• Tartalom

38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról

2023.01.01.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolásának könyvelési tételeit, az elszámolás módját e rendelet 1. melléklete állapítja meg. Az 1. mellékletben nem szereplő gazdasági eseményeket az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) általános előírásai szerint kell könyvelni.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott elszámolások könyvelési tételeitől abban az esetben lehet eltérni, ha az eltérés nem ellentétes jogszabály előírásától, és az a megbízható és valós összkép biztosítása érdekében szükséges.

2. § (1) Az 1. mellékletben a könyvviteli és nyilvántartási számlák száma előtt a T betű az érintett számlák tartozik oldalukra, a K betű a követel oldalukra történő könyvelést jelent az általános számviteli szabályoknak megfelelően.

(2) Ha az 1. mellékletben szereplő könyvelési tételeknél csak az érintett könyvviteli vagy nyilvántartási számlák nem teljes egészében, csak számlaosztály, számlacsoport mélységben vannak megadva, a könyvelést az adott számlaosztályon, számlacsoporton belül, az adott gazdasági esemény által érintett könyvviteli vagy nyilvántartási számlán kell elvégezni.

(3) Ha az 1. mellékletben szereplő könyvelési tételeknél csak az érintett könyvviteli vagy nyilvántartási számlák nem teljes egészében, csak számlaosztály, számlacsoport mélységben vannak megadva, és a számlaosztály, számlacsoport száma után zárójelben egy adott szám szerepel, a könyvelést az adott számlaosztályon, számlacsoporton belül, az adott gazdasági esemény által érintett, a zárójelben szereplő szám szerinti végződésű könyvviteli vagy nyilvántartási számlán kell elvégezni.

(4) Ha az 1. mellékletben szereplő könyvelési tételeknél több könyvviteli vagy nyilvántartási számla egymással „/” jellel van elválasztva, a könyvelést a megjelölt valamely, az adott gazdasági esemény által érintett könyvviteli vagy nyilvántartási számlán kell elvégezni.

(5) Ha az 1. mellékletben szereplő könyvelési tételeknél több könyvviteli vagy nyilvántartási számla egymással „-” jellel van elválasztva, a könyvelést a megjelölt tartományon belül, az adott gazdasági esemény által érintett könyvviteli vagy nyilvántartási számlán kell elvégezni.

(6) Ha a (2)–(5) bekezdés szerinti jelölések egy tételen belül kerültek feltüntetésre, a (2)–(5) bekezdésben foglaltakat együttesen kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

4. §1

1. melléklet a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelethez2

Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolásának könyvelési tételei

I. FEJEZET

KÖVETELÉSEKKEL, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOKKAL, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, MAGYARÁZATOK

A) A költségvetési és a pénzügyi számvitelben alkalmazott nyilvántartási és könyvviteli számlák használata összefoglalóan:

Számla

Jelleg

Gazdasági események hatása a főkönyvi számlára

Nyitás

Növekedés

Csökkenés

Zárás

E/F

T/K

Ellenszámla

T/K

Ellenszámla

T/K

Ellenszámla

T/K

Ellenszámla

Nyilvántartási számlák:

01

E

T

006

T

006

K

006

K

006

02

E

T

006

T

006

K

006

K

006

03

E

T

006

T

006

K

006

K

006

04

E

T

006

T

006

K

006

K

006

05(1)

E

Z

Z

T

001

K

001

K

001

05(2)

F

K

002

K

002

T

002

T

002

05(3)

E

Z

Z

T

003

K

003

K

003

09(1)

F

Z

Z

K

001

T

001

T

001

09(2)

E

T

004

T

004

K

004

K

004

09(3)

F

Z

Z

K

005

T

005

T

005

Könyvviteli számlák:

1. számlaosztály

1

E

T

491

T

K

K

493

Kivéve:

1(6)

E

T

491

T

415

K

415

K

493

1(8)

F

K

491

K

T

T

493

1(9)

F

K

491

K

T

T

493

2. számlaosztály

2

E

T

491

T

K

K

493

2(8)

F

K

491

K

T

T

493

3. számlaosztály

3

E

T

491

T

K

K

493

Kivéve:

318

F

K

491

K

T

T

493

3318

F

K

491

K

T

T

493

3328

F

K

491

K

T

T

493

358

F

K

491

K

T

T

493

361

E/F

Z

Z

T/K

31–33

T/K

31–33

Z

Z

363

E/F

Z

Z

T/K

T/K

Z

Z

3642

F

K

491

K

T

T

493

36518

F

K

491

K

T

T

493

3658

E/F

T/K

491

T/K

T/K

T/K

493

367

F

K

491

K

T

T

493

4. számlaosztály

4

F

K

491

K

T

T

493

Kivéve:

412

F

T/K

491

K

T

T/K

493

413

F

T/K

491

K

T

T/K

493

414

F

T/K

491

K

T

T/K

493

416

F

T/K

491

K

T

T/K

493

5. számlaosztály

5

E

Z

Z

T

K

K

8

Kivéve:

571

F

Z

Z

K

T

T/K

492

572

F

Z

Z

K

T

T

492

6. számlaosztály

6

E

Z

Z

T

K

691-en keresztül átvezetés a 7. számla- osztályba

7. számlaosztály

7

E

Z

Z

T

K

591

8. számlaosztály

8

E

Z

Z

T

K

492

9. számlaosztály

9

F

Z

Z

K

T

T

492

Nyilvántartási ellenszámlák:

001

Z

Z

T/K

05(1)/
09(1)

T/K

05(1)/
09(1)

T/K

05(1)/
09(1)

002

E

T

05(2)

T

K

K

05(2)

003

F

Z

Z

K

T

T

05(3)

004

F

09(2)

K

T

T

09(2)

005

E

Z

Z

T

K

K

09(3)

006

F

K

01-04

K

T

T

01-04

B) A példákban a követelések elszámolása azt feltételezi, hogy azok esedékessége – a teljesítés határnapja vagy a teljesítésre rendelkezésre álló határidő kezdő napja – a költségvetési évre esik. Ha ez későbbi időpontra esik, a követelést a költségvetési évet követően esedékes követelések között kell nyilvántartásba venni, elszámolni:

1. Költségvetési évet követően esedékes követelés nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint

T09(2)

K0042

2. Költségvetési évet követően esedékes követelés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T352

K3/9

C) Ha a pénzügyi számvitelben eredményszemléletű bevételként elszámolt követelés a költségvetési évre vonatkozik (pl. a decemberi szolgáltatás, bérbeadás januári kifizetése), további könyvelési teendő nincs. Ha az eredményszemléletű bevételként elszámolt követelés a költségvetési éven túlra vonatkozik, az eredményszemléletű bevétel elhatárolása szükséges, amelyet az esedékesség évében kell megszüntetni:

Eredményszemléletű bevétel elhatárolása

T9

K441

D) Határozatlan idejű vagy több év előirányzatait érintő követelések (pl. több évre adott, folyamatosan törlesztett visszatérítendő támogatások, kölcsönök) esetén szükséges azokat megosztani a költségvetési évben esedékes követelések és költségvetési évet követően esedékes követelések között.
E) A példákban a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásba vétele (majd annak véglegessége esetén a pénzügyi számvitelben kötelezettségként elszámolása) azt feltételezi, hogy azok esedékessége – a teljesítés határnapja vagy a teljesítésre rendelkezésre álló határidő kezdő napja – a költségvetési évre esik. Ha ez későbbi időpontra esik, azt a 0023. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlával vagy 0024. Költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlával szemben kell nyilvántartásba venni:

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint

T0023/0024

K05(2)

F) A pénzügyi számvitelben a 05. számlacsoportban vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek közül csak a végleges kötelezettségvállalásnak, más fizetési kötelezettségnek minősülő tételeket lehet elszámolni kötelezettségként a havi feladások (integrált informatikai rendszer) alapján (1. pont). Ha a pénzügyi számvitelben el nem számolt kötelezettség után kell pénzügyi teljesítést elszámolni, azt a megfelelő követelés (kölcsön, visszatérítendő támogatás) vagy költség, ráfordítás könyvviteli számlával szemben kell elszámolni (2. pont).

1. Végleges kötelezettség elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T1–8

K422

2. Ha nem lehet a könyvviteli számlákon kötelezettséget kimutatni

T3/5/8

K32/33

G) Az Áhsz. 43. § (13) bekezdése szerinti rovatokon csak a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg lehet követelést vagy kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget nyilvántartásba venni. Az ezekhez a rovatokhoz kapcsolódó nyilvántartási számlákon így csak a 0022. Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség vagy 0041. Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámlával szemben lehet könyvelni. Ennek megfelelően ezekhez a rovatokhoz kapcsolódóan a pénzügyi számvitelben sem lehet előzetesen követelést vagy kötelezettséget elszámolni. A pénzügyi teljesítéskor azonban – a kölcsön jellegű (hitel, kölcsön, visszatérítendő támogatás, kölcsön, államháztartáson belüli megelőlegezés, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír) ügyletek kivételével – a megfelelő mérleg vagy eredményszámlát a követelésekkel vagy kötelezettségekkel szemben kell könyvelni, amit a pénzeszközök növekedésével vagy csökkenésével szemben kell a következő lépésként kivezetni.
H) Ha a pénzügyi számvitelben költségként, ráfordításként elszámolt kötelezettség a költségvetési évre vonatkozik (pl. a decemberi szállítás januári kifizetése), további könyvelési teendő nincs. Ha a költségként, ráfordításként elszámolt kötelezettség a költségvetési éven túlra vonatkozik, a költség, ráfordítás elhatárolása szükséges, amelyet az esedékesség évében kell megszüntetni:

Költség, ráfordítás elhatárolása

T372

K5–8

I) Határozatlan idejű vagy több év előirányzatait érintő kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (pl. több éves hitelek, kölcsönök, szolgáltatások, közüzemi díjak, személyi juttatások, ellátások) esetén szükséges azokat megosztani a költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek között a megfelelő nyilvántartási ellenszámlák használatával. A pénzügyi számvitelben a megosztásnak megfelelően kell a követelést, – végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén a – kötelezettséget elszámolni.
J) Kivételt képeznek az I) pontban foglaltak alól az önkormányzati alrendszerbe tartozó költségvetési szervek tárgyévi kiadási előirányzatait terhelő olyan határozott idejű kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, amelyek esetén valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év június 30-áig megtörténik. További kivételt képeznek az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat esetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 150. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségvállalások.
K) Ha a költségvetési évet követően esedékes követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek után kell teljesítést nyilvántartásba venni, azt előbb át kell sorolni a költségvetési évben esedékes követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek közé. Ha a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek esedékességében változás következik be (például a támogatás kedvezményezettje halasztást kap, hogy a következő évben fizesse vissza a támogatást, vagy az Ávr. 150. §-a előírásai szerint nem minősül kötelezettségvállalással terhelt maradványnak stb.), az átsorolást szintén meg kell tenni. Ha a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összegében változás következik be (például a tárgyévre járó személyi juttatás csökkentése szükséges, mivel a legutóbb számfejtett időszakra nem vagy kevesebb összegű illetmény jár), azok összegét kell módosítani. A pénzügyi számvitelben ennek megfelelően kell a követelést, – végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén a – kötelezettséget elszámolni:

1. Költségvetési évben esedékes követelések átvezetése a költségvetési évet követően esedékes követelések közé a költségvetési számvitel szerint

T0041
T09(2)

K09(2)
K0042

2. Költségvetési évben esedékes követelések átvezetése a költségvetési évet követően esedékes követelések közé a pénzügyi számvitel szerint

T352

K351

3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek átvezetése a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek közé a költségvetési számvitel szerint

T05(2)
T0023/0024

K0021/0022
K05(2)

4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek átvezetése a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek közé a pénzügyi számvitel szerint

T421

K422

L) Az önkormányzati alrendszerbe tartozó költségvetési szervek esetében, ha a költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek teljesítése a költségvetési évben nem történt meg, a nem teljesített rész a könyvviteli nyitás során változatlanul meg fog jelenni a 3. vagy 4. számlaosztály és a 05. vagy 09. számlacsoport megfelelő nyilvántartási számláin. A költségvetési évet követő évben esedékes követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (kötelezettségek) közül azonban az adott költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (kötelezettségek) összegét át kell vezetni a költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (kötelezettségek) közé a XIV. Könyvviteli nyitás feladatai fejezetben foglaltak szerint.

II. FEJEZET

IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSÉVEL, ELŐÁLLÍTÁSÁVAL, BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

A) Vásárlás elszámolása

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték

T0021

K05612/05622
/05632/05642

b) Általános forgalmi adó

T0021

K05672

2. Előleg a pénzügyi számvitel szerint

a) Nettó előleg a kifizetés alapján

T36511/36512

K32/33

b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó

T36411

K32/33

c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó

T36413

K32/33

d) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése

T8435

K36414

3. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték

T05612/05622/
05632/05642
T0022

K0021
K05612/05622
/05632/05642

b) Általános forgalmi adó

T05672
T0022

K0021
K05672

c) Nettó előleg teljesítésként

T05613/05623/
05633/05643

K003

d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként

T05673

K003

4. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint

a) Nettó összeg (előleggel együtt)

T11/151

K4216

b) Előleg rendezése

T4216

K36511/36512

c) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)

T36412

K4216

d) Előleg utáni levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó rendezése

T4216

K36411

e) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)

T36414

K4216

f) Előleg utáni le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó rendezése

T4216

K36413

g) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése (előleg utáni általános forgalmi adó nélkül)

T8435

K36414

5. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó összeg (előleg nélkül)

T05613/05623/
05633/05643

K003

b) Általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adó nélkül)

T05673

K003

6. A számla bruttó összege kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint (előleg nélkül)

T4216

K32/33

7. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség a költségvetési számvitel szerint

a) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0022

K053542

b) Teljesítésként

T053543

K003

8. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint

a) Kötelezettségként

T8553

K4213

b) Teljesítésként

T4213

K32/33

9. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamnyereség a költségvetési számvitel szerint: a 3. pont a) alpontja szerintiek fordítottjaként

10. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamnyereség a pénzügyi számvitel szerint

T4216

K9353

B) Saját előállítás elszámolása

1. Költségek a pénzügyi számvitel szerint
Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a költségvetési számvitelben történő könyvelés

T5
T6/7

K1-4
K591

2. Előállított eszköz a pénzügyi számvitel szerint

T11/151
T591

K572
K6/7

3. Saját előállításhoz kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T36412

K36422

C) Idegen eszközön végzett beruházások átadásának elszámolása

Beruházás átadás a pénzügyi számvitel szerint

T8434

K151

D) Beruházások aktiválása

Aktiválás a használatbavételkor a pénzügyi számvitel szerint

T121-141

K151

III. FEJEZET

IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK

Növekedések
A) Térítés nélkül, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása

1. Az eszköz átvétele a pénzügyi számvitel szerint

T11/121-151

K9242/9243

2. Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint [a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 45. § (1) bekezdés c) pontja és az Áhsz. 25. § (10) bekezdése szerint]

T9242/9243

K443

3. Térítés nélküli átvételhez kapcsolódó általános forgalmi adó átvevőre történő áthárítása a költségvetési számvitel szerint

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0022

K053512

b) Teljesítésként

T053513

K003

4. Térítés nélküli átvételhez kapcsolódó általános forgalmi adó átvevőre történő áthárítása a pénzügyi számvitel szerint

a) Kötelezettségként

T36412

K4213

b) Teljesítésként

T4213

K32/33

B) Új készlet átminősítése tárgyi eszközzé elszámolása

Átminősítés a pénzügyi számvitel szerint

T151

K211/212

C) Tárgyévben használatba vett vásárolt készlet átminősítése tárgyi eszközzé elszámolása

Átminősítés bekerülési értéken a pénzügyi számvitel szerint

T121-141
T591

K51
K6/7

D) Értékhelyesbítés

Értékhelyesbítés a pénzügyi számvitel szerint

T116-146

K415

E) Vagyonkezelésbe vett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása

1. Vagyonkezelésbe vétel bruttó értéken a pénzügyi számvitel szerint

T11/121-151

K412

2. Átadónál elszámolt terv szerinti értékcsökkenés a pénzügyi számvitel szerint

T412

K119-149

3. Átadónál elszámolt terven felüli értékcsökkenés a pénzügyi számvitel szerint

T412

K118-148

4. Az eszközhöz kapcsolódó időbeli elhatárolás átvétele a pénzügyi számvitel szerint

T412

K443

5. A vagyonkezelésbe vett immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos sajátos visszapótlási kötelezettség elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T412

K36751

F) Immateriális javak, tárgyi eszközök bérbe vétele, operatív lízingelése elszámolása

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték

T0021

K053332

b) Általános forgalmi adó

T0021

K053512

2. Bérbe vett eszköz bruttó értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T012

K006

3. Számlázott bérleti díj a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték

T053332
T0022

K0021
K053332

b) Általános forgalmi adó

T053512
T0022

K0021
K053512

4. Számlázott bérleti díj a pénzügyi számvitel szerint

a) Nettó összeg

T52
T6/7

K4213
K591

b) Általános forgalmi adó: a II. fejezet A) Vásárlás elszámolása cím 4. pont c)–g) alpontja szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 4216 könyvviteli számla helyett a 4213 könyvviteli számlát kell használni

5. Számlázott bérleti díj kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték

T053333

K003

b) Általános forgalmi adó

T053513

K003

6. Számlázott bérleti díj kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint

T4213

K32/33

7. Bérlet megszűnésekor az eszköz kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T006

K012

G) Pénzügyi lízing során átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint

a) Tőkeösszeg (eladási ár)

T0021

K059172

b) Általános forgalmi adó

T0021

K053512

c) Kamatrész

T0021

K053532

2. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint

a) Tőkeösszeg (eladási ár)

T059172
T0022

K0021
K059172

b) Általános forgalmi adó

T053512
T0022

K0021
K053512

c) Kamatrész

T053532
T0022

K0021
K053532

3. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint

a) Tőkeösszeg (eladási ár)

T11/151

K4219

b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó

T36412

K4213

c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó

T36414

K4213

d) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése

T8435

K36414

e) Kamatrész

T853

K4213

f) Kamatrész elhatárolása

T372

K853

4. Teljes összegre eső, kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése a szállítói számlával egyidejűleg a költségvetési számvitel szerint

T053513

K003

5. Teljes összegre eső, kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése a szállítói számlával egyidejűleg a pénzügyi számvitel szerint

T4213

K32/33

6. Tárgyévi kamat az év elején a pénzügyi számvitel szerint

T853

K372

7. Törlesztések a költségvetési számvitel szerint

a) Tőkeösszegre jutó törlesztés

T059173

K003

b) Fizetett kamatrész

T053533

K003

8. Törlesztések a pénzügyi számvitel szerint

a) Tőkeösszegre jutó törlesztés

T4219

K32/33

b) Fizetett kamatrész

T4213

K32/33

H) Tárgyi eszközök idegen kivitelezővel végzett felújítása elszámolása
A II. Fejezet A) Vásárlás elszámolása cím szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 151. könyvviteli számla helyett a 152. könyvviteli számlát, a K61–64. rovatok helyett a K71–73. rovatokhoz kapcsolódó nyilvántartási számlákat, az általános forgalmi adó elszámolására a K74. rovathoz kapcsolódó nyilvántartási számlákat kell használni.
I) Tárgyi eszközök saját kivitelezésben végzett felújítása elszámolása
A II. fejezet B) Saját előállítás elszámolása cím szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 151. könyvviteli számla helyett a 152. könyvviteli számlát kell használni.
J) Bérbe adott eszközön a bérlő által bérleti díj fejében végzett felújítás elszámolása

1. Bérleti díj számlázása a felújítás összegével egyezően a költségvetési számvitel szerint

T094022

K0041

2. Bérleti díj számlázása a felújítás összegével egyezően a pénzügyi számvitel szerint

T3514

K913

3. Bérlő által elvégzett felújítás a költségvetési számvitel szerint: az 1. pont szerintiek fordítottjaként

4. Bérlő által elvégzett felújítás a pénzügyi számvitel szerint

T121-141

K3514

K) Bérbe adott, használatba adott eszközön a bérlő, használó által ingyenesen végzett felújítás elszámolása

Az e fejezet Növekedések A) Térítés nélkül, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása cím szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 11/121-141. könyvviteli számlák helyett a 152. könyvviteli számlát és a K351. rovat helyett a K74. rovatot kell használni.

L) Idegen eszközön végzett felújítások átadásának elszámolása

Felújítás átadás a pénzügyi számvitel szerint

T8434

K152

M) Követelés fejében átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása

1. Követelés kivezetése az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök bekerülési értékéig a költségvetési számvitel szerint

T0041

K09(2)

2. Követelés kivezetése az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök bekerülési értékéig a pénzügyi számvitel szerint

T221

K35

3. Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök bekerülési értéke és a követelés értéke közötti veszteségjellegű különbözet a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: a XII. fejezet D) Behajthatatlan követelés elszámolása cím szerint

4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 100. §-a szerint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésének elszámolása az értékesítésre átvevő szervezetnél

a) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T022

K006

b) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésével kapcsolatos követelés nettó értékének nyilvántartásba vétele: csak a részletező nyilvántartásokban

c) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor az általános forgalmi adó követelésként történő elszámolása a költségvetési számvitel szerint

T094062

K0041

d) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor az általános forgalmi adó követelésként történő elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T3514

K36422

e) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor a nettó érték elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T331

K3673

f) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor az általános forgalmi adó követelés teljesítésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint

T005

K094063

g) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor az általános forgalmi adó követelés teljesítésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T331

K3514

h) Az értékesítés során felmerült költségekkel csökkentett eladási ár továbbutalása a jogosult részére a pénzügyi számvitel szerint

T3673

K331

i) Az értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök kivezetése a nyilvántartásból a pénzügyi számvitel szerint

T006

K022

5. Az Áht. 100. §-a szerinti esetben az értékesítésre átvevő szervezet részére az értékesítésre átadott immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésének elszámolása a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál

a) Az értékesítésre átvevő szervezetnek az értékesítésről szóló értesítése szerint a követelés elszámolása a költségvetési számvitel szerint

T094112

K0041

b) Az értékesítésre átvevő szervezetnek az értékesítésről szóló értesítése szerint a követelés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T3514

K221

c) A költségekkel csökkentett eladási ár beérkezésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint

T005

K094113

d) A költségekkel csökkentett eladási ár beérkezésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T331

K3514

6. Az Áht. 100. §-a szerint a fejezeti kezelésű előirányzatoktól és az elkülönített állami pénzalapoktól átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésének elszámolása az értékesítésre átvevő szervezetnél

a) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T221

K412

b) Az értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök kivezetése a nyilvántartásból a pénzügyi számvitel szerint

T813

K221

c) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésével kapcsolatos követelés nettó értékének nyilvántartásba vétele: csak a részletező nyilvántartásokban

d) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor az általános forgalmi adó követelésként történő elszámolása a költségvetési számvitel szerint

T094062

K0041

e) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor az általános forgalmi adó követelésként történő elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T3514

K36422

f) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor a nettó érték elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T331

K3673

g) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor az általános forgalmi adó követelés teljesítésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint

T005

K094063

h) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor az általános forgalmi adó követelés teljesítésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T331

K3514

i) Az értékesítés során felmerült költségekkel csökkentett eladási ár továbbutalása a jogosult részére a pénzügyi számvitel szerint

T3673

K331

7. Az Áht. 100. §-a szerinti esetben az értékesítésre átvevő szervezet részére az értékesítésre átadott immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésének elszámolása a fejezeti kezelésű előirányzatoknál és az elkülönített állami pénzalapoknál

a) Az értékesítésre átadott immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartásból történő kivezetése

T412

K221

b) Az értékesítésre átvevő szervezetnek az értékesítésről szóló értesítése szerint a követelés elszámolása a költségvetési számvitel szerint

T094112

K0041

c) Az értékesítésre átvevő szervezetnek az értékesítésről szóló értesítése szerint a követelés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T3514

K9244

d) A költségekkel csökkentett eladási ár beérkezésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint

T005

K094113

e) A költségekkel csökkentett eladási ár beérkezésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T331

K3514

Csökkenések
A) Értékhelyesbítés kivezetésének elszámolása

Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T415

K116-146

B) Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása

Terv szerinti értékcsökkenés a pénzügyi számvitel szerint

T56
T6/7

K119-149
K591

C) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenés a pénzügyi számvitel szerint

T8435

K118-158


D) Értékesítés elszámolása, ha előtte nem sorolják át a készletek közé

1. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T118-148
T119-149

K11/121-141

2. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T415

K116-146

3. Számlázott eladási ár a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték

T09512/09522/
09532

K0041

b) Általános forgalmi adó

T094062

K0041

4. Számlázott eladási ár a pénzügyi számvitel szerint

a) Nettó érték, legfeljebb a könyv szerinti értékig

T3515

K11/121-141

b) A nettó érték és a könyv szerinti érték különbözete, ha a nettó érték a nagyobb

T3515

K9244

c) A nettó érték és a könyv szerinti érték különbözete, ha a könyv szerinti érték a nagyobb

T841

K11/121-141

d) Általános forgalmi adó

T3514

K36422

5. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték

T005

K09513/09523
/09533

b) Általános forgalmi adó

T005

K094063

6. A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint

T32/33

K3514
K3515

E) Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént

1. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T36582/36584

K11/121-151

2. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T118-158
T119-149

K36582/36584

3. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T415

K116-146

4. A gazdasági társaságba bevitt vagyon nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a létesítő okiratban meghatározott értékének a különbözete

a) Nyereségjellegű különbözet esetén

T36582/36584

K9244

b) Veszteségjellegű különbözet esetén

T8435

K36582/36584

5. Cégbírósági bejegyzés

T161-163

K36582/36584

F) Térítés nélküli átadás elszámolása

1. Az eszköz kivezetésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Bruttó érték kivezetése

T8434

K11/121-151

b) Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés kivezetése

T118-158
T119-149

K8434

c) Értékhelyesbítés kivezetése

T415

K116-146

2. Általános forgalmi adó elszámolása a pénzügyi számvitel szerint, ha az átadó nem hárítja át az átvevőre

T8435

K36422

3. Általános forgalmi adó elszámolása a költségvetési számvitel szerint, ha az átadó áthárítja az átvevőre

a) Követelésként

T094062

K004

b) Teljesítésként

T005

K094063

4. Általános forgalmi adó elszámolása a pénzügyi számvitel szerint, ha az átadó áthárítja az átvevőre

a) Követelésként

T3514

K36422

b) Teljesítésként

T32/33

K3514

G) Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, kiselejtezett tárgyi eszközök elszámolása

1. Terven felüli értékcsökkenés (a visszanyert értékkel csökkentett könyv szerinti értékben) elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T842

K118-158

2. Visszanyert érték elszámolása

T21-22

K11/121-151

3. Eszköz kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T118-158
T119-149

K11/121-151

4. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T415

K116-146

5. Járó, kapott kártérítések (biztosító térítése) elszámolása a költségvetési számvitelben

a) Követelésként

T094102/094112

K004

b) Teljesítésként

T005

K094103/094113

6. Járó, kapott kártérítések (biztosító térítése) elszámolása a pénzügyi számvitelben

a) Követelésként

T3514

K9244

b) Teljesítésként

T32/33

K3514

H) Használatba nem vett eszköz átminősítése készletté elszámolása

Átminősítés a pénzügyi számvitel szerint

T21-22

K11/151

I) Használatba vett eszköz átminősítése készletté elszámolása

1. Tárgyévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás visszavezetése a pénzügyi számvitel szerint

T119-149
T591

K56 K6/7

2. Eszköz értékcsökkenésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T118-148
T119-149

K11/121-141

3. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T415

K116-146

4. Átminősítés a pénzügyi számvitel szerint

T21-22

K11/121-141

J) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adás elszámolása államháztartáson kívüli szervezetnek, személynek

1. Bruttó érték átvezetése a pénzügyi számvitel szerint

T181-185

K11/121-141

2. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés átvezetése a pénzügyi számvitel szerint

T118-148
T119-149

K188-189

3. Értékhelyesbítés átvezetése a pénzügyi számvitel szerint

T415
T186

K116-146
K415

4. A vagyonkezelésbe adott immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos sajátos visszapótlási követelés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T3655

K412

K) Vagyonkezelésbe adás elszámolása államháztartáson belüli szervezetnek (tulajdonosnál, tulajdonosi joggyakorló szervezetnél)

1. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés visszavezetése a pénzügyi számvitel szerint

T118-158
T119-149

K412

2. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T415

K116-146

3. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T412

K11/121–
151/152

4. Az eszközhöz kapcsolódó időbeli elhatárolás kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T443

K412

5. Bruttó érték nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T011

K006

6. Vagyonkezelésbe adott immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos sajátos visszapótlási követelés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T3655

K412

L) Vagyonkezelői jog átruházása (vagyonkezelő másik vagyonkezelőnek)

1. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés visszavezetése a pénzügyi számvitel szerint

T118-158
T119-149

K412

2. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T415

K116-146

3. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T412

K11/121-151

4. Az eszközhöz kapcsolódó időbeli elhatárolás kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T443

K412

Tárgyi eszközök fenntartása
A) Idegen kivitelezésben elvégzett karbantartás elszámolása

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó összeg

T0021

K053342

b) Általános forgalmi adó

T0021

K053512

2. Számlázott karbantartási, kisjavítási szolgáltatási díj a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó összeg

T053342
T0022

K0021
K053342

b) Általános forgalmi adó

T053512
T0022

K0021
K053512

3. Számlázott karbantartási, kisjavítási szolgáltatási díj a pénzügyi számvitel szerint

a) Nettó összeg

T52
T6/7

K4213
K591

b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó

T36412

K4213

c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó

T36414

K4213

d) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése

T8435

K36414

4. Számlázott karbantartási, kisjavítási szolgáltatási díj kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó összeg

T053343

K003

b) Általános forgalmi adó

T053513

K003

5. Számlázott karbantartási, kisjavítási szolgáltatási díj kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint

T4213

K32/33

B) Saját kivitelezésben elvégzett karbantartás elszámolása

Költségek a pénzügyi számvitel szerint
Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a költségvetési számvitelben történő könyvelés

T5
T6/7

K1-4
K591

IV. FEJEZET

RÉSZESEDÉSEKKEL, ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

Növekedések
A) Részesedések vásárlásának elszámolása

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint

T0021

K05652

2. Vásárlás esedékessé válása a költségvetési számvitel szerint

T05652
T0022

K0021
K05652

3. Vásárlás esedékessé válása a pénzügyi számvitel szerint

T161–163/
165/241

K4216

4. Részesedés megvásárlása a költségvetési számvitel szerint

T05653

K003

5. Részesedés megvásárlása a pénzügyi számvitel szerint

T4216

K32/33

B) Részesedések elszámolása alapításkor, tőkeemeléskor pénzbeli hozzájárulás teljesítésekor

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint

T0021

K05652/05662

2. Elszámolás, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig a pénzeszköz átadása megtörténik

a) Befizetés esedékessé válása a költségvetési számvitel szerint

T05652/05662 T0022

K0021 K05652/05662

b) Befizetés esedékessé válása a pénzügyi számvitel szerint

T36581/36583

K4216

c) Befizetés teljesítése a költségvetési számvitel szerint

T05653/05663

K003

d) Befizetés teljesítése a pénzügyi számvitel szerint

T4216

K32/33

e) Állományba vétel a cégbírósági bejegyzés alapján a pénzügyi számvitel szerint

T161-163/165

K36581/36583

3. Elszámolás, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig a pénzeszköz átadása nem történik meg

a) Állományba vétel a cégbírósági bejegyzés alapján a költségvetési számvitel szerint

T05652/05662 T0022

K0021 K05652/05662

b) Állományba vétel a cégbírósági bejegyzés alapján a pénzügyi számvitel szerint

T161-163/165 T36581/36583

K36581/36583 K4216

c) Befizetés teljesítése esedékességkor a költségvetési számvitel szerint

T05653/05663

K003

d) Befizetés teljesítése esedékességkor a pénzügyi számvitel szerint

T4216

K32/33

C) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása elszámolása

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint

a) A névértékig

T0021

K059121/
059122/05921/05922(2)

b) A névérték és a vételár különbözete

T0021

K053542

2. Vásárlás esedékessé válása a költségvetési számvitel szerint

a) A felhalmozott kamat nélkül

T059121/
059122/05921/05922(2)
T0022

K0021
K059121/
059122/05921/05922(2)

b) A névérték és a vételár különbözete a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség csökkenésként

T053542

K0021

c) A névérték és a vételár különbözete végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0022

K053542

d) A vételáron kívüli felhalmozott kamat végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0022

K053532

3. Vásárlás esedékessé válása a pénzügyi számvitel szerint

a) A felhalmozott kamat nélkül

T17/24

K4219

b) A névérték és a vételár különbözete

T8553

K4213

c) A vételáron kívüli felhalmozott kamat

T853

K4213

4. Értékpapír megvásárlása a költségvetési számvitel szerint

a) A felhalmozott kamat nélkül

T059121/
059122/05921/05922(3)

K003

b) A névérték és a vételár különbözete

T053543

K003

c) A vételáron kívüli felhalmozott kamat

T053533

K003

5. Értékpapír megvásárlása a pénzügyi számvitel szerint

a) A felhalmozott kamat nélkül

T4219

K32/33

b) A névérték és a vételár különbözete

T4213

K32/33

c) A vételáron kívüli felhalmozott kamat

T4213

K32/33

6. A megvásárolt értékpapír után kapott kamat elszámolása a költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként

T0940812/
0940822

K0041

b) Teljesítésként

T005

K0940813/
0940823

7. A megvásárolt értékpapír után kapott kamat elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Követelésként

T3514

K9333/934

b) Teljesítésként

T32/33

K3514

8. A megvásárolt értékpapír után tárgyidőszakot illető, de még nem esedékes kamat elhatárolása a pénzügyi számvitel szerint

T371

K9333/934

D) Követelés fejében átvett részesedések, értékpapírok elszámolása

1. Követelés kivezetése az átvett részesedés, értékpapír bekerülési értékéig a költségvetési számvitel szerint

T0041

K09(2)

2. Követelés kivezetése az átvett részesedés, értékpapír bekerülési értékéig a pénzügyi számvitel szerint

T17/221/
241–247

K35

3. Az átvett részesedés, értékpapír bekerülési értéke és a követelés értéke között veszteségjellegű különbözet a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: a XII. fejezet D) Behajthatatlan követelés elszámolása cím szerint

4. Részesedés, értékpapír átadása értékesítésre a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál az értékesítésre átvevő szervezet részére az Áht. 100. §-a szerinti esetben: a III. fejezet Növekedések cím M) Követelés fejében átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása alcím 4. és 5. pontja szerint

5. Részesedés, értékpapír átadása a fejezeti kezelésű előirányzatoknál és az elkülönített állami pénzalapoknál az értékesítésre átvevő szervezet részére az Áht. 100. §-a szerinti esetben: a III. fejezet Növekedések cím M) Követelés fejében átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása alcím 6. és 7. pontja szerint

E) Térítés nélküli átvett, ajándékba kapott, hagyatékként átvett részesedések, értékpapírok elszámolása

1. Az eszköz átvétele a pénzügyi számvitel szerint

T16/17/24

K9323/9324/ 9331/9332/
9353

2. Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint [az Szt. 45. § (1) bekezdés c) pontja és az Áhsz. 27. § (4a) bekezdése szerint]

T9323/9324/ 9331/9332/9353

K443

F) Tartós részesedés értékhelyesbítése elszámolása

Értékhelyesbítés a pénzügyi számvitel szerint

T166

K415

G) Alaptőkén, törzstőkén felüli saját tőke terhére történő tőkeemelés elszámolása

E fejezet Növekedések E) Térítés nélkül átvett, ajándékba kapott, hagyatékként átvett részesedések, értékpapírok elszámolása cím szerint
H) Részesedések elszámolása alapításkor, tőkeemeléskor nem pénzbeli hozzájárulás teljesítésekor

1. Elszámolás, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig a nem pénzbeli hozzájárulás átadása megtörténik:
a III. fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént cím, az e fejezet Csökkenések C) Részesedések, értékpapírok apportba adása elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént cím, az V. fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént, valamint a VI. fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént cím szerint.

2. Elszámolás, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig a nem pénzbeli hozzájárulás átadása nem történik
meg

a) Állományba vétel a cégbírósági bejegyzéskor a pénzügyi számvitel szerint

T161-163/165

K36752/36753

b) Bruttó érték kivezetése az átadáskor a pénzügyi számvitel szerint

T36752/36753

K1-3

c) Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés kivezetése az átadáskor a pénzügyi számvitel szerint

T1-3(8)
T11-14(9)

K36752/36753

d) Értékhelyesbítés kivezetése az átadáskor a pénzügyi számvitel szerint

T415

K116-146/166

e) A gazdasági társaságba bevitt vagyon nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a létesítő okiratban meghatározott értékének nyereségjellegű különbözete

T36752/36753

K9244

f) A gazdasági társaságba bevitt vagyon nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a létesítő okiratban meghatározott értékének veszteségjellegű különbözet esetén

T8435

K36752/36753

Csökkenések
A) Részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítése elszámolása

1. Értékvesztés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T168/178/
2481/2482/
2483

K16/17/24

2. Értékesítés a költségvetési számvitel szerint

a) Értékesítés bevétele (legfeljebb a könyv szerinti értékig) követelésként

T0954/098121/
098123/09821/
09822(2)

K0041

b) Értékesítés bevétele (legfeljebb a könyv szerinti értékig) teljesítésként

T005

K0954/098121/
098123/09821/
09822(3)

c) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén az eladási árban elismert kamat követelésként

T0940812/
0940822

K0041

d) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén az eladási árban elismert kamat teljesítésként

T005

K0940813/
0940823

e) A könyv szerinti érték és az eladási ár közötti/eladási árban elismert kamat feletti nyereségjellegű különbözet követelésként

T0940812/
0940912/
0940922

K0041

f) A könyv szerinti érték és az eladási árban elismert kamat feletti nyereségjellegű különbözet teljesítésként

T005

K0940813/
0940913/
0940923

3. Értékesítés a pénzügyi számvitel szerint

a) Értékesítés bevétele (legfeljebb a könyv szerinti értékig) követelésként

T3515/3518

K16/17/24

b) Értékesítés bevétele (legfeljebb a könyv szerinti értékig) teljesítésként

T32/33

K3515/3518

c) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén az eladási árban elismert kamat követelésként

T3514

K9333/934

d) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén az eladási árban elismert kamat teljesítésként

T32/33

K3514

e) A könyv szerinti érték és az eladási ár közötti/eladási árban elismert kamat feletti nyereségjellegű különbözet követelésként

T3514

K9325/9333/
9353

f) A könyv szerinti érték és az eladási árban elismert kamat feletti nyereségjellegű különbözet teljesítésként

T32/33

K3514

g) A könyv szerinti érték és az értékesítési bevétel közötti veszteségjellegű különbözet elszámolása

T8514/8522/
8553

K16/17/24

B) Részesedés, értékpapír térítés nélküli átadásának elszámolása

1. Átadás a pénzügyi számvitel szerint

T8513/8521/8553

K16/17/24

2. Az átadott részesedés, értékpapír elszámolt értékvesztésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T168/178/ 2481/2482

K8513/8521/8553

C) Részesedések, értékpapírok apportba adása elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént

1. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T36582/36584

K16/17/24

2. Az átadott részesedés, értékpapír elszámolt értékvesztésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T168/178/ 2481/2482

K36582/
36584

3. Az átadott részesedések értékhelyesbítése kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T415

K166

4. A gazdasági társaságba bevitt vagyon nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a létesítő okiratban meghatározott értékének a különbözete

a) Nyereségjellegű különbözet esetén

T36582/36584

K9325/9333/
9353

b) Veszteségjellegű különbözet esetén

T8514/8522/8553

K36582/
36584

5. Cégbírósági bejegyzés a pénzügyi számvitel szerint: a III. fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént cím 5. pontja szerint

D) Részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése elszámolása

Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint

T854

K168/178/ 2481/2482

Egyéb gazdasági események

A) Nem tartós részesedések, értékpapírok átminősítése tartós részesedéssé, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírrá elszámolása

Átminősítés a pénzügyi számvitel szerint

T16/17

K24

B) Átalakuláskor a részesedések növekedése elszámolása

1. Értékvesztés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T168/248

K16/241

2. A jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés könyv szerinti értéke és az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejött gazdasági társaságban szerzett részesedés bekerülési értéke különbözetének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Ha a különbözet veszteségjellegű

T8514/8553

K16/241

b) Ha a különbözet nyereségjellegű

T16/241

K9325/9353

C) Külföldi pénzeszközben fennálló részesedések, értékpapírok év végi értékelésének elszámolása

1. Árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint

T494

K16/17/24

2. Árfolyamnyereség a pénzügyi számvitel szerint

T16/17/24

K494

3. Árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint, ha a 494. számla egyenlege veszteség jellegű

T8553

K494

4. Árfolyamnyereség a pénzügyi számvitel szerint, ha a 494. számla egyenlege nyereség jellegű

T494

K9353

D) Részesedések után járó, kapott osztalék elszámolása

1. Járó osztalék elszámolása a költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként

T094042

K004

b) Teljesítésként

T005

K094043

2. Járó osztalék elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Követelésként

T3514/3524

K931

b) Teljesítésként

T32/33

K3514/3524

V. FEJEZET

VÁSÁROLT KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

Növekedések
A) Anyagok, áruk vásárlása elszámolása

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték

T0021

K053112/
053122/
053132

b) Általános forgalmi adó

T0021

K053512

2. Előleg: a II. fejezet A) Vásárlás elszámolása cím 2. pontja szerint

3. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték

T053112/
053122/
053132
T0022

K0021
K053112/
053122/
053132

b) Általános forgalmi adó

T053512
T0022

K0021
K053512

c) Nettó előleg teljesítésként

T053113/
053123/
053133

K003

d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként

T053513

K003

4. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint

a) Készletre vétel nettó összegben (előleggel együtt)

T211/212

K4213

b) Beszerzéssel egyidejű anyagfelhasználás elszámolása nettó összegben (előleggel együtt)

T51
T6/7

K4213
K591

c) Előleg rendezése

T4213

K36513

d) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)

T36412

K4213

e) Előleg utáni levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó rendezése

T4213

K36411

f) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)

T36414

K4213

g) Előleg utáni le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó rendezése

T4213

K36413

h) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése

T8435

K36414

5. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó összeg (előleg nélkül)

T053113/
053123/
053133

K003

b) Általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adó nélkül)

T053513

K003

6. A számla bruttó összege kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint (előleg nélkül)

T4213

K32/33

7. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyam-különbözet a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: a II. fejezet A) Vásárlás elszámolása 7–10. pontja szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 4216. könyvviteli számla helyett a 4213. könyvviteli számlát kell használni

B) Raktári többlet elszámolása

1. Anyagok raktári többlete a pénzügyi számvitel szerint

T211

K9243

2. Áruk raktári többlete a pénzügyi számvitel szerint

T212

K9243

3. Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint

T9243

K443

C) Térítés nélkül átvett, ajándékként, hagyatékként kapott készletek elszámolása

1. Átvétel a pénzügyi számvitel szerint

T211/212

K9242/9243

2. Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint [az Szt. 45. § (1) bekezdés c) pontja és az Áhsz. 25. § (10) bekezdése szerint]

T9242/9243

K443

D) Követelés fejében átvett készletek elszámolása csődeljárás, felszámolási eljárás, végrehajtási eljárás során

1. Követelés kivezetése az átvett készlet bekerülési értékéig a költségvetési számvitel szerint

T0041

K09(2)

2. Követelés kivezetése az átvett készlet bekerülési értékéig a pénzügyi számvitel szerint

T221

K35

3. Az átvett készlet bekerülési értéke és a követelés értéke között veszteségjellegű különbözet a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: a XII. fejezet D) Behajthatatlan követelés elszámolása cím szerint

4. Készletek átadása a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál az értékesítésre átvevő szervezet részére: a III. fejezet Növekedések cím M) Követelés fejében átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása alcím 4. és 5. pontja szerint

5. Készletek átadása a fejezeti kezelésű előirányzatoknál és az elkülönített állami pénzalapoknál az értékesítésre átvevő szervezet részére: a III. fejezet Növekedések cím M) Követelés fejében átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása alcím 6. és 7. pontja szerint

Csökkenések
A) Anyagfelhasználás elszámolása

Anyagfelhasználás a pénzügyi számvitel szerint

T51
T6/7

K211
K591

B) Anyag-, áruértékesítés elszámolása

1. Könyv szerinti érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T813

K211/212

2. Számlázott eladási ár a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték

T094012

K0041

b) Általános forgalmi adó

T094062

K0041

3. Számlázott eladási ár a pénzügyi számvitel szerint

a) Nettó érték

T3514

K912/9244

b) Általános forgalmi adó

T3514

K36422

4. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték

T005

K094013

b) Általános forgalmi adó

T005

K094063

5. A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint

T32/33

K3514

C) Visszáru elszámolása
E fejezet Növekedések A) Anyagok, áruk vásárlása elszámolása cím 1-5. pontja szerintiek fordítottjaként
D) Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, selejtezett anyagok, áruk elszámolása

1. Kivezetés a pénzügyi számvitel szerint

T842

K211/212

2. A kapott, járó kártérítések (biztosító kártérítése) elszámolása: a III. fejezet Csökkenések G) Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, kiselejtezett tárgyi eszközök elszámolása cím 5-6.pontja szerint

E) Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént

1. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T36582/36584

K211/212

2. Az átadott eszköz elszámolt értékvesztésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T218/228

K36582/
36584

3. Átadás, cégbírósági bejegyzés a pénzügyi számvitel szerint: a III. fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént cím 4. és 5. pontja szerint

F) Anyagok, áruk térítés nélküli átadásának elszámolása

1. Átadás a pénzügyi számvitel szerint

T8434

K211/212

2. Az átadáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolása: a III. fejezet Csökkenések F) Térítés nélküli átadás elszámolása cím 2-4 pontja szerint

G) Értékvesztés elszámolása

Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint

T8435

K218/228

VI. FEJEZET

SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

Növekedések
A) Késztermékek készletre vétele elszámolása

1. Termelési költségek a pénzügyi számvitel szerint
Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a költségvetési számvitelben történő könyvelés

T51-56
T6/7

K1-4
K591

2. Késztermék készletre vétele a pénzügyi számvitel szerint

T232
T591

K571
K6/7

B) Félkész termékek állományba vételének elszámolása

1. Termelési költségek a pénzügyi számvitel szerint
Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a költségvetési számvitelben történő könyvelés

T5
T6/7

K1-4
K591

2. Félkész termék állományba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T231
T591

K571
K6/7

Csökkenések
A) Késztermékek értékesítésének elszámolása

1. Késztermék kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T571
T6/7

K232
K591

2. További elszámolások: az V. fejezet Csökkenések B) Anyag-, áruértékesítés elszámolása cím 2-5. pontja szerint

B) Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, selejtezett késztermékek elszámolása

1. Készletcsökkenés közvetlen önköltségen a pénzügyi számvitel szerint

T842

K232

2. Állományváltozás elszámolása saját előállítású eszközök aktivált értékeként a pénzügyi számvitel szerint

T571

K572

3. A kapott, járó kártérítések (biztosító kártérítése) elszámolása: a III. fejezet Csökkenések G) Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, kiselejtezett tárgyi eszközök elszámolása cím 5-6.pontja szerint

C) Raktáron levő saját termelésű készlet átminősítése tárgyi eszközzé elszámolása

1. Beruházásként nyilvántartásba vétel a pénzügyi számvitel szerint

T151

K572

2. Saját termelésű készlet állománycsökkenésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T571

K232


E) Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént

1. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T36582/36584

K232

2. Az átadott eszköz elszámolt értékvesztésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T238

K36582/
36584

3. Állományváltozás elszámolása saját előállítású eszközök aktivált értékeként

T571

K572

4. Átadás, cégbírósági bejegyzés a pénzügyi számvitel szerint: a III. fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént cím 4. és 5. pontja szerint

F) Késztermékek térítés nélküli átadásának elszámolása

1. Ráfordítás elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T8434

K232

2. Állományváltozás elszámolása saját előállítású eszközök aktivált értékeként a pénzügyi számvitel szerint

T571

K572

3. A térítés nélküli átadáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolása: a III. fejezet Csökkenések F) Térítés nélküli átadás elszámolása cím 2-4 pontja szerint

G) Értékvesztés elszámolása

1. Ráfordítás elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T8435

K238

2. Állományváltozás elszámolása saját előállítású eszközök aktivált értékeként a pénzügyi számvitel szerint

T571

K572

VII. FEJEZET

PÉNZESZKÖZÖKKEL, FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

A) Lekötött bankbetétek elszámolása

1. Lekötött bankbetét elhelyezése a költségvetési számvitel szerint

T059163

K003

2. Lekötött bankbetét elhelyezése a pénzügyi számvitel szerint

T311/312

K32/33

3. A kamat jóváírása a költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként (ha korábban nem került előírásra)

T0940812/
0940822

K0041

b) Teljesítésként

T005

K0940813/
0940823

4. A kamat jóváírása a pénzügyi számvitel szerint

a) Követelésként (ha korábban nem került előírásra)

T3514

K9333/934

b) Teljesítésként

T311/312/33

K3514

5. A jóváírt és tőkésített kamat könyvelése betétnövekményként: az 1. pont szerint.

6. Lekötött bankbetét megszüntetése a költségvetési számvitel szerint

T005

K098173

7. Lekötött bankbetét megszüntetése a pénzügyi számvitel szerint

T32/33

K311/312

B) Központi, irányító szervi támogatás elszámolása

1. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (az államháztartás központi alrendszerében a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár), társadalombiztosítás pénzügyi alapjánál, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az irányító szervnél) a költségvetési számvitel szerint

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0022

K059152

b) Teljesítésként

T059153

K003

2. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (az államháztartás központi alrendszerében a Kincstárnál, társadalombiztosítás pénzügyi alapjánál, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az irányító szervnél) a pénzügyi számvitel szerint

a) Kötelezettségként

T8435

K4219

b) Teljesítésként

T4219

K33

3. Központi, irányító szervi támogatás elszámolása a fejezeti elszámolási számlán (kincstári körben) a pénzügyi számvitel szerint

a) Jóváírásként

T331

K361

b) Teljesítésként

T361

K331

4. Központi, irányító szervi támogatás jóváírása a költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként

T098162

K0041

b) Teljesítésként

T005

K098163

5. Központi, irányító szervi támogatás jóváírása a pénzügyi számvitel szerint

a) Követelésként

T3518

K921

b) Teljesítésként

T33

K3518

C) Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása

1. Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása a Kincstárnál a költségvetési számvitel szerint

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0022

K059132

b) Teljesítésként

T059133

K003

c) Visszafizetési követelésként

T098152

K0041

2. Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása a Kincstárnál a pénzügyi számvitel szerint

T3518

K33

3. Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása a megelőlegezés kedvezményezettjénél a költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként

T098142

K0041

b) Teljesítésként

T005

K098143

c) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0022

K059142

4. Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása a megelőlegezés kedvezményezettjénél a pénzügyi számvitel szerint

a) Ha a fizetési számlán jóváírásra kerül

T33

K4219

b) Ha a megelőlegezés jogosultja kötelezettségei kiegyenlítésére a jogosultnak utalják közvetlenül

T42

K4219

5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a megelőlegezés kedvezményezettjénél a költségvetési számvitel szerint

T059143

K003

6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a megelőlegezés kedvezményezettjénél a pénzügyi számvitel szerint

a) Fizetési számla terhére átutalásra kerül

T4219

K33

b) A megelőlegezés kedvezményezettjét megillető bevételből kerül levonásra
Kapcsolódó tétel lehet: a XI. fejezet szerinti elszámolások

T4219

K91

7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a Kincstárnál a költségvetési számvitel szerint

T005

K098153

8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a Kincstárnál a pénzügyi számvitel szerint

T33

K3518

9. Zárszámadás során a megelőlegezés összege elengedésének elszámolása a költségvetési és pénzügyi számvitel szerint: a Kincstárnál a XII. fejezet E) Követelés elengedése cím, a megelőlegezés jogosultjánál a XII. fejezet I) Kötelezettségek elengedése elszámolása cím szerint

D) Hitel, kölcsön, valódi penziós ügylet felvételének elszámolása

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint

a) Tőkeösszeg (eladási ár)

T0021

K05911/
05924/
05925(2)

b) Kamatrész (amennyiben ismert és meghatározható a kamat összege, illetve az eladási és visszavásárlási ár különbsége valódi penziós ügyletnél)

T0021

K053532

2. Hitel, kölcsön jóváírása (eladás valódi penziós ügyletnél) a költségvetési számvitel szerint

a) Tőkeösszeg (eladási ár) végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T05911/
05924/
05925(2)
T0022

K0021
K05911/
05924/
05925(2)

b) Kamatrész (amennyiben korábban nyilvántartásba vételre került a kamat összege, illetve az eladási és visszavásárlási ár különbsége valódi penziós ügyletnél) végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T053532
T0022

K0021
K053532

c) Követelésként

T09811/
09824/
09825(2)

K0041

d) Teljesítésként

T005

K09811/
09824/
09825(3)

3. Hitel, kölcsön jóváírása (eladás valódi penziós ügyletnél) a pénzügyi számvitel szerint

a) Tőkeösszeg (eladási ár)

T32/33

K4219

b) Kamatrész (amennyiben korábban nyilvántartásba vételre került a kamat összege, illetve az eladási és visszavásárlási ár különbsége valódi penziós ügyletnél)

T853

K4213

c) Kamatrész (amennyiben korábban nyilvántartásba vételre került a kamat összege, illetve az eladási és visszavásárlási ár különbsége valódi penziós ügyletnél) elhatárolása

T372

K853

4. Kamatrész (amennyiben korábban nem került nyilvántartásba vételre) elszámolása a kamat ismertté válásakor (pl. negyedéves, éves kamatperiódus elején a hitelt, kölcsönt nyújtó értesítése alapján)

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként a költségvetési számvitel szerint

T0022

K053532

b) Kötelezettségként a pénzügyi számvitel szerint

T853

K4213

c) Kamatrész elhatárolása a pénzügyi számvitel szerint

T372

K853

5. Tárgyévi kamat (eladási és visszavásárlási ár különbsége valódi penziós ügyletnél) az év elején a pénzügyi számvitel szerint

T853

K372

6. Hitel, kölcsön visszafizetése (visszavásárlás valódi penziós ügyletnél) a költségvetési számvitel szerint

a) Visszafizetés (visszavásárlás valódi penziós ügyletnél) a tőkeösszegig (eredeti eladási árig)

T05911/
05924/
05925(3)

K003

b) Visszafizetéskor (visszavásárláskor valódi penziós ügyletnél) fizetett kamat (eladási és visszavásárlási ár különbsége valódi penziós ügyletnél)

T053533

K003

7. Hitel, kölcsön visszafizetése (visszavásárlás valódi penziós ügyletnél) a pénzügyi számvitel szerint

a) Visszafizetés (visszavásárlás valódi penziós ügyletnél) a tőkeösszegig (eredeti eladási árig valódi penziós ügyletnél)

T4219

K32/33

b) Visszafizetéskor (visszavásárláskor valódi penziós ügyletnél) fizetett kamat (eladási és visszavásárlási ár különbsége valódi penziós ügyletnél)

T4213

K32/33

E) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása, törlesztése, beváltása elszámolása

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint

a) Visszafizetendő névérték

T0021

K059123/
059124/
059125/
059126/
05923(2)

b) Fizetendő kamat

T0021

K053532

2. Lejegyzés, ha a befolyt összeg nagyobb a névértéknél a költségvetési számvitel szerint

a) Lejegyzés névértéken követelésként

T098122/
098124/
09823(2)

K0041

b) Lejegyzés névértéken teljesítésként

T005

K098122/
098124/
09823(3)

c) Befolyt összeg és a névérték különbsége követelésként

T0940922

K0041

d) Befolyt összeg és a névérték különbsége teljesítésként

T005

K0940923

e) Névérték végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T059123/
059124/
059125/
059126/
05923(2)
T0022

K0021
K059123/
059124/
059125/
059126/
05923(2)

f) Fizetendő kamat végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T053532
T0022

K0021
K053532

3. Lejegyzés, ha a befolyt összeg nagyobb a névértéknél a pénzügyi számvitel szerint

a) Lejegyzés névértéken

T32/33

K4219

b) Befolyt összeg és a névérték különbsége követelésként

T3514

K9353

c) Befolyt összeg és a névérték különbsége teljesítésként

T32/33

K3514

d) Fizetendő kamat

T853

K4213

e) Kamatrész elhatárolása

T372

K853

4. Lejegyzés, ha a befolyt összeg kisebb a névértéknél a költségvetési számvitel szerint

a) Lejegyzés névértéken követelésként

T098122/
098124/
09823(2)

K0041

b) Lejegyzés névértéken teljesítésként

T005

K098122/
098124/
09823(3)

c) Névérték, fizetendő kamat kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként: a 2. pont e) és f) alpontja szerint

5. Lejegyzés, ha a befolyt összeg kisebb a névértéknél a pénzügyi számvitel szerint

a) Lejegyzés névértéken

T32/33

K4219

b) Befolyt összeg és a névérték különbsége

T8553

K4219

c) Fizetendő kamat, kamatrész elhatárolása: a 3. pont d) és e) alpontja szerint

6. Tárgyévi kamat az év elején a pénzügyi számvitel szerint

T853

K372

7. Kamatfizetés a költségvetési számvitel szerint

T053533

K003

8. Kamatfizetés a pénzügyi számvitel szerint

T4213

K32/33

9. Értékpapír beváltásának elszámolása a költségvetési számvitel szerint

T059123/
059124/
059125/
059126/
05923(3)

K003

10. Értékpapír beváltásának elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T4219

K32/33

F) Forint készpénzfelvétel elszámolása

1. Felvett pénzösszeg a pénzügyi számvitel szerint

T321

K361

2. Felvett pénzösszeg terhelési értesítő alapján a pénzügyi számvitel szerint

T361

K331

G) Forint elektronikus pénzeszköz feltöltés elszámolása

1. Elektronikus pénzeszköz feltöltése a számlakivonat alapján a pénzügyi számvitel szerint

T361

K33

2. Feltöltött pénzösszeg az elektronikus pénzeszköz kibocsátója értesítése alapján a pénzügyi számvitel szerint

T323

K361

H) Deviza átutalás elszámolása devizaszámláról forintszámlára
1X06867M_76

1. Átutalt pénzösszeg nyilvántartási árfolyamon a pénzügyi számvitel szerint

T361

K332

2. Átutalt pénzösszeg jóváírási értesítő alapján a pénzügyi számvitel szerint

T331

K361

3. Árfolyamnyereség elszámolása a költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként

T0940922

K0041

b) Teljesítésként

T005

K0940923

4. Árfolyamnyereség elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Követelésként

T3514

K9353

b) Teljesítésként

T361

K3514

5. Árfolyamveszteség elszámolása a költségvetési számvitel szerint

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0022

K053542

b) Teljesítésként

T053543

K003

6. Árfolyamveszteség elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Kötelezettségként

T8553

K4213

b) Teljesítésként

T4213

K361

I) Számlán jóváírt kamat elszámolása

1. Számlán jóváírt kamat a költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként

T0940812/ 0940822

K0041

b) Teljesítésként

T005

K0940813/
0940823

2. Számlán jóváírt kamat a pénzügyi számvitel szerint

a) Követelésként

T3514

K9333/934

b) Teljesítésként

T33

K3514

J) Számlát terhelő díjak, jutalékok elszámolása

1. Számlát terhelő díjak, jutalékok a költségvetési számvitel szerint

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0022

K053372

b) Teljesítésként

T053373

K003

2. Számlát terhelő díjak, jutalékok a pénzügyi számvitel szerint

a) Kötelezettségként

T52

K4213

b) Teljesítésként

T4213

K33

K) Letétekkel, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközökkel, biztosítékokkal kapcsolatos elszámolások

1. Letétek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok jóváírása, befizetése a pénzügyi számvitel szerint

T32/33

K3678

2. Letétek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok kifizetése a pénzügyi számvitel szerint

T3678

K32/33

3. Letétek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok bevételként történő átvezetésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként

T09(2)

K0041

b) Teljesítésként

T005

K09(3)

4. Letétek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok bevételként történő átvezetésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Követelésként

T351

K9

b) Teljesítésként

T3678

K351

L) Likviditási célú hitel napi záró egyenlegével kapcsolatos elszámolások

1. A likviditási célú hitel napi záró állománya növekedésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint

a) Igénybe vett napi likviditási célú hitel végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0022

K0591122

b) Követelésként

T0981122

K0041

c) Teljesítésként

T005

K0981123

2. A likviditási célú hitel napi záró állománya növekedésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T3311

K4219

3. A likviditási célú hitel napi záró állománya csökkenésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint

T0591123

K003

4. A likviditási célú hitel napi záró állománya csökkenésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T4219

K3311

5. A likviditási hitel kamatának elszámolása a költségvetési számvitel szerint

a) Végeleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0022

K053532

b) Teljesítésként

T053533

K003

6. A likviditási hitel kamatának elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Kötelezettségként

T853

K4213

b) Teljesítésként

T4213

K3311

7. Kapcsolódó díjak, jutalékok elszámolása: e fejezet J) Számlát terhelő díjak, jutalékok elszámolása cím szerint

M) Külföldi pénznemben meglévő pénzeszközök év végi értékelésének elszámolása

1. Árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint

T494

K31-33

2. Árfolyamnyereség a pénzügyi számvitel szerint

T31-33

K494

3. Árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint, ha az
1–2. pontot követően a pénzeszközökre a 494. számla egyenlege veszteség jellegű

T8551/8552

K494

4. Árfolyamnyereség a pénzügyi számvitel szerint, ha az
1–2. pontot követően a pénzeszközökre a 494. számla egyenlege nyereség jellegű

T494

K9351/9352

VIII. FEJEZET

SZEMÉLYI JUTTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

A) Illetményelőleg folyósítása

Illetményelőleg a pénzügyi számvitel szerint

T36515

K32/33

B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásai

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint

T0021

K051(2)/0522

2. Esedékes személyi juttatások a költségvetési számvitel szerint a bérszámfejtés alapján

T051(2)
T0022

K0021
K051(2)

3. Esedékes személyi juttatások a pénzügyi számvitel szerint a bérszámfejtés alapján

T53/54
T6/7

K4211
K591

4. Illetményelőleg rendezése a költségvetési számvitel szerint

T051(3)

K003

5. Illetményelőleg rendezése a pénzügyi számvitel szerint

T4211

K36515

6. Munkáltató követelései rendezése a költségvetési számvitel szerint

a) Követelés teljesítéseként

T005

K094113

b) Kötelezettség teljesítéseként

T051(3)

K003

7. Munkáltató követelései rendezése a pénzügyi számvitel szerint

T4211

K3514

8. Nettó személyi juttatások kifizetése a költségvetési számvitel szerint

T051(3)

K003

9. Nettó személyi juttatások kifizetése a pénzügyi számvitel szerint

T4211

K32/33

10. A munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a költségvetési számvitel szerint

T0522
T0022

K0021
K0522

11. A munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T55
T6/7

K4212
K591

12. A levont személyi jövedelemadó és más levonások átutalása a költségvetési számvitel szerint

T051(3)

K003

13. A levont személyi jövedelemadó és más levonások átutalása a pénzügyi számvitel szerint

T4211

K33

14. A munkáltatót terhelő közterhek átutalása a költségvetési számvitel szerint

T0523

K003

15. A munkáltatót terhelő közterhek átutalása a pénzügyi számvitel szerint

T4212

K33

C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
2X08418M.docx

1. Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások a pénzügyi számvitel szerint

T3657

K32/33

2. Az Egészségbiztosítási Alap kezelő szervének elszámolása alapján a következő hónapban érkezett megtérítés a pénzügyi számvitel szerint (kifizetőhelyi költségtérítés + megelőlegezett ellátások –munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás)

T33

K3657

3. Kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként

T094112

K0041

b) Teljesítésként

T005

K094113

4. Kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Követelésként

T3514

K9244

b) Teljesítésként

T3657

K3514

5. Pénzforgalomban nem jelentkező munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás elszámolása a költségvetési számvitel szerint

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0022

K0522

b) Teljesítésként

T0523

K003

6. Pénzforgalomban nem jelentkező munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Kötelezettségként

T55
T6/7

K4212
K591

b) Teljesítésként

T4212

K3657

7. A dolgozó(k) illetménye csökkentésének (le nem dolgozott személyi juttatások) elszámolása a költségvetési számvitel szerint: e fejezet B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásai cím 1. és 2. pontja szerintiek fordítottjaként

8. A dolgozó(k) illetményének csökkentése (le nem dolgozott személyi juttatások) a pénzügyi számvitel szerint: e fejezet B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásai cím 3. pontja szerintiek fordítottjakéntD) December havi személyi juttatásokkal és közterheikkel kapcsolatos elszámolások

1. December havi személyi juttatások elhatárolása a pénzügyi számvitel szerint

T53/54
T6/7

K442
K591

2. December havi személyi juttatások decemberi kifizetése a pénzügyi számvitel szerint

T3661

K32/33

3. December havi személyi juttatások után a munkáltatót terhelő közterhek, pénzforgalomban nem jelentkező munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás elhatárolása a pénzügyi számvitel szerint

T55
T6/7

K442
K591

4. December havi kifizetőhelyi költségtérítés elhatárolása a pénzügyi számvitel szerint

T371

K9244

5. December havi, pénzforgalomban nem jelentkező táppénzhez kapcsolódó, a dolgozó(k) illetménye csökkentésének (le nem dolgozott személyi juttatások) elhatárolása a pénzügyi számvitel szerint

T442
T591

K53/54
K6/7

6. December havi személyi juttatások elszámolása januárban a költségvetési számvitel szerint: e fejezet B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásai cím 2. pontja szerint (kapcsolódó tétel lehet a cím 5. pontja szerint elszámolás)

7. December havi személyi juttatások elszámolása januárban a pénzügyi számvitel szerint (kapcsolódó tétel lehet az e fejezet B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásai cím 5. és 7. pontjai szerint elszámolások)

T442

K4211

8. December havi személyi juttatások decemberi kifizetése rendezése a pénzügyi számvitel szerint

T4211

K3661

9. December havi nettó személyi juttatások kifizetése: e fejezet B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásai cím 8. és 9. pontja szerint

10. December havi személyi juttatások után a munkáltatót terhelő közterhek, pénzforgalomban nem jelentkező munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás elszámolása januárban a költségvetési számvitel szerint: e fejezet B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásai cím 10. pontja és a C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása cím 5. pontja szerint

11. December havi személyi juttatások után a munkáltatót terhelő közterhek, pénzforgalomban nem jelentkező munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás elszámolása januárban a pénzügyi számvitel szerint

T442

K4212

12. December havi kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása a következő évben a költségvetési számvitel szerint: e fejezet C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása cím 3. pontja szerint

13. December havi kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása a következő évben a pénzügyi számvitel szerint

T3514

K371

14. December havi, pénzforgalomban nem jelentkező táppénzhez kapcsolódó, a dolgozó(k) illetménye csökkentésének (le nem dolgozott személyi juttatások) elszámolása januárban a költségvetési számvitel szerint: e fejezet C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása cím 7. pontja szerint

15. December havi, pénzforgalomban nem jelentkező táppénzhez kapcsolódó, a dolgozó(k) illetménye csökkentésének (le nem dolgozott személyi juttatások) elszámolása januárban a pénzügyi számvitel szerint

T4211

K442

E) A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció és üzleti ajándék elszámolása
1X06867M_86

1. Munkavállalónak utólagos elszámolásra kiadott előleg elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T36515

K32/33

2. Az előleggel való elszámolás a pénzügyi számvitel szerint

T32/33

K36515

3. Az elszámoláskor benyújtott szállítói számla a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó összeg kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0022

K051232

b) Általános forgalmi adó kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0022

K053512

c) Kifizetőt terhelő közterhek kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0022

K0522

d) Nettó összeg teljesítésként

T051233

K003

e) Általános forgalmi adó teljesítésként

T053513

K003

4. Az elszámoláskor benyújtott szállítói számla alapján a pénzügyi számvitel szerint

a) Nettó összeg kötelezettségként

T54/211
T6/7

K4211
K591

b) Levonható általános forgalmi adó kötelezettségként

T36412

K4213

c) Le nem vonható általános forgalmi adó kötelezettségként

T36414

K4213

d) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése

T8435

K36414

e) Kifizetőt terhelő közterhek kötelezettségként

T55
T6/7

K4212
K591

f) Nettó összeg teljesítésként

T4211

K32/33

g) Általános forgalmi adó teljesítésként

T4213

K32/33

5. A munkáltatót terhelő közterhek kifizetésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint

T0523

K003

6. A munkáltatót terhelő közterhek kifizetésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T4212

K33

7. Kapcsolódó tétel: az esetleges árfolyam-különbözetek, készletfelhasználás elszámolása

F) A többcélú utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök beszerzésével kapcsolatos elszámolás

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint

T0021

K051(2)

2. Megrendelés leadása az utalvány, bérlet és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök forgalmazójának: csak a részletező nyilvántartásokban kerül rögzítésre

3. Szállítói számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint

T3662

K32/33

4. Esedékes személyi juttatások a költségvetési számvitel szerint a bérszámfejtés alapján

T051(2)
T0022

K0021
K051(2)

5. Esedékes személyi juttatások a pénzügyi számvitel szerint a bérszámfejtés alapján

T54
T6/7

K4211
K591

6. Munkavállalónak kiadás elszámolása a számfejtéssel együtt a költségvetési számvitel szerint

T051(3)

K003

7. Munkavállalónak kiadás elszámolása a számfejtéssel együtt a pénzügyi számvitel szerint

T4211

K3662

8. A munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a költségvetési számvitel szerint

T0022

K0522

9. A munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T55
T6/7

K4212
K591

10. A munkáltatót terhelő közterhek átutalása a költségvetési számvitel szerint

T0523

K003

11. A munkáltatót terhelő közterhek átutalása a pénzügyi számvitel szerint

T4212

K33

12. Kapcsolódó tétel: az esetlegesen felmerülő általános forgalmi adóval kapcsolatos elszámolások

G) Az egycélú utalványok beszerzésével kapcsolatos elszámolás

1. Kötelezettségvállalás (utalvány névértéke összegéig) a költségvetési számvitel szerint

T0021

K051(2)

2. Megrendelés leadása az utalvány forgalmazójának: csak a részletező nyilvántartásokban kerül rögzítésre

3. Kötelezettségvállalás az egycélú utalvány beszerzéséről szóló számla szerinti előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegére a költségvetési számvitel szerint

T0022

K053512

4. Az egycélú utalvány beszerzéséről szóló számla szerinti előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Levonható általános forgalmi adó kötelezettségként

T36412

K4213

b) Le nem vonható általános forgalmi adó kötelezettségként

T36414

K4213

c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése

T8435

K36414

5. Az egycélú utalványról szóló számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint

a) Névérték kiegyenlítése

T3662

K32/33

b) Előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiegyenlítése

T4213

K32/33

6. Az egycélú utalvány beszerzéséről szóló számla szerinti előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint

T053513

K003

7. Az egycélú utalványok munkavállalóknak történő kiadása és a kapcsolódó, munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: e fejezet F) A többcélú utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök beszerzésével kapcsolatos elszámolás cím 4–11. pontja szerint

IX. FEJEZET

ÖNKORMÁNYZATI NETTÓ FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

A) Az önkormányzatnál

1. Önkormányzatnak járó havi központi támogatás elszámolása a Kincstár értesítése alapján a költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként (teljes összeg)

T0911(2)

K0041

b) Teljesítésként (a ténylegesen kiutalt összeg, amely nem tartalmazza a kifizető által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összegét)

T005

K0911(3)

2. Önkormányzatnak járó havi központi támogatás elszámolása a Kincstár értesítése alapján a pénzügyi számvitel szerint

a) Követelésként (teljes összeg)

T3511

K921

b) Teljesítésként (a ténylegesen kiutalt összeg, amely nem tartalmazza a kifizető által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összegét)

T331

K3511

c) A kifizető (önkormányzat) által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összegének jóváírásának elszámolása: a VIII. fejezet C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása cím 2. pontja szerint

3. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) önkormányzati törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a költségvetési számvitel szerint (végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként elszámolása már megtörtént)

a) Kiadás teljesítéseként

T051(3)

K003

b) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló havi központi támogatás)

T005

K0911(3)

4. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) önkormányzati törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a pénzügyi számvitel szerint (kötelezettségként elszámolása már megtörtént)

T4211

K3511

5. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) önkormányzati törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a költségvetési számvitel szerint (végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként elszámolása már megtörtént)

a) Kiadás teljesítéseként

T0523

K003

b) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló havi központi támogatás)

T005

K0911(3)

6. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) önkormányzati törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a pénzügyi számvitel szerint (kötelezettségként elszámolása már megtörtént)

T4212

K3511

7. Irányító szervi támogatás átutalása a költségvetési szerveknek: a VII. fejezet B) Központi, irányító szervi támogatás elszámolása cím 1. és 2. pontja szerint

8. Költségvetési szervi törzsszámon számfejtett nettó személyi juttatások átutalása a foglalkoztatottnak az önkormányzat fizetési számlájáról: a VII. fejezet B) Központi, irányító szervi támogatás elszámolása cím 1. és 2. pontja szerint

9. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a költségvetési számvitel szerint: a VII. fejezet B) Központi, irányító szervi támogatás elszámolása cím 1. pontja és e cím 5. pont b) alpontja szerint

10. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Kötelezettségként (irányító szervi támogatás)

T8435

K4219

b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként

T4219

K3511

11. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a költségvetési számvitel szerint: a VII. fejezet B) Központi, irányító szervi támogatás elszámolása cím 1. pontja és e cím 5. pont b) alpontja szerint

12. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a pénzügyi számvitel szerint: a 10. pont szerint

12a. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások egyéb befizetési kötelezettségének elszámolása a költségvetési számvitel szerint: a VII. fejezet B) Központi, irányító szervi támogatás elszámolása cím 1. pontja szerint

12b. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások egyéb befizetési kötelezettségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint: a 10. pont szerint

13. Pénzforgalomban nem jelentkező önkormányzatot terhelő egyéb levonások (befizetési kötelezettségek) elszámolása a költségvetési számvitel szerint

a) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0022

K05(2)

b) Kiadás teljesítésként

T05(3)

K003

c) Bevétel teljesítésként

T005

K0911(3)

14. Pénzforgalomban nem jelentkező önkormányzatot terhelő egyéb levonások (befizetési kötelezettségek) elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Kötelezettségként

T5/8
T6/7

K42
K591

b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként

T42

K3511

B) Az önkormányzat költségvetési szervénél (kivéve Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott költségvetési szervek)

1. Irányító szervi támogatás jóváírása a költségvetési számvitel szerint: a VII. fejezet B) Központi, irányító szervi támogatás elszámolása cím 4. és 5. pontja szerint

2. Pénzforgalomban nem jelentkező (önkormányzat által kiutalt) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett nettó személyi juttatások elszámolása a költségvetési számvitel szerint (végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként elszámolása már megtörtént)

a) Kiadás teljesítéseként

T051(3)

K003

b) Követelésként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás)

T098162

K0041

c) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás)

T005

K098163

3. Pénzforgalomban nem jelentkező (önkormányzat által kiutalt) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett nettó személyi juttatások elszámolása a pénzügyi számvitel szerint (kötelezettségként elszámolása már megtörtént)

a) Követelésként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás)

T3518

K921

b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként

T4211

K3518

4. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a költségvetési számvitel szerint (végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként elszámolása már megtörtént): a 2. pont szerint

5. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a pénzügyi számvitel szerint (kötelezettségként elszámolása már megtörtént): a 3. pont szerint

6. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a költségvetési számvitel szerint (végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként elszámolása már megtörtént)

a) Kiadás teljesítéseként

T0523

K003

b) Követelésként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás)

T098162

K0041

c) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás)

T005

K098163

7. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a pénzügyi számvitel szerint (kötelezettségként elszámolása már megtörtént)

a) Követelésként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás)

T3518

K921

b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként

T4212

K3518

8. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások egyéb befizetési kötelezettségének elszámolása a költségvetési számvitel szerint: a 6. pont szerint azzal, hogy az a) alpontban a K2. helyett a K502. rovat használata szükséges

9. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások egyéb befizetési kötelezettségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint: a 7. pont szerint

C) Nettó finanszírozás elszámolása

1. Nettó finanszírozás elszámolása a Kincstárnál a pénzügyi számvitel szerint

a) A helyi önkormányzatokat megillető támogatások támogatási számlán történő jóváírásának elszámolása

T3312

K3672

b) Megelőlegezett, kifizetőt terhelő társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások fedezetének jóváírása

T3312

K3657

c) Közteher és egyéb fizetési kötelezettség (különösen munkáltatót terhelő, munkavállalótól levont adó és járulékok) teljesítése

T3672

K3312

d) A nettósítás során a helyi önkormányzatokat megillető támogatásból levont forgótőke visszapótlás kiutalása a vármegyei igazgatóságok forgótőke elszámolási számláira

T3672

K3312

e) Megelőlegezett, kifizetőt terhelő társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások részének kiutalása a vármegyei igazgatóságok forgótőke elszámolási számláira

T3657

K3312

f) Megelőlegezett, kifizetőt terhelő társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások részének kiutalása a helyi önkormányzatok fizetési számláira

T3657

K3312

g) A helyi önkormányzatokat megillető nettósított támogatás kiutalása a helyi önkormányzatok fizetési számláira

T3672

K3312

2. Kapcsolódó tétel: Amennyiben az önkormányzatok közteher és egyéb fizetési kötelezettség (munkáltatót terhelő, munkavállalótól levont adó és járulékok stb.) teljesítéséhez megelőlegezés szükséges, annak elszámolása a VII. fejezet C) Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása cím szerint történik.

3. Nettó finanszírozás elszámolása a Kincstárnál a pénzügyi számvitel szerint

a) Megelőlegezett, kifizetőt terhelő társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások forgótőke elszámolási számláin történő jóváírásának elszámolása (vármegyei igazgatóság által teljesített rész)

T3312

K3657

b) Megelőlegezett, kifizetőt terhelő társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások kifizetésének elszámolása a jogosult felé (vármegyei igazgatóság által teljesített rész)

T3657

K3312

D) Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó forgótőke elszámolása

1. A vármegyei igazgatóságok nettó finanszírozáshoz kapcsolódó forgótőke elszámolása a Kincstárnál a pénzügyi számvitel szerint

a) Forgótőke feltöltési kötelezettség jóváírása

T3312

K3674

b) A havi nettósítás során a helyi önkormányzatokat megillető támogatásból levont forgótőke visszapótlás átutalása a vármegyei igazgatóságok forgótőke elszámolási számláira

T3312

K3674

c) A helyi önkormányzat, helyi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv által a vármegyei igazgatóságok forgótőke elszámolási számláira beutalt (havi vagy negyedéves) forgótőke összegének jóváírása

T3312

K3674

d) Visszajáró forgótőke helyi önkormányzat, helyi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv részére történő átutalásának elszámolása

T3674

K3312

e) A forgótőke havi felhasználásának (különösen munkabér, levonások, letiltások elutalása a jogosult részére) elszámolása

T3674

K3312

f) Év végén a forgótőke összegének visszautalása a helyi önkormányzat, helyi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv részére

T3674

K3312

2. Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó forgótőke elszámolása a helyi önkormányzatnál, helyi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a pénzügyi számvitel szerint

a) Feltöltési kötelezettség átutalása a Kincstárnak év elején

T3654

K33

b) A Kincstár értesítése, illetve a forgótőke megállapodás alapján a többletigény átutalása a Kincstárnak

T3654

K33

c) A Kincstár értesítése, illetve a forgótőke megállapodás alapján visszajáró forgótőke jóváírásának elszámolása

T33

K3654

d) A havi nettósításban a helyi önkormányzatokat megillető támogatásból levont forgótőke visszapótlás elszámolása

da) Kötelezettség teljesítéseként

T421

K3654

db) Követelés teljesítéseként

T3654

K3511/3518

dc) Kapcsolódó tétel: a forgótőkével fedezett kiadások kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként és annak teljesítéseként történő elszámolása a költségvetési számvitel szerint

e) Év végén a forgótőke Kincstártól történő visszaérkezésének elszámolása

T33

K3654

X. FEJEZET

TÁMOGATÁSOKKAL, ELLÁTÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

A) Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások nyújtása elszámolásai

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint

T0021

K05506/
0584(2)

2. Kifizetés esedékessége a költségvetési számvitel szerint (támogatási előlegnél a támogatói okirat/támogatási szerződés szerint, egyébként a beszámoló elfogadásakor)

T05506/
0584(2)
T0022

K0021
K05506/
0584(2)

3. Kifizetés esedékessége a pénzügyi számvitel szerint (támogatási előlegnél a támogatói okirat/támogatási szerződés szerint, egyébként a beszámoló elfogadásakor)

T8435

K4215/4218

4. Kifizetés a költségvetési számvitel szerint

a) Teljesítésként

T05506/
0584(3)

K003

b) Támogatási előlegnél elszámolási kötelezettségként

T031

K006

5. Kifizetés a pénzügyi számvitel szerint

T4215/4218

K32/33

6. Támogatási előlegnél az elszámoláskor az elszámolási kötelezettség kivezetése a költségvetési számvitel szerint

T006

K031

7. Visszafizetési követelés előírása a költségvetési számvitel szerint

a) Adott (a folyósítás) évén belül: a 2. pont és a 4. pont a) alpontja szerintiek fordítottjaként

b) Adott (a folyósítás) évén túl

T0912/0916/
0925(2)

K0041

8. Visszafizetési követelés előírása a pénzügyi számvitel szerint

a) Adott (a folyósítás) évén belül

T36516

K8435

b) Adott (a folyósítás) évén túl

T3511/3512

K922/923

9. Visszafizetés a költségvetési számvitel szerint

a) Adott (a folyósítás) évén belül: nincs könyvelési teendő

b) Adott (a folyósítás) évén túl

T005

K0912/0916/
0925(3)

10. Visszafizetés a pénzügyi számvitel szerint

a) Adott (a folyósítás) évén belül

T32/33

K36516

b) Adott (a folyósítás) évén túl

T32/33

K3511/3512

B) Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások fogadása elszámolásai

1. Támogatói okirat, támogatási szerződés megkötésekor előirányzatként (ha tárgyévben nem került megtervezésre) a költségvetési számvitel szerint

a) Bevételi előirányzatként (ha tárgyévi és nem került megtervezésre)

T001

K0911/0916/
0921/0925(1)

b) Kiadási előirányzatként (ha tárgyévi és nem került megtervezésre)

T05(1)

K001

2. Támogatás a költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként [az Áhsz. 43. § (13) bekezdés b) pontja esetében a folyósítással egyidejűleg, egyébként az 1. pont szerinti időpontban]

T0911/0916/
0921/0925(2)

K0041

b) Teljesítésként

T005

K0911/0916/
0921/0925(3)

c) Támogatási előlegnél elszámolási kötelezettségként

T044

K006

3. Támogatás a pénzügyi számvitel szerint

a) Követelésként [az Áhsz. 43. § (13) bekezdés b) pontja esetében a folyósítással egyidejűleg, egyébként az 1. pont szerinti időpontban]

T3511/3512

K921/922/
923/9244

b) Teljesítésként

T32/33

K3511/3512

4. Időbeli elhatárolás fejlesztési célú támogatás esetén a pénzügyi számvitel szerint [az Szt. 45. § (1) bekezdés a) pontja és az Áhsz. 25. § (10) bekezdése szerint]

T923

K443

5. A folyósított (támogatási előleg nélküli támogatásnál, szállítói finanszírozásnál a megállapított) támogatási előleg terhére kötelezettségvállalás, nem szállítói finanszírozásnál a teljesítés elszámolása a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: az általános kötelezettségvállalási, kiadás teljesítési szabályok szerint

6. Szállítói finanszírozásnál a szállítói számlák kifizetéséről szóló támogatói értesítést követően a számlák megtérítésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként

T0916/0925(2)

K0041

b) Teljesítésként

T005

K0916/0925(3)

c) Az 5. pont szerint korábban elszámolt végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek teljesítéseként

T05(3)

K003

7. Szállítói finanszírozásnál a szállítói számlák kifizetéséről szóló támogatói értesítést követően a számlák megtérítésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Követelésként

T3511/3512

K922/923

b) Teljesítésként (az 5. pont szerint korábban elszámolt kötelezettségek és a követelés összevezetése)

T421

K3511/3512

8. Támogatási előlegnél az elszámoláskor az elszámolási kötelezettség kivezetése a költségvetési számvitel szerint

T006

K044

9. Visszafizetési kötelezettség előírása a költségvetési számvitel szerint

a) Adott (a folyósítás) évén belül: az 1. pont a) és a 2. pont a) és b) alpontja vagy a 6. pont szerintiek fordítottjaként

b) Adott (a folyósítás) évén túl

T0022

K05502/
05506/0584(2)

10. Visszafizetési kötelezettség előírása a pénzügyi számvitel szerint

a) Adott (a folyósítás) évén belül

T921/922/923/9244

K36711

b) Adott (a folyósítás) évén túl

T8435

K4215/4218

11. Visszafizetés a költségvetési számvitel szerint

a) Adott (a folyósítás) évén belül: nincs könyvelési teendő

b) Adott (a folyósítás) évén túl

T05502/05506/
0584(3)

K003

12. Visszafizetés a pénzügyi számvitel szerint

a) Adott (a folyósítás) évén belül

T36711

K32/33

b) Adott (a folyósítás) évén túl

T4215/4218

K32/33

C) Államháztartáson kívüli vissza nem térítendő támogatások, ellátottak pénzbeli juttatásai elszámolásai

1. Kötelezettségvállalás (jogosultság megállapítása) a költségvetési számvitel szerint

T0021

K054/05509/
05511/05512/
0587/0588/
0589(2)

2. Kifizetés esedékessége a költségvetési számvitel szerint (támogatási előlegnél a támogatói okirat/támogatási szerződés szerint, egyébként a beszámoló elfogadásakor)

T054/05509/
05511/05512/
0587/0588/0589(2)
T0022

K0021
K054/05509/
05511/05512/
0587/0588/
0589(2)

3. Kifizetés esedékessége a pénzügyi számvitel szerint (támogatási előlegnél a támogatói okirat/támogatási szerződés szerint, egyébként a beszámoló elfogadásakor)

T8435

K4214/4215/
4218

4. Kifizetés a költségvetési számvitel szerint

a) Teljesítésként

T054/05509/
05511/05512/
0587/0588/
0589(3)

K003

b) Támogatási előlegnél elszámolási kötelezettség

T031

K006

5. Kifizetés a pénzügyi számvitel szerint

T4214/4215/
4218

K32/33

6. Támogatási előlegnél az elszámoláskor az elszámolási kötelezettség kivezetése a költségvetési számvitel szerint

T006

K031

7. Visszafizetési követelés előírása a költségvetési számvitel szerint

a) Adott (a folyósítás) évén belül: a 2. pont és a 4. pont a) alpontja szerintiek fordítottjaként

b) Adott (a folyósítás) évén túl

T0965/0975(2)

K0041

8. Visszafizetési követelés előírása a pénzügyi számvitel szerint

a) Adott (a folyósítás) évén belül

T36516

K8435

b) Adott (a folyósítás) évén túl

T3516/3517

K922/923

9. Visszafizetés a költségvetési számvitel szerint

a) Adott (a folyósítás) évén belül: nincs könyvelési teendő

b) Adott (a folyósítás) évén túl

T005

K0965/0975(3)

10. Visszafizetés a pénzügyi számvitel szerint

a) Adott (a folyósítás) évén belül

T32/33

K36516

b) Adott (a folyósítás) évén túl

T32/33

K3516/3517

11. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás között történő elszámolásnál a nem finanszírozónál kifizetett ellátások kifizetéseinek elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T3656

K3312

12. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás között történő elszámolásnál a nem finanszírozónál kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T3312

K3656

13. Finanszírozó szervezetnél a nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott, de általuk folyósított ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás között történő elszámolásnál a finanszírozónál, a másik alap által kifizetett ellátások elszámolása a költségvetési számvitel szerint

a) Kötelezettségvállalás (jogosultság megállapítása) a költségvetési számvitel szerint

T0021

K054(2)

b) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T054(2)
T0022

K0021
K054(2)

c) A megtérítendő kifizetések elszámolása a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által küldött értesítő alapján teljesítésként

T054(3)

K003

14. Finanszírozó szervezetnél a nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott, de általuk folyósított ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás között történő elszámolásnál a finanszírozónál, a másik alap által kifizetett ellátások elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Kötelezettségként

T8435

K4214

b) A megtérítendő kifizetések elszámolása a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által küldött értesítő alapján a pénzügyi számvitel szerint

T4214

K3676

c) A megtérítendő kifizetések társadalombiztosítás pénzügyi alapjai felé történő megtérítése a pénzügyi számvitel szerint

T3676

K3312

D) A többcélú és az egycélú utalványok formájában nyújtott önkormányzati segélyek, szociális támogatások, ellátások elszámolása

1. A többcélú utalványok beszerzésének, kiadásának és a kapcsolódó közterheknek az elszámolása a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: a VIII. fejezet F) A többcélú utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök beszerzésével kapcsolatos elszámolás cím szerint azzal, hogy a K1. rovat helyett a K4. rovathoz kapcsolódó nyilvántartási számlákat kell használni

2. Az egycélú utalványok beszerzésének, kiadásának és a kapcsolódó közterheknek az elszámolása a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: a VIII. fejezet G) Az egycélú utalványok beszerzésével kapcsolatos elszámolás cím szerint azzal, hogy K1. rovat helyett a K4. rovathoz kapcsolódó nyilvántartási számlákat kell használni

E) Dolgozóknak lakáskölcsön nyújtása elszámolása

1. A lakáskölcsön számlára pénzeszköz átvezetés a pénzügyi számvitel szerint

T361

K33

2. A lakáskölcsön számlán pénzeszköz jóváírás a pénzügyi számvitel szerint

T331

K361

3. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint

T0021

K05862

4. Kölcsön folyósítása a költségvetési számvitel szerint

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T05862
T0022

K0021
K05862

b) Teljesítésként

T05863

K003

c) Követelés tőkeösszege

T09742

K0041

d) Követelés kamatrésze

T0940822

K0041

5. Kölcsön folyósítása a pénzügyi számvitel szerint

a) Követelés tőkeösszege

T3517

K331

b) Követelés kamatrésze

T3514

K934

c) Követelés kamatrésze elhatárolása

T934

K441

6. Kölcsön visszafizetése a költségvetési számvitel szerint

T005

K09743

7. Kölcsön visszafizetése a pénzügyi számvitel szerint

T331

K3517

8. Tárgyévi kamat elhatárolása az év elején a pénzügyi számvitel szerint

T441

K934

9. Kapott kamat a költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként

T0940822

K0041

b) Teljesítésként

T005

K0940823

10. Kapott kamat a pénzügyi számvitel szerint

T331

K3514

11. Késedelmi kamat a költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként

T094112

K0041

b) Teljesítésként

T005

K094113

12. Késedelmi kamat a pénzügyi számvitel szerint

a) Követelésként

T3514

K9244

b) Teljesítésként

T331

K3514

13. Kezelési költség munkáltatót terhelő részének elszámolása a költségvetési számvitel szerint

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0022

K053372

b) Teljesítésként

T053373

K003

14. Kezelési költség munkáltatót terhelő részének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Kötelezettségként

T52
T6/7

K4213
K591

b) Teljesítésként

T4213

K331

F) Visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtásának elszámolása

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint

T0021

K05504/
05508/
0582/0586(2)

2. Adott kölcsön, visszatérítendő támogatás folyósítása a költségvetési számvitel szerint

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T05504/05508/
0582/0586(2)
T0022

K0021
K05504/
05508/
0582/0586(2)

b) Teljesítésként

T05504/05508/
0582/0586(3)

K003

c) Követelés tőkeösszege

T0914/0923/
0962/0963/
0964/0972/
0973/0974(2)

K0041

d) Követelés kamatrésze

T0940822

K0041

3. Adott kölcsön, visszatérítendő támogatás folyósítása a pénzügyi számvitel szerint

a) Követelés tőkeösszege

T3511/3512/
3516/3517

K32/33

b) Követelés kamatrésze

T3514

K934

c) Követelés kamatrésze elhatárolása

T934

K441

4. Tárgyévi kamat a pénzügyi számvitel szerint az év elején

T441

K934

5. Adott kölcsön, visszatérítendő támogatás visszafizetése a költségvetési számvitel szerint

a) A tőkeösszeg visszafizetése

T005

K0914/0923/
0962/0963/
0964/0972/
0973/0974(3)

b) A kamatrész visszafizetése

T005

K0940823

6. Adott kölcsön, visszatérítendő támogatás visszafizetése a pénzügyi számvitel szerint

a) A tőkeösszeg visszafizetése

T32/33

K3511/3512/
3516/3517

b) A kamatrész visszafizetése

T32/33

K3514

G) Visszatérítendő támogatás, kölcsön fogadásának elszámolása

1. Kötelezettségvállalás a visszafizetésre a költségvetési számvitel szerint

a) Visszafizetendő összeg tőkerésze

T0021

K05505/
0583(2)

b) Visszafizetendő összeg kamatrésze

T0021

K053532

2. Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás folyósítása a költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként

T0915/0924(2)

K0041

b) Teljesítésként

T005

K0915/0924(3)

c) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként (tőkerész)

T05505/
0583(2)
T0022

K0021
K05505/
0583(2)

d) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként (kamatrész)

T053532
T0022

K0021
K053532

3. Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás folyósítása a pénzügyi számvitel szerint

a) Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás tőkeösszege

T32/33

K4215/4218

b) Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás kamatrésze

T853

K4213

c) Kamatrész elhatárolása

T372

K853

4. Tárgyévi kamat az év elején a pénzügyi számvitel szerint

T853

K372

5. Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás visszafizetése a költségvetési számvitel szerint

a) A tőkerész visszafizetése

T05505/
0583(3)

K003

b) A kamatrész visszafizetése

T053533

K003

6. Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás visszafizetése a pénzügyi számvitel szerint

a) A tőkerész visszafizetése

T4215/4218

K32/33

b) A kamatrész visszafizetése

T4213

K32/33

H) Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől közvetlenül kapott támogatás elszámolása

1. Támogatásról való értesítés a költségvetési számvitel szerint

a) Bevételi előirányzatként (ha tárgyévi és nem került megtervezésre)

T001

K0965/0975(1)

b) Kiadási előirányzatként (ha tárgyévi és nem került megtervezésre)

T05(1)

K001

c) Követelésként

T0965/0975(2)

K0041

2. Támogatásról való értesítés a pénzügyi számvitel szerint

T3516/3517

K922/923

3. Támogatás jóváírása a pénzügyi számvitel szerint

T33

K36791

4. Időbeli elhatárolás fejlesztési célú támogatás esetén a pénzügyi számvitel szerint [az Szt. 45. § (1) bekezdés a) pontja és az Áhsz. 25. § (10) bekezdése szerint]

T923

K443

5. Kötelezettségvállalás, kötelezettség a kapott támogatás terhére

a) A költségvetési számvitel szerint kötelezettségvállalás

T0021

K05(2)

b) A költségvetési számvitel szerint végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség

T05(2)
T0022

K0021
K05(2)

c) A pénzügyi számvitel szerint kötelezettség

T1-8

K42

6. Támogatás felhasználása (kifizetés) a költségvetési számvitel szerint

a) Kiadási előirányzat teljesítéseként

T05(3)

K003

b) Bevételi előirányzat teljesítéseként

T005

K0965/0975(3)

6a. Támogatás felhasználása (kifizetés) a pénzügyi számvitel szerint

a) A kötelezettség és a követelés összevezetéseként

T42

K3516/3517

b) A nemzetközi támogatási program pénzeszközeinek kivezetéseként

T36791

K33

7. Visszafizetési kötelezettség előírása a költségvetési számvitel szerint

a) Adott (a folyósítás) évén belül: az 1. pont c) alpontja és a 6. pont b) alpontja szerintiek fordítottjaként

b) Adott (a folyósítás) évén túl

T0022

K05511/
0588(2)

8. Visszafizetési kötelezettség előírása a pénzügyi számvitel szerint

a) Adott (a folyósítás) évén belül

T922/923

K36711

b) Adott (a folyósítás) évén túl

T8435

K4215/4218

9. Visszafizetés a költségvetési számvitel szerint

a) Adott (a folyósítás) évén belül: nincs könyvelési teendő

b) Adott (a folyósítás) évén túl

T05511/
0588(3)

K003

10. Visszafizetés a pénzügyi számvitel szerint

a) Adott (a folyósítás) évén belül

T36711

K32/33

b) Adott (a folyósítás) évén túl

T4215/4218

K32/33

I) Garanciák, kezességek elszámolásai

1. Garancia, kezesség nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint

T041

K006

2. Jogosult felszólítása a teljesítésre költségvetési számvitel szerint

a) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0022

K05503/
05507/0581/
0585(2)

b) Eredeti kötelezettel szembeni követelésként

T0913/0922/
0961/0971(2)

K0041

c) Garancia, kezesség kivezetés

T006

K041

3. Jogosult felszólítása a teljesítésre a pénzügyi számvitel szerint

a) Kötelezettségként

T8435

K4215/4218

b) Eredeti kötelezettel szembeni követelésként

T3511/3512/ 3516/3517

K9244

4. Jogosultnak teljesítés a költségvetési számvitel szerint

T05503/05507/
0581/0585(3)

K003

5. Jogosultnak teljesítés a pénzügyi számvitel szerint

T4215/4218

K32/33

6. Eredeti kötelezett teljesítése a költségvetési számvitel szerint

T005

K0913/0922/
0961/0971(3)

7. Eredeti kötelezett teljesítése a pénzügyi számvitel szerint

T32/33

K3511/3512/
3516/3517

XI. FEJEZET

KÖZHATALMI BEVÉTELEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

A) A beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása

1. A közhatalmi bevétel követelésként való előírása a költségvetési számvitel szerint

T093(2)

K0041

2. A közhatalmi bevétel követelésként való előírása a pénzügyi számvitel szerint

T3513

K911

3. Teljesítés a költségvetési számvitel szerint

T005

K093(3)

4. Teljesítés a pénzügyi számvitel szerint

T33

K3513

5. Visszatérítési kötelezettség ismertté válásakor elszámolás a költségvetési számvitel szerint

a) Követelés csökkenésként

T0041

K093(2)

b) Teljesítés csökkenésként

T093(3)

K005

6. Visszatérítési kötelezettség ismertté válásakor elszámolás a pénzügyi számvitel szerint

T911

K36711

7. Visszatérítési kötelezettség teljesítése a pénzügyi számvitel szerint

T36711

K33

8. A visszatérítés miatti negatív közhatalmi bevételek nullára módosítása év végén a költségvetési számvitel szerint: az 5. pont szerintiek fordítottjaként

9. A visszatérítés miatti negatív közhatalmi bevételek nullára módosítása év végén a pénzügyi számvitel szerint

T3513

K911

10. A visszatérítés miatt a nulla és a negatív egyenleg közötti különbözet elszámolása (év végén) a költségvetési számvitel szerint

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0022

K053552

b) Teljesítésként

T053553

K003

11. A visszatérítés miatt a nulla és a negatív egyenleg közötti különbözet elszámolása (év végén) a pénzügyi számvitel szerint

a) Kötelezettségként

T8435

K4213

b) Teljesítésként a kötelezettség és követelés összevezetésével

T4213

K3513

B) A bevételt beszedő és a központi költségvetés/más szervezet között megosztott közhatalmi bevételek elszámolása

1. A bevételt beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevétel követelésként való előírása: e fejezet A) A beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím 1. és 2. pontja szerint

2. A bevételt beszedő szervezetet nem megillető közhatalmi bevétel követelésként való előírása: csak a részletező nyilvántartásokban

3. A közhatalmi bevétel beérkezésekor a beszedő szervezetnek járó bevételi rész elszámolása a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint e fejezet A) A beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím 3.és 4. pontja szerint

4. A közhatalmi bevétel beérkezésekor a beszedő szervezetnek nem járó bevételi rész elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T33

K3673

5. A közhatalmi bevétel beérkezését követően a bevételt beszedő szervezetet nem megillető közhatalmi bevétel továbbutalása a pénzügyi számvitel szerint

T3673

K33

6. Visszatérítési kötelezettség elszámolása (csak a bevételt beszedő szervezet által beszedett hányadot érintő részre): e fejezet A) A beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím 5-7. pontja szerint

7. A visszatérítés miatti negatív bevételi egyenleg módosításának elszámolása (év végén): e fejezet A) A beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím 8-11. pontja szerint

C) A beszedő szervezetet nem megillető közhatalmi bevételek elszámolása

1. Bevétel beérkezése a beszedő szerv számlájára a pénzügyi számvitel szerint

T33

K3673

2. Bevétel továbbutalása a beszedő szerv számlájáról a pénzügyi számvitel szerint

T3673

K33

3. Bevétel beérkezése, ha az nem a saját számlájára érkezik a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: csak a részletező nyilvántartásokban

4. Egyéb gazdasági események elszámolása a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: csak a részletező nyilvántartásokban

D) Az e fejezet B) A bevételt beszedő és a központi költségvetés/más szervezet között megosztott közhatalmi bevételek elszámolása és C) A beszedő szervezetet nem megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím szerinti közhatalmi bevételek elszámolása a jogosult szervnél

1. Bevétel beérkezése a beszedő szervezet Áhsz. 44. § (2a) bekezdése szerinti adatszolgáltatása alapján a költségvetési számvitel szerint (követelésként elszámolása már megtörtént)

T005

K093(3)

2. Bevétel beérkezése a beszedő szervezet Áhsz. 44. § (2a) bekezdése szerinti adatszolgáltatása alapján a pénzügyi számvitel szerint (követelésként elszámolása már megtörtént)

T3653

K3513

3. Bevétel beérkezése a beszedő szervezet általi átutalást követően

T33

K3653

XII. FEJEZET

EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSAI

A) Szolgáltatás vásárlás elszámolása

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték

T0021

K053(2)

b) Általános forgalmi adó

T0021

K053512

2. Előleg: a II. fejezet A) Vásárlás elszámolása cím 2. pontja szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 36511/36512. könyvviteli számlák helyett a 36514. (kiküldetési előleg esetén a 36515.) könyvviteli számlát kell használni

3. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték

T053(2)
T0022

K0021
K053(2)

b) Általános forgalmi adó

T053512
T0022

K0021
K053512

c) Nettó előleg teljesítésként

T053(3)

K003

d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként

T053513

K003

4. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint

a) Nettó összeg (előleggel együtt)

T52
T6/7

K4213
K591

b) Előleg rendezése

T4213

K36514

c) Általános forgalmi adó: a II. fejezet A) Vásárlás elszámolása 4. pont c)–g) alpontja szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 4216. könyvviteli számla helyett a 4213. könyvviteli számlát kell használni

5. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó összeg (előleg nélkül)

T053(3)

K003

b) Általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adó nélkül)

T053513

K003

6. A számla bruttó összege kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint (előleg nélkül)

T4213

K32/33

7. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyam különbözet a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: a II. fejezet A) Vásárlás elszámolása 7-10. pontja szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 4216. könyvviteli számla helyett a 4213. könyvviteli számlát kell használni

B) Szolgáltatás nyújtás elszámolása

1. Számlázott eladási ár a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték

T094022/
094032/
094052

K0041

b) Általános forgalmi adó

T094062

K0041

2. Számlázott eladási ár a pénzügyi számvitel szerint

a) Nettó érték

T3514

K912

b) Általános forgalmi adó

T3514

K36422

3. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték

T005

K094023/
094033/
094053

b) Általános forgalmi adó

T005

K094063

4. A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint

T32/33

K3514

C) Általános forgalmi adó elszámolás

1. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó a végszámla beérkezésekor a költségvetési számvitel szerint

T053512/ 05672/05742
T0022

K0021
K053512/ 05672/05742

2. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó a végszámla beérkezésekor a pénzügyi számvitel szerint

a) Levonható általános forgalmi adó

T36412

K4213/4216/
4217

b) Nem levonható általános forgalmi adó

T36414

K4213/4216/
4217

c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése

T8435

K36414

3. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése a költségvetési számvitel szerint

T053513/
05673/05743

K003

4. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése a pénzügyi számvitel szerint

T4213/4216/
4217

K32/33

5. Kiszámlázott általános forgalmi adó a költségvetési számvitel szerint

T094062

K0041

6. Kiszámlázott általános forgalmi adó a pénzügyi számvitel szerint

T3514

K36422

7. Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése a költségvetési számvitel szerint

T005

K094063

8. Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése a pénzügyi számvitel szerint

T32/33

K3514

9. Fordított általános forgalmi adó elszámolás a pénzügyi számvitel szerint

a) Fizetendő levonható általános forgalmi adó

T36412

K36422

b) Fizetendő nem levonható általános forgalmi adó

T36414

K36422

c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése

T8435

K36414

9a. Előzetesen felszámított levonható és fizetendő általános forgalmi adó összevezetése

T36422

K36412

10. Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó a költségvetési számvitel szerint

T0022

K053522

11. Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó a pénzügyi számvitel szerint

T36422

K4213

12. Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó teljesítése a költségvetési számvitel szerint

T053523

K003

13. Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó teljesítése a pénzügyi számvitel szerint

T4213

K33

14. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó a költségvetési számvitel szerint, ha az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa. tv.) szerinti visszafizetésre való jogosultság megnyílik

T094072

K0041

15. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó a pénzügyi számvitel szerint, ha az Áfa. tv. szerinti visszafizetésre való jogosultság megnyílik

T3514

K36412

16. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó teljesítése a költségvetési számvitel szerint

T005

K094073

17. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó teljesítése a pénzügyi számvitel szerint (amennyiben az Áfa. tv. szerinti visszafizetésre való jogosultság megnyílik)

T33

K3514

18. Az általános forgalmi adó arányosítása miatt az előzetesen felszámított általános forgalmi adó vissza nem igényelhető részének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T8435

K36412

D) Behajthatatlan követelés elszámolása

1. Behajthatatlan követelés a költségvetési számvitel szerint

T0041

K09(2)

2. Behajthatatlan követelés a pénzügyi számvitel szerint

T8432/8433

K35

E) Követelés elengedése

1. Követelés elengedése a költségvetési számvitel szerint

T0041

K09(2)

2. Követelés elengedése a pénzügyi számvitel szerint

T8435

K351

F) Követelés értékvesztésének és értékvesztés visszaírásának elszámolása

1. Értékvesztés a költségvetési számvitel szerint

T0041

K09(2)

2. Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint

T8435

K358

3. Értékvesztés visszaírása a költségvetési számvitel szerint

T09(2)

K0041

4. Értékvesztés visszaírása a pénzügyi számvitel szerint

T358

K9244

G) Utólagos elszámolásra kiadott összeg elszámolása

1. Az elszámolásra kiadott összeg a pénzügyi számvitel szerint

T36515

K32/33

2. Az elszámoláskor a visszavett összeg a pénzügyi számvitel szerint

T32/33

K36515

3. A felhasznált összeg a költségvetési számvitel szerint

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0022

K05(2)

b) Teljesítésként

T05(3)

K003

4. A felhasznált összeg a pénzügyi számvitel szerint

a) Kötelezettségként

T1-2/3641/5/8
T6/7

K4213/4215-4218
K591

b) Teljesítésként

T4213/4215-4218

K32/33

H) Adott előlegek értékvesztésének és visszaírásának elszámolása

1. Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint

T8435

K36518

2. Előleg értékvesztésének elszámolása kiadásként a költségvetési számvitel szerint

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0022

K053552

b) Teljesítésként

T053553

K003

3. Értékvesztés visszaírásának elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T36518

K9244

4. Értékvesztés visszaírásának elszámolása a költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként

T094112

K004

b) Teljesítésként

T005

K094113

I) Kötelezettségek elengedése elszámolása

1. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség elengedése a költségvetési számvitel szerint

T05(2)

K0022

2. Kötelezettség elengedése a pénzügyi számvitel szerint

T42

K9244

3. Időbeli elhatárolás, ha a kötelezettség az annak terhére beszerzett eszközökhöz kapcsolódik, legfeljebb a kapcsolódó eszközök nyilvántartás szerinti értékében a pénzügyi számvitel szerint [az Szt. 45. § (1) bekezdés b) pontja szerint]

T9244

K443

J) Adott engedmény elszámolása

1. Konkrét számlához kapcsolódó adott engedmény a költségvetési számvitel szerint

T0041

K09(2)

2. Konkrét számlához kapcsolódó adott engedmény a pénzügyi számvitel szerint

a) Nettó eladási ár

T912/9244

K3514/3515

b) Kiszámlázott általános forgalmi adó

T36422

K3514

3. Konkrét számlához nem kapcsolódó adott engedmény a költségvetési számvitel szerint: az 1. pontban foglaltak szerint

4. Konkrét számlához nem kapcsolódó adott engedmény a pénzügyi számvitel szerint

T8435

K35

K) Tartozásátvállalás (kötelezettség átvállalása) elszámolása

1. Átvállalt kötelezettségek a költségvetési számvitel szerint kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0021/0022

K05(2)

2. Átvállalt kötelezettségek a pénzügyi számvitel szerint

T8435

K42

3. Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint
[az Szt. 33. § (1) bekezdése és az Áhsz. 13. § (10) bekezdése szerint]

T373

K8435

L) Származékos ügyletek (fedezeti célú ügyletek) elszámolása

1. A fedezeti célú ügylet a költségvetési számvitel szerint

a) Függő követelésként

T032

K006

b) Függő kötelezettségként

T045

K006

2. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti célú kamat swap ügylet nyereségének elszámolása a költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként

T0940822

K0041

b) Teljesítésként

T005

K0940823

3. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti célú kamat swap ügylet nyereségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Követelésként

T3514

K934

b) Teljesítésként

T32/33

K3514

4. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti célú kamat swap ügyletnek nem minősülő fedezeti ügylet nyereségének elszámolása a költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként

T09832

K0041

b) Teljesítésként

T005

K09833

5. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti célú kamat swap ügyletnek nem minősülő fedezeti ügylet nyereségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Követelésként

T3518

K9353

b) Teljesítésként

T32/33

K3518

6. Mérlegforduló napjáig le nem zárt fedezeti célú kamat swap ügylet Szt. 32. § (5) bekezdés a) pontja szerinti értékének, valamint
b) és e) pontja szerint nyereségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T371

K934

7. 7. Mérlegforduló napjáig le nem zárt fedezeti célú kamat swap ügyletnek nem minősülő fedezeti ügylet Szt. 32. § (5) bekezdés a) pontja szerinti értékének, és e) pontja szerinti nyereségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T371

K9353

8. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti célú kamat swap ügylet veszteségének elszámolása a költségvetési számvitel szerint

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0022

K053532

b) Teljesítésként

T053533

K003

9. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti célú kamat swap ügylet veszteségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Kötelezettségként

T853

K4213

b) Teljesítésként

T4213

K32/33

10. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti célú kamat swap ügyletnek nem minősülő fedezeti ügylet veszteségének elszámolása a költségvetési számvitel szerint

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0022

K05932

b) Teljesítésként

T05933

K003

11. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti célú kamat swap ügyletnek nem minősülő fedezeti ügylet veszteségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Kötelezettségként

T8553

K4219

b) Teljesítésként

T4219

K33

12. Mérlegforduló napjáig le nem zárt fedezeti célú kamat swap ügylet Szt. 44. § (5) bekezdés a) pontja szerinti értékének, valamint
a b) és e) pontja szerinti veszteségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T853

K442

13. Mérlegforduló napjáig le nem zárt fedezeti célú kamat swap ügyletnek nem minősülő fedezeti ügylet Szt. 44. § (5) bekezdés
a) pontja szerinti értékének és e) pontja szerinti veszteségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T8553

K442

14. A fedezeti célú ügylet kivezetése a költségvetési számvitel szerint

a) Függő követelésként

T006

K032

b) Függő kötelezettségként

T006

K045

M) Előirányzatok elszámolása

1. Eredeti előirányzat (elemi költségvetés alapján)

T05(1)
T001

K001
K09(1)

2. Kiadási előirányzatok elvonása
Kapcsolódó tétel: az elvonással érintett kiadási előirányzathoz tartozó bevételi előirányzat csökkentése

T001

K05(1)

3. Előirányzatok módosítása (átcsoportosítása)

a) Csökkenés

T001
T09(1)

-

K05(1)
K001

b) Növekedés

T05(1)
T001

-

K001
K09(1)

N) Maradvány elszámolása
1. Költségvetési maradvány elszámolása a költségvetési számvitel szerint

a) Bevételi előirányzatként

T001

K0981311

b) Kiadási előirányzatként

T05(1)

K001

c) Követelésként

T0981312

K0041

d) Teljesítésként

T005

K0981313

2. Vállalkozási maradvány elszámolása a költségvetési számvitel szerint

a) Bevételi előirányzatként

T001

K0981321

b) Kiadási előirányzatként

T05(1)

K001

c) Követelésként

T0981322

K0041

d) Teljesítésként

T005

K0981323

O) Kerekítési különbözet elszámolása

1. Kerekítési különbözet elszámolása költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként

T094112

K0041

b) Teljesítésként

T005

K094113

c) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0022

K053552

d) Kiadás teljesítéseként

T053553

K003

2. Kerekítési különbözet elszámolása pénzügyi számvitel szerint

a) Követelésként

T3514

K9244

b) Teljesítésként

T32/33

K3514

c) Kötelezettségként

T8435

K4213

d) Kiadás teljesítésként

T4213

K32/33

P) Költségvetési évben nyilvántartásba vett tévesen, hibásan teljesített költségvetési bevételeknek és kiadásoknak a költségvetési évben történő visszatérülésének elszámolása

1. Költségvetési bevételek visszatérítésének elszámolása a téves, hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor a költségvetési számvitel szerint

a) Teljesítés csökkentéseként

T09(3)

K005

b) Követelés korrigálásaként

T004

K09(2)

2. Költségvetési bevételek visszatérítésének elszámolása a téves, hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor a pénzügyi számvitel szerint

a) Bevétel csökkentésként

T9

K351

b) Követelés átvezetéseként kapott előlegbe

T351

K36711

3. Visszatérítés pénzforgalmi teljesítése

T36711

K32/33

4. Költségvetési kiadások visszatérülésének elszámolása a téves, hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor a költségvetési számvitel szerint

a) Teljesítés csökkentéseként

T003

K05(3)

b) Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség csökkentéseként

T05(2)

K0022

5. Költségvetési kiadások visszatérülésének elszámolása a téves, hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor a pénzügyi számvitel szerint

a) Költség, ráfordítás, eszköz csökkentéseként

T42

K1/2/5/8

b) Kötelezettség átvezetéseként

T36516

K42

6. Visszatérítés pénzforgalmi teljesítése

T32/33

K36516

Q) A tévesen, hibásan nyilvántartásba vett, teljesített költségvetési bevételeknek és kiadásoknak a költségvetési évet követően történő elszámolása a közhatalmi bevételek kivételével

1. Költségvetési bevételek visszatérítésének elszámolása az adott bevétel visszatérítésének nyilvántartásba vételére rendelt rovaton a téves, hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor a költségvetési számvitel szerint

T0022

K05(2)

2. Költségvetési bevételek visszatérítésének elszámolása a téves, hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor a pénzügyi számvitel szerint

T8

K421

3. Költségvetési bevételek pénzforgalmi visszatérítésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint

T05(3)

K003

4. Költségvetési bevételek pénzforgalmi visszatérítésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T421

K32/33

5. Költségvetési kiadások visszatérülésének elszámolása az adott kiadás visszatérítésének nyilvántartásba vételére rendelt rovaton a téves, hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor a költségvetési számvitel szerint

T09(2)

K004

6. Költségvetési kiadások visszatérülésének elszámolása a téves, hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor a pénzügyi számvitel szerint

T351

K9

7. Költségvetési kiadások pénzforgalmi visszatérülésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint

T005

K09(3)

8. Költségvetési kiadások pénzforgalmi visszatérülésének elszámolása pénzügyi számvitel szerint

T32/33

K351

R) Behajtási költségátalány elszámolása

1. A megállapított behajtási költségátalány összegének végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként történő nyilvántartásba vétele költségvetési számvitel szerint

T0022

K053552

2. A megállapított behajtási költségátalány összegének kötelezettségként történő nyilvántartásba vétele pénzügyi számvitel szerint

T8435

K4213

3. A behajtási költségátalány pénzügyi teljesítésének elszámolása költségvetési számvitel szerint

T053553

K003

4. A behajtási költségátalány pénzügyi teljesítésének elszámolása pénzügyi számvitel szerint

T4213

K32/33

S) Külföldi pénznemben meglévő követelések és kötelezettségek év végi értékelésének elszámolása

1. Év végi átértékelésből adódó árfolyamnyereség végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén, ha az év végi árfolyam alacsonyabb, a költségvetési számvitel szerint

T05(2)

K0022

2. Év végi átértékelésből adódó árfolyamnyereség végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén, ha az év végi árfolyam alacsonyabb, a pénzügyi számvitel szerint

T421

K494

3. Év végi átértékelésből adódó árfolyamveszteség végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén, ha az év végi árfolyam magasabb, a költségvetési számvitel szerint

T0022

K05(2)

4. Év végi átértékelésből adódó árfolyamveszteség végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén, ha az év végi árfolyam magasabb, a pénzügyi számvitel szerint

T494

K 421

5. Év végi átértékelésből adódó árfolyamnyereség követelés esetén, ha az év végi árfolyam magasabb, a költségvetési számvitel szerint

T09(2)

K0041

6. Év végi átértékelésből adódó árfolyamnyereség követelés esetén, ha az év végi árfolyam magasabb, a pénzügyi számvitel szerint

T351

K494

7. Év végi átértékelésből adódó árfolyamveszteség követelés esetén, ha az év végi árfolyam alacsonyabb, a költségvetési számvitel szerint

T0041

K09(2)

8. Év végi átértékelésből adódó árfolyamveszteség követelés esetén, ha az év végi árfolyam alacsonyabb, a pénzügyi számvitel szerint

T494

K351

9. A fentiek elszámolása után a pénzügyi számvitelben a 494. Árfolyam-különbözet elszámolási számla egyenlegétől függően

a) Ha a 494. Árfolyam-különbözet számla 1–8. pont szerinti tételek elszámolása utáni egyenlege követel jellegű, a pénzügyi számvitel szerint

T494

K9353

b) Ha a 494. Árfolyam-különbözet számla 1–8. pont szerinti tételek elszámolása utáni egyenlege tartozik jellegű, a pénzügyi számvitel szerint

T8553

K494

XIII. FEJEZET

KÖNYVVITELI ZÁRLAT SAJÁTOS FELADATAI

1. Záró befejezetlen termelés

T231
T591

K571
K6/7

2. 6-os számlaosztály számláinak átvezetése

T7

K691

3. 6-os számlaosztály számláinak lezárása

T691

K6

4. 7. számlaosztály számláinak zárása

T591

K7

5. 51-56. számlacsoport számláinak átvezetése

T81-83

K51-56

6. 57. számlacsoport számláinak átvezetése (egyenlegtől függően)

T492/57

K57/492

7. 8. számlaosztály számláinak zárása

T492

K8

8. 9. számlaosztály számláinak zárása

T9

K492

9. 492-es számla átvezetése (egyenlegtől függően)

T416/492

K492/416

10. Mérlegszámlák zárása

T493/1-4

K1-4/493

11. Pénzügyi teljesítés nyilvántartási számláinak zárása

T003
T09(3)

K05(3)
K005

12. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, követelés nyilvántartási számláinak zárása

T05(2)
T0041

K0022
K09(2)

13. Előirányzatok nyilvántartási számláinak zárása

T001
T09(1)

K05(1)
K001

XIV. FEJEZET

KÖNYVVITELI NYITÁS FELADATAI

1. A mérleg számlák nyitása

T1-4/491

K491/1-4

2. Mérleg szerinti eredmény átvezetése (egyenlegtől függően)

T416/414

K414/416

3. Befejezetlen termelés költségeinek visszavezetése

T571
T6/7

K231
K591

4. Költségvetési évben esedékes követelések átvezetése a költségvetési számvitel szerint

T09(2)
T0042

K0041
K09(2)

5. Költségvetési évben esedékes követelések átvezetése a pénzügyi számvitel szerint

T351

K352

6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek átvezetése a költségvetési számvitel szerint

T0021/0022
T05(2)

K05(2)
K0023/0024

7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek átvezetése a pénzügyi számvitel szerint

T422

K421

8. Éven belüli lejáratú lekötött bankbetétek és az éven túli lejáratú lekötött bankbetétek közötti átvezetések a pénzügyi számvitel szerint

a) Éven túli lejáratú lekötött bankbetét kivezetése

T361

K311

b) Éven belüli lejáratú lekötött bankbetét nyilvántartásba vétele

T312

K361

XV. FEJEZET

A MEGSZÜNÉS, CÍMRENDI MÓDOSÍTÁSOK KÖNYVVITELI FELADATAI

A) A megszűnő költségvetési szervnél

A megszűnő költségvetési szervnél a megszűnés fordulónapjára vonatkozóan el kell végezni az éves könyvviteli zárással kapcsolatos számviteli feladatokat a XIII. fejezetben leírtak szerint. A vagyonelemeket nem kell kivezetni a mérlegből, mivel az Áhsz.-ben a megszűnéshez nem kapcsolódik „0”-s beszámoló elkészítési kötelezettség, azonban el kell végezni az 1–5. pontban foglalt feladatokat.

1. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél elszámolt értékhelyesbítésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T415

K116-146

2. A befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T415

K166

3. A korrigált záró pénzkészlet összegével megegyezően pénzforgalom nélküli támogatás elszámolása a költségvetési számvitel szerint

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0022

K055062

b) Teljesítéseként

T055063

K003

4. A korrigált záró pénzkészlet összegével megegyezően pénzforgalom nélküli támogatás elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Kötelezettségként

T8435

K4215

b) Teljesítéseként

T4215

K3673

5. Kapcsolódó tételek: a záró beszámoló elkészültét követően a XIII. fejezet szerinti zárlati feladatok könyvelési lépései

B) Beolvadás illetve jogutód nélküli megszűnés esetén a jogutód, illetve az Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti szervnél

1. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T11/121-141

K495

2. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T495

K119-149

3. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél elszámolt terven felüli értékcsökkenés nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T495

K118-148

4. A nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének állományba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T151/152

K495

5. A nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások megszűnőnél elszámolt terven felüli értékcsökkenésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T495

K158

6. A befektetett pénzügyi eszközök megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T16-17

K495

7. A befektetett pénzügyi eszközök megszűnőnél elszámolt értékvesztésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T495

K168/178

8. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének állományba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T21//24

K495

9. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök megszűnőnél elszámolt értékvesztésének állományba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T495

K218-248

10. A nemzeti vagyon induláskori értéke megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T495

K411

11 A nemzeti vagyon változása megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T495/412

K412/495

12. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T495
T413

K413
K495

13. A mérleg szerinti eredmény és a felhalmozott eredmény megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaként a pénzügyi számvitel szerint

T495/413

K413/495

13a. Az általános forgalmi adó elszámolása számlák megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T364
T495

K495
K364

14. A követelés jellegű sajátos elszámolások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T365

K495

15. Az adott előlegek megszűnőnél elszámolt értékvesztésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T495

K36518

16. Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T366

K495

17. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T495

K367

18. Követelések és kötelezettségek (kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek) állományba vétele

a) Követelések nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint

T09(2)

K004

b) Követelések megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T35

K495

c) Követelések megszűnőnél elszámolt értékvesztésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T495

K358

d) Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint

T002

K05(2)

e) Kötelezettségek megszűnőnél kimutatott értékének bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T495

K42

19.

20. Megszűnt költségvetési szerv záró pénzkészletének átvétele

T31-33
T495

K495
K318/3318/3328

21. A megszűnő költségvetési szerv korrigált záró pénzkészletének elszámolása a megszűnés fordulónapjára pénzforgalom nélküli támogatásként a költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként

T09162

K0041

b) Teljesítéseként

T005

K09163

22. A megszűnő költségvetési szerv korrigált záró pénzkészletének elszámolása a megszűnés fordulónapjára pénzforgalom nélküli támogatásként a pénzügyi számvitel szerint

a) Követelésként

T3511

K922

b) Teljesítéseként

T3653

K3511

23. A sajátos elszámolások összevezetése a pénzügyi számvitelben

T3673

K3653

24. A megszűnőnél kimutatott aktív időbeli elhatárolások könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T37

K495

25. A megszűnőnél kimutatott passzív időbeli elhatárolások könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T495

K44

C) Összeolvadás, illetve különválás esetén a jogutód szervnél

1. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T11/121-141

K491

2. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T491

K119-149

3. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél elszámolt terven felüli értékcsökkenés nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T491

K118-148

4. A nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének állományba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T151/152

K491

5. A nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások megszűnőnél elszámolt terven felüli értékcsökkenésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T491

K158

6. A befektetett pénzügyi eszközök megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T16-17

K491

7. A befektetett pénzügyi eszközök megszűnőnél elszámolt értékvesztésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T491

K168/178

8. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének állományba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T21-24

K491

9. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök megszűnőnél elszámolt értékvesztésének állományba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T491

K218-248

10. A nemzeti vagyon induláskori értéke megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T491

K411

11 A nemzeti vagyon változása megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T412/491

K412/491

12. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T491
T413

K413
K491

13. A mérleg szerinti eredmény és a felhalmozott eredmény megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaként a pénzügyi számvitel szerint

T491/413

K413/491

13a. Az általános forgalmi adó elszámolása számlák megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T364
T491

K491
K364

14. A követelés jellegű sajátos elszámolások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T365

K491

15. Az adott előlegek megszűnőnél elszámolt értékvesztésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T491

K36518

16. Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T366

K491

17. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T491

K367

18. Követelések és kötelezettségek (kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek) állományba vétele

a) Követelések nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint

T09(2)

K004

b) Követelések megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T35

K491

c) Követelések megszűnőnél elszámolt értékvesztésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T491

K358

d) Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint

T002

K05(2)

e) Kötelezettségek megszűnőnél kimutatott értékének bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T491

K42

f)

19. Megszűnt költségvetési szerv záró pénzkészletének átvétele

T31-33
T491

K491
K318/3318/3328

20. A megszűnő költségvetési szerv korrigált záró pénzkészletének elszámolása a megszűnés fordulónapjára pénzforgalom nélküli támogatásként a költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként

T09162

K0041

b) Teljesítéseként

T005

K09163

21. A megszűnő költségvetési szerv korrigált záró pénzkészletének elszámolása a megszűnés fordulónapjára pénzforgalom nélküli támogatásként a pénzügyi számvitel szerint

a) Követelésként

T3511

K922

b) Teljesítéseként

T3653

K3511

22. A sajátos elszámolások összevezetése a pénzügyi számvitelben

T3673

K3653

23. A megszűnőnél kimutatott aktív időbeli elhatárolások könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T37

K491

24. A megszűnőnél kimutatott passzív időbeli elhatárolások könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

T491

K44

D) Központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat esetén az Áht. 33. § (1) bekezdése szerint az év elejére visszamenőlegesen végrehajtott címrendi módosítás elszámolása a korábbi fejezetet irányító szervnél

1. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök nyitó bekerülési értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T491

K11/121-141

2. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök nyitó terv szerinti értékcsökkenésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T119-149

K491

3. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök nyitó terven felüli értékcsökkenés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T118-148

K491

4. A nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások nyitó bekerülési értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T491

K151/152

5. A nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások nyitó terven felüli értékcsökkenésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T158

K491

6. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök nyitó értékhelyesbítésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T491

K116-146

7. A befektetett pénzügyi eszközök nyitó bekerülési értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T491

K16-17

8. A befektetett pénzügyi eszközök nyitó értékhelyesbítésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T491

K166

9. A befektetett pénzügyi eszközök nyitó értékvesztésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T168/178

K491

10. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök nyitó bekerülési értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T491

K21-22/24

11. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök nyitó értékvesztésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T218-248

K491

12. A pénzeszközök nyitó bekerülési értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T491

K31-33

13. A pénzeszközök nyitó értékvesztésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T318/3318/3328

K491

13a. Az általános forgalmi adó elszámolása számlák nyitó értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T364
T491

K491
K364

14. A követelés jellegű sajátos elszámolások nyitó bekerülési értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T491

K365

15. Az adott előlegek nyitó értékvesztésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T36518

K491

16. Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások nyitó bekerülési értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T491

K366

17. Az aktív időbeli elhatárolások nyitó értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T491

K37

18. A nemzeti vagyon induláskori értéke nyitó könyv szerinti értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T411

K491

19. A nemzeti vagyon változása nyitó könyv szerinti értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T412/491

K412/491

20. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai nyitó könyv szerinti értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T413/491

K413/491

21. Az eszközök értékhelyesbítésének forrása nyitó könyv szerinti értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T415

K491

22. A mérleg szerinti eredmény nyitó könyv szerinti értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T416/491

K416/491

23. A felhalmozott eredmény nyitó könyv szerinti értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T414/491

K414/491

24. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások nyitó bekerülési értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T367

K491

25. A passzív időbeli elhatárolások nyitó értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T44

K491

26. Követelések és kötelezettségek könyvviteli számlái nyitó értékének kivezetése

a) Követelések nyitó bekerülési értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T491

K35

b) Követelések nyitó értékvesztésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T358

K491

c) Kötelezettségek nyitó bekerülési értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T42

K491

27. A költségvetési számvitel nyilvántartási számlái nyitó adatainak kivezetése költségvetési számvitel szerint

a) A 01–04. nyilvántartási számlák kivezetése

T006

K01-04

b) Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek kivezetése

T05(2)

K002

c) Követelések kivezetése

T004

K09(2)

28. Kapcsolódó tétel: Az eredményszámlák zárása és a mérleg szerinti eredmény megállapítása a XIII. fejezet
1–9. pontja szerint

29. Mérlegszámlák forgalmának kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

a) Az immateriális javak, tárgyi eszközök könyvviteli számlái forgalmának kivezetése

T495
T119-149
T118-148
T158

K11/121-
141/151/152 K495

b) A befektetett pénzügyi eszközök könyvviteli számlái forgalmának kivezetése

T495
T168/178

K16-17
K495

c) A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök könyvviteli számlái forgalmának kivezetése

T495
T218-248

K21-22/24
K495

d) A követelés jellegű sajátos elszámolások könyvviteli számlái forgalmának kivezetése

T495
T36518

K365
K495

e) Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások könyvviteli számlái forgalmának kivezetése

T495

K366

f) Az aktív időbeli elhatárolások könyvviteli számlái forgalmának kivezetése

T495

K37

g) A saját tőke könyvviteli számlái forgalmának kivezetése

T411/412/ 413/414/415/ 416//495

K412/413/414/
495

h) A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások könyvviteli számlái forgalmának kivezetése

T367

K495

i) A passzív időbeli elhatárolások könyvviteli számlái forgalmának kivezetése

T44

K495

j) Követelések és kötelezettségek könyvviteli számlái forgalmának kivezetése

T495
T358
T42

K35
K495

k) Az általános forgalmi adó elszámolása számlák forgalmának kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T364
T495

K495
K364

30.

31. Pénzeszközök könyvviteli számlái forgalmának kivezetése

T495
T318/3318/3328

K31-33
K495

32. Költségvetési számvitel nyilvántartási számlái forgalmának kivezetése a költségvetési számvitel szerint

a) Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség teljesítési nyilvántartási számlái forgalmának kivezetése

T003

K05(3)

b) Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási számlái forgalmának kivezetése

T05(2)

K002

c) Követelés teljesítési nyilvántartási számlái forgalmának kivezetése

T09(3)

K005

d) Követelés nyilvántartási számlái forgalmának kivezetése

T004

K09(2)

e) Kiadási előirányzat nyilvántartási számlái forgalmának kivezetése

T001

K05(1)

f) Bevételi előirányzat nyilvántartási számlái forgalmának kivezetése

T09(1)

K001

E) Központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat esetén az Áht. 33. § (1) bekezdése szerint az év elejére visszamenőlegesen végrehajtott címrendi módosítás elszámolása az új fejezetet irányító szervnél

1. A fejezeti kezelésű előirányzat, központi kezelésű előirányzat könyvviteli számlái nyitó adatainak átvétele: e fejezet D) cím 1–26. pontjában szereplő tételek fordítottjaként
2. A fejezeti kezelésű előirányzat, központi kezelésű előirányzat nyilvántartási számlái nyitó adatainak átvétele: e fejezet D) cím 27. pontjában szereplő tételek fordítottjaként

3. A fejezeti kezelésű előirányzat, központi kezelésű előirányzat nyilvántartási és könyvviteli számlái forgalmi adatainak átvétele: e fejezet D) cím 28–32. pontjában szereplő tételek fordítottjaként.

F) Központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat esetén az Áht. 33. § (1) bekezdése szerint az év végére (következő évre) végrehajtott címrendi módosítás elszámolása a korábbi fejezetet irányító szervnél
A fordulónapra az A) címben foglalt feladatokat kell elvégezni
G) Központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat esetén az Áht. 33. § (1) bekezdése szerint az év végére (következő évre) végrehajtott címrendi módosítás elszámolása az új fejezetet irányító szervnél

1. A fejezeti kezelésű előirányzat, központi kezelésű előirányzat nyilvántartási számlái záró adatainak nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint

a) A 01–04. nyilvántartási számlák nyitása

T01-04

K006

b) A kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási számláinak nyitása

T002

K05(2)

c) A követelés nyilvántartási számláinak nyitása

T09(2)

K004

2. A fejezeti kezelésű előirányzat, központi kezelésű előirányzat könyvviteli számlái nyitó adatainak átvétele: e fejezet D) cím 1–5., 7., 9–20. és 22–26. pontjában szereplő tételek fordítottjaként

3. Kapcsolódó tételek: a fejezeti kezelésű előirányzat, központi kezelésű előirányzat korrigált záró pénzkészletének elszámolása az e fejezet C) cím 20–22. pontja szerint [megjegyzés: az új fejezetet irányító szervnek a fentiek szerint nyilvántartásba vett adatokról adatot kell szolgáltatni az időközi mérlegjelentés C) űrlapján]

1

A 4. §-t a 16/2019. (XII. 7.) PM rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 3. §.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére