• Tartalom

380/2013. (X. 25.) Korm. rendelet

380/2013. (X. 25.) Korm. rendelet

a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb állami szervek elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről1

2018.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. § (6) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Szigetszentmiklós város közigazgatási területén lévő, 12001/15 helyrajzi számú és a Szigethalom város közigazgatási területén lévő, 5107/1 helyrajzi számú ingatlanokat érintő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb állami szervek elhelyezése beruházás megvalósításával és használatbavételével függenek össze.

(2)2

(3)3

2. §4 A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1)5

(2)6 Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban, ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, az ügyintézési határidő tizenöt nap.

(3)7 Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban, ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, a szakhatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő tíz nap.

(4)8

(5)9

(6) Az 1. § (1) bekezdése szerinti

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi, illetve építészeti-műszaki tervtanácsi véleményezési eljárást lefolytatni,

b) beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban levő hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 380/2013. (X. 25.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások
1. Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások
2. Fakivágási engedélyezési eljárások
3. Természetvédelmi hatósági eljárások
4. Környezetvédelmi hatósági eljárások
5. Útügyi, vasúti hatósági eljárások
6.10 Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások
7. Vízügyi hatósági eljárások
8. Hírközlési hatósági eljárások
9. Villamosművel, villamos berendezéssel, valamint villamos vezetékkel kapcsolatos engedélyek
10. Műszaki biztonsági hatósági eljárások
11. Földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások
12. Telekalakításra irányuló hatósági eljárások
13. Talajvédelmi hatósági eljárások
14. Erdővédelmi hatósági eljárások
15. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai
16. Tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások
17. Jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások
18. Üzletek működési engedélyezési eljárásai
19. Azok a további hatósági engedélyezési eljárások, melyek a beruházás megvalósításához és használatbavételéhez közvetlenül szükségesek
20. Az 1–19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások
1

A rendeletet a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 19. § 6. pontja hatályon kívül helyezte 2020. szeptember 11. napjával.

2

Az 1. § (2) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 99. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 99. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 57. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

5

A 3. § (1) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 99. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 3. § (2) bekezdése a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 98. §-ával megállapított szöveg.

7

A 3. § (3) bekezdése a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 98. §-ával megállapított szöveg.

8

A 3. § (4) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 99. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 3. § (5) bekezdését a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

10

Az 1. melléklet 6. pontja a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 119. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére