• Tartalom

383/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet

383/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet

az MT-WHEAT Búzafeldolgozó Kft. Visontán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről1

2016.09.09.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az MT-WHEAT Kft. által Visonta település közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0158/25 helyrajzi számú földrészleten, illetve az ebből a földrészletből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő, búzafeldolgozó gyár létesítését eredményező beruházással függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott eljárásfajtára vonatkozó jogszabály az adott eljárásban szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)2 A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

2. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági hozzájárulást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

(3)3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5. §4 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor5 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését6 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. §7 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor8 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 383/2013. (XI. 4.) Korm. rendelethez9

Az MT-WHEAT Búzafeldolgozó Kft. Visontán megvalósuló beruházásával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás
megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

Kiemelt beruházásként búzafeldolgozó üzem és annak építményei

Visonta község területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti
0158/25 helyrajzi számú földrészlet, illetve az ebből a földrészletből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészletek

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások

Egri Járási Hivatal

Heves Megyei Kormányhivatal

3.

örökségvédelmi hatósági eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Egri Járási Hivatal

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

5.

természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

6.

útügyi hatósági engedélyezési eljárás

Heves Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

7.

vízjogi engedélyezési eljárás

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

9.

ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárás

Gyöngyösi Járási Hivatal

Heves Megyei Kormányhivatal

10.

telekalakítási hatósági eljárás

Gyöngyösi Járási Hivatal

Heves Megyei Kormányhivatal

11.

földmérési hatósági eljárás

Gyöngyösi Járási Hivatal

Heves Megyei Kormányhivatal

12.

hírközlési hatósági engedélyezési eljárás

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

13.

szénhidrogén vezetékkel, valamint annak üzemben tartásához szükséges létesítményekkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

14.

bányahatósági engedélyezési eljárás

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

15.

talajvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Heves Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

16.

vasúti hatósági engedélyezési eljárás

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

17.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

18.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásai

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

19.

a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

20.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

2. melléklet a 383/2013. (XI. 4.) Korm. rendelethez10

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködés tárgyköre

Elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

2.

építésügy

Egri Járási Hivatal

Heves Megyei Kormányhivatal

3.

műemlékvédelem és régészet

Egri Járási Hivatal

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

környezetvédelem, természetvédelem

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

5.

vízügy és vízvédelem

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

6.

közúti közlekedés

Heves Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

7.

vasúti közlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

8.

légi közlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

9.

földtan

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

10.

bányászat

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

11.

rendészet

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

12.

tűzvédelem

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

13.

honvédelem

honvédelemért felelős miniszter

nincs

14.

 

 

 

15.

talajvédelem

Heves Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

16.

erdővédelem

Heves Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

17.

egészségügy

Heves Megyei Kormányhivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

18.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

19.

műszaki biztonság

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

1

A rendeletet a 310/2016. (X. 13.) Korm. rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte 2016. október 14. napjával.

2

Az 1. § (4) bekezdése a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 58. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

3

A 2. § (3) bekezdését a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 58. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

5

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

6

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

8

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 9.

9

Az 1. melléklet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 58. § (2) bekezdés a) pontjával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át. A melléklet a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére