• Tartalom

4/2013. (I. 18.) NMHH rendelet

4/2013. (I. 18.) NMHH rendelet

a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosítása érdekében adható állami támogatás és az azzal összefüggő adatszolgáltatás, adatkezelés rendjéről1

2013.01.19.

A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 53. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter véleményének kikérését követően a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendeletet kell alkalmazni

a) a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosítása érdekében adható állami támogatásra (a továbbiakban: állami támogatás),

b) az állami támogatással igénybe vehető digitális vevődekóderek, antennák és ezek üzembe helyezéséhez szükséges szolgáltatások beszerzése során.

(2) A rendelet hatálya

a) a rászoruló felhasználóra,

b) a támogatásra jogosult felhasználóra,

c) a digitális átállás szolgáltatóra,

d) a választott szolgáltatóra,

e) az adatfelvételt végző személyre,

f) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: NMHH)

g) a Magyar Államkincstárra (a továbbiakban: MÁK),

h) az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságra és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságra (a továbbiakban együtt: ONYF),

i) a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapra (a továbbiakban: MTVA) és

j) a települési önkormányzatokra,

k) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalára,

l) a Központi Statisztikai Hivatalra (a továbbiakban: KSH),

m) a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalra (a továbbiakban: KIH),

n) az elektronikus hírközlési szolgáltatókra

terjed ki.

(3) E rendelet alkalmazásában

a) digitális átállás időpontja: a közszolgálati médiaszolgáltatások analóg földfelszíni műsorszórása leállításának az NMHH elnöke által külön rendeletben meghatározott időpontja, amely érintett régiónként is történhet;

b) digitális átállás szolgáltató: e rendeletben meghatározott szempontok alapján, közbeszerzés során nyertes, a digitális vevődekóderek beszerzésében, kiszállításában és üzembe helyezésében közreműködő szolgáltató;

c) digitális vevődekóder: olyan, a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.) 5. § 7. pontja szerinti készülék, és szükség esetén az ehhez kapcsolódó antenna, amely e rendelet 1. mellékletében foglalt feltételeknek megfelel;

d) érintett régió: az NMHH által meghatározott, egy vagy több analóg földfelszíni műsorszóró adó által lefedett földrajzi terület, amelyben a közszolgálati audiovizuális médiaszolgáltatások analóg földfelszíni műsorszórása leállításra kerül;

e) háztartás: az egy lakóingatlanban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes személyek gazdasági közössége;

f) lakóingatlan: a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban szereplő

fa) lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan – ha arra használatbavételi engedélyt adtak ki – a hozzá tartozó földrészlettel,

fb) tanyaként feltüntetett lakó-, gazdasági épület, épületcsoport és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó föld együttese;

g) rászoruló felhasználó: olyan felhasználó, aki a MÁK-tól, az ONYF-től, a települési önkormányzattól, vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalától szociális ellátásban részesül (függetlenül attól, hogy ellátása mellett bármilyen egyéb ellátásban részesül), vagy mindazon, a digitális átállás időpontja évében legalább a 70. életévét betöltött vagy betöltő személy, aki számára az ONYF által folyósított nyugellátás, nyugdíjszerű szociális ellátás, egészségbiztosítási ellátás – ide nem értve a külföldön élő ellátottak belföldön élő meghatalmazottainak a meghatalmazók után kapott szociális ellátásait – együttes összege nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét;

h) szociális ellátás: az egyes szociális tárgyú törvényekben, kormányrendeletekben, miniszteri rendeletekben meghatározott, a MÁK, az ONYF vagy a települési önkormányzat által nyújtott

ha) rendszeres szociális segély;

hb) lakásfenntartási támogatás;

hc) ápolási díj;

hd) időskorúak járadéka;

he) saját jogon nevelési ellátás;

hf) fogyatékossági támogatás;

hg) vakok személyi járadéka;

hh) saját jogon kapott hadigondozott pénzellátás;

hi) foglalkoztatást helyettesítő támogatás.

i) a vevőeszköz-támogatás lebonyolításában közreműködő szervezet, személy: a digitális átállás közfeladataiban a Dtv. és e rendeletben meghatározottak szerint közreműködő MÁK, ONYF, települési önkormányzat, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a tájékoztatást és adatfelvételt végző személy, a KSH, a KIH, a digitális átállás szolgáltató, a választott szolgáltató, valamint a vevőeszköz-támogatás folyamat egyes részfeladatainak ellátásával megbízott szervezet, gazdasági társaság;

j) támogatásra jogosult felhasználó: az analóg földfelszíni műsorszórás olyan rászoruló felhasználója, aki – az e rendeletben foglaltak szerint igazolt módon – kizárólag analóg földfelszíni műsorszórási vétellel rendelkezik, és az e rendeletben meghatározott módon az e rendelet szerinti állami támogatás tárgyát képező digitális átállás szolgáltató szolgáltatását vagy választható digitális műsorterjesztési szolgáltatást igényel, valamint a h) pontban foglalt szociális ellátásra a digitális átállás időpontját követő egy hónapig szerzett jogosultságot;

k) választható digitális műsorterjesztési szolgáltatás: az e rendelet 4. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásba vett digitális műsorterjesztési szolgáltatás;

l) választott szolgáltató: a támogatásra jogosult felhasználó által választott választható digitális műsorterjesztési szolgáltatást nyújtó, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) által az e rendelet 4. § (6) bekezdése szerinti nyilvántartásba vett elektronikus hírközlési szolgáltató.

(4) E rendelet 3. § (6), (8)–(10) bekezdése, 4. § (7), (9)–(10) és (13) bekezdése, valamint a 7. § (6) és (8) bekezdése alkalmazásában, a Hivatal közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként hatósági eljárásban jár el, mely eljárására az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben (a továbbiakban: Eht.) foglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt (a továbbiakban: Ket.) kell alkalmazni.

2. § (1) A rászoruló felhasználó állami támogatásra való jogosultságot az erre vonatkozó információnak az NMHH honlapján történő közzétételétől, de legalább a digitális átállás időpontját megelőző három és azt követő egy hónapban szerezhet, amennyiben a rászoruló felhasználó a támogatás igénylésének napján nyilvántartott állandó lakóhellyel rendelkezik az érintett háztartásban.

(2) Állami támogatás háztartásonként egy támogatásra jogosult felhasználó számára adható. Háztartásonként több támogatási igény esetén az időben a korábbit kell figyelembe venni.

(3) Az NMHH a Dtv. 44/A. §-ában meghatározott adatszolgáltatás érdekében megkeresi a MÁK-ot, az ONYF-et, az érintett régió települési önkormányzatait, fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalait (a továbbiakban: megkeresett adatkezelők).

(4) A megkeresett adatkezelők a Dtv. 44/A. § (3)–(6) bekezdéseiben foglalt adatokat – a rászoruló felhasználó tekintetében – az NMHH által meghatározott elektronikus formában, illetve ellátási időpontra és érintett régióra vonatkozóan a megkeresés időpontját követő 30 napon belül kötelesek az NMHH részére átadni.

(5) A (4) bekezdés alapján átadott adatokat a Hivatal – kizárólag ezen adatok kezelése céljából létrehozott – nem hatósági nyilvántartásában (rászoruló felhasználói nyilvántartás) kezeli.

(6) A digitális átállás időpontját az NMHH és a vevőeszköz-támogatás lebonyolításában közreműködő szervezetek saját honlapjukon, az érintett települési önkormányzatok hirdetményben és saját honlapjukon közzéteszik. A hirdetmény tartalmazza az állami támogatásra való jogosultság – illetve annak igényelhetősége – kezdő és befejező időpontját, valamint az állami támogatás igénybevételének lehetőségét és feltételeit is.

(7) Az NMHH a digitális átállásról, a digitális átálláshoz a támogatásra jogosult felhasználók részére adható támogatásról, és annak folyamatáról a médiaszolgáltatásokon keresztül is tájékoztatja a felhasználókat.

3. § (1) A támogatásra jogosult felhasználók adatait a Hivatal – kizárólag a támogatásra jogosult felhasználók Dtv.-ben és e rendeletben meghatározott adatainak kezelése, illetve az állami támogatás megvalósítása céljából létrehozott – nem hatósági nyilvántartásában (támogatásra jogosult felhasználói nyilvántartás) kezeli.

(2) A rászoruló felhasználó a digitális átállás támogatására vonatkozó 3. melléklet szerinti igénylőlap kitöltésével igényelheti az állami támogatást, melyben írásban köteles nyilatkozni arról, hogy olyan háztartásban lakik, amely kizárólag analóg földfelszíni műsorszórási vétellel rendelkezik, valamint, hogy digitális átállás állami támogatásban még nem részesült (támogatási igény).

(3) Amennyiben a rászoruló felhasználó az állami támogatás igénybevételének lehetőségéről nem szerzett tudomást, vagy az 1. § (3) bekezdés h) pontjában meghatározott szociális ellátásra – a 2. § (4) bekezdésében foglalt adatátadást követően – az 1. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott időpontig szerzett jogosultságot, a 2. melléklet szerinti nyilatkozatban igényelheti az állami támogatást (támogatási igény). E bekezdésben foglalt támogatási igény az NMHH-nál postai úton terjeszthető elő a tudomásszerzéstől vagy a szociális ellátásra való jogosultság megszerzésétől számított 15 napon belül, de legkésőbb a digitális átállás időpontját követő 30. napig. E határidő jogvesztő, melynek elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének sincs helye.

(4) Amennyiben a 2. § (4) bekezdése szerint átadott adatok, illetve a rászoruló felhasználói nyilvántartás, valamint a (2) és (3) bekezdésben foglalt támogatási igény alapján megállapítható, hogy a rászoruló felhasználó állami támogatásra jogosult, a Hivatal nem hatósági eljárásban, nem hatósági döntésben a rászoruló felhasználót és támogatási igényét bejegyzi a támogatásra jogosult felhasználói nem hatósági nyilvántartásba.

(5) A rászoruló felhasználó (4) bekezdésben foglalt állami támogatásra való jogosultságának vizsgálata, a támogatásra jogosult felhasználói nyilvántartásba történő bejegyzése körében a Hivatal a (4) bekezdésben meghatározottakon túl – szükség szerint – vizsgálhatja az adatfelvételt végző személy által rögzített tényeket, adatokat, illetve egyéb, a támogatásra való jogosultság megállapíthatóságát megalapozó adatokat, információkat. E vizsgálat során a Hivatal megkeresheti a 2. § (3) bekezdésében foglalt adatkezelőket a támogatási jogosultság igazolása érdekében.

(6) Amennyiben a támogatási igény a rászoruló felhasználói adatbázis adatai alapján nem egyértelmű vagy nem felel meg a Dtv.-ben, illetve e rendeletben foglalt – a támogatásra jogosult felhasználói nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges – feltételeknek, a támogatási igény tárgyában a Hivatal hivatalból hatósági ellenőrzést indít.

(7) Ha a (6) bekezdés szerint megindított hatósági ellenőrzés alapján a rászoruló felhasználó támogatási igénye a támogatásra jogosult felhasználói nyilvántartásba bejegyezhető, a rászoruló felhasználót és támogatási igényét a Hivatal a (4) bekezdés szerint bejegyzi a támogatásra jogosult felhasználói nyilvántartásba.

(8) Amennyiben a (6) bekezdés szerint megindított hatósági ellenőrzés alapján a támogatási igény – a támogatásra jogosult felhasználói nyilvántartásba történő – bejegyzése elutasításának lenne helye, a Hivatal a támogatási igény tárgyában hivatalból hatósági eljárást indít.

(9) A támogatásra jogosult felhasználói nyilvántartásba bejegyzett támogatási igény (2) és (3) bekezdés szerinti ténybeli alapját a Hivatal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizheti. E hatósági ellenőrzés keretében megállapított – a (2) és (3) bekezdésben foglalt feltételekkel összefüggő – jogszabálysértés esetén a Hivatal hivatalból hatósági eljárást indít. E hatósági eljárásban a Hivatal hatósági határozatában a rászoruló felhasználót és támogatási igényét törölheti a támogatásra jogosult felhasználói nyilvántartásból.

(10) Ha a Hivatal hatósági ellenőrzés keretében megállapítja, hogy a támogatásra jogosult felhasználói nyilvántartásba történt bejegyzése jogszabályt sért, vagy a támogatásra jogosult felhasználó a támogatásra jogosult felhasználói nyilvántartásba történt bejegyzését követően már nem felel meg a bejegyzéshez szükséges – e rendelet szerinti – állami támogatásra való jogosultsági feltételeknek, hivatalból hatósági eljárást indít a rászoruló felhasználó támogatásra jogosult felhasználói nyilvántartásból való törlése iránt.

(11) Amennyiben a támogatásra jogosult felhasználó az e rendelet szerinti támogatott digitális vevődekóder üzembe helyezésének megtörténte előtt az állami támogatás iránti igényét visszavonja, a Hivatal törli a jogosultat a támogatásra jogosult felhasználói nyilvántartásból.

(12) A (2) és (3) bekezdésben foglalt, 2. és 3. melléklet szerinti támogatási igény nem minősül a Ket. hatálya alá tartozó hatósági eljárás iránti kérelemnek. A támogatási igény támogatásra jogosult felhasználói nyilvántartásba való bejegyzése, illetve az állami támogatás biztosítása nem minősül a Ket. szerinti hatósági eljárásnak. A támogatásra jogosult felhasználói nyilvántartásba bejegyzett támogatási igény az NMHH és a támogatásra jogosult felhasználó között az e rendelet szerinti állami támogatásra vonatkozó polgári jogi jogviszonyt keletkeztet.

4. § (1) A közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételét biztosító állami támogatást a támogatásra jogosult felhasználók számára:

a) a közszolgálati médiaszolgáltatások szabadon fogható vételét lehetővé tevő, a digitális átállás szolgáltató által átadott digitális vevődekóder, szükség esetén az ehhez kapcsolódó antenna, a digitális vételhez szükséges egyéb eszközök és ezek üzembehelyezési szolgáltatásán, vagy

b) a választható digitális műsorterjesztési szolgáltatás vételét biztosító digitális vevődekóder, szükség estén az ehhez kapcsolódó antenna, a digitális vételhez szükséges egyéb eszközök és üzembehelyezési szolgáltatás árában, vagy díjában (egyszeri díj) jóváírásra kerülő támogatáson keresztül biztosítja az NMHH.

(2) Az állami támogatás összege nem haladhatja meg az 1. § (3) bekezdés b) pontja szerinti, az érintett régióra vonatkozó közbeszerzési eljárásban az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 77. § (2) bekezdése alapján készített írásbeli összegzésben (a továbbiakban: eredményhirdetés) nyertesként megjelölt digitális átállás szolgáltató által a támogatásra jogosult felhasználók vonatkozásában vállalt összeget, amelyet az NMHH honlapján közzétesz.

(3) Az NMHH az (1) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás közbeszerzési eljárásában nyertes ajánlattevő/k nevét, székhelyét, a kapcsolattartásáért személyében felelős tisztségviselőjét, adószámát, és a támogatásra jogosult felhasználó számára biztosított állami támogatásnak megfelelő összeg kiutalására kijelölt bankszámlaszámát a honlapján közzéteszi.

(4) Az (1) bekezdés b) pontban foglalt állami támogatás olyan műsorterjesztő szolgáltatásának igénybevételéhez adható, amely vállalja, hogy

a) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 74. § (1) bekezdésében meghatározott, a közszolgálati médiaszolgáltatásokhoz való hozzáférés költségeit nem meghaladó díjért nyújtja,

b) az (5) bekezdésben foglalt nyilvántartásba vételétől számított legalább 3 évig

ba) a választható digitális műsorterjesztési szolgáltatást, a bb) pontban meghatározott kivétellel, változatlan áron nyújtja,

bb) az egyedi előfizetői szerződést egyoldalúan kizárólag az Eht. 132. § (2) bekezdés b), d) és e) pontjaiban meghatározott okból, valamint abban az esetben és mértékben módosítja, amennyiben a csomagjában esetlegesen szereplő, hatósági szerződés alapján működő országos audiovizuális lineáris médiaszolgáltatás után a médiaszolgáltató a műsorterjesztőtől programdíjat kér vagy a programdíj mértékét emeli,

c) a digitális vevődekódert üzembe helyezi, ideértve az esetlegesen szükséges antenna telepítést vagy hálózati bekötést, és

d) a digitális vevődekódert és az esetlegesen szükséges antennát a támogatásra jogosult felhasználó tulajdonába adja.

(5) A (4) bekezdésben foglalt feltételeket írásbeli nyilatkozatban – az 5. melléklet szerinti űrlap kitöltésével – vállaló műsorterjesztőket (műsorterjesztői bejegyzési igény) a Hivatal, kizárólag e választható műsorterjesztők adatainak kezelése céljából létrehozott nem hatósági nyilvántartásába (választható műsorterjesztői nyilvántartás) nem hatósági eljárásban, nem hatósági döntésben bejegyzi. Műsorterjesztői bejegyzési igény legkésőbb az eredményhirdetésen nyertesként megjelölt digitális átállás szolgáltató által a támogatásra jogosult felhasználók vonatkozásában vállalt összeg 4. § (2) bekezdés szerinti – NMHH honlapján történő – közzétételét követő 30 napig nyújtható be. E határidő jogvesztő, melynek elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének sincs helye.

(6) A választható műsorterjesztői nyilvántartásba vétel kizárólag az 5. melléklet szerinti űrlap kitöltésével kezdeményezhető, amely űrlap kizárólag az NMHH honlapján található elektronikus kapcsolattartásra szolgáló felületen (Adatkapu) keresztül küldhető meg. Az állami támogatással igénybe vehető szolgáltatást (díjcsomagot) a műsorterjesztő köteles általános szerződési feltételeiben feltüntetni, amelyben kizárhatja e szolgáltatás támogatásra nem jogosult felhasználók számára történő igénybevételét.

(7) Amennyiben a műsorterjesztői bejegyzési igény nem egyértelmű vagy nem felel meg az e rendeletben foglalt – a választható műsorterjesztői nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges – feltételeknek, a műsorterjesztői bejegyzési igény tárgyában a Hivatal hivatalból hatósági ellenőrzést indít.

(8) Ha a (7) bekezdés szerint megindított hatósági ellenőrzés alapján a műsorterjesztő bejegyzési igénye a választható műsorterjesztői nyilvántartásba bejegyezhető, a műsorterjesztőt és bejegyzési igényét a Hivatal az (5) bekezdés szerint bejegyzi a választható műsorterjesztői nyilvántartásba.

(9) Amennyiben a (7) bekezdés szerint megindított hatósági ellenőrzés alapján a műsorterjesztői bejegyzési igény – a választható műsorterjesztői nyilvántartásba történő – bejegyzése elutasításának lenne helye, a Hivatal a bejegyzési igény tárgyában hivatalból hatósági eljárást indít.

(10) Ha a Hivatal hatósági ellenőrzés keretében megállapítja, hogy a műsorterjesztő választható műsorterjesztői nyilvántartásba történt bejegyzése jogszabályt sért vagy a műsorterjesztő választható műsorterjesztői nyilvántartásba bejegyzését követően nem felel meg a bejegyzéshez szükséges – e rendelet szerinti – feltételeknek, követelményeknek, hivatalból hatósági eljárást indít a műsorterjesztő választható műsorterjesztői nyilvántartásból való törlése és az Eht.-ban foglalt jogkövetkezmények alkalmazása iránt.

(11) Az (5) bekezdésben foglalt műsorterjesztői bejegyzési igény nem minősül a Ket. hatálya alá tartozó hatósági eljárás iránti kérelemnek. A műsorterjesztői bejegyzési igény választható műsorterjesztői nyilvántartásba való bejegyzése nem minősül a Ket. szerinti hatósági eljárásnak. A választható műsorterjesztői nyilvántartásba bejegyzett műsorterjesztői bejegyzési igény az NMHH és a műsorterjesztő között polgári jogi jogviszonyt keletkeztet.

(12) Az (5) bekezdés szerinti választható műsorterjesztői nyilvántartás tartalmazza az állami támogatással igénybe vehető műsorterjesztési szolgáltatás megnevezését, havi előfizetési díját, az egyszeri díját, a szolgáltatással elérhető médiaszolgáltatások felsorolását, az ehhez tartozó digitális vevődekóder gyártmányát, típusát, legfontosabb műszaki jellemzőit, a műsorterjesztő e rendelettel kapcsolatos vagy központi elérhetőségét, többek között a műsorterjesztő nevét, székhelyét, a kapcsolattartásáért személyében felelős tisztségviselőjét, a műsorterjesztő adószámát, és a támogatásra jogosult felhasználó számára biztosított állami támogatásnak megfelelő összeg kiutalására kijelölt bankszámlaszámát. A Hivatal e nyilvántartását honlapján közzéteszi. Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szolgáltatásra az állami támogatás az adott szolgáltatás nyilvántartásba vételének napjától alkalmazható.

(13) A Hivatal a támogatott digitális vevődekóderek, a választható digitális műsorterjesztési szolgáltatás, illetve a választható műsorterjesztői nyilvántartásba bejegyzett műsorterjesztő e rendeletben foglaltaknak való megfelelését hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja. Amennyiben e hatósági ellenőrzés keretében a Hivatal jogszabálysértést állapít meg, hivatalból hatósági eljárást indít a műsorterjesztővel szemben.

5. § (1) A rászoruló felhasználói nyilvántartás adatai alapján lehetséges támogatásra jogosult felhasználók felmérését, felkeresését és tájékoztatását, illetve az adatfelvételt végző személyek kiválasztását törvényben meghatározott szolgáltató, vagy – ennek hiányában – ezeknek a szolgáltatásoknak az elvégzésére kiírt közbeszerzési eljáráson nyertes szolgáltató végzi el.

(2) Az adatfelvételt végző személyek a digitális átállás időpontját legalább 60 nappal megelőzően, szükség szerinti alkalommal felkeresik a rászoruló felhasználókat, akiket tájékoztatnak

a) a digitális átállásról,

b) az állami támogatásra való jogosultság feltételeiről, az erre vonatkozó igénylőlap kitöltéséről és a jognyilatkozat jogkövetkezményeiről,

c) az igénybe vehető támogatási formákról.

(3) A rászoruló felhasználó az állami támogatásra vonatkozó, 3. melléklet szerinti igénylőlapot a (2) bekezdés alapján történő felkeresés során az adatfelvételt végző személynek átadhatja, vagy azt az átadott ingyenes postai válaszborítékban is visszaküldheti az NMHH-nak.

(4) Az adatfelvételt végző személy a (2) bekezdés alapján történő felkeresés során a rászoruló felhasználói nyilvántartás adatainak és a rászoruló felhasználó adatainak (személyazonosító igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa) összehasonlításával adategyeztetést hajt végre.

(5) Az adatfelvételt végző személy köteles jelezni az NMHH felé, ha az adategyeztetés eredménytelen volt, illetve ha a (2) bekezdés alapján történő felkeresés során azt állapítja meg, hogy a háztartás vagy a rászoruló felhasználó már rendelkezik valamilyen, a földfelszíni analóg műsorterjesztési szolgáltatáson kívüli műsorterjesztési szolgáltatással.

(6) Amennyiben az adatfelvételt végző személy a rászoruló felhasználói adatbázis adatai alapján a rászoruló felhasználót háromszori felkeresés – melyből legalább két alkalommal hétköznap 17 és 20 óra között vagy szombat, vasárnap kell felkeresni – során sem éri el, az NMHH postai úton küldi meg a rászoruló felhasználó részére az igénybe vehető támogatási formákról és a támogatási jogosultság feltételeiről szóló tájékoztatót, valamint a 3. melléklet szerinti igénylőlapot, melyet a támogatásra jogosult felhasználó a kézhezvételtől számított 15 napon belül küldhet vissza az NMHH-nak.

(7) Az NMHH a támogatásra jogosult felhasználói nyilvántartás adatai alapján értesíti a digitális átállás szolgáltatót vagy a választott szolgáltatót, a támogatásra jogosult felhasználó 4. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti választásáról.

6. § (1) A digitális átállás szolgáltató vagy a választott szolgáltató a digitális vevődekóder előlapján elhelyezi a támogatással kapcsolatos jelzést és a jogosult felhasználóval egyeztetett időpontban kiszállítja és beüzemeli a digitális vevődekódert.

(2) Amennyiben a támogatásra jogosult felhasználó háztartásában a szerelés során, vagy azt megelőzően a szolgáltató megállapítja, hogy szolgáltatása a háztartásban nem elérhető, a szolgáltató a tudomásszerzéstől vagy a szerelési kísérlettől számított 5 napon belül értesíti az NMHH-t. Az NMHH a 4. melléklet szerinti módosító nyilatkozat űrlap megküldésével tájékoztatja a támogatásra jogosult felhasználót a választható műsorterjesztői nyilvántartásba bejegyzett egyéb szolgáltatók ajánlatairól, valamint a régió szerinti digitális átállás szolgáltató szolgáltatásáról. A 4. melléklet szerinti módosító nyilatkozatát a támogatásra jogosult felhasználó az NMHH által megküldött 4. melléklet szerinti módosító nyilatkozat űrlap kézhezvételétől számított 15 napon belül, de legkésőbb a szerelési kísérlettől számított 30 napon belül küldheti meg az NMHH-nak. Ezen határidő elmulasztása esetén az NMHH a 3. § (10) bekezdése szerint jár el. A 4. melléklet szerinti nyilatkozat alapján az NMHH értesíti a nyilatkozat szerinti szolgáltatót.

(3) A támogatásra jogosult felhasználó a szolgáltatások átvételét átvételi jegyzőkönyv (üzembe helyezési munkalap) aláírásával igazolja, és választott szolgáltató esetében – amennyiben szükséges – a 4. § (4) bekezdés c)–d) pontjában meghatározott szolgáltatás egyszeri díja és az állami támogatás összegének különbözetét a szolgáltatónak megtéríti.

(4) A digitális átállás szolgáltató vagy a választott szolgáltató a támogatásra jogosult felhasználó személyazonosító igazolványa, valamint lakcímet igazoló hatósági igazolványa alapján azonosítja a támogatásra jogosult felhasználót.

(5) A választott szolgáltató az egyszeri díját az állami támogatás összegével csökkenti. A vonatkozó számlán a teljes vételár, üzembe helyezés szolgáltatási díj és a csökkentett vételár feltüntetése mellett a szolgáltató köteles az alábbi szöveget feltüntetni: „Az audiovizuális médiaszolgáltatások digitális vételének biztosításához szükséges eszközök fizetendő vételára és az üzembe helyezési díj állami támogatással csökkentett.” A számla kizárólag a támogatásra jogosult felhasználó nevére és címére állítható ki.

7. § (1) A 4. § (1) bekezdése szerinti eszközökhöz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó, támogatásra jogosult felhasználó számára biztosított állami támogatásnak megfelelő összeg kiutalása iránt

a) a digitális átállás szolgáltató közbeszerzési pályázat alapján megkötött szerződésben rögzítettek szerint jár el,

b) a választott szolgáltató havonta, az adott hónapot követő 12. napig, de legkésőbb a digitális átállás időpontját követő harmadik hónap utolsó napjáig kiutalási igényt nyújt be az NMHH-hoz. Az igénylést az NMHH honlapján közzétett formában elektronikusan és papír alapon kell benyújtani (kiutalási igény).

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiutalási igénynek tartalmaznia kell

a) a támogatott jogosult felhasználók számát,

b) a támogatott jogosult felhasználók nevét és lakcímét,

c) a támogatott jogosult felhasználók számára kiállított számla számát, kibocsátásának dátumát,

d) a 6. § (3) bekezdésében meghatározott átvételi jegyzőkönyvet,

e) a szolgáltató megnevezését, címét, adószámát, bankszámlaszámát, cégszerű aláírását.

(3) A választott szolgáltató nem jogosult állami támogatás kiutalására, ha

a) az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozása áll fenn,

b) a kiutalási igény benyújtásakor felszámolási vagy csődeljárás indult ellene vagy az adószáma felfüggesztésre került.

(4) A választott szolgáltató adataiban bekövetkezett változásokat köteles a változást követő 15 napon belül az NMHH-nak bejelenteni.

(5) Az NMHH a választott szolgáltató kiutalási igényét nem hatósági eljárásban vizsgálja, ellenőrzi. Amennyiben a kiutalási igény megalapozott és megfelel az e rendeletben foglalt követelményeknek, az NMHH a választott szolgáltató részére a kiutalási igény kézhezvételét követő 60 napon belül kiutalja a támogatásra jogosult felhasználó számára biztosított állami támogatásnak megfelelő összeget, a választott szolgáltató a 4. § (5) bekezdésben meghatározott választható műsorterjesztői nyilvántartásban szereplő bankszámlájára.

(6) Amennyiben a választott szolgáltató kiutalási igénye nem vagy nem teljes körűen teljesíthető, a Hivatal hivatalból hatósági eljárást indít a kiutalási igény tárgyában.

(7) A támogatásokat az MTVA digitális átállás forrásai részére elkülönített összegből, illetve ennek kimerülése esetén az NMHH költségvetéséből kell fedezni. Az egyéb kapcsolódó feladatok költségeit az MTVA digitális átállás forrásai részére elkülönített összegből vagy az NMHH költségvetéséből kell fedezni.

(8) Amennyiben a Hivatal hatósági eljárásban megállapítja, hogy valamely felhasználó vagy szolgáltató jogosulatlanul részesült e rendelet szerinti állami támogatásban, az állami támogatás visszafizetésére kötelezi a felhasználót, illetve a szolgáltatót, valamint alkalmazhatja az Eht.-ban meghatározott jogkövetkezményeket.

8. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2013. (I. 18.) NMHH rendelethez

Műszaki fogalommagyarázat
A digitális vevődekóder (set-top-box) olyan készülék és az ehhez kapcsolódó antenna, amely analóg televízió-vevőkészülékhez vagy kijelzőhöz csatlakoztatva lehetővé teszi a digitális televízió műsorterjesztési szolgáltatások megjelenítését és megfelel az alábbi paramétereknek:

1. Közszolgálati médiaszolgáltatások szabadon fogható vételét lehetővé tevő földfelszíni műsorszórás esetén:

Set-top-box:

Megfelel az egyes műszaki eszközök földfelszíni digitális műsorok vételére való alkalmasságának megjelöléséről szóló 14/2011. (XII. 27.) NMHH rendeletben megfogalmazott alkalmassági követelményeknek.

Antenna:

UHF (CH21- CH69) sávú. A vételi pont és az országos földfelszíni DVB-T hálózat földrajzilag legközelebb üzemelő adóállomás távolságának függvényébenkültéri- vagybeltéri antenna.

2. Közszolgálati médiaszolgáltatások vételét lehetővé tevő műholdas műsorterjesztés esetén:

Set-top-box:

MPEG-4/AVC (H.264) DVB-/S2

Titkosítás feloldás:

Tartalmaz Conax CAS7 feltételes hozzáférést biztosító beépített rendszert vagy külső közös interfész modul fogadására alkalmas (Eurobird 9A-n elérhetőm1 és m1 HD vétele céljából.)

Antenna:

80-90 cm átmérőjű parabola antenna kis zajú vevőfejjel.

3. Választható digitális műsorterjesztési szolgáltatás műholdas műsorterjesztés esetén

Set-top-box:

MPEG-4/AVC (H.264) DVB-S/S2

Titkosítás feloldás:

Szolgáltató által bevezetett, feltételes hozzáférést biztosító beépített rendszer vagy külső közös interfész modul és smart kártya

Antenna:

80-90 cm átmérőjű parabola antenna kis zajú vevőfejjel.

4. Választható digitális műsorterjesztési szolgáltatás vezetékes műsorterjesztés esetén

Set-top-box:

MPEG-2 vagy MPEG-4/AVC (H.264) DVB-C, vagy IPTV

Titkosítás feloldás:

Szolgáltatói döntéstől függő, esetenként alkalmazott feltételes hozzáférést biztosító beépített rendszer vagy külső közös interfész modul és smart kártya

5. A feltételes hozzáférést biztosító beépített rendszerrel rendelkező készülék energiafogyasztása megfelel az Európai Közösségek Bizottsága 1275/2008/EK (2008. december 17.) Rendelet II. Melléklet 1. a), 1. b) és 1. c) pontjának.

6. Az egyszerű digitális vevődekóder (set-top-box) energiafogyasztása megfelel az Európai Közösségek Bizottsága 107/2009/EK (2009. február 4.) Rendelet I. Melléklet 1. pontjának.

2. melléklet a 4/2013. (I. 18.) NMHH rendelethez

DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS ÁLLAMI TÁMOGATÁS IRÁNTI IGÉNY

1. IGÉNYLŐ ADATAI: (Igénylő tölti ki)

3K00781_0

Neve:

 

Születési neve:

 

Születési helye:

 

Születési ideje:

 

Anyja születési neve:

 

Lakóhelye:

 

Szerelési információk

folyamatos áramellátás van: I / N működő televíziókészülék van: I / N

Lakcímkártya száma:

 

Lakcím bejelentésének ideje:

 

Személyazonosításra alkalmas okmány száma:

 

Telefonszám:

 

Milyen napszakban érhető el telefonon (aláhúzással jelölje):

8-10 között / 10-16 között / 16-20 között / egyéb:…………………….

Kijelentem, hogy állandó lakcímemen (lakcímkártyán feltüntetett lakóhely) én és a velem egy háztartásban lakók kizárólag analóg földfelszíni műsorszórási vétellel rendelkeznek és digitális átállás állami támogatásban még nem részesültem. Kijelentem továbbá, hogy rászorultságom alapja a 3. pontban megjelölt szociális ellátás.

2. VÁLASZTOTT TÁMOGATÁSI FORMA: (Igénylő tölti ki - a megfelelő szövegrész bekarikázandó)


A közszolgálati műsorok (m1, m2, Duna, DUNA WORLD) vételének biztosítása érdekében:


3K00781_1

 

a)

Az ingyenesen fogható digitális földfelszíni műsorszórás vételének biztosítását igénylem.

E nyilatkozattal hozzájárulok ahhoz, hogy az 1. pontban megadott adataimat a digitális átállás szolgáltatónak átadják, valamint kijelentem, hogy a szerelési munkálatokhoz szükséges hozzájárulásokkal illetve engedélyekkel rendelkezem, és tudomásul veszem, hogy ezek hiányában a támogatási igényemet visszavontnak kell tekinteni.

 

b)

Az ingyenesen fogható digitális műholdas műsorszórás vételének biztosítását igénylem. Tudomásul veszem, hogy e támogatási forma választása esetén kizárólag a közszolgálati műsorok lesznek nézhetőek.

E nyilatkozattal hozzájárulok ahhoz, hogy az 1. pontban megadott adataimat a digitális átállás szolgáltatónak átadják, valamint kijelentem, hogy a szerelési munkálatokhoz szükséges hozzájárulásokkal illetve engedélyekkel rendelkezem, és tudomásul veszem, hogy ezek hiányában a támogatási igényemet visszavontnak kell tekinteni.

 

c)

A(z) ………………..….……………. szolgáltató előfizetéses szolgáltatását igényelem, és e nyilatkozattal hozzájárulok ahhoz, hogy a 1. pontban megadott adataimat a választott előfizetéses szolgáltatónak átadják.

Tudomásul veszem, hogy ezen nyilatkozatom sem szerződéskötésnek, sem ajánlattételnek nem minősül a szolgáltató felé.


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen igénylésben közölt valamennyi adat a valóságnak megfelel. Tudomással bírok arról, hogy a jelen igénylésben valótlan adatok közlése, illetve valótlan nyilatkozatok tétele esetén az állami támogatásnak megfelelő összeget köteles vagyok visszafizetni, valamint az adójogi és büntetőjogi jogkövetkezményeket viselni.
Hozzájárulok ahhoz, hogy az ezen igénylőlapon önkéntesen megadott személyes adataimat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala kezelje. Tudomásul veszem, hogy az állami támogatással kapcsolatos igényeket, teljesítéseket és számlákat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala ellenőrzi.

3K00781_2

………………..….……

…………

………………..

………..

 

………………………….……

hely

év

nap

 

igénylő aláírása

3. RÁSZORULTSÁG ALAPJA: (Igénylő tölti ki - a megfelelő szövegrész, jogcím bekarikázandó)

3K00781_3

a)

rendszeres szociális segély

b)

lakásfenntartási támogatás

c)

ápolási díj

d)

időskorúak járadéka

e)

saját jogon nevelési ellátás

f)

fogyatékossági támogatás

g)

vakok személyi járadéka

h)

saját jogon járó hadigondozotti pénzellátás

i)

foglalkoztatást helyettesítő támogatás

j)

a digitális átállás időpontja évében (2013. évben) legalább a 70. életévét betöltött vagy betöltő személy, aki számára az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított nyugellátás, nyugdíjszerű szociális ellátás, egészségbiztosítási ellátás együttes összege nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét.

(E szociális ellátási kategóriába nem tartoznak bele a külföldön élő ellátottak belföldön élő meghatalmazottai a meghatalmazók után kapott szociális ellátás tekintetében.)


3K00781_4

………………..….……

…………

………………..

………..

 

………………………….……

hely

év

nap

 

igénylő aláírása

4. A RÁSZORULTSÁG ALAPJÁNAK IGAZOLÁSA (a juttatást nyújtó szerv tölti ki)


……………………………………………. (szerv megnevezése) igazolom, hogy nyilvántartásom szerint a jelen igénylőlap 1. pontjában megnevezett jogosult a 3. pontban megjelölt juttatásban jelenleg is részesül.


3K00781_5

………………..….……

…………

………………..

………..

 

………………………….……

hely

év

nap

 

juttatást nyújtó szerv képviselőjének neve és beosztása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aláírása, bélyegző

3. melléklet a 4/2013. (I. 18.) NMHH rendelethez

DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS ÁLLAMI TÁMOGATÁS IRÁNTI IGÉNY

1. IGÉNYLŐ ADATAI:

3K00784_0

Neve:

 

Születési neve:

 

Születési helye:

 

Születési ideje:

 

Anyja születési neve:

 

Lakóhelye:

 

Szerelési információk

folyamatos áramellátás van: I / N működő televíziókészülék van: I / N

Lakcímkártya száma:

 

Lakcím bejelentésének ideje:

 

Személyazonosításra alkalmas okmány száma:

 

Telefonszám:

 

Milyen napszakban érhető el telefonon (aláhúzással jelölje):

8-10 között / 10-16 között / 16-20 között / egyéb:…………………….


Kijelentem, hogy állandó lakcímemen (lakcímkártyán feltüntetett lakóhely) én és a velem egy háztartásban lakók kizárólag analóg földfelszíni műsorszórási vétellel rendelkeznek és digitális átállás állami támogatásban még nem részesültem.

2. VÁLASZTOTT TÁMOGATÁSI FORMA: (a megfelelő szövegrész bekarikázandó)


A közszolgálati műsorok (m1, m2, Duna, DUNA WORLD) vételének biztosítása érdekében:


3K00784_1

 

a)

Az ingyenesen fogható digitális földfelszíni műsorszórás vételének biztosítását igénylem.

E nyilatkozattal hozzájárulok ahhoz, hogy az 1. pontban megadott adataimat a digitális átállás szolgáltatónak átadják, valamint kijelentem, hogy a szerelési munkálatokhoz szükséges hozzájárulásokkal illetve engedélyekkel rendelkezem, és tudomásul veszem, hogy ezek hiányában a támogatási igényemet visszavontnak kell tekinteni.

 

b)

Az ingyenesen fogható digitális műholdas műsorszórás vételének biztosítását igénylem. Tudomásul veszem, hogy e támogatási forma választása esetén kizárólag a közszolgálati műsorok lesznek nézhetőek.

E nyilatkozattal hozzájárulok ahhoz, hogy az 1. pontban megadott adataimat a digitális átállás szolgáltatónak átadják, valamint kijelentem, hogy a szerelési munkálatokhoz szükséges hozzájárulásokkal illetve engedélyekkel rendelkezem, és tudomásul veszem, hogy ezek hiányában a támogatási igényemet visszavontnak kell tekinteni.

 

c)

A(z) ………………..….……………. szolgáltató előfizetéses szolgáltatását igényelem, és e nyilatkozattal hozzájárulok ahhoz, hogy a 1. pontban megadott adataimat a választott előfizetéses szolgáltatónak átadják.

Tudomásul veszem, hogy ezen nyilatkozatom sem szerződéskötésnek, sem ajánlattételnek nem minősül a szolgáltató felé.


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen igénylésben közölt valamennyi adat a valóságnak megfelel. Tudomással bírok arról, hogy a jelen igénylésben valótlan adatok közlése, illetve valótlan nyilatkozatok tétele esetén az állami támogatásnak megfelelő összeget köteles vagyok visszafizetni, valamint az adójogi és büntetőjogi jogkövetkezményeket viselni.
Hozzájárulok ahhoz, hogy az ezen igénylőlapon önkéntesen megadott személyes adataimat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala kezelje. Tudomásul veszem, hogy az állami támogatással kapcsolatos igényeket, teljesítéseket és számlákat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala ellenőrzi.

3K00784_2

………………..….

………...

………………

………..

 

………………………….……

hely

év

nap

 

igénylő aláírása

4. melléklet a 4/2013. (I. 18.) NMHH rendelethez

NYILATKOZAT DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS ÁLLAMI TÁMOGATÁS FORMÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. IGÉNYLŐ ADATAI: (a *-al jelölt adatok megadása csak változás esetén szükséges)

3K00786_0

Neve:

 

Születési neve:

 

Születési helye:

 

Születési ideje:

 

Anyja születési neve:

 

Lakóhelye:

 

Lakcímkártya száma*:

 

Lakcím bejelentésének ideje*:

 

Személyazonosításra alkalmas okmány száma*:

 

Telefonszám*:

 

Milyen napszakban érhető el telefonon* (aláhúzással jelölje):

8-10 között / 10-16 között / 16-20 között / egyéb:…………………….

2. VÁLASZTOTT TÁMOGATÁSI FORMA: (a megfelelő szövegrész bekarikázandó)


A közszolgálati műsorok (m1, m2, Duna, DUNA WORLD) vételének biztosítása érdekében:


3K00786_1

 

a)

Az ingyenesen fogható digitális földfelszíni műsorszórás vételének biztosítását igénylem.

E nyilatkozattal hozzájárulok ahhoz, hogy az 1. pontban megadott adataimat a digitális átállás szolgáltatónak átadják, valamint kijelentem, hogy a szerelési munkálatokhoz szükséges hozzájárulásokkal illetve engedélyekkel rendelkezem, és tudomásul veszem, hogy ezek hiányában a támogatási igényemet visszavontnak kell tekinteni.

 

b)

Az ingyenesen fogható digitális műholdas műsorszórás vételének biztosítását igénylem. Tudomásul veszem, hogy e támogatási forma választása esetén kizárólag a közszolgálati műsorok lesznek nézhetőek.

E nyilatkozattal hozzájárulok ahhoz, hogy az 1. pontban megadott adataimat a digitális átállás szolgáltatónak átadják, valamint kijelentem, hogy a szerelési munkálatokhoz szükséges hozzájárulásokkal illetve engedélyekkel rendelkezem, és tudomásul veszem, hogy ezek hiányában a támogatási igényemet visszavontnak kell tekinteni.

 

c)

A(z) ………………..….……………. szolgáltató előfizetéses szolgáltatását igényelem, és e nyilatkozattal hozzájárulok ahhoz, hogy a 1. pontban megadott adataimat a választott előfizetéses szolgáltatónak átadják.

Tudomásul veszem, hogy ezen nyilatkozatom sem szerződéskötésnek, sem ajánlattételnek nem minősül a szolgáltató felé.


Hozzájárulok ahhoz, hogy az ezen igénylőlapon önkéntesen megadott személyes adataimat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala kezelje. Tudomásul veszem, hogy az állami támogatással kapcsolatos igényeket, teljesítéseket és számlákat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala ellenőrzi.

3K00786_2

………………..….

…………

………………..

………..

 

………………………….……

hely

év

nap

 

igénylő aláírása

5. melléklet a 4/2013. (I. 18.) NMHH rendelethez


Bejelentési űrlap, azon műsorterjesztők részére, akik a 4/2013. (I. 18.) NMHH rendelet alapján
támogatott digitális műsorterjesztési szolgáltatást kívánnak nyújtani

A *-gal jelzett adatok megadása kötelező

Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve:*

Székhelye*

Ország:

Irányítószám:

Település:

Utca, házszám:

Telefonszám:*

Adószáma:*

A támogatásra jogosult felhasználó számára biztosított állami támogatásnak megfelelő összeg kiutalására kijelölt bankszámla száma:*

Kapcsolattartó adatai*

Neve:

Beosztása:


3K00787_1

 

A támogatásra felajánlott csomag adatai

Csomag megnevezése:*

 

 

Jelölje be, hogy a csomagot mely körzetekben ajánlja fel:*

□ 1.

□ 2.

□ 3.

□ 4.

□ 5.

□ 6.

Szerződés időtartama:*

 

 

Egyszeri díja:*

Havidíja:*

Jelenlegi must carry csomag havidíja:*

 

Ft

 

Ft

 

Ft

 

 

A csomagban elérhető médiaszolgáltatások felsorolása:*

Válassza ki a listából:

A listában nem szereplő médiaszolgáltatások felsorolása:

m1, m2, DUNA,

DUNA WORLD*

 

 

MR1-Kossuth Rádió,

MR2-Petőfi Rádió,

MR3-Bartók Rádió*

 

 

 

 

 

A csomaghoz átadni kívánt digitális vevődekóder adatai*

Gyártmánya:*

Típusa:*

Energiafogyasztási adatok*
Kikapcsolt üzemmódban:

W

Készenléti üzemmódban:

Készenléti üzemmódban van-e állapotkijelzés:

W

□ igen

□ nem

A csomaghoz átadni kívánt 2. digitális vevődekóder adatai
(csak akkor adja meg, ha több, különböző típusú dekódert is alkalmaz)

Gyártmánya:*

Típusa:*

Energiafogyasztási adatok*
Kikapcsolt üzemmódban:

W

Készenléti üzemmódban:

Készenléti üzemmódban van-e állapotkijelzés:

W

□ igen

□ nem

A csomaghoz átadni kívánt 3. digitális vevődekóder adatai
(csak akkor adja meg, ha több, különböző típusú dekódert is alkalmaz)

Gyártmánya:*

Típusa:*

Energiafogyasztási adatok*
Kikapcsolt üzemmódban:

W

Készenléti üzemmódban:

Készenléti üzemmódban van-e állapotkijelzés:

W

□ igen

□ nem

Egyéb Megjegyzés:

1

A rendeletet a 10/2022. (XII. 22.) NMHH rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte 2022. december 23. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére