• Tartalom

38/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

38/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

az egyházi költségvetési céltámogatások sajátos szabályairól szóló 142/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.02.15.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyházi költségvetési céltámogatások sajátos szabályairól szóló 142/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára, valamint a teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők fenntartásának, és használatban lévő zsidó temetők felújításának támogatására
a) az egyházak a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház között az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékáról szóló megállapodások megkötéséről szóló 1138/2001. (XII. 26.) Korm. határozat, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége között a teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temető fenntartásának, és – kivételesen – használatban lévő zsidó temető felújításának támogatásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló 1140/2001. (XII. 26.) Korm. határozat, a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Magyarországi Baptista Egyház, a Magyarországi Unitárius Egyház, az Evangéliumi Pünkösdi Közösség, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa, a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és a Magyarországi Román Ortodox Egyház között az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékáról szóló megállapodások megkötéséről szóló 1039/2002. (IV. 19.) Korm. határozat alapján, a teljes költségvetési előirányzat 90%-a erejéig, a 4. mellékletben meghatározott arányok szerint,
b) a határon túli egyházi jogi személyek a Miniszterelnöki Hivatal, valamint tizenkét határon túli egyházi jogi személy között az 5000 lakosnál kisebb magyar szórványú települések gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek kiegészítő támogatásáról szóló megállapodások megkötéséről szóló 2172/2004. (VII. 12.) Korm. határozat alapján, a teljes költségvetési előirányzat 10%-a erejéig, a 4/A. mellékletben meghatározott arányok szerint
jogosultak [az a) és b) pont szerinti jogosultak a továbbiakban együtt: egyházak].”

2. § Az R. az 1. melléklet szerinti 4/A. melléklettel egészül ki.

3. § (1) Az R. 5. § (2) bekezdésében a „támogatási keretek megállapítása” szövegrész helyébe a „támogatási keretek” szöveg lép.

(2) Az R. 5. § (6) bekezdés b) pontjában a „hónapjának 31. napján” szövegrész helyébe a „hónapjának 31. napjáig” szöveg lép.

a) az „egyház” szövegrész helyébe az „egyházak” szöveg,

b) a „folyósíthat” szövegrész helyébe a „folyósíthatnak” szöveg, és

c) a „minimálbér” szövegrész helyébe a „kötelező legkisebb munkabér” szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 38/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez

Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka előirányzat 10%-ának felosztási aránya

 

Egyház neve

Támogatási arány

1.

Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség

14,2%

2.

Nagyváradi Római Katolikus Püspökség

5%

3.

Szatmárnémeti Római Katolikus Püspökség

4,7%

4.

Erdélyi Református Egyházkerület

14,2%

5.

Királyhágómelléki Református Egyházkerület

9,3%

6.

Erdélyi Unitárius Egyház

4,7%

7.

Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház

1,3%

8.

Nagybecskereki Római Katolikus Püspökség

12,9%

9.

Szerbiai Református Keresztyén Egyház

7,3%

10.

Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

9,9%

11.

Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye

3,3%

12.

Kárpátaljai Református Egyházkerület

13,2%

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. február 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére