• Tartalom

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

2023.07.28.

A Kormány

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f), n), s) és w) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i), u) és v) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában, b) pont bb) alpontjában és c) pontjában,

az 52. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában,

az 53. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés i) és m) pontjában,

az 54. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés j) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés o) pontjában,

az 55. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában,

az 56. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. § E rendelet alkalmazásában

a)1 adatmódosítás: a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) bejegyzett adatok módosítása, ideértve a bejegyzett engedélyes egyes új adatainak a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzését és a bejegyzett engedélyes egyes adatainak a szolgáltatói nyilvántartásból történő törlését is;

b)2 befogadás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti, a szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységek területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás;

c) ellátási kötelezettséget teljesítő állami fenntartó: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság), valamint a helyi önkormányzat, illetve azok társulása az általa fenntartott engedélyes által nyújtott olyan szolgáltatás tekintetében, amelyet az állam vagy a helyi önkormányzat, illetve a társulás valamelyik tagja az Szt., illetve a Gyvt. alapján biztosítani köteles;

d) ellátási terület: az a terület, ahonnan az engedélyes gyermekeket, illetve más ellátottakat (a továbbiakban együtt: ellátott) fogad;

e)3 ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség: az a szolgáltató székhelyétől és telephelyétől különböző címen található, a szolgáltató használatában álló, szociális alapszolgáltatáshoz – ide nem értve a nappali ellátást – vagy családsegítéshez és gyermekjóléti szolgáltatáshoz használt, telephelynek nem minősülő helyiség, ahol a szolgáltató ellátottakat fogad;

f) engedélyes: telephellyel nem rendelkező szolgáltató esetén a szolgáltató székhelye, telephellyel rendelkező szolgáltató esetén a szolgáltató minden egyes telephelye és – ha a székhelyet szolgáltatás nyújtására is használják – a szolgáltató székhelye;

g) időszakos férőhelybővítés: a jogszabályban meghatározott feltételek szerint a téli időszakra vagy annak egy részére, illetve több év téli időszakára vagy azok egy részére új telephely bejegyzésével vagy adatmódosítással

ga) az éjjeli menedékhely vagy a hajléktalan személyek átmeneti szállása számára bejegyzett férőhely,

gb) a hajléktalan személyek nappali ellátását nyújtó szolgáltató számára bejegyzett éjjeli menedékhely férőhely;

h)4 külső férőhely:

ha) hajléktalan személyek nappali ellátása esetén,

hb) hajléktalan személyek átmeneti szállása esetén,

hc) rehabilitációs szociális intézményi ellátás esetén az utógondozás ideje alatt,

hd) családok átmeneti otthona esetén vagy

he) utógondozói ellátás esetén

a szolgáltató által, de a szolgáltató épületén kívül biztosított lakhatási forma;

i)5 szolgáltatás: az Szt. szerinti szociális szolgáltatás, valamint a Gyvt. szerinti gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység – a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás kivételével –;

j) szolgáltató: az Szt. szerinti szociális szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató, szociális intézmény, valamint a Gyvt. szerinti gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató, intézmény, hálózat;

k) szolgáltató székhelye: a szolgáltató központi ügyintézésének helye, függetlenül attól, hogy használják-e szolgáltatás nyújtására;

l)6 telephely: az a szolgáltató székhelyétől különböző, a szolgáltató használatában álló

la)7 hely, ahol a szolgáltató nappali szociális ellátást, bentlakásos szociális intézményi ellátást, gyermekek napközbeni ellátását vagy gyermekek esélynövelő szolgáltatását nyújt, illetve gyermekek átmeneti otthonát, családok átmeneti otthonát, gyermekotthont vagy utógondozó otthont működtet, kivéve a külső férőhelyeket, a támogatott lakhatás lakhatási szolgáltatását (a továbbiakban: lakhatási szolgáltatás) biztosító ingatlant, a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti helyet, a félutas házat, a Gyvt. 184. § (1) bekezdése alapján bejegyzett szolgáltatási helyet és az ideiglenes befogadó férőhelyet,

lb)8 az la) alpont hatálya alá nem tartozó szolgáltatáshoz használt, az ellátottak számára nyitva álló helyiség, támogatott lakhatás esetén a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén szakmai központ, illetve a fejlesztő foglalkoztatás helyéül szolgáló ingatlan (a továbbiakban: foglalkoztatási hely), amelynek telephelyként történő bejegyzését a fenntartó kéri;

m) téli időszak: a november 1-je és április 30-a közötti időszak;

n)9 ideiglenes befogadó férőhely: a jogszabályban meghatározott feltételek szerint a gyermekotthon épületén kívül, kizárólag menekültként, oltalmazottként és menedékesként (a továbbiakban együtt: menekültként) el nem ismert, ideiglenes hatállyal elhelyezett kísérő nélküli kiskorúak ellátására létrehozott és a gyermekotthonhoz tartozóan bejegyzett férőhely.

II. Fejezet

ELJÁRÓ HATÓSÁGOK

1. A szolgáltatói nyilvántartást vezető szerv

2. §10 A Kormány a szolgáltatói nyilvántartást vezető szervnek és a szolgáltatói nyilvántartás elektronikus adatfeldolgozójának a Magyar Államkincstár központi szervét (a továbbiakban: Központ) jelöli ki.

2. Működést engedélyező szervek

3. § (1)11 A Kormány az Szt. és a Gyvt. alkalmazása során működést engedélyező szervnek a fővárosi és vármegyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal) jelöli ki.

(2)12 A Kormány szociális hatóságnak az Szt. 90/A. §-ának alkalmazása során a helyi önkormányzat, a társulás, illetve a Főigazgatóság fenntartói feladatokat ellátó vármegyei kirendeltségének (a továbbiakban: vármegyei kirendeltség) székhelye szerint illetékes kormányhivatalt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti intézmény esetén a Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

(3) A Kormány a szolgáltatások esetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti, szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként – az e rendelet szerinti ellenőrzésre meghatározott hatáskörrel és illetékességgel – a működést engedélyező szerveket jelöli ki.

4. § (1)13 Az e rendelet szerinti hatósági eljárásokban – a (2)–(6) bekezdésben meghatározott kivételekkel – az engedélyes címe szerint illetékes működést engedélyező szerv jár el.

(2)14 Egyházi fenntartású vagy nem állami fenntartású, egy vármegyére vagy a fővárosra megkötött ellátási szerződés alapján működtetett, kizárólag nevelőszülői ellátást, illetve külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátást nyújtó engedélyes esetén az ellátási szerződéssel érintett vármegye, illetve a főváros szerint illetékes működést engedélyező szerv jár el az e rendelet szerinti hatósági eljárásokban.

(3)15 A Főigazgatóság által fenntartott Pest vármegyei, kizárólag nevelőszülői ellátást vagy külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátást nyújtó engedélyes esetén a működést engedélyező szervként eljáró Pest Vármegyei Kormányhivatal jár el az e rendelet szerinti hatósági eljárásokban.

(4)16 A fenntartó bármely engedélyesének címe szerint illetékes működést engedélyező szerv valamennyi engedélyes ügyében eljár

a) fenntartóváltozás során abban az esetben, ha

aa) az új fenntartó a korábbi fenntartó jogutódlással történő megszűnése révén jött létre,

ab) a fenntartó egyéni vállalkozó halála esetén a vállalkozói tevékenységet özvegye vagy örököse folytatja, vagy

ac) a fenntartó egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, illetve átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, és az engedélyest az egyéni cég veszi át [a fenntartóváltozás aa)–ac) alpontban foglalt esetei a továbbiakban együtt: általános jogutódlással történő fenntartóváltozás], és

b) a fenntartó vagy kapcsolattartója adataiban bekövetkező változás esetén.

(5)17 A szolgáltató székhelye szerint illetékes működést engedélyező szerv, ha pedig a szolgáltató székhelyét szolgáltatás nyújtására nem használják, a szolgáltató bármely telephelye szerint illetékes működést engedélyező szerv a szolgáltató valamennyi telephelye ügyében eljár a szolgáltató nevének, adószámának vagy székhelyének módosítása során.

(5a)18 Ha a fenntartó az engedélyes címének módosítását kéri, az adatmódosítás iránti teljes kérelem ügyében a kérelemben foglalt új cím szerint illetékes

a)19 működést engedélyező szerv jár el,

b)20 szakhatóság jár el a támogatott lakhatás és a fejlesztő foglalkoztatás kivételével.

(6)21 A fenntartó bármely engedélyesének címe szerint illetékes működést engedélyező szerv kiadhat – a tanúsítvány kivételével – hatósági bizonyítványt az engedélyesnek a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatairól.

(7)22

5. §23 (1)24 A működést engedélyező szerv feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként gyermekek napközbeni ellátása esetén a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért felelős miniszter gyakorolja.

(2)25 A működést engedélyező szervek e rendelet szerinti eljárásaiban a felügyeleti szerv a kizárólag gyermekek napközbeni ellátását nyújtó engedélyes esetén a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb esetben a szociálpolitikáért felelős miniszter.

III. Fejezet

A SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁS

3. A szolgáltatói nyilvántartás tartalma

6. § (1) A szolgáltatói nyilvántartás engedélyesenként tartalmazza az Szt.-ben, a Gyvt.-ben és az 1. mellékletben meghatározott adatokat.

(2) Az azonos fenntartóhoz és az azonos szolgáltatóhoz tartozó engedélyeseket a szolgáltatói nyilvántartás összekapcsoltan tartja nyilván.

(3) A szolgáltatói nyilvántartás adatainak módosítását az informatikai rendszer naplózza.

4. Ágazati azonosító

7. § (1) Az ágazati azonosító az engedélyes azonosító jele.

(2) Az ágazati azonosítót engedélyesenként kell kiadni. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást egyaránt nyújtó engedélyesnek egy ágazati azonosítót kell kiadni.

(3)26 Az ágazati azonosítót a Központ az engedélyes bejegyzése során, a 2. melléklet szerint képzi és adja ki a működést engedélyező szerv erre irányuló jelzését követő öt napon belül.

(4) Ha a szolgáltató székhelyét nem használják szolgáltatás nyújtására, önálló ágazati azonosítót kell kiadni a szolgáltató székhelye részére a telephely, több telephely esetén az elsőként bejegyzett telephely bejegyzése során.

(5) Adatmódosítás esetén új ágazati azonosító nem adható ki és az ágazati azonosító nem módosítható, ideértve a fenntartóváltozást, további szolgáltatás bejegyzését, az engedélyes elköltöztetését, valamint a telephely önálló szolgáltatóvá szervezését, illetve önálló szolgáltató telephellyé szervezését. A szolgáltatói nyilvántartásból törölt engedélyes ágazati azonosítója másik engedélyesnek nem adható ki.

(6)27 Az ágazati azonosítót

a)28 a szolgáltatások után járó és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatással (a továbbiakban: költségvetési támogatás) kapcsolatos hatósági ügyekben a kérelmen, más beadványokon és a hatósági döntésben,

b)29 a működést engedélyező szervnek tett bejelentésben,

c) a jogszabályon alapuló adatszolgáltatáson, továbbá

d) a szolgáltató honlapján

fel kell tüntetni. Az a)–c) pont szerinti iratokon a telephely ágazati azonosítóját megelőzően a székhely ágazati azonosítóját is fel kell tüntetni.

5. A bejegyzés időbeli hatálya

8. § (1)30 Az engedélyes – ha a működést engedélyező szerv későbbi időpontot nem állapít meg – a bejegyzés véglegessé válásának időpontjától kezdődően működtethető.

(2)31 Adatmódosítás esetén az engedélyes – ha a működést engedélyező szerv későbbi időpontot nem állapít meg – az adatmódosítás véglegessé válásának időpontjától kezdődően működtethető az adatmódosításnak megfelelően. A működést engedélyező szerv a 28. § (1) bekezdése szerinti adatokat a módosítási ok bekövetkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal módosítja.

(3)32

(4)33 Az engedélyes – ha a működést engedélyező szerv későbbi időpontot nem állapít meg – az erről szóló döntés véglegessé válásának időpontjától törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból.

9. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a szolgáltatást határozatlan időre kell bejegyezni.

(2) Időszakos férőhelybővítés esetén meg kell határozni azt az egy vagy több év téli időszakánál nem hosszabb időszakot, amelyre az időszakos férőhelybővítést bejegyzik.

10. § (1)34 Ha a nappali szociális ellátás, a bentlakásos szociális intézményi ellátás, a gyermekek napközbeni ellátása, a gyermekek esélynövelő szolgáltatása, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona, a gyermekotthon vagy az utógondozó otthon elhelyezésére szolgáló ingatlan – ide nem értve a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti ingatlant –, támogatott lakhatás esetén a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, illetve fejlesztő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatási hely használatának joga határozott időre szól, vagy ha a bejegyzés feltétele ellátási szerződés fennállása, és az ellátási szerződést határozott időre kötötték, a működést engedélyező szerv támogatott lakhatás esetén a lakhatási szolgáltatást biztosító adott ingatlant, az adott fejlesztő foglalkoztatási helyet, egyéb esetben a szolgáltatást arra az időszakra jegyzi be, ameddig az ingatlan az engedélyes használatában van, illetve ameddig az ellátási szerződés hatályban van (a továbbiakban együtt: határozott idejű bejegyzés).

(2) A határozatlan idejű bejegyzést határozott idejűre kell módosítani, ha az (1) bekezdés szerinti ingatlan használatának joga, illetve az ellátási szerződés időbeli hatálya határozott idejűre módosul.

(3) A határozott idejű bejegyzés hatályát meg kell hosszabbítani, ha az (1) bekezdés szerinti ingatlan használatának joga, illetve az ellátási szerződés időbeli hatálya meghosszabbodik. A határozott idejű bejegyzést határozatlan idejűre kell módosítani, ha az (1) bekezdés szerinti ingatlan használatának joga, illetve az ellátási szerződés időbeli hatálya határozatlan idejűre módosul.

11. § (1)35 Jogszabály a feltételek megjelölésével elrendelheti vagy lehetővé teheti, hogy a működést engedélyező szerv támogatott lakhatás esetén a lakhatási szolgáltatást biztosító adott ingatlant, fejlesztő foglalkoztatás esetén az adott foglalkoztatási helyet, egyéb esetben a szolgáltatást ideiglenes hatállyal jegyezze be, vagy a bejegyzést ideiglenes hatályúra módosítsa, ha az engedélyes nem felel meg a jogszabályban előírt valamennyi feltételnek.

(1a)36 Szakápolási központ ideiglenes hatállyal nem jegyezhető be.

(2)37 Az ideiglenes hatályú bejegyzés időbeli hatálya csak akkor hosszabbítható meg, ha azt jogszabály lehetővé teszi vagy elrendeli. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ideiglenes hatállyal bejegyzett szolgáltatás, lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, illetve foglalkoztatási hely, valamint az engedélyes egyéb adatai a bejegyzés időbeli hatályának megváltoztatása nélkül módosíthatók, feltéve, hogy az adatmódosítás miatt a szolgáltatás színvonala nem romlik.

(3)38 Ha a fenntartó azelőtt igazolja, hogy a szolgáltatás, a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, illetve a foglalkoztatási hely megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, mielőtt az ideiglenes hatályú bejegyzés hatályát veszítené, a bejegyzést határozatlan idejűre vagy a 10. § szerinti esetben határozott idejűre kell módosítani.

12. § (1)39 Ha a szolgáltatás, a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, illetve a foglalkoztatási hely több különböző hatállyal is bejegyezhető, a szolgáltatást, a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlant, illetve a foglalkoztatási helyet a legrövidebb hatállyal kell bejegyezni. A fennmaradt időre – ha a feltételei egyébként fennállnak – az ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya is meghosszabbítható.

(2) Ha a fenntartó azelőtt kérelmezi a határozott idejű bejegyzés vagy az ideiglenes hatályú bejegyzés hatályának módosítását, mielőtt az hatályát veszítené, a kérelem elbírálásáig a bejegyzés hatálya meghosszabbodik. A határozott idejű bejegyzés és az ideiglenes hatályú bejegyzés hatályának meghosszabbítása során az (1) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell.

(3)40 Ha a határozott idejű bejegyzés vagy az ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya megszűnik, a szolgáltatás, a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, illetve a foglalkoztatási hely törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból. Ha valamennyi lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból, a támogatott lakhatás is törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból. Ha valamennyi foglalkoztatási hely törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból, a fejlesztő foglalkoztatás is törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból. Ha valamennyi szolgáltatás törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból, az engedélyes is törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból.

6. Adatszolgáltatás a szolgáltatói nyilvántartásból és az engedélyesek működéséről

13. § (1)41 A szolgáltatói nyilvántartáshoz történt hozzáférést az informatikai rendszer naplózza, kivéve, ha az adatokat a Szociális Ágazati Portálon bárki számára hozzáférhető internetes felületen keresztül érik el.

(2) Megkeresésre bármely működést engedélyező szerv tájékoztatást ad az engedélyes nyilvános adatairól.

(3)42 A 4. § (1)–(3) bekezdése alapján illetékes működést engedélyező szerv (a továbbiakban: általánosan illetékes működést engedélyező szerv) megkeresésre tájékoztatást ad arról, hogy az engedélyes működése az ellenőrzés során tett megállapítások alapján megfelel-e a jogszabályi feltételeknek.

(4)43 A Központ a szolgáltatói nyilvántartás nyilvános adatait egyedi azonosításra alkalmas módon, statisztikai célra átadja a Központi Statisztikai Hivatalnak.

7. Tanúsítvány

14. § (1)44 Az általánosan illetékes működést engedélyező szerv az engedélyes bejegyzésének véglegessé válását követő nyolc napon belül a szükséges számú példányban, hivatalból – tanúsítvány elnevezéssel – hatósági igazolványt állít ki a fenntartó részére.

(2) A tanúsítvány a 3. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza.

(3) A tanúsítványt az engedélyes címén és az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeiben jól látható módon ki kell függeszteni.

(4)45 A tanúsítványban foglalt adatokat érintő adatmódosítás és az engedélyes törlése esetén az általánosan illetékes működést engedélyező szerv a döntés végrehajthatóvá válását követő nyolc napon belül bevonja a tanúsítványt, és adatmódosítás esetén új tanúsítványt állít ki.

IV. Fejezet

A SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁSRA VONATKOZÓ HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK ÉS A FENNTARTÓ BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE

8. Közös szabályok

15. § (1)46 A fenntartó az engedélyes bejegyzése, az adatmódosítás és az engedélyes törlése iránti kérelmet a szociálpolitikáért felelős miniszter által, gyermekek napközbeni ellátása esetén a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter egyetértésével jóváhagyott, és a Magyar Államkincstár honlapján elérhető elektronikus űrlapon nyújthatja be.

(2)47 Az engedélyes bejegyzése, az adatmódosítás és az engedélyes törlése iránti kérelem benyújtására szolgáló elektronikus űrlap kötelező adattartalmát a 4. melléklet határozza meg.

(3)48 Időszakos férőhelybővítés és kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon esetén az ügyintézési határidő tíz nap.

16. § (1)49 Az engedélyes bejegyzése, az adatmódosítás és az engedélyes törlése iránti eljárásokban, valamint a bejelentési kötelezettség teljesítése során a fenntartó meghatalmazásával a szolgáltatások igénybe vevőinek az Szt. 20/C. §-ában, illetve a Gyvt. 139. § (2) bekezdésében meghatározott adatairól vezetett központi elektronikus nyilvántartási rendszerbe történő adatszolgáltatásra kijelölt e-képviselő is eljárhat.

(2)50 A fenntartó, illetve az (1) bekezdés szerinti esetben az e-képviselő a kérelem és más beadványok adatainak rögzítésére a szolgáltatói nyilvántartás informatikai rendszerében – az engedélyes vagy a fenntartó munkatársai közül – ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező személyt vagy személyeket jelölhet ki (a továbbiakban: adatrögzítő munkatárs). A kijelöléshez meg kell adni az adatrögzítő munkatárs ügyfélkapu használatára jogosító személyazonosító adatait, és meg kell jelölni azokat az engedélyeseket, amelyek tekintetében az adatrögzítő munkatárs adatrögzítésre jogosult. Az adatrögzítő munkatárs a kérelem és más beadvány benyújtására nem jogosult.

(2a)51 A kérelmek és más beadványok benyújtásához a fenntartó képviselőjének vagy meghatalmazottjának, valamint az adatrögzítő munkatársnak az informatikai rendszerben regisztrálnia kell.

(3) Ha a működést engedélyező szerv a fenntartónak, illetve az (1) bekezdés szerinti esetben az e-képviselőnek elektronikus úton küld iratot, erről elektronikus levélben értesíti a fenntartó kapcsolattartóját is.

17. § (1)52 Az engedélyes bejegyzéséről, az adatmódosításról és az engedélyes törléséről a működést engedélyező szerv – a bejegyzéssel, az adatmódosítással vagy az engedélyes törlésével egyidejűleg, a 42. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – alakszerű határozatot, illetve alakszerű egyszerűsített határozatot hoz. Nem kell alakszerű határozatot és egyszerűsített határozatot hozni a fenntartó és a szolgáltató, engedélyes telefonszámának, telefaxszámának, elektronikus levélcímének és honlapcímének, valamint a kapcsolattartó nevének, beosztásának, telefonszámának és elektronikus levélcímének bejegyzéséről, módosításáról és törléséről.

(2)53

(3)54 Az általánosan illetékes működést engedélyező szerv az engedélyes bejegyzéséről, az adatmódosításról és az engedélyes törléséről haladéktalanul elektronikus levélben értesíti

a) az illetékes ellátottjogi, illetve gyermekjogi képviselőt,

b)55 a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetet (a továbbiakban: Intézet),

c) az engedélyes címe szerint illetékes települési, fővárosi kerületi jegyzőt a Gyvt. 98. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott eset kivételével, és

d) a Magyar Államkincstárnak a költségvetési támogatás ügyében illetékes területi szervét (a továbbiakban: igazgatóság), a Főigazgatóság által fenntartott engedélyes bejegyzése, törlése és az azt érintő adatmódosítás kivételével.

(4) A (3) bekezdés szerinti értesítés tartalmazza

a) a fenntartó nevét és székhelyét,

b) az engedélyes nevét, címét és ágazati azonosítóját,

c) a bejegyzett szolgáltatások felsorolását,

d) azt, hogy az engedélyes bejegyzésére, adatmódosításra vagy az engedélyes törlésére került-e sor.

(5) Nem kell a (3) bekezdés szerint értesítést küldeni a fenntartó és a szolgáltató, engedélyes telefonszámának, telefaxszámának, elektronikus levélcímének és honlapcímének, valamint a kapcsolattartó nevének, beosztásának, telefonszámának és elektronikus levélcímének bejegyzéséről, módosításáról és törléséről.

(6)56 A 4. § (4) és (5) bekezdése szerinti esetben az eljárás megindításáról, az adatmódosításról és annak véglegessé válásáról a szolgáltatói nyilvántartás informatikai rendszere értesítést küld az általánosan illetékes működést engedélyező szervnek.

9. Az engedélyes bejegyzése

18. § (1)57 A fenntartó az engedélyes bejegyzése iránti eljárásban a kérelemhez az 5. melléklet szerinti iratokat csatolja.

(2) A fenntartó az 5. melléklet szerinti iratokat a szabályozott elektronikus ügyintézés hiteles elektronikus dokumentum szabályai szerint is csatolhatja.

(3)–(4)58

19. §59 (1) A működést engedélyező szerv a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlant, a foglalkoztatási helyet, egyéb esetben a szolgáltatást ideiglenes hatállyal jegyzi be, ha a tűzvédelmi szakhatóság a hozzájárulását határozott időre adja meg, vagy a miniszteri rendeletben meghatározott nem ágazati feltételekre vonatkozó jogszabály alapján ideiglenes hatályú bejegyzésnek van helye.

(2) A fenntartó kérelmére a miniszteri rendeletben meghatározott nem ágazati feltételek teljesítéséről és a tárgyi feltételek teljesítéséről a működést engedélyező szerv előzetes állásfoglalást ad ki. Ha a fenntartó az engedélyes bejegyzése iránti eljárásban felhasználja az előzetes állásfoglalást, és – feltétel meghatározása esetén – a fenntartó igazolja, hogy az előzetes állásfoglalásban megkövetelt feltételt teljesítette, a működést engedélyező szerv az előzetes állásfoglalás szerint teljesített feltételt nem vizsgálja. Az előzetes állásfoglalásra egyebekben az előzetes szakhatósági állásfoglalásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

19/A. §60 (1)61 A befogadás érdekében gyermekek napközbeni ellátása esetén a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért felelős miniszter minden év január 15-éig a Szociális Ágazati Portálon közzéteszi a naptári évre vonatkozó kapacitást. Ha a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, illetve a szociálpolitikáért felelős miniszter a kapacitás évközi emeléséről dönt, a megemelt kapacitást soron kívül teszi közzé. Ha a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, illetve a szociálpolitikáért felelős miniszter a közzétett kapacitás alapján befogadásról dönt, a még rendelkezésre álló kapacitást a befogadás hónapjának utolsó napjáig teszi közzé.

(2)62 Az Szt. 58/A. § (2d) bekezdése és a Gyvt. 145. § (2d) bekezdése szerinti esetben a befogadásra a területi lefedettség, az ellátási szükségletek, valamint a fenntartó szakmai tevékenységének figyelembevételével, a kiírt kapacitás erejéig van lehetőség.

(3)63 Gyermekek napközbeni ellátása esetén a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért felelős miniszter a szakhatósági hozzájárulás, előzetes szakhatósági hozzájárulás kiadását megtagadja, ha a kérelmező nem állami fenntartó a szervezeti formája alapján, a tárgyévi költségvetésről szóló törvény szerint nem jogosult költségvetési támogatásra.

(4)64 Gyermekek napközbeni ellátása esetén a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért felelős miniszter által a befogadás során kiadott szakhatósági hozzájárulás, előzetes szakhatósági hozzájárulás tartalmazza a befogadott

a) engedélyes nevét, címét és ágazat azonosítóját,

b) szolgáltatás megnevezését és ellátási területét,

c) ellátotti számot, férőhelyszámot, illetve feladatmutatót.

(5)65 Az Szt. 58/A. § (2f) bekezdése szerinti két döntési időpontot a Szociális Ágazati Portálon kell közzétenni. A szociálpolitikáért felelős miniszter a döntést megelőzően a támogatásra javasolt kérelmeket ellátásszervezési szempontok szerint rangsorolva, egyszerre küldi meg az államháztartásért felelős miniszternek.

(6)66 A befogadás során kiadott előzetes szakhatósági hozzájárulás a kiadásának időpontjától számított két évig csatolható be az engedélyes bejegyzése és az adatmódosítás iránti kérelemhez.

20. §67 Ha az engedélyes bejegyzése iránti eljárásban a szakmai program megfelelőségének kérdésében szakértő kirendelése szükséges, a működést engedélyező szerv

a)68 a b)–d) pontban meghatározottak kivételével az Intézetet,

b)69 gyermekek napközbeni ellátása esetén a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szervezetet (a továbbiakban: bölcsődei módszertani szervezet),

c) gyermekek esélynövelő szolgáltatása esetén – a d) pontban meghatározottak kivételével – a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságot (a továbbiakban: TEF),

d) a feladatkörébe tartozó engedélyes és szolgáltatás esetén – ide nem értve magát a kijelölt egyházi módszertani intézményt – a kijelölt egyházi módszertani intézményt

rendeli ki szakértőnek.

21. §70 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás esetén a lakosságszámot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium tárgyév január 1-jei állapotnak megfelelő adatai alapján kell figyelembe venni, azzal, hogy tanyagondnoki szolgáltatás esetén a bejegyzés alapjául szolgáló külterületre vonatkozó adat hiányában a Központi Statisztikai Hivatal adatait vagy a jegyző által kiállított igazolást kell figyelembe venni.

22. § A működést engedélyező szerv az engedélyest bejegyzi a szolgáltatói nyilvántartásba, ha az megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

10. Bejelentési kötelezettség

23. § (1)71 A fenntartó köteles az általánosan illetékes működést engedélyező szervnek a változást követő tizenöt napon belül bejelenteni, ha

a)72 – nappali szociális ellátás, bentlakásos szociális intézményi ellátás, támogatott lakhatás, fejlesztő foglalkoztatás, gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek esélynövelő szolgáltatása, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon és utógondozó otthon esetén – a szolgáltatásba korábban erre a célra nem szolgáló épületet (épületrészt) vont be, vagy a szolgáltatásból korábban erre a célra szolgáló épületet (épületrészt) vont ki, ide nem értve a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti épületet (épületrészt),

b) a bejegyzés alapjául szolgáló, az a) pontban nem említett lényeges körülményben változás következett be, így különösen, ha a személyi vagy tárgyi feltételek lényegesen megváltoznak, a szolgáltató, engedélyes vezetőjének személye megváltozik, vagy a szakmai program, illetve az ellátási szerződés lényeges eleme megváltozik,

és a változások adatmódosítást nem tesznek szükségessé.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt szociális igazgatási bírság és gyermekvédelmi igazgatási bírság (a továbbiakban együtt: bírság) nem szabható ki.

24. § (1)73 Az egyházi fenntartó, a nem állami fenntartó és az ellátási kötelezettséget teljesítőnek nem minősülő állami fenntartó bentlakásos szociális intézményi ellátás, támogatott lakhatás, gyermekek átmeneti gondozása, otthont nyújtó ellátás és utógondozói ellátás esetén legalább hat hónappal, egyéb esetben legalább két hónappal korábban köteles bejelenteni

a) az érintett ellátottaknak és törvényes képviselőiknek,

b)74 az általánosan illetékes működést engedélyező szervnek, és

c) – ahol működik – az érdekképviseleti fórumnak, illetve az ellátotti önkormányzatnak,

ha kérelmezni fogja az engedélyes törlését, vagy olyan adatmódosítást, amelynek következtében ellátás megszüntetésére kerül sor.

(2) Ellátási szerződés, illetve az Szt. 90. § (4) bekezdése szerinti megállapodás a bejelentési kötelezettség teljesítésére az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérő, de legalább egy hónapos határidőt is megállapíthat.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség határideje az engedélyes törlése, illetve az adatmódosítás iránti kérelem benyújtását megelőző nyolcadik nap, ha a fenntartó az ellátottakról megfelelően gondoskodik.

25. § (1)75 A fenntartó köteles az ok bekövetkeztétől számított öt napon belül bejelenteni az érintett ellátottaknak és törvényes képviselőiknek, az általánosan illetékes működést engedélyező szervnekés – ahol működik – az érdekképviseleti fórumnak, illetve az ellátotti önkormányzatnak, ha

a) az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága a (2) bekezdésben nem említett esetben megszűnt vagy szünetel,

b) az egyéni vállalkozói tevékenysége folytatásának megtiltása iránt eljárás indult,

c) az egyéni vállalkozói tevékenysége folytatásának megtiltása iránt indult eljárás befejeződött,

d) a jogutód nélküli megszűnése iránt eljárás indult,

e) a jogutód nélküli megszűnése iránt indult eljárás befejeződött.

(2)76 Ha a fenntartó egyéni vállalkozó meghal, vagy cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezik, az özvegy, az örökös, illetve a gondnok köteles ezt az általánosan illetékes működést engedélyező szervnek az ok bekövetkeztétől számított tíz napon belül bejelenteni.

(3)77 Az (1) vagy (2) bekezdés alapján teljesített bejelentéshez mellékelni kell a bejelentésben foglaltakat alátámasztó okirat másolatát, kivéve, ha az adat bírósági vagy hatósági nyilvántartásban rendelkezésre áll.

(4)78

26. §79 A működést engedélyező szerv a 24. és 25. § szerinti bejelentésről nyolc napon belül értesíti az ellátásra köteles helyi önkormányzatot, illetve vármegyei kirendeltséget, az igazgatóságot és az ellátottjogi, illetve gyermekjogi képviselőt.

11. Adatmódosítás

27. § (1) A fenntartó köteles kérelmezni az adatmódosítást, ha a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltoznak.

(2) Fenntartóváltozás esetén az adatmódosítási kérelmet a korábbi és az új fenntartónak együttesen kell benyújtania az általános jogutódlással történő fenntartóváltozás kivételével.

(3) Az adatmódosítás iránti kérelemhez csak a változással összefüggő, valamint az adatmódosítás során jogszabály alapján vizsgálandó egyéb körülményekkel kapcsolatos – 5. melléklet szerinti – iratokat kell csatolni.

(4) A szolgáltatói nyilvántartás adatait a működést engedélyező szerv jogszabályban meghatározott esetekben hivatalból módosítja.

28. § (1) A fenntartó

a) az adataiban bekövetkező változás miatt,

b) a szolgáltató, engedélyes nevének, adószámának megváltozása miatt,

c) közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás miatt,

d) a fenntartó és a szolgáltató, engedélyes telefonszámának, telefaxszámának, elektronikus levélcímének és honlapcímének, valamint a kapcsolattartó nevének, beosztásának, telefonszámának és elektronikus levélcímének bejegyzése, módosítása és törlése miatt,

e) az ellátási szerződés adataiban bekövetkező változás miatt,

f) a helyettes szülő, nevelőszülő halála, vagy jogviszonyának azonnali hatállyal történő megszüntetése miatt,

g)80 be nem töltött férőhelyek megszüntetése miatt, valamint házi segítségnyújtás esetén az ellátható személyek számának, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a kihelyezhető jelzőkészülékek számának, fejlesztő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatható személyek számának csökkentése miatt, ha ez ellátás megszüntetésével nem jár, és

h) általános jogutódlással történő fenntartóváltozás miatt

az adatmódosítást legkésőbb az ok bekövetkeztétől számított egy hónapon belül köteles kérelmezni.

(2) Az (1) bekezdésben nem említett esetben a fenntartó az adatmódosítást azt megelőzően köteles kérelmezni, hogy az engedélyest elkezdené az adatmódosítás iránti kérelemben foglaltaknak megfelelően működtetni.

29. § (1)81 Adatmódosítás – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – támogatott lakhatás és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység esetén naptári hónaponként és engedélyesenként egyszer, egyéb szociális szolgáltatás és gyermekjóléti szolgáltató tevékenység esetén naptári negyedévenként és engedélyesenként egyszer kérelmezhető.

(2) Fenntartóváltozás miatt adatmódosítás naptári évenként egyszer kérelmezhető.

(3)82 A 28. § (1) bekezdése szerinti okok és a bejegyzés időbeli hatályának módosítása miatt adatmódosítás az (1) és (2) bekezdés szerinti korlátozásokra tekintet nélkül kérelmezhető, az ilyen okból történő adatmódosítás az (1) és (2) bekezdés alkalmazása során nem vehető figyelembe.

(4)83 Az ideiglenes befogadó férőhellyel kapcsolatos adatmódosítás, valamint a kizárólag új nevelőszülő bejegyzése, vagy az egyes nevelőszülőknél elhelyezhető gyermekek és fiatal felnőttek számának emelése miatt szükséges adatmódosítás az (1) bekezdés szerinti korlátozásokra tekintet nélkül kérelmezhető, az ilyen okból történő adatmódosítás az (1) bekezdés alkalmazása során nem vehető figyelembe.

30. § (1) Az adatmódosításra az engedélyes bejegyzésére vonatkozó szabályokat az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Adatmódosítás esetén – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a működést engedélyező szerv a változással összefüggő körülményeket vizsgálja, és ezekkel kapcsolatban folytat le bizonyítási eljárást.

(3)84 Ha a működést engedélyező szerv tudomására jutott tény vagy adat alapján kétséges, hogy az engedélyes a kérelemmel nem érintett, jogszabályokban meghatározott feltételeket teljesíti-e, a működést engedélyező szerv egyéb működési feltételeket is megvizsgálhat, azokkal kapcsolatban bizonyítási eljárást folytathat le, szükség esetén a miniszteri rendeletben meghatározott nem ágazati feltételeket is megvizsgálja, és a bejegyzés során szakhatóságként eljáró hatóságokat is bevonhatja.

(4) Ha a működést engedélyező szerv a (3) bekezdés szerinti esetben jogsértést állapít meg, erre hivatkozva – a kérelemmel érintett változások és a jogsértés jellegétől függően – a kérelmet elutasíthatja, illetve alkalmazhatja a 14. alcímben meghatározott jogkövetkezményeket.

31. §85 (1) Az ideiglenes befogadó férőhellyel kapcsolatos adatmódosítási eljárásokban a működést engedélyező szerv ügyintézési határideje tíz nap.

(2) A kizárólag új nevelőszülő bejegyzése vagy az egyes nevelőszülőknél elhelyezhető gyermekek és fiatal felnőttek számának emelése miatt szükséges adatmódosítási eljárásban az engedélyező szerv ügyintézési határideje húsz nap.

32. §86 A működést engedélyező szerv a szakkérdés miatti ideiglenes hatályú bejegyzés hatályát meghosszabbítja, ha a tűzvédelmi szakhatóság a hozzájárulását ismét határozott időre adja meg, vagy a miniszteri rendeletben meghatározott nem ágazati feltételre vonatkozó jogszabály alapján az ideiglenes hatályú bejegyzés meghosszabbításának van helye.

33. § Ha az adatmódosítás következtében ellátás megszüntetésére kerül sor, az adatmódosításnak

a) ellátási kötelezettséget teljesítő állami fenntartó esetén az a feltétele, hogy a fenntartó az ellátottakról megfelelően gondoskodott,

b) az a) pontban nem említett fenntartó esetén az a feltétele, hogy a fenntartó a 24. § szerinti bejelentési kötelezettségének határidőben eleget tett.

34. § (1) Általános jogutódlással történő fenntartóváltozás és a fenntartó vagy kapcsolattartója adataiban bekövetkező változás esetén ezeket az adatokat az eljáró működést engedélyező szerv a fenntartó valamennyi engedélyesének adatai között – erre irányuló kérelem hiányában hivatalból – módosítja.

(2) A szolgáltató nevének, adószámának vagy székhelyének megváltozása esetén ezeket az adatokat az eljáró működést engedélyező szerv a szolgáltató valamennyi telephelyének adatai között – erre irányuló kérelem hiányában hivatalból – módosítja.

(3)87 A működést engedélyező szerv – erre irányuló kérelem hiányában hivatalból – a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésre kerülő ellátotti létszámra, férőhelyszámra csökkenti a befogadott ellátotti létszámot, férőhelyszámot, illetve azt az ellátotti létszámot, férőhelyszámot, amely után a fenntartó az Szt. vagy a Gyvt. alapján befogadás nélkül jogosult költségvetési támogatásra, ha az egyébként – adatmódosítás következtében – a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett ellátotti létszámnál, férőhelyszámnál magasabb lenne.

12. Az engedélyes törlése

35. § (1) A működést engedélyező szerv az engedélyest törli a szolgáltatói nyilvántartásból

a) a fenntartó – jogszabályoknak és az ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelő – kérelmére,

b) a fenntartó egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultságának megszűnése, e tevékenység folytatásának megtiltása vagy szüneteltetése esetén az (5) bekezdésben foglaltak kivételével,

c) a fenntartó jogutód nélküli megszűnése esetén,

d) törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott egyéb esetben.

(2) A fenntartó köteles kérelmezni az engedélyes törlését a szolgáltatói nyilvántartásból, vagy – az a) és b) pont szerinti esetben – az engedélyest más fenntartó fenntartásába adni, mielőtt

a) az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését vagy szüneteltetését az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró, országos illetékességű hatóságnak bejelentené, illetve a jogutód nélkül megszűnését kérné,

b) az engedélyest megszüntetné, vagy fenntartásával felhagyna,

c) az engedélyes a szolgáltatás nyújtásával felhagyna.

(3) Az ellátási kötelezettséget teljesítő állami fenntartó kérelmére az engedélyes akkor törölhető a szolgáltatói nyilvántartásból, ha a fenntartó az ellátottakról megfelelően gondoskodott.

(4) Az egyházi fenntartó, a nem állami fenntartó és az ellátási kötelezettséget teljesítőnek nem minősülő állami fenntartó kérelmére az engedélyes akkor törölhető a szolgáltatói nyilvántartásból, ha a fenntartó a 24. § szerinti bejelentési kötelezettségének határidőben eleget tett.

(5) Az engedélyes nem törölhető a szolgáltatói nyilvántartásból

a)88 a fenntartó egyéni vállalkozó halála miatt, ha az özvegy, illetve az örökös határidőben benyújtott kérelmére a fenntartóváltozást bejegyzik,

b)89 a fenntartó egyéni vállalkozó cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezése miatt, ha a gondnok az ok bekövetkeztétől számított egy hónapon belül bejelenti, hogy az egyéni vállalkozói tevékenységet az egyéni vállalkozó nevében és javára folytatja,

c)90 az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak miatt, ha a fenntartó egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, vagy átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, és határidőben benyújtott kérelmére a fenntartóváltozást bejegyzik.

(6) Az engedélyesnek a szolgáltatói nyilvántartásból történő törlése esetén a VI. Fejezetben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

V. Fejezet

ELLENŐRZÉS

13. Az ellenőrzés lefolytatása

36. §91 (1) A működést engedélyező szerv

a)92 otthont nyújtó ellátás esetén a teljes körű ellátás, utógondozói ellátás esetén az utógondozás és a szükség szerinti ellátás megvalósulását legalább évente hivatalból ellenőrzi, továbbá e szolgáltatások esetén legalább kétévente,

b) gyermekek napközbeni ellátása esetén kétévente,

c) időszakos férőhelyek esetén a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett működési időszakban, az időszakos férőhelyek legalább három évre történő bejegyzése esetén legalább háromévente,

d) az a)–c) pontban nem említett esetben – a szolgáltatások jellege és a korábbi ellenőrzések tapasztalatai alapján – kockázatelemzéssel meghatározott időközönként, de legalább háromévente

hivatalból ellenőrzi, hogy az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e (a továbbiakban: rendes ellenőrzés).

(1a)93 Ha az Intézet a szakmai célvizsgálat során azt állapítja meg, hogy az engedélyes a neki nyújtott módszertani szolgáltatástámogatás ellenére sem felel meg a jogszabályi feltételeknek, ellenőrzés lefolytatását kezdeményezheti a működést engedélyező szervnél. Egyházi fenntartású engedélyes esetén az Intézet a kezdeményezéshez csatolja a szolgáltatás tekintetében feladatkörrel rendelkező egyházi módszertani intézmény véleményét. A működést engedélyező szerv a kezdeményezés alapján ellenőrzést tart.

(2)94 A működést engedélyező szerv – az (1) és (1a) bekezdésben foglaltakon túl – ellenőrzést tart, ha tudomására jut, hogy az engedélyes személyi, tárgyi feltételei vagy működése az ellátottak életét, testi épségét, egészségét vagy az ellátott gyermekek fejlődését veszélyezteti, vagy más jogát sérti, vagy az engedélyes működésére vonatkozó jogszabályokat vagy a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltakat megsértették.

(3)95 A működést engedélyező szerv jogszabályban foglaltak szerint éves ellenőrzési tervet készít, amelyet elektronikus levélben megküld az Intézetnek, a bölcsődei módszertani szervezetnek, a TEF-nek, az igazgatóságoknak, a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszternek, a szociálpolitikáért felelős miniszternek, az érintett kijelölt egyházi módszertani intézménynek és a népegészségügyi feladatkörükben eljáró járási hivataloknak.

37. § (1)96 Ha a működést engedélyező szerv ellenőrzése során a szakmai programban foglaltak megvalósulása vagy a szolgáltatások szakmai megfelelőségének kérdésében szakértő kirendelése szükséges, a vármegyei működést engedélyező szerv a 20. §-ban foglaltak szerint az Intézetet, a bölcsődei módszertani szervezetet, a TEF-et, illetve a kijelölt egyházi módszertani intézményt rendeli ki szakértőnek.

(2)97 Az Intézet, a bölcsődei módszertani szervezet, a TEF és a kijelölt egyházi módszertani intézmény az (1) bekezdés szerinti szakértői közreműködés során helyszíni vizsgálatot is végezhet, amelyet a működést engedélyező szerv helyszíni ellenőrzésével azonos vagy ahhoz közeli időpontban kell lefolytatni.

(3)98

(4)99 A működést engedélyező szerv a szakértői vélemény másolatát megküldi a fenntartónak és az engedélyesnek.

(5)100

(6) Az ellenőrzés során a működést engedélyező szerv az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselőtől adatot és tájékoztatást kérhet. Az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselő köteles a kért adatot és tájékoztatást a felhívás kézhezvételét követő tizenöt napon belül megadni.

(7)101

(8)102 Az ellenőrzést végző személy a helyszíni ellenőrzés során a szolgáltatás iránt érdeklődő szerepében, az ellátott hozzátartozójának szerepében, vagy – szociális alapszolgáltatás esetén – a szolgáltatást igénybe vevő szerepében is felléphet (a továbbiakban együtt: próbavásárlás).

(9)103 A próbavásárláshoz a működést engedélyező szerv közreműködő személyt vehet igénybe. A közreműködő személyre az ügyintézőre vonatkozó kizárási szabályokat kell alkalmazni. A közreműködő személy részére a működést engedélyező szerv megbízólevelet állít ki, amely tartalmazza a közreműködő személy nevét és azt, hogy mely engedélyes ellenőrzésében vehet részt.

(10)104 A próbavásárlás során kifizetett térítési díj és egyéb költség eljárási költségnek minősül, amelyet a fenntartó visel, ha a működést engedélyező szerv az ellenőrzés során jogszabálysértést állapít meg.

38. §105 (1) A működést engedélyező szerv az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet megküldi

a) a fenntartónak,

b) az engedélyesnek,

c)106 költségvetési támogatással működő engedélyes, valamint finanszírozási szerződéssel működtetett, szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, fejlesztő foglalkoztatás, gyermekek esélynövelő szolgáltatása és krízisközpontként működő családok átmeneti otthona esetén másolatban – elektronikus levélben – az igazgatóságnak.

(2)107

39. § (1)108 Ha az engedélyes működésével kapcsolatban más hatóság észlel hiányosságot, azt nyolc napon belül jelzi az általánosan illetékes működést engedélyező szervnek.

(2)109 A működést engedélyező szerv szociális étkeztetés, nappali szociális ellátás, bentlakásos szociális intézményi ellátás, az Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti lakhatási szolgáltatás esetén, illetve ha az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat a támogatott lakhatást nyújtó engedélyes maga nyújtja, továbbá gyermekek napközbeni ellátása – kivéve a kizárólag a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó engedélyest –, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon és utógondozó otthon esetén – a rendes ellenőrzést megelőzően legalább tizenöt nappal – ellenőrzés lefolytatása céljából megkeresi a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalt.

(3)110 Ha a működést engedélyező szerv a (2) bekezdésben foglalt esetben vagy más esetben a népegészségügyi vagy élelmiszer-ellenőrző feladatkörében eljáró járási hivatalt, az építésügyi hatóságot, a tűzvédelmi hatóságot, illetve fejlesztő foglalkoztatás esetén a munkavédelmi hatóságot, a foglalkoztatás-felügyeleti hatóságot vagy a fejlesztő foglalkoztatás keretében végzett tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságot (a továbbiakban együtt: ellenőrző társhatóság) ellenőrzés lefolytatása céljából megkeresi, az a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekben az engedélyesnél, a működést engedélyező szervvel együttműködve, harminc napon belül ellenőrzést folytat le.

(4)111

(5)112 Az ellenőrző társhatóság az engedélyesnél lefolytatandó ellenőrzésről előzetesen értesíti az általánosan illetékes működést engedélyező szervet, ha az ellenőrzés lefolytatása céljából nem az általánosan illetékes működést engedélyező szerv kereste meg.

(6)113 Ha az ellenőrző társhatóság vagy más hatóság engedélyest ellenőriz,

a) az ellenőrzéséről készült jegyzőkönyv másolatát megküldi az általánosan illetékes működést engedélyező szervnek,

b) az ügyben hozott döntését közli az általánosan illetékes működést engedélyező szervvel.

(7)114 A működést engedélyező szerv, az ellenőrző társhatóságok és más hatóságok az engedélyes helyszíni ellenőrzését lehetőleg azonos vagy egymáshoz közeli időpontban folytatják le.

14. Jogkövetkezmények

40. § (1) A működést engedélyező szerv az ellenőrzés során tett megállapítások alapján

a) az engedélyest törli a szolgáltatói nyilvántartásból, ha az engedélyes megszűnt vagy szolgáltatást nem nyújt,

b)115 az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiséget, a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlant, a külső férőhelyet, a foglalkoztatási helyet, a félutas házat, a Gyvt. 184. § (1) bekezdése alapján bejegyzett szolgáltatási helyet, illetve az ideiglenes befogadó férőhelyet törli a szolgáltatói nyilvántartásból, ha az elhelyezésére szolgáló épület (épületrész) állaga az ellátottak életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti,

c) a helyettes szülőt, nevelőszülőt – szükség szerint a férőhelyszám egyidejű csökkentésével – törli a szolgáltatói nyilvántartásból, ha az ellátottak életét, testi épségét, egészségét vagy az ellátott gyermekek fejlődését súlyosan veszélyezteti, illetve más alapvető jogát súlyosan sérti, vagy jogszabály kizárja, hogy helyettes szülőként, nevelőszülőként működjön,

d) az engedélyes épületének egy részét lezáratja, ha az az engedélyes működőképességének fenntartása mellett megfelelően lezárható, és állaga az ellátottak életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti,

e) a b)–d) pontban nem említett esetben az engedélyest törli a szolgáltatói nyilvántartásból, és kötelezi a fenntartót a szolgáltatásnyújtás megszüntetésére, ha az engedélyes személyi, tárgyi feltételei vagy működése az ellátottak életét, testi épségét, egészségét vagy az ellátott gyermekek fejlődését súlyosan veszélyezteti, vagy más alapvető jogát súlyosan sérti,

f) a szolgáltatói nyilvántartás adatait az ellenőrzés során megállapított tényeknek és a jogszabályoknak megfelelően – a b) és c) pontban foglaltakon túl – hivatalból módosíthatja, ha a fenntartó elmulasztott adatmódosítást kérni,

g) az a)–c) és e) pontban nem említett jogsértés esetén a jogsértés jellegétől és súlyától függően, az ellátottak érdekeinek figyelembevételével

ga)116 legalább húsz napos, de legfeljebb négy hónapos határidő megjelölésével felszólíthatja a fenntartót a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetésére, és a jogszerű működés helyreállítására, illetve házi segítségnyújtás esetén az ellátottak gondozási szükségletének felülvizsgálatára,

gb) a ga) alpont szerinti felszólítással egyidejűleg – ha az ellátottak Szt., illetve Gyvt. szerinti jogainak megóvása érdekében szükséges – legfeljebb a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetéséig, és a jogszerű működés helyreállításáig megtilthatja újabb ellátottak felvételét,

gc) az ügynek az ellátottak, az ellátási érdek és a fenntartó szempontjából is előnyös rendezése érdekében a hiányosság – legfeljebb három éven belül történő – megszüntetéséről a fenntartóval hatósági szerződést köthet,

gd)117 kötelezheti a fenntartót és a szolgáltatót, hogy a jogsértő személyt küldje a személyes gondoskodást végző személyek számára szervezett, minősített továbbképzésre,

ge) a jogsértéssel érintettek között egyeztető megbeszélés tartása iránt intézkedhet,

h) az Szt. 92/L. § (1) bekezdésében, illetve a Gyvt. 100/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben bírságot szabhat ki.

(2) A hiányosság vagy más jogsértés megszüntetésére, és a jogszerű működés helyreállítására megállapított határidő a fenntartó kérelmére indokolt esetben egyszer, legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

(3)118

41. § (1) Ha a fenntartó a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetésére, és a jogszerű működés helyreállítására megállapított határidőn belül nem igazolja, hogy a felszólításban foglaltaknak eleget tett, vagy a felszólításban foglaltak teljesítésének megállapítása érdekében egyébként szükséges, a működést engedélyező szerv utóellenőrzést tart.

(2) Ha a fenntartó a hiányosságot vagy más jogsértést határidőben nem szünteti meg, és a jogszerű működést határidőben nem állítja helyre, a működést engedélyező szerv a jogsértés jellegétől és súlyától függően, az ellátottak érdekeinek figyelembevételével

a)119 a határozatlan vagy határozott időre bejegyzett lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, foglalkoztatási hely, illetve szolgáltatás bejegyzését feltételek előírása mellett – legfeljebb két évig hatályos – ideiglenes hatályú bejegyzésre módosíthatja,

b) az ügynek az ellátottak, az ellátási érdek és a fenntartó szempontjából is előnyös rendezése érdekében a hiányosság – legfeljebb három éven belül történő – megszüntetéséről a fenntartóval hatósági szerződést köthet,

c) a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetéséig, és a jogszerű működés helyreállításáig megtilthatja újabb ellátottak felvételét,

d) az engedélyes épületének egy részét lezárathatja, ha az az engedélyes működőképességének fenntartása mellett megfelelően lezárható,

e)120 szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, utcai szociális munka, valamint családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás esetén csökkentheti az ellátási területet, ha az engedélyes a biztosított feltételek alapján a szolgáltatást a teljes ellátási területen nem tudja nyújtani,

f)121 csökkentheti a férőhelyszámot, házi segítségnyújtás esetén az ellátható személyek számát, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a kihelyezhető jelzőkészülékek számát, fejlesztő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatható személyek számát,

g) a helyettes szülőt, nevelőszülőt – szükség szerint a férőhelyszám egyidejű csökkentésével – törölheti a szolgáltatói nyilvántartásból,

h)122 az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiséget, a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlant, a külső férőhelyet, a foglalkoztatási helyet, félutas házat, a Gyvt. 184. § (1) bekezdése alapján bejegyzett szolgáltatási helyet, illetve az ideiglenes befogadó férőhelyet törölheti a szolgáltatói nyilvántartásból,

i)123 az 1. melléklet 3.1.10.1.2., 3.1.12.1.2., 3.1.27.2., 3.1.27.3. és 3.1.28.5. pontja szerinti adatokat törölheti a szolgáltatói nyilvántartásból,

j) egyházi fenntartású és nem állami fenntartású bentlakásos szociális intézményi ellátás és támogatott lakhatás esetén az Szt. szerint határozhat a költségvetési támogatás visszatartásáról,

k)124 kötelezheti a fenntartót és a szolgáltatót, hogy a jogsértő személyt küldje a személyes gondoskodást végző személyek számára szervezett, minősített továbbképzésre,

l) a jogsértéssel érintettek között egyeztető megbeszélés tartása iránt intézkedhet,

m)125 házi segítségnyújtás esetén módosíthatja a megállapított gondozási szükségletet,

n)126 több szolgáltatást nyújtó engedélyes esetén egyes szolgáltatásokat törölhet a szolgáltatói nyilvántartásból, és kötelezheti a fenntartót a törölt szolgáltatás nyújtásának megszüntetésére,

o)127 a szolgáltatói nyilvántartás adatait az ellenőrzés során megállapított tényeknek és a jogszabályoknak megfelelően – az a), e)–i) és n) pontban foglaltakon túl – hivatalból módosíthatja, ha a fenntartó elmulasztott adatmódosítást kérni,

p)128 az engedélyest törölheti a szolgáltatói nyilvántartásból, és kötelezheti a fenntartót a szolgáltatásnyújtás megszüntetésére,

q)129 az Szt. 92/L. § (1) bekezdésében, illetve a Gyvt. 100/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben bírságot szabhat ki.

(3)130 Ha a működtető és a fenntartó határidőben nem fizeti meg a nevelőszülőknek járó nevelési ellátmányt és a nevelőszülő munkájáért járó díjazást, a működést engedélyező szerv harmincnapos határidővel ismételten felszólítja ennek teljesítésére. Ennek eredménytelen leteltét követően a nevelőszülői hálózatot harminc napon belül törölni kell a szolgáltatói nyilvántartásból.

42. § (1) A jogsértés és a jogkövetkezmények jellegének, valamint a jogsértés súlyának megfelelően egyidejűleg több jogkövetkezmény is megállapítható.

(2)131 A hatósági szerződésben a 41. § (2) bekezdése szerinti jogkövetkezmények köthetők ki.

(3) A jogsértés jellegétől és súlyától függően, az ellátottak érdekeinek figyelembevételével a 41. § (2) bekezdés a) pontja alapján történő ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya egy alkalommal, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

(4) Újabb ellátottak felvétele a 41. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérő időpontig is megtiltható, ha az egyidejűleg alkalmazott más jogkövetkezmény azt indokolja. Ha a tilalmat megszegik, a működést engedélyező szerv a 41. § (2) bekezdésében meghatározott más jogkövetkezményt alkalmazhat.

(5)132 A működést engedélyező szerv az egyházi fenntartót és a nem állami fenntartót megillető költségvetési támogatást engedélyesenként egy naptári évben legfeljebb kétszer tarthatja vissza. A működést engedélyező szerv a költségvetési támogatás visszatartását és a visszatartott összeg kiutalhatóságát elrendelő véglegessé vált határozatát közli az igazgatósággal. Az igazgatóság a költségvetési támogatást a véglegessé vált határozat vele való közlését követő első esedékes utalástól kezdődően tartja vissza, illetve a visszatartott összeget – annak kiutalhatósága esetén – az első esedékes utaláskor folyósítja.

(6) A működést engedélyező szerv a hajléktalan személyek nappali ellátása, az éjjeli menedékhely és a hajléktalan személyek átmeneti szállása esetén téli időszakban akkor

a) törölheti az engedélyest a szolgáltatói nyilvántartásból,

b) tilthatja meg újabb ellátottak felvételét,

c) csökkentheti a férőhelyek számát, vagy

d) zárathatja le az engedélyes épületének egy részét,

ha az engedélyes személyi, tárgyi feltételei vagy működése az ellátottak életét, testi épségét vagy egészségét veszélyezteti vagy más alapvető jogát sérti.

(7) Az engedélyes épületének lezárt része szolgáltatáshoz akkor használható, ha a működést engedélyező szerv a lezárást – az arra okot adó körülmény megszűnése esetén – a fenntartó kérelmére megszünteti.

(8)133 Ha a fenntartó igazolja, hogy házi segítségnyújtás esetén a felülvizsgálatot megelőző hat hónapon belül bekövetkezett állapotváltozás miatt módosult az ellátott gondozási szükséglete, a fenntartó és a működést engedélyező szerv a megállapított gondozási szükségletet az állapotváltozás időpontjától kezdődően módosítja.

(9)134 Ha a fenntartó házi segítségnyújtás esetén nem igazolja a felülvizsgálatot megelőző hat hónapon belül bekövetkezett állapotváltozást, és a felülvizsgálat alapján az ellátott személyi gondozása helyett szociális segítés indokolt, a megállapított gondozási szükségletet hat hónapra visszamenőlegesen kell módosítani.

(10)135 Ha a fenntartó házi segítségnyújtás esetén nem igazolja a felülvizsgálatot megelőző hat hónapon belül bekövetkezett állapotváltozást, a (9) bekezdésben nem említett esetben a fenntartói felülvizsgálat időpontjától, illetve a működést engedélyező szerv felülvizsgálatról szóló határozatának véglegessé válásától kezdődően kell a megállapított gondozási szükségletet módosítani.

(11)136 A működést engedélyező szerv a 41. § (3) bekezdése szerinti esetben a második felszólítással egyidejűleg megkeresi a Főigazgatóságot a nevelőszülői ellátás folyamatos biztosításának megszervezése és a nevelőszülők más működtető általi továbbfoglalkoztatásának elősegítése érdekében. Ha a működést engedélyező szerv egyéb esetben a jogsértés folytatása esetén várhatóan törölni fogja az engedélyest a szolgáltatói nyilvántartásból, és kötelezni fogja a fenntartót a szolgáltatásnyújtás megszüntetésére, haladéktalanul megkeresi a Főigazgatóságot a szolgáltatás folyamatos biztosításának megszervezése érdekében.

42/A. §137 (1)138 A szociálpolitikáért felelős miniszter a befogadást az Szt. 58/A. § (2h) bekezdésében foglaltak szerint, a működést engedélyező szervekre vonatkozó szabályok szerint eljárva, a szolgáltatói nyilvántartás erre vonatkozó adatának módosításával vagy törlésével vonja vissza.

(2)139

43. §140 (1) Az Szt. 92/L. § (1) bekezdése és a Gyvt. 100/A. § (1) bekezdése alapján kiszabott bírságot a kiszabó határozat véglegessé válását követő harminc napon belül kell megfizetni a bírságot kiszabó működést engedélyező szerv központosított beszedési számlájára.

(2) A működést engedélyező szerv a bírságot kiszabó, véglegessé vált határozat másolatát megküldi a szociálpolitikáért felelős miniszternek.

43/A. §141 (1)142 Az Szt. 92/K. § (8)–(10) bekezdése és a Gyvt. 98. § (11)–(14) bekezdése szerinti közhírré tételről az Intézet gondoskodik.

(2)143 A működést engedélyező szerv a közhírré tételre kerülő adatokról – a Szociális Ágazati Portálon közzétett formában – haladéktalanul értesíti az Intézetet.

15.144

44. §

VI. Fejezet

BEJEGYZÉS HIÁNYÁBAN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS

45. § (1)145 A jegyző, más hatóság és az ellátottjogi, gyermekjogi képviselő haladéktalanul értesíti az általánosan illetékes működést engedélyező szervet, ha tudomására jut, hogy bejegyzés hiányában nyújtanak szolgáltatást.

(2)146 Ha a működést engedélyező szerv tudomására jut, hogy bejegyzés hiányában nyújtanak szolgáltatást,

a) annak megállapítása érdekében, hogy valóban szolgáltatást nyújtanak-e, és

b) – ha megállapításra kerül, hogy szolgáltatást nyújtanak – a biztosított feltételek és a működés körülményeinek megállapítása érdekében

soron kívül – szükség szerint az ellenőrző társhatóságok bevonásával – ellenőrzést tart. Az ellenőrzés magáningatlanban és abban az esetben is lefolytatható, ha az ügyfél vagy a helyszínen jelen lévő más személy úgy nyilatkozik, hogy az ellátást más jogviszony keretében nyújtják.

46. § (1)147

(2)148

(3)149 Az Szt. 92/K. § (11) bekezdése b) pontja szerinti hatósági szerződésben egy évnél hosszabb teljesítési határidő nem határozható meg. A hatósági szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a bírság ismételt kiszabása és a szociális szolgáltatás megszüntetésének kötelezettsége véglegessé válik, ha a fenntartó a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi. A hatósági szerződés költségvetési támogatás igénybevételére nem jogosít. Ha ugyanaz a szolgáltatást megszervező személy vagy szervezet a hatósági szerződés megkötését követően ismételten bejegyzés hiányában nyújt szolgáltatást, vele hatósági szerződés nem köthető.

(4) A működést engedélyező szerv

a)150 a bejegyzés hiányában nyújtott szolgáltatások ügyében hozott, véglegessé vált határozatát az ellátásra köteles helyi önkormányzattal, illetve vármegyei kirendeltséggel és az ellátottjogi, illetve gyermekjogi képviselővel is közli,

b)151 az Szt. 92/K. § (11) bekezdése b) pontja szerinti hatósági szerződést megküldi az ellátásra köteles helyi önkormányzatnak, illetve vármegyei kirendeltségnek és az ellátottjogi képviselőnek, valamint értesíti őket a hatósági szerződésben foglalt jogkövetkezmények véglegessé válásáról.

47. § (1) A szolgáltatást korábban bejegyzés hiányában megszervező személy vagy szervezet az ellátás megszervezése érdekében köteles együttműködni az ellátásra köteles helyi önkormányzattal, Főigazgatósággal, amely gondoskodik a rászoruló és ellátatlan személyekről.

(2) Tartós bentlakásos szociális intézményi ellátás esetén az ellátásra köteles helyi önkormányzat, Főigazgatóság nem köteles a 2008. január 1-jét megelőzően hatályos jogszabályok szerinti emelt szintű szolgáltatást biztosítani.

(3) Az ellátásra köteles helyi önkormányzat, Főigazgatóság és a szolgáltatást nyújtó engedélyes más fenntartója az ellátottaknak és más személyeknek a szolgáltatást korábban bejegyzés hiányában megszervező személlyel vagy szervezettel szemben fennálló követeléseiért nem felel.

(4) Az ellátásra köteles helyi önkormányzat, Főigazgatóság a megtett intézkedésekről tájékoztatja a működést engedélyező szervet.

48. § (1) A rászoruló és ellátatlan személyek ellátását az ellátásra köteles helyi önkormányzat, Főigazgatóság, illetve az ellátási kötelezettséget a helyi önkormányzattól, államtól átvállaló más fenntartó a tulajdonos, illetve a haszonélvező hozzájárulásával abban az épületben is biztosíthatja, amelyben a szolgáltatást bejegyzés hiányában nyújtották.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben bentlakásos szociális intézményi ellátás és támogatott lakhatás esetén a működést engedélyező szerv az engedélyest legfeljebb egy évre ideiglenes hatállyal is bejegyezheti, ha az engedélyes által nyújtott szolgáltatás nem felel meg a jogszabályban meghatározott valamennyi személyi és tárgyi feltételnek – ide nem értve az egyházi kiegészítő támogatás törvényben meghatározott esetekben történő megtérítését –, de

a) a rászoruló személyek az ellátásra köteles helyi önkormányzat, Főigazgatóság, illetve az ellátási kötelezettséget a helyi önkormányzattól, államtól átvállaló más fenntartó engedélyeseinél – az ellátásra köteles helyi önkormányzat, Főigazgatóság nyilatkozata alapján – nem láthatók el,

b) a biztonságos és szakszerű ellátás biztosítva van, és

c) a szolgáltatás színvonala – a 47. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – a korábbiakhoz képest nem romlik.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. Hatályba léptető rendelkezés

49. § Ez a rendelet 2013. december 1-jén lép hatályba.

17. Átmeneti rendelkezések

50. §152 (1)153 A működést engedélyező szerv a 2023. december 31-én vagy azt követően hatályukat veszítő ideiglenes hatályú bejegyzések hatályát hivatalból, kizárólag ellátási érdekből 2026. december 31-éig más jogszabályi felhatalmazás hiányában is meghosszabbíthatja. A működést engedélyező szerv a meghosszabbítás kérdésében 2024. március 31-éig dönt. A döntés véglegessé válásáig az ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya meghosszabbodik.

(2) A szolgáltatói nyilvántartásban az ellátási terület 2014. december 31-ét követően is szerepeltethető kistérségként, ha 2014. december 31-én már ekként van bejegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba. Ha az ellátási terület módosítására 2014. december 31-ét követően sor kerül, az a továbbiakban nem jelölhető meg kistérségként.

(3)–(6)154

50/A. §155 (1) A fenntartó 2019. június 30-áig köteles kérelmezni a 2018. december 31-én működő tanodájának a bejegyzését a szolgáltatói nyilvántartásba. Ha a kérelmet határidőben benyújtják,

a) az eljárás befejezéséig úgy kell tekinteni, mintha a tanoda véglegessé vált döntéssel be lenne jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba azzal az eltéréssel, hogy a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti finanszírozási szerződés e rendelkezés alapján nem köthető meg,

b) a tanodát 2019. január 1-jei hatállyal kell bejegyezni, feltéve, hogy a bejegyzés feltételeinek megfelel.

(2) A szolgáltatói nyilvántartásba már bejegyzett engedélyes esetén a tanoda bejegyzésére irányuló, 2019. június 30-áig benyújtott adatmódosítási kérelem a 29. § (1) bekezdése szerinti korlátozásokra tekintet nélkül benyújtható, és a 29. § (1) bekezdésének alkalmazása során nem vehető figyelembe.

(3) Tanoda esetén az engedélyes bejegyzése vagy adatmódosítás iránti, 2019. január 1-jét megelőzően indult eljárásra a rendelet szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ügyintézési határidő 45 nap.

50/B. §156 (1) Fejlesztő foglalkoztatás esetén az engedélyes bejegyzése vagy adatmódosítás iránti, 2017. április 1-jét megelőzően indult eljárást az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelettel megállapított szabályok alapján kell lefolytatni, ha az engedélyes működésének kezdő időpontja, illetve az az időpont, amelytől kezdődően az engedélyes az adatmódosításnak megfelelően működtethető, 2017. március 31-ét követően van.

(2) Az Szt. 138. § (5) bekezdése szerint befogadott ellátotti számot a működést engedélyező szerv az igénybevevői nyilvántartásból számára megküldött adatok alapján – 2016. december 31-éig, 2017. január 1-jei hatállyal – hivatalból jegyzi be a szolgáltatói nyilvántartásba.

(3) Ha a fenntartó helyi önkormányzat vagy azok társulása és a befogadásról szóló szakhatósági állásfoglalás, előzetes szakhatósági állásfoglalás nem tartalmazza a személyi gondozásban ellátott személyek befogadott számát, a működést engedélyező szerv a személyi gondozásban ellátott személyek befogadott számaként – 2017. január 31-éig, 2017. január 1-jei hatállyal – hivatalból a teljes befogadott ellátotti létszámot jegyzi be.

(4) Az Szt. 138. § (6) bekezdése alapján, a közleményben meghatározott határidőig benyújtott befogadási kérelmek elbírálása – a 19/A. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően – nem a szakhatósági eljárások megindulásának sorrendjében történik. A kérelem a 29. § (1) bekezdés szerinti korlátozásra tekintet nélkül benyújtható, az ilyen okból történő adatmódosítás a 29. § (1) bekezdésének alkalmazása során nem vehető figyelembe. Az Szt. 138. § (6) bekezdése alapján történő befogadást 2017. január 1-jei hatállyal kell bejegyezni a szolgáltatói nyilvántartásba.

50/C. §157

50/D. §158 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 40. § (1) bekezdés g) pont ga) alpontjában és 41. § (2) bekezdés m) pontjában foglaltak alapján a gondozási szükséglet módosításának legkorábbi időpontja 2016. január 1-je lehet.

50/E. §159 Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 744/2021. (XII. 21.) Korm. rendelettel megállapított 19/A. § (6) bekezdését a 2021. évben kiadott szakhatósági állásfoglalásokra is alkalmazni kell.

50/F. §160 (1) A bentlakásos szociális intézményben szervezett egészségügyi ellátásra is működési engedéllyel rendelkező idősek otthona nem köteles kérni a szakápolási központként történő bejegyzését a szolgáltatói nyilvántartásba.

(2) Az egyéb főzőhelyként szociális étkeztetést nyújtó engedélyes fenntartója 2018. június 30-áig köteles kérelmezni az engedélyes által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó adatok – szociális konyhára vagy népkonyhára történő – módosítását. Ha a fenntartó a határidőt elmulasztja, a működést engedélyező szerv 2018. augusztus 1-jétől az egyéb főzőhelyként nyújtott szociális étkeztetést, ha pedig az engedélyes kizárólag ilyen szolgáltatást nyújtott, az engedélyest törli a szolgáltatói nyilvántartásból.

50/G. §161 E rendeletnek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a rendelkezések hatálybalépését162 követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

50/H. §163 A működést engedélyező szerv 2020. január 31-éig hivatalból törli a szolgáltatói nyilvántartásból a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás adatait, valamint azt az engedélyest, amely kizárólag területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújt. Erre az esetre a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11/G. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak nem alkalmazhatók.

50/I. §164 A működést engedélyező szerv a szolgáltatói nyilvántartásba 2021. július 1-jén bejegyzett nevelőszülők esetén az engedélyes adatainak soron következő módosítása során, de legkésőbb 2021. december 31-éig, erre irányuló kérelem hiányában hivatalból jegyzi be a szolgáltatói nyilvántartásba a nevelőszülők természetes személyazonosító adatait és társadalombiztosítási azonosító jelét, valamint az arra vonatkozó adatot, hogy a nevelőszülő alkalmas-e különleges szükségletű, speciális szükségletű vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek fogadására.

18. Az Európai Unió jogának való megfelelés

51. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9–11. cikkének való megfelelést szolgálja.

19. Módosító rendelkezések

52. §165

53. §166

54. §167

55. §168

56. §169

20. Hatályukat vesztő jogszabályok

57. §170

1. melléklet a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelethez171

A szolgáltatói nyilvántartás adatai

1. Az engedélyes adatai:

1.1. az engedélyes neve,

1.2. az engedélyes címe és helyrajzi száma,

1.3. az engedélyes ágazati azonosítója,

1.4. annak megjelölése, hogy az engedélyes telephely-e,

1.5. a szolgáltató neve, székhelye és a székhely ágazati azonosítója, ha az engedélyes telephely,

1.6. a szolgáltató neve, ha az engedélyes székhely, és a szolgáltató különböző névvel rendelkezik,

1.7. – ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik – a szolgáltató adószáma,

1.8. a költségvetési szerv szolgáltató törzskönyvi azonosító száma,

1.9. az Szt.-ben és a Gyvt.-ben meghatározott adatok.

2. Az engedélyes fenntartójának az Szt.-ben és a Gyvt.-ben meghatározott adatai.

3. Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai:

3.1. az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése az alábbiak szerint, továbbá az egyes szolgáltatásokra vonatkozó alábbi adatok:

3.1.1. falugondnoki szolgáltatás,

3.1.2. tanyagondnoki szolgáltatás,

3.1.3. szociális étkeztetés,

3.1.3.1. szociális konyha,

3.1.3.2. népkonyha,

3.1.3.3.

3.1.4. házi segítségnyújtás: az ellátható személyek száma,

3.1.5.

3.1.6. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a kihelyezhető jelzőkészülékek száma,

3.1.7. támogató szolgáltatás: a szolgáltatáshoz használt gépjármű gyártmánya, típusa és rendszáma,

3.1.8. közösségi ellátások:

3.1.8.1. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás,

3.1.8.2. szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás,

3.1.8.3. szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás,

3.1.9. utcai szociális munka,

3.1.10. nappali ellátás:

3.1.10.1. időskorúak nappali ellátása:

3.1.10.1.1. férőhelyszám,

3.1.10.1.2. ha az engedélyes a nappali ellátás keretében demens személyek ellátását is vállalja, és megfelel az ehhez szükséges jogszabályi feltételeknek, az erre vonatkozó adat,

3.1.10.2. fogyatékos személyek nappali ellátása:

3.1.10.2.1. férőhelyszám,

3.1.10.2.2. ha az engedélyes a nappali ellátás keretében fogyatékos gyermekek ellátását is vállalja, az erre vonatkozó adat,

3.1.10.3. pszichiátriai betegek nappali ellátása: férőhelyszám,

3.1.10.4. szenvedélybetegek nappali ellátása: férőhelyszám,

3.1.10.5. hajléktalan személyek nappali ellátása:

3.1.10.5.1. férőhelyszám,

3.1.10.5.2. a külső férőhelyek címe és címenkénti száma,

3.1.11. átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás:

3.1.11.1. időskorúak gondozóháza: férőhelyszám,

3.1.11.2. fogyatékos személyek gondozóháza: férőhelyszám,

3.1.11.3. pszichiátriai betegek átmeneti otthona: férőhelyszám,

3.1.11.4. szenvedélybetegek átmeneti otthona: férőhelyszám,

3.1.11.5. éjjeli menedékhely:

3.1.11.5.1. férőhelyszám,

3.1.11.5.2. időszakos férőhelybővítés esetén ez a tény, az érintett férőhelyek száma és az az időszak, amelyre az időszakos férőhelybővítést bejegyezték,

3.1.11.6. hajléktalan személyek átmeneti szállása:

3.1.11.6.1. férőhelyszám,

3.1.11.6.2. időszakos férőhelybővítés esetén ez a tény, az érintett férőhelyek száma és az az időszak, amelyre az időszakos férőhelybővítést bejegyezték,

3.1.11.6.3. a külső férőhelyek címe és címenkénti száma,

3.1.12. ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás:

3.1.12.1. idősek otthona:

3.1.12.1.1. férőhelyszám,

3.1.12.1.2. ha az idősek otthona szakápolási központként működik,

3.1.12.1.2.1. az erre vonatkozó adat,

3.1.12.1.2.2. a szakápolási központként működtethető férőhelyek száma,

3.1.12.2. fogyatékos személyek otthona: férőhelyszám,

3.1.12.3. pszichiátriai betegek otthona: férőhelyszám,

3.1.12.4. szenvedélybetegek otthona: férőhelyszám,

3.1.12.5. hajléktalanok otthona: férőhelyszám,

3.1.13. rehabilitációs intézményi ellátás: a külső férőhelyek címe és címenkénti száma,

3.1.13.1. fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye: férőhelyszám,

3.1.13.2. pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye: férőhelyszám,

3.1.13.3. szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye: férőhelyszám,

3.1.13.4. hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye: férőhelyszám,

3.1.14. lakóotthoni ellátás:

3.1.14.1. fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona: férőhelyszám,

3.1.14.2. fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona: férőhelyszám,

3.1.14.3. pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona: férőhelyszám,

3.1.14.4. szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona: férőhelyszám,

3.1.15. támogatott lakhatás:

3.1.15.1. a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlanok címe, helyrajzi száma és férőhelyszáma,

3.1.15.2. az arra vonatkozó adat, hogy a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan bejegyzése határozatlan idejű, határozott idejű vagy ideiglenes hatályú, továbbá határozott idejű bejegyzés és ideiglenes hatályú bejegyzés esetén a bejegyzés hatályának záró időpontja,

3.1.15.3. a fenntartó által biztosított, az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatások felsorolása,

3.1.15.4. az Szt. 75. § (2) bekezdés a) és d) pontjának alkalmazása esetén az érintett szolgáltatások és az azokat biztosító szervezet megjelölése, a megállapodás időtartamának feltüntetésével,

3.1.15.5. támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére az Szt. 75. § (5) bekezdése szerinti forma megjelölésével: férőhelyszám,

3.1.15.6. támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére az Szt. 75. § (5) bekezdése szerinti forma megjelölésével: férőhelyszám,

3.1.15.7. támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére az Szt. 75. § (5) bekezdése szerinti forma megjelölésével: férőhelyszám,

3.1.15.8.

3.1.16. egyéb speciális szociális intézményi ellátás: férőhelyszám,

3.1.17. családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás:

3.1.17.1. család- és gyermekjóléti szolgálat,

3.1.17.2. család- és gyermekjóléti központ,

3.1.18. bölcsőde: férőhelyszám,

3.1.19. mini bölcsőde: férőhelyszám,

3.1.20. munkahelyi bölcsőde: férőhelyszám,

3.1.21. családi bölcsőde:

3.1.21.1. férőhelyszám,

3.1.21.2. a szolgáltatás megszervezésének módja az alábbiak szerint:

3.1.21.2.1. önálló családi bölcsőde,

3.1.21.2.2. hálózatban működtetett családi bölcsőde,

3.1.22. napközbeni gyermekfelügyelet:

3.1.22.1. férőhelyszám,

3.1.22.2. a szolgáltatás megszervezésének módja az alábbiak szerint:

3.1.22.2.1. önálló napközbeni gyermekfelügyelet,

3.1.22.2.2. hálózatban működtetett napközbeni gyermekfelügyelet,

3.1.22.3. ha kizárólag a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtanak, az erre vonatkozó adat,

3.1.23. alternatív napközbeni ellátás,

3.1.24. gyermekek átmeneti házi gondozása,

3.1.25. helyettes szülői ellátás,

3.1.25.1. nem hálózat keretében nyújtott helyettes szülői ellátás:

3.1.25.1.1. az a férőhelyszám, amelynek erejéig az engedélyes befogadhatja a gyermek otthontalanná vált szülőjét,

3.1.25.1.2. a Gyvt.-ben meghatározott adatok,

3.1.25.2. helyettes szülői hálózat:

3.1.25.2.1. férőhelyszám,

3.1.25.2.2. az a férőhelyszám, amelynek erejéig az engedélyes befogadhatja a gyermek otthontalanná vált szülőjét,

3.1.25.2.3. a Gyvt.-ben meghatározott adatok,

3.1.26. gyermekek átmeneti otthona:

3.1.26.1. férőhelyszám,

3.1.26.2. az a férőhelyszám, amelynek erejéig az engedélyes befogadhatja a gyermek otthontalanná vált szülőjét,

3.1.27. családok átmeneti otthona:

3.1.27.1. férőhelyszám,

3.1.27.2. ha a családok átmeneti otthona krízisközpontként működik,

3.1.27.2.1. az erre vonatkozó adat,

3.1.27.2.2. a félutas ház címe,

3.1.27.3. ha a családok átmeneti otthona titkos menedékházként működik,

3.1.27.3.1. az erre vonatkozó adat,

3.1.27.3.2. a félutas ház címe,

3.1.27.4. a külső férőhelyek címe és összesített férőhelyszáma,

3.1.27.5. a Gyvt. 184. § (1) bekezdése alapján bejegyzett szolgáltatási hely címe és a férőhelyek címenkénti száma,

3.1.28. nevelőszülői hálózat:

3.1.28.1. a nyújtott szolgáltatások az alábbiak szerint:

3.1.28.1.1. otthont nyújtó ellátás,

3.1.28.1.2. utógondozói ellátás,

3.1.28.1.3. utógondozás,

3.1.28.2. férőhelyszám,

3.1.28.3. a Gyvt.-ben meghatározott adatok,

3.1.28.4. az a férőhelyszám, amelynek erejéig a nevelőszülő átmeneti gondozásra befogadhatja a gondozásában lévő kiskorú szülő, valamint utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekét,

3.1.28.5. ha a nevelőszülői hálózat a szakmai programja alapján alkalmas – különleges vagy speciális nevelőszülő alkalmazása nélkül is – különleges vagy speciális szükségletű gyermekek integrált ellátására, az erre vonatkozó adat,

3.1.29. gyermekotthon:

3.1.29.1. a nyújtott szolgáltatások az alábbiak szerint:

3.1.29.1.1. otthont nyújtó ellátás,

3.1.29.1.2. utógondozói ellátás,

3.1.29.1.3. utógondozás,

3.1.29.2. a szolgáltató tevékenység formája az alábbiak szerint:

3.1.29.2.1. a 3.1.29.2.2–3.1.29.2.9. pont szerinti csoportokba nem tartozó gyermekotthon,

3.1.29.2.2. központi speciális gyermekotthon,

3.1.29.2.3. központi speciális gyermekotthonnak nem minősülő speciális gyermekotthon,

3.1.29.2.4. különleges gyermekotthon,

3.1.29.2.5. lakásotthon,

3.1.29.2.6. speciális lakásotthon,

3.1.29.2.7. különleges lakásotthon,

3.1.29.2.8. kizárólag kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon,

3.1.29.2.8.1. kizárólag menekültként elismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon,

3.1.29.2.8.2. kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon,

3.1.29.2.9. ideiglenesen befogadó gyermekotthon,

3.1.29.3. férőhelyszám,

3.1.29.4. ha a 3.1.29.2.1., a 3.1.29.2.5. vagy a 3.1.29.2.8. pont szerinti gyermekotthon ellát speciális vagy különleges szükségletű gyermekeket, ennek módja az alábbiak szerint:

3.1.29.4.1. a gyermekotthon rendelkezik olyan csoporttal, amelyben kizárólag speciális szükségletű gyermekeket lát el,

3.1.29.4.2. a gyermekotthon a 3.1.29.4.1. pontban nem említett esetben a szakmai programja alapján alkalmas speciális szükségletű gyermekek integrált ellátására,

3.1.29.4.3. a gyermekotthon rendelkezik olyan csoporttal, amelyben kizárólag különleges szükségletű gyermekeket lát el,

3.1.29.4.4. a gyermekotthon a 3.1.29.4.3. pontban nem említett esetben a szakmai programja alapján alkalmas különleges szükségletű gyermekek integrált ellátására,

3.1.29.5. az a férőhelyszám, amelynek erejéig a gyermekotthon elláthatja várandós anyák átmeneti gondozását,

3.1.29.6. az a férőhelyszám, amelynek erejéig a gyermekotthon átmeneti gondozásra befogadhatja a gondozásában lévő kiskorú szülő, valamint utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekét,

3.1.29.7. az ideiglenes befogadó férőhelyek címe és címenkénti száma,

3.1.30. utógondozó otthon:

3.1.30.1. a nyújtott szolgáltatások az alábbiak szerint:

3.1.30.1.1. utógondozói ellátás,

3.1.30.1.2. utógondozás,

3.1.30.2. a szolgáltató tevékenység formája az alábbiak szerint:

3.1.30.2.1. utógondozó lakásotthonnak nem minősülő utógondozó otthon,

3.1.30.2.2. utógondozó lakásotthon,

3.1.30.3. férőhelyszám,

3.1.30.4. az a férőhelyszám, amelynek erejéig az utógondozó otthon átmeneti gondozásra befogadhatja az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekét,

3.1.31. külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátás:

3.1.31.1. férőhelyszám,

3.1.31.2. a külső férőhelyek címe és címenkénti száma,

3.1.31.3. a működtető besorolása az általa egyébként nyújtott szolgáltatás, illetve a szolgáltató tevékenység formája szerint,

3.1.32.

3.1.33. Biztos Kezdet Gyerekház,

3.1.34. fejlesztő foglalkoztatás:

3.1.34.1. a foglalkoztatási hely címe, helyrajzi száma és az egyes foglalkoztatási helyeken foglalkoztatható személyek száma,

3.1.34.2. az arra vonatkozó adat, hogy a foglalkoztatási hely bejegyzése határozatlan idejű, határozott idejű vagy ideiglenes hatályú, továbbá határozott idejű bejegyzés és ideiglenes hatályú bejegyzés esetén a bejegyzés hatályának záró időpontja,

3.1.35. tanoda,

3.2. az engedélyes ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeinek címe és helyrajzi száma,

3.3. az engedélyes működésének kezdő időpontja [8. § (1) bekezdése],

3.4. adatmódosítással bejegyzett adatok esetén az az időpont, amelytől kezdődően az engedélyes az adatmódosításnak megfelelően működtethető [8. § (2) bekezdése],

3.5. a támogatott lakhatás és a fejlesztő foglalkoztatás kivételével valamennyi szolgáltatás esetén az arra vonatkozó adat, hogy a szolgáltatás bejegyzése határozatlan idejű, határozott idejű vagy ideiglenes hatályú, továbbá határozott idejű bejegyzés és ideiglenes hatályú bejegyzés esetén a bejegyzés hatályának záró időpontja,

3.6. a miniszteri rendeletben meghatározott nem ágazati feltételekkel kapcsolatos egyedi előírás, feltétel, illetve az egyedi szakhatósági előírás, feltétel, ha szakkérdésben ilyet határoztak meg, vagy a működést engedélyező szerv jogszabályban foglaltak szerint az ideiglenes hatályú bejegyzés során egyéb feltételt határozott meg,

3.7. valamennyi szolgáltatás esetén az ellátási terület,

3.8. az Szt. vagy a Gyvt. alapján befogadásra köteles szolgáltatás, illetve ellátotti létszám, férőhelyszám, feladatmutató esetén a szolgáltatás befogadására és a befogadott ellátotti létszámra – házi segítségnyújtás esetén ezen belül a személyi gondozásban ellátott személyek befogadott számára –, férőhelyszámra, feladatmutatóra vonatkozó adatok, illetve az arra a szolgáltatásra, ellátotti létszámra – házi segítségnyújtás esetén ezen belül a személyi gondozásban ellátott személyek befogadott számára –, férőhelyszámra, feladatmutatóra vonatkozó adat, amely után a fenntartó az Szt. vagy a Gyvt. alapján befogadás nélkül jogosult költségvetési támogatásra azzal, hogy a befogadott és befogadás nélkül költségvetési támogatásra jogosító ellátotti létszám, férőhelyszám összesen nem lehet magasabb a bejegyzett ellátotti létszámnál, férőhelyszámnál,

3.9. egyházi fenntartó és nem állami fenntartó esetén – ha a fenntartó az engedélyes által nyújtott szolgáltatásra ellátási szerződést kötött – az ellátási szerződést megkötő helyi önkormányzat, társulás, illetve állami szerv neve, székhelye, valamint az a szolgáltatás és – olyan szolgáltatás esetén, amelynél a szolgáltatói nyilvántartás ezt az adatot tartalmazza – ellátotti létszám, jelzőkészülékszám, férőhelyszám, amelyre az ellátási szerződés kiterjed, továbbá az ellátási szerződés megszűnésének időpontja, ha az ellátási szerződést határozott időre kötötték.

4. Az engedélyes bejegyzésének és az adatmódosításnak az adatai:

4.1. az eljáró hatóság megnevezése,

4.2. a bejegyzés, illetve az adatmódosítás kelte, száma, valamint véglegessé válásának és végrehajthatóvá válásának napja.

5. A történeti állomány adatai:

5.1. az 1–4. pont szerinti adatok,

5.2. a törlés ügyében eljáró hatóság megnevezése,

5.3. a törlés kelte, száma, valamint véglegessé válásának és végrehajthatóvá válásának napja.

6. Kiegészítő szabályok:

6.1. A szolgáltató és az engedélyes nevének – például a nyújtott szolgáltatások egyikének feltüntetésével vagy általában a szolgáltatásokra történő utalással – a szolgáltatói minőségére utalnia kell. Hálózatban működtetett családi bölcsőde és napközbeni gyermekfelügyelet esetén az engedélyes neveként a hálózat nevét és az adott engedélyes megkülönböztető elnevezését kell feltüntetni. Ha a szolgáltatást az egyéni vállalkozó fenntartó egyszemélyes szolgáltatóként saját maga nyújtja, az engedélyes nevét a szolgáltatói nyilvántartásban nem kell feltüntetni.

6.2. A 2008. január 1-jét megelőzően hatályos jogszabályok szerinti emelt szintű férőhelyek számát külön fel kell tüntetni.

6.3. Az ellátási terület megjelölhető

6.3.1. falugondnoki szolgáltatás esetén a település, tanyagondnoki szolgáltatás esetén a településrész vagy az önkormányzati rendeletben meghatározott ellátási körzet megnevezésével,

6.3.2. szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, valamint családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás esetén település, fővárosi kerület, a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület vagy járás megnevezésével,

6.3.3. utcai szociális munka esetén önkormányzati rendeletben meghatározott vagy a határoló közterületekkel megjelölt településrész, település, fővárosi kerület, a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület vagy járás megnevezésével,

6.3.4.172 a 6.3.1–6.3.3. pontban nem említett szolgáltatás esetén település, fővárosi kerület, a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület, járás, vármegye, régió megnevezésével vagy annak feltüntetésével, hogy az ellátási terület az ország egész területe.

2. melléklet a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelethez

Az ágazati azonosító képzése

1. Az ágazati azonosító nyolc jegyből áll.
2. Az ágazati azonosító összetétele:
2.1. 1. jegye: konstans „S” betű,
2.2. 2–7. jegye: az engedélyes sorszáma,
2.3. 8. jegye: a 2–7. számjegyek felhasználásával, a 3. pont szerinti matematikai módszerrel képzett ellenőrző szám.
3. Az ágazati azonosító 8. számjegyét úgy kell képezni, hogy a 2–7. jegyek mindegyikét meg kell szorozni azzal a sorszámmal, ahányadik helyet foglalja el az azonosítón belül (a konstans „S” betű utáni első számjegy szorozva kettővel, második számjegy szorozva hárommal stb.). Az így kapott szorzatok összegét el kell osztani 10-zel. Az ágazati azonosító 8. jegye az osztás maradéka lesz.

3. melléklet a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelethez

A tanúsítvány adattartalma

1. A tanúsítványt kiállító szerv neve, székhelye, telefonszáma és elektronikus levélcíme.

2. A fenntartó neve, székhelye, telefonszáma és elektronikus levélcíme.

3. Az engedélyes neve.

4. Az engedélyes címe.

5. Ha az engedélyes telephely, a szolgáltató neve és székhelye.

6.173 Az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség címe és a foglalkoztatási hely címe, ha azzal az engedélyes rendelkezik.

7. Az engedélyes ágazati azonosítója.

8. A bejegyzett szolgáltatások és a férőhelyek száma a szolgáltatói nyilvántartásban feltüntetett módon. Gyermekotthon és utógondozó otthon esetén az ellátási formát kell szolgáltatásként feltüntetni. A külső férőhelyek számát összesítve kell feltüntetni.

9.174 Az arra vonatkozó adat, hogy a szolgáltatás, a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, illetve a foglalkoztatási hely bejegyzése határozatlan idejű, határozott idejű vagy ideiglenes hatályú, továbbá határozott idejű bejegyzés és ideiglenes hatályú bejegyzés esetén a bejegyzés hatályának záró időpontja.

10. A tanúsítvány kiállításának helye és ideje.

11. A kiadmányozási joggal rendelkező személy aláírása és a tanúsítványt kiállító szerv bélyegzőlenyomata.

4. melléklet a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelethez

Az engedélyes bejegyzése, az adatmódosítás és az engedélyes törlése iránti kérelem benyújtására szolgáló elektronikus űrlap kötelező adattartalma175

1. A fenntartó neve, székhelye, szervezeti formája, adószáma, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme és honlapjának címe, továbbá – cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén – cégjegyzékszáma.

2. A fenntartó kapcsolattartójának neve, beosztása, telefonszáma és elektronikus levélcíme.

3. Az engedélyes vezetőjének neve és telefonszáma.

4.176 Telephelyre vonatkozó kérelem esetén a szolgáltató székhelyének ágazati azonosítója, továbbá családi bölcsőde és napközbeni gyermekfelügyelet esetén annak megjelölése, hogy más családi bölcsődére, illetve napközbeni gyermekfelügyeletre nyújtott-e be bejegyzés iránti kérelmet.

5. Az engedélyes bejegyzése iránti kérelem esetén azok az 1. melléklet szerinti adatok, amelyekkel a fenntartó az engedélyes bejegyzését kéri, valamint az annak megállapításához szükséges adatok, hogy a jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi és egyéb feltételeket teljesítik.

6. Adatmódosítás iránti kérelem esetén a kért módosítások, valamint az annak megállapításához szükséges adatok, hogy az adatmódosítással érintett, jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi és egyéb feltételeket teljesítik.

7. Az engedélyes törlése iránti kérelem esetén a törlés jogszabályban meghatározott feltételeinek teljesítésére vonatkozó adatok.

8.177 Az engedélyes bejegyzése iránti kérelem és adatmódosítás iránti kérelem esetén a fenntartó nyilatkozata arról, hogy az engedélyest, illetve az ellátotti létszámot, férőhelyszámot költségvetési támogatással kívánja-e működtetni, továbbá arról, hogy állami fenntartó esetén önkormányzati kötelező feladatot lát-e el vele, illetve hogy részesül-e az Szt. 58/A. § (2c) bekezdés b) pontja, illetve a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja szerinti támogatásban.

9. A kérelem elbírálásához jogszabály alapján szükséges egyéb adatok.

5. melléklet a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelethez178

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó iratok

1. A fenntartóval kapcsolatos iratok:

1.1. Állami fenntartó esetén csatolni kell a társulási szerződés másolatát, ha a fenntartó helyi önkormányzatok társulása.

1.2. Nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy fenntartó esetén csatolni kell a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolás másolatát.

2. A szolgáltatással kapcsolatos iratok:

2.1. Ha e rendelet másként nem rendelkezik, valamennyi szolgáltatás esetén csatolni kell

2.1.1. az engedélyes – jogszabályban meghatározottak szerint elkészített – szakmai programját,

2.1.2. a fenntartónak a szolgáltatói nyilvántartás informatikai rendszerében meghatározott formában kiállított nyilatkozatát arról, hogy a jogszabályban előírt személyi feltételeket teljesítik,

2.1.3.

2.1.4. az engedélyes címe szerinti ingatlan használati jogcímét bizonyító egyéb okirat másolatát, ha a tulajdoni lap a használat jogcímét nem igazolja,

2.1.5. a biztosító igazolását arról, hogy a szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkeznek, ha jogszabály a felelősségbiztosítási szerződés megkötését előírja,

2.1.6. az ellátási szerződés másolatát, ha az egyházi fenntartó, illetve a nem állami fenntartó az engedélyes által nyújtandó szolgáltatásra ellátási szerződést kötött,

2.1.7. az Szt. 90. § (4) bekezdése szerinti megállapodás, illetve a Gyvt. szerinti ellátási szerződés másolatát, ha az állami fenntartó az engedélyes által nyújtandó szolgáltatásra az Szt. 90. § (4) bekezdése alapján megállapodást, illetve a Gyvt. alapján ellátási szerződést kötött.

2.2. Falugondnoki szolgáltatás, tanyagondnoki szolgáltatás és támogató szolgáltatás esetén – a 2.1. pontban foglaltakon túl – csatolni kell

2.2.1. a szolgáltatáshoz használni kívánt gépjármű használati jogcímét bizonyító egyéb okirat másolatát, ha a forgalmi engedély a használat jogcímét nem igazolja,

2.2.2.

2.3. Hajléktalan személyek nappali ellátása, hajléktalan személyek átmeneti szállása és rehabilitációs szociális intézményi ellátás esetén – a 2.1. pontban foglaltakon túl – csatolni kell a külső férőhelyek elhelyezésére szolgáló ingatlan használati jogcímét bizonyító egyéb okirat másolatát, ha a tulajdoni lap a használat jogcímét nem igazolja.

2.4. Támogatott lakhatás esetén – a 2.1. pontban foglaltakon túl – csatolni kell

2.4.1. a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan használati jogcímét bizonyító egyéb okirat másolatát, ha a tulajdoni lap a használat jogcímét nem igazolja,

2.4.2. a vonatkozó megállapodás másolatát, ha az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat az Szt. 75. § (2) bekezdés a) és d) pontja alapján biztosítják.

2.5. Fejlesztő foglalkoztatás esetén – a 2.1. pontban foglaltakon túl – csatolni kell a foglalkoztatási hely használati jogcímét bizonyító egyéb okirat másolatát, ha a tulajdoni lap a használat jogcímét nem igazolja.

2.6.

2.7. Munkahelyi bölcsőde esetén – a 2.1. pontban foglaltakon túl – csatolni kell

2.7.1.

2.7.2.

2.7.3. a Gyvt. 44. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatóval kötött megállapodás másolatát, ha a munkahelyi bölcsődét nem a foglalkoztató tartja fenn.

2.8.

2.8.1. a szolgáltatást nyújtó személynek és helyettesének, valamint az engedélyesnél önkéntes jogviszonyban foglalkoztatott személyeknek a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy velük szemben nem állnak fenn a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok,

2.8.2. a szolgáltatást nyújtó személynek és helyettesének a jogszabályban meghatározott Egészségügyi Nyilatkozatát,

2.8.3. a háziorvos igazolását arra vonatkozóan, hogy a gondozás helyén – ide nem értve a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti helyet – élő más személyek egészségi állapota nem veszélyezteti az ellátandó gyermekeket.

2.9. Családok átmeneti otthona esetén – a 2.1. pontban foglaltakon túl – csatolni kell

2.9.1.

2.9.2. a félutas ház és a külső férőhelyek elhelyezésére szolgáló ingatlan használati jogcímét bizonyító egyéb okirat másolatát, ha a tulajdoni lap a használat jogcímét nem igazolja.

2.10. Nem hálózat keretében nyújtott helyettes szülői ellátás esetén – a 2.1. pontban foglaltakon túl – csatolni kell

2.10.1.

2.10.2.

2.10.3. az ellátás helye szerinti ingatlan használati jogcímét bizonyító egyéb okirat másolatát, ha a tulajdoni lap a használat jogcímét nem igazolja,

2.10.4. a helyettes szülő háztartásáról készített környezettanulmányt.

2.11. Helyettes szülői hálózat és nevelőszülői hálózat esetén – a 2.1. pontban foglaltakon túl – csatolni kell a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy

2.11.1.

2.11.2.

2.11.3.

2.11.4. az elkészített környezettanulmányok alapján a helyettes szülők, nevelőszülők háztartása alkalmas a szolgáltatás nyújtására,

2.11.5. az ellátás helye szerinti ingatlant a helyettes szülő, nevelőszülő jogszerűen használhatja a szolgáltatáshoz.

2.12. Gyermekotthon esetén – a 2.1. pontban foglaltakon túl – csatolni kell

2.12.1.

2.12.2. az ideiglenes befogadó férőhely címe szerinti ingatlan használati jogcímét bizonyító egyéb okirat másolatát, ha a tulajdoni lap a használat jogcímét nem igazolja, és az ideiglenes befogadó férőhelyet az engedélyes helyrajzi számától az ingatlan-nyilvántartásban különböző helyrajzi számon feltüntetett ingatlanon alakítják ki.

2.13. Külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátás esetén – a 2.1. pontban foglaltakon túl – csatolni kell

2.13.1.

2.13.2. a külső férőhelyek elhelyezésére szolgáló ingatlan használati jogcímét bizonyító egyéb okirat másolatát, ha a tulajdoni lap a használat jogcímét nem igazolja,

2.13.3. a külső férőhelyet biztosító lakásról (lakrészről) készített környezettanulmányt.

2.14. Ha a fenntartó az engedélyest költségvetési támogatással kívánja működtetni, előzetes szakhatósági állásfoglalást nem szerzett be, és az Szt. 58/A. § (2c) bekezdés b) pontja, illetve a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja szerinti feltételek fennállnak, csatolni kell a pályázat elnyerését igazoló dokumentumot.

3. Kiegészítő szabályok:

3.1. Az 1. pont szerinti iratokat nem kell ismételten csatolni, ha az eljáró működést engedélyező szervnek azt korábban már megküldték, és azokban változás nem következett be.

3.2.

3.3. A 2.1. pontban foglaltaktól eltérően az időszakos férőhelybővítés esetén a szolgáltatással összefüggésben

3.3.1. csak a 2.1.1. és a 2.1.2. pont szerinti iratokat kell minden esetben csatolni,

3.3.2. a 2.1.4. pont szerinti iratot abban az esetben kell csatolni, ha az engedélyesre megkötött felelősségbiztosítási szerződés az időszakos férőhelyekre nem terjedt ki, és jogszabály a felelősségbiztosítási szerződés megkötését előírja,

3.3.3. a 2.1.5. és a 2.1.6. pont szerinti iratot abban az esetben kell csatolni, ha az engedélyes által nyújtott szolgáltatásra megkötött ellátási szerződés, illetve az Szt. 90. § (4) bekezdése szerinti megállapodás az időszakos férőhelyekre nem terjedt ki.

1

Az 1. § a) pontja a 381/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet 19. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § b) pontja a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 77. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § e) pontja a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 123. § (4) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

4

Az 1. § h) pontja a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. § i) pontja a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 123. § (4) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

6

Az 1. § l) pontja a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 66. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 1. § l) pont lb) alpontja a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 55. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 1. § n) pontját a 284/2015. (IX. 29.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

11

A 3. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 248. § (2) bekezdésével megállapított, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 168. § a) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 4. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 248. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 4. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 248. § (13) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 4. § (5a) bekezdését a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. §-a iktatta be.

19

A 4. § (5a) bekezdés a) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 248. § (13) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 4. § (5) bekezdés b) pontja a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 55. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 4. § (7) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 458. § a) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

25

Az 5. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 248. § (4) bekezdésével megállapított, a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 133. § b) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 7. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 248. § (12) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 7. § (6) bekezdése a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. §-ával megállapított szöveg.

28

A 7. § (6) bekezdés a) pontja a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 56. § a) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 7. § (6) bekezdés b) pontja a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 56. § b) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 8. § (1) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 457. § 1. pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

31

A 8. § (2) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 457. § 2. pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

32

A 8. § (3) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 248. § (13) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.

33

A 8. § (4) bekezdését a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 234. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 248. § (12) bekezdés b) pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 457. § 2. pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

35

A 11. § (1) bekezdése a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 55. § (3) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 11. § (1a) bekezdését a 381/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet 16. §-a iktatta be.

38

A 11. § (3) bekezdése a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 55. § (3) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

39

A 12. § (1) bekezdése a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 55. § (3) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 12. § (3) bekezdését a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. §-a iktatta be, szövege a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 46. §.-ával megállapított szöveg.

41

A 13. § (1) bekezdése a 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 21. § a) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 13. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 248. § (12) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 13. § (4) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 248. § (12) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 14. § (1) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 234. § (11) bekezdés c) pontja, a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 248. § (12) bekezdés d) pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 457. § 3. pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

45

A 14. § (4) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 248. § (12) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

47

A 15. § (2) bekezdése a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 77. § b) pontja szerint módosított szöveg.

48

A 15. § (3) bekezdését a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 77. § c) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 455. § (1) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

49

A 16. § (1) bekezdése a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 76. § c) pontja szerint módosított szöveg.

50

A 16. § (2) bekezdése a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 76. § d) pontja szerint módosított szöveg.

51

A 16. § (2a) bekezdését a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 68. §-a iktatta be.

52

A 17. § (1) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 457. § 4. pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

53

A 17. § (2) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 458. § b) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

54

A 17. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 248. § (5) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 457. § 5. pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

55

A 17. § (3) bekezdés b) pontja a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 18. §-ával megállapított, a 448/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

56

A 17. § (6) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 248. § (12) bekezdés e) pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 457. § 6. pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át. [Nem vezethető át a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 168. § a) pontjában foglalt azon módosítás, amely szerint a 17. § (6) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.]

57

A 18. § (1) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 458. § c) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

58

A 18. § (3)–(4) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 458. § d) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

59

A 19. § a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 455. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

61

A 19/A. § (1) bekezdése a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 132. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

62

A 19/A. § (2) bekezdése a 349/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

63

A 19/A. § (3) bekezdése a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 133. § e) pontja szerint módosított szöveg.

64

A 19/A. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 458. § e) pontja, a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 133. § e) pontja szerint módosított szöveg.

65

A 19/A. § (5) bekezdését a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 49. §-a iktatta be, szövege a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 132. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

66

A 19/A. § (6) bekezdését a 744/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

67

A 20. § a 271/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

68

A 20. § a) pontja a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

69

A 20. § b) pontja a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 133. § f) pontja szerint módosított szöveg.

70

A 21. §-t a 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. §-a iktatta be, szövege a 349/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 22. §-ával megállapított szöveg.

71

A 23. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 248. § (12) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

73

A 24. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 40. § g) pontja, a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 55. § (3) bekezdés l) pontja szerint módosított szöveg.

74

A 24. § (1) bekezdés b) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 248. § (12) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

75

A 25. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 248. § (12) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

76

A 25. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 248. § (12) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

77

A 25. § (3) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 455. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

78

A 25. § (4) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 458. § h) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

80

A 28. § (1) bekezdés g) pontja a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 55. § (3) bekezdés m) pontja szerint módosított szöveg.

81

A 29. § (1) bekezdése a 744/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

82

A 29. § (3) bekezdése a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 76. § f) pontja szerint módosított szöveg.

83

A 29. § (4) bekezdését a 284/2015. (IX. 29.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be, szövege a 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 38. §-ával megállapított szöveg.

84

A 30. § (3) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 234. § (11) bekezdés j) pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 457. § 7. pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

85

A 31. § a 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 39. §-ával megállapított szöveg.

86

A 32. § a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 455. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

87

A 34. § (3) bekezdése a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 71. §-a iktatta be.

88

A 35. § (5) bekezdés a) pontja a 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 21. § f) pontja szerint módosított szöveg.

89

A 35. § (5) bekezdés b) pontja a 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 21. § g) pontja szerint módosított szöveg.

90

A 35. § (5) bekezdés c) pontja a 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 21. § h) pontja szerint módosított szöveg.

91

A 36. § a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 455. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

92

A 36. § (1) bekezdés a) pontja a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 123. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

93

A 36. § (1a) bekezdését a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 20. §-a iktatta be.

94

A 36. § (2) bekezdése a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított, a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 21. § a) pontja szerint módosított szöveg.

98

A 37. § (3) bekezdését a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 209. § d) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

99

A 37. § (4) bekezdése a 271/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

100

A 37. § (5) bekezdését a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 20. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

101

A 37. § (7) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 458. § i) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

102

A 37. § (8) bekezdését a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. §-a iktatta be.

103

A 37. § (9) bekezdését a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. §-a iktatta be.

104

A 37. § (10) bekezdését a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. §-a iktatta be.

105

A 38. § a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. §-ával megállapított szöveg.

107

A 38. § (2) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 248. § (13) bekezdés m) pontja hatályon kívül helyezte.

108

A 39. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 248. § (12) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

111

A 39. § (4) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 458. § j) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

112

A 39. § (5) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 248. § (12) bekezdés o) pontja szerint módosított szöveg.

113

A 39. § (6) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 248. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

114

A 39. § (7) bekezdését a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 33. §-a iktatta be.

116

A 40. § (1) bekezdés g) pont ga) alpontja a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. §-ával megállapított szöveg.

117

A 40. § (1) bekezdés g) pont gd) alpontja a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 40. § i) pontja szerint módosított szöveg.

118

A 40. § (3) bekezdését a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 38. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

119

A 41. § (2) bekezdés a) pontja a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 55. § (3) bekezdés r) pontja szerint módosított szöveg.

120

A 41. § (2) bekezdés e) pontja a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 40. § c) pontja szerint módosított szöveg.

121

A 41. § (2) bekezdés f) pontja a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 55. § (3) bekezdés s) pontja szerint módosított szöveg.

124

A 41. § (2) bekezdés k) pontja a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 40. § i) pontja szerint módosított szöveg.

125

A 41. § (2) bekezdés m) pontja a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

126

A 41. § (2) bekezdés n) pontja a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

127

A 41. § (2) bekezdés o) pontját a 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 40. § k) pontja szerint módosított szöveg.

128

A 41. § (2) bekezdés p) pontját a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése iktatta be.

129

A 41. § (2) bekezdés q) pontját a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése iktatta be.

130

A 41. § (3) bekezdését a 10/2021. (I. 20.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be, szövege a 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 41. §-a szerint módosított szöveg.

131

A 42. § (2) bekezdése a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 72. §-ával megállapított szöveg.

132

A 42. § (5) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 457. § 11. pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

133

A 42. § (8) bekezdését a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. §-a iktatta be.

134

A 42. § (9) bekezdését a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. §-a iktatta be.

135

A 42. § (10) bekezdését a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. §-a iktatta be, szövege a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 457. § 12. pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

136

A 42. § (11) bekezdését a 10/2021. (I. 20.) Korm. rendelet 18. §-a iktatta be.

138

A 42/A. § (1) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 455. § (7) bekezdésével megállapított, a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 133. § h) pontja szerint módosított szöveg.

139

A 42/A. § (2) bekezdését a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 38. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

140

A 43. § a 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 40. §-ával megállapított szöveg.

141

A 43/A. §-t a 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be.

143

A 43/A. § (2) bekezdése a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított, a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 21. § f) pontja szerint módosított szöveg.

144

A 15. alcímet (44. §) a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 248. § (13) bekezdés o) pontja hatályon kívül helyezte.

145

A 45. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 248. § (12) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

146

A 45. § (2) bekezdés záró szövegrésze a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 20. §-a szerint módosított szöveg.

147

A 46. § (1) bekezdését a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 38. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

148

A 46. § (2) bekezdését a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 38. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

152

Az 50. § a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 74. §-ával megállapított szöveg.

153

Az 50. § (1) bekezdése a 349/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.

154

Az 50. § (3)–(6) bekezdését a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 20. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

156

Az 50/B. §-t a 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 19. §-a iktatta be, szövege a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 53. §-ával megállapított szöveg.

157

Az 50/C. §-t a 284/2015. (IX. 29.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 134-a.

158

Az 50/D. §-t a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 38. §-a iktatta be.

159

Az 50/E. §-t újonnan a 744/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

160

Az 50/F. §-t a 381/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be.

161

Az 50/G. §-t a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 455. § (9) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

162

A hatálybalépés napja 2017. december 31.

163

Az 50/H. §-t a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 123. § (2) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

164

Az 50/I. §-t a 414/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta be.

165

Az 52–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

Az 52–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

Az 52–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

Az 52–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

Az 52–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

Az 1. melléklet 6.3.4. pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 168. § d) pontja szerint módosított szöveg.

173

A 3. melléklet 6. pontja a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 55. § (3) bekezdés t) pontja szerint módosított szöveg.

174

A 3. melléklet 9. pontja a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 55. § (3) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

175

A 4. melléklet címe a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 77. § b) pontja szerint módosított szöveg.

176

A 4. melléklet 4. pontja a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 19. § o) pontja szerint módosított szöveg.

178

Az 5. melléklet a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 456. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át. Az 5. melléklet a 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet 16. § c) pontja, a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. § d) és e) pontja, a 232/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 16. §-a, a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 123. § (3) bekezdése, (4) bekezdés e)–f) pontja és (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére