• Tartalom

377/2013. (X. 25.) Korm. rendelet

az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.10.26.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 3. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában,

az 5. § b) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. és 24. pontjaiban

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az 1. számú mellékletben írtakon túlmenően a Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az (1) bekezdésben megjelölt beruházásokhoz kapcsolódó 3. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.
(2b) A Kormány a (2a) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a) első fokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint első fokú hatóságként jár el,
b) első fokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint első fokú szakhatóságként jár el.
(2c) A Kormány a (2a) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a) másodfokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint másodfokú hatóságként jár el,
b) másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint másodfokú szakhatóságként jár el.”

2. § Az R. a következő 1/A–1/B. §-sal egészül ki:

1/A. § Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. számú melléklet szerinti hatósági ügyekben – a földvédelmi eljárás kivételével – szakhatóság előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel. Az előzetes szakhatósági állásfoglalás a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható.
1/B. § (1) Az 1. számú melléklet szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
(2) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.
(3) Ha a (2) bekezdés szerint hirdetményi közlésnek van helye, és a döntés az ügyfél számára kötelezettséget állapít meg, vagy alapvető jogát vonja el vagy korlátozza, a hatóság az ismert ügyfelet a döntés szövegéről – hirdetmény kifüggesztésével egyidejűleg – az ügyfél tekintetében az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint alkalmazható kapcsolattartási forma használatával tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ilyen esetben is a hirdetményi úton történő közléshez kapcsolódóan állnak be.”

3. § Az R. a következő 1/C. §-sal egészül ki:

1/C. § A gyámhatóság az 1. számú melléklet szerinti hatósági ügyekben eljáró hatóság megkeresésére vagy a beruházó kérelmére az ismeretlen helyen tartózkodó vagy ismert helyen tartózkodó, de visszatérésben gátolt olyan természetes személy részére, akinek az 1. § (1) bekezdésében megjelölt projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügy jogát vagy jogos érdekét érintheti, ügygondnokot rendel ki. Ennek megfelelően a gyámhatóság ügygondnokot rendel ki annak a természetes személynek, akinek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban lakcímeként szereplő valamennyi címre – címenként legfeljebb egy alkalommal – megküldött postai küldeményt a postai szolgáltató
a) „a címzett ismeretlen” vagy
b) „a címzett ismeretlen helyre költözött”
megjelöléssel a feladónak visszakézbesítette.”

4. § (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Hatályát veszti

b) az R. 1. § (4) bekezdésében a „14. sora” szövegrész.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 377/2013. (X. 25.) Korm. rendelethez

A MÁV Zrt. és a GySEV Zrt. által működtetett vasúti pályahálózaton a GSM-R rendszer megvalósításához kapcsolódó közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságok

 

A

B

C

D

1

Építmény

A beruházás megvalósításával kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek, engedélyek

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2

Vasúthatósági engedélyek

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

3

Elektronikus hírközlési építmények (különösen antennák, antennatartó szerkezetek és felszín alatti távközlési alépítmények)

Hírközlés-hatósági engedélyek

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

4

Felszín feletti építmények (különösen: állomásépületek átalakítása)

Általános építésügyi hatósági engedélyek

illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi hivatala vagy járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala, műemléket érintő ügyben a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal

fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala

5

Felszíni sajátos építmények, így különösen utak, járdák, forgalomtechnika, zöldterületek építési munkái

Közúthatósági engedélyek

Építmény helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

6

Valamennyi, megvalósításhoz szükséges építmény

Környezetvédelmi hatósági eljárások, engedélyek

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

nincs

7

Valamennyi, megvalósításhoz szükséges építmény

Természetvédelmi hatósági eljárások, engedélyek

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

nincs

8

Valamennyi, megvalósításhoz szükséges építményhez kapcsolódó vízilétesítmény, illetve vízimunka

vízjogi engedélyek

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

nincs

2. melléklet a 377/2013. (X. 25.) Korm. rendelethez

Az 1. § (2a) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárások
1. szénhidrogén vezetékkel, valamint annak üzemben tartásához szükséges létesítményekkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
2. az 1. sorban meghatározottakon kívüli egyéb bányászati engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
3. villamosművel, villamos berendezéssel, valamint villamosvezetékkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
4. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
5. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
6. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
7. erdészeti hatósági engedélyezésre irányuló eljárások,
8. a 7. sorban meghatározott eseten kívüli, fakivágáshoz szükséges engedélyezési eljárások,
9. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,
10. területrendezési hatósági eljárások,
11. azok a további hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. §-ban meghatározott beruházások megvalósításához és használatbavételéhez (üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükségesek,
12. az 1–11. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. október 27. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére