizben használt üzemanyag- vagy kenőanyagadagoló szivattyú

 

96

84798930

Mozgatható hajtású bányatám

2. melléklet a 35/2013. (V. 22.) VM rendelethez

NYILATKOZAT TANULMÁNY EREDETISÉGÉRŐL
Alulírott ........................................................., mint a tanulmány készítője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom és
aláírásommal igazolom, hogy a ...................................................................... című tanulmány saját, önálló munkám, és abban
betartottam a jogszabályok által előírt, a tanulmány készítésére vonatkozó rendelkezéseket.
Tudomásul veszem, hogy a tanulmány elkészítése során nem fogadható el és a tanulmány elutasítását vonja maga után:
– szó szerinti idézet közlése idézőjel és hivatkozás nélkül;
– tartalmi idézet a hivatkozás megjelölése nélkül;
– más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése;
– az interneten publikált írások változtatás nélküli1 beépítése;
– más személy vagy a tanulmány készítője által elkészített és már korábban nyilvánosságra hozott, bármilyen címen, célból
leadott tanulmány vagy dolgozat változtatás nélküli újbóli beadása.
Alulírott ........................................................., mint a tanulmányt tartalmazó kérelem (pályázat) benyújtója büntetőjogi
felelősségem tudatában nyilatkozom és aláírásommal igazolom, hogy a tanulmány készítője által tett nyilatkozat helytálló.
E nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben a tanulmány a fenti feltételeknek nem felel meg, a
tanulmány és ezáltal a kérelem elutasításra kerül.
...................................................., 201...............................................

Aláírás:

Aláírás:

..................................................

..................................................

a tanulmány készítője

a pályázat benyújtója

________________________
1 Változtatás nélküli beépítésnek, illetve beadásnak számít, ha a beadott dokumentum a vele összehasonlított egy vagy több tanulmánnyal összességében több, mint 50%-ban azonos a szóköz nélküli karakterek számát tekintve.

3. melléklet a 35/2013. (V. 22.) VM rendelethez

A tanulmány kötelező formai és tartalmi követelményei
I. A tanulmány kötelező formai követelményei:
I.1. a tanulmánynak mind tartalmi, mind helyesírási, alaki és stilisztikai szempontból kifogástalannak kell lennie, amelyet A/4-es papíron, szövegszerkesztővel írva szükséges benyújtani (Times New Roman 12-es betűméret, baloldalon (kötésoldalon) 3 cm-es, a többi szélein 2,5 cm-es margó, normál sortávolság, sorkizárás, az oldalszámok minden oldalon történő megjelenítése), oldalanként 1 betűelütés engedélyezett,
I.2. a fő fejezeteknek új oldalon kell kezdődniük,
I.3. a tanulmány terjedelme – szóközök nélkül – minimum 80 ezer karakter, amelybe a szövegközi táblázatok és ábrák is beletartoznak,
I.4. a tanulmányt elektronikusan szerkeszthető formában is szükséges benyújtani (például Word dokumentum).
II. A tanulmány kötelező tartalmi követelményei:
II.1. A tanulmány fontos tartalmi előírása: a tanulmánynak illeszkednie kell a HACS által meghatározottakhoz.
II.2. A tanulmány címe: rövid cím, amely kifejezi a tanulmány mondanivalóját és utal annak témájára (szükség esetén magyarázó alcím is adható).
II.3. Tartalomjegyzék: a tanulmány elején, a címlap után kell megjelennie. A tartalomjegyzékben felsorolt rész- vagy fejezetcímeknek szó szerint meg kell egyezniük a tanulmány szövegében találhatókkal, s decimális sorszámozással (általában három szintig) kell ellátni. Az alkalmazott beosztásból ki kell tűnnie a címek alatti részek fontosságának. A címekhez minden esetben kapcsolni kell a vonatkozó oldalszámot. A tartalomjegyzék – az oldalszámok és a decimális számozású címek megadása mellett – általában az alábbiakat foglalja magában:
a) bevezetés
b) fő fejezetek
c) alfejezetek
ca) pontok
cb) alpontok
d) következtetések, javaslatok
e) összefoglalás
f) irodalomjegyzék
g) mellékletek
II.4. Bevezetés (1–3 oldal): a téma jelentőségének bemutatása, a vizsgálatok és elemzések céljainak kitűzése:
a) a tanulmány témakörének a tanulmány címénél részletesebb meghatározása,
b) a témaválasztás indoklása,
c) a kifejtés menetének és logikájának ismertetése.
d) a tanulmány e rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés alátámasztása.
II.5. Szakirodalom feldolgozása: a témában megjelent főbb szakirodalmakban közölt eredmények rövid leírása, összefoglalása, egymással való összevetése, a tanulmány készítőjének azokkal kapcsolatos állásfoglalásának kifejtése, a szakirodalmi eredmények értékelése.
II.6. Saját vizsgálati adatok gyűjtésének helye és feldolgozásuk módszere: a tanulmányban a saját vizsgálatok során feldolgozott adatok és a feldolgozás módszereinek rövid bemutatása.
II.7. Eredmények: saját munka eredményeinek logikus, jól követhető és megfelelően szemléltetett egyértelmű leírása:
a) ennek során a tanulmány bevezetőjében bemutatott fogalmakat és modelleket a kifejtés során konzekvensen kell használni,
b) megalapozott, szakirodalmi feldolgozásból és saját vizsgálatokból származó tényekkel és érvekkel alátámasztott megállapításokat kell tartalmaznia,
c) a vizsgált téma leírásában legyen objektív, értékelését tekintve kritikus,
d) jelenítse meg a készítőnek a témában elfoglalt személyes állásfoglalását,
e) terjedelemben érje el a teljes tanulmány 50%-át.
II.8. Következtetések és javaslatok: a szakirodalom feldolgozásából és a saját munka eredményeiből levonható konkrét következtetések, valamint az azokon alapuló konkrét javaslatok leírása és indoklása, a saját eredmények összevetése az irodalmi adatokkal, a kitűzött célok elérésének bizonyítása.
II.9. Összefoglalás (annotáció): a tanulmány – új vonások nélküli – rövid bemutatása, a célok, az anyag, illetve a módszer, továbbá az eredmények, a következtetések és a javaslatok összegzése.
II.10. Irodalomjegyzék: azoknak a forrásmunkáknak – előírások szerinti – felsorolása, amelyekre a tanulmányban a tanulmány készítője hivatkozik.
II.11. Nyilatkozat a tanulmány eredetiségéről: a tanulmány készítője, valamint a pályázat benyújtója (vagy annak képviseletére jogosult személy) szintúgy köteles aláírni a nyilatkozatot.
III. A tanulmány javasolt, de nem kötelező formai követelményei:
III.1. A címek, alcímek betűiről (nagy és kis betűk, betűméret), esetleges aláhúzásából vagy vastagításából és a sorban való elhelyezéséből (középre, oldalt) tűnjön ki azok fontossága. A választott jelöléseket az egész tanulmányban következetesen, decimális számozással szükséges használni.
III.2. A szövegben lévő címek előtt és után – azok fontosságától függően, a jobb áttekinthetőség végett – üres sor kihagyása szükséges.
III.3. A tanulmány végén – mellékletként – alaptáblázatok és egyéb, a tanulmány eredményeinek megértéséhez tartozó adatok, információk közölhetőek.
IV. A tanulmány javasolt, de nem kötelező tartalmi követelményei:
IV.1. Címlap: a felső harmad közepén kerüljön elhelyezésre a tanulmány címe, a jobb alsó sarokban a szerző neve és alatta a készítés éve.
IV.2. Mellékletek (nem kötelező): amennyiben a tanulmány nagy számú táblázatot vagy képanyagot tartalmaz, úgy azokat a tanulmány végén – mint mellékleteket – kell megjeleníteni, és a sorszámok alapján kell a tanulmányban hivatkozni rájuk. A melléklet lehet:
a) módszertani dokumentáció (felhasznált kérdőív, interjú-válasz, elvégzett számítások stb.),
b) olyan dokumentumok, táblázatok, ábrák, amelyek a tanulmány megértéséhez mindenképp szükségesek, de túlságosan részletezők vagy nagy számuk miatt túl gyakran szakítanák meg a szöveges részeket,
c) terjedelmük a tanulmány 15%-át nem haladhatják meg.

4. melléklet a 35/2013. (V. 22.) VM rendelethez

A 10 000 főnél kevesebb lakosú vagy a 120 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűségű települések
(kivéve a budapesti agglomerációhoz tartozó településeket)
Aba
Abádszalók
Abaliget
Abasár
Abaújalpár
Abaújkér
Abaújlak
Abaújszántó
Abaújszolnok
Abaújvár
Abda
Abod
Ábrahámhegy
Ács
Acsa
Acsád
Acsalag
Ácsteszér
Adács
Ádánd
Adásztevel
Adony
Adorjánháza
Adorjás
Ág
Ágasegyháza
Ágfalva
Aggtelek
Agyagosszergény
Ajak
Aka
Akasztó
Alacska
Alap
Alattyán
Alcsútdoboz
Aldebrő
Algyő
Alibánfa
Almamellék
Almásfüzitő
Almásháza
Almáskamarás
Almáskeresztúr
Álmosd
Alsóberecki
Alsóbogát
Alsódobsza
Alsógagy
Alsómocsolád
Alsónána
Alsónemesapáti
Alsónyék
Alsóörs
Alsópáhok
Alsópetény
Alsórajk
Alsóregmec
Alsószenterzsébet
Alsószentiván
Alsószentmárton
Alsószölnök
Alsószuha
Alsótelekes
Alsótold
Alsóújlak
Alsóvadász
Alsózsolca
Ambrózfalva
Anarcs
Andocs
Andornaktálya
Andrásfa
Annavölgy
Apácatorna
Apagy
Apaj
Aparhant
Apátfalva
Apátistvánfalva
Apátvarasd
Apc
Áporka
Apostag
Aranyosapáti
Aranyosgadány
Arka
Arló
Arnót
Ároktő
Árpádhalom
Árpás
Ártánd
Ásotthalom
Ásványráró
Aszaló
Ászár
Aszód
Aszófő
Áta
Átány
Atkár
Attala
Babarc
Babarcszőlős
Babócsa
Bábolna
Bábonymegyer
Babosdöbréte
Babót
Bácsalmás
Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszentgyörgy
Bácsszőlős
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Bag
Bagamér
Baglad
Bagod
Bágyogszovát
Baj
Bajánsenye
Bajna
Bajót
Bak
Bakháza
Bakóca
Bakonszeg
Bakonya
Bakonybánk
Bakonybél
Bakonycsernye
Bakonygyirót
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonykúti
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonypéterd
Bakonypölöske
Bakonyság
Bakonysárkány
Bakonyszentiván
Bakonyszentkirály
Bakonyszentlászló
Bakonyszombathely
Bakonyszücs
Bakonytamási
Baks
Baksa
Baktakék
Baktalórántháza
Baktüttös
Balajt
Balástya
Balaton
Balatonakali
Balatonalmádi
Balatonberény
Balatonboglár
Balatoncsicsó
Balatonederics
Balatonendréd
Balatonfenyves
Balatonfőkajár
Balatonföldvár
Balatonfűzfő
Balatongyörök
Balatonhenye
Balatonkenese
Balatonkeresztúr
Balatonlelle
Balatonmagyaród
Balatonmáriafürdő
Balatonőszöd
Balatonrendes
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Balatonszentgyörgy
Balatonszepezd
Balatonszőlős
Balatonudvari
Balatonújlak
Balatonvilágos
Balinka
Balkány
Ballószög
Balmazújváros
Balogunyom
Balotaszállás
Balsa
Bálványos
Bana
Bánd
Bánfa
Bánhorváti
Bánk
Bánokszentgyörgy
Bánréve
Bár
Barabás
Baracs
Baracska
Báránd
Baranyahidvég
Baranyajenő
Baranyaszentgyörgy
Barbacs
Barcs
Bárdudvarnok
Barlahida
Bárna
Barnag
Bársonyos
Basal
Baskó
Báta
Bátaapáti
Bátaszék
Baté
Bátmonostor
Bátor
Bátorliget
Battonya
Bátya
Batyk
Bázakerettye
Bazsi
Béb
Becsehely
Becske
Becskeháza
Becsvölgye
Bedegkér
Bedő
Bejcgyertyános
Békás
Bekecs
Békéssámson
Békésszentandrás
Bekölce
Bélapátfalva
Bélavár
Belecska
Beled
Beleg
Belezna
Bélmegyer
Beloiannisz
Belsősárd
Belvárdgyula
Benk
Bénye
Bér
Bérbaltavár
Bercel
Beregdaróc
Beregsurány
Berekböszörmény
Berekfürdő
Beremend
Berente
Beret
Berettyóújfalu
Berhida
Berkenye
Berkesd
Berkesz
Bernecebaráti
Berzék
Berzence
Besence
Besenyőd
Besenyőtelek
Besenyszög
Besnyő
Beszterec
Bezedek
Bezenye
Bezeréd
Bezi
Bicsérd
Bihardancsháza
Biharkeresztes
Biharnagybajom
Bihartorda
Biharugra
Bikács
Bikal
Biri
Birján
Bisse
Boba
Bocfölde
Boconád
Bócsa
Bocska
Bocskaikert
Boda
Bodajk
Bodmér
Bodolyabér
Bodonhely
Bodony
Bodorfa
Bodrog
Bodroghalom
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Bodrogolaszi
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Bogács
Bogád
Bogádmindszent
Bogdása
Bogyiszló
Bogyoszló
Bojt
Bókaháza
Bokod
Bokor
Boldog
Boldogasszonyfa
Boldogkőújfalu
Boldogkőváralja
Boldva
Bolhás
Bolhó
Bóly
Boncodfölde
Bonyhádvarasd
Bonnya
Bordány
Borgáta
Borjád
Borota
Borsfa
Borsodbóta
Borsodgeszt
Borsodivánka
Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy
Borsodszirák
Borsosberény
Borszörcsök
Borzavár
Bosta
Botpalád
Botykapeterd
Bozzai
Bozsok
Bózsva
Bőcs
Böde
Bödeháza
Bögöt
Bögöte
Böhönye
Bököny
Bölcske
Bőny
Börcs
Börzönce
Bősárkány
Bőszénfa
Bucsa
Bucsu
Bucsuszentlászló
Bucsuta
Bugac
Bugacpusztaháza
Bugyi
Buj
Buják
Buzsák
Bük
Bükkábrány
Bükkaranyos
Bükkmogyorósd
Bükkösd
Bükkszék
Bükkszenterzsébet
Bükkszentkereszt
Bükkszentmárton
Bükkzsérc
Bürüs
Büssü
Büttös
Cák
Cakóháza
Cece
Cégénydányád
Ceglédbercel
Cered
Chernelházadamonya
Cibakháza
Cigánd
Cikó
Cirák
Cún
Csabacsűd
Csabaszabadi
Csabdi
Csabrendek
Csáfordjánosfa
Csaholc
Csajág
Csákány
Csákánydoroszló
Csákberény
Csákvár
Csanádalberti
Csanádapáca
Csanádpalota
Csánig
Csány
Csányoszró
Csanytelek
Csapi
Csapod
Csárdaszállás
Csarnóta
Csaroda
Császár
Császártöltés
Császló
Csátalja
Csatár
Csataszög
Csatka
Csávoly
Csebény
Csécse
Csegöld
Csehbánya
Csehi
Csehimindszent
Csém
Csemő
Csempeszkopács
Csengele
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Csengőd
Csénye
Csenyéte
Csép
Csépa
Csepreg
Csér
Cserdi
Cserénfa
Cserépfalu
Cserépváralja
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Cserhátszentiván
Cserkeszőlő
Cserkút
Csernely
Cserszegtomaj
Csertalakos
Csertő
Csesznek
Csesztreg
Csesztve
Csetény
Csévharaszt
Csibrák
Csikéria
Csikóstőttős
Csikvánd
Csincse
Csipkerek
Csitár
Csobád
Csobaj
Csókakő
Csokonyavisonta
Csokvaomány
Csolnok
Csólyospálos
Csoma
Csombárd
Csongrád
Csonkahegyhát
Csonkamindszent
Csopak
Csór
Csorna
Csorvás
Csót
Csöde
Csögle
Csökmő
Csököly
Csömend
Csömödér
Csönge
Csörnyeföld
Csörötnek
Csősz
Csővár
Csurgó
Csurgónagymarton
Dabas
Dabronc
Dabrony
Dad
Dág
Dáka
Dalmand
Damak
Dámóc
Dánszentmiklós
Dány
Daraboshegy
Darány
Darnó
Darnózseli
Daruszentmiklós
Darvas
Dávod
Debercsény
Debréte
Decs
Dédestapolcsány
Dég
Dejtár
Demecser
Demjén
Dencsháza
Dénesfa
Derecske
Derekegyház
Deszk
Detek
Detk
Dévaványa
Devecser
Dinnyeberki
Diósberény
Diósjenő
Dióskál
Diósviszló
Doba
Doboz
Dobri
Dobronhegy
Dóc
Domaháza
Domaszék
Dombegyház
Dombiratos
Dombrád
Domony
Domoszló
Dormánd
Dorogháza
Dozmat
Döbörhegy
Döbröce
Döbrököz
Döbrönte
Döge
Dömös
Dömsöd
Dör
Dörgicse
Döröske
Dötk
Dövény
Drágszél
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávafok
Drávagárdony
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Drávasztára
Drávatamási
Drégelypalánk
Dubicsány
Dudar
Duka
Dunaalmás
Dunaegyháza
Dunafalva
Dunaföldvár
Dunakiliti
Dunapataj
Dunaremete
Dunaszeg
Dunaszekcső
Dunaszentbenedek
Dunaszentgyörgy
Dunaszentmiklós
Dunaszentpál
Dunasziget
Dunatetétlen
Dunavecse
Dusnok
Dúzs
Ebergőc
Ebes
Écs
Ecséd
Ecseg
Ecsegfalva
Ecseny
Edde
Edve
Egerág
Egeralja
Egeraracsa
Egerbakta
Egerbocs
Egercsehi
Egerfarmos
Egerlövő
Egerszalók
Egerszólát
Égerszög
Egervár
Egervölgy
Egyed
Egyek
Egyházasdengeleg
Egyházasfalu
Egyházasgerge
Egyházasharaszti
Egyházashetye
Egyházashollós
Egyházaskesző
Egyházaskozár
Egyházasrádóc
Elek
Ellend
Előszállás
Emőd
Encs
Encsencs
Endrefalva
Endrőc
Enese
Enying
Eperjes
Eperjeske
Eplény
Epöl
Ercsi
Erdőbénye
Erdőhorváti
Erdőkövesd
Erdőkürt
Erdősmárok
Erdősmecske
Erdőtarcsa
Erdőtelek
Erk
Érpatak
Érsekcsanád
Érsekhalma
Érsekvadkert
Értény
Erzsébet
Esztár
Eszteregnye
Esztergályhorváti
Ete
Etes
Etyek
Fábiánháza
Fábiánsebestyén
Fácánkert
Fadd
Fáj
Fajsz
Fancsal
Farád
Farkasgyepű
Farkaslyuk
Farmos
Fazekasboda
Fedémes
Fegyvernek
Fehérgyarmat
Fehértó
Fehérvárcsurgó
Feked
Feketeerdő
Felcsút
Feldebrő
Felgyő
Felpéc
Felsőberecki
Felsőcsatár
Felsődobsza
Felsőegerszeg
Felsőgagy
Felsőjánosfa
Felsőkelecsény
Felsőlajos
Felsőmarác
Felsőmocsolád
Felsőnána
Felsőnyárád
Felsőnyék
Felsőörs
Felsőpáhok
Felsőpetény
Felsőrajk
Felsőregmec
Felsőszenterzsébet
Felsőszentiván
Felsőszentmárton
Felsőszölnök
Felsőtárkány
Felsőtelekes
Felsőtold
Felsővadász
Felsőzsolca
Fényeslitke
Fenyőfő
Ferencszállás
Fertőboz
Fertőd
Fertőendréd
Fertőhomok
Fertőrákos
Fertőszentmiklós
Fertőszéplak
Fiad
Filkeháza
Fityeház
Foktő
Folyás
Fonó
Fony
Fonyód
Forráskút
Forró
Földeák
Földes
Főnyed
Fulókércs
Furta
Füle
Fülesd
Fülöp
Fülöpháza
Fülöpjakab
Fülöpszállás
Fülpösdaróc
Fürged
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Füzesabony
Füzesgyarmat
Füzvölgy
Gáborján
Gáborjánháza
Gacsály
Gadács
Gadány
Gadna
Gádoros
Gagyapáti
Gagybátor
Gagyvendégi
Galambok
Galgaguta
Galgagyörk
Galgahévíz
Galgamácsa
Gálosfa
Galvács
Gamás
Ganna
Gánt
Gara
Garáb
Garabonc
Garadna
Garbolc
Gárdony
Garé
Gasztony
Gátér
Gávavencsellő
Géberjén
Gecse
Géderlak
Gégény
Gelej
Gelénes
Gellénháza
Gelse
Gelsesziget
Gemzse
Gencsapáti
Gérce
Gerde
Gerendás
Gerényes
Geresdlak
Gerjen
Gersekarát
Geszt
Gesztely
Geszteréd
Gétye
Gibárt
Gic
Gige
Gilvánfa
Girincs
Gógánfa
Golop
Gomba
Gombosszeg
Gór
Gordisa
Gosztola
Gödre
Gölle
Gömörszőlős
Gönc
Göncruszka
Gönyű
Görbeháza
Görcsöny
Görcsönydoboka
Görgeteg
Gősfa
Grábóc
Gulács
Gutorfölde
Gyalóka
Gyanógeregye
Gyarmat
Gyékényes
Gyenesdiás
Gyepükaján
Gyermely
Gyód
Gyomaendrőd
Gyóró
Gyömöre
Gyöngyfa
Gyöngyösfalu
Gyöngyöshalász
Gyöngyösmellék
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Gyönk
Győrasszonyfa
Györe
Györgytarló
Györköny
Győrladamér
Győröcske
Győrság
Győrsövényház
Győrszemere
Győrtelek
Győrújbarát
Győrújfalu
Győrvár
Győrzámoly
Gyugy
Gyulaháza
Gyulaj
Gyulakeszi
Gyúró
Gyügye
Gyüre
Gyűrűs
Hács
Hagyárosbörönd
Hahót
Hajdúbagos
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúnánás
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Hajmás
Hajmáskér
Hajós
Halastó
Halászi
Halimba
Halmaj
Halmajugra
Halogy
Hangács
Hangony
Hantos
Harasztifalu
Harc
Harka
Harkakötöny
Harkány
Háromfa
Háromhuta
Harsány
Hárskút
Harta
Hásságy
Hédervár
Hedrehely
Hegyesd
Hegyeshalom
Hegyfalu
Hegyháthodász
Hegyhátmaróc
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Hegyhátszentpéter
Hegykő
Hegymagas
Hegymeg
Hegyszentmárton
Héhalom
Hejce
Hejőbába
Hejőkeresztúr
Hejőkürt
Hejőpapi
Hejőszalonta
Helesfa
Helvécia
Hencida
Hencse
Hercegkút
Hercegszántó
Heréd
Héreg
Herencsény
Herend
Heresznye
Hermánszeg
Hernád
Hernádbűd
Hernádcéce
Hernádkak
Hernádkércs
Hernádnémeti
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Hernádvécse
Hernyék
Hét
Hetefejércse
Hetes
Hetvehely
Hetyefő
Heves
Hevesaranyos
Hevesvezekény
Hévíz
Hévízgyörk
Hidas
Hidasnémeti
Hidegkút
Hidegség
Hidvégardó
Himesháza
Himod
Hirics
Hobol
Hodász
Hódmezővásárhely
Hollád
Hollóháza
Hollókő
Homokbödöge
Homokkomárom
Homokmégy
Homokszentgyörgy
Homorúd
Homrogd
Hont
Horpács
Hort
Hortobágy
Horváthertelend
Horvátlövő
Horvátzsidány
Hosszúhetény
Hosszúpályi
Hosszúpereszteg
Hosszúvíz
Hosszúvölgy
Hosztót
Hottó
Hőgyész
Hövej
Hugyag
Hunya
Hunyadfalva
Husztót
Ibafa
Iborfia
Ibrány
Igal
Igar
Igrici
Iharos
Iharosberény
Ikervár
Iklad
Iklanberény
Iklódbördőce
Ikrény
Iliny
Ilk
Illocska
Imola
Imrehegy
Ináncs
Inárcs
Inke
Ipacsfa
Ipolydamásd
Ipolyszög
Ipolytarnóc
Ipolytölgyes
Ipolyvece
Iregszemcse
Irota
Ispánk
Istenmezeje
Istvándi
Iszkaszentgyörgy
Iszkáz
Isztimér
Ivád
Iván
Ivánbattyán
Ivánc
Iváncsa
Ivándárda
Izmény
Izsák
Izsófalva
Jágónak
Ják
Jakabszállás
Jákfa
Jákfalva
Jákó
Jánd
Jánkmajtis
Jánoshalma
Jánosháza
Jánoshida
Jánossomorja
Járdánháza
Jármi
Jásd
Jászágó
Jászalsószentgyörgy
Jászapáti
Jászárokszállás
Jászboldogháza
Jászdózsa
Jászfelsőszentgyörgy
Jászfényszaru
Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkarajenő
Jászkisér
Jászladány
Jászszentandrás
Jászszentlászló
Jásztelek
Jéke
Jenő
Jobaháza
Jobbágyi
Jósvafő
Juta
Kaba
Kacorlak
Kács
Kacsóta
Kadarkút
Kajárpéc
Kajászó
Kajdacs
Kakasd
Kákics
Kakucs
Kál
Kalaznó
Káld
Kálló
Kallósd
Kállósemjén
Kálmáncsa
Kálmánháza
Kálócfa
Káloz
Kám
Kamond
Kamut
Kánó
Kántorjánosi
Kány
Kánya
Kányavár
Kapolcs
Kápolna
Kápolnásnyék
Kapoly
Kaposfő
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérő
Kapospula
Kaposújlak
Kaposszekcső
Kaposszerdahely
Káptalanfa
Káptalantóti
Kapuvár
Kára
Karácsond
Karád
Karakó
Karakószörcsök
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtő
Karancsság
Kárász
Karcag
Karcsa
Kardos
Kardoskút
Karmacs
Károlyháza
Karos
Kartal
Kásád
Kaskantyú
Kastélyosdombó
Kaszaper
Kaszó
Katádfa
Katafa
Kátoly
Katymár
Káva
Kávás
Kazár
Kázsmárk
Kazsok
Kecel
Kecskéd
Kehidakustány
Kék
Kékcse
Kéked
Kékesd
Kékkút
Kelebia
Keléd
Kelemér
Kéleshalom
Kelevíz
Kemecse
Kemence
Kemendollár
Kemeneshőgyész
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kemenesszentpéter
Keménfa
Kémes
Kemestaródfa
Kemse
Kenderes
Kenéz
Kenézlő
Kengyel
Kenyeri
Kercaszomor
Kercseliget
Kerecsend
Kerecseny
Kerekegyháza
Kerekharaszt
Kereki
Kerékteleki
Keresztéte
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkáskápolna
Kerkaszentkirály
Kerkateskánd
Kérsemjén
Kerta
Kertészsziget
Keszeg
Kesznyéten
Keszőhidegkút
Kesztölc
Keszü
Kétbodony
Kétegyháza
Kéthely
Kétpó
Kétsoprony
Kétújfalu
Kétvölgy
Kéty
Kevermes
Kilimán
Kimle
Kincsesbánya
Királd
Királyegyháza
Királyhegyes
Királyszentistván
Kisapáti
Kisapostag
Kisar
Kisasszond
Kisasszonyfa
Kisbabot
Kisbágyon
Kisbajcs
Kisbajom
Kisbárapáti
Kisbárkány
Kisbér
Kisberény
Kisberzseny
Kisbeszterce
Kisbodak
Kisbucsa
Kisbudmér
Kiscsécs
Kiscsehi
Kiscsősz
Kisdér
Kisdobsza
Kisdombegyház
Kisdorog
Kisecset
Kisfalud
Kisfüzes
Kisgörbő
Kisgyalán
Kisgyőr
Kishajmás
Kisharsány
Kishartyán
Kisherend
Kishódos
Kishuta
Kisigmánd
Kisjakabfalva
Kiskassa
Kiskinizs
Kiskorpád
Kisköre
Kiskunlacháza
Kiskunmajsa
Kiskutas
Kisláng
Kisléta
Kislippó
Kislőd
Kismányok
Kismarja
Kismaros
Kisnamény
Kisnána
Kisnémedi
Kisnyárád
Kispalád
Kispáli
Kispirit
Kisrákos
Kisrécse
Kisrozvágy
Kissikátor
Kissomlyó
Kistamási
Kistapolca
Kistelek
Kistokaj
Kistolmács
Kistormás
Kistótfalu
Kisújszállás
Kisunyom
Kisvarsány
Kisvásárhely
Kisvaszar
Kisvejke
Kiszombor
Kiszsidány
Kisszállás
Kisszékely
Kisszekeres
Kisszentmárton
Kissziget
Kisszőlős
Klárafalva
Kocs
Kocsér
Kocsola
Kocsord
Kóka
Kokad
Kolontár
Komádi
Komjáti
Komlódtótfalu
Komlósd
Komlóska
Komoró
Kompolt
Kondó
Kondorfa
Kondoros
Kóny
Konyár
Kópháza
Koppányszántó
Korlát
Koroncó
Kórós
Kosd
Kóspallag
Kótaj
Kovácshida
Kovácsszénája
Kovácsvágás
Kozárd
Kozármisleny
Kozmadombja
Köblény
Köcsk
Kökény
Kőkút
Kölcse
Kölesd
Kölked
Kömlő
Kömlőd
Kömörő
Kömpöc
Környe
Köröm
Kőröshegy
Körösladány
Körösnagyharsány
Köröstarcsa
Kőröstetétlen
Körösújfalu
Körösszakál
Körösszegapáti
Kőszárhegy
Kőszegdoroszló
Kőszegpaty
Kőszegszerdahely
Kötcse
Kötegyán
Kőtelek
Kővágóörs
Kővágószőlős
Kővágótőttős
Kövegy
Köveskál
Krasznokvajda
Kulcs
Kunadacs
Kunágota
Kunbaja
Kunbaracs
Kuncsorba
Kunfehértó
Kunhegyes
Kunmadaras
Kunpeszér
Kunszállás
Kunszentmárton
Kunszentmiklós
Kunsziget
Kup
Kupa
Kurd
Kurityán
Kustánszeg
Kutas
Kutasó
Kübekháza
Külsősárd
Külsővat
Küngös
Lábatlan
Lábod
Lácacséke
Lad
Ladánybene
Ládbesenyő
Lajoskomárom
Lajosmizse
Lak
Lakhegy
Lakitelek
Lakócsa
Lánycsók
Lápafő
Lapáncsa
Laskod
Lasztonya
Látrány
Lázi
Leányvár
Lébény
Legénd
Legyesbénye
Léh
Lénárddaróc
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lengyel
Lengyeltóti
Lenti
Lepsény
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Létavértes
Letenye
Letkés
Levél
Levelek
Libickozma
Lickóvadamos
Liget
Ligetfalva
Lipót
Lippó
Liptód
Lispeszentadorján
Liszó
Litér
Litka
Litke
Lócs
Lókút
Lónya
Lórév
Lothárd
Lovas
Lovasberény
Lovászhetény
Lovászi
Lovászpatona
Lőkösháza
Lőrinci
Lövő
Lövőpetri
Lucfalva
Ludányhalászi
Ludas
Lukácsháza
Lulla
Lúzsok
Mád
Madaras
Madocsa
Maglóca
Mágocs
Magosliget
Magy
Magyaralmás
Magyaratád
Magyarbánhegyes
Magyarbóly
Magyarcsanád
Magyardombegyház
Magyaregregy
Magyaregres
Magyarföld
Magyargéc
Magyargencs
Magyarhertelend
Magyarhomorog
Magyarkeresztúr
Magyarkeszi
Magyarlak
Magyarlukafa
Magyarmecske
Magyarnádalja
Magyarnándor
Magyarpolány
Magyarsarlós
Magyarszecsőd
Magyarszék
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Magyarszombatfa
Magyartelek
Majs
Makád
Makkoshotyka
Maklár
Makó
Malomsok
Mályi
Mályinka
Mánd
Mándok
Mánfa
Mány
Maráza
Marcalgergelyi
Marcali
Marcaltő
Márfa
Máriahalom
Máriakálnok
Máriakéménd
Márianosztra
Máriapócs
Markaz
Márkháza
Márkó
Markóc
Markotabödöge
Maróc
Marócsa
Márok
Márokföld
Márokpapi
Maroslele
Mártély
Martfű
Martonfa
Martonvásár
Martonyi
Mátételke
Mátraballa
Mátraderecske
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraszele
Mátraszentimre
Mátraszőlős
Mátraterenye
Mátraverebély
Mátyásdomb
Matty
Mátyus
Máza
Mecseknádasd
Mecsekpölöske
Mecsér
Medgyesbodzás
Medgyesegyháza
Medina
Megyaszó
Megyehid
Megyer
Meggyeskovácsi
Méhkerék
Méhtelek
Mekényes
Mélykút
Mencshely
Mende
Méra
Merenye
Mérges
Mérk
Mernye
Mersevát
Mesterháza
Mesteri
Mesterszállás
Meszes
Meszlen
Mesztegnyő
Mezőberény
Mezőcsát
Mezőcsokonya
Meződ
Mezőfalva
Mezőgyán
Mezőhegyes
Mezőhék
Mezőkeresztes
Mezőkomárom
Mezőkovácsháza
Mezőladány
Mezőlak
Mezőnagymihály
Mezőnyárád
Mezőörs
Mezőpeterd
Mezősas
Mezőszemere
Mezőszentgyörgy
Mezőszilas
Mezőtárkány
Mezőtúr
Mezőzombor
Miháld
Mihályfa
Mihálygerge
Mihályháza
Mihályi
Mike
Mikebuda
Mikekarácsonyfa
Mikepércs
Miklósi
Mikófalva
Mikóháza
Mikosszéplak
Milejszeg
Milota
Mindszent
Mindszentgodisa
Mindszentkálla
Misefa
Miske
Miszla
Mocsa
Mogyorósbánya
Mogyoróska
Moha
Mohora
Molnári
Molnaszecsőd
Molvány
Monaj
Monok
Monorierdő
Mónosbél
Monostorapáti
Monostorpályi
Monoszló
Monyoród
Mórágy
Mórahalom
Móricgát
Mórichida
Mosdós
Mosonszentmiklós
Mosonszolnok
Mosonudvar
Mozsgó
Mőcsény
Mucsfa
Mucsi
Múcsony
Muhi
Murakeresztúr
Murarátka
Muraszemenye
Murga
Murony
Nábrád
Nadap
Nádasd
Nádasdladány
Nádudvar
Nágocs
Nagyacsád
Nagyalásony
Nagyar
Nagybajcs
Nagybajom
Nagybakónak
Nagybánhegyes
Nagybaracska
Nagybarca
Nagybárkány
Nagyberény
Nagyberki
Nagybörzsöny
Nagybudmér
Nagycenk
Nagycsány
Nagycsécs
Nagycsepely
Nagycserkesz
Nagydém
Nagydobos
Nagydobsza
Nagydorog
Nagyecsed
Nagyér
Nagyesztergár
Nagyfüged
Nagygeresd
Nagygörbő
Nagygyimót
Nagyhajmás
Nagyhalász
Nagyharsány
Nagyhegyes
Nagyhódos
Nagyhuta
Nagyigmánd
Nagyiván
Nagykamarás
Nagykapornak
Nagykarácsony
Nagykereki
Nagykeresztúr
Nagykinizs
Nagykónyi
Nagykorpád
Nagykozár
Nagykökényes
Nagykölked
Nagykőrös
Nagykörű
Nagykutas
Nagylak
Nagylengyel
Nagylóc
Nagylók
Nagylózs
Nagymágocs
Nagymányok
Nagymaros
Nagymizdó
Nagynyárád
Nagyoroszi
Nagypáli
Nagypall
Nagypeterd
Nagypirit
Nagyrábé
Nagyrada
Nagyrákos
Nagyrécse
Nagyréde
Nagyrév
Nagyrozvágy
Nagysáp
Nagysimonyi
Nagyszakácsi
Nagyszékely
Nagyszekeres
Nagyszénás
Nagyszentjános
Nagyszokoly
Nagytálya
Nagytevel
Nagytilaj
Nagytótfalu
Nagytőke
Nagyút
Nagyvarsány
Nagyváty
Nagyvázsony
Nagyvejke
Nagyveleg
Nagyvenyim
Nagyvisnyó
Nak
Napkor
Nárai
Narda
Naszály
Négyes
Nekézseny
Nemesapáti
Nemesbikk
Nemesborzova
Nemesbőd
Nemesbük
Nemescsó
Nemesdéd
Nemesgörzsöny
Nemesgulács
Nemeshany
Nemeshetés
Nemeske
Nemeskér
Nemeskeresztúr
Nemeskisfalud
Nemeskocs
Nemeskolta
Nemesládony
Nemesmedves
Nemesnádudvar
Nemesnép
Nemespátró
Nemesrádó
Nemesrempehollós
Nemessándorháza
Nemesvámos
Nemesvid
Nemesvita
Nemesszalók
Nemesszentandrás
Németbánya
Németfalu
Németkér
Nemti
Neszmély
Nézsa
Nick
Nikla
Nógrád
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Nógrádmegyer
Nógrádsáp
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Nóráp
Noszlop
Noszvaj
Nova
Novaj
Novajidrány
Nőtincs
Nyalka
Nyárád
Nyáregyháza
Nyárlőrinc
Nyársapát
Nyékládháza
Nyergesújfalu
Nyésta
Nyim
Nyírábrány
Nyíracsád
Nyirád
Nyíradony
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírbogdány
Nyírcsaholy
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyíri
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkarász
Nyírkáta
Nyírkércs
Nyírlövő
Nyírlugos
Nyírmada
Nyírmártonfalva
Nyírmeggyes
Nyírmihálydi
Nyírparasznya
Nyírpazony
Nyírpilis
Nyírtass
Nyírtelek
Nyírtét
Nyírtura
Nyírvasvári
Nyomár
Nyőgér
Nyugotszenterzsébet
Nyúl
Óbánya
Óbarok
Óbudavár
Ócsárd
Ófalu
Ófehértó
Óföldeák
Óhid
Okány
Okorág
Okorvölgy
Olasz
Olaszfa
Olaszfalu
Olaszliszka
Olcsva
Olcsvaapáti
Old
Ólmod
Oltárc
Onga
Ónod
Ópályi
Ópusztaszer
Orbányosfa
Orci
Ordacsehi
Ordas
Orfalu
Orfű
Orgovány
Ormándlak
Ormosbánya
Oroszi
Oroszló
Orosztony
Ortaháza
Osli
Ostffyasszonyfa
Ostoros
Oszkó
Oszlár
Osztopán
Ózdfalu
Ozmánbük
Ozora
Öcs
Őcsény
Öcsöd
Ököritófülpös
Ölbő
Ömböly
Őr
Öregcsertő
Öreglak
Őrhalom
Őrimagyarósd
Őriszentpéter
Örkény
Örményes
Örménykút
Őrtilos
Örvényes
Ősagárd
Ősi
Öskü
Öttevény
Öttömös
Ötvöskónyi
Pácin
Pacsa
Pácsony
Padár
Páhi
Páka
Pakod
Pákozd
Palé
Pálfa
Pálfiszeg
Pálháza
Páli
Palkonya
Pálmajor
Pálmonostora
Pálosvörösmart
Palotabozsok
Palotás
Paloznak
Pamlény
Pamuk
Pánd
Pankasz
Pannonhalma
Pányok
Panyola
Pap
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Papkeszi
Pápoc
Papos
Páprád
Parád
Parádsasvár
Parasznya
Pári
Paszab
Pásztó
Pásztori
Pat
Patak
Patalom
Patapoklosi
Patca
Pátka
Patosfa
Pátroha
Patvarc
Pátyod
Pázmánd
Pázmándfalu
Pecöl
Pécsbagota
Pécsdevecser
Pécsely
Pécsudvard
Pécsvárad
Pellérd
Pély
Penc
Penészlek
Pénzesgyőr
Penyige
Pér
Pere
Perecse
Pereked
Perenye
Peresznye
Pereszteg
Perkáta
Perkupa
Perőcsény
Peterd
Péterhida
Péteri
Pétervására
Pétfürdő
Pethőhenye
Petneháza
Petőfibánya
Petőfiszállás
Petőháza
Petőmihályfa
Petrikeresztúr
Petrivente
Pettend
Piliny
Piliscsév
Pilismarót
Pincehely
Pinkamindszent
Pinnye
Piricse
Pirtó
Piskó
Pitvaros
Pócsa
Pocsaj
Pócspetri
Pogány
Pogányszentpéter
Pókaszepetk
Polány
Polgár
Polgárdi
Porcsalma
Pornóapáti
Poroszló
Porpác
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Pórszombat
Porva
Pósfa
Potony
Potyond
Pölöske
Pölöskefő
Pörböly
Pördefölde
Pötréte
Prügy
Pula
Pusztaapáti
Pusztaberki
Pusztacsalád
Pusztacsó
Pusztadobos
Pusztaederics
Pusztafalu
Pusztaföldvár
Pusztahencse
Pusztakovácsi
Pusztamagyaród
Pusztamérges
Pusztamiske
Pusztamonostor
Pusztaottlaka
Pusztaradvány
Pusztaszabolcs
Pusztaszemes
Pusztaszentlászló
Pusztaszer
Pusztavacs
Pusztavám
Putnok
Püski
Püspökhatvan
Püspökladány
Püspökmolnári
Püspökszilágy
Rábacsanak
Rábacsécsény
Rábagyarmat
Rábahidvég
Rábakecöl
Rábapatona
Rábapaty
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Rábatamási
Rábatöttös
Rábcakapi
Rácalmás
Ráckeresztúr
Ráckeve
Rád
Rádfalva
Rádóckölked
Radostyán
Ragály
Rajka
Rakaca
Rakacaszend
Rakamaz
Rákóczibánya
Rákóczifalva
Rákócziújfalu
Ráksi
Ramocsa
Ramocsaháza
Rápolt
Raposka
Rásonysápberencs
Rátka
Rátót
Ravazd
Recsk
Réde
Rédics
Regéc
Regenye
Regöly
Rém
Répáshuta
Répcelak
Répceszemere
Répceszentgyörgy
Répcevis
Resznek
Rétalap
Rétközberencs
Rétság
Révfülöp
Révleányvár
Rezi
Ricse
Rigács
Rigyác
Rimóc
Rinyabesenyő
Rinyakovácsi
Rinyaszentkirály
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Rohod
Románd
Romhány
Romonya
Rózsafa
Rozsály
Rózsaszentmárton
Röjtökmuzsaj
Rönök
Röszke
Rudabánya
Rudolftelep
Rum
Ruzsa
Ságújfalu
Ságvár
Sajóbábony
Sajóecseg
Sajógalgóc
Sajóhidvég
Sajóivánka
Sajókápolna
Sajókaza
Sajókeresztúr
Sajólád
Sajólászlófalva
Sajómercse
Sajónémeti
Sajóörös
Sajópálfala
Sajópetri
Sajópüspöki
Sajósenye
Sajószöged
Sajóvámos
Sajóvelezd
Sajtoskál
Salföld
Salköveskút
Salomvár
Sály
Sámod
Sámsonháza
Sand
Sándorfalva
Sántos
Sáp
Sáránd
Sárazsadány
Sárbogárd
Sáregres
Sárfimizdó
Sárhida
Sárisáp
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Sárkeresztes
Sárkeresztúr
Sárkeszi
Sármellék
Sárok
Sárosd
Sárospatak
Sárpilis
Sárrétudvari
Sarród
Sárszentágota
Sárszentlőrinc
Sárszentmihály
Sarud
Sásd
Sáska
Sáta
Sátorhely
Sávoly
Segesd
Selyeb
Sellye
Semjén
Semjénháza
Sénye
Sényő
Seregélyes
Serényfalva
Sérsekszőlős
Sikátor
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Sima
Simaság
Simonfa
Simontornya
Sióagárd
Siójut
Sirok
Sitke
Sobor
Sokorópátka
Solt
Soltszentimre
Soltvadkert
Sóly
Som
Somberek
Somlójenő
Somlószőlős
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Somodor
Somogyacsa
Somogyapáti
Somogyaracs
Somogyaszaló
Somogybabod
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogyfajsz
Somogygeszti
Somogyhárságy
Somogyhatvan
Somogyjád
Somogymeggyes
Somogysámson
Somogysárd
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyszil
Somogyszob
Somogytúr
Somogyudvarhely
Somogyvámos
Somogyvár
Somogyviszló
Somogyzsitfa
Somoskőújfalu
Sonkád
Soponya
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Sopronnémeti
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sormás
Sorokpolány
Sóshartyán
Sóstófalva
Sósvertike
Sótony
Söjtör
Söpte
Söréd
Sukoró
Sumony
Súr
Surd
Sükösd
Sülysáp
Sümeg
Sümegcsehi
Sümegprága
Süttő
Szabadbattyán
Szabadegyháza
Szabadhidvég
Szabadi
Szabadkígyós
Szabadszállás
Szabadszentkirály
Szabás
Szabolcs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Szágy
Szajk
Szajla
Szajol
Szakácsi
Szakadát
Szakáld
Szakály
Szakcs
Szakmár
Szaknyér
Szakoly
Szakony
Szakonyfalu
Szákszend
Szalafő
Szalánta
Szalapa
Szalaszend
Szalatnak
Szálka
Szalkszentmárton
Szalmatercs
Szalonna
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamoskér
Szamossályi
Szamostatárfalva
Szamosújlak
Szamosszeg
Szanda
Szank
Szántód
Szany
Szápár
Szaporca
Szár
Szárász
Szárazd
Szárföld
Szárliget
Szarvas
Szarvasgede
Szarvaskend
Szarvaskő
Szászberek
Szászfa
Szászvár
Szatmárcseke
Szátok
Szatta
Szatymaz
Szava
Szebény
Szécsénke
Szécsény
Szécsényfelfalu
Szécsisziget
Szederkény
Szedres
Szegerdő
Szeghalom
Szegi
Szegilong
Szegvár
Székely
Székelyszabar
Székkutas
Szeleste
Szelevény
Szellő
Szemely
Szemenye
Szemere
Szendehely
Szendrő
Szendrőlád
Szenna
Szenta
Szentantalfa
Szentbalázs
Szentbékkálla
Szentborbás
Szentdénes
Szentdomonkos
Szente
Szentegát
Szentes
Szentgál
Szentgáloskér
Szentgotthárd
Szentgyörgyvár
Szentgyörgyvölgy
Szentimrefalva
Szentistván
Szentistvánbaksa
Szentjakabfa
Szentkatalin
Szentkirály
Szentkirályszabadja
Szentkozmadombja
Szentlászló
Szentliszló
Szentlőrinc
Szentlőrinckáta
Szentmargitfalva
Szentmártonkáta
Szentpéterfa
Szentpéterfölde
Szentpéterszeg
Szentpéterúr
Szenyér
Szepetnek
Szerecseny
Szeremle
Szerep
Szergény
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigetszentmárton
Szigetújfalu
Szigliget
Szihalom
Szijártóháza
Szikszó
Szil
Szilágy
Szilaspogony
Szilsárkány
Szilvágy
Szilvás
Szilvásvárad
Szilvásszentmárton
Szin
Szinpetri
Szirák
Szirmabesenyő
Szob
Szokolya
Szólád
Szomód
Szomolya
Szomor
Szorgalmatos
Szorosad
Szőc
Szőce
Szögliget
Szőke
Szőkéd
Szőkedencs
Szőlősardó
Szőlősgyörök
Szörény
Szúcs
Szuha
Szuhafő
Szuhakálló
Szuhogy
Szulimán
Szulok
Szurdokpüspöki
Szűcsi
Szügy
Szűr
Tab
Tabajd
Tabdi
Táborfalva
Tác
Tagyon
Takácsi
Tákos
Taktabáj
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Taliándörögd
Tállya
Tamási
Tanakajd
Táp
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószecső
Tápiószele
Tápiószentmárton
Tápiószőlős
Táplánszentkereszt
Tapsony
Tápszentmiklós
Tar
Tarany
Tarcal
Tard
Tardona
Tardos
Tarhos
Tarján
Tarjánpuszta
Tárkány
Tarnabod
Tarnalelesz
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmária
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tárnokréti
Tarpa
Tarrós
Táska
Tass
Taszár
Tát
Tataháza
Tatárszentgyörgy
Tázlár
Téglás
Tekenye
Tékes
Teklafalu
Telekes
Telekgerendás
Teleki
Telkibánya
Tengelic
Tengeri
Tengőd
Tenk
Tényő
Tépe
Terem
Terény
Tereske
Teresztenye
Terpes
Tés
Tésa
Tésenfa
Téseny
Teskánd
Tét
Tetétlen
Tevel
Tibolddaróc
Tiborszállás
Tihany
Tikos
Tilaj
Timár
Tiszaadony
Tiszaalpár
Tiszabábolna
Tiszabecs
Tiszabercel
Tiszabezdéd
Tiszabő
Tiszabura
Tiszacsécse
Tiszacsege
Tiszacsermely
Tiszadada
Tiszaderzs
Tiszadob
Tiszadorogma
Tiszaeszlár
Tiszafüred
Tiszagyenda
Tiszagyulaháza
Tiszaigar
Tiszainoka
Tiszajenő
Tiszakanyár
Tiszakarád
Tiszakécske
Tiszakerecseny
Tiszakeszi
Tiszakóród
Tiszakürt
Tiszaladány
Tiszalök
Tiszalúc
Tiszamogyorós
Tiszanagyfalu
Tiszanána
Tiszaörs
Tiszapalkonya
Tiszapüspöki
Tiszarád
Tiszaroff
Tiszasas
Tiszasüly
Tiszaszalka
Tiszaszentimre
Tiszaszentmárton
Tiszasziget
Tiszaszőlős
Tiszatardos
Tiszatarján
Tiszatelek
Tiszatenyő
Tiszaug
Tiszavalk
Tiszavárkony
Tiszavasvári
Tiszavid
Tisztaberek
Tivadar
Tóalmás
Tófalu
Tófej
Tófű
Tokaj
Tokod
Tokodaltáró
Tokorcs
Tolcsva
Told
Tolmács
Tolnanémedi
Tomajmonostora
Tomor
Tompa
Tompaládony
Tordas
Tormafölde
Tormás
Tormásliget
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Tornyiszentmiklós
Tornyosnémeti
Tornyospálca
Torony
Torvaj
Tószeg
Tótkomlós
Tótszentgyörgy
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Tótújfalu
Tótvázsony
Töltéstava
Tömörd
Tömörkény
Törökkoppány
Törtel
Töttös
Trizs
Tunyogmatolcs
Tura
Túristvándi
Túrkeve
Túrony
Túrricse
Tuzsér
Türje
Tüskevár
Tyukod
Udvar
Udvari
Ugod
Újbarok
Újcsanálos
Újdombrád
Újfehértó
Újhartyán
Újiráz
Újireg
Újkenéz
Újkér
Újkígyós
Újlengyel
Újléta
Újlőrincfalva
Újpetre
Újrónafő
Újsolt
Újszalonta
Újszász
Újszentiván
Újszentmargita
Újszilvás
Újtelek
Újtikos
Újudvar
Újvárfalva
Ukk
Und
Úny
Uppony
Ura
Uraiújfalu
Úrhida
Úri
Úrkút
Uszka
Uszód
Uzsa
Üllés
Vácduka
Vácegres
Váchartyán
Váckisújfalu
Vácszentlászló
Vadna
Vadosfa
Vág
Vágáshuta
Vaja
Vajdácska
Vajszló
Vajta
Vál
Valkó
Valkonya
Vállaj
Vállus
Vámosatya
Vámoscsalád
Vámosgyörk
Vámosmikola
Vámosoroszi
Vámospércs
Vámosújfalu
Vámosszabadi
Váncsod
Vanyarc
Vanyola
Várad
Váralja
Varászló
Váraszó
Várbalog
Varbó
Varbóc
Várda
Várdomb
Várfölde
Varga
Várgesztes
Várkesző
Várong
Városföld
Városlőd
Varsád
Varsány
Várvölgy
Vasad
Vasalja
Vásárosbéc
Vásárosdombó
Vásárosfalu
Vásárosmiske
Vásárosnamény
Vasasszonyfa
Vasboldogasszony
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Vaskeresztes
Vaskút
Vasmegyer
Vaspör
Vassurány
Vasvár
Vaszar
Vászoly
Vasszécseny
Vasszentmihály
Vasszilvágy
Vát
Vatta
Vázsnok
Vécs
Végegyháza
Vejti
Vékény
Vekerd
Velem
Velemér
Velence
Velény
Véménd
Vének
Vép
Vereb
Verőce
Verpelét
Verseg
Versend
Vértesacsa
Vértesboglár
Vérteskethely
Vértessomló
Vértestolna
Vértesszőlős
Vése
Veszkény
Veszprémfajsz
Veszprémgalsa
Veszprémvarsány
Vésztő
Vezseny
Vid
Vigántpetend
Villány
Villánykövesd
Vilmány
Vilonya
Vilyvitány
Vinár
Vindornyafok
Vindornyalak
Vindornyaszőlős
Visnye
Visonta
Viss
Visz
Viszák
Viszló
Visznek
Vitnyéd
Vízvár
Vizslás
Vizsoly
Vokány
Vonyarcvashegy
Vöckönd
Völcsej
Vönöck
Vöröstó
Vörs
Zabar
Zádor
Zádorfalva
Zagyvarékas
Zagyvaszántó
Záhony
Zajk
Zajta
Zákány
Zákányfalu
Zákányszék
Zala
Zalaapáti
Zalabaksa
Zalabér
Zalaboldogfa
Zalacsány
Zalacséb
Zalaerdőd
Zalagyömörő
Zalahaláp
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalakaros
Zalakomár
Zalaköveskút
Zalalövő
Zalameggyes
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszántó
Zalaszegvár
Zalaszentbalázs
Zalaszentgrót
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentjakab
Zalaszentlászló
Zalaszentlőrinc
Zalaszentmárton
Zalaszentmihály
Zalaszombatfa
Zaláta
Zalatárnok
Zalaújlak
Zalavár
Zalavég
Zalkod
Zamárdi
Zámoly
Zánka
Zaránk
Závod
Zebecke
Zebegény
Zemplénagárd
Zengővárkony
Zichyújfalu
Zics
Ziliz
Zimány
Zirc
Zók
Zomba
Zubogy
Zsadány
Zsáka
Zsámbok
Zsana
Zsarolyán
Zsebeháza
Zsédeny
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál
Zsennye
Zsira
Zsombó
Zsujta
Zsurk

5. melléklet a 35/2013. (V. 22.) VM rendelethez

Külterülettel (tanyás külterület) vagy részönkormányzattal támogatásra jogosult települések
Abony
Albertirsa
Baja
Békés
Békéscsaba
Bonyhád
Cegléd
Debrecen
Edelény
Gyula
Hajdúsámson
Jászberény
Kaposvár
Kecskemét
Keszthely
Kiskőrös
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Komló
Mohács
Monor
Mór
Nagykálló
Nagykáta
Nyíregyháza
Orosháza
Pápa
Pilis
Sátoraljaújhely
Siklós
Szekszárd
Szigetvár
Tapolca
Tata
Törökszentmiklós
Zalaegerszeg

6. melléklet a 35/2013. (V. 22.) VM rendelethez42

1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 62. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés 2. pontját a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 31. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (1) bekezdés 21. pontja a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 31. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (7) bekezdése a 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (9) bekezdését az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 29. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 4. § (6a) bekezdését a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 16. § (1) bekezdése iktatta be.

7

Az 5. § (7) bekezdése az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. § (4) bekezdését a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet 30. §-a iktatta be.

9

A 7. § (1) bekezdés c) pontja a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 31. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 10. § (7) bekezdése a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 31. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

11

A 12. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 31. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

12

A 12. § (6) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 31. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

13

A 13. § (1) bekezdése a 75/2013. (IX. 6.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

14

A 14. § (1) bekezdés b) pontja a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 31. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 14. § (1) bekezdés e) pontját a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet 33. §-a hatályon kívül helyezte.

16

A 14. § (2) bekezdés d) pontját a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet 31. §-a iktatta be.

17

A 17. § (1) bekezdése a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított, a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 76. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 17. § (3) bekezdését a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 31. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 17. § b) pontja.

19

A 17. § (4) bekezdését a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 77. § a) pontja.

20

A 17. § (5) bekezdését az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 28. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 71. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 19. § (1)–(2) bekezdését a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 17. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 19. § (3) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 77. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 31. § (3) bekezdése iktatta be.

24

A hatálybalépés időpontja 2013. december 17.

25

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 24. §-t a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet 32. §-a iktatta be.

27

A hatálybalépés időpontja 2013. július 30.

28

A hatálybalépés időpontja 2013. július 30.

30

A hatálybalépés időpontja 2013. szeptember 7.

32

A hatálybalépés időpontja 2014. április 30.

34

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 16.

35

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 16.

37

A hatálybalépés időpontja 2014. december 31.

38

A hatálybalépés időpontja 2014. december 31.

39

A 29. §-t a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 75. §-a iktatta be.

40

A hatálybalépés időpontja 2015. június 10.

41

A hatálybalépés időpontja 2015. június 10.

42

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére