• Tartalom

375/2013. (X. 25.) Korm. rendelet

375/2013. (X. 25.) Korm. rendelet

a fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.10.26.

A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) Kérelem esetén az adókedvezmény a kérelemben bemutatott, változatlan tartalmú tényállás esetén vehető igénybe. Tényállásváltozásnak minősül az is, ha az adózó a beruházást a kérelemben beruházási kezdőnapként megjelölt napot követő 1 éven belül nem kezdi meg. Nem minősül tényállásváltozásnak a számítási hiba vagy az elírás, valamint, ha a kérelemben, vagy a bejelentésben szereplő beruházás tervezett befejezésének időpontja eltér a tényleges befejezés időpontjától.
(10) A beszámolót, a könyvvezetést konvertibilis devizában készítő adózó a kérelem, illetve a bejelentés adatait a Magyar Nemzeti Bank hivatalos – a kérelem, illetve a bejelentés benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes – devizaárfolyamának alapulvételével számítja át forintra. Ugyanígy kell eljárni abban az esetben is, ha az átszámítás forintról euróra történik. A beszámolót, a könyvvezetést konvertibilis devizában készítő adózó az adókedvezmény igénybevételekor a ténylegesen felmerült elszámolható költséget a Magyar Nemzeti Bank hivatalos – az adóév utolsó napján érvényes – devizaárfolyamának alapulvételével számítja át forintra.”

2. § A Korm. rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

15. § (1) Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-ai 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214., 2008. 08. 09., 3–47. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
(2) Ez a rendelet
a) az N 398/2005 Fejlesztési adókedvezmény szélessávú internet-beruházásokhoz,
b) az N 651/2006 Fejlesztési adókedvezmény,
c) az N 132/2010 Fejlesztési adókedvezmény,
d) az N 685/2009 Fejlesztési adókedvezmény,
e) az N 646/2007 Fejlesztési adókedvezmény a film- és videógyártó létesítményekbe történő beruházásokhoz,
f) az N 735/2007 Fejlesztési adókedvezmény szabályozott piacra belépő vállalkozásoknak,
g) az SA.30057 (X 950/2009) Kis- és középvállalkozások legalább 500 millió forint jelenértékű beruházása után érvényesíthető fejlesztési adókedvezmény,
h) az SA.30058 (X 951/2009) a fejlesztési adókedvezmény érvényesítési feltételeként előírt létszám- és bérköltségnövelési kötelezettség alapjának meghatározása három adóév adatának számtani átlaga alapján és a munkahelyteremtő beruházás létszámnövelési kötelezettségének megszüntetése,
i) az SA.36616 (2013/X) a fejlesztési adókedvezmény szabad vállalkozási zónák területén megvalósított beruházási jogcíme,
j) az SA.36614 (2013/X) a fejlesztési adókedvezmény energiahatékonyságot szolgáló beruházási jogcíme
támogatási programok hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

3. § A Korm. rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

16. § (1) A fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 277/2011. (XII. 20.) Korm. rendelettel megállapított 1. § 8. pontját, 3. § (1) bekezdését, 3. § (5) bekezdés c) pontját, 6. § (1) és (6) bekezdését a 2011. december 31-ét követően benyújtott kérelem, bejelentés alapján érvényesíthető adókedvezményre kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 375/2013. (X. 25.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm.r.1) megállapított 5. § (9) és (10) bekezdését a Korm.r.1 hatályba lépését megelőzően benyújtott kérelem, bejelentés alapján érvényesíthető adókedvezményre is alkalmazni kell.
(3) E rendeletnek a Korm.r.1-el módosított 1. § 2. pont a) alpontját, 3. § (2) bekezdését, 3. § (5) bekezdés a) pontját, 4. § (2) bekezdését, 9. § (2) bekezdését, 12. § a) pont 9. és 10. alpontjait a 2012. december 31-ét követően bejelentett vagy kérelmezett fejlesztési adókedvezményre kell alkalmazni.”

7. § A Korm. rendelet

b) 4. § (1) bekezdés a) pontjában az „a létesítmény” szövegrész helyébe az „az építmény” szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésben a „h)–j)” szövegrész helyébe a „h)–l)” szöveg,

d) 3. számú melléklet II. A BERUHÁZÁS ADATAI rész 4. és 5. pontja szerinti táblázatban az „adatiból” szövegrész helyébe az „adataiból” szöveg,

e) 3. számú melléklet IV. NYILATKOZATOK rész i) pontjában „az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában” szövegrész helyébe „a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló jogszabályban” szöveg,

f) 3. számú melléklet V. A KÉRELEMHEZ CSATOLT MELLÉKLETEK rész 2. pontjában az „[a Bizottság rendelete az Európai Gazdasági Közösségben a termékek tevékenységek szerinti statisztikai osztályozásáról (CPA) szóló 3696/93/EGK tanácsi rendelet módosításáról]” szövegrész helyébe az „[a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. április 23-i 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet]” szöveg

lép.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 375/2013. (X. 25.) Korm. rendelethez

1.    A Korm. rendelet 3. számú melléklet II. A BERUHÁZÁS ADATAI rész 1. és 2. pontja szerinti táblázat helyébe a következő táblázatok lépnek:

 

1. A beruházás adatai

 

Beruházás kezdete (év, hó, nap)

 

 

Beruházás tervezett befejezése (év, hó, nap)

 

 

Beruházás helyszíne [megye, település]1

 

 

Beruházás célja

 

 

Beruházás jellege2

a) új létesítmény létrehozatala
b) meglévő létesítmény bővítése
c) az előállított termék, illetve a termelési folyamat
alapvető változását eredményező beruházás
d) a nyújtott szolgáltatás, illetve a szolgáltatási folyamat
alapvető változását eredményező beruházás

 

Beruházás összetétele3

a) a beruházás kizárólag létesítmény felvásárlásából áll
b) a beruházás részben tartalmaz
létesítményfelvásárlást is
c) a beruházás nem tartalmaz létesítményfelvásárlást

 

2. A megvalósítani tervezett beruházás4

 

a)

jelenértéken legalább 3 milliárd forint értékű beruházás,

 

b)

a kormányrendeletben meghatározott kedvezményezett települési önkormányzat közigazgatási területén üzembe helyezett és üzemeltetett, jelenértéken legalább 1 milliárd forint értékű beruházás,

 

c)

jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, korábban már használatba vett, állati eredetű élelmiszert előállító létesítmény jogszabályban meghatározott élelmiszer-higiéniai feltételeinek megteremtését szolgáló beruházás,

 

d)

jelenértéken legalább 100 millió forint értékű önálló környezetvédelmi beruházás,

 

e)

jelenértéken legalább 100 millió forint értékű,
ea) meglévő, a frekvenciasávok nemzeti felosztásáról szóló jogszabály fogalommeghatározása szerinti
állandó helyű szolgálat keretében, vagy a helyhez kötött, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi
C. törvény szerinti előfizetői interfésszel rendelkező,
eb) 2006. január 1-jét követően szerzett frekvencia használati jogosultság alapján megvalósuló
szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházás,

 

f)

a jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, az alapkutatást, az alkalmazott kutatást vagy a kísérleti fejlesztést szolgáló beruházás,

 

g)

jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, kizárólag film- és videogyártást szolgáló beruházás,

 

h)

munkahelyteremtést szolgáló beruházás,

 

i)

az adózó jegyzett tőkéjének felemelése keretében kibocsátott részvényeknek (vagy egy részének) a tőkepiacról szóló törvényben meghatározott szabályozott piacra történő bevezetésének a napját (az első kereskedési napot) követően, de legkésőbb az e napot követő harmadik év utolsó napjáig megkezdett, jelenértéken legalább 100 millió forint értékű beruházás,

 

j)

jelenértéken legalább 500 millió forint értékű, kis- és középvállalkozás által megvalósított beruházás,

 

k)

a szabad vállalkozási zóna területén üzembe helyezett és üzemeltetett jelenértéken legalább 100 millió forint értékű beruházás,

 

l)

a jelenértéken legalább 100 millió forint értékű – külön jogszabályban meghatározott tanúsítvány által igazolt módon – energiahatékonyságot szolgáló beruházás.

1 Ha a beruházás különböző telephelyeken valósul meg, valamennyi telephelyet fel kell tüntetni, az adatokat telephelyenként szükséges bemutatni. A szabad vállalkozási zónának minősülő település(ek) nevét aláhúzással szükséges jelölni.
2 A megfelelő válasz betűjele bekarikázandó.
3 A megfelelő válasz betűjele bekarikázandó.
4 A megfelelő válasz betűjele bekarikázandó.”
2.    A Korm. rendelet 3. számú melléklet III. AZ ADÓZÓ ÁLTAL KÉRT ADÓKEDVEZMÉNY rész helyébe a következő rendelkezés lép:
„III. AZ ADÓZÓ ÁLTAL KÉRT ADÓKEDVEZMÉNY

 

1. Az adózó által kért adókedvezmény jelenértéken

 

 

 

EUR = HUF1

 

 

 

ezer forint

ezer euró

 

1.

A beruházás megkezdését megelőző 3×365 napos időszakban megkezdett és támogatott beruházás elszámolt elszámolható költsége jelenértéken2 településenként

 

 

 

2.

A kérelemben szereplő beruházás elszámolható költsége jelenértéken településenként

 

 

 

3.

Összes elszámolható költség településenként jelenértéken [1+2.]

 

 

 

4.

Az állami támogatás számítása az összes elszámolható költség alapján

 

 

 

 

a) jelenértéken 50 millió eurónak megfelelő forintösszegig a támogatási intenzitás 100 százaléka (ha több településen valósul meg a beruházás az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget – az érintett beruházás(ok) megkezdésekor hatályos támogatási intenzitás alapul vételével – a jelenértéken meghatározott elszámolható költség arányában kell megosztani)

 

 

 

 

b) a jelenértéken 50 és 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg közötti részre a támogatási intenzitás 50 százaléka (ha több településen valósul meg a beruházás az 50 és 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg között részt – az érintett beruházás(ok) megkezdésekor hatályos támogatási intenzitás alapul vételével – a jelenértéken meghatározott elszámolható költség arányában kell megosztani)

 

 

 

 

c) jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg feletti részre a támogatási intenzitás 34 százaléka (ha több településen valósul meg a beruházás az 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg feletti részt
– az érintett beruházás(ok) megkezdésekor hatályos támogatási intenzitás alapul vételével – a jelenértéken meghatározott elszámolható költség arányában kell megosztani)

 

 

 

4/a.

Összesen [a)+b)+c)]

 

 

 

4/b.

A megelőző 3×365 napban megkezdett beruházáshoz engedélyezett (járó) állami támogatás összege

 

 

 

4/c.

A 4/a. és 4/b. különbözete alapján engedélyezhető állami támogatás összege (első korlát)

 

 

 

4/d.

A tervezett beruházás alapján engedélyezhető támogatás (második korlát)

 

 

 

4/e.

100 millió euró elszámolható költséghez adható támogatás csökkentve a megelőző 3×365 napban megkezdett beruházáshoz engedélyezett (járó) állami támogatással (első korlát, ha az adózó legfeljebb 100 millió euró elszámolható költséghez kér támogatást)3

 

 

 

4/f.

Maximálisan engedélyezhető állami támogatás összesen jelenértéken
(a 4/d. és 4/c. vagy 4/e. pontokban feltüntetett támogatás közül a kisebb összeg)

 

 

 

5.

Az adózó által kért állami támogatás összesen (=<4/f pont), településenként

 

 

 

 

ebből: adókedvezmény jelenértéken összesen és településenként

 

 

2. Az adókedvezmény tervezett ütemezése (ezer forint)

Az adókedvezmény igénybevételének adóévei

folyó ár

jelenérték

20..

 

 

20..

 

 

20..

 

 

20..

 

 

20..

 

 

20..

 

 

20..

 

 

20..

 

 

20..

 

 

20..

 

 

Összesen

 

 

1 A Magyar Nemzeti Bank hivatalos, a kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes devizaárfolyama.
2 Ha a teljes beruházás üzembe helyezésre került a jelen kérelemben szereplő beruházás megkezdése napját megelőző napig, akkor a tényadatok alapján – az adóév utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyam alkalmazásával – kell a jelenértéket meghatározni és figyelembe venni; ha a teljes beruházás nem került üzembe helyezésre a jelen kérelemben szereplő beruházás megkezdése napját megelőző napig, akkor a tervadatok jelenértékét – a kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes devizaárfolyam alkalmazásával – (a kérelemben szereplő adatot) kell figyelembe venni.
3 A táblázat ezen sorában csak akkor kell adatot szerepeltetni, ha az adózó 100 millió eurót meghaladó elszámolható költséghez nem kér állami támogatást.”

2. melléklet a 375/2013. (X. 25.) Korm. rendelethez

A Korm. rendelet 4. számú melléklet II. A beruházás adatai elnevezésű táblázata helyébe a következő táblázat lép:

II. A beruházás adatai

 

II.1. A megvalósítani tervezett beruházás megjelölése1

a) jelenértéken legalább 3 milliárd forint értékű beruházás,
b) a kormányrendeletben meghatározott kedvezményezett települési önkormányzat közigazgatási területén üzembe helyezett és üzemeltetett, jelenértéken legalább 1 milliárd forint értékű beruházás,
c) jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, korábban már használatba vett, állati eredetű élelmiszert előállító létesítmény jogszabályban meghatározott élelmiszer-higiéniai feltételeinek megteremtését szolgáló beruházás,
d) jelenértéken legalább 100 millió forint értékű önálló környezetvédelmi beruházás,
e) jelenértéken legalább 100 millió forint értékű,
ea) meglévő, a frekvenciasávok nemzeti felosztásáról szóló jogszabály fogalommeghatározása szerinti állandóhelyű szolgálat keretében, vagy a helyhez kötött, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény szerinti előfizetői interfésszel rendelkező elektronikus hírközlő hálózat fejlesztésével, vagy
eb) 2006. január 1-jét követően szerzett frekvencia használati jogosultság alapján megvalósuló,
szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházás,
f) a jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, az alapkutatást, az alkalmazott kutatást vagy a kísérleti fejlesztést szolgáló beruházás,
g) jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, kizárólag film- és videogyártást szolgáló beruházás,
h) munkahelyteremtést szolgáló beruházás,
i) az adózó jegyzett tőkéjének felemelése keretében kibocsátott részvényeknek (vagy egy részének) a tőkepiacról szóló törvényben meghatározott szabályozott piacra történő bevezetésének a napját (az első kereskedési napot) követően, de legkésőbb az e napot követő harmadik év utolsó napjáig megkezdett, jelenértéken legalább 100 millió forint értékű beruházás,
j) jelenértéken legalább 500 millió forint értékű, kis- és középvállalkozás által megvalósított beruházás,
k) a szabad vállalkozási zóna területén üzembe helyezett és üzemeltetett jelenértéken legalább 100 millió forint értékű beruházás,
l) a jelenértéken legalább 100 millió forint értékű – külön jogszabályban meghatározott tanúsítvány által igazolt módon – energiahatékonyságot szolgáló beruházás.

II.2. A beruházás kezdetének tervezett napja (év, hónap, nap)

 

II.3. A beruházás tervezett befejezése (év, hónap)

 

II.4. A beruházás helye (megye és település)2

 

II.5. Alkalmazott árfolyam (forint/euró)

 

II.6. Az elszámolható költség folyó áron, településenként (ezer forint)

 

II.7. Az elszámolható költség jelenértéken, településenként (ezer forint)

 

II.8. A beruházás célja (a beruházás megvalósításával folytatni tervezett tevékenység, termék-előállítás, szolgáltatásnyújtás)

 

II.9. Az adókedvezmény összege folyó áron (ezer forint)

 

II.10. Az adókedvezmény összege jelenértéken, településenként (ezer forint)

 

II.11. Nagyberuházás esetén (5. számú melléklet csatolása, ha az adózó ebben a részben adatot szerepeltet)

 

a) a beruházás jellege3

aa) új létesítmény létrehozatala;
ab) meglévő létesítmény bővítése;
ac) az előállított termék, illetve a termelési folyamat alapvető változását eredményező beruházás;
ad) a nyújtott szolgáltatás, illetve a szolgáltatási folyamat alapvető változását eredményező beruházás.

b) az érintett termék Prodcom besorolása
[a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista megállapításáról szóló bizottsági rendelet], illetve az érintett szolgáltatás
CPA besorolása [a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. április 23-i 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet] a kérelem benyújtásakor hatályos bizottsági rendelet besorolása alapján

 

c) a beruházás megkezdését megelőző hároméves időszakban elszámolt
ca) elszámolható költség jelenértéken, és
cb) ezen elszámolható költség alapján megítélt támogatás jelenértéken

 

d) a maximálisan engedélyezhető állami támogatás összege jelenértéken.

 

1 A megfelelő válasz betűjele bekarikázandó.
2 Ha az adózó a beruházást több telephelyen valósítja meg, akkor valamennyi telephelyet be kell mutatni. A szabad vállalkozási zónának minősülő település(ek) nevét aláhúzással szükséges jelölni.
3 A megfelelő válasz betűjele bekarikázandó.”

3. melléklet a 375/2013. (X. 25.) Korm. rendelethez

I. Nyomtatvány összefoglaló információk nyújtásához a nagyberuházási projekteknek nyújtott támogatások esetén

1.

A támogatás kedvezményezettje

 

 

2.

A támogatási program hivatkozási száma

 

 

3.

A támogatást nyújtó állami szerv/szervek

 

 

4.

A tagállam, ahol a beruházás megvalósul

 

 

5.

A régió (NUTS III. szint)

 

 

6.

Település

 

 

7.

A projekt típusa

 

Új létesítmény felállítása

Igen

Nem

 

Meglévő létesítmény bővítése

Igen

Nem

 

Meglévő létesítmény termelésének további, új termékekkel történő diverzifikációja

Igen

Nem

 

Meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatása

Igen

Nem

8.

A beruházás alapján előállított termékek vagy szolgáltatások (NACE Rev. 1.1 vagy CPA vagy PRODCOM)

 

 

9.

A beruházás diszkontált elszámolható költsége euróban

 

 

10.

Diszkontált (bruttó) támogatási összeg euróban

 

 

11.

Támogatási intenzitás (BTE%-ban)

 

 

12.

A javasolt támogatás kifizetéséhez csatolt feltételek (amennyiben vannak ilyenek)

 

 

13.

A projekt megkezdésének és befejezésének tervezett időpontja

 

 

Tervezett kezdés:

Tervezett befejezés:

14.

A támogatás odaítélésének dátuma

 

 

II. Tájékoztató adatok nagyberuházás esetén

 

Árfolyam(ok)-
forint/euró2

Elszámolható költség jelenértéken

Fejlesztési adókedvezmény jelenértéken

Közvetlen támogatás jelenértéken

 

 

ezer forint

ezer euró

ezer forint

ezer euró

ezer forint

ezer euró

1. Megelőző
3×365. napban1

 

 

 

 

 

 

 

2. Megelőző
2×365. napban1

 

 

 

 

 

 

 

3. Megelőző
365. napban1

 

 

 

 

 

 

 

4. Összesen
megelőző 3×365 nap [1+2+3]

 

 

 

 

 

 

 

5. Jelen kérelem, bejelentés

 

 

 

 

 

 

 

6. Összesen a megelőző
3×365 nap és a jelen kérelem, bejelentés [4+5]

 

 

 

 

 

 

 

7. A megelőző 3×365 napban állami támogatásban részesült projekt
a) kezdetének napja:
b) befejezésének (tervezett befejezésének) időpontja:
c) célja:

 

 

 

 

 

 

 

8. A megelőző 2×365 napban állami támogatásban részesült projekt
a) kezdetének napja:
b) befejezésének (tervezett befejezésének) időpontja:
c) célja:

 

 

 

 

 

 

 

9. A megelőző 365 napban állami támogatásban részesült projekt
a) kezdetének napja:
b) befejezésének (tervezett befejezésének) időpontja:
c) célja:

 

 

 

 

 

 

 

1 A nagyberuházás értékének meghatározásakor a jelen kérelemben, bejelentésben szereplő beruházás megkezdése napját megelőző 3x365 nap alatt, jelenértéken elszámolható költségét kell figyelembe venni az alábbiak szerint:
1. amennyiben egy állami támogatásban részesült beruházás kezdetének napja a 3x365. napot megelőző nap, azt nem kell figyelembe venni még akkor sem, ha történtek beruházások ebben az időszakban;
2. amennyiben egy állami támogatásban részesült beruházás a megelőző 3×365. napon vagy azt követően kezdődött, annak jelenértékét a következőképpen kell figyelembe venni:
– ha a teljes beruházás üzembe helyezésre került a jelen kérelemben, bejelentésben szereplő beruházás megkezdése napját megelőző napig, akkor a tényadatok alapján kell a jelenértéket meghatározni és figyelembe venni;
– ha a teljes beruházás nem került üzembe helyezésre a jelen kérelemben, bejelentésben szereplő beruházás megkezdése napját megelőző napig, akkor a tervadatok jelenértékét (a kérelemben, bejelentésben szereplő adatot) kell figyelembe venni.
2 Az állami támogatásban részesült beruházásnál
– ha a teljes beruházás üzembe helyezésre került a jelen kérelemben, bejelentésben szereplő beruházás megkezdése napját megelőző napig, akkor az adóév utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyamot kell figyelembe venni.
– ha a teljes beruházás nem került üzembe helyezésre jelen kérelemben, bejelentésben szereplő beruházás megkezdése napját megelőző napig, akkor a kérelemben, a bejelentésben, a támogatási szerződésben szereplő forint/euró árfolyamot kell figyelembe venni.
Olyan beruházás elszámolható költségét, amelyhez az adózó nem kapott állami támogatást nem kell a megelőző három éves időszak adatai között szerepeltetni.
Kelt: ...............................................
P. H.
................................................
aláírás
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. október 27. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére