• Tartalom

362/2013. (X. 11.) Korm. rendelet

362/2013. (X. 11.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.10.12.

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 21. § (11) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A területi védőnői ellátást biztosító szolgáltató az ellátandó terület sajátosságainak megfelelően havonta az alábbi fix összegű díjazásra is jogosult:)

a) főváros, város: 84 000 Ft,
b) község: 94 000 Ft,
c) csatolt község: 105 000 Ft,
d) külterületi lakott hely: 115 000 Ft.”

[A finanszírozási szerződésben feltüntetett ellátási terület adottságait figyelembe véve, amennyiben az ellátandó lakosságszám legalább 15%-a a c)–d) pontban foglalt típusú települések valamelyikében lakik a védőnői ellátást biztosító szolgáltató a magasabb összegű díjazásra jogosult. A fix összegű díj 15%-a a védőnőt közvetlenül megillető területi pótlék, továbbá tartalmazza a külön jogszabály szerint az egészségfejlesztési és népegészségügyi feladatokért meghatározott 250 pont díját is. A védőnői ellátást biztosító szolgáltatót az a)–d) pontokban foglalt összegeknél 10 000 forinttal magasabb összegű fix díj illeti meg akkor, ha a védőnői körzet kiterjed a külön jogszabályban meghatározott hátrányos helyzetű településre. Amennyiben a védőnői körzet több településre terjed ki, a szolgáltató további 20 000 Ft összegű pótlékra jogosult. A havi fix díj teljes összegére a szolgáltató akkor jogosult, ha a védőnőt teljes munkaidőben foglalkoztatja, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a díj arányos része illeti meg.]

2. § A Kr. 23. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A fogászati ügyelet alapdíja:)

a) 50 000 fő alatti lakosságszám esetében, folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum napi 4 óra helyszíni tartózkodással 399 000 Ft/hó,
b) 50 001–100 000 fő közötti lakosságszám esetében, folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum napi 6 óra helyszíni tartózkodással 450 000 Ft/hó,
c) 100 000 fő feletti lakosságszám esetében, folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum napi 6 óra helyszíni tartózkodással 530 000 Ft/hó,”

3. § A Kr. a következő 76/A. §-sal egészül ki:

76/A. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 362/2013. (X. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 19. § (3) bekezdésében, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (10)–(11) bekezdésében, 21/A. §-ban, 23. § (1), (3) és (4) bekezdésében foglaltakat a 2013. november havi kifizetésektől kell alkalmazni.
(2) A 2013. november 1-jén hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező háziorvosi, háziorvosi ügyeleti, védőnői, iskola-egészségügyi, fogászati, fogászati ügyeleti és a 21/A. § szerinti egészségügyi szolgáltatókat 2013 novemberében egyszeri díjazás illeti meg, amelynek mértéke azonos az adott szolgáltató 2013. november havi finanszírozásának a Módr4.-gyel érintett díjai 10 havi összegének és a 2013. január–október hónapok között részére kifizetett, a Módr4.-gyel érintett finanszírozási díjai összegének a különbözetével.
(3) A védőnői szolgáltató a (2) bekezdés szerinti egyszeri díjazás összegét a védőnő egyszeri kiegészítő díjazására köteles fordítani.
(4) A védőnői szolgáltató a 2013. november hónapra és 2013. október hónapra járó finanszírozási díjainak – ide nem értve a (2) és a (3) bekezdés szerinti egyszeri díjazás összegét – különbözetével köteles a védőnő havi díjazását megemelni, első alkalommal a 2013. november hónapra járó díjazásával egyidejűleg.”

4. § A Kr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § A Kr.

a) 19. § (3) bekezdésében a „40 Ft/fő” szövegrész helyébe a „42 Ft/fő” szöveg,

b) 20. § (3) bekezdésében a „45,6 Ft/fő” szövegrész helyébe a „47,8 Ft/fő” szöveg,

c) 21. § (10) bekezdésében a „330 Ft” szövegrész helyébe a „400 Ft” szöveg,

d) 21/A. §-ában az „5,6 millió forint” szövegrész helyébe az „5,9 millió forint” szöveg,

e) 23. § (1) bekezdésében a „39,2 Ft/hó” szövegrész helyébe a „44,2 Ft/hó” szöveg,

f) 23. § (4) bekezdésében az „1,254 millió forint” szövegrész helyébe az „1,415 millió forint” szöveg

lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 362/2013. (X. 11.) Korm. rendelethez

 

 

Millió forint

 

Megnevezés

2013. évi módosított előirányzat

 

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

 

Praxisfinanszírozás

80 292,0

Eseti ellátás díjazása

649,3

Ügyeleti szolgálat

10 106,2

1.

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen

91 047,5

 

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

 

Iskolaegészségügyi ellátás

2 217,1

Védőnői ellátás

17 779,8

Anya-, gyermek- és csecsemővédelem

483,4

MSZSZ: gyermekgyógyászat

121,6

MSZSZ: nőgyógyászat

96,3

2.

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen

20 698,2

3.

Fogászati ellátás

24 446,8

5.

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

6 046,9

8.

Művesekezelés

23 171,1

9.

Otthoni szakápolás

4 337,6

11.

Működési költségelőleg

2 000,0

 

Célelőirányzatok

 

Bázisfinanszírozott fekvőbeteg-szakellátás

8,9

Méltányossági alapon történő térítések

3 783,1

Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj

4 208,0

A 2012. évi illetmény- és bérnövelés 2013. évi fedezete

30 926,4

Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete

21 780,4

Egyes egészségügyi intézmények egészségügyi dolgozóinak kereset-kiegészítése

523,4

Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítése

6 400,0

13.

Célelőirányzatok összesen

67 630,2

15.

Mentés

26 000,4

17.

Laboratóriumi ellátás

21 057,0

 

Összevont szakellátás

 

Járóbeteg-szakellátás

121 956,9

Fekvőbeteg-szakellátás

410 407,5

ebből:

 

– aktív fekvőbeteg-szakellátás

346 916,9

– krónikus fekvőbeteg-szakellátás

62 490,6

– bázis finanszírozású szakellátás (BVOP)

1 000,0

Extrafinanszírozás

500,0

Speciális finanszírozású szakellátás

67 706,1

18.

Összevont szakellátás összesen

600 570,5

ÖSSZESEN

887 006,2

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. október 13. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére