• Tartalom

4/2013. (II. 4.) VM rendelet

4/2013. (II. 4.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2013.04.30.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet] 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

a) ÚMVP Képző Szervezet: az 1. számú mellékletben felsorolt, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) által e rendelet alapján támogatott képzéseket megvalósító szervezet;”

(2) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 2. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

i) Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet: a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) által közbeszerzési eljárás alapján kiválasztott szervezet, amely a 6. számú mellékletben felsorolt, az ÚMVP által e rendelet alapján támogatott kötelező képzéseket szolgáltatja.”

2. § A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az 1. számú mellékletben felsorolt képzéseken való részvételhez, valamint a 6. számú mellékletben felsorolt kötelező képzések szolgáltatásához. A támogatott képzések szervezése a VM által előírt képzési programoknak megfelelően az alábbi célterületeken történhet:
a) a gazdálkodás fenntarthatóságát és eredményességét szolgáló ismeretek átadása mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók részére az 1. számú mellékletben felsorolt szakképesítést nem adó és Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti, valamint hatósági képzések keretében (a továbbiakban: 1. célterület);
b) az alábbi ÚMVP intézkedések keretében előírt, a 6. számú mellékletben felsorolt kötelező képzések (a továbbiakban: 2. célterület):
ba) 5.3.1.2.1. Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése (kivéve: a gépvásárlási támogatást);
bb) 5.3.1.1.2. A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása;
bc) 5.3.1.4.1. A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása;
bd) 5.3.1.2.3. Mezőgazdasági termékek értéknövelése;
be) 5.3.2.1.4. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések;
bf) 5.3.2.2.5. Erdő-környezetvédelmi kifizetések;
bg) 5.3.2.1.3. Natura 2000 kifizetések.
(2) E rendelet alkalmazásában elszámolható kiadásnak minősül
a) az 1. célterületre vonatkozóan a NAKVI által jóváhagyott projektterven alapuló felnőttképzési szerződésben szereplő képzés részvételi díja, amely tartalmazza a felnőttképzési szerződés szerinti – előzetesen megszerzett tudás beszámításával meghatározott – óraszámú elméleti és gyakorlati oktatás, a számonkérés vagy szakmai vizsga, a képzés előkészítési, szervezési és adminisztrációs költségeit, valamint szakképesítést nem adó képzések esetében egy nyomtatott – legalább 5 gépelt oldal terjedelmű – oktatási segédlet költségét;
b) a 2. célterületre vonatkozóan a képzés díja, amely a Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződés szerinti meghatározott összeg.
(3) Nem nyújtható támogatás a képzésen résztvevő ügyfél étkezési költségeinek, szállásköltségeinek, és a képzés helyszínére való oda- és visszautazási költségeinek térítéséhez, tankönyvek vásárlásához, továbbá a pótló-, illetve javítóvizsga díjához.”

3. § (1) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet „A támogatás igénybevételének feltételei” alcím címe helyébe a következő cím lép:

„A támogatás igénybevételének feltételei az 1. célterület esetében”

(2) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. célterület vonatkozásában támogatás igénybevételére jogosult a mezőgazdasági termelő és az erdőgazdálkodó (a továbbiakban együtt: ügyfél), aki
a) a képzési díjat az ÚMVP Képző Szervezet részére – annak számlája alapján – kifizette és
b) saját maga, vagy egyéni vállalkozó ügyfél esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, valamint nem természetes személy ügyfél esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, vezető tisztségviselője, tagja, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja, mint meghatalmazottja útján
ba) az ÚMVP Képző Szervezettel kötött felnőttképzési szerződésben foglalt képzés keretében tartott, a képzésben előírt követelményekkel megegyező tartalmú előzetes tanulmányok beszámításával csökkentett elméleti óráknak és gyakorlati óráknak külön-külön legalább a 80%-án igazoltan részt vett és
bb) a képzési programban meghatározott beszámolási vagy vizsgakötelezettségének eredményesen eleget tett.”

4. § A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet a 4. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„A támogatás igénybevételének feltételei a 2. célterület esetében
4/A. § (1) A 2. célterület vonatkozásában támogatás igénybevételére jogosult a Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet, aki a 6. számú mellékletben meghatározott valamely képzést a 3. § (1) bekezdés b) pontja alapján képzésre kötelezett, vagy képzésre kötelezett egyéni vállalkozó esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, valamint képzésre kötelezett nem természetes személy esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, vezető tisztségviselője, tagja, családi gazdálkodó esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja, önkormányzat esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, mint meghatalmazottja részére megtartotta.
(2) A képzésre kötelezettek jegyzékét – a képzésre kötelezett nevével, regisztrációs számával, értesítési címével és telefonszámával – a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) háromhavonta megküldi az IH részére, aki tájékoztatja a Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezetet arra vonatkozóan, hogy a kötelező képzéseket mely képzésre kötelezetteknek a részére kell megszerveznie. A Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet a képzés helyszínéről és időpontjáról a képzés kezdési időpontját legalább nyolc nappal megelőzően tértivevényes értesítést küld a képzésre kötelezett részére.
(3) A 2. célterület keretében megvalósított kötelező képzések esetében a képzésre kötelezett díjmentesen vesz részt a képzésen, kivéve azokat az erdőgazdálkodó képzésre kötelezetteket, akiknek a 7/A. § (3) bekezdés e) pont szerinti nyilatkozatában meghatározott összeg meghaladja a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Utóbbi esetben a Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet jogosult felszámítani a képzésre kötelezett részére az adott képzésre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben meghatározott képzési díjat.
(4) Egy felnőttképzési szerződés egy képzésre vonatkozhat.
(5) A Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet a szolgáltatott képzés után támogatásra csak akkor jogosult, és a képzésre kötelezett a képzési kötelezettségének csak akkor tesz eleget, ha a képzésre kötelezett a képzések 6. számú mellékletben meghatározott elméleti és gyakorlati óráinak külön-külön legalább a 80%-án igazoltan részt vett.”

5. § A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) Az 1. célterületre vonatkozóan egy naptári évben, egy ügyfél által benyújtott kérelmek alapján megállapítható támogatás összege legfeljebb 570 000 forint.
(2) Az 1. célterületre vonatkozóan nem támogatható az az egyesített támogatási és kifizetési kérelem, amely esetén a jóváhagyható támogatás nem éri el a 10 000 forintot.
(3) Az igénybe vehető támogatás szempontjából, az 1. célterületre vonatkozóan az egyes képzésekre a képzésekben részt vevő személyenként elszámolható kiadások felső határértékét a 4. számú melléklet tartalmazza. Az ÚMVP Képző Szervezet által az ügyfél részére kiszámlázott képzési díj e rendeletben megállapított elszámolható kiadás felső határértékét meghaladó részére támogatás nem nyújtható.
(4) Az 1. célterület esetében csak a 6. § (4) bekezdés b) pontja szerint, az ÚMVP Képző Szervezet által biztosított gyakorlati képzésre számolható el kiadás.
(5) Az 1. és 2. célterület esetében a támogatás mértéke az elszámolható kiadás 100%-a.
(6) A 2. célterületre vonatkozóan az egyes képzésekre a képzésekben részt vevő személyenként elszámolható kiadás nem haladhatja meg a Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet kiválasztására irányuló a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben meghatározott összeget.”

6. § (1) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet „A képzést szolgáltató szervezetek” alcím címe helyébe a következő cím lép:

„A képzést szolgáltató szervezetek az 1. célterület esetében”

(2) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 6. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az 1. célterületre vonatkozóan egy képzésre megkötött felnőttképzési szerződéseknek a támogatás megállapításához szükséges adatait a NAKVI jelenti az MVH felé a képzés kezdési időpontját követő első egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtási időszakot megelőző hetedik munkanapig.”

7. § A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet a 6. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„A képzést szolgáltató szervezet a 2. célterület esetében
6/A. § (1) A 2. célterület esetében a képzést szolgáltató szervezet a 2. § i) pontja szerinti Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet, amely a 6. számú mellékletben felsorolt képzéseket az IH által jóváhagyott képzési programnak megfelelően, a 6. § (4) bekezdés b)–e) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelően valósítja meg.
(2) A Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet kiválasztásáról az IH közleményben ad tájékoztatást a kötelező képzések szolgáltatására kötendő szerződés hatályba lépésének napját követő tíz napon belül.”

8. § (1) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet „A támogatási és kifizetési kérelem benyújtása” alcím címe helyébe a következő cím lép:

„Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtása az 1. célterület esetében”

(2) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtása során:]
b) elektronikusan, szkennelt formában csatolni kell az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg az ÚMVP Képző Szervezet által kiállított, az ügyfél által pénzügyileg rendezett bizonylatok ügyfél példányát, valamint a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatot;”
(3) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtása során:]
e) amennyiben a képzésen az ügyfél meghatalmazottja vesz részt, elektronikusan, szkennelt formában csatolni kell az arról szóló igazolást, hogy legkésőbb a felnőttképzési szerződés hatálybalépésének időpontjától kezdődően a képzésen résztvevő és az ügyfél között a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogviszony fennáll.”
(4) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmet az 5. számú melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani. Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem elektronikus űrlapját az MVH rendszeresíti, és azt közzé teszi az MVH honlapján.”

9. § A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet a 7. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„A támogatási és kifizetési kérelem benyújtása a 2. célterület esetében
7/A. § (1) A Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet a kötelező képzések szolgáltatására kötendő szerződés hatálybalépésének napját követő tizenöt napon belül a képzések megvalósítására vonatkozó támogatási kérelmet nyújt be az MVH-hoz postai úton, amelyhez csatolni kell a képzések szolgáltatására kötött aláírt és hatályos szerződés másolatát. Az MVH tíz napon belül hozza meg döntését.
(2) A jóváhagyó támogatási határozattal rendelkező Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet a képzésre kötelezettek részére teljesített képzésekre vonatkozóan – a 7. számú melléklet szerinti adattartalommal – kifizetési kérelmet nyújt be elektronikus űrlapon az MVH-hoz.
(3) A kifizetési kérelem benyújtásával azonos benyújtási időszakban a Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezetnek be kell nyújtani az MVH-hoz elektronikusan, szkennelt formában:
a) a képzési díjat igazoló bizonylatot, melyet a Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet képviseletére jogosult személynek alá kell írnia;
b) a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatot;
c) amennyiben a képzésen a képzésre kötelezett meghatalmazottja vesz részt, az erről szóló meghatalmazást, valamint a munkáltató által kiállított munkáltatói igazolást, mely igazolja, hogy legkésőbb a felnőttképzési szerződés hatálybalépésének időpontjától kezdődően a képzésen résztvevő és az ügyfél között a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogviszony fennáll;
d) a képzések 3. számú melléklet szerinti jelenléti íveit;
e) az erdőgazdálkodó képzésre kötelezett nyilatkozatát a képzés első napját megelőző kettő pénzügyi évben és a képzés teljesítésének pénzügyi évében kapott valamennyi, az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről.
(4) A képzések elszámolható kiadásait igazoló számviteli bizonylatokon fel kell tüntetni a lefolytatott képzésnek (képzéseknek) a 6. számú mellékletben meghatározott kódszámát, a támogatási határozat azonosító számát, valamint a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzést.
(5) Egy adott képzés díja legkésőbb a képzés befejezése utáni hatodik kérelem benyújtási időszakban benyújtott kifizetési kérelemben számolható el. Amennyiben a képzés befejezése kérelem benyújtási időszakra esik, akkor az azt követően megnyíló első kérelem benyújtási időszaktól kell számítani a hat időszakot.
(6) Az MVH helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti a Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezetet, valamint a képzéseket, beleértve például a képzésen vezetett, a 3. számú melléklet szerinti jelenléti ívet.
(7) A kifizetési kérelmek benyújtásának időszaka 2013. évtől kezdődően minden hónap 20. napjától a hónap utolsó napjáig tart. Kifizetési kérelem legkésőbb 2014. december 31-én nyújtható be. Kifizetési kérelem csak a benyújtási időszak első napját megelőző napig lezárult képzésre nyújtható be.
(8) Nem számolható el támogatás azoknak az erdőgazdálkodóknak a képzésére vonatkozóan, akik részére a Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet a képzés díját a 4/A. § (3) bekezdése alapján jogosult felszámítani.”

10. § A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki:

9/A. § Ha a Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet a képzésre kötelezettek több mint 10%-ának képzését neki felróható okból nem teljesíti a képzési kötelezettség fennállásának időtartamán belül, a részére e rendelet alapján kifizetett támogatás 15%-át köteles visszafizetni, továbbá köteles az elmaradt képzést az érintettek részére 2013. december 15-ig megtartani, és ezt az MVH felé igazolni. E rendelkezés szempontjából képzésre kötelezettnek az tekintendő, akinek az azonosító adatait az MVH a 4/A. § (2) bekezdése szerint megküldte az IH részére.”

11. § (1)2

(2) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet a következő 10/D. §-sal egészül ki:

10/D. § (1) A kötelező képzésekre vonatkozóan 2013. április 30. előtt hatályba lépett felnőttképzési szerződésekhez kapcsolódó támogatások vonatkozásában az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2013. (II. 4.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2013. (II. 4.) VM rendelet] hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben az e rendeletnek a 4/2013. (II. 4.) VM rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az MVH a képzésre kötelezettek jegyzékét első alkalommal 2013. május 15-ig megküldi az IH részére.”

12. § (1)3

(4)4

13. § A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdésében a „Támogatás igénybevételére jogosult” szövegrész helyébe a „Az 1. célterület vonatkozásában támogatás igénybevételére jogosult” szöveg lép.

14–23. §5

24. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–10. §, a 11. § (2) bekezdése, a 12. § (2), (3) és (5) bekezdése, a 13. §, valamint a 2., 3. és 5. melléklet 2013. április 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 4/2013. (II. 4.) VM rendelethez6

2. melléklet a 4/2013. (II. 4.) VM rendelethez

Jelenléti ív
az 1. célterület esetében
(naponként a képzés megkezdése előtt kitöltendő; kivéve: az oktatást végzők neve, aláírása rovatokat az oktató aznapi első tanítási órája előtt kell kitölteni)
A képzést szervező ÚMVP Képző Szervezet neve:
A képzés megnevezése:
A képzés sorszáma a képzési projektben:
A képzés helye, időpontja: ......................, ....... év ................................... hó ..... nap
Az oktatást végzők:

........... órától

........... óráig

Oktató neve

Oktató aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A képzésen részt vevők:

Ügyfél neve

Ügyfél reg. száma

Részt vevő személy neve

Részt vevő személy aláírása

Részt vevő személy adószáma vagy adóazonosító jele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Szükség esetén a sorok száma növelhető.)
Jelenléti ív
a 2. célterület esetében
(naponként a képzés megkezdése előtt kitöltendő; kivéve: az oktatást végzők neve, aláírása rovatokat az oktató aznapi első tanítási órája előtt kell kitölteni)
A képzést szervező Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet neve:
A képzés megnevezése:
A képzés helye, időpontja: ......................, ....... év ................................... hó ..... nap
Az oktatást végzők:

........... órától

........... óráig

Oktató neve

Oktató aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A képzésen részt vevők:

Képzésre kötelezett neve

Képzésre kötelezett reg. száma

Részt vevő személy neve

Részt vevő személy aláírása

Részt vevő személy adószáma vagy adóazonosító jele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Szükség esetén a sorok száma növelhető.)

3. melléklet a 4/2013. (II. 4.) VM rendelethez

Az elszámolható kiadások felső határértéke

 

A

B

C

D

1.

Megnevezés

Szakképesítést nem adó képzés
(an1–an21)

OKJ szerinti képzés
(ao1–ao223)
és 80 órás Növényvédelmi Tanfolyam
(h2)

Mezőgazdasági vontatóvezető képzés
(h1)

2.

elméleti óra (tartalmazza a szakképesítést nem adó képzések esetén az oktatási segédlet költségeit is)

1100 Ft/fő/óra

500 Ft/fő/óra

800 Ft/fő/óra

3.

gyakorlati óra

1 300 Ft/fő/óra

600 Ft/fő/óra

5 000 Ft/fő/óra**
1 000 Ft/fő/óra***

4.

szervezési költség

5 000 Ft/fő

5 000 Ft/fő

5 000 Ft/fő

5.

vizsgaköltség

18 000 Ft/fő*

30 000 Ft/fő

12 000 Ft/fő

* Csak az an19 Mezőgazdasági szállítás, anyagmozgatás speciális esetei c. képzésnél számolható el a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kibocsátott vizsgaigazolásnak a képzést szolgáltató Képző Szervezet részére történő bemutatása esetén. A Nemzeti Közlekedési Hatóság által a vizsgáról kibocsátott visszaigazolás másolatát a kérelemhez mellékelni kell.
** Vezetési gyakorlatra vonatkozóan.
*** Vezetési gyakorlaton kívüli, egyéb gyakorlati képzésre vonatkozóan.

4. melléklet a 4/2013. (II. 4.) VM rendelethez7

5. melléklet a 4/2013. (II. 4.) VM rendelethez

A kifizetési kérelem adattartalma
– a Kötelező Képzést Szolgáltató Szervezet azonosító adatai,
– a képzések kódja, megnevezése,
– a képzés kezdete és vége,
– a képzés helyszíne,
– a képzést teljesítő képzésre kötelezettek neve, regisztrációs száma, de minimis adatai,
– a képzésen résztvevő neve, adószáma, adóazonosító jele,
– az elszámolni kívánt bizonylat adatai (bizonylat azonosítója, típusa, a kiállító adószáma, a fizetés módja, nettó értéke, a teljesítés időpontja, a pénzügyi teljesítés időpontja),
– a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat azonosítója,
– az elszámolni kívánt nettó kiadás és az áfakulcs.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. május 1. napjával.

2

A 11. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 12. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 12. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 14–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére