• Tartalom

382/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet

382/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.01.01.

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A támogatási időszak az egyes közfoglalkoztatási programok tekintetében legfeljebb egy naptári évre esően 4 hónap lehet.”

2. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Támogatás nyújtható
a) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy,
b) a kirendeltség által kiközvetített álláskereső vagy
c) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy
legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6–8 órás munkaidőben történő foglalkoztatására.”

(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti 11 hónap számításánál figyelembe kell venni az azonos naptári évben közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött valamennyi időtartamot, függetlenül a közfoglalkoztató személyétől.”

(3) A rendelet 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A támogatási időszak az egyes közfoglalkoztatási programok tekintetében legfeljebb egy naptári évre esően 11 hónap lehet.”

3. § A Rendelet 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4/A. § (1) Támogatás nyújtható a közhasznú kölcsönző részére, ha
a) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy vagy
b) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy
legalább 60 nap és legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatását vállalja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti 11 hónap számításánál figyelembe kell venni az azonos naptári évben közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött valamennyi időtartamot, függetlenül a közfoglalkoztató személyétől.
(3) A támogatás a foglalkoztatott közfoglalkoztatási bére és az ahhoz kapcsolódó – a szociális hozzájárulási adóból kedvezmény igénybevételével csökkentett – szociális hozzájárulási adó mértékének 50-80 százalékáig terjedhet. A támogatási időszak a közfoglalkoztatási jogviszony időtartama, de legfeljebb egy naptári évre esően 11 hónap lehet.”

4. § (1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Támogatható az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program keretében történő, az álláskeresők, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személyek legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6–8 órás munkaidőben történő közfoglalkoztatása.”

(2) A Rendelet 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés szerinti 11 hónap számításánál figyelembe kell venni az azonos naptári évben közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött valamennyi időtartamot, függetlenül a közfoglalkoztató személyétől.”

(3)2

(4) A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A támogatási időszak az egyes közfoglalkoztatási programok tekintetében legfeljebb egy naptári évre esően 11 hónap lehet.”

5. § (1) A Rendelet 7. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A közfoglalkoztatási program céljára, a tevékenység egyedi jellemzőire, az állam által jogszabály alapján kötelezően ellátandó feladat hatékony ellátására, valamint a közfoglalkoztatás tervezett helyszínének munkaerő-piaci jellemzőire tekintettel a 3. § (7), a 4. § (5) és a 6. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérő támogatási időszakra is nyújtható támogatás.”

(2) A Rendelet 7. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4b) A (4a) bekezdés alkalmazása esetén a 3. § (1), a 4. § (1) és a 6. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony legfeljebb a támogatási időszakkal megegyező határozott időre létesíthető, valamint a 4. § (2) és a 6. § (1a) bekezdését nem kell alkalmazni.”

(3) A Rendelet 7. §-a a következő (4c) bekezdéssel egészül ki:

„(4c) A (4a) bekezdésében foglaltak alkalmazásáról a közfoglalkoztatásért felelős miniszter dönthet. Ennek feltétele, hogy a közfoglalkoztatási program folytatása
a) költséghatékonyabb módon biztosítható, mint az azonos tevékenységre irányuló új közfoglalkoztatási program indítása és
b) nem veszélyezteti a közfoglalkoztatásba vonható személyek esélyét a közfoglalkoztatásba való bekerülésre.”

6. § (1) A Rendelet 7/B. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében a 7. § (4a)–(4c) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.”

(2)3

7. § A Rendelet 7/E. §-ában a „közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény” szövegrész helyébe a „Kftv.” szövegrész lép.”

8. § Hatályát veszíti a Rendelet 6. § (2) bekezdésének b) pontja.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-a, 2. §-a, 3. §-a, 4. § (1)–(2) bekezdése, (4) bekezdése, 5. §-a, 6. § (1) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

2

A 4. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére