• Tartalom

40/2013. (XII. 31.) KIM rendelet

40/2013. (XII. 31.) KIM rendelet

az önkormányzati rendeletben meghatározott magatartásra tekintettel kiszabott közigazgatási bírság helyébe lépő közérdekű munka végrehajtásának részletes szabályairól1

2014.01.02.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. § (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján kiszabott közigazgatási bírság helyébe lépő közérdekű munkát a kötelezett lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a közigazgatási bírság kiszabását megalapozó magatartás elkövetésének helye szerint illetékes, a közigazgatási bírság megváltásáról szóló végzésben kijelölt állami foglalkoztatási szerv hajtja végre.

(2) A közigazgatási bírságot kiszabó hatóság a jogerősítés napján közli az állami foglalkoztatási szervvel a közigazgatási bírság megváltásáról szóló végzését.

(3) A kötelezett a jogerős közigazgatási bírság megváltásáról szóló végzéssel jelentkezik a közérdekű munka végrehajtása érdekében az állami foglalkoztatási szervnél.

2. § (1) A közérdekű munka végrehajtása során a napi munkaidő legalább négy óra, legfeljebb nyolc óra, azzal, hogy a közérdekű munka tartama havonta nem lehet kevesebb huszonnégy óránál.

(2) Az állami foglalkoztatási szerv a munkahely kijelölésénél lehetőség szerint figyelembe veszi a kötelezettnek a munkavégzésre vonatkozó igényét.

(3) Közérdekű munkavégzésre alkalmas munkahely hiányában a munkahely kijelölés ismételt megkísérlése érdekében harminc napon belül ismételt megjelenésre kell felszólítani a kötelezettet.

3. § (1) A kijelölt munkahely köteles

a) a kötelezettet közérdekű munkával foglalkoztatni,

b) a közérdekű munkavégzésről nyilvántartást vezetni és a kötelezettel kapcsolatban kért felvilágosítást a közigazgatási bírságot kiszabó hatóságnak, illetve az állami foglalkoztatási szervnek megadni,

c) az állami foglalkoztatási szerv felé igazolni a közérdekű munkavégzés teljesítésétől számított 5 napon belül, hogy a kötelezett eleget tett a közigazgatási bírság megváltásáról szóló végzésben meghatározott közérdekű munkavégzési kötelezettségének,

d) haladéktalanul tájékoztatni az állami foglalkoztatási szervet, ha a kötelezett a közérdekű munkavégzésre irányuló kötelezettségének nem tesz eleget.

(2) Az állami foglalkoztatási szerv a közérdekű munka végzését ellenőrizheti.

(3) A kijelölt munkahely az állami foglalkoztatási szervet arról is haladéktalanul értesíti, ha a kötelezett közérdekű munka kötelezettségének végrehajtására más munkahely kijelölése azért indokolt, mert a közérdekű munka lehetősége a közérdekű munka időtartamának kitöltése előtt megszűnt.

(4) Az állami foglalkoztatási szerv a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül köteles írásban tájékoztatni a közigazgatási bírságot kiszabó hatóságot arról, hogy a kötelezett a közigazgatási bírság megváltásáról szóló végzésben meghatározott közérdekű munkavégzési kötelezettségének részben vagy egészben nem tett eleget, vagy ha eleget tett.

4. § (1) A közigazgatási bírságot kiszabó hatóság a közérdekű munka végrehajtásának megkezdésére a kötelezett kérelmére indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb két hónapi halasztást engedélyezhet, ha a kötelezett egészségi állapotában olyan változás következett be, amely a közérdekű munka végrehajtását nem teszi lehetővé.

(2) A közigazgatási bírságot kiszabó hatóság a közérdekű munka végrehajtását indokolt esetben hivatalból vagy a kötelezett kérelmére félbeszakíthatja, a döntése előtt meghallgathatja a kötelezettet. A félbeszakítás tartama évente a harminc napot nem haladhatja meg, amelynek tartama a közérdekű munka tartamába nem számít be.

(3) A közigazgatási bírságot kiszabó hatóság az (1) és (2) bekezdésben foglalt döntését közli az állami foglalkoztatási szervvel.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §2

1

A rendeletet a 25/2017. (XII. 22.) IM rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére