• Tartalom
Oldalmenü

37/2013. (VII. 3.) NFM rendelet

a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása 2013. évi igénybevételének részletes szabályairól

2013.07.04.

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. mellékletében meghatározott IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok cím (a továbbiakban: előirányzat) terhére a Kvtv. 3. melléklet 4. pontja alapján 2013. évben nyújtható támogatás igénylésének és folyósításának szabályaira, döntési rendszerére, felhasználására és a felhasználás ellenőrzésének rendjére, valamint elszámolására terjed ki.

2. A támogatás általános feltételei

2. § (1) A támogatás – a Kvtv. 3. melléklet 4. pontja szerinti kivételként – új eszköz beszerzésére akkor nyújtható, ha a folyamatos működés, üzemeltetés csak új eszköz beszerzésével biztosítható.

(2) A működtetés támogatására a bevétellel nem fedezett, indokolt működtetési költségek támogatása tekintetében van lehetőség, különösen a településrészek összeköttetésének biztosításával megvalósuló napi munkába járás biztosítása érdekében (a továbbiakban: működtetési támogatás).

(3) Egy átkeléshez tartozó vízi közlekedésre alkalmas létesítmény (hajó, komp, révcsónak) fenntartására, felújítására, egy átkelőhöz kapcsolódó új eszköz beszerzésre, valamint egy átkelés működtetési támogatására egy támogatási évben csak egy önkormányzat pályázhat.

3. A támogatás mértéke

3. § (1) A támogatás összegét az előirányzat terhére a helyi önkormányzatokért felelős miniszter biztosítja.

(2) E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás igényelhető, nyílt pályázat útján.

(3) Az igényelhető támogatás mértéke – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a fenntartáshoz, felújításhoz, új eszköz beszerzéséhez szükséges összeg legfeljebb 70%-a lehet.

(4) Az igényelhető támogatás mértéke a fenntartáshoz, felújításhoz vagy új eszköz beszerzéséhez szükséges összeg legfeljebb 80%-a:

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló kormányrendeletben meghatározott települések, és

b) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló kormányrendeletben meghatározott kistérségeket alkotó települések

esetében.

4. § (1) A működtetési támogatás nem haladhatja meg a bevétellel nem fedezett, indokolt működtetési költségek 80%-át.

(2) Működtetési támogatásra azok az önkormányzatok pályázhatnak, amelyeknél az átkelés nem ingyenes, és a komp-révközlekedéshez szociálpolitikai menetdíj-támogatást vesznek igénybe.

4. A támogatás feltételei

5. § (1) A támogatás odaítélésének feltétele, hogy az önkormányzat nyilatkozik arról, miszerint a tárgybeli, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások összege nem haladja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) Minden egyes új támogatás odaítélésekor a tárgybeli, valamint az azt megelőző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.

(3) A támogatást nyújtó a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. bekezdésében foglaltak szerinti tájékoztatást ad.

(4) Azonos elszámolható költségek tekintetében a csekély összegű (de minimis) támogatás nem kumulálható állami támogatással, ha az ilyen jellegű kumuláció olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi a csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.

6. § (1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában nem nyújtható támogatás azon önkormányzat részére, amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben.

(2) Nem nyújtható támogatás olyan önkormányzat részére, amelynek az államháztartásról szóló törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti köztartozása van.

(3) Törvény eltérő rendelkezése hiányában nem nyújtható támogatás olyan önkormányzat részére, amely adósságrendezési eljárás alatt áll.

7. § Az önkormányzat köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási szerződés megkötésének napjától számított tíz évig megőrizni.

8. § A működtetési, fenntartási, felújítási és új eszköz beszerzési támogatások esetében csak a támogatás szerinti célhoz közvetlenül kapcsolódó költségek számolhatóak el.

9. § (1) Az elbírált pályázatban foglaltakon felül felmerülő költségeket – az eredetileg jóváhagyott szakmai-műszaki tartalom sérelme nélkül – a pályázó önkormányzatnak kell viselnie.

(2) A pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházásokhoz e rendelet alapján nem igényelhető támogatás. A beruházás kezdetének időpontja az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 12. § (2) és (3) bekezdése szerinti időpont.

5. A támogatás igénylése

10. § (1) A támogatást az 1. melléklet szerinti adatlap – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján – a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott két eredeti példányának a kincstárnak a támogatást igénylő székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) 2013. július 15-éig beérkezően lehet igényelni. A támogatási igényhez 2 eredeti példányban csatolandó dokumentumok felsorolását az 1. melléklet szerinti adatlap melléklete tartalmazza.

(2) A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a támogatást igénylő az informatikai rendszeren az igénylést 2013. július 16-án éjfélig rögzítette, és azt legkésőbb 2013. július 17-én postára adta. A kizárólag postai úton benyújtott igénylés érvénytelen. A határidő elmulasztása jogvesztő.

11. § (1) Az önkormányzat a pályázat benyújtásakor nyilatkozik a tartós üzemeltetésnek a támogatási szerződés hatálybalépésétől számított minimum 5 évig való fenntartásáról, továbbá – 2 millió forintot meghaladó, fenntartásra, felújításra, új eszköz beszerzésre benyújtott pályázat esetében – vállalja, hogy a fenntartandó, felújítandó eszközt vagy a beszerzendő új eszközt a támogatás folyósításától számított 5 évig nem idegeníti el.

(2) Tartós üzemeltetésnek minősül, ha az átkelés az időszakos leállásoktól – a karbantartási munka idejétől, a közlekedés biztonságát veszélyeztető időjárási körülményektől, valamint a téli időszaktól – eltekintve rendeltetésének megfelelően, napi rendszerességgel biztosított.

(3) Ha a támogatott eszközt az (1) bekezdésben foglalt határidő előtt elidegenítik, az önkormányzatnak a támogatást, kamattal növelt összegben – az Áht.-ban foglaltak szerint – vissza kell fizetnie.

(4) Ha az önkormányzat a (2) bekezdésben meghatározott tartós üzemeltetést az (1) bekezdés szerinti határidőig nem tartja fenn, a támogatást, kamattal növelt összegben – az Áht.-ban foglaltak szerint – vissza kell fizetnie.

(5) A (4) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettségtől mentesülhet az az önkormányzat, amely egy működő átkelés tartós üzemeltetését adott helyen meg kívánja szüntetni, azonban az átkelés tartós üzemeltetését egy másik, közlekedéspolitikailag indokolt, az önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó helyen folytatólagosan biztosítani szándékozik. A mentesülés feltétele, hogy az önkormányzat erre vonatkozó kérelmét a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felé írásban jelezze, és az áthelyezést a miniszter engedélyezze.

(6) Kizárólag azon önkormányzatoknál lehet a támogatás alapjául a bruttó költségeket figyelembe venni, amelyek az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti levonási joggal – az érintett beruházás tekintetében – nem rendelkeznek. Ha az önkormányzat a támogatást – szerződés alapján – a beruházás lebonyolítását végző, a beruházással összefüggésben általános forgalmi adó levonására jogosult vállalkozónak továbbítja, a támogatásban a nettó módon számított költségeket kell figyelembe venni.

12. § (1) Az Igazgatóság a benyújtott támogatási igényt szabályszerűségi szempontok alapján megvizsgálja. Hiányos igénylés esetében az Igazgatóság legfeljebb öt napos határidő kitűzésével hiánypótlásra vagy módosításra hívja fel a támogatást igénylőt. Ha a támogatást igénylő a felhívásnak a megadott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, az Igazgatóság az Áht. rendelkezései alapján jár el.

(2) Az Igazgatóság a támogatási igények egy eredeti példányát 2013. augusztus 9-éig megküldi a miniszternek.

6. A pályázatok elbírálása

13. § (1) A pályázatokról a miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, és az államháztartásért felelős miniszter együttes utasításában meghatározott Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslata alapján a miniszter tárgyév szeptember 10-ig dönt.

(2) A miniszter döntését megelőzően a helyi önkormányzatokért felelős miniszter nyilatkozik a miniszter felé, hogy a Kvtv. 3. melléklet 4. pontjában megjelölt célra biztosított összeg rendelkezésre áll.

(3) A Bizottság javaslata alapján a miniszter a pályázat szerinti beruházás bekerülési összegét a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja vagy forrás hiányában a pályázatot elutasíthatja. Amennyiben a pályázó csökkentett mértékű támogatás esetén is képes és kész a pályázata szerinti beruházás megvalósítására, erről köteles a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül erről szóló írásbeli nyilatkozatát a miniszternek elküldeni.

14. § (1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a beérkező pályázatok és a rendelkezésre álló források figyelembevételével prioritást élveznek:

a) a megelőző évben megítélt, de ki nem fizetett támogatások, amelyek olyan beruházásokhoz kapcsolódnak, amelyek elvégzése még indokolt,

b) a kompon, révcsónakon végzendő, a közlekedés biztonságát szolgáló javítások, felújítások,

c) a közlekedési szolgáltatások színvonalának emelését, valamint a közlekedés biztonságát szolgáló hajózási létesítményeken elvégzendő javítások, korszerűsítések,

d) a közegészségügyi előírásokat, esélyegyenlőségi intézkedéseket megfogalmazó jogszabályok előírásait megvalósító beruházások,

e) azoknak az átkeléseknek a felújítási kérelmei, amelyek kistérségi központok jobb elérhetőségét biztosítják, valamint azon települések igényei, ahol a munkába járás, iskolalátogatás, egészségügyi ellátás nyújtása, illetve igénybevétele más közösségi közlekedési eszközzel nem, vagy csak igen nagy kerülővel biztosítható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott prioritások nem jelentenek sorrendiséget.

(3) A pályázat elbírálásakor a Bizottság a javaslata kidolgozása során figyelembe veszi, hogy a rendelkezésre álló, odaítélendő összegből a pályázat adott tétele e rendelet szabályai szerint megvalósítható és elszámolható-e.

15. § A miniszter a megítélt támogatásról vagy a pályázat elutasításáról legkésőbb a tárgyév szeptember 16-áig a pályázatot benyújtó önkormányzatokat írásban, a kincstárt elektronikus úton értesíti. A miniszter a döntéseket közzéteszi a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján.

7. A támogatási szerződés megkötése, a támogatás folyósítása

16. § (1) A miniszter a támogatásban részesülő önkormányzattal a támogatás biztosításának feltételeiről támogatási szerződést köt.

(2) A támogatási szerződés megkötésének határideje a tárgyév december 2-a. E bekezdésben rögzített határidő után a miniszteri döntéstől függetlenül támogatási szerződés nem köthető.

17. § (1) A miniszter a támogatási szerződés megkötését követően annak egy példányát megküldi a kincstár részére, illetve a döntési listát a döntést követő 8 napon belül a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek a támogatási szerződés megkötését követő utalványozás céljából.

(2) A megítélt támogatást az utalványozást követően a kincstár egy összegben folyósítja az önkormányzat számlájára.

8. A támogatás felhasználása

18. § (1) Az elnyert támogatásból megvalósuló munkák a támogatási szerződés hatályának beálltát követően kezdhetőek el.

(2) A munkák megkezdéséről az önkormányzat – a megkezdést igazoló dokumentum másolatát is csatolva – a minisztert írásban értesíti.

(3) A támogatás felett a kedvezményezett önkormányzat rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

(4) A kedvezményezett önkormányzat köteles a támogatás felhasználásáról elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.

9. A támogatás elszámolása

19. § (1) Az önkormányzat a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról december 31-ei fordulónappal az éves költségvetési beszámoló keretében és annak rendje szerint számol el. A támogatásnak a 2013. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2014. május 31-éig lehet felhasználni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználására vonatkozó határidőt a miniszter az önkormányzat kérelmére egy alkalommal, legfeljebb a tárgyévet követő év június 30-áig meghosszabbíthatja, ha vis maior a pályázaton elnyert támogatásból megvalósítandó munkák elvégzését akadályozta.

(3) Az önkormányzat, amennyiben a 2013. évben felhasználta az igénybevett támogatás teljes összegét, a 2013. évi költségvetési beszámolójának benyújtásával egyidejűleg, amennyiben a 2014. év május 31-éig használta fel, a 2014. évi költségvetési beszámolójának benyújtásával egyidejűleg a 20. § szerinti elszámolást nyújt be.

(4) A támogatással történő elszámolást a kincstár az Áht.-ban szabályozott felülvizsgálat keretében ellenőrzi.

20. § (1) A fenntartási, felújítási, új eszköz beszerzési támogatás elszámolásnak tartalmaznia kell a 2. melléklet szerinti, kitöltött „A” típusú elszámoló lapot.

(2) Az elszámoló laphoz csatolni kell a kifizetett számlák hitelesített másolatát oly módon, hogy azok a műszaki tartalommal azonosíthatóak legyenek, továbbá a kifizetést igazoló dokumentum hitelesített másolatát. A benyújtott számlamásolatok abban az esetben fogadhatók el, ha azokat az önkormányzat vagy az önkormányzattal szerződéses viszonyban álló üzemeltető nevére állították ki.

(3) Az elszámoló laphoz csatolni kell a munka elvégzéséről a hajózási hatóság által kiállított jegyzőkönyvet, vagy amennyiben rendelkezésre áll, a minisztérium munkatársa vagy megbízottja által készített emlékeztetőt is.

(4) A működtetési támogatás bizonylatokkal alátámasztottan a 2. melléklet szerinti „B” típusú elszámoló lap kitöltésével számolható el.

(5) Az önkormányzatnak a beruházást lebonyolító vállalkozással kötött szerződést, valamint a fenntartási és felújítási munkák elvégzését igazoló dokumentációkat az elszámoláshoz csatolnia kell. A dokumentációnak tartalmaznia kell a szerződés tárgya szerinti tevékenységet és az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket.

10. A támogatással megvalósított fenntartási és felújítási munka szakszerűségének, új eszközök beszerzésének, valamint a működtetés ellenőrzése

21. § (1) A fenntartási és felújítási munkák elvégzését, új eszközök beszerzését, a tartós üzemeltetést, valamint az elidegenítési tilalom betartását

a) a minisztérium munkatársa vagy a minisztérium megbízottja a helyszínen a kivitelezés során és annak befejeztével, vagy a működés során megtekintheti, és arról emlékeztetőt készíthet,

b) a hajózási hatóság helyszíni ellenőrzés keretében a kivitelezés során és annak befejeztével, vagy a működés során ellenőrzi, és arról ellenőrzési jegyzőkönyvet vesz fel.

(2) Ha az ellenőrzés vagy megtekintés során megállapítást nyer, hogy az önkormányzat jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, akkor erről a hajózási hatóság – a jegyzőkönyv egyidejű megküldésével – értesíti a minisztert és a kincstárt.

11. Műszaki tartalom-módosítás

22. § (1) Különösen indokolt esetben engedélyezhető a műszaki tartalom-módosítása. Az elbírálás feltétele az új műszaki tartalomra vonatkozó 1. melléklet szerinti dokumentáció és a műszaki tartalom-módosítás indokolásának benyújtása. Az eredeti pályázathoz képest változatlan dokumentumokat újra nem kell benyújtani. A módosítást az önkormányzat legkésőbb a tárgyév november 10-éig kezdeményezheti az Igazgatóságnál az 1. mellékletben foglalt új adatlappal, a 10. § (1) bekezdésében előírt módon.

(2) Az Igazgatóság a benyújtott kérelmet szabályszerűségi szempontok alapján megvizsgálja. Hiányos kérelem esetében az Igazgatóság legfeljebb öt napos határidő kitűzésével hiánypótlásra vagy módosításra hívja fel a kérelmező önkormányzatot. Az Igazgatóság a kérelem egy eredeti példányát 2013. november 30-áig megküldi a miniszternek.

(3) A műszaki tartalom-módosítási kérelmekről, a Bizottság javaslata alapján, a miniszter a tárgyév december 13-áig dönt. A miniszter a kérelmező önkormányzatokat a döntésről 8 napon belül írásban, az Igazgatóságot elektronikus úton értesíti.

(4) A döntésről történő értesítést követően a miniszter a módosított támogatói szerződést 8 napon belül postai úton megküldi az Igazgatóság részére.

(5) Különösen indokolt esetnek minősül a támogatási kérelem benyújtásakor még nem ismert, de időközben szükségessé vált beavatkozás elvégzésére irányuló műszaki tartalom-módosítás.

12. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

24. § Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006.12.28., 5–10. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 37/2013. (VII. 3.) NFM rendelethez

ADATLAP

a közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, új eszköz beszerzési és működtetési támogatásához

1. Igénylő önkormányzat (gesztor)

Neve:     

Címe:     

Telefon, fax:     

KSH kódja:     

Adószám:     

2. Tulajdonos

Neve:     

Címe:     

Telefon, fax:     

Adószám:     

3. Üzemben tartó

Neve:     

Címe:     

Telefon, fax:     

Adószám:     

4. Az átkelés megnevezése

5. Az üzemeltetett úszólétesítmények nyilvántartási száma

6. Üzemeltetési engedély száma:     

7. Átkelőhely helyrajzi száma (a település megjelölésével):     

8. Az igénylés célja

A) Úszólétesítmények felújítása (kompok, hajók, úszóművek)

Indokolás:     

B) Parti létesítmények felújítása (kiszolgáló révház, közművek, csörlők stb.)

Indokolás:     

C) Révlejáró, kiszolgáló út felújítása (az átkelés területén lévő, a működtetéshez közvetlenül kapcsolódó révlejárók, járdák, lépcsők, belső utak)

Indokolás:     

D) Új eszköz beszerzése

Indokolás:     

E) Működtetés

Indokolás:     

9. Nyilatkozattételre, adatszolgáltatásra jogosult szervezet, személy megnevezése, telefonszáma

szakmai-műszaki vonatkozásban:

pénzügyi vonatkozásban:

10. A költségek megoszlása (Ft)

Átkelés neve:     

 

 

Feladat megnevezése

Nettó összeg

Áfa összege

Bruttó összeg

 

1.

Felújítás (kompok, hajók, révek)

 

 

 

 

2.

** Felújítás (parti létesítmények, utak)

 

 

 

 

3.

Új eszköz(ök) beszerzése

 

 

 

 

4.

Felújítás és új eszköz beszerzésének költsége összesen (1+2+3)

 

 

 

 

5.

Igényelt támogatás aránya (%):

 

 

 

 

6.

Igényelt támogatás összege:

 

 

 

 

 

ebből:
– tárgybeli rendelet szerinti támogatás összege:

 

 

 

 

 

– egyéb támogatás összege:

 

 

 

 

7.

Saját forrás összege (4–6)

 

 

 

11. Saját forrás megoszlása (Ft)

 

1.

A helyi önkormányzat képviselő-testületi határozata vagy a polgármester nyilatkozata alapján a beruházáshoz biztosított saját forrás

 

 

2.

Hitel

 

 

 

.........................................................

 

 

Saját forrás összesen

 

12. Működtetési támogatás igénylése (E Ft)

 

Sor-
szám

Tényleges és tervezett bevételek

Tényleges és tervezett kiadások

 

Megnevezés

Előző évi tényl.
E Ft

Tárgyévi terv.
E Ft

Megnevezés

Előző évi tényl.
E Ft

Tárgyévi terv.
E Ft

 

1.

Jegyek, bérletek eladása

 

 

Üzemanyag-felhasználás

 

 

 

2.

Fogyasztói árkiegészítés

 

 

Energia (gáz, villany, fűtés), víz, csatorna stb.

 

 

 

3.

Önkormányzati hozzájárulás

 

 

Bérek és közterhei

 

 

 

4.

Működtetési támogatás

 

 

Foglalkoztatással összefüggő egyéb

 

 

 

5.

Egyéb bevételek

 

 

Egyéb kiadások (engedélyek stb.)

 

 

 

6.

Összesen:

 

 

Összesen:

 

 

Igényelt működtetési támogatás összege:      E Ft.

Az adatlapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: ........................................., ...............................

P. H.

.......................................................
polgármester

Melléklet az adatlaphoz

Az adatlaphoz csatolandó dokumentumok

 

A
Csatoltam

B
Nem csatoltam

C

D

E
Csatolandó dokumentum megnevezése

 

1.

melléklet

A tulajdonos és az önkormányzat közötti üzemeltetésről szóló szerződés jegyző által hitelesített másolata*

 

2.

melléklet

A komp-, illetve a révátkelőhely üzemeltetési engedélyeztetésére vonatkozó hatósági határozat hiteles másolata

 

3.

melléklet

A komp-, illetve a révátkelőhely átnézeti helyszínrajza (M:1:10 000)

 

4.

melléklet

A területi főépítész tervezett munkálatokkal való egyetértő nyilatkozata**

 

5.

melléklet

Ha a tervezett beruházási tevékenység termőföldön valósul meg az ingatlanügyi hatóság más célú hasznosítási engedélye

 

6.

melléklet

Jogerős engedély (például építési engedély környezetvédelmi vagy környezethasználati engedély)**

 

7.

melléklet

Hajózási hatóság jegyzőkönyve a tervezett munkálatok műszaki tartalmának szükségességéről

 

8.

melléklet

Tervezett felújítás tételes költségkalkulációja

 

9.

melléklet

A támogatási igény benyújtásának napjától számított harminc napnál nem régebbi képviselő-testületi határozat vagy polgármesteri nyilatkozat az önrész vállalásáról (Ft-ban és %-ban)***

 

10.

melléklet

Nyilatkozat a tartós üzemeltetés fenntartásáról, az elidegenítési tilalomról

 

11.

melléklet

Számításokkal alátámasztott üzemeltetési adatok (tárgyévet megelőző évi viteldíjbevétel, üzemeltetés éves nettó ráfordítása, fogyasztói árkiegészítés nagysága, kapott működtetési támogatás nagysága)****

 

12.

melléklet

Új eszköz beszerzése esetén annak árajánlata

 

13.

melléklet

Ha a fejlesztés nem építési engedély köteles, akkor az önkormányzat erre vonatkozó nyilatkozata

 

14.

melléklet

A pályázati évben, valamint az azt megelőző két évben kapott csekély összegű támogatásról szóló nyilatkozat

 

15.

melléklet

A pályázónak az elvégzendő munkák fontossági sorrendjére vonatkozó nyilatkozata (prioritási lista)

 

16.

melléklet

Az önkormányzat nyilatkozata:
– az ÁFA visszaigényelhetőségéről, valamint arról, hogy nettó vagy bruttó támogatást igényel,
– arról, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek,
– annak tudomásulvételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások, folyósítása felfüggesztésre kerül, illetve az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon – visszatartásra kerülhet,

 

 

 

 

 

– a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-ában foglaltakról,
– ahhoz történő hozzájárulásáról, hogy a kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az Ávr.-ben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek,
– arról, hogy a költségvetésből nyújtott támogatás célja tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e

 

17.

melléklet

Az Ávr. 83. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésének vállalásáról, továbbá arról, hogy a miniszter által megállapított, jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az e rendeletben foglaltak szerint visszafizeti

A 15–17. mellékletben foglalt nyilatkozatok dátuma nem lehet a pályázat benyújtásának napjától számított harminc napnál régebbi.

Kérjük, hogy a négyzetekben jelölje X-jellel, hogy a mellékletet csatolta, illetve nem csatolta.

* Csak abban az esetben, ha a kompnak, révnek nem az önkormányzat a tulajdonosa.

** Hatósági engedélyköteles tevékenység esetében.

*** Az Ávr. 72. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglaltak szerint a helyi önkormányzatok képviselő-testületei felhatalmazhatják a polgármestert, hogy nyilatkozhasson a saját forrás biztosításáról.

**** Csak működtetési támogatás igénylése esetén.

Kérjük, hogy a dokumentumokat a táblázat szerinti mellékletek sorrendjében állítsa össze, jelölve az adott melléklet számát!

Ha az igazolást, engedélyt nem csatolta, de beszerzése folyamatban van, kérjük azt is feltüntetni.

Kelt: .............................., 2013. ..................... hó ....... nap

P. H.

.......................................................
(cégszerű aláírás)

2. melléklet a 37/2013. (VII. 3.) NFM rendelethez

A közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, új eszköz beszerzési és működtetési támogatása igénybevételének éves elszámolása
A. típusú ELSZÁMOLÓ LAP
a javítási, felújítási és új eszköz beszerzési támogatás elszámolásához
Település (gesztor) neve:     
Átkelés helye:     

 

Ft

A

B
Elfogadott igénylés adatai1

C
Számla szerinti adatok1

D
Eltérés

+/–

ebből el nem számolható

Támogatott költsége összesen

Támogatás összege

Visszautalás:

Támogatott elemek szerinti megoszlása

Eltérés

Feladat megneve-
zése

1Elfogadott igénylés adatai

Számla szerinti adatok

+/–

ebből el nem számolható

mennyiség

Ft

Sz.
sorsz.

mennyi-
ség

Ft

mennyiség

Ft

Ft

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pénzügyi elszámolás dokumentumai

pénzügyi összesítő:

db

számlamásolat:

db

átutalási bizonylat*:

db

hajózási hatóság felülvizsgálati jegyzőkönyve:

db

a fenntartási és felújítási munkák elvégzését igazoló dokumentáció:

db

1 Támogatott tölti ki
* Csak visszautalás esetében
P. H.

        ............................................................
        polgármester

B. típusú ELSZÁMOLÓ LAP
a működtetési költségek támogatásának elszámolásához
Település (gesztor) neve:
Átkelés helye:

 

 

E Ft

A

B Bevételek

C Kiadások

Sorszám

megnevezés

összege

megnevezés

összege

 

 

 

 

 

Összesen:

Összesen:

Pénzügyi elszámolás dokumentumai

pénzügyi összesítő:

db

számlamásolat:

db

átutalási bizonylat*:

db

hajózási hatóság felülvizsgálati jegyzőkönyve:

db

* Csak visszautalás esetében
P. H.

        ...............................................
        polgármester