• Tartalom

2013. évi XXXIX. törvény

2013. évi XXXIX. törvény

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról1

2013.07.01.

1–7. §2

8. § A Hszt. XXIV. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„Az öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás, valamint szolgálati járandóság szüneteltetése
331. § Az öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy hivatásos állományba való visszavételéről, valamint a szolgálati járandóságban részesülő személy szenior állományba vételéről az állományilletékes parancsnok – az öregségi nyugdíjnak, korhatár előtti ellátásnak, illetve szolgálati járandóságnak a Tny. tv. 83/C. § (1) bekezdése, illetve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 11. § (1) bekezdése szerint történő szüneteltetése érdekében, az érintett személy nevének és társadalombiztosítási azonosító jelének megküldésével – haladéktalanul értesíti a nyugdíjfolyósító szervet.”

9. §3

10. § (1)4

(2) A Hszt. 264/C. § (1) bekezdés a) pontjában a „szolgálatot, ” szövegrész helyébe a „szolgálatot, és” szöveg lép.

11. § (1)5

(2) Hatályát veszti a Hszt.

a) 37. § (7) bekezdésében a „ , továbbá ez esetben a 64. § (5) bekezdése alkalmazandó” szövegrész,

c) 264/C. § (1) bekezdés b) pontjában az „ , és” szövegrész,

12. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. §, a 10. § (2) bekezdése és a 11. § (2) bekezdése 2013. július 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. április 8-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. április 18. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. július 2. napjával.

2

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 10. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 11. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére