• Tartalom

39/2013. (X. 4.) ORFK utasítás

39/2013. (X. 4.) ORFK utasítás

a választásokkal összefüggő rendőri feladatok végrehajtásáról

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvénnyel összefüggő rendőri feladatok végrehajtására kiadom az alábbi utasítást:

1. Az utasítás hatálya kiterjed:
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség) központi szervére;
b) a Készenléti Rendőrségre;
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
d)1
e)2 a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra;
f) a rendőrkapitányságokra
(a továbbiakban együtt: rendőri szervek).

2. Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 1. § a)–e) pontjaiban felsorolt választásokra (a továbbiakban együtt: választás).

I.
A választásokkal összefüggő főbb rendőri feladatok

3. A rendőri szervek vezetői a választási kampányidőszak kezdetétől annak befejezéséig kötelesek gondoskodni az utasításban foglalt feladatok végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról és részletes eligazítást tartani a feladatokat végrehajtó állomány parancsnokai részére.

4. Az életet, testi épséget, a vagyonbiztonságot vagy a közlekedés biztonságát veszélyeztető módon elhelyezett plakát esetén a veszélyhelyzet elhárítására meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, így különösen:
a) értesíteni kell a veszélyhelyzet elhárítására hatáskörrel rendelkező szerveket;
b) a személy- és vagyonbiztonság megóvása, valamint a mentés elősegítése érdekében szükség esetén le kell zárni az érintett területet, és meg kell tenni az egyéb halaszthatatlan biztonsági intézkedéseket.

5. A választási kampányidőszakban a közveszéllyel fenyegetésekre történő reagálás és az azokkal szembeni hatékony fellépés érdekében
a)3 a Készenléti Rendőrség és a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok folyamatosan együttműködnek a közveszéllyel fenyegetéssel érintett helyszínek tűzszerészeti átvizsgálásában;
b)4 a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság vezetője (a továbbiakban: rendőrfőkapitány) szolgálatszervezéssel köteles gondoskodni arról, hogy a Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálatának szakmai irányítása mellett megfelelő létszámú bombakutatásra felkészített rendőr álljon rendelkezésre a szükséges feladatok végrehajtására.

6. A rendőrkapitányságok vezetői gondoskodnak arról, hogy a szavazás napján, valamint az azt megelőző és követő napon a szavazóhelyiségek környékén a rendszeres rendőri jelenlét – lehetőség szerint gépkocsizó járőrök igénybevételével – biztosított legyen.

7. A választások során felmerült rendőri feladatokat elsősorban a szolgálatot teljesítő rendőri állomány átcsoportosításával kell végrehajtani.

8. A rendőrkapitányságok vezetői gondoskodnak arról, hogy az illetékességi területükön működő szavazatszámláló bizottság elnöke megkapja a szükséges tájékoztatást arról, hogy a rendőrök gyors igénybevételére milyen módon kerülhet sor.

9. A közterületi szolgálatot úgy kell szervezni, hogy a szavazóhelyiséget érintő segítségkérés esetén az első járőr vagy a segítségkérésre reagáló rendőri erő 15 percen belül megérkezzen.

10. Rendőri intézkedést megalapozó jogsértés miatt a szavazóhelyiségben rendőri intézkedést foganatosítani a szavazatszámláló bizottság elnökének felkérésére vagy a szavazatszámláló bizottság elnökének előzetes tájékoztatása mellett lehet. A szavazatszámláló bizottság elnökének akadályoztatása esetén vagy amennyiben az előzetes tájékoztatás a rendőri intézkedés eredményességét veszélyezteti, a tájékoztatást az akadályoztatás megszűnését, illetve az elsődleges intézkedések foganatosítását követően kell megadni.

11. Ha a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartására tett intézkedése keretében rendőri intézkedés is szükségessé válik, úgy azt haladéktalanul foganatosítani kell, biztosítva a választás zavartalanságát. Az intézkedésről a rendőr minden esetben köteles jelentést készíteni. A jelentéshez csatolni kell a szavazatszámláló bizottság által az eseményről felvett jegyzőkönyv egy példányát.

12. A Készenléti Rendőrség parancsnoka gondoskodik arról, hogy
a) a főváros területén közterületi szolgálatot ellátó bevetési csoportok – a szavazást megelőző nap 20.00 órától a szavazást követő nap 06.00 óráig tartó időszakban – előre nem tervezhető feladat végrehajtása érdekében 10 percen belül útba indíthatók legyenek;
b) az esetleges tűzszerészeti átvizsgálásokhoz megfelelő létszámú tűzszerész járőr álljon rendelkezésre.

13. A szavazást megelőző napra, valamint a szavazás napjára a hivatásos állomány részére szabadság, vagy túlszolgálat ellentételezéseként szabadidő csak különösen indokolt esetben engedélyezhető.
14.5 A közterületi szolgálatot ellátó állomány – szavazás napjára irányadó – öltözetét és felszerelését a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes a szavazás napját megelőző 10 nappal határozza meg.
15.6 A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes gondoskodik a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) és a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) működési helyének a szavazás napján történő rendőri biztosításáról, ennek keretében kijelöli az NVB és az NVI működési helye biztosításának parancsnokát és annak helyettesét.
16.7 A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes a Készenléti Rendőrség parancsnokával együttműködve:
a) meghatározza a biztosítás parancsnokának alárendeltségébe utalt erőket, a biztonsági ellenőrzésekhez alkalmazandó berendezéseket, eszközöket;
b) a szavazás napján az NVB és az NVI működési helyének biztosításához erőt utal a kijelölt biztosításparancsnok alárendeltségébe az ott megjelenő, a Rendőrség hatáskörébe tartozó magyar, valamint külföldi védett személyek biztosítására;
c) megszervezi a híradó biztosítást, az NVB és az NVI objektumainak külső és belső védelmét, a beléptetés rendjét, az objektumok körüli járműforgalom korlátozását, a zavartalan működéshez szükséges egyéb biztonsági rendszabályokat.

17. A Készenléti Rendőrség parancsnoka gondoskodik az NVB és az NVI működési helyének tűzszerészeti átvizsgálásáról és folyamatos biztosításáról.

II.
A rendőrségi fogdákban fogvatartott személyek szavazásával összefüggő feladatok

18. A rendőrségi fogdát üzemeltető rendőri szerv vezetője
a) a szavazás napján 10.00 óráig köteles felmérni, hogy a fogvatartottak közül nyújtottak-e be mozgóurna igénybevétele iránti kérelmet;
b) a szavazás napján történő befogadáskor a fogvatartottat nyilatkoztatni kell, hogy mozgóurna igénybevétele iránti kérelmet kíván-e benyújtani;
c)8 köteles megtenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a mozgóurna iránti kérelmek a szavazás napján, legkésőbb 12 óráig eljussanak a szavazatszámláló bizottsághoz;
d) a fogvatartott választójogának gyakorlása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket a választási szervekkel való írásbeli kapcsolatfelvételhez.

19. Az Európai Unió valamely tagállamának fogvatartott állampolgára részére – amennyiben az Európai Parlament tagjainak választásában részt kíván venni – lehetővé kell tenni, hogy kérhesse a központi névjegyzékbe való felvételét, vagy azt, hogy a központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására ne terjedjen ki. A kérelmet ajánlott levélben kell továbbítani, vagy biztosítani kell, hogy annak előterjesztésére az általa kijelölt személyt meghatalmazhassa.

20. A fogvatartottak mozgóurnás szavazásához a fogdán kívül – de lehetőleg a fogdához tartozó épületben – elő kell készíteni egy őrzésbiztonsági szempontból megfelelő rácsos ablakú helyiséget, amelyben csak a választás lebonyolításához szükséges tárgyak maradhatnak azzal, hogy a helyiség azon részén, ahol nincs ablak, paravánnal vagy függönnyel elkülönített helyen kell lehetőséget adni a titkos szavazásra.

21. A rendőrségi fogdát üzemeltető rendőri szerv vezetője felelős azért, hogy
a) a fogvatartottak szavazására külön-külön kerüljön sor, őket egyenként kell a szavazásra kijelölt helyiségbe és onnan a fogvatartás helyére visszakísérni;
b) a kísérő őri feladatokat végrehajtó rendőr kijelölésére arra a biztonsági kockázatra figyelemmel kerüljön sor, hogy a bilincset és a vezetőszíjat a szavazásra kijelölt helyiségben – a titkos szavazás idejére – a fogvatartottról le kell venni;
c) a szavazásra kijelölt helyiségben az őrökön és a szavazatszámláló bizottság tagjain kívül más ne tartózkodjon;
d) a jogosulatlan kapcsolattartás megakadályozása, valamint az őrzés biztonsági feltételeinek ellenőrzése érdekében egy-egy fogvatartott szavazása előtt és után egyaránt sor kerüljön a szavazásra kijelölt helyiség átvizsgálására, különös figyelemmel a paravánnal vagy függönnyel elkülönített részre.

III.
A személyi állomány szavazásával összefüggő feladatok

22. A szavazás napjára a parancsnokok a szolgálatot úgy kötelesek szervezni, hogy a szolgálatban lévő állomány választójogát lakóhelyén, vagy – igazolással – tartózkodási helyén gyakorolhassa.

23. A hivatásos állomány tagja csak polgári ruhában vehet részt a szavazáson, és szavazati jogának gyakorlása során kényszerítő eszközt vagy önvédelmi lőfegyvert nem tarthat magánál.

IV.
Záró rendelkezések

24. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

25. A rendőri szerv vezetője köteles intézkedni arra, hogy a választásokkal kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásával összefüggésben felmerült kiadások elkülönített módon kerüljenek nyilvántartásra és külön rendelkezés esetén felterjesztésre.
26.9 A rendőri szervek vezetői az utasítás hatálybalépésétől számított 30 napon belül kötelesek felülvizsgálni a választásokkal összefüggő normatív szabályozást, azt szükség szerint módosítják vagy új normatív szabályozást készítenek, és a normatív intézkedés egy példányát legkésőbb a kampányidőszakot megelőző hatodik napig a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes részére felterjesztik.

27.10

28. A 27. pont az utasítás hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1

Az 1. pont d) alpontját a 27/2016. (X. 14.) ORFK utasítás 14. pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. pont e) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 79. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 5. pont a) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 79. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 5. pont b) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 79. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 14. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 79. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 15. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 79. pont c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 16. pont nyitó szövegrésze a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 79. pont c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 18. pont c) alpontja a 27/2021. (XII. 10.) ORFK utasítás 1. pontja szerint módosított szöveg.

9

A 26. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 79. pont d) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 27. pontot a 28. pont hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére