• Tartalom

361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet

361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet

a segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól

2024.01.01.

A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1.1 alternatív segélykérő csatorna: olyan informatikai vagy telekommunikációs felület vagy lehetőség, amelyen a segélykérő a hanghívástól eltérő módon teheti meg a készenléti szervek beavatkozását igénylő bejelentését a segélykérő vonalakon keresztül;

1a.2 bejelentő: segélyhívás esetében az adott eseményhez segélyt kérő természetes személy vagy más, segélyhívás kezdeményezésére képes technikai rendszer;

2. egyéb veszélyes körülmény: ember, állat, műszaki hiba, elemi erő, természeti esemény, baleset, betegség vagy élettani körülmény okozta olyan helyzet, ami az életben, testi épségben, anyagi javakban okozott kárral, illetve a természetes és mesterséges környezet fokozott megrongálásával vagy ezek veszélyeztetésével jár, és amelyet a segélyt kérő természetes személy, illetve a környezetében lévők nem képesek önállóan a közmű üzemeltetők vagy – a készenléti szerveken kívüli – hatóság, hivatalos szerv helyszíni segítsége nélkül megoldani;

3. elektronikus adatlap: a segélyhívásról a híváskezelő által készített elektronikus jegyzőkönyv, amely tartalmazza a hívásfogadó rendszer által automatikusan létrehozott, valamint a híváskezelő által rögzített adatokat;

4. hívásfogadó központ: az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv azon szervezeti egysége, amelynek feladata a segélyhívások fogadása, előszűrése, feldolgozása, a szükséges híváskezelési, hívástovábbítási feladatok ellátása;

5. hívásfogadó rendszer: a hívásfogadó központban használt informatikai és információ-technológiai rendszer, amely alkalmas a segélykérővonalon érkező bejelentések, jelzések, információk fogadására, rögzítésére és továbbítására, valamint a bejelentő földrajzi helyzetének behatárolására;

6. híváskezelő: a segélyhívásokat fogadó központban a hívásokat fogadó természetes személy;

7. készenléti szervek: a mentők, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv;

8. MIR: mentésirányítási rendszer, számítógéppel támogatott hívásfogadó és erőforrás kezelő, tevékenységirányító, valamint egészségügyi adatgyűjtő rendszer;

9. segélyhívás: természetes személy vagy segélyhívás kezdeményezésére képes technikai rendszer által segélykérővonalon kezdeményezett jelzés, amely vészhelyzet vagy egyéb veszélyes körülmény bejelentését tartalmazza;

10. segélyhívó számok: a készenléti szervek elérését biztosító, ingyenesen hívható (104, 105, 107, 112) hívószámok;

11. segélykérővonal: a segélyhívó számok, valamint minden olyan informatikai vagy egyéb technikai eszköz, amely vészhelyzet bejelentésére vagy segélykérésre alkalmazható;

12. vészhelyzet: olyan ember, állat, műszaki hiba, elemi erő, természeti esemény, baleset, betegség vagy élettani körülmény okozta helyzet, ami az életben, testi épségben, anyagi javakban okozott kárral, illetve a természetes és mesterséges környezet fokozott megrongálásával vagy ezek veszélyeztetésével jár, és amelyet a segélyt kérő természetes személy, illetve a környezetében lévők a készenléti szervek helyszíni segítsége nélkül önállóan megoldani nem képesek;

13. zavaró hívás: a segélykérővonal olyan használata, amely tartalma szerint nem segélyhívás, és indokolatlanul akadályozza a segélykérővonalak rendeltetésszerű használatát, így különösen:

a) nem a készenléti szervek feladat- és hatáskörébe tartozó bejelentést vagy információkérést tartalmaz;

b) olyan valótlan tartalmú közlést vagy bejelentést tartalmaz, amely alkalmas a készenléti szervek valamelyikének szükségtelen intézkedése kiváltására;

c) véletlen vagy technikai hibából eredő hívás, illetve jelzés;

d) SIM kártya nélküli mobiltelefonról kezdeményezett, nem segélyhívásra irányuló hívás.

2. A hívásfogadó központok feladat- és hatásköre

2. § (1) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gondoskodik a hívásfogadó központok működtetéséről. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv e feladata ellátása keretében biztosítja

a) a hívásfogadó központok elhelyezését,

b) a híváskezelői állományt,

c) a hívásfogadó központ műszaki működési feltételeinek megteremtését, valamint

d) a folyamatos üzemű, napi 24 órán keresztül történő zavartalan szolgálatellátást.

(2) A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) – az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervvel kötött külön megállapodásban foglaltak szerint – biztosítja a hívásfogadó központok infokommunikációs rendszerének teljes körű működtetését, üzemeltetését.

(3) A hívásfogadó központok

a) fogadják és értékelik a segélykérővonalon beérkező segélyhívásokat;

b) a segélyhívás alapján – szükség esetén az élőhang továbbkapcsolásával, az elektronikus adatlap továbbításával vagy egyéb elektronikus, infokommunikációs úton – közvetítik az adatkezelésre jogosult készenléti szervek, közmű üzemeltetők vagy más érintett hatóságok, hivatalos szervek vagy szervezetek felé a bejelentést;

c) nyomon követik a vészhelyzeti segélyhívás kapcsán a b) pontban szereplő szervek, szervezetek, hatóságok által végrehajtott intézkedések, beavatkozások, események státuszát és

d) a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) alapján adatot szolgáltatnak a segélyhívások kezelése során rögzített adatokból az arra jogosultak részére.

(4) A hívásfogadó központok az egészségügyi tárgyú segélyhívásokat az élőhang továbbkapcsolásával, valamint az addig kitöltött elektronikus adatlappal haladéktalanul továbbítják a feladat szerint területileg illetékes mentésirányítási központba.

3. A segélyhívás kezdeményezése, fogadása és előszűrése

3. § (1) A hívásfogadó központok fogadják a Magyarország területéről segélykérővonalakon kezdeményezett jelzéseket.

(2) A hívásfogadó rendszer részeként a NISZ Zrt. a 112.hu domain név alatt internetes portált (a továbbiakban: 112.hu honlap) működtet. A 112.hu honlapon előzetesen regisztrált vagy ügyfélkapus regisztrációval rendelkező felhasználók adatait a hívásfogadó rendszer a hívás fogadásakor automatikusan azonosítja.

(3) A 112.hu honlapon történő előzetes regisztrációhoz az alábbi adatok megadása szükséges:

a) családi és utónév;

b) születési családi és utónév;

c) születési hely;

d) születési idő;

e) anyja születési családi és utóneve;

f) állampolgárság;

g) felhasználói név;

h) elektronikus levélcím és

i) vezetékes vagy mobil telefonszám.

(4) A 112.hu honlapon történő előzetes regisztráció feltétele – a segélyhívást kezdeményező azonosítása céljából – a megadott személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulás.

(5) A 112.hu honlap bejelentő felületének működtetése a kommunikációs képességében bármely okból korlátozott természetes személyek segélykérés-bejelentésének támogatását, a segélyhívó rendszerhez kapcsolódó információk – azok térképen való – megjelenítését, valamint a segélykéréssel kapcsolatos általános tájékoztatást szolgálja.

(6) A 112.hu honlap a felhasználókat általánosan tájékoztatja a segélykérés és a segélyhívás folyamatáról, a hívásfogadó rendszer működéséről, valamint rendszeres információkat közöl a vészhelyzetekhez, a készenléti szervekhez, illetve egyéb veszélyes körülményekhez kapcsolódó eseményekről. A hívásfogadó központok és a készenléti szervek a 112.hu honlap tartalomszolgáltatásához szükséges információkat haladéktalanul átadják a 112.hu honlap működtetője, üzemeltetője részére.

(7) A 112.hu honlapon megjelenő, a (6) bekezdés szerinti adattartalomért az adatot szolgáltató hívásfogadó központ vagy készenléti szerv, annak változatlan tartalommal való megjelentetéséért, valamint a 112.hu honlap folyamatos működéséért a 112.hu honlap működtetője, üzemeltetője tartozik felelősséggel.

(8) A hívásfogadó központok a fogadott segélyhívásokat a 6. § szerinti minősítést, illetve előszűrést követően az adott típusra előre meghatározott eljárási szabályok szerint kezelik.

4. A segélyhívás fogadásának módja

4. § (1) A hívásfogadó központoknak a segélyhívás fogadásával összefüggő feladatai:

a) a segélyhívás földrajzi helyének,

b) a bejelentéshez használt kommunikációs eszköz hívószámának,

c) a bejelentő kilétének – technikai segélyhívás esetében az eszköz azonosítójának –

azonosítása, megállapítása és

d) a beazonosított adatoknak térképi felületen és az elektronikus adatlapon történő megjelenítése.

(2) A hívásfogadó központokban a bejelentések feldolgozása elektronikus adatlapon történik. A hívásfogadó központokban alkalmazott hívásfogadó rendszer az elektronikus adatlapon automatikusan rögzíti

a) azt a telefonszámot, amelyről a segélyhívás beérkezett,

b) a segélyhívás kezdeményezésének földrajzi helyét és

c) a segélyhívás időpontját.

(3) A hívásfogadó rendszer által automatikusan fogadott segélyhívás alapján a híváskezelő kikérdezi a bejelentőt és a kapott információkat az elektronikus adatlapon rögzíti. A híváskezelő – amennyiben ez lehetséges – rögzíti

a) a bejelentőnek az Rtv. 81/A. §-ában és 82. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott személyes adatait,

b) a segélyhívás alapjául szolgáló vészhelyzet vagy esemény helyszínét,

c) a segélyhívás alapjául szolgáló vészhelyzet vagy esemény leírását és

d) a kikérdezés során ismertté vált egyéb szükséges információkat és adatokat.

(4)3 A hívásfogadó rendszer a segélyhívás helyére vonatkozó – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 188. § 103. pontjában meghatározott, nyilvánosan elérhető belföldi telefonszolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltató rendszeréből átvett, valamint a segélykérő mobiltelefon készülékébe beépített helymeghatározó rendszer által megállapított és automatikusan továbbított – helymeghatározási adatokat rögzíti.

(5) A híváskezelő a segélyhívás alapján

a) új eseményt definiál,

b) a segélyhívást egy már létező eseményhez csatolja vagy

c) a segélyhívást önállóan kezeli és rögzíti eljárásának indokolását.

(6) A hívásfogadó központ a hívásfogadó rendszer útján hangfelvételt készít a segélyhívásokról, amelyről az Rtv.-ben meghatározott szabályok szerint adatot szolgáltat.

5. § A készenléti szervhez közvetlenül – állampolgári személyes bejelentés útján vagy nem segélykérővonalon – beérkezett segélykérést a készenléti szerv tevékenység-irányító központja rögzíti a tevékenység-irányítási rendszerben, amely on-line kapcsolat útján a 4. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat automatikusan továbbítja a hívásfogadó rendszerbe. A tevékenység-irányító központ az ilyen módon rögzített segélyhívás vonatkozásában nyomon követi a vészhelyzeti esemény státuszát, illetve szükség esetén kezdeményezi a hívásfogadó központ, más készenléti szerv, közmű üzemeltető vagy a készenléti szerveken kívüli hatóság, hivatalos szerv, illetve szervezet intézkedését.

5. A segélyhívások fajtái

6. § (1) Ha a segélyhívás alapján készenléti szerv intézkedése szükséges, a híváskezelő továbbítja az elektronikus adatlapot, valamint szükség esetén haladéktalanul továbbkapcsolja a segélyhívást a hatáskörrel rendelkező készenléti szervnek.

(2) Ha a segélyhívás alapján a közmű üzemeltető vagy a készenléti szerveken kívüli hatóság, hivatalos szerv vagy szervezet helyszíni intézkedése szükséges, a híváskezelő gondoskodik e szervek értesítéséről.

(3) Ha a jelzés alapján az (1) és (2) bekezdés szerinti intézkedés nem szükséges, a híváskezelő a bejelentő részére megadja a szükséges felvilágosítást, és ezt, illetve az 1. § 13. pont b)–d) alpontja szerinti zavaró hívás esetében ennek tényét rögzíti az elektronikus adatlapon.

5/A. 4 Fogyatékossággal élő személy segélykérése

6/A. §5 (1) Fogyatékossággal élő személy a segélykérését a „112 SOS Hallássérülteknek” elnevezésű mobilalkalmazáson, a 112-es segélyhívó számra küldött SMS útján, valamint egyéb kialakított alternatív segélykérő csatornán is kezdeményezheti.

(2) A „112 SOS Hallássérülteknek” elnevezésű mobilalkalmazás használatáról, valamint az egyéb alternatív segélykérő csatornán történő bejelentési lehetőségekről a www.police. hu honlap ad tájékoztatást.

(3) Az egyéb kialakított alternatív segélykérő csatornán érkező bejelentések kezelését a hívásfogadó központok végzik.

6. A közmű üzemeltető és – a készenléti szerveken kívüli – hatóság vagy hivatalos szerv és a hívásfogadó központ vagy a készenléti szerv közötti együttműködés

7. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott szerv, szervezet vagy gazdasági társaság köteles egy olyan telefonszámot fenntartani, amelyen a hívásfogadó központ vagy a készenléti szervek felől érkező hívást napi 24 órában folyamatosan fogadja.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott szerv, szervezet vagy gazdasági társaság az (1) bekezdés szerinti hívószámról és annak várható változásáról – a változást megelőző 15. napig – hivatalosan, írásban tájékoztatja a NISZ Zrt.-t. A hívószám átadásáért, annak megváltozása esetén a változás bejelentéséért a bejelentésre kötelezett szerv, szervezet vagy gazdasági társaság tartozik felelősséggel.

7. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.

(2) A 2–6. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

9. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott szerv, szervezet vagy gazdasági társaság a 7. § (1) bekezdése szerinti hívószámot legkésőbb 2013. október 31-ig hivatalosan, írásban közli a NISZ Zrt.-vel.

(2) E rendelet alapján 2013. november 1-je és 2013. december 31-e közötti időtartamban próbaüzem keretében felkészülést kell tartani a segélyhívó rendszer biztonságos 2014. január 1-jei éles üzemi indulásának biztosítása érdekében.

(3) Az Országos Mentőszolgálat vonatkozásában a próbaüzem a MIR átadását követően haladéktalanul megtartásra kerül.

(4) A nemzeti segélyhívó számok az egységes 112-es segélyhívó rendszer teljes kiépülése után is megmaradnak.

10. § (1) Ez a rendelet az egységes európai segélyhívó szám bevezetéséről szóló, 1991. július 29-i 91/396/EGK tanácsi határozat 1. cikk 1. pontjának végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a rendelet

a)6 az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről („Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”) szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv bevezető rész (46) bekezdésének és 1. cikk (1) bekezdésének,

c) az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keretről szóló, 2010. július 7-i 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk d) pontjának, valamint

d) a 112-es egységes európai segélyhívón alapuló, a járműből érkező vészhívások továbbítására szolgáló elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül megvalósuló uniós szintű e-segélyhívó szolgáltatás („e-segélyhívás”) támogatásáról szóló, 2011. szeptember 8-i 2011/750/EU európai bizottsági ajánlás bevezető rész (15) bekezdésének

e)7 a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről szóló, 2019. április 17-i 2019/882/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (8) bekezdésének

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelethez

A hívásfogadó központ és a készenléti szervek által napi 24 órában folyamatosan hívható hívószám fenntartására kötelezett szervek, szervezetek és gazdasági társaságok

1.8 Belügyminisztérium,

2. Honvédelmi Minisztérium,

3.9 Külgazdasági és Külügyminisztérium

4. Nemzeti Adó- és Vámhivatal,

5. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága,

6.10 Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság,

7. Országos Vízügyi Főigazgatóság,

8.11 területi vízügyi igazgatóságok,

9.12 Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség,

9a.13 Országos Vízügyi Főigazgatóság,

10.14 környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörükben eljáró vármegyei kormányhivatalok,

10a.15

11. nemzeti park igazgatóságok,

12.16

13. Országos Vérellátó Szolgálat,

14. Országos Atomenergia Hivatal,

15.17 HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

16.18 Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézet,

17.19 közlekedésbiztonsági szerv,

18. Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Útinform,

19. BKK Közút Forgalmi diszpécser csoport,

20. Állami Autópálya Kezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság,

21. MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

22. közlekedési vállalatok (helyi és régiós),

23. földgázelosztók, a földgázellátásról szóló törvény szerinti szállítási rendszerüzemeltetők, illetve a kőolajvezetékek üzemeltetői,

24. a kőolaj-, a kőolajtermék-, illetve a földgáztárolók üzemeltetői,

25. a villamos energiáról szóló törvény szerinti hálózati engedélyesek,

26. víziközmű-társulatok, csatornázási művek,

27. médiatartalom-szolgáltatók,

28. távközlési szolgáltatók (vezetékes telefon, mobiltelefon, internet).

1

Az 1. § 1. pontja a 252/2022. (VII. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 4. § (4) bekezdése a 6/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított, az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 64. §-a szerint módosított szöveg.

4

Az 5/A. alcímet (6/A. §) az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 62. §-a iktatta be.

5

A 6/A. § a 252/2022. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 10. § (2) bekezdés a) pontja az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 63. §-ával megállapított szöveg.

7

A 10. § (2) bekezdés e) pontját a 252/2022. (VII. 13.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

8

Az 1. melléklet 1. pontja a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 131. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 1. melléklet 3. pontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 757. § a) pontjával megállapított szöveg.

10

Az 1. melléklet 6. pontja a 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet 22. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 1. melléklet 8. pontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 757. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 1. melléklet 9. pontja az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 153. §-ával megállapított szöveg.

13

Az 1. melléklet 9a. pontját az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 153. §-a iktatta be, szövege a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 757. § c) pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 1. melléklet 10. pontja az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 153. §-ával megállapított, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 233. §-a, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 167. §-a szerint módosított szöveg.

15

Az 1. melléklet 10a. pontját az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 153. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 758. §-a.

16

Az 1. melléklet 12. pontját a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 247. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

17

Az 1. melléklet 15. pontja az 591/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

18

Az 1. melléklet 16. pontja a 204/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 16. §-a szerint módosított szöveg.

19

Az 1. melléklet 17. pontja a 230/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére